150 câu hỏi trắc nghiệm chương II sóng cơ và sóng âm có đáp án

18 45 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:34

1 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm DẠNG CÁC BÀI TỐN VỀ SĨNG HỌC π π Câu 1: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4 t – 0,02 x) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng là: A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s Câu 2: Hai nguồn kết hợp A,B dao động pha với tần số 50Hz, nằm cách 6cm mặt nước Người ta quan sát thấy giao điểm gợn lồi với đường thẳng AB chia đoạn AB thành 10 đoạn Tính vận tốc truyền sóng: A 30 cm/s B 60 cm/s C 24 cm/s D 48 cm/s t x − π 0.1 Câu 3: Cho sóng ngang phương trình sóng : u = 5cos ( )mm Trong x tính cm, t tính giây Vị trí phần tử sóng M cách gốc toạ độ m thời điểm t = s là: A uM =5 mm B uM =0 mm C uM =5 cm D uM =2.5 cm Câu 4: Phát biểu sau khơng ? A Trong sóng học trạng thái dao động, tức pha dao động truyền đi, thân phần tử mơi trường dao động chỗ B Cũng sóng điện từ, sóng lan truyền mơi trường vật chất lẫn chân không C Các điểm phương truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha D Bước sóng sóng nguồn phát phụ thuộc vào chất mơi trường, chu kỳ khơng phụ thuộc Câu 5: Một người gõ nhát búa vào đường sắt, cách 1056m người khác áp tai vào đường sắt nghe thấy tiếng gõ cách giây Biết vận tốc truyền âm khơng khí 330m/s vận tốc truyền âm đường sắt là: A 5100m/s B 5200m/s C 5300m/s D 5280m/s Câu 6: Sóng truyền sơi dây với biên độ khơng đổi, tốc độ sóng 2m/s, tần số 10Hz Tại thời điểm t, điểm M dây li độ 2cm điểm N dây cách M đoạn 30cm li độ: A 1cm B -2cm C D -1cm Câu 7: Sóng truyền dây với chu kì T, biên độ khơng đổi Tại điểm M cách nguồn 17λ/6 thời điểm t=1,5T li độ u = -2cm Biên độ sóng bằng: A 3cm B 5cm C 4cm D 2cm Câu 8: Một sóng tần số 500Hz tốc độ lan truyền 350 m/s Hai điểm gần sóng π rad phải cách khoảng để chúng độ lệch pha A 0,117m B 4,285m C 0,233m D 0,476m Câu 9: Ở đầu thép đàn hồi dao động với tần số 16 Hz gắn cầu nhỏ chạm nhẹ vào mặt nước hình thành sóng tròn tâm O Tại A B mặt nước, nằm cách xa 6cm đường 0,4m / s ≤ v ≤ 0,65m / s thẳng qua O, dao động pha với Biết vận tốc truyền sóng: Vận tốc truyền sóng mặt nước nhận giá trị giá trị sau? A 48 cm/s B 44 cm/s C 52 cm/s D 24 cm/s Câu 10: Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta vào: A phương dao động B phương truyền sóng C phương dao động phương truyền sóng D vận tốc truyền sóng www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm Câu 11: Trên bề mặt chất lỏng yên lặng, ta gây dao động O chu kì 0,5 s Vận tốc truyền sóng mặt nước 0,4 m/s Khoảng cách từ đỉnh sóng thứ đến đỉnh thứ kể từ tâm O theo phương truyền sóng là: A m B 2,5 m C m D 0,5 m Câu 12: Hai điểm nằm phương truyền sóng mà dao động ngược pha khi: A Khoảng cách chúng số nguyên lần bước sóng (2k + 1)π B Hiệu số pha chúng k 2π C Hiệu số pha chúng D Khoảng cách chúng số nguyên lần bước sóng Câu 13: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 14: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A chu kì tăng B bước sóng khơng thay đổi C bước sóng giảm D tần số khơng thay đổi Câu 15: Một sóng lan truyền bề mặt chất lỏng từ điểm O với chu kỳ 2s vận tốc 1,5m/s Hai điểm M N cách O khoảng d1=3m d2=4,5m Hai điểm M N dao động: A Cùng pha B Ngược pha C Lệch pha π/2 D Lệch pha π/4 Câu 16: Một sóng học lan truyền dọc theo đường thẳng phương truyền sóng nguồn O 2π T là: u o = A sin t (cm) Một điểm M cách nguồn 1/3 bước sóng thời điểm t = 1/2 chu kì độ dịch chuyển u M = 2(cm) Biên độ sóng A : 3 A (cm) B (cm) C (cm) D 4(cm) Câu 17: Một sóng học lan truyền môi trường vật chất điểm cách nguồn x (m) π 2π 3 phương trình sóng: u = cos ( t x) (cm) Vận tốc mơi trường giá trị : A 0,5(m/s) B (m/s) C 1,5 (m/s) D 2(m/s) Câu 18: Một sóng truyền từ O tới M cách 15cm Biết phương trình sóng O π uO = 3cos(2π t + )cm uO = 3cos(2π t + A C tốc độ truyền sóng 60cm/s Phương trình sóng M là: 3π )cm π uO = 3cos(2π t − )cm B D π uO = 3cos(2π t − )cm π uO = 3cos(2π t + )cm www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm Câu 19: Khi nói sóng học phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền dao động môi trường vật chất B Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng C Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc D Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang Câu 20: Một sóng âm tần số 200 Hz lan truyền môi trường nước với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng nước A 75,0 m B 7,5 m C 3,0 m D 30,5 m Câu 21: Khi âm truyền từ khơng khí vào nước A Bước sóng thay đổi tần số khơng đổi B Bước sóng tần số thay đổi C Bước sóng tần số khơng đổi D Bước sóng khơng đổi tần số thay đổi Câu 22: Một sóng âm tần số xác định truyền khơng khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Câu 23: Một sóng âm truyền khơng khí, số đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại A tần số sóng B biên độ sóng C vận tốc truyền D bước sóng Câu 24: Nguồn phát sóng biểu diễn: u = 3cos20πt (cm) Vận tốc truyền sóng m/s Phương trình dao động phần tử vật chất mơi trường truyền sóng cách nguồn 20cm π π A u = 3cos(20πt - ) (cm) B u = 3cos(20πt + ) (cm) C u = 3cos(20πt - π) (cm) D u = 3cos(20πt) (cm) Câu 25: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian 2s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng? A 10 B 20 C 30 D 40 Câu 26: Một sóng lan truyền với vận tốc 200 m/s bước sóng 4m Tần số chu kì sóng A f = 50 Hz ; T = 0,02 s B f = 0,05 Hz ; T = 200 s C f = 800 Hz ; T = 1,25s D f = Hz ; T = 0,2 s Câu 27: Một sóng tần số 500 Hz, tốc độ lan truyền 350 m/s Hai điểm gần phương truyền sóng phải cách gần khoảng để chúng độ lệch pha π/3 rad? A 0,117 m B 0,476 m C 0,233 m D 4,285 m Câu 28: Một sóng truyền mặt nước bước sóng 0,4 m Hai điểm gần phương truyền sóng, dao động lệch pha góc π/2, cách A 0,10 m B 0,20 m C 0,15 m D 0,40 m π Câu 29: Nguồn sóng phương trình u = 2cos(2πt + ) (cm) Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4 m Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm π π A u = 2cos(2πt + ) (cm) B u = 2cos(2πt - ) (cm) 3π 3π C u = 2cos(2πt - ) (cm) D u = 2cos(2πt + ) (cm) Câu 30: Một sóng truyền mơi trường với tốc độ 120 m/s Ở thời điểm, hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha cách 1,2 m Tần số sóng : A 220 Hz B 150 Hz C 100 Hz D 50 Hz Câu 31: Trong mơi trường sóng tần số 50 Hz lan truyền với vận tốc 160 m/s Hai điểm gần phương truyền sóng dao động lệch pha π/4 cách A 1,6 cm B 0,4 m C 3,2 m D 0,8 m Câu 32 : Tại điểm S mặt nước yên tĩnh nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz Khi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm Tại hai điểm M, N cách cm đường qua S dao động pha với Biết vận tốc truyền sóng nằm khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s Vận tốc truyền sóng mặt nước A 75 cm/s B 80 cm/s C 70 cm/s D 72 cm/s Câu 33: Khi nói sóng phát biểu sau sai? A Tại điêm mơi trường sóng truyền qua, biên độ sóng biên độ dao động phần tử mơi trường B Sóng phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng gọi sóng ngang C Bước sóng khoảng cách điểm gần phương truyền sóng mà dao động điểm ngược pha D Sóng phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc Câu 34: Một sóng chu kỳ 0,125s tần số sóng A Hz B 10 Hz C Hz D 16 Hz Câu 35: Trên mặt chất lỏng sóng cơ, người ta quan sát khoảng cách 15 đỉnh sóng liên tiếp 3,5m thời gian sóng truyền khoảng cách s Tần số sóng A.0,25 Hz B 0,5 Hz C Hz D Hz Câu 36: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, phương trình sóng u = 6cos(4πt – 0,02πx); u x tính cm, t tính s Sóng bước sóng A 200 cm B 159 cm C 100 cm D 50 cm Câu 37: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 38: Sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm Câu 39: Một sóng âm truyền thép với tốc độ 5000 m/s Nếu độ lệch pha sóng âm π hai điểm gần cách m phương truyền sóng tần số sóng A 1000 Hz B 2500 Hz C 5000 Hz D 1250 Hz π Câu 40: Một nguồn phát sóng theo phương trình u = 4cos(4πt - ) (cm) Biết dao động π hai điểm gần phương truyền sóng cách 0,5m độ lệch pha Tốc độ truyền sóng là: A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s Câu 41: Một sóng chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 0,5 m B 1,0 m C 2,0 m D 2,5 m Câu 42: Một sóng tần số 0,5 Hz truyền sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s Sóng bước sóng A 0,8 m B m C 0,5 m D 1,2 m Câu 43: Một âm tần số xác định truyền nhơm, nước, khơng khí với tốc độ tương ứng v1, v2, v3 Nhận định sau đúng? A v2>v1>v3 B v1>v2>v3 C v3>v2>v1 D v1>v3>v2 Câu 44: Tại điểm mặt chất lỏng nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s Câu 45: Hiện tượng sau khẳng định ánh sáng tính chất sóng? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng quang phát quang DẠNG GIAO THOA SĨNG Câu 46: Trên mặt nước nguồn kết hợp A, B dao động pha, tần số f=16 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d = 30cm, d2 = 25,5cm sóng biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB hai dãy cực đại khác Tính vận tốc truyền sóng: A 20 m/s B 30 m/s C 24 m/s D 48 m/s Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp A,B dao động pha, tần số f=50Hz, ta đo khoảng cách gần hai điểm dao động biên độ cực đại nằm đoạn AB 4mm.Tốc độ truyền sóng: A 0,4m/s B 0,5m/s C 0,2m/s D 0,8m/s Câu 48: Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6 cm Vận tốc truyền sóng nước 1,2 m/s gợn sóng khoảng S1 S2 ? A 17 gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D gợn sóng Câu 49: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số 15Hz pha.Tại điểm M cách nguồn A B khoảng d = 16cm d = 20cm, sóng www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm biên độ cực tiểu Giữa M đường trung trực AB dãy cực đại Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 24cm/s B 48cm/s C 20cm/s D 40 cm/s Câu 50: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1 , S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng tần số 15 Hz dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 : A 11 B C D Câu 51: Hai nguồn dao động gọi hai nguồn kết hợp khi: A Dao động phương, biên độ tần số B Cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian C Dao động phương, tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian D Cùng biên độ tần số Câu 52: Dao động điểm M mặt nước tổng hợp hai dao động truyền đến từ u = cos 2πt (cm) hai nguồn giống hệt phương trình dao động Điểm M dao động với biên độ cực đại bằng: (cm) (cm) 2 (cm) A B C D cm Câu 53: Tại hai điểm A B mặt nước dao động tần số 16Hz, pha, biên độ Điểm M mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm, MB = 25,5cm, M trung trực AB hai dãy cực đại khác vận tốc truyền sóng mặt nước A v =24cm/s B v= 36cm/s C v = 20,6cm/s D v = 12cm/s Câu 54: Hiện tượng giao thoa sóng xảy gặp hai sóng A xuất phát từ hai nguồn dao động biên độ B xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều C xuất phát từ hai nguồn D xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp phương Câu 55 : Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha theo phương thẳng đứng Xét điểm M mặt nước, cách hai điểm A B Biên độ dao động hai nguồn gây M a Biên độ dao động tổng hợp M A 0,5a B a C D 2a Câu 56: Ở bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S1 v S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng phương trình u = 5cos40πt (mm); u2=5cos(40πt+ π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D Câu 57: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến bằng: A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 58: Trên mặt nước hai nguồn A B phát sóng kết hợp pha với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng v = 0,6 m/s Xét hai điểm M N mặt nước với MA = 22 cm, MB = 29,5 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm cm NA = 18,7cm, NB=8,2cm Số điểm biên độ dao động tổng hợp cực đại đoạn MN là: A B C D Câu 59: Trong thí nghiệm giao thoa mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A B dao độngvới tần số f = 25 Hz pha Biết A B cách 10 cm tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = 75 cm/s Gọi C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn CD là: A B C D Câu 60: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B tần số, phương C pha ban đầu biên độ D tần số, phương hiệu số pha khơng đổi theo thời gian www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm DẠNG SỰ PHẢN XẠ SÓNG SÓNG DỪNG Câu 61: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây là: A 50Hz B 125Hz C 75Hz D 100Hz Câu 62: Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B sẽ: A Vng pha B Ngược pha C Cùng pha D Lệch pha góc π/4 Câu 63: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây : A v=15 m/s B v= 28 m/s C v=20 m/s D v= 25 m/s l = 2m Câu 64: Một sợi dây dài , hai đầu cố định Người ta kích thích để sóng dừng xuất dây Bước sóng dài bằng: A 1m B 2m C 4m D không xác định Câu 65: Người ta tạo sóng dừng ống hình trụ AB đầu A bịt kín, đầu B hở Ống đặt khơng khí, sóng âm khơng khí tần số f = 1kHz, sóng dừng hình thành ống, đầu B ta nghe thấy âm to Giữa A B nút sóng Biết vận tốc sóng âm khơng khí 340m/s Chiều dài ống AB là: A 42,5cm B 4,25cm C 85cm D 8,5cm Câu 66: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, sóng dừng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây là: A B C D Câu 67: Một sợi dây đàn hồi dài l = 120cm hai đầu A, B cố định Một sóng truyền với tần số f = 50Hz, dây đếm nút sóng khơng kể hai nút A, B Vận tốc truyền sóng dây là: A 30 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 12,5 m/s Câu 68: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 69: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định thấy dây nút Biết tần số sóng 42 Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây nút tần số sóng phải là: A 58 Hz B 28 Hz C 30 Hz D 63 Hz Câu 70: Một sợi dây đàn hồi 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A dao động điều hồ với tần số 50 Hz Trên dây sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A 10 m/s B m/s C 20 m/s D 40 m/s Câu 71: Trên sợi dây đàn hồi dài 2,0 m, hai đầu cố định sóng dừng với bụng sóng Bước sóng dây A 2,0m B 0,5m C 1,0m D 4,0m Câu 72: Một dây đàn chiều dài L, hai đầu cố định Sóng dừng dây bước sóng dài nhất: A 0,5L B 0,25L C L D 2L Câu 73: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp A phần tư bước sóng B hai lần bước sóng www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm C bước sóng D bước sóng Câu 74: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách nút sóng bụng sóng liên tiếp A hai lần bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 75: Khi sóng dừng đoạn dây đàn hồi với hai điểm A, B dây nút sóng chiều dài AB A phần tư bước sóng B bước sóng C số nguyên lẻ phần tư bước sóng D số nguyên lần bước sóng Câu 76: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 10 m/s C 20 m/s D 600 m/s Câu 77: Trong ống thẳng, dài m hai đầu hở, tượng sóng dừng xảy với âm tần số f Biết ống hai nút sóng tốc độ truyền âm 330 m/s Tần số f gi trị A 165 Hz B 330 Hz C 495 Hz D 660 Hz Câu 78: Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định sóng dừng Khi tần số sóng dây 20 Hz dây bụng sóng Muốn dây bụng sóng phải 20 A tăng tần sồ thêm Hz B Giảm tần số 10 Hz 20 C tăng tần số thêm 30 Hz D Giảm tần số Hz Câu 79: Trên sợi dây dài 90 cm sóng dừng Kể hai nút hai đầu dây dây 10 nút sóng Biết tần số sóng truyền dây 200 Hz Sóng truyền dây tốc độ A 40 cm/s B 90 cm/s C 90 m/s D 40 m/s Câu 80: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 81: Một sợi dây AB chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định với bụng sóng, B coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s l Câu 82: Một sợi dây chiều dài căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng v nv l l nl l 2nv nv A B C D Câu 83: Trên đoạn dây hệ sóng dừng: Một đầu dây cố định, đầu dây bụng sóng Gọi λ bước sóng dây, chiều dài dây bằng: A 5λ/8 B 3λ/4 C 10λ/4 D λ Câu 84: Trong sóng dừng, điểm bó sóng dao động: www.Thuvienhoclieu.Com 10 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha Câu 85: Trên sợi dây chiều dài l, hai đầu cố định, sóng dừng Trên dây bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A 2vl B v.2l C v.l D v DẠNG SÓNG ÂM Câu 86: Một ống đầu bịt kín tạo âm nốt Đơ tần số 130,5Hz Nếu người ta để hở đầu âm tạo tần số bao nhiêu? A 522 Hz B 491,5 Hz C 261 Hz D 195,25 Hz Câu 87: Trong nhạc cụ, hộp đàn tác dụng: A tránh tạp âm tiếng ồn làm cho tiếng đàn trẻo B giữ cho âm phát tần số ổn định C làm tăng độ cao độ to âm D vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát Câu 88: Âm gây cảm giác đau đớn nhức nhối cho tai người âm mức cường độ âm A nhỏ 23 dB B lớn 130 dB C lớn 13 dB D nhỏ 130 dB Câu 89: Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng môi trường hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m, mức cường độ âm 50 dB Tại điểm cách nguồn âm 100m mức cường độ âm A dB B 30dB C 20dB D 40dB Câu 90: Âm sắc đặc tính sinh lí âm: A phụ thuộc vào biên độ B phụ thuộc vào cường độ âm C phụ thuộc vào tần số D phụ thuộc vào tần số biên độ Câu 91: Với sóng âm, cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm tăng thêm: A 100 dB B 20 dB C 30 dB D 40 dB Câu 92: Trên sợi dây đàn hồi dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với hai bụng sóng Bước sóng sóng truyền dây A 0,25 m B m C 0,5 m D m Câu 93: Nguồn âm S phát âm cơng suất P khơng đổi, truyền đẵng hướng phương Tại điểm A cách S đoạn R A = 1m, mức cường độ âm 70 dB Giả sử môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm điểm B cách nguồn đoạn 10 m A 30 dB B 40 dB C 50 dB D 60 dB Câu 94: Tại điểm, đại lượng đo lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A độ to âm B cường độ âm C độ cao âm D Mức cường độ âm Câu 95: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần Câu 96: Tại điểm M nằm mơi trường truyền âm mức cường độ âm L M = 80 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 10-10 W/m2 Cường độ âm M độ lớn A 10 W/m2 B W/m2 C 0,1 W/m2 D 0,01 W/m2 Câu 97: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm truyền chất rắn B Siêu âm tần số lớn 20 kHz C Siêu âm truyền chân không www.Thuvienhoclieu.Com 11 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm D Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản Câu 98: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 40 dB B 34 dB C 26 dB D 17 dB Câu 99: Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng thêm 10 B C tăng thêm 10 dB D giảm 10 dB Câu 100: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang www.Thuvienhoclieu.Com 12 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG Câu 101: Sóng là: A truyền chuyển động khơng khí B dao động lan truyền môi trường C chuyển động tương đối vật so với vật khác D co dãn tuần hoàn phần tử mơi trường Câu 102: Một sóng học lan truyền môi trường A với vận tốc v A truyền mơi trường B vận tốc vB = 2vA Bước sóng mơi trường B sẽ: A lớn gấp hai lần bước sóng mơi trường A B bước sóng mơi trường A C nửa bước sóng mơi trường A D lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A Câu 103: Hai nguồn dao động gọi hai nguồn kết hợp khi: A Dao động phương, biên độ tần số B Cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian C Dao động phương, tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian D Cùng biên độ tần số Câu 104: Trong nhạc cụ, hộp đàn tác dụng: A tránh tạp âm tiếng ồn làm cho tiếng đàn trẻo B giữ cho âm phát tần số ổn định C làm tăng độ cao độ to âm D vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát Câu 105: Chọn phát biểu sai nói âm A Trong khơng khí âm truyền dạng sóng dọc B Âm không truyền chân không C Âm nghe chu kỳ từ 50 µs đến 62,5 ms D Hai âm tần số nghe to Câu 106: Chọn câu trả lời sai: Năng lượng sóng truyền từ nguồn điểm sẽ: A giảm tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng, truyền khơng gian B giảm tỉ lệ với qng đường truyền sóng, mơi trường truyền đường thẳng C giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, truyền mặt thống chất lỏng D ln khơng đổi mơi trường truyền sóng đường thẳng Câu 107: Trên mặt nước A, B hai nguồn sóng kết hợp phương trình: uA = Acosωt uB = Acos(ωt + π) Những điểm nằm đường trung trực AB sẽ: A dao động với biên độ lớn B dao động với biên độ nhỏ C dao động với biên độ D dao động với biên độ trung bình www.Thuvienhoclieu.Com 13 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm Câu 108: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách hai điểm gần đoạn AB dao động với biên độ cực đại là: A λ/4 B λ/2 C λ D 2λ Câu 109: Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta vào: A phương dao động B phương truyền sóng C phương dao động phương truyền sóng D vận tốc truyền sóng Câu 110: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S S2 dao động pha Khi nói vị trí điểm cực đại, kết luận sau sai? A Tập hợp điểm dao động với biên độ cực đại tạo thành gợn hình hyperbol mặt nước, kể đường trung trực đoạn S1S2 B Hiệu đường hai sóng gửi tới điểm số nguyên lần bước sóng C Hai sóng gửi tới điểm dao động với biên độ cực đại pha D Khoảng cách điểm dao động với biên độ cực đại nằm đường S 1S2 số nguyên lần bước sóng Câu 111: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 112: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian, số đường cực đại giao thoa nằm khoảng AB là: A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào độ lệch pha hai nguồn D chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu 113: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số, biên độ A dao động ngược pha, điểm nằm đường trung trực AB A biên độ sóng tổng hợp A B biên độ sóng tổng hợp 2A C đứng n khơng dao động D biên độ sóng tổng hợp lớn A, nhỏ 2A Câu 114: Khi âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số khơng đổi, bước sóng tăng B tần số khơng đổi, bước sóng giảm C tần số tăng, bước sóng tăng D tần số giảm, bước sóng giảm Câu 115: Chọn câu trả lời Ứng dụng tượng sóng dừng để: A xác định tốc độ truyền sóng B xác định chu kì sóng C xác định tần số sóng D xác định lượng sóng www.Thuvienhoclieu.Com 14 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm Câu 116: Chọn câu Tại điểm phản xạ sóng phản xạ: A ln ngược pha với sóng tới B ngược pha với sóng tới vật cản cố định C ngược pha với sóng tới vật cản tự D pha với sóng tới vật cản cố định Câu 117: Chọn câu Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách nút bụng liên tiếp bằng: A bước sóng B hai bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Câu 118: Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, A tần số hiệu số pha không đổi B biên độ hiệu số pha không đổi C biên độ pha D tần số biên độ Câu 119: Ở rạp hát người ta thường ốp tường nhung, Người ta làm để làm gì? A Để âm to B Nhung, phản xạ trung thực âm đến nên dùng để phản xạ đến tai người trung thực C Để âm phản xạ thu âm êm tai D Để giảm phản xạ âm Câu 120: Chọn phát biểu khơng nói sóng học A Sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng B Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mật độ vật chất, tính đàn hồi nhiệt độ mơi trường C Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường cường độ sóng D Sóng dọc truyền tất chất rắn, lỏng khí Câu 121: Một sóng chu kỳ 0,2s lan truyền với tốc độ 10m/s Bước sóng A 1m B 2m C 50m D 0,02m π Câu 122: Một sóng phương trình: u=5cos(5πt- x), x u tính cm, t tính s Trong thời gian 10s sóng truyền quãng đường bao nhiêu? A 2,5m B 4m C 10m D 25m Câu 123: Một sóng hình sin tần số 450 Hz, lan truyền với tốc độ 360 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường hai điểm dao động ngược pha A 0,8 m B 0,4 m C 0,4 cm D 0,8 cm Câu 124: Nguồn sóng O dao động theo phương Oy với tần số 10Hz, dao động truyền với vận tốc 40cm/s theo phương Ox⊥Oy; phương Ox sóng truyền từ O→P→Q với PQ =15cm Biên độ sóng cm không thay đổi lan truyền Nếu thời điểm P li độ cm chuyển động theo chiều dương trục Oy li độ Q www.Thuvienhoclieu.Com 15 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm A cm B cm C D 2 cm Câu 125: Ở mặt nước, hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=uB=2cos20πt (mm) Tốc độ truyền sóng 30 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Khi giao thoa phần tử M mặt nước cách hai nguồn 10,5 cm 13,5 cm biên độ sóng A mm B mm C mm D mm Câu 126: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A B pha, tần số 20 Hz Người ta thấy cực đại thứ ba kể từ đường trung trực AB điểm M hiệu khoảng cách đến A B 6cm Tốc truyền sóng mặt nước A 30cm/s B 40cm/s C 20cm/s D 60cm/s Câu 127: Thí nghiệm giao thoa bề mặt chất lỏng với hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 21cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng phương trình u = 10cos50πt (mm) u2=10cos(50πt) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 100 cm/s Vẽ đường tròn đường kính S1S2, đường tròn số điểm dao động với biên độ cực đại là: A 11 B 22 C 10 D 20 Câu 128: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 11cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 100 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn dài A 19 cm B 20 cm C 21cm D 22 cm Câu 129: Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 mặt nước cách 0,5m, phát hai sóng pha, bước sóng 0,2m Một phần tử M nằm mặt nước cách S đoạn d, cho MS1 vng góc với S1S2 Hãy tìm giá trị lớn d để phần tử M dao động với biên độ cực đại A 25cm B 35,5cm C 65cm D 52,5cm Câu 130: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn AB cách 14,5cm dao động ngược pha Điểm M đoạn AB gần trung điểm I AB nhất, cách I 0,5cm dao động với biên độ cực đại Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB A 29 B 30 C 15 D 14 Câu 131: Một sợi dây đàn hồi dài L, hai đầu cố định tạo sóng dừng với bụng sóng, bước sóng A 2L B 3L/2 C L D L/2 Câu 132: Quan sát sóng dừng dây dài L=1,2m ta thấy điểm đứng yên kể hai điểm hai đầu dây Bước sóng là: A 0,6m B 0,4m C 0,3m D 0,48m Câu 133: Một sợi dây AB dài 1,4 m, đầu A gắn với nguồn dao động với tần số 50Hz theo phương vng góc với dây, đầu B thả tự Sóng dừng tạo dây với nút sóng, kể nút đầu A Tốc độ lan truyền sóng dây là: A 20,0 m/s B 22,0 m/s C 46,7 m/s D 40,0 m/s www.Thuvienhoclieu.Com 16 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm Câu 134: Sóng dừng đoạn dây phương trình dao động phần tử M u=10sin5πxcos10πt (mm), x khoảng cách từ M đến nút sóng, đo mét, t đo giây Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp A 20cm B 40cm C 60cm D 10 cm Câu 135: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với bụng sóng Biết biên độ bụng sóng 4cm, hai điểm hai bên bụng sóng biên độ cm cách đoạn 10cm Bước sóng A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 136: Cho chất sau: khơng khí, khí ơxi, nước nhơm Sóng âm truyền nhanh A khơng khí B nước C khí ơxi D nhơm Câu 137: Một sóng âm truyền môi trường Biết cường độ âm điểm gấp 1000 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm là: A 50dB B 20dB C 30dB D.10dB Câu 138: Một sóng âm mức cường độ âm 65dB Lấy cường độ âm chuẩn I 0=10-12 (W/m2) Cường độ sóng âm A 3,2.10-6(W/m2) B 11.10-6(W/m2) -6 C 2,4,10 (W/m ) D 10-7(W/m2) Câu 139: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 50 dB 46 dB Cường độ âm M lớn cường độ âm N A lần B lần C 2,5 lần D 20 lần Câu 140: Ba điểm O, P, Q nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn âm điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ hay phản xạ âm Mức cường độ âm P 100 dB, Q 80 dB Biết PQ=18m Công suất nguồn âm A 0,5W B 0,7W C 0,9W D 1,2W Câu 141: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian 2s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 142: Trên sợi dây dài 2m sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây : A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 143: Hai nguồn kết hợp S1 S2 cách khoảng 11 cm dao động theo phương trình u = acos(20πt) mm mặt nước Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,4 (m/s) biên độ sóng khơng đổi truyền Hỏi điểm gần dao động pha với nguồn nằm đường trung trực S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu? A 32 cm B cm C 24 cm D 14 cm Câu 144: Quãng đường sóng truyền chu kỳ dao động sóng gọi là: A biên độ sóng B bước sóng C cường độ sóng D lượng sóng Câu 145: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S 1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng tần số 15 Hz dao www.Thuvienhoclieu.Com 17 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A B 11 C D Câu 146: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng là? A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s Câu 147: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, phương trình sóng u = 6cos(4πt – 0,02πx) u x tính cm, t tính s Sóng bước sóng A 100 cm B 150 cm C 50 cm D 200 cm Câu 148: Một sợi dây đàn hồi dài L, hai đầu cố định tạo sóng dừng với bụng sóng, bước sóng A 2L B 3L/2 C L D L/2 Câu 149: Bước sóng âm truyền từ khơng khí vào nước tăng lần? Biết tốc độ truyền âm nước 1480m/s, khơng khí 340m/s A 0,23 B 4,35 C 1,140 D 1820 Câu 150: Người ta gây dao động đầu O sợi dây cao su căng thẳng theo phương vng góc với phương sợi dây, biên độ 2cm, chu kì 1,2s Sau 3s dao động truyền 15m dọc theo dây Bước sóng sóng tạo thành truyền dây là: A 9m B 4,2m C 6m D 3,75m ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG C 11 B 12 C A 21 A 31 B 41 B 51 22 A 32 A 42 B 52 C D 61 16 C 17 10 A B D B A A C 14 15 D 62 13 B 23 A 33 C 43 B 53 A 63 18 19 A C B 26 A 36 C 46 C 56 27 A 37 B 47 A 57 28 A 38 C 48 C 58 29 A 39 D 49 A 59 20 B 30 D 40 B 50 D 60 B C 24 C 34 C 44 B 54 D 64 25 B 35 D 45 A 55 D C B B D D 65 66 67 68 69 70 A C C C A A D D B C 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 www.Thuvienhoclieu.Com 18 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm 84 A 94 D 85 B 95 A 86 B 87 C D 96 B 104 D 114 A 124 B 134 A 144 B D 105 D 115 A 125 A 135 B 145 A D 106 B 116 B 126 B 136 D 146 B A D C C 81 C 91 82 D 92 83 B 93 B 101 B 111 B 121 B 131 C 141 A D 102 A 112 C 122 A 132 A 142 D C 103 C 113 C 123 B 133 D 143 B www.Thuvienhoclieu.Com 97 A 88 B 98 D 89 B 99 A 90 D 100 C 107 B 117 C 127 B 137 C 147 A C 108 B 118 A 128 C 138 A 148 C C 109 C 119 D 129 D 139 C 149 B D 110 D 120 C 130 D 140 A 150 C ... tiếp A phần tư bước sóng B hai lần bước sóng www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm C bước sóng D bước sóng Câu 74: Khi có sóng dừng sợi dây đàn... Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm A pha B ngược pha C vng pha D lệch pha Câu 85: Trên sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng dây... Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang www.Thuvienhoclieu.Com 12 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng sóng âm KIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 câu hỏi trắc nghiệm chương II sóng cơ và sóng âm có đáp án , 150 câu hỏi trắc nghiệm chương II sóng cơ và sóng âm có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay