200 câu hỏi trắc nghiệm về dao động cơ học có đáp án

25 22 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:34

www.Thuvienhoclieu.Com DẠNG CÁC BÀI TẬP BẢN VỀ DAO ĐỘNG HỌC Câu 1: Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A chất điểm bảo tồn B Khi động chất điểm giảm tăng C Biên độ dao động chất điểm khơng đổi q trình dao động D Độ lớn vận tốc chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ x = A cos(ωt + 0,5π)(cm) Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trình Pha ban đầu dao động là: π π π π A B 0,5 C 0,25 D 1,5 x = cos ωt Câu 3: Một chất điểm dao động theo phương trình (cm) Dao động chất điểm biên độ A 2cm B cm C cm D 12 cm x = 3cos ωt Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình (cm) Dao động chất điểm chiều dài quỹ đạo A 9cm D cm C cm D 12 cm Câu 5: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v max Tần số góc vật dao động vmax vmax vmax vmax A πA 2π A 2A A B C D Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω biên độ A Biết A gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí li độ chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật : π π π π 4 A x = Acos(ωt + ) B x = Acos(ωt - ) C x = Acos(ωt - ) D x = Acos(ωt + ) Câu 8: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật li độ cực đại B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía VTCB C Vectơ gia tốc vật ln hướng xa vị trí cân D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa VTCB Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn khơng đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kỳ T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ vị trí li độ x = A đến vị trí A − li độ x = là: T T T T 12 A B C D Câu 11: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A T chu kỳ T Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn mà vật 3A A A 2 A B A C D Câu 12: Một vật dao động điều hòa phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : v2 a2 v2 a2 v2 a2 ω2 a 2 2 + = A + = A + = A + = A2 ω4 ω2 ω2 ω2 ω2 ω4 v ω4 A B C D Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Thời gian ngắn để vật quãng đường độ dài A 1 f 6f 4f 3f A B C D Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn A từ vị trí biên li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm tốc độ trung bình 6A 9A 3A 4A T 2T T T A B C D Câu 15: Một vật dao động điều hòa phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Gọi v , vm , a am vận tốc, vận tốc cực đại , gia tốc gia tốc cực đại vật Hệ thức : A v2 a2 + = A2 ω ω B v2 a2 + = A2 ω ω C  v   a   ÷ + ÷ =1  vm   a m  D  vm   a m   ÷ +  ÷ =1 v  a  Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x =Acos (ωt + tốc vật biểu thức ϕ ϕ A v = ωAcos(ωt+ ) B v = −ωAsin(ωt + ) ϕ ϕ C v = −Asin(ωt+ ) D v = ωAsin(ωt + ) ϕ Câu 17: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x =Acos (ωt + tốc vật biểu thức www.Thuvienhoclieu.Com ϕ ) Vận ) Gia A a = ω Acos(ωt+ ϕ C a = −Aω2sin(ωt+ www.Thuvienhoclieu.Com ) ϕ ) ϕ B a = −ω Acos(ωt + ) ϕ D a = ω2Asin(ωt + ) x = A cos ( ωt + ϕ ) Câu 18: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa dạng ,vận tốc vật giá trị cực đại vmax = Aω vmax = Aω vmax = Aω vmax = A2ω A B C D x = A cos ωt Câu 19: Biểu thức li độ dạng , gia tốc vật giá trị cực đại amax = Aω amax = Aω amax = Aω amax = A2ω A B C D Câu 20: Khi vật dao động điều hòa thì: A lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân π x = −5cos(2π t − ) Câu 21: Pha ban đầu chiều dài quỹ đạo −π −π 3π π ; −5 ; −10 ;10 ;5 4 A B C D v = −20π sin(10π t ) Câu 22: Biên độ pha ban đầu (cm) −π π π −20π 2 A 2cm ; B 2cm; C 20 ; D cm; π a = −100π cos(10π t − ) Câu 23: Quãng đường vật 1T DĐĐH (cm/s2) π2 π2 A 4cm B 400 cm C cm D 10 cm π x = cos(π t − ) Câu 24: Một chất điểm DĐĐH phương trình (cm) Tốc độ trung bình vật hai chu kỳ là: A 5cm/s B 10cm/s C 12 cm/s D 15cm/s Câu 25: Một vật DĐĐH tốc độ cực đại 16cm/s gia tốc cực đại 64cm/s2 Gốc thời gian lúc 2 vật li độ cm chuyển động chậm dần π π x = cos(4t + )(cm) x = cos(4t − )(cm) 4 A B www.Thuvienhoclieu.Com π x = 2 cos(4t − )(cm) www.Thuvienhoclieu.Com x = cos(4t + 3π )(cm) C D Câu 26: Một lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật nặng vị trí cao s Chu kì dao động lắc A 1s B 0,5s C 2s D 4s Câu 27: Trong phương trình sau, phương trình khơng biểu thị cho dao động điều hòa? A x = 3tsin (100πt + π/6) B x = 3sin5πt + 3cos5πt C x = 5cosπt D x = 2sin(2πt + π /6) Câu 28: Biểu thức sau biểu thức dao động điều hoà? A 3sinωt + 2cosωt B sinωt + cos2ωt C 3tsin2ωt D sinωt - sin2ωt Câu 29: Li độ gia tốc vật dao động điều hoà ln biến thiên điều hồ tần số A ngược pha với B pha với C lệch pha π/2 D Lệch pha π/4 Câu 30: Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời vật dao động biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C sớm pha π/4 so với li độ D sớm pha π/2 so với li độ Câu 31: Trong chuyển động dao động thẳng với phương trình li độ dạng cos, đại lượng đạt giá trị cực đại pha: ϕ = ωt + ϕ0 = 3π/2: A vận tốc B Li độ vận tốc C Lực vận tốc D Gia tốc vận tốc Câu 32: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = π s Xác định pha dao động vật qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04 m/s A B - π/4 rad C π/6 rad D π/3 rad Câu 33: Một vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + ϕ) thời điểm t = li độ x = A/2 theo chiều âm Tìm ϕ A π/6rad B π/2rad C 5π/6rad D π/3rad Câu 34: Một vật dao động điều hòa phương trình x = 4cos(10πt + π/6)cm Vào thời điểm t = vật đâu di chuyển theo chiều nào, vận tốc bao nhiêu? A x = cm, v = - 20π cm/s, vật di chuyển theo chiều âm B x = cm, v = 20π cm/s, vật di chuyển theo chiều dương C x = - cm, v = 20π cm/s, vật di chuyển theo chiều dương D x = cm, v = - 20π cm/s, vật di chuyển theo chiều âm Câu 35 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 36 Một chất điểm dao động điều hòa phương trình vận tốc v = 4πcos2πt (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4π cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = - 4π cm/s www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Câu 37 Một vật dao động điều hoà với phương trình x = cos(10πt - π/3) cm Vào thời điểm t = 0,5 s vật li độ vận tốc là: A x = cm; v = - 20π cm/s B x = - cm; v = ± 20π cm/s C x = - cm; v = - 20π cm/s D x = cm; v = 20π cm/s Câu 38 Phương trình dao động cho biết ứng với thời điểm t = 1,5 s vật li độ x = - (cm)? A x = sin(3πt + π) (cm) B x = sin2πt (cm) C x = 5sin(3πt + π/2) (cm) D x = 5sin3πt (cm) Câu 39 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn khơng đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân Câu 40 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình x = 8cos(2πt/3 + π/3) (cm) Vectơ vận tốc vectơ gia tốc chiều dương trục Ox khoảng thời gian (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây? A s < t < 1,75s B 0,25s < t < 1s C 0s < t < 0,25s D 1,75s < t < 2,5s Câu 41: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động biên độ A cm B 24 cm C 12 cm D cm Câu 42 Một vật dao động điều hồ quanh vị trí cân với chu kì π/5(s) Khi lắc cách vị trí cân 1(cm) vận tốc 0,1(m/s) Biên độ dao động A 2(cm) B (cm) C (cm) D 0,5(cm) Câu 43 Một chất điểm dao động điều hòa Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ chất điểm 40cm/s, vị trí biên gia tốc độ lớn 200cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A 0,1 m B cm C cm D 0,8m Câu 44: Một lắc lò xo dao động điều hồ B(biên âm) B'(biên dương) quanh vị trí cân O Độ cứng lò xo k = 250N/m, vật m = 100g, biên độ dao động A = 12cm Lấy gốc toạ độ vị trí cân O Tính quãng đường vật thời gian t = π/12s lấy gốc thời gian (t = 0) lúc vật ngang qua vị trí cân phía B A 6cm B 90cm C 102cm D 54cm Câu 45: Một lắc lò xo dao động điều hoà B(biên âm) B'(biên dương) quanh vị trí cân O Độ cứng lò xo k = 250N/m, vật m = 100g, biên độ dao động A = 12cm Lấy gốc toạ độ vị trí cân O Tính quãng đường vật thời gian t = π/12s lấy gốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí B A 97,6cm B 1,6cm C 49,6cm D 94,4cm Câu 46: Vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật, thời điểm t vật xa điểm M nhất, sau khoảng thời gian ngắn ∆t vật gần điểm M Độ lớn vận tốc vật đạt cực đại vào thời điểm: A t + ∆t/2 B t + ∆t C (t + ∆t)/2 D t/2 + ∆t/4 Câu 47: Một vật dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động là: A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên li độ x = A đến vị trí x = - A/2, chất điểm tốc độ trung bình là: www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com A 6A/T B 9A/2T C 3A/2T D 4A/T Câu 49: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí li độ 3,5 cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật tốc độ trung bình A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Câu 50: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kỳ 0,5s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật li độ 5cm, sau 2,25s vật vị trí li độ là: A -5 cm B cm C 10 cm D cm DẠNG DAO ĐỘNG CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN Câu 51: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 50 N/m vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Tần số dao động lắc là: A 5,00 Hz B 2,50 Hz C 0,32 Hz D 3,14 Hz  Câu 52: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn chiều dài dây treo dao động điều  hòa với chu kỳ T, lắc đơn chiều dài dây treo dao động với chu kỳ : T T 2 A B T C 2T D Câu 53: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100N/m vật nhỏ khối lượng 100g, π = 10 dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 4cm Lấy Khi vật vị trí mà lò xo dãn 2cm vận tốc vật độ lớn là: 3 A 20 π cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 10 cm/s Câu 54: Một lắc đơn dao động điều hòa địa điểm A với chu kỳ 2s Đưa lắc đến địa điểm B cho dao động điều hòa khoảng thời gian 201s thực 100 dao động tồn phần Coi chiều dài dây treo lắc không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A giảm 1% B tăng 1% C tăng 0,1% D giảm 0,1% Câu 55: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực kéo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều dương quy ước B theo chiều âm quy ước C theo chiều chuyển động viên bi D vị trí cân viên bi Câu 56: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa A tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi B tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C tỉ lệ với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo Câu 57: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng nơi gia tốc rơi tự g Khi l viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δ Chu kỳ dao động điều hoà lắc www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com 2π k m 2π ∆l g 2π g ∆l 2π m k A B C D Câu 58: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 59: Một lắc lò xo dao động điều hòa chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, 1/4 chu kì đầu tiên, gia tốc vật nửa độ lớn gia tốc cực đại thời điểm T T T T 12 A t = B t = C t = D t = Câu 60: Một lắc lò xo dao động điều hòa chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, 1/4 chu kì đầu tiên, gia tốc vật độ lớn cực đại thời điểm T T T T 12 A t = B t = C t = D t = Câu 61: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ A Khoảng thời gian ngắn A A − 2 để vật từ vị trí li độ x = đến x = T T T T 12 A B C D Câu 62: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ A Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí li độ x = A đến x = A/2 T T T T 12 A B C D Câu 63: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động ∆l hòa Biết VTCB vật độ dãn lò xo Chu kì dao động lắc ∆l ∆l g g 2π 2π 2π g g ∆l 2π ∆l A B C D Câu 64: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa độ lớn A tỉ lệ với bình phương biên độ B tỉ lệ với độ lớn li độ hướng VTCB C không đổi hướng thay đổi D độ lớn hướng không đổi Câu 65: Tại nơi xác định, lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, chiều dài lắc tăng lần chu kỳ lắc A khơng đổi B tăng 16 lần C tăng lần D tăng lần www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com l Câu 66: Một lắc đơn chiều dài dây treo , dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Tần số dao động lắc l l g g f =2π f= f =2π f= g 2π g l 2π l A B C D Câu 67: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm B tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường C giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao D không đổi chu kỳ dao động điều hồ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 68: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc l α0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo , mốc vị trí cân lắc 1 mgl α02 mgl α02 mgl α0 2mgl α02 A B C D Câu 69: Một lắc đơn gồm sợi dây khối lượng khơng đáng kể, khơng l dãn, chiều dài viên bi nhỏ khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ nơi gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α biểu thức l l l A mg (1 - sinα) B mg (1 + cosα) C mg (1 l cosα) D mg (3 - 2cosα) Câu 70: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động li độ góc α lắc α0 α0 −α −α A B C D Câu 71: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi Trái Đất, lượng dao động Quả nặng chúng khối lượng Chiều dài dây treo lắc thứ dài gấp đôi chiều dài dây treo lắc thứ hai (l = 2l2) Quan hệ biên độ góc hai lắc 1 α1 = α2 α = α2 α1 = 2α α1 = 2α 2 A B C D l Câu 72: Một lắc đơn chiều dài , dao động điều hồ nơi gia tốc rơi tự g với α0 α biên độ góc Lúc vật qua vị trí li độ góc , vận tốc v Biểu thức sau đúng? www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com A v = α 02 − α gl α 02 = α − B v2 ω2 C α = α 02 − g l v α = α 02 − D v 2g l Câu 73: Câu nói lực căng dây treo lắc đơn? A Như vị trí B Lớn VTCB lớn trọng lượng lắc C Lớn VTCB nhỏ trọng lượng lắc D Nhỏ VTCB trọng lượng lắc Câu 74: Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì T1 = T2 l1 l2 dao động lắc đơn , T1, T2 Biết Hệ thức l1 l1 l1 l1 = = =2 =4 l2 l2 l2 l2 A B C D Câu 75: Một lắc đơn gồm dây treo khơng dãn bi kích thước khơng đáng kể Con lắc dao động với chu kỳ 3s bi chuyển động cung tròn 4cm Thời gian để bi 2cm kể từ vị trí cân A 0,5s B 1,5s C 0,25s D 0,75s l1 Câu 76: Tại địa điểm lắc đơn dao động điều hòa, lắc chiều dài dao l2 động với chu kì 0,6s Con lắc chiều dài dao động với chu kì 0,8s Chu kì dao động l = l −l lắc đơn chiều dài A 0,2s B 0,48s C 0,35s D 0,53s Câu 77: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn Δl Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T Thời gian lò xo bị nén chu T kì Biên độ dao động vật 2 A Δl B Δl C 2.Δl D 1,5.Δl Câu 78: Con lắc lò xo dao động điều hồ Đồ thị biểu diễn W Wt Wđ biến đổi động theo thời gian cho hình vẽ Khoảng thời gian hai thời điểm liên tiếp động 0,2s Chu kì dao động O lắc t A 0,2s B 0,6s C 0,8s D 0,4s www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Câu 79: Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với phương trình π x = 20 cos(10t + ) (cm) (chiều dương hướng xuống; gốc O vị trí cân bằng) Lấy g = 10m/s2 Cho biết khối lượng vật m = kg Tính thời gian ngắn từ lúc t = đến lúc lực đàn hồi cực đại lần thứ π π π π s s s s 30 10 20 A B C D Câu 80: vật m treo vào lò xo độ cứng k chu kì 2s cắt lò xo làm đơi ghép song song treo vật m chu kì là? A 1s B 2s C 4s D 0,5s Câu 81: Cho lắc lò xo treo thẳng đứng Khi treo vật m vào lò xo giãn 5cm Biết vật dao π π động điều hồ với phương trình: x = 10cos(10 t – /2) (cm) Chọn trục toạ độ thẳng đứng, gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Thời gian ngắn kể từ lúc t = đến lúc lực đẩy đàn hồi cực đại lần thứ 3 s s s s 20 15 10 A B C D Câu 82: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 100N/m vật khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân Quãng đường vật 10π (s) A 9m B 24m C 6m D 1m Câu 83: Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật khối lượng m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo Δl Chu kỳ dao động lắc tính biểu thức: ∆l g g g T = 2π T = 2π T = 2π T= g l ∆l 2π ∆l A B C D Câu 84: Trong dao động điều hoà lắc lò xo, khối lượng vật nặng tăng thêm 44% so với khối lượng ban đầu số dao động tồn phần vật thực giây so với ban đầu A giảm 1,4 lần B tăng lên 1,4 lần C tăng lên 1,2 lần D giảm 1,2 lần Câu 85: Treo vật khối lượng m = 400g vào lò xo độ cứng k = 100N/m, lấy g = 10m/s π π = 10 Khi qua vị trí cân vật đạt tốc độ 20 cm/s, lấy Thời gian lò xo bị nén dao động tồn phần hệ A 0,2s B khơng bị nén C 0,4s D 0,1s Ox Câu 86: Một vật khối lương 200g dao động dọc theo trục tác dụng lực hồi phục F = −20 x (kéo về) (N).Gốc thời gian vật ly độ 4cm & vận tốc vật độ lớn 0,8m/s π2 hướng ngược chiều dương Cho =10 www.Thuvienhoclieu.Com 10 www.Thuvienhoclieu.Com A x = cos(10t + 1,11)(cm) π x = cos(10t + )(cm) B x = cos(10π t + 1,11)(cm) π x = cos(10t − )(cm) C D Câu 87: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng 250N/m vật nặng 400g Vật đứng yên cân kéo thẳng đứng xuống đoạn 1cm, đồng thời truyền cho vận tốc 25 cm/s hướng thẳng đứng xuống dưới.Viết phương trình dao động vật Trục tọa độ Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O VTCB, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động π π x = cos(25t − )(cm) x = cos(25t + )(cm) 3 A B 2π π x = cos(25t − )(cm) x = cos(25t − )(cm) 3 C D Câu 88: Khi gắn vật khối lượng m vào lò xo độ cứng k1 DĐDH với chu kỳ T1 = 0,6s; gắn vào lò xo độ cứng k2 DĐDH với chu kỳ T2 = 0,3s Khi gắn vào hai lò xo ghép song song DĐDH với chu kỳ A.0,9s B.0,5 C 0,24s D 0,27s Câu 89: Một lò xo gắn vật m dao động với tần số 100Hz; đem lò xo cắt thành bốn đoạn gắn vật m vào bốn lò xo dao động với tần số A 200Hz B 100Hz C.50Hz D 25Hz Câu 90: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc độ lớn gia tốc không vượt qua 30 cm/s2 T/2 Lấy π2 = 10 Giá trị T A 4s B 3s C 2s D 5s DẠNG ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG, NĂNG CỦA DAO ĐỘNG HỌC Câu 91: Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân lắc 1 mωA mω2 A 2 mω A 2 A mωA2 B C D Câu 92: Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Biên độ, tần số, gia tốc B Lực phục hồi, vận tốc, dao động C Biên độ, tần số, dao động D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 93: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A vận tốc B gia tốc C động D biên độ Câu 94: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = Acosωt Động vật thời điểm t www.Thuvienhoclieu.Com 11 www.Thuvienhoclieu.Com A Wđ = mA2ω2cos2 ωt B Wđ = mA2ω2sin2ωt C Wđ = mω2 A2 sin2ωt D Wđ = 2mω2A2sin2ωt Câu 95: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = Acosωt Thế vật thời điểm t A Wt = mA2ω2cos2 ωt B Wt = mA2ω2sin2ωt C Wt = mω2 A2 sin2ωt D Wt = 2mω2A2sin2ωt 2f1 Câu 96: Một lắc lò xo dao động hòa với tần số Động lắc biến thiên f2 tuần hoàn theo thời gian với tần số f1 2f1 f1 f1 A B C D Câu 97: Nếu lắc dao động điều hòa với chu kì 2T động biến đổi với chu kì T T A 4T B C D T Câu 98: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A 1/2 B C D 1/3 Câu 99: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động vật vật là: A A x =± x =± A B A A x =± x =± C D Câu 100: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động ba lần A A x = ± A B x = ± A C x = ± A D x = ± Câu 101: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T Thời gian ngắn hai lần liên tiếp động trị số lớn gấp ba là: A T/4 B T/12 C T/6 D T/3 Câu 102: Đại lượng sau tăng gấp tăng gấp đôi biên độ dao động điều hòa lắc lò xo www.Thuvienhoclieu.Com 12 www.Thuvienhoclieu.Com A B Động C Vận tốc cực đại D Thế Câu 103: Trong dao động điều hòa độ lớn gia tốc vật A giảm độ lớn vận tốc tăng B tăng độ lớn vận tốc tăng C không thay đổi D tăng, giảm tùy thuộc vận tốc đầu Câu 104: Một chất điểm khối lượng m dao động điều hoà xung quanh vị cân với biên độ A Gọi vmax , amax, Wđmax độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm Tại thời điểm t chất điểm ly độ x vận tốc v Công thức sau khơng dùng để tính chu kì dao động điều hồ chất điểm? m A 2π A 2π.A 2π A +x 2π 2Wdmax a max v v max A T = B T = C T = D T = Câu 105: Một vật nhỏ, khối lượng m, treo vào đầu lò xo nhẹ nơi gia tốc rơi tự 9,8m/s2 Khi vật vị trí cân lò xo giãn đoạn 5,0cm Kích thích để vật dao động điều hoà Thời gian ngắn để vật từ vị trí vận tốc cực đại đến vị trí động lần A 7,5.10-2s B 3,7.10-2s C 0,22s D 0,11s DẠNG DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, SỰ CỘNG HƯỞNG Câu 106: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian B Lực cản mơi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh C vật không thay đổi theo thời gian D Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian Câu 107: Dao động tắt dần A ln hại B A khơng đổi C A giảm dần D ln lợi Câu 108: Phát biểu sau sai nói dao động cơ? A Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần khơng đổi theo thời gian C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng D Khi f ngoại lực cưỡng f dao động riêng hệ dao động xảy cộng hưởng Câu 109: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 110: Dao động lắc vật lí đồng hồ lắc đồng hồ chạy dao động A cưỡng B trì C tự D tắt dần Câu 111: Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian B vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 112: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng www.Thuvienhoclieu.Com 13 www.Thuvienhoclieu.Com D Dao động cưỡng tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 113: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C với tần số lớn tần số dao động riêng D mà không chịu ngoại lực tác dụng Câu 114: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian B vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh Câu 115: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần khơng chu kì xác định B Nguyên nhân tắt dần dao động lực ma sát môi trường tác dụng lên vật dao động C Trong đời sống kỹ thuật tắt dần dao động hại làm tiêu hao lượng D Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh Câu 116: Khi nói dao động cơ, phát biểu sau đúng? A Dao động dao động mô tả định luật dạng sin cosin B Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực dao động cưỡng C Một hệ dao động cưỡng xảy tượng cộng hưởng tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ D Dao động trì dao động tự khơng ma sát với chu kỳ dao động chu kỳ riêng hệ Câu 117: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F 0cosπft (với F0 f khơng đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B πf C 2πf D 0,5f Câu 118: Một vật dao động tắt dần đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 119: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động vật 2π 2πf f f A B C 2f D Câu 120: Một đoàn xe lửa chạy Các chỗ nối hai đường ray tác dụng kích động vào toa tàu coi ngoại lực Khi tốc độ tàu 45 km/h đèn treo trần toa xem lắc chu kì 1s rung lên mạnh Chiều dài đường ray A 8,5 m B 10,5 m C 12,5 m D 14 m Câu 121: Một người xách xô nước đường, bước 45 cm thấy xơ bị sóng sánh mạnh nhất.Chu kì dao động riêng nước xơ 0,3 s Vận tốc người A 3,6 m/s B 4,2 km/h C 4,8 km/h D 5,4 km/h Câu 122: Một lắc dao động tắt dần chậm Cứ sau chu kì, biên độ giảm 3% Phần lượng lắc bị dao động toàn phần A 3% B 6% C 9% D 27% Câu 123: Một vật treo vào đầu lò xo thẳng đứng, đầu lo xo treo vào điểm cố định Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn 3cm truyền vận tốc v thẳng đứng hướng lên Vật www.Thuvienhoclieu.Com 14 www.Thuvienhoclieu.Com lên 8cm trước xuống Biên độ dao động vật A 4cm B 11cm C 5cm D 8(cm) Câu 124: Tại vị trí cân bằng, truyền cho nặng lượng ban đầu E = 0,0225J để nặng dao động điều hoà theo phương đứng xung quanh vị trí cân Lấy g = 10m/s Độ cứng lò xo k = 18 N/m Chiều dài quỹ đạo vật A 5cm B 10cm C 3cm D 2cm Câu 125: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ rệt A biên độ lực cưỡng nhỏ B tần số lực cưỡng lớn C lực ma sát môi trường lớn D lực ma sát môi trường nhỏ DẠNG TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG Câu 126: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình x = 5cos(100πt π +π) (cm) x2 = 5cos(100πt - )(cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động là: 3π 3π 4 A x = 10cos(100πt + )(cm) B x = 10cos(100πt )(cm) 3π 3π 2 4 C x = cos(100πt )(cm) D x = cos(100πt+ )(cm) Câu 127: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình là: x = A1cosωt π x2 = A2 cos(ωt + ) Biên độ dao động tổng hợp hai động A A = A1 − A2 B A = A12 + A22 A12 − A22 C A = A1 + A2 D A = Câu 128: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình là: x = A1cosωt x2 = A2 cos(ωt + π ) Biên độ dao động tổng hợp hai động A = A1 − A2 A12 + A22 A12 − A22 A B A = C A = A1 + A2 D A = Câu 129: Một vật nhỏ chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai π dao động phương trình x = A1cosωt x2 = A2cos(ωt + ) Gọi E vật Khối lượng vật E 2E E 2E 2 2 2 2 2 ω A1 + A2 ω A1 + A2 ω ( A1 + A2 ) ω ( A12 + A22 ) A B C D Câu 130: Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha www.Thuvienhoclieu.Com 15 www.Thuvienhoclieu.Com π (2k + 1) A (với k = 0, ±1, ±2, …) B (2k +1) π (với k = 0, ±1, ±2, …) C 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) D kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) Câu 131: Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số pha π (2k + 1) A (với k = 0, ±1, ±2, …) B (2k +1) π (với k = 0, ±1, ±2, …) C 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) D kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) Câu 132: Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số vng pha π (2k + 1) A (với k = 0, ±1, ±2, …) B (2k +1) π (với k = 0, ±1, ±2, …) C 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) D kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) Câu 133: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số , biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động giá trị lớn A12 + A22 A B A1 + A2 C 2A1 D 2A2 Câu 134: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số , biên độ A1 A2 (A1 > A2) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động giá trị nhỏ A B A1 - A2 C 2A1 D 2A2 Câu 135: Hai dao động điều hồ phương phương trình: x1 = A cos(ωt + π ) x2 = A cos(ωt − 2π ) hai dao động π π A ngược pha B pha C lệch pha D lệch pha Câu 136: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa, phương tần số, biên độ A lệch pha π/2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A B 2A C A 2 A D 5cos(2πt + 0, 75π) Câu 137: Hai dao động phương trình là: x = (cm) x2 = 10 cos(2πt + 0,5π) (cm) Độ lệch pha hai dao động độ lớn π π π π A 0,25 B 1,25 C 0,50 D 0,75 Câu 138: Hai DĐĐH phương, tần số, biên độ A1 = 5cm; A2 = cm pha ban đầu π 5π ϕ1 = − & ϕ2 = 6 Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp www.Thuvienhoclieu.Com 16 A 9,4cm; π www.Thuvienhoclieu.Com B 13cm; π 5π C 3cm; x1 = 4sin(π t + α ) D 3cm; −π Câu 139: Hai DĐĐH phương, phương trình (cm) x2 = cos(π t ) α (cm) Biên độ dao động tổng hợp giá trị nhỏ giá trị π −π π 2 A cm; B 2,9; C 2,9cm; D 2,9cm; Câu 140: Một vật tham gia đồng thời hai DĐĐH ω=10 rad/s với biên độ dao động A1; A2, vuông pha với Biết A1 = cm vận tốc lớn vật m/s A2 giá trị A cm B cm C cm D 10 cm Câu 141: Một vật nhỏ khối lượng 100g thực đồng thời hai DĐĐH phương, tần số góc 20rad/s Biên độ dao động thành phần A1 = 2cm ; A2 = 3cm Độ lệch pha hai π /3 dao động (rad) Năng lượng dao động vật A 0,038J B 0,05J C 0,02J D 0,018J Câu 142: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa x = 3cos(4πt + ) cm x2 = 3cos(4πt + ) cm Hãy xác định dao động tổng hợp hai dao động trên? A x = 3cos(4πt + ) cm B x = 3cos(4πt + ) cm C x = 3cos(4πt + ) cm D x = 3cos(4πt + ) cm Câu 143: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa với biên độ ℓần ℓượt ℓà cm cm Trong giá trị sau giá trị ℓà biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C 3cm D 10 cm Câu 144: Một vật thực hai dao động điều hòa với phương trình ℓần ℓượt ℓà x = 4cos(6πt + ); x2 = cos(6πt + ϕ) cm Hãy xác định vận tốc cực đại mà dao động đạt A 54π cm/s B 6π cm/s C 45cm/s D 9π cm/s Câu 145: Một vật thực dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(ωt + ) cm; x2 = A2cos(ωt + ϕ2) cm Biết phương trình tổng hợp hai dao động ℓà x = 4cos(ωt + ) cm Xác định x2? A x2 = 5cos(ωt) B x2 = cos(ωt) C x2 = 4cos(ωt -π) D x2=6cos(ωt) Câu 146: Cho hai dao động điều hoà phương x = 5cos10πt (cm) x2= A2sin10πt (cm) Biết biên độ dao động tổng hợp ℓà 10cm Giá trị A2 ℓà A 5cm B 4cm C 8cm D 6cm Câu 147: Khi tổng hợp hai dao động điều hồ phương tần số biên độ thành phần a a biên độ tổng hợp ℓà 2a Hai dao động thành phần A vng pha với B pha với C ℓệch pha D ℓệch pha Câu 148: Một vật khối ℓượng m = 0,5 kg thực đồng thời dao động x = 5cos(4πt + ) x2 = 2cos(4πt - ) cm Xác định vật A 3,6mJ B 0,72J C 0,036J D 0,36J Câu 149: Hai vật dao động điều hoà tần số biên độ dọc theo hai đường song song cạnh Hai vật qua cạnh chuyển động ngược nhau, vị trí li độ nửa biên độ Độ lệch pha hai dao động là: A /6 B /3 C /6 D /3 π π π www.Thuvienhoclieu.Com π 17 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 150: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số: x = 6cos 10πt (cm) x2 = 4cos (10πt – π/2) (cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động là: A x = 7,2cos(10πt – π/3) (cm) B x = 7,2cos(10πt – 2π/3) (cm) C x = 7,2cos(10πt – 0,59) (cm) D x = 7,2sin(10πt – 0,59) (cm) www.Thuvienhoclieu.Com 18 www.Thuvienhoclieu.Com KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG Câu 151: Xét dao động điều hòa lắc lò xo Gọi O vị trí cân bằng, M,N hai vị trí biên P trung điểm OM, Q trung điểm ON Trong chu kì, lắc chuyển động nhanh dần khoảng: A Từ P đến Q B Từ P đến O, từ O đến P C Từ M đến O, từ N đến O D Từ O đến N, từ O đến M Câu 152: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m Con lắc dao x = A cos(wt + ϕ) động hòa theo phương ngang với phương trình Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc động 0,1 s Lấy π2 = 10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 40 g C 200 g D 100 g Câu 153: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 8cos(4πt + π/3)cm, toạ độ vật thời điểm t = 8s A x = 4cm B x = cm C x = - 4cm D x = 8cm Câu 154: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm chu kì T = s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật là: π  x = cos 2πt −   cm  A π  x = cos2πt +  π  x = cosπt −   cm  B π  x = cosπt +   cm  D  cm  C Câu 155: Dao động tắt dần dao động: A biên độ giảm dần theo thời gian B ln lợi C biên độ khơng đổi theo thời gian D ln hại Câu 156 Động dao động điều hoà A Biến đổi tỉ lệ với li độ B Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 C Biến đổi tuần hồn với chu kì T D Khơng biến đổi theo thời gian Câu 157: Cho ba dao động điều hoà phương, tần số x = cos ( sin( 10π t 10π t − ) cm; x3 = cos ( 10π t A x = cos cm π 10π t ) cm ; x2 = - ) cm Dao động tổng hợp x = x1 + x2 + x3 dạng 10π t B x = cos cm π π 10π t + 10π t − 2 C x = cos ( ) cm D x = 2cos ( ) cm Câu 158: Chọn câu sai: Chu kì vật dao động điều hòa là: A Khoảng thời gian thực dao động toàn phần B Khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ C Khoảng thời gian tối thiểu để vật toạ độ chiều chuyển động cũ D Khoảng thời gian vật từ VTCB tới biên Câu 159 Vật dao động điều hồ tốc độ cực đại 20π cm/s gia tốc độ lớn cực đại vật 4m/s2 www.Thuvienhoclieu.Com 19 www.Thuvienhoclieu.Com Lấy π = 10 biên độ dao động vật là: A 5cm B 10cm C 15cm Câu 160: Tại nơi Trái Đất, lắc đơn chiều dài l kì s, lắc đơn chiều dài dao động điều hòa với chu kì A s B s C s l D 20cm dao động điều hòa với chu πt D s Câu 161: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa: x1 = 4cos10 (cm), π πt x2 = cos(10 + ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp là: π π πt πt A x =8cos(10 + )cm B x =8cos(10 - )cm π π 3 πt πt C x=4 cos(10 - )cm D x =4 cos(10 + )cm Câu 162: Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Giảm lần Câu 163: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C chiều với chiều biến dạng lò xo D hướng vị trí biên Câu 164: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 10 cm B 30 cm C 40 cm D 20 cm ω t + ϕ ) Câu 165 Trong dao động điều hoà x = Acos( , vận tốc biến đổi điều hồ theo phương trình A v = Acos( ωt + ϕ) C v=Aω sin( ωt + ϕ) B v = A ω cos(ωt + ϕ) D v= -A ω sin ( ωt + ϕ) Câu 166 Trong dao động điều hoà x = Acos( ωt + ϕ) , gia tốc biến đổi điều hồ theo phương trình A a = A sin ( ωt + ϕ) B a = ω2Acos( ωt + ϕ) C a = - ω2Acos( ωt + ϕ) D a = -ωA2 cos( ωt + ϕ) Câu 167 Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A Lực tác dụng độ lớn cực đại B Lực tác dụng không C Lực tác dụng đổi chiều D Lực tác dụng độ lớn cực tiểu Câu 168: Khi nói vể dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng www.Thuvienhoclieu.Com 20 www.Thuvienhoclieu.Com π ω Câu 169: Với PT dao động điều hòa x = Acos( t+ )(cm), phát biểu sau đúng: A Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương B Gốc thời gian lúc vật vị trí biên phía dương C Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm D Gốc thời gian lúc vật qua vị trí theo chiều dương Câu 170 Gia tốc vật dao động điều hồ khơng A Vật vị trí li độ cực đại B Vận tốc vật đạt cực tiểu C Vật vị trí li độ khơng D Vật vị trí pha dao động cực đại Câu 171 Trong dao động điều hoà A Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 90o với li độ B Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C Vận tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ D Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 90o với li độ Câu 172: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy  = 10 Dao động lắc chu kì A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 173: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Lấy g=  (m/s2) Chu kì dao động lắc A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 174: Khi gắn nặng m1 vào lò xo, dao động với chu kì T = 1,2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kì T2 = 1,6s Khi gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo dao động chúng là: A T = 1,4s B T = 2,0s C T = 2,8s D T = 4,0s Câu 175: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 176: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình là: x = A1cosωt π x2 = A2 cos(ωt + ) Biên độ dao động tổng hợp hai động A = A1 − A2 A12 − A22 A12 + A22 A B A = C A = A1 + A2 D A = Câu 177 Một lắc đơn chu kì dao động T = s, thời gian ngắn để lắc từ VTCB đến vị trí li độ x = A/ A t = 0,5 s B t = 0,75 s C t = s D t = s Câu 178: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 5s, vận tốc chất điểm giá trị A 5cm/s B 20π cm/s C -20π cm/s D cm/s Câu 179: Con lắc lò xo chu kỳ 0,2 s, vật khối lượng 500 g Lấy π2 = 10, độ cứng lò xo là: A 100 N/m B 50 N/m C 500 N/m D 10 N/m Câu 180: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động www.Thuvienhoclieu.Com 21 www.Thuvienhoclieu.Com A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 181: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T√2 C T/2 D T/√2 Câu 182: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 183: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 184: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C không dao động D dao động với biên độ nửa biên độ cực đại Câu 185: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 186: vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 187: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s π2 = 10 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu s s s s 15 30 10 30 A B C D Câu 188: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ pha ban π π − đầu Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động π π π π − 12 A B C D Câu 189: Một vật dao động điều hòa chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm www.Thuvienhoclieu.Com 22 www.Thuvienhoclieu.Com A T t= t= B T t= C T t= D T π  x = 3sin  5πt + ÷ 6  Câu 190: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình (x tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t=0, chất điểm qua vị trí li độ x=+1cm A lần B lần C lần D lần Câu 191: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 192: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 20 N/m viên bi khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi 10 A 16cm B cm C cm D cm Câu 193: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động li độ góc α lắc α0 α0 −α −α 2 A B C D Câu 194: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn −A từ vị trí biên li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm tốc độ trung bình 6A 9A 3A 4A T 2T 2T T A B C D Câu 195: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu T kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc độ lớn gia tốc khơng vượt q 100 cm/s Lấy π2=10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 196: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động 10 30 20 40 40 A cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Câu 197: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân www.Thuvienhoclieu.Com 23 www.Thuvienhoclieu.Com B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 198: Một vật dao động tắt dần đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ lượng D biên độ tốc độ Câu 199: Một lắc đơn chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường mà vectơ cường độ điện trường độ lớn E = 10 4V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hoà lắc A 0,58 s B 1,40 s C 1,15 s D 1,99 s Câu 200: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật 1 A B C D ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 D 11 B 12 16 B 17 10 B D C A B D A 14 15 C 62 13 A 23 A 33 D 43 B 53 A 63 18 19 B A C 26 C 36 B 46 A 56 27 A 37 C 47 A 57 28 A 38 A 48 B 58 29 A 39 D 49 C 59 20 D 30 D 40 A 50 A 60 A C C B 21 C 31 A 41 D 51 22 B 32 B 42 C 52 24 C 34 D 44 C 54 A 64 25 B 35 D 45 A 55 B A D B B A A D 61 65 66 67 68 69 70 B B D B C C C A C B 71 72 73 74 A D C 82 B 92 83 B 93 84 D 94 75 D 85 B 95 76 D 86 77 B 87 A D 96 97 78 C 88 D 98 79 C 89 A 99 80 A 90 C 100 D 81 A 91 D 101 C 111 C D C A D D B D B 102 C 112 103 A 113 104 D 114 105 B 115 106 D 116 107 108 109 110 C B C B 117 118 119 C A A C C D D D 120 C A www.Thuvienhoclieu.Com 24 www.Thuvienhoclieu.Com 121 B 131 122 B 132 123 C 133 124 B 134 125 D 135 126 C 136 127 128 129 130 B A D B 137 C A B B A C A 141 A 151 C 161 142 B 152 A 162 143 D 153 A 163 144 A 154 B 164 145 B 155 A 165 146 A 156 B 166 147 A 157 138 C 148 C 158 139 B 149 D 159 140 B 150 C 160 A D B D 167 168 169 A D B C D C A D C 171 A 181 172 B 182 173 A 183 174 B 184 175 B 185 176 B 186 177 178 179 170 C 180 A D C A 187 B D A A D C B 191 C 192 B 193 C 194 B 195 D 196 C 197 D 188 D 198 C 189 B 199 C 190 D 200 B www.Thuvienhoclieu.Com 25 ... nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động. .. dao động tắt dần nhanh Câu 116: Khi nói dao động cơ, phát biểu sau đúng? A Dao động dao động mô tả định luật dạng sin cosin B Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực dao động cưỡng C Một hệ dao. .. D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 112: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 câu hỏi trắc nghiệm về dao động cơ học có đáp án , 200 câu hỏi trắc nghiệm về dao động cơ học có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay