Tài liệu thi trắc nghiệm bài tập tuần, bài tập điều kiện và thi hết môn Nguyên lý thông kê chương trình TOPICA

11 174 5
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:08

Tài liệu thi trắc nghiệm bài tập tuần, bài tập điều kiện và thi hết môn Nguyên lý thông kê chương trình TOPICAMôn học cung cấp cho sinh viên hệ thống các kiến thức về các chỉ tiêu và các phương pháp trong thống kê. Từ đó giúp sinh viên khái quát được hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê... “Thu nhập bình qn tháng nhân viên cơng ty A năm 2008 12 triệu đồng” tiêu: B) Thời kỳ chất lượng Bạn kết luận hai cơng thức sau:(1) (2) quyền số (2) biểu số tương đối, nên thực chất D) Hai công thức đưa kết quyền số (1) biểu số tuyệt đối, Căn bậc hai phương sai phân phối làA) Độ lệch tiêu chuẩn Chỉ số ảnh hưởng kết cấu phản ánh: C) Biến động kết cấu tổng thể theo tiêu thức nghiên cứu Chỉ số cấu thành cố định phản ánh: A) Biến động thân lượng biến tiêu thức nghiên cứu Chỉ số cấu thành khả biến phản ánh biến động D) lượng biến bình quân tiêu thức nghiên cứu Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số Chỉ số giá nhóm mặt hàng có: C) tính tổng hợp tính phân tích tổng hợp giá Laspeyres có quyền số là: B) Lượng hàng tiêu thụ kỳ gốc tổng hợp giá Paasche có quyền số là: A) Lượng hàng tiêu thụ kỳ nghiên cứu tổng hợp nêu lên biến động giá qua thời gian thực chất là: C) TB cộng gia quyền số đơn giá tổng hợp nêu lên biến động lượng qua thời gian thực chất là: C) Trung bình cộng gia quyền số đơn lượng tổng hợp giá Fisher không nhằm: A) Loại bỏ ảnh hưởng biến động giá mặt hàng hai kỳ Chỉ số tổng hợp giá Fisher là: C) TB nhân giản đơn của số tổng hợp giá Laspeyres số tổng hợp giá Paasche Chỉ số tổng hợp giá Laspeyres số bình quân cộng gia quyền số đơn giá với quyền số B) doanh thu bán hàng kỳ gốc Chỉ số tổng hợp giá Paasche số bình qn cộng điều hồ gia quyền số đơn giá với quyền số là: B) Doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu Chỉ số tổng hợp lượng Laspeyres có quyền số là: B) Giá bán kỳ gốc doanh thu bán hàng kỳ gốc Chỉ số tổng hợp lượng Paasche có quyền số: A) Giá bán kỳ nghiên cứu doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu Chỉ số tổng hợp lượng Paasche số bình qn cộng điều hồ gia quyền số đơn lượng với quyền số là: B) Doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu Chỉ tiêu cho phép xác định cường độ mối liên hệ chiều hướng mối liên hệ tương quan? A) Hệ số tương quan Có tài liệu xí nghiệp sau: (bảng CP sản xuất) Chỉ số tổng hợp sản lượng Laspeyres là: D) 113,80% Có tài liệu xí nghiệp sau: (bảng) Chỉ số tổng hợp giá thành Laspeyres là: A) 98,37% Có tài liệu doanh thu doanh nghiệp qua năm sau: (bảng 2003-2008) Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm định gốc năm 2008 so với năm 2003 bao nhiêu? A) 1,60 tỷ đồng Có tài liệu doanh thu doanh nghiệp qua năm sau: (bảng) Doanh thu doanh nghiệp giai đoạn 2004-2008 tăng trung bình bao nhiêu? A) 18,0 tỷ đồng Có tài liệu doanh thu doanh nghiệp qua năm sau: (bảng) Doanh thu doanh nghiệp giai đoạn tăng trung bình bao nhiêu? C) 9,34% Có tài liệu giá trị tồn kho cửa hàng sau: (bảng) Vậy giá trị tồn kho bình quân cửa hàng tháng 7/2008 bao nhiêu? C) 203,8 triệu đồng Có tài liệu lợi nhuận cửa hàng giai đoạn 2004-2008 sau: (bảng) Vậy ứng với 1% tốc độ tăng (giảm) lợi nhuận cửa hàng năm 2008 so với 2007 bao nhiêu? A) 1,1 triệu đồng Có tài liệu lợi nhuận doanh nghiệp giai đoạn 2004-2008 sau: (bảng) Vậy tốc độ tăng bình quân lợi nhuận doanh nghiệp giai đoạn 2004-2008 bao nhiêu? D) 6,17% Có tài liệu mức tiêu thụ hàng hố cửa hàng sau: (bảng) Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ là: D) 104,20% Có tài liệu mức tiêu thụ hàng hoá cửa hàng tháng 12/2008 sau: (bảng) Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ là: B) 107,19% Có tài liệu mức tiêu thụ hàng hoá cửa hàng tháng 12/2008 sau: (bảng) Chỉ số tổng hợp giá mặt hàng là: C) 101,73% Có tài liệu vốn lưu động doanh nghiệp thời điểm sau: (bảng) Vậy vốn lưu động bình quân doanh nghiệp tháng bao nhiêu? D) 286,25 triệu đồng Có tốc độ phát triển định gốc vốn lưu động bình quân doanh nghiệp qua năm sau:( bảng) Vậy tốc độ tăng giảm liên hoàn năm 2007 so với 2006 tiêu vốn lưu động bao nhiêu? B) 4,55% Công việc KHƠNG phải thực phân tích dự đốn thống kê? A) Xây dựng dãy số phân phối để phân tích Đặc điểm dãy số tuyệt đối thời kỳ: D) Phản ánh qui mô tượng nghiên cứu thời gian khác Đặc điểm phương pháp số là: B) Khi nghiên cứu biến động nhân tố phải cố định nhân tố khác Đặc điểm phương pháp số liên hồn là: có nhiều nhân tố tham gia tính tốn số B) có nhân tố nghiên cứu thay đổi, nhân tố lại cố định Đại lượng phản ánh chiều hướng liên hệ tương quanD) Hệ số tương quan hệ số hồi qui Đánh số nhóm “Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ, Thành viên Ban giám đốc” loại thang đo ? A) Định danh Đánh số mức độ hài lòng sản phẩm bao gồm” hài lòng, hài lòng, bình thuờng, khơng hài lòng, khơng hài lòng” sử dụng thang đo đây? B) Thứ bậc Dãy số phân phối kết của: D) Phân tổ khơng có khoảng cách tổ, phân tổ có khoảng cách tổ nhau, phân tổ có khoảng cách tổ khơng Dãy số phân phối là: D) kết phân tổ thống theo tiêu thức thuộc tính, phân tổ thống theo tiêu thức số lượng, phân tổ có khoảng cách tổ Để đánh giá chất lượng thùng dụng cụ khí gồm nhiều loại khác nhau, người ta sử dụng phương pháp tổ chức chọn mẫu C) chùm Để đánh giá cường độ mối liên hệ phi tuyến cần dùng: B) Tỷ số tương quan Để đánh giá cường độ mối liên hệ tương quan tuyến tính, người ta dùng: D) Hệ số tương quan tỷ số tương quan Để kiểm tra Xem liệu thật có phụ thuộc tiêu tiêu thức kết y vào tiêu thức nguyên nhân x hay không, người ta thực kiểm định: B) Hệ số hồi qui Để làm giảm sai số chọn mẫu chúng ta cần phải D) tăng số đơn vị điều tra, phân tổ tượng nghiên cứu lựa chọn đơn vị điều tra theo tổ, lựa chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp Để nghiên cứu thu nhập bình qn cơng nhân doanh nghiệp có 10 phân xưởng sản xuất, người ta chọn ngẫu nhiên từ phân xưởng số lượng công nhân để tiến hành điều tra Đây phương pháp tổ chức chọn mẫu B) phân loại Để tính tốc độ tăng giảm bình quân, ta phải dựa vào tốc độ C) phát triển bình quân Để xác định vị trí trung vị dãy số lượng biến, ta phải dựa vào số nào? B) Tần số tích luỹ Điểm IQ người sử dụng thang đo ? C) Khoảng Điều kiện vận dụng phương pháp biểu xu hướng phát triển tượng là: B) Đảm bảo tính chất so sánh mức độ dãy số Điều tra thống KHÔNG phải đảm bảo yêu cầu: A) Chính xác tuyệt đối Điều tra toàn thực với trường hợp đây? D) Giữa đơn vị tổng thể bộc lộ có khác biệt lớn Do biến động giá thành đơn vị bình quân chung phân xưởng làm cho tổng chi phí sản xuất xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 300 triệu đồng, đóA) Đồ thị hình cột sử dụng khi: D) Biểu so sánh tượng biểu hiện tượng qua thời gian Đồ thị biểu đồ: C) Có thể hữu ích để kiểm tra phân bố số liệu thể kết nghiên cứu thống Doanh thu cửa hàng giai đoạn 2003-2008 là: Tốc độ phát triển bình quân tiêu doanh thu cửa hàng nói thời gian 2003-2008 là: D) Khơng nên tính Đơn vị số tuyệt đối KHÔNG phải là: B) Đơn vị kép Dự đốn dựa lượng tăng giảm tuyệt đối bình qn thực dãy số có C) lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ Dự đốn dựa tốc độ phát triển trung bình thực dãy số có B) tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ Dùng kết điều tra chọn mẫu để suy rộng cho toàn tổng thể sẽ C) có sai số suy rộng kết Đường biểu diễn mối liên hệ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết theo phương trình hồi qui gọi là: A) Đường hồi qui thuyết Đường biểu diễn mối liên hệ thực tế tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết gọi là: B) Đường hồi qui thực nghiệm Giả sử bạn xem xét dãy số thời gian q năm 2007 2008 Khi đó, quí III năm 2008 sẽ đánh mã là: D) Giả sử người ta tính b b cho đường hồi qui tuyến tính ước lượng cụ thể với biến độc lập Nếu biến độc lập có giá trị 2, biến phụ thuộc có giá trị đây? A) Giả sử chúng ta biết chiều cao sinh viên cân nặng người Vì thế, chúng ta sử dụng phương trình hồi qui để xác định ước tính cân nặng cô dựa chiều cao Chúng ta đốn D) mối liên hệ cân nặng chiều cao có mối liên hệ thuận Giả sử biến động tượng qua thời gian biểu diễn hàm xu parabol: tự thời gian , đó, t cơng thức làA) biến thứ Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng (giảm) định gốc là: B) Một số không đổi Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng (giảm) liên hoàn: A) Là trường hợp vận dụng số tuyệt đối số tương đối Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hồn có đơn vị tính là: A) Đơn vị tính tiêu nghiên cứu Hàm xu mũ vận dụng dãy số có B) tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ Hệ số hồi qui không phản ánh: A) Ảnh hưởng tất tiêu thức nguyên nhân đến tiêu thức kết Hệ số hồi qui phản ánh: D) Ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân nghiên cứu đến tiêu thức kết chiều hướng mối liên hệ tương quan Hệ số hồi qui: D) Phản ánh ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân nghiên cứu đến tiêu thức kết phản ánh độ dốc đường hồi qui thuyết Hệ số tương quan cặp số liệu tính Khi đó, D) Đường hồi qui thuyết có hệ số hồi qui Hệ số tương quan KHÔNG cho biết: A) Sự thay đổi tiêu thức kết tiêu thức nguyên nhân tăng lên hay giảm đơn vị Hệ thống số cho phép phân tích ảnh hưởng nhân tố đến biến động tượng chung dạng: D) số tuyệt đối số tương đối Hệ thống tiêu thống phản ánh: D) Đặc điểm tượng nghiên cứu, mối liên hệ mặt tượng nghiên cứu, mối liên hệ tượng nghiên cứu tượng có liên quan Kết loại điều tra dùng để suy rộng cho toàn tượng? A) Điều tra chọn mẫu Khi chúng ta khơng có nguồn thơng tin độc lập phương sai tổng thể, chúng ta phải sử dụng ước lượng tốt phương sai tổng thể Đó là: C) Phương sai mẫu Khi đường cong phân phối có dài phía phải, phân phối chuẩn: B) Lệch phải Khi muốn nghiên cứu chất lượng loại sản phẩm đồ uống đóng hộp vừa tung thị trường, tiến hành: B) Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên giản đơn Khi nghiên cứu biến động tượng phức tạp, cần tiến hành phân tổ thống : D) Phân tổ phương pháp nghiên cứu liên hệ phân tổ cho thấy tầm quan trọng phận tổng thể Khi nói biến động giá thành đơn vị bình quân phân xưởng làm cho giá thành đơn vị bình qn chung tồn xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng triệu đồng, có nghĩa B) Khi nói phân tích biến động tổng chi phí sản xuất tồn xí nghiệp ảnh hưởng giá thành đơn vị bình quân chung phân xưởng tổng sản lượng sản xuất phân xưởng, hệ thống số cần xây dựng hệ thống số C) tổng lượng biến tiêu thức Khi nói: phân tích biến động giá thành bình qn chung tồn xí nghiệp ảnh hưởng nhân tố cấu thành, hệ thống số cần xây dựng hệ thống sốB) bình quân Khi phân tổ theo tiêu thức số lượng thì: D) Dựa vào đặc điểm lượng biến tiêu thức để xác định số tổ Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính thì: D) Mỗi biểu tiêu thức khơng thiết hình thành tổ biểu ghép vào tổ phải có tính chất giống gần giống Khi ta có phân phối chuẩn đối xứng có mốt, điểm cao đường cong là: D) Mốt, trung vị số bình quân Khi thực kiểm định hệ số hồi qui phương trình hồi qui tuyến tính đơn, miền bác bỏ là: A) Khi tiến hành điều tra chọn mẫu, loại sai số xảy ra? D) Sai số ghi chép, sai số tính chất đại diện, sai số chọn mẫu ngẫu nhiên Khi tính số so sánh giá hai thị trường A B, quyền số sử dụng là: C) Tổng khối lượng hàng hoá tiêu thụ hai thị trường mặt hàng Khi tính số tổng hợp lượng hàng hoá tiêu thụ hai thị trường A B, quyền số là: D) Giá cố định mặt hàng nhà nước qui định Khi tổng hợp thống kê, phải chú ý: A) lượng hóa biểu tiêu thức thuộc tính thang đo Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng số trung bình, khơng biết phương sai tổng thể chung chúng ta lấy phương sai A) lớn lần điều tra trước Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng tỷ lệ, khơng biết tỷ lệ tổng thể chung lấy tỷ lệ D) gần 0,5 lần điều tra trước Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng tỷ lệ, khơng biết phương sai tổng thể chung lấy phương sai C) gần 0,25 lần điều tra trước Khi xác định số đơn vị tổng thể mẫu cần điều tra, phương sai tổng thể chung dùng B) khoảng biến thiên (toàn cự) để ước lượng Khi xác định số đơn vị tổng thể mẫu cần điều tra, khơng biết phương sai tổng thể chung D) dùng khoảng biến thiên (tồn cự) để ước lượng lấy phương sai lớn lần điều tra trước Khi xác định trung vị dãy số có n = 2m đơn vị, trung vị lượng biến đơn vị đứng vị trí: C) m m + Khi xây dựng bảng thống kê, KHÔNG cần phải: B) Lựa chọn màu sắc phù hợp Khi xây dựng bảng thống kê, xuất ký hiệu “ ”, có nghĩa là: B) Số liệu thiếu bổ sung sau Khi xây dựng bảng thống kê, xuất ký hiệu “-”, có nghĩa là: A) Khơng có số liệu Khi xây dựng số tổng hợp lượng hàng hoá tiêu thụ, quyền số chọn giá đơn vị hàng hoá Vì : B) Giá giúp chuyển từ tổng thể bao gồm phần tử không cộng với thành tổng thể bao gồm phần tử cộng với Khi xây dựng đồ thị thống kê, yếu tố quan trọng nhất? A) Lựa chọn loại đồ thị phù hợp Kiểm tra tài liệu điều tra, tức D) xem tài liệu có đầy đủ nội dung số đơn vị điều tra hay khơng; Xem tài liệu có xác số liệu logic hay khơng; kiểm tra tính đại biểu số đơn vị chọn (nếu điều tra chọn mẫu) Liên hệ tương quan là: A) Mối liên hệ khơng hồn tồn chặt chẽ Loại sai số xảy tất điều tra? A) Sai số ghi chép Lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân là: A) Trung bình cộng lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc khoảng thời gian bằngA) tổng lượng tăng giảm tuyệt đối liên hồn khoảng thời gian Một cơng ty thành lập vào năm 2001 Đến năm 2006, có cơng ty khác sát nhập vào Nếu tính vốn huy động bình qn cơng ty giai đoạn từ 2001 đến thì: A) Khơng có phạm vi nên khơng tính bình qn Một doanh nghiệp đặt kế hoạch năm, thu nhập người lao động sẽ tăng gấp đôi Vậy giai đoạn nói trên, bình qn năm, thu nhập người lao động phải tăng thêm phần trăm? A) 14,87% Một tổng thể phức tạp, phân bố không đồng phù hợp với phương pháp chọn mẫu: C) Chọn mẫu phân loại Mục đích việc vận dụng phương pháp biểu xu hướng phát triển tượng là: C) Loại bỏ tác động yếu tố ngẫu nhiên Mục đích xác định tổng thể thống để: C) Xem đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu Mức độ bình quân qua thời gian dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian tính là: A) Trung bình trung bình nhóm hai mức độ Mức độ bình quân qua thời gian dãy số thời kỳ tính là: B) Trung bình cộng giản đơn mức độ dãy số Mức độ phản ánh độ đại biểu tiêu thức tốt nhất? A) Số bình quân Muốn giảm sai số chọn mẫu, ta có thể: D) Tăng số đơn vị tổng thể mẫu, giảm phương sai tổng thể chung, sử dụng phương pháp chọn mẫu thích hợp Muốn lựa chọn tiêu thức phân tổ thìD) Dựa vào mục đích nghiên cứu phân tích chất tượng điều kiện lịch sử cụ thể Nếu biến phụ thuộc tăng biến độc lập tăng phương trình hồi qui tuyến tính, hệ số tương quan sẽ: A) Nằm khoảng (0-1) Nếu dãy số có phân phối chuẩn lệch trái B) Số đơn vị có lượng biến nhỏ mốt chiếm đa số tổng thể Nếu dãy số có phân phối chuẩn lệch trái thì: A) Số đơn vị có lượng biến lớn số trung bình chiếm đa số tổng thể Nghiên cứu tiêu đo độ biến thiên tiêu thức KHÔNG cho thấy được: D) Sự so sánh tượng không quy mô Người ta phải xác định tham số phương trình hồi qui cho: B) Đường hồi qui thuyết mô tả gần đường hồi qui thực tế Người ta tiến hành điều tra chọn mẫu doanh nghiệp có 1.000 cơng nhân Việc chọn mẫu dựa danh sách bảng lương xếp theo thứ tự A, B, C Người ta chia danh sách thành nhóm gồm 10 người khác Mẫu chọn người đứng vị trí thứ nhóm Đây phương pháp tổ chức chọn mẫu A) hệ thống Người ta tính mật độ phân phối khi: C) Dãy số phân phối có khoảng cách tổ khơng Nhận định KHƠNG đúng phương sai? C) Có đơn vị tính giống đơn vị tính lượng biến Nhận định KHÔNG đúng điều tra khơng thường xun? C) Khi tượng có phát sinh biến động điều tra Nhận định KHƠNG đúng điều tra khơng tồn bộ? B) Xác định qui mô tổng thể Nhận định KHÔNG đúng số tuyệt đối thống kê? B) Là kết thu so sánh hai mức độ tượng nghiên cứu Nhận định đúng? B) Độ lệch tiêu chuẩn tính cho số liệu phân tổ chưa phân tổ Nhận định KHƠNG đúng? C) Sai số tính chất đại biểu xảy đơn vị tổng thể mẫu không chọn cách ngẫu nhiên Nhận định KHÔNG đúng liên hệ tương quan? A) Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ Nhận định khơng đúng với phương pháp chọn hồn lại? D) Các đơn vị tổng thể mẫu hoàn toàn khác Nhận định sau không đúng sai số chọn mẫu? A) Là trị số không đổi Những loại sai số không xảy điều tra tồn bộ? D) Sai số tính chất đại biểu sai số chọn mẫu ngẫu nhiên Nhược điểm Mốt là: C) Kém nhạy bén với biến thiên tiêu thức Nhược điểm phương pháp chọn máy móc KHƠNG phải là: A) Đòi hỏi chi phí lớn Nội dung điều tra là: B) Tập hợp đặc điểm cần thu thập tài liệu đơn vị điều tra Phân tích thống là: A) Dựa vào mức độ tượng khứ nêu lên chất cụ thể tính qui luật tượng Phân tổ có khoảng cách tổ áp dụng với tiêu thứcD) số lượng có lượng biến rời rạc tiêu thức số lượng có lượng biến liên tục Phân tổ có vai trò trongD) Điều tra thống kê, tổng hợp thống phân tích thống Phân tổ khơng có khoảng cách tổ áp dụng trường hợp: D) Tiêu thức thuộc tính tiêu thức số lượng có lượng biến Phân tổ thống KHÔNG cho biết: D) Mức độ tượng tương lai Phân tổ thống KHÔNG cho phép: D) Thực dự đốn thống Phát biểu KHƠNG đúng số bình quân? C) Số bình quân chung quan trọng san chênh lệch, khơng cần phải xem xét đến số bình quân tổ Phát biểu đúng phương sai? A) Phương sai lớn lượng biến tiêu thức thay đổi nhiều Phát biểu KHƠNG đúng số bình qn? B) Số bình qn tính từ tổng thể Phát biểu khơng đúng? B) Có thể nhận biết hết đơn vị tổng thể tiềm ẩn Phát biểu KHÔNG đúng? B) Số tương đối thực kế hoạch lớn 100% tốt Phương pháp bình quân trượt áp dụng với dãy số B) thời kỳ Phương pháp bình quân trượt áp dụng với tượngB) khơng có tính chất thời vụ Phương pháp số cho phép: B) Nghiên cứu biến động tượng qua thời gian Phương pháp số phương pháp mang tính chất C) Tổng hợp phân tích Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên giản đơn khơng thích hợp với tổng thể C) có kết cấu phức tạp Phương pháp chọn mẫu phức tạp là: C) Chọn phân loại Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian áp dụng với B) tượng khơng có tính chất thời vụ Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian áp dụng với dãy số B) thời kỳ Phương pháp tổ chức chọn mẫu cho mẫu có tính đại biểu cao là: B) Chọn phân loại Phương sai lớn thì: B) Độ phân tán tiêu thức lớn Phương sai tính với dãy sốD) lượng biến Phương trình hồi qui hyperbol xây dựng khi: A) Tiêu thức nguyên nhân tăng tiêu thức kết giảm với tốc độ khơng Phương trình hồi qui parabol xây dựng khi: C) Tiêu thức nguyên nhân tăng hay giảm với lượng tiêu thức kết biến động với lượng không Quyền số số tổng hợp giá Paasche D) tỷ trọng doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu Quyền số số tổng hợp lượng Laspeyres khơng phải là: A) Lượng hàng hố tiêu thụ kỳ gốc Quyền số số tổng hợp lượng Paasche làD) doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu Sai số tính chất đại biểu là: D) Sai số số lượng đơn vị mẫu không đủ lớn sai số mẫu chọn không ngẫu nhiên Sai số tính đại biểu sai số D) không khách quan chọn đơn vị vào mẫu sai số điều tra số đơn vị mà lại suy rộng cho tồn tượng Sai số tính đại diện do: C) Số đơn vị điều tra không đủ lớn Sau phân tổ thống thì: D) Các đơn vị có đặc điểm giống theo tiêu thức phân tổ đưa vào tổ tổ có tính chất khác Sau sử dụng phương pháp hồi qui, bạn thu hai hàm sau: đúng: B) (2) hàm xu thế, (1) hàm hồi qui biểu diễn mối liên hệ (1) x: tiêu thức nguyên nhân (2) t: thời gian Ý Sau tiến hành thu thập số liệu điều tra chọn mẫu, bước qui trình là: C) Suy rộng kết điều tra chọn mẫu Sau xác định phương trình hồi qui, để đánh giá cường độ mối liên hệ, phải xem xét tiêu: D) Hệ số tương quan tỷ số tương quan Sau xây dựng phương trình hồi qui biểu diễn mối liên hệ hai tiêu thức số lượng, người ta tính tỷ số tương quan 0,91 Điều có nghĩa mối liên hệ hai tiêu thức D) chặt chẽ mối liên hệ hai tiêu thức mối liên hệ thuận Sau xây dựng phương trình hồi qui biểu diễn mối liên hệ hai tiêu thức số lượng, người ta tính hệ số xác định 0,81 Điều có nghĩa mối liên hệ hai tiêu thức C) chặt chẽ Số bình quân cho biết mức độB) đại diện tổng thể Số bình qn cộng KHƠNG dùng trường hợp nào? D) Dãy số lượng biến có quan hệ tích Số bình qn nhân tính khi: B) Dãy số gồm lượng biến có quan hệ tích Số đơn vị mẫu điều tra cần C) Phạm vi sai số chọn mẫu lớn Số lượng đơn vị tổng thể mẫu không phụ thuộc vào Số trung vị lượng biến: B) Của đơn vị vị trí dãy số lượng biến yếu tố nào? D) Số tương đối cường độ là: B) Năng suất lao động bình quân Số tương đối không gian là: C) Giá vàng tháng Hà Nội 110% so với TP.HCM công nhân doanh nguồn nghiệp gốc năm 2009 mẫu 130 điều triệu tra đồng Số tương đối số C) Số tương đối cường độ Số tuyệt đối cho phép A) Phản ánh tình hình thực tế tượng nghiên cứu So với cách chọn hồn lại, số mẫu hình thành theo cách chọn khơng hồn lại sẽ B) nhỏ So với điều tra toàn bộ, điều tra chọn mẫu có ưu điểmD) giảm sai số phi chọn mẫu So với điều tra toàn bộ, nhược điểm điều tra chọn mẫu làC) phân nhỏ kết điều tra theo phạm vi tiêu thức nghiên cứu Sự biến động giá thành đơn vị bình quân phân xưởng làm cho tổng chi phí sản xuất xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 300 triệu đồng đóB) Sự biến động kết cấu số lượng sản phẩm sản xuất phân xưởng làm cho giá thành đơn vị bình qn chung tồn xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng triệu đồng, đóC) Sự biến động sản lượng sản xuất phân xưởng làm cho tổng chi phí sản xuất xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 300 triệu đồng D) Sự biến thiên giá trị Y xung quanh đường hồi qui biểu diễn tốt là: C) Tài liệu điều tra thống phải thu thập cách đầy đủ, có nghĩa là: B) Thu thập tất nội dung theo phương án điều tra Tài liệu điều tra thống phải: A) Phản ánh khách quan tình hình thực tế tượng Tại cần phải bình phương độ lệch lượng biến số bình quân tính phương sai tổng thể? C) Vì số độ lệch mang dấu âm (-) số khác mang dấu dương (+) Tại dùng phương pháp số bình qn để tính số phát triển cho khối lượng hàng hoá tiêu thụ, người ta dùng số bình quân cộng gia quyền mà khơng dùng số bình qn điều hồ gia quyền? C) Vì quyền số sử dụng số liệu thực tế, thuận tiện tính tốn Tần số thu sau phân tổ biểu bằng: A) Số tuyệt đối Tần số tích lũy cho biết: A) đơn vị đứng vị trí dãy số có lượng biến Tham số khơng có đơn vị tính là: B) Phương sai Tham số KHÔNG phải mức độ trung tâm? D) Khoảng biến thiên Thang đo khoảng sử dụng với tiêu thức nào: B) Số lượng Thời kỳ điều tra là: C) Độ dài thời gian có tích luỹ mặt lượng tượng điều tra Thống học nghiên cứu: C) mặt lượng mặt chất tượng Tiêu thức thay phiên: C) Là tiêu thức thuộc tính tiêu thức số lượng Tiêu thức thống phản ánh: B) Đặc điểm đơn vị tổng thể Tiêu thức thuộc tính có biểu gián tiếp? B) Qui mô Tốc độ phát triển định gốc khoảng thời gian bằngC) tích tốc độ phát triển liên hồn khoảng thời gian Tốc độ phát triển là: A) Số tương đối động thái Tốc độ tăng (giảm) bình qn số tương đối nói lênC) nhịp điệu tăng (giảm) đại diện thời kỳ định Tốc độ tăng (giảm) trung bình tính theo cơng thức nào? A) (lần) Tổng chênh lệch tuyệt đối lượng biến với mức độ nhỏ nhất? C) Trung vị Trong tiêu đây, tiêu phản ánh lượng tăng (giảm) tuyệt đối: A) Năm 2008 vốn lưu động doanh nghiệp tăng 900 triệu đồng so với năm 2005 Trong tiêu đây, tiêu phản ánh tốc độ phát triển? B) Năm 2008 vốn lưu động doanh nghiệp 150% so với năm 2005 Trong tiêu đây, tiêu phản ánh tốc độ tăng (giảm): C) Năm 2008 vốn lưu động doanh nghiệp tăng 50% so với năm 2005 Trong tiêu đây, tiêu phản ánh tốc độ tăng (giảm) liên hoàn? D) Năm 2008 vốn lưu động doanh nghiệp tăng 50% so với năm 2007 Trong loại điều tra đây, loại hình điều tra KHƠNG thực với số lớn đơn vị? C) Điều tra chuyên đề Trong phát biểu sai số, ý KHÔNG đúng? B) Sai số loại bỏ làm tốt công tác chuẩn bị điều tra kiểm tra điều tra Trong phương pháp chọn mẫu: chọn ngẫu nhiên đơn thuần, chọn máy móc, chọn phân loại, ta có chọn D) phân loại theo tỷ lệ cho sai số nhỏ Trong ý sau, ý biểu số tuyệt đối? B) Mức giá mặt hàng thị trường khác Trong ý sau, ý không nằm tác dụng phân tổ thống D) Phân tổ thống nghiên cứu chất tượng tự nhiên Trong yếu tố đây, yếu tố không ảnh hưởng đến độ lớn sai số chọn mẫu ngẫu nhiên? D) Tình hình kinh tế xã hội khu vực điều tra Trong điều tra chọn mẫu, người ta tiến hành điều tra A) số đủ lớn đơn vị tổng thể Trong câu sau câu đúng: B) Chỉ số số tương đối Trong phần việc sau hoạt động thống kê, phần việc có chứa sai số? D) Xử liệu, thiết kế bảng hỏi lấy mẫu Trong phát biểu sau, phát biểu sai? D) Mỗi tổ mô tả nhiều đặc điểm đơn vị tổ Trong phương án đây, phương án là tác dụng dãy số thời gian? D) Cho biết liệu thu thập xác thực Trong phân tích biến động tượng qua thời gian, người ta thường KHÔNG sử dụng tiêu nào? C) Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng (giảm) định gốc Trong phương trình hồi qui, có nghĩa là: C) Giá trị thuyết biến phụ thuộc Trung vị KHƠNG tính cho: A) Dãy số thuộc tính Từ dãy số thời gian tiêu doanh thu (tỷ đồng) doanh nghiệp giai đoạn 2003-2008, người ta xây dựng hàm xu phán ánh biến động doanh thu qua thời gian: Trong đó, qui ước biến thứ tự thời gian t năm 2003 -5, năm 2004 -3 Vậy dự đoán doanh thu doanh nghiệp năm 2010 sẽ bao nhiêu? D) 26,72 tỷ đồng Từ dãy số thời gian tiêu doanh thu (tỷ đồng) doanh nghiệp giai đoạn 2003-2008, người ta xây dựng hàm xu phán ánh biến động doanh thu qua thời gian: Trong đó, qui ước biến thứ tự thời gian t năm 2003 1, năm 2004 Vậy dự đoán doanh thu doanh nghiệp năm 2009 sẽ bao nhiêu? B) 23,56 tỷ đồng Tỷ lệ theo tiêu thức mẫu dùng để ước lượngB) tỷ lệ theo tiêu thức tổng thể chung Ước lượng làC) từ tham số tổng thể mẫu suy luận cho tham số tương ứng tổng thể chung Ưu điểm phương pháp chọn mẫu phân loại KHƠNG phải là: C) Đòi hỏi có nhiều thơng tin tổng thể chung 10 Với câu hỏi “Nhãn hiệu thời trang mà bạn yêu thích”, thang đo sẽ sử dụng? A) Định danh Với tượng khơng có tích luỹ mặt lượng qua thời gian, điều tra cần phải xác định: A) Thời điểm điều tra Với dãy số thời kỳ, để đảm bảo tính chất so sánh mức độ dãy số, phương án sau khơng đúng? D) Khoảng cách thời gian dãy số không cần phải Với mục đích nghiên cứu nghiên cứu doanh nghiệp hoạt động công nghiệp địa bàn Hà Nội, Xem tổng thể đây, tổng thể đồng chất? C) Tổng thể doanh nghiệp hoạt động công nghiệp thuộc khu vực Nhà nước đóng địa bàn Hà Nội Với nhiều hàm xu khác nhau, hàm xu tốt có sai số tiêu chuẩn A) nhỏ Với phương pháp chọn hoàn lại, B) đơn vị tổng thể mẫu khơng hồn tồn khác Với phương pháp chọn mẫu phân tầng hai cấp, đơn vị điều tra là: D) Một số đơn vị mẫu cấp I số đơn vị mẫu cấp II Xác định thời điểm điều tra: D) Do tượng biến động (tăng/giảm) nên phải cố định mặt lượng tượng thời điểm để điều tra viên phản ánh mặt lượng tượng vào thời điểm Xác định tổ chứa Mốt, cần phải dựa vào D) Tần số phân bố khoảng cách tổ Xác định trình tự đúng ba bước hoạt động thống kê? B) Thiết kế mẫu, xử số liệu phân tích Xây dựng hệ thống số theo phương pháp ảnh hưởng biến động riêng biệt thì: C) Cả hai số tổng hợp giá lượng có quyền số kỳ gốc Xem xét dãy số liệu sau: 14, 16, 16, 22, 25, 25, 38, 38, 38 Tham số đo xu hướng trung tâm ý nghĩa nhất? B) Mốt Ý đúng liên hệ hàm số: A) Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ Ý không đúng tiêu thống kê? B) Phản ánh tượng cá biệt 11 ... trongD) Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê phân tích thống kê Phân tổ khơng có khoảng cách tổ áp dụng trường hợp: D) Tiêu thức thuộc tính tiêu thức số lượng có lượng biến Phân tổ thống kê KHÔNG cho... liệu điều tra thống kê phải thu thập cách đầy đủ, có nghĩa là: B) Thu thập tất nội dung theo phương án điều tra Tài liệu điều tra thống kê phải: A) Phản ánh khách quan tình hình thực tế tượng Tại... xây dựng bảng thống kê, KHÔNG cần phải: B) Lựa chọn màu sắc phù hợp Khi xây dựng bảng thống kê, xuất ký hiệu “ ”, có nghĩa là: B) Số liệu thiếu bổ sung sau Khi xây dựng bảng thống kê, xuất ký hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thi trắc nghiệm bài tập tuần, bài tập điều kiện và thi hết môn Nguyên lý thông kê chương trình TOPICA, Tài liệu thi trắc nghiệm bài tập tuần, bài tập điều kiện và thi hết môn Nguyên lý thông kê chương trình TOPICA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay