Cán bộ đảng viên là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân

16 64 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:00

A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền nước ta Đảng lãnh đạo thuyền cách mạng Việt Nam từ đời (1930) tám mươi năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam giành nhiều thắng lợi quan trọng ý nghĩa lớn trình phát triển dân tộc ta Ngày nay, Đảng lãnh đạo dân tộc ta bối cảnh có nhiều thuận lợi thách thức lớn, đặc biệt Việt Nam trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hội nhập sâu rộng vào sân chơi quốc tế Điều giúp nước ta có hội bứt lên, thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế so với nhiều nước khu vực giới sở tận dụng phát huy nguồn lực từ bên kết hợp với nội lực bên để tạo nguồn lực tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội Thách thức, nguy điều kiện nằm thời Khi hội nhập kinh tế quốc tế dòng xốy tồn cầu hóa, bị chế định luật chơi quốc tế, Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt ba cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp, quốc gia Bên cạnh tác động tiêu cực, khuyết điểm, hạn chế xu tồn cầu hóa kinh tế thị trường tác động khơng nhỏ đến đời sống trị, kinh tế - xã hội nước ta Đặc biệt tác động khơng nhỏ đến đời sống phận nhân dân, có phận đảng viên làm thối hóa đạo đức lối sống, lung lay lập trường tư tưởng trị, xa rời quần chúng nhân nhân, làm giảm uy tín vai trò lãnh đạo Đảng với nhân dân Tại Hội nghị Trung ương khóa XI rõ vấn đề xuống cấp đạo đức phận cán bộ, đảng viên Trong điều kiện Đảng cầm quyền nay, để nâng cao uy tín, vị Đảng lòng quần chúng nhân dân, để cán đảng viên phải người đầy tớ trung thành nhân dân, Đảng phải không ngừng nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục trị tư tưởng tới cán đảng viên, quán triệt sâu sắc việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh- người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đặc biệt kế thừa vận dụng sáng tạo tư tưởng Người Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, để xứng đáng cán bộ, đảng viên người lãnh đạo người đầy tớ trung thành nhân dân Bởi lý dó đó, em chọn đề tài: Cán bộ, đảng viên người đầy tớ thực trung thành nhân dân Đây luận điểm có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền B NỘI DUNG 1.Thực trạng mối quan hệ cán bộ, đảng viên nhân dân Trước đánh giá thực trạng mối quan hệ cán bộ, đảng viên nhân dân cần làm rõ khái niệm: cán bộ, đảng viên, nhân dân Hồ Chí Minh xác định “ Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Như vậy, cán cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, người truyền đạt tổ chức nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, đồng thời nắm bắt phản hồi thơng tin từ phía nhân dân để Đảng Nhà nước có hoạch định, điều chỉnh chủ trương, đường lối, sách Vai trò đội ngũ cán vô quan trọng tồn vận hành xã hội Vì vậy, Hồ Chí Minh khẳng định “cán gốc công việc”, “huấn luyện cán công việc gốc Đảng” Để làm tốt vai trò cầu nối này, có hai u cầu cán thơng hiểu đường lối sách Đảng Nhà nước biết lắng nghe ý kiến dân Đó hai tố chất thiếu cán phải rèn luyện có Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hồn thành tốt nhiệm vụ giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đồn kết thống Đảng Bên cạnh phải cần làm rõ khái niệm nhân dân Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin cho quần chúng nhân dân phận có chung lợi ích bản, bao gồm thành phần, tầng lớp giai cấp, liên kết lại thành tập thể lãnh đạo cá nhân, tổ chức hay đảng phái nhằm giải vấn đề kinh tế, trị, xã hội thời đại định Hồ Chí Minh cho rằng: “Nhân dân quốc dân khác Nhân dân bốn giai cấp công, nông, tiểu tư sản, tư sản dân tộc phần tử yêu nước Đó tảng quốc dân.” Trong mối quan hệ đảng với nhân dân cán bộ, đảng viên phải “đầy tớ thật trung thành nhân dân” Nhưng phải hiểu “đầy tớ” Cần phải hiểu “ đầy tớ” nghĩa “tơi tớ, tơi đòi hay theo quần chúng” mà tận tâm, tận lực phụng nhân dân nhằm đem lại quyền lợi ích cho nhân dân Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Đã phụng nhân dân, phải phụng cho trò Nghĩa việc có lợi cho dân, phải làm cho kỳ Việc có hại cho dân phải tránh” Người sử dụng cụm từ “ đầy tớ trung thành” để nhắc nhở rõ vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên hoạt động phải quan tâm thực đến lợi ích nhân dân: “ khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, tận tụy với công việc, gương mẫu trước nhân dân, phải thường xuyên “ tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa ngày phải rửa mặt” Mỗi cán bộ, đảng viên công bộc nhân dân để gánh vác công việc dân chúng, đè đầu cưỡi cổ dân Mặt khác, ý nghĩa cụm từ “đầy tớ trung thành nhân dân”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có tri thức khoa học, trình độ chun mơn, giỏi nghiệp vụ, thực thấm nhuần đạo đức cách mạng, không thấm nhuần đường lối Đảng, mà cần phải biết tuyên truyền, vận động lôi quần chúng theo Đảng, đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi Đảng ta đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên người nắm giữ nhiều cương vị chủ chốt quan lãnh đạo Đảng Nhà nước Đó điều kiện thuận lợi để họ đem khả cống hiến cho nghiệp cách mạng Nhưng Đảng không thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên dễ dẫn đến nguy quan liêu, xa rời quần chúng, đặc quyền đặc lợi, thoái hoá biến chất đạo đức, lối sống Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thường xuyên quan tâm rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, phục vụ nhân dân Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người dặn: “Đảng ta Đảng cầm quyền, đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành nhân dân” Quan điểm Đảng người đày tớ thật trung thành nhân dân nói lên mục đích hoạt động Đảng phục vụ nhân dân, khơng nhằm mục đích khác Đảng phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, lợi ích đáng nhân dân, đường lối, chủ trương Đảng phải hướng vào phục vụ lợi ích nhân dân, phấn đấu sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhân dân Đảng phải chăm lo đến đời sống hàng ngày, chí quan tâm tới tương, cà, mắm, muối nhân dân Người cho rằng: “Ngồi lợi ích dân tộc, Tổ quốc Đảng khơng có lợi ích khác Cho nên Đảng phải sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân để nâng cao sinh hoạt, văn hóa, trị nhân dân” Hơn 80 năm qua, Đảng ta xây dựng, bồi dưỡng đại phận cán bộ, đảng viên phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng Thắng lợi nghiệp đổi năm qua gắn liền với trưởng thành đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiều mặt Đa số cán lãnh đạo, quản lý trau dồi giữ phẩm chất, đạo đức cách mạng, u nước, u dân, chí cơng, vơ tư, gương mẫu, có lối sống sạch, lành mạnh Tuy nay, Đảng ta đánh giá: có phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, số đồng chí, có chức, có quyền thối hóa, biến chất tư tưởng, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí cơng, quan liêu, xa dân, ức hiếp dân, kèn cựa địa vị Tại Hội nghị Trung ương (khóa XI) Đảng ta rõ: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vơ ngun tắc ” Sự thối hóa đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng đến uy tín Đảng, làm giảm sút lòng tin nhân dân, tổn thương mối quan hệ Đảng với nhân dân, hạ thấp sức chiến đấu vai trò lãnh đạo Đảng Số cán bộ, đảng viên thối hóa biến chất “một phận” nhưng, điều nghiêm trọng lại cán bộ, đảng viên có chức, có quyền - cán lãnh đạo, quản lý Những biểu rõ thối hóa đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo, quản lý chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thực dụng, có xu hướng gia tăng Đặc biệt tệ nạn tham nhũng hiệu đấu tranh chống tệ nạn nguyên nhân quan trọng làm méo mó hình ảnh người cán bộ, đảng viên, làm suy giảm lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng vào chất tốt đẹp chế độ Đây thứ “giặc” nguy hiểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần cảnh báo, làm mục ruỗng Đảng hệ thống trị nước ta, làm cho Đảng ngày xa dân Tình trạng “chạy chức, chạy quyền” diễn số nơi ảnh hưởng xấu đến công tác xây dựng Đảng, đến việc làm lành mạnh hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên Những người “chạy chức, chạy quyền” mang nặng chủ nghĩa cá nhân, lợi ích ích kỷ, khơng thể người lãnh đạo chân chính, khơng thể người đầy tớ trung thành nhân dân, phải kiên loại khỏi tổ chức đảng hệ thống trị đất nước Chừng tình trạng “chạy chức, chạy quyền” diễn ra, chừng chưa thể nói xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn Những yếu tố tác động tới mối quan hệ cán bộ, đảng viên nhân dân Những yếu tố khách quan Một là, khủng hoảng chủ nghĩa xã hội giới q trình tồn cầu hóa tác động cách dội đến tư tưởng, tình cảm cán bộ, đảng viên nhân dân Hơn 70 năm với hình thành, phát triển thành tựu chủ nghĩa xã hội Liên Xô mở đường, dẫn đầu tạo nhận thức cán bộ, đảng viên rằng: “Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gấp triệu lần dân chủ tư sản”; “Chủ nghĩa xã hội định chiều hướng phát triển lịch sử xã hội loài người”; “Chủ nghĩa xã hội đích đến tất quốc gia, dân tộc”; “Liên Xơ thành trì chủ nghĩa xã hội”; Nay chủ nghĩa xã hội Liên Xô, Đông Âu tan rã, hệ thống xã hội thực giới khủng hoảng Trong đó, lợi dụng thành tựu khoa học, cơng nghệ, chủ nghĩa tư có điều chỉnh thuộc tính vốn có nên tạo thay đổi đáng kể lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ Sự cân tương đối hai hệ thống xã hội đối lập: chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư phạm vi toàn cầu, lâu gọi giới hai cực, thay độc tôn lộng hành chủ nghĩa tư Trong đó, lực trị thù địch với chủ nghĩa xã hội coi hội để chúng tiếp tục công mạnh mẽ vào chủ nghĩa Mác-Lênin Chiến dịch “diễn biến hòa bình” chúng tập trung vào nước xã hội chủ nghĩa lại với nhiều thủ đoạn quỷ quyệt Mặt khác, nước xã hội chủ nghĩa lại tiến hành cải cách, mở cửa phải đối mặt với nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp lý luận lẫn thực tiễn cần có lời giải, vấp váp, sai lầm diễn Giữa lúc này, xu hướng tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ tạo thời thách thức, cạnh tranh liệt lợi so sánh khơng thuộc Tồn cầu hóa hội thuận lợi để lực thù địch du nhập áp đặt tất làm phân rã mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội từ sức mạnh kinh tế thơng qua đầu tư, tự trị, phản văn hóa thơng qua cơng nghệ thơng tin, học sinh du học, thăm quan, du lịch Vì nhiều người có tâm lý sùng bái tư Thực tế làm cho nhiều người hoang mang, dao động, phương hướng, khủng hoảng niềm tin tương lai giá trị chủ nghĩa xã hội, chí có người “sám hối”, “trở cờ” quay lại cơng kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội Đó tiền đề trước hết dẫn tới suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên Hai là, tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường việc chạy theo lợi ích, lợi nhuận; phân hóa giàu nghèo, tình trạng bất công xã hội, gian lận thương mại, chủ nghĩa cá nhân… chưa có giải pháp khắc phục tích cực, có mặt trở nên nghiêm trọng Tình trạng yếu lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội; tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ, suy thoái đạo đức, lối sống số cán có chức, có quyền… chậm ngăn chặn, đẩy lùi Tất tác động tạo nên hoài nghi, dao động tiêu cực tư tưởng trị cán bộ, đảng viên Điều tác động không nhỏ đến mối quan hệ cán bộ, đảng viên với nhân dân Ba là, tác động từ thủ đoạn “diễn biến hòa bình” lực thù địch Lợi dụng khó khăn, yếu kém, tha hóa số cán ta chế mới, lực thù địch tìm cách khoét sâu thêm mâu thuẫn, tìm cách làm suy yếu Đảng, tha hóa, lơi kéo, mua chuộc cán bộ, chia rẽ nội bộ… Mặt khác, chúng dùng tất phương tiện truyền thơng, đặc biệt Internet xun tạc, nói xấu, bơi nhọ Đảng, lãnh tụ, đồng chí lãnh đạo… Mục tiêu chia rẽ nội ta, giảm lòng tin dân Đảng, lơi kéo để chuyển hóa tư tưởng trị cán bộ, lớp trẻ, lớp trẻ với hệ cha anh… hòng gây rối loạn trị, hình thành xu hướng trị, xã hội đối kháng, thực âm mưu đa nguyên trị, gây hoang mang cán bộ, đảng viên nhân dân để thực “tự diễn biến” từ bên Bốn là, tác động từ sở, tâm lý xã hội tiểu nông truyền thống ăn sâu hàng ngàn đời cộng đồng cư dân Việt Nam Đội ngũ cán phần đông sinh ra, lớn lên di sản kinh tế, tâm lý, tinh thần truyền thống Do vậy, khơng người nặng tính cục địa phương; tự do, tùy tiện, không theo quy định chung; chủ nghĩa cá nhân, tư lợi; tuyệt đối hóa kinh nghiệm, nặng thói gia trưởng, bảo thủ, hạn chế tính sáng tạo, thiên cảm tính, tư lý luận chưa phát triển… nên dễ xem thường tri thức khoa học, lý luận… Vì vậy, gặp vấn đề phức tạp dễ lúng túng, dễ hoang mang, dao động, dễ dịch chuyển từ cực sang cực kia… Những người không chịu rèn luyện, tu dưỡng, khơng dám tự phê bình phê bình… theo phẩm chất người đảng viên, người cán Đảng tất dễ bị ngả nghiêng, dao động, phương hướng, lòng tin, chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy làm họ trượt dài đường tha hóa, biến chất, chí phản bội Đảng, phản bội dân tộc Về yếu tố, nhân tố chủ quan, nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên Thứ nhất, cơng tác giáo dục trị, tư tưởng chưa coi trọng mức, hoạt động hiệu Nhận thức trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên trước hết phải bắt nguồn từ giáo dục, tuyên truyền Đảng Gần ba mươi năm đổi mới, cơng tác nhiều bất cập, hàng thập niên đầu Đổi có nhiều lúng túng, xáo trộn Trước hết, hệ thống nhà trường đào tạo lý luận mở rộng ngày nhiều; chương trình cũ, nhiều nội dung trùng lặp, chồng chéo, xa thực tế; đội ngũ giáo viên chưa kịp chuyển đổi để thống nhất, nên kiến thức cũ, phương pháp lạc hậu; việc thi cử dễ dãi “dong cơng, phóng điểm”, quản lý văn lỏng lẻo, cộng với yêu cầu thái cấp loại cán bộ, dẫn tới tình trạng “chạy bằng” Vì thế, nhiều người có thái độ sai lệch học lý luận trị Kết có “bằng” cần đạt nhận thức lý luận trị để đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi lại thấp Việc tổ chức học tập, nghiên cứu thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối Đảng chưa thật nghiêm túc, chưa truyền đạt tính khoa học, tính cách mạng sáng tạo, tính thiết thực tới cán bộ, đảng viên để tạo nên chuyển biến tích cực, niềm tin nhận thức làm sở cho hành động thống họ Trong diễn biễn phức tạp tình hình giới, nước tác động mạnh tới tư tưởng, tình cảm đạo đức cán bộ, đảng viên chưa theo dõi chặt chẽ, dự báo đầy đủ kịp thời đưa giải pháp đấu tranh mạnh, xử lý Âm mưu “diễn biến hòa bình” lực phản động độc ác, xảo quyệt, thơ bạo, cơng khai chưa tổ chức đấu tranh cách mạnh mẽ, khoa học, có tổ chức để phản bác lại, giải tỏa kịp thời, đưa đúng, khoa học, nhân văn chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước vào nhận thức cán bộ, đảng viên, tạo nên giới quan, nhân sinh quan họ Chúng ta nhớ, có quy luật chỗ “ánh sáng” khơng tới “bóng tối” bao trùm Nhận thức chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước chưa dựa sở khoa học, cách mạng khó có niềm tin vững Cho nên đứng trước vật, tượng, vấn đề họ khó thấy chất để có nhận thức đúng, dễ ngộ nhận, tất yếu hệ lụy dao động, dễ thối hóa, biến chất Đó cội rễ dẫn tới tiêu cực, sai trái, xa rời quân chúng nhân dân hành vi phận cán bộ, đảng viên Thứ hai, tình trạng lạc hậu lĩnh vực lý luận trị Sự nghiệp đổi Đảng phải bắt đầu tư thay đổi quan điểm lý luận đến thực tiễn đời sống Đây q trình vừa tìm tòi, thử nghiệm, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, chưa nhận thức lý luận làm sáng tỏ Trong thực tiễn đổi vào chiều sâu, nhiều vấn đề phức tạp đặt đòi hỏi lý luận giải đáp, cắt nghĩa, dẫn dắt song chưa đáp ứng Đảng ta nhận thức: “Công tác nghiên cứu lý luận Đảng chưa ngang tầm với phát triển thực tiễn; chưa giải đáp có khoa học, thuyết phục nhiều vấn đề quan trọng thực tiễn đặt ra”; “Việc cụ thể hóa, thể chế hóa nghị chậm, tổ chức thực nghị cấp, ngành từ trung ương đến địa phương khâu yếu…” Sự lạc hậu lý luận, mặt tạo nên băn khoăn, thắc mắc nhiều vấn đề, khác biệt, thiếu thống nhận thức, hành động; mặt khác lúng túng, không rõ phương cách giải nhiều vấn đề mà Nghị nêu, thực tiễn đặt thời kỳ độ, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong lực thù địch rả phủ nhận tảng lý luận Đảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đó tác động ghê gớm đến tư tưởng trị, gây tâm trạng hồi nghi mục tiêu trị Đảng dân tộc ta, tác động không nhỏ đến phận không nhỏ quần chúng nhân dân, gây cản trở mối quan hệ Đảng nói chung cán bộ, đảng viên nói riêng với quần chúng nhân dân Thứ ba, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên bị buông lỏng, chấp hành chưa nghiêm Tình trạng thiếu chặt chẽ quản lý cán bộ, đảng viên; việc kiểm tra, giám sát hoạt động đảng viên chưa tốt; đấu tranh chống tiêu cực xử lý vụ việc chưa nghiêm, chưa triệt để; nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên chậm, thiếu đầy đủ; việc bảo vệ tư tưởng người cụ thể chống tiêu cực chưa tốt… cá biệt Nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng nhiều nơi bị vi phạm; quy chế dân chủ nặng hình thức, thiếu chế thực tế để thực hiện, nhiều nơi, nhiều tổ chức nguyên tắc bị số người hội lợi dụng để phục vụ mục đích cá nhân Công tác cán “công việc gốc” Đảng nhiều hạn chế, thiếu khách quan, cơng tâm, chí có tiêu cực Dân gian có vè: “đi nặng nặng, nhẹ nhẹ, khơng khơng”; “Thứ quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ” Tình trạng góp phần dẫn tới tệ bè phái, cục bộ, thiếu thống tổ chức đảng; không chọn người để phân cơng việc, bỏ sót nhiều người có phẩm chất, lực Vì nảy sinh tư tưởng ý thức chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng kém, thiếu tin tưởng công tác cán bộ, thiếu tôn trọng, thiếu niềm tin khơng cán lãnh đạo, kể cấp cao; thiếu nhiệt tình tu dưỡng, phấn đấu… Đó nguyên nhân tạo nên suy thối tư tưởng trị, niềm tin, đạo đức… cán bộ, đảng viên Thứ tư, cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện học tập để chủ nghĩa cá nhân phát triển, chi phối Họ nặng tính thực dụng, thiếu tu dưỡng rèn luyện thường xuyên nên ý thức giác ngộ, lập trường giai cấp phai nhạt, tư tưởng hưởng thụ, bệnh gia trưởng, hẹp hòi ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy chi phối suy nghĩ hành vi Do lười học tập, nghiên cứu lý luận trị, yếu cơng tác dẫn tới nhận thức, giác ngộ hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương, sách Đảng khơng cán bộ, đảng viên yếu Sự chênh lệch mức sống nhiều người có chức, có quyền, có tiền gia đình họ với quảng đại quần chúng nhân dân dần trở thành mâu thuẫn đối kháng Vì họ xa dân, khơng nhân dân ủng hộ thực tế… Những biểu hiện, phẩm cách phận cán bộ, đảng viên trước hết làm cho uy tín họ giảm sút, nhân dân thiếu niềm tin vào họ… Và hết, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống… họ (lâu ta nói họ tinh hoa cộng đồng) không ngăn chặn, nhanh chóng lây lan trở thành nếp suy nghĩ, phong cách sống thường nhật cán bộ, đảng viên rộng tồn xã hội Đó nguy lớn liên quan đến tồn vong Đảng chế độ ta Có thể thấy, việc thiếu tu dưỡng, rèn luyện học tập để nâng cao lực, phẩm chất cách mạng vừa biểu hiện, vừa nguyên nhân suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên Thứ năm, yếu quản lý nhà nước, quản lý xã hội vừa nguyên nhân, vừa hệ suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên Ai thấy rõ tình trạng yếu quản lý nhà nước kinh tế, xã hội nước ta lực phẩm chất đội ngũ cán bộ; tình trạng pháp luật chưa đủ, chất lượng chưa cao, thi hành chưa nghiêm người trì người chấp hành pháp luật Sự yếu làm cho phân hóa thu nhập xã hội ngày gia tăng; tiêu cực xã hội không kiểm soát xử lý nghiêm minh tạo khoảng cách lớn người làm ăn chân chính, lương thiện với người suy thối đạo đức làm ăn bất chính, kể tham nhũng quyền lực để có cải bất ngày gia tăng, khuyến khích người khác khơng tơn trọng pháp luật, khơng cần trị cao cả, khơng cần đạo đức mà nghèo, đói… Tiền lương bất hợp lý, thu nhập chênh lệch xa thành phần xã hội; tình trạng bất hợp lý chế độ cấp đất, cấp nhà, cấp phương tiện làm việc… cấp cán Sự chênh lệch thu nhập dẫn tời tình trạng người thu nhập cao chi phối lối sống xã hội làm cho người làm ăn chân có thu nhập thấp người thu nhập thấp nói chung thiệt thòi, cảm thấy tủi thân, chí xúc Đó yếu tố kích thích cho tha hóa, bất chấp pháp luật… Quản lý ngân sách, tài sản nhà nước yếu môi trường thuận lợi để tệ nạn xã hội phát triển Rõ ràng, yếu quản lý nhà nước vừa hậu quả, vừa nguyên nhân suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, đảng viên nhân dân Giải pháp nhằm xây dựng Đảng ta người đầy tớ thật trung thành nhân dân Một là, khơng ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, lực lãnh đạo Trong điều kiện xu tồn cầu hóa phát triển, chủ nghĩa xã hội giới lâm vào thoái trào, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta lúc hết phải nâng tầm trí tuệ lên trình độ mới, nâng cao lực lãnh đạo nghiệp đổi theo đường chủ nghĩa xã hội Nếu trình độ trí tuệ lực lãnh đạo Đảng không ngang tầm với địa vị lãnh đạo, yêu cầu nghiệp cách mạng, dẫn đến sai lầm đường lối, mà theo V.I.Lênin, nguy đáng sợ Đảng Cộng sản, đường ngắn dẫn đến chế độ Có nâng cao tầm trí tuệ, lực lãnh đạo Đảng xác định chiến lược, sách lược cách mạng, đường lối, chủ trương, sách lĩnh vực, tổ chức lãnh đạo thực thắng lợi đường lối, chủ trương, sách thực tế Hai là, tiếp tục bảo vệ phát triển tảng tư tưởng, lý luận Đảng Nền tảng tư tưởng, lý luận sở để xác định mục tiêu, lý tưởng Đảng, hệ tư tưởng Đảng xã hội, vũ khí lý luận, tư tưởng Đảng Khơng chăm lo xây dựng củng cố tảng tư tưởng, lý luận Đảng tạo "khoảng trống" hệ tư tưởng, lạc hậu, bảo thủ, trì trệ lý luận, rơi vào phiêu lưu, mạo hiểm, nguy dẫn đến chia rẽ Đảng xã hội, hỗn loạn xã hội tư tưởng, khủng hoảng lòng tin nhân dân với Đảng Ba là, tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo cán bộ, đảng viên ảnh hưởng định đến sức chiến đấu, đồn kết thống Đảng, uy tín, danh Đảng, lòng tin nhân dân Đảng, với chế độ Sự suy thối trị, đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo cán bộ, đảng viên nhiều năm qua làm giảm uy tín, sức mạnh, đồn kết, thống Đảng, giảm lòng tin nhân dân Bốn là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo Đảng Hiện nay, đổi phương thức lãnh đạo Đảng phải tiến hành đồng thời với đổi tổ chức hệ thống trị, đổi kinh tế - xã hội Vấn đề đổi phương thức lãnh đạo Đảng thực nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành mở rộng dân chủ tổ chức hoạt động Đảng Khâu then chốt đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước từ Trung ương đến sở Đảng lãnh đạo Nhà nước Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, nguyên tắc đạo giải vấn đề lớn xã hội liên quan đến chức Nhà nước Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến sở, tổ chức Đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên quan Nhà nước Thứ năm, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nhân dân cán bộ, đảng viên hoạt động Đảng Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ nhân dân xã hội,phải lấy dân làm gốc chủ trương, sách Đảng C.KẾT LUẬN Tóm lại, cán bộ, đảng viên cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, người truyền đạt tổ chức nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, đồng thời nắm bắt phản hồi thông tin từ phía nhân dân để Đảng Nhà nước có hoạch định, điều chỉnh chủ trương, đường lối, sách Vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên vơ quan trọng tồn vận hành xã hội Hồ Chí Minh khẳng định: cán bộ, đảng viên gốc công việc, huấn luyện cán công việc gốc Đảng Để làm tốt vai trò cầu nối này, cán bộ, đảng viên phải thơng hiểu đường lối sách Đảng Nhà nước hai biết lắng nghe ý kiến dân, tự coi phải người đầy tớ trung thành nhân dân ... đáng cán bộ, đảng viên người lãnh đạo người đầy tớ trung thành nhân dân Bởi lý dó đó, em chọn đề tài: Cán bộ, đảng viên người đầy tớ thực trung thành nhân dân Đây luận điểm có ý nghĩa lý luận thực. .. Đó tảng quốc dân. ” Trong mối quan hệ đảng với nhân dân cán bộ, đảng viên phải đầy tớ thật trung thành nhân dân Nhưng phải hiểu đầy tớ Cần phải hiểu “ đầy tớ khơng có nghĩa “tơi tớ, tơi đòi... Minh Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền B NỘI DUNG 1 .Thực trạng mối quan hệ cán bộ, đảng viên nhân dân Trước đánh giá thực trạng mối quan hệ cán bộ, đảng viên nhân dân cần làm rõ khái niệm: cán bộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cán bộ đảng viên là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân, Cán bộ đảng viên là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay