150 câu hỏi trắc nghiệm chương 5 sóng ánh sáng có đáp án

17 57 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:33

1 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng DẠNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Câu 1: Bước sóng ánh sáng đỏ khơng khí 0,64µm Tính bước sóng ánh sáng nước biết chiết suất nước ánh sáng đỏ A 0,48 µm B 0,38 µm C 0,58 µm D 0,68 µm Câu 2: Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc bước sóng chân khơng λ = 0,60 µm Tính bước sóng ánh sáng truyền thủy tinh chiết suất n = 1,5 A 0,3 µm B 0,4 µm C 0,38 µm D 0,48 µm Câu 3: Một ánh sáng đơn sắc bước sóng khơng khí 0,6 µm chất lỏng suốt 0,4 µm Tính chiết suất chất lỏng ánh sáng A 1,2 B 1,25 C 1,15 D 1,5 Câu 4: Lăng kính thủy tinh góc chiết quang A = 0, đặt khơng khí Chiết suất lăng kính ás đỏ tím 1,643 1,685 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai xạ đỏ tím vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên lăng kính A 0,1680 B 0,1540 C 0,1730 D 0,1340 Câu 5: Chiếu chùm sáng trắng song song vào cạnh lăng kính góc chiết quang A = 0, góc tới i nhỏ Màn cách lăng kính đoạn d = 1m Biết n đ = 1,61 nt = 1,68 Bề rộng quang phổ A 0,98cm B 0,49cm C 0,58cm D 0,29cm Câu 6: Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước thì: A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Câu 7: Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A tính chất hạt B sóng dọc C tính chất sóng D truyền thẳng Câu 8: Ba ánh sáng đơn sắc: tím, vàng, đỏ truyền nước với tốc độ vt, vv, vđ Hệ thức là: A vđ = vt = vv B vđ < vt < vv C vđ > vv > vt D vđ < vtv < vt Câu 9: Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu 10: Hãy chọn câu Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào thuỷ tinh A tần số tăng, bước sóng giảm B tần số giảm, bước sóng tăng C tần số khơng đổi, bước sóng giảm D tần số khơng đổi, bước sóng tăng Câu 11: Gọi nc, nl, nL, nv chiết suất thuỷ tinh tia chàm, lam, lục, vàng Sắp xếp thứ tự ? A nc > nl > nL > nv B nc < nl < nL < nv C nc > nL > nl > nv D nc < nL < nl < nv www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 12: Một sóng ánh sáng đơn sắc đặc trưng A màu sắc ánh sáng B tần số ánh sáng C tốc độ truyền ánh sáng D chiết suất lăng kính ánh sáng Câu 13: Chiếu tia sáng trắng tới mặt nước góc tới 60 0, chiều cao nước bể 1m, chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím 1,33 1,34 Tính bề rộng dãy quang phổ đáy bể: A 0,18cm B 1,1cm C 1,8cm D 2,2cm Câu 14: Một lăng kính thuỷ tinh góc chiết quang A = Chiết suất thuỷ tinh làm lăng kính ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu tím n đ = 1,6444 nt = 1,6852 Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp, coi tia sáng, vào mặt bên lănh kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia ló màu đỏ màu tím A 0,057rad B 0,57rad C 0,0057rad D 0,0075rad Câu 15: Trong thí nghiệm người ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính góc chiết quang A = theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất lăng kính 1,65 góc lệch tia sáng A 4,00 B 5,20 C 6,30 D 7,80 Câu 16: Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác màu sắc định khác C Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím D Lăng kính khả làm tán sắc ánh sáng Câu 17: Chọn câu trả lời không đúng: A Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số B Tốc độ ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc môi trường truyền C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng lục D Sóng ánh sáng tần số lớn tốc độ truyền môi trường suốt nhỏ Câu 18: Hiện tượng cầu vồng giải thích dựa vào tượng sau đây? A Hiện tượng tán sắc ánh sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phản xạ toàn phần Câu 19: Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào thuỷ tinh A tần số tăng, bước sóng giảm B tần số giảm, bước sóng tăng C tần số khơng đổi, bước sóng giảm D tần số khơng đổi, bước sóng tăng Câu 20: Trong chùm ánh sáng trắng A vơ số ánh sáng đơn sắc khác B bảy loại ánh sáng màu là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím C ba loại ánh sáng đơn sắc thuộc màu đỏ, lục, lam D loại ánh sáng màu trắng DẠNG GIAO THOA ÁNH SÁNG Câu 21: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Tính khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng A 4,2mm B 7mm C 8,4mm D 6mm www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 22: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ chiếu vào hai khe người ta đo khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư mm Xác định vị trí vân sáng thứ A 3mm B 6mm C 9mm D 12mm Câu 23: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,4 µm Khoảng cách hai khe 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Xác định khoảng cách từ vân sáng đến vân sáng khác phía so với vân sáng A 8mm B 16mm C 4mm D 24mm Câu 24: Trong giao thoa với khe I – âng a = 3mm, ánh sáng dùng thí nghiệm bước sóng 0,6µm Nếu tịnh tiến hứng vân xa thêm 0,6m khoảng vân thay đổi lượng bao nhiêu? A 10 mm B 0,12 mm C 1,5 mm D mm Câu 25: Trong thí nghiệm Young giao thoa ás đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm dời để khoảng cách hai khe thay đổi đoạn 0,5 m Biết hai khe cách a = mm Bước sóng ás sử dụng là: A 0,40µm B 0,58µm C 0,60µm D 0,75µm Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng, khoảng cách từ hai khe đến λ 2m, ánh sáng đơn sắc bước sóng Nhúng tồn hệ thống vào chất lỏng chiết suất n dịch chuyển quan sát đến vị trí cách hai khe 2,4m thấy khoảng vân 0,75 lần khoảng vân cũ, chiết suất n là: A 1,6 B 1,5 C 1,65 D 1,55 Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát xạ đơn sắc λ , quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2 = a thay đổi (nhưng S1 S2 ln cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân tối thứ Nếu giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng ∆a M vân sáng bậc n bậc 3n Nếu tăng khoảng cách S 1S2 thêm 2∆a M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân 2(mm) Khi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D+∆D D-∆D khoảng vân thu tương ứng 3i i0 Nếu khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D+3∆D khoảng vân là: A 2,5(mm) B 5(mm) C 3(mm) D 4(mm) Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bước sóng ánh sáng λ, khoảng cách từ hai khe đến D Biết khoảng cách hai khe a+2Δa khoảng vân 3mm, khoảng cách hai khe a-3Δa khoảng vân 4mm Khi khoảng cách hai khe a khoảng vân 10 16 18 mm mm mm mm 5 A B C D Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc Cho khoảng cách khe a = 1mm; µ λ khoảng cách từ khe đến D = 3m Ánh sáng bước sóng = 0,5 m Vị trí vân tối thứ www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng A 1,5mm B 4mm C 6,75mm D 6mm Câu 31: Giao thoa ánh sáng với nguồn kết hợp cách 4mm ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,6µm Vân sáng bậc cách vân trung tâm 0,9mm Tính khoảng cách từ hai nguồn đến màn? A 20cm B 2.103 mm C 1,5m D 2cm Câu 32: Trong thí nghiệm Young giao thoa ás, cho biết khoảng cách khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến đến hứng vân D = 1m Ta thấy khoảng cách 11 vân sáng liên tiếp 1,9cm Tính bước sóng sử dụng thí nghiệm giao thoa? A 520nm B 0,57.10–3 µm C 0,57µm D 0,48.10–3 mm Câu 33: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, gọi a khoảng cách hai khe S S2; D λ khoảng cách từ S1S2 đến màn; bước sóng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ (xét hai vân hai bên vân sáng giữa) bằng: 5λ D 7λ D 9λ D 11λ D 2a 2a 2a 2a A B C D Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa Young khoảng vân giao thoa i, khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân tối bậc bên vân trung tâm là: A 8,5i B 7,5i C 6,5i D 9,5i Câu 35: Thực giao thoa ánh sáng với thí nghiệm I-âng Lúc đầu khoảng cách hai khe 0,75mm, quan sát cách hai khe D Khi khoảng cách hai khe giãm 0,03mm mà D' D khoảng vân không thay đổi, tỉ số (D’ khoảng cách từ đến khe) A 0,92 B 0,96 C 0,94 D 0,98 Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Nếu điểm M quan sát vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M độ lớn nhỏ λ λ A B λ C D 2λ Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Nếu điểm M quan sát vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M độ lớn A 2λ B 1,5λ C 3λ D 2,5λ λ Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Young với xạ đơn sắc bước sóng Vân sáng bậc cách vân trung tâm 4,8mm Xác định toạ độ vân tối thứ tư A 4,2mm B 4,4mm C 4,6mm D 3,6mm Câu 39: Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 1m Trên màn, người ta quan sát khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vận sáng thứ 10 4mm Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm µ µ µ µ A 0,85 m B 0,83 m C 0,78 m D 0,80 m www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa, hai khe F1, F2 cách 0,2 mm, khoảng cách từ mặt µm phẳng chứa hai khe đến 1m Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 Vị trí vân sáng bậc 10: µm A.1,87 B 8,6 mm C 25mm D 1,6 µm Câu 41: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng trắng Biết khoảng cách khe a = 0,3mm; khoảng cách từ khe đến D = 2m Tính khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ λđ λt µ µ = 0,76 m vân sáng bậc màu tím = 0,4 m A 2,8mm B 4,8mm C 3,8mm D 5mm Câu 42: Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới hứng vân D = 1,2m Khe S phát đồng thời hai xạ màu đỏ bước sóng 0,76µm màu lục bước sóng 0,48µm Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc đến vân sáng màu lục bậc là: A 0,528mm B 1,20mm C 3,24mm D 2,53mm µ µ Câu 43: Trong thí nghiệm Young với ás trắng (0,4 m đến 0,75 m), cho a = 1mm, D = 2m Hãy tìm bề rộng quang phổ liên tục bậc A 2,1 mm B 1,8 mm C 1,4 mm D 1,2 mm Câu 44: Trong thí nghiệm Young nguồn ás trắng, độ rộng quang phổ bậc 1,8mm quang phổ bậc rộng: A 2,7mm B 3,6mm C 3,9mm D 4,8mm Câu 45: Thực giao thoa ás khe Young với ás trắng, bước sóng biến thiên từ λđ = 0,750µm đến λt = 0,400µm Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến gấp 1500 lần khoảng cách hai khe Bề rộng quang phổ bậc thu là: A 2,6mm B 3mm C 1,575mm D 6,5mm Câu 46: Trong thí nghiệm Young giao thoa ás, hai khe hẹp cách khoảng a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu xạ bước sóng λ = 0,59μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 7,67mm vân sáng hay vân tối bậc A sáng bậc B sáng bậc C tối thứ D tối thứ Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa ás, hai khe hẹp cách khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5m Hai khe chiếu xạ bước sóng λ = 0,6μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng 5,4mm vân sáng bậc A B C D Câu 48: Trong thí nghiệm giao thoa ás khe Young, hai khe a = 1mm chiếu ás bước sóng 600nm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M x = 2,4mm là: A vân tối B vân sáng bậc C vân sáng bậc D khơng vân Câu 49: Trong thí nghiệm giao thoa ás khe sáng chiếu ás đơn sắc λ = 0,55µm, khoảng cách hai khe 0,3mm khoảng cách từ hai khe tới 90cm Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng µ λ Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa ás khe sáng chiếu ás đơn sắc = 0,5 m, khoảng cách khe 0,2mm khoảng cách từ khe tới 80cm Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 51: Trong thí nghiệm Young giao thoa ás, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Khoảng cách hai khe a Người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Biết điểm C E màn, phía với so với vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm 2,5 mm 15 mm Từ C đến E vân sáng? A 19 B 13 C 18 D 16 Câu 52: Trong thí nghiệm giao thoa ás với hai khe Young cách 0,5 mm, ás bước sóng 0,5 µm, ảnh cách hai khe m Bề rộng vùng giao thoa 17 mm Tính số vân quan sát A vân sáng; vân tối B vân sáng; vân tối C vân sáng; vân tối D vân sáng; vân tối Câu 53: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 54: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 μm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tổng số vân sáng vân tối miền giao thoa A 21 vân B 15 vân C 17 vân D 19 vân Câu 55: Trong thí nghiệm giao thoa ás, khoảng cách hai khe 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến m, hai khe S S2 chiếu ás trắng (0,76 µm ≥ λ ≥ 0,40 µm) Xác định bước sóng xạ cho vân tối điểm M cách vân sáng trung tâm mm A λ = 0,54 µm; λ = 0,48 µm B λ = 0,64 µm; λ = 0,46 µm C λ = 0,64 µm; λ = 0,38 µm D λ = 0,54 µm; λ = 0,38 µm Câu 56: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,6 m Dùng ánh sáng trắng (0,76 µm ≥ λ ≥ 0,38 µm) để chiếu sáng hai khe Hãy cho biết xạ cho vân sáng trùng với vân sáng bậc ánh sáng màu vàng bước sóng λv = 0,60 µm A λ = 0,38 µm; λ = 0,40 µm B λ = 0,48 µm; λ = 0,40 µm C λ = 0,48 µm; λ = 0,60 µm D λ = 0,38 µm; λ = 0,60 µm Câu 57: Thí nghiệm giao thoa ás với hai khe Young Nguồn sáng gồm hai ás đơn sắc bước sóng l1 = 0,51mm l2 Khi ta thấy vân sáng bậc xạ l trùng với vân sáng l2 Tính l2 Biết l2 giá trị từ 0,60mm đến 0,70mm A 0,64mm B 0,65mm C 0,68mm D 0,69mm www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 58: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng trắng Biết khoảng cách khe a; khoảng cách từ khe đến D Tính xem vân sáng ás đơn sắc trùng với ánh λ µ µ µ sáng màu lục = 0,76 m bậc Biết mắt nhìn rõ ánh sáng khoảng 0,76 m đến 0,38 m A B C D Câu 59: Thực giao thoa ás khe Young với ás trắng bước sóng biến thiên từ µ λ 0,760µm đến 0,400µm Tại vị trí vân sáng bậc xạ =0,550 m, vân sáng xạ nữa? A Bức xạ bước sóng 0,393µm 0,458µm B Bức xạ bước sóng 0,3938µm 0,688µm C Bức xạ bước sóng 0,4583µm 0,6875µm D Khơng xạ ≤ ≤ Câu 60: Trong thí nghiệm giao thoa ás khe sáng chiếu ás trắng (0,38µm λ 0,76µm) Khoảng cách khe 0,3mm khoảng cách từ chứa hai khe tới hứng ảnh 90cm Điểm M cách vân trung tâm 0,6cm Hỏi ás đơn sắc cho vân sáng M? A B C D Câu 61: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ bước sóng λ1 = 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 62: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ λ đơn sắc, xạ màu đỏ bước sóng 720nm xạ màu lục bước sóng (giá trị nằm khoảng từ 500nm đến 575nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần λ màu với vân sáng trung tâm vân sáng màu lục Giá trị A 500nm B 520nm C 540nm D 560nm Câu 63: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng a= 1mm;D= 2m, chiếu đồng thời hai 0, 5µ m 0, 4µ m xạ bước sóng dùng thí nghiệm Cho bề rộng vùng giao thoa 9mm Số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 64: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng a = mm, D = m, chiếu ánh sáng bước sóng λ1 = 0,5 µm quan sát độ rộng trường giao thoa là: 8,1 mm Nếu chiếu đồng thời thêm ánh sáng sáng bậc ánh sáng λ1 λ2 thấy vân sáng bậc trùng với vân Trên số vân sáng trùng quan sát là: www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng A B 11 C D Câu 65: Thưc giao thoa ánh sáng hai khe Young cách 1,5 mm, cách m Nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc λ1 = 0,48 µm λ2 = 0,64 µm Xác định khoảng cách nhỏ từ vân sáng trung tâm đến vân sáng màu với A 2,56 mm B 2,26 mm C 1,92 mm D 26,5mm Câu 66: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, a = 1,5 mm; D = 2m, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ λ1 = 0,5 µm λ2 = 0,6 µm Vị trí vân sáng hai xạ nói trùng gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm khoảng: A mm B mm C mm D 3,6 mm Câu 67: Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Young, khe S 1, S2 chiếu nguồn S Biết khoảng cách S1S2 = a =1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc màu tím λ1 = 0,4 μm màu vàng λ2 = 0,6 μm Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp màu giống màu vân sáng quan sát điểm O (vân sáng trung tâm ) giá trị: A 1,2 mm B 4,8 mm C 2,4 mm D 4,2mm Câu 68: Trong thí nghiệm giao thoa băng khe Young, khoảng cách hai khe S 1S2 = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 2m Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng hai xạ λ1 = 0, 6µ m λ2 = 0,5µ m bước sóng vị trí vân sáng hai xạ trùng gọi vân trùng Tính khoảng cách nhỏ hai vân trùng 6µ m 0, 6µ m A 0,6mm B 6mm C D Câu 69: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc bước sóng 500nm 660nm thu hệ vân giao thoa Biết vân sáng (trung tâm) ứng với hai xạ trùng Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân A 9,9 mm B 19,8 mm C 29,7 mm D 4,9 mm Câu 70: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X tia gamma A sóng B sóng vơ tuyến C sóng điện từ D sóng ánh sáng Câu 71: Sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần? A Sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X B Sóng vơ tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X C Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến D Sóng vơ tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 72: Đặt mãnh mica n = 1,6 che hai khe thí nghiệm I-âng, ta thấy vân sáng bậc 30 dịch chuyển đến vị trí vân sáng trung tâm Bước sóng ánh sáng 450nm độ dày mica µ µ µ µ A 11,25 m B 22,5 m C 20,15 m D 45 m Câu 73: Trong giao thoa với khe I – âng a = 1,5mm, D = 3m, đường tia sáng người ta đặt mỏng song song thủy tinh chiết suất 1,5, bề dày µm hệ vân dịch chuyển đoạn A 10 mm B mm C 1,5 mm D mm Câu 74: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe (S S2) 2mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng chứa hai a khe 0,5m Nếu dời S theo phương song song với hai khe phía S đoạn y = khoảng cách chiều dịch chuyển vân sáng trung tâm (bậc 0) là: A 4mm, ngược chiều dời S B 5mm, chiều dời S C 4mm, chiều dời S D 5mm, ngược chiều dời S Câu 75: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,2mm, λ khoảng cách hai khe 1m, nguồn sáng S phát ánh sáng bước sóng = 600nm Khoảng cách từ S đến hai khe 0,5m Vân sáng trung tâm nằm điểm O Dịch chuyển S theo phương với hai khe phía S2 khoảng 15,75mm Điểm O bây giờ? A vân tối B vân sáng C không tối không sáng D không đủ kiện xác định DẠNG HIỆN TƯỢNG QUANG PHỔ Câu 76: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 77: Điều sau sai nói quang phổ liên tục? A Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát B Quang phổ liên tục hình thành đám nung nóng C Quang phổ liên tục chất lỏng khí tỉ khối lớn bị nung nóng phát D Quang phổ liên tục dải sáng màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Câu 78: Tính chất quang quang phổ liên tục gì? A Phụ thuộc nhiệt độ nguồn B Phụ thuộc chất nguồn C phụ thuộc vào nhiệt độ chất nguồn D Không phụ thuộc vào nhiệt độ chất nguồn Câu 79: Điều sau nói đặc điểm quang phổ liên tục? A Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng D Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng phía bước sóng lớn quang phổ liên tục www.Thuvienhoclieu.Com 10 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 80: Phát biểu sau sai nói quang phổ vạch phát xạ? A Đó quang phổ gồm vạch màu riêng biệt nằm tối B Quang phổ vạch phát xạ chất khí áp suất cao phát sáng bị đốt nóng C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác số lượng vạch, vị trí vạch độ sáng vạch D Dùng để nhận biết thành phần nguyên tố mẫu vật Câu 81: Qua máy quang phổ chùm sáng đèn Hiđrô phát cho ảnh gồm A vạch: đỏ, cam, vàng, tím B vạch: đỏ, cam, chàm, tím C vạch: đỏ, lam, chàm, tím D dải màu cầu vồng Câu 82: Quang phổ vạch chất khí lỗng số lượng vạch vị trí vạch A phụ thuộc vào nhiệt độ B phụ thuộc vào áp suất C phụ thuộc vào cách kích thích D phụ thuộc vào chất chất khí Câu 83: Quang phổ liên tục vật A phụ thuộc vào chất vật B phụ thuộc vào nhiệt độ vật C phụ thuộc chất nhiệt độ D không phụ thuộc chất nhiệt độ Câu 84: Quang phổ ánh sáng Mặt Trời phát A quang phổ vạch phát xạ B quang phổ liên tục C quang phổ vạch hấp thụ D quang phổ đám Câu 85: Quang phổ ánh sáng Mặt Trời phát thu Trái Đất A quang phổ vạch phát xạ B quang phổ liên tục C quang phổ vạch hấp thụ D quang phổ đám Câu 86: thể nhận biết tia X A chụp ảnh B tế bào quang điện C huỳnh quang D câu Câu 87: Quang phổ gồm dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím A quang phổ liên tục B quang phổ vạch hấp thụ C quang phổ đám D quang phổ vạch phát xạ Câu 88: Quang phổ vật phát ánh sáng sau, quang phổ quang phổ liên tục ? A Đèn thủy ngân B Đèn dây tóc nóng sáng C Đèn Natri D Đèn Hiđrô Câu 89: Một ống Cu-lit-giơ cơng suất trung bình 300W, HĐT anơt catơt giá trị 10 kV Hãy tính số êlectron trung bình qua ống giây A 18,75.1013 B 18,75.1015 C 18,75.1014 D 18,75.1016 Câu 90: Một ống Cu-lit-giơ cơng suất trung bình 300W, HĐT anơt catơt giá trị 10 kV Hãy tính tốc độ cực đại các êlectron tới anôt ≈ 0,58.107 m / s ≈ 0,58.108 m / s A B ≈ 0,58.10 m / s ≈ 0,58.1010 m / s C D Câu 91: Nếu HĐT hai cực ống Cu-lit-giơ bị giảm 2000 V tốc độ êlectron tới anơt giảm 5200km/s Tính tốc độ êlectron www.Thuvienhoclieu.Com 11 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng A 1249m/s B 1045m/s C 1093m/s D 1026m/s 14 Câu 92: Một đèn phát xạ tần số f = 10 Hz Bức xạ thuộc vùng thang sóng điện từ? A tử ngoại B hồng ngoại C ánh sáng nhìn thấy D sóng vơ tuyến Câu 93: Một ống Rơnghen phát xạ bước sóng ngắn 0,04 nm Xác định hiệu điện cực đại hai cực ống A 32.103 V B 30.103 V C 31.103 V D 34.103 V Câu 94: Một ống Cu-lit-giơ cơng suất trung bình 400 W, điện áp hiệu dụng anôt catôt 10 kV Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua ống tốc độ cực đại electron tới anôt A 0,04 A; 6.107 m/s B 0,04 A; 7.107 m/s B 0,02 A; 7.107 m/s D 0,02 A; 6.107 m/s Câu 95: Chùm tia X phát từ ống tia X (ống Cu-lít-giơ) tần số lớn 6,4.10 18 Hz Bỏ qua động êlectron bứt khỏi catơt Tính hiệu điện anôt catôt ống tia X A 265.103 V B 2,65.103 V C 26,5.103 V D 0,265.103 V Câu 96: Hiệu điện hai điện cực ống Cu-lít-giơ (ống tia X) U AK = 2.104 V, bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catốt Tính tần số lớn tia X mà ống phát A 483.10-19 Hz B 0,483.10-19 Hz C 4,83.10-19 Hz D 48,3.10-19 Hz Câu 97: Ống Rơnghen đặt hiệu điện U AK = 19995 V Động ban đầu của electron bứt khỏi catôt 8.10 -19 J Tính bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 62.10-8 m B 620.10-8 m C 6200.10-8 mD 6,2.10-8 m Câu 98: Khi tăng điện áp hai cực ống Cu-lit-giơ thêm kV tốc độ electron tới anơt tăng thêm 8000 km/s Tính điện áp ban đầu hai cực ống Cu-lit-giơ A 105 V B 2.105 V C 3.105 V D 4.105 V Câu 99: Trong ống Cu-lit-giơ, tốc độ electron tới anôt 50000km/s Để giảm tốc độ xuống 10000 km/s phải giảm điện áp hai đầu ống bao nhiêu? A 6815 V B 6805 V C 6825 V D 6835 V Câu 100: Một ống Rơnghen phát xạ bước sóng nhỏ 0,4 nm Để giãm bước sóng tia Rơngen phát hai lần người ta phải: A Tăng điện áp ống thêm 6,2 KV B Tăng điện áp ống thêm 3,1 KV C Giãm điện áp ống 3,1 KV D Tăng điện áp ống đến 3,1 KV www.Thuvienhoclieu.Com 12 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng KIỂM TRA CHƯƠNG Câu 101: Điều sau khơng nói quang phổ liên lục ? A Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C Quang phổ liên tục vạch màu riêng biệt tối D Quang phổ liên tục vật rắn, nóng khí tỉ khối lớn bị nung nóng phát Câu 102: Phát biểu sau không nói quang phổ vạch phát xạ ? A Quang phổ vạch phát xạ chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng B Là hệ thống gồm vạch màu riêng rẽ tối C Quang phổ vạch phát xạ gồm vạch màu liên tục nằm tối D Mỗi nguyên tố hoá học trạng thái khí hay phát sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố Câu 103: Quang phổ liên tục phát nung nóng: A chất rắn, chất lỏng, chất khí B chất rắn, chất lỏng, chất khí áp suất lớn C chất rắn chất lỏng D chất rắn Câu 104: Bức xạ bước sóng khoảng từ 10-9m đến 3,8.10-7m A tia X B tia tử ngoại C tia hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy µ λ Câu 105: Bức xạ bước sóng = 0,3 m A thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại C tia tử ngoại D tia X µ λ Câu 106: Bức xạ bước sóng = 0,6 m A thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại C tia tử ngoại D tia X µ λ Câu 107: Bức xạ bước sóng = 1,0 m A thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại C tia tử ngoại D tia X Câu 108: Chọn câu sai Tia tử ngoại A không tác dụng lên kính ảnh B kích thích số chất phát quang C làm iơn hóa khơng khí D gây phản ứng quang hóa Câu 109: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tần số sóng điện từ sau: A Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy C Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại D Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại Câu 110: Tia Rơnghen A chất với sóng âm B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vơ tuyến D điện tích âm Câu 111: Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm iơn hóa khơng khí www.Thuvienhoclieu.Com 13 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Câu 112: Tia sau khó quan sát tượng giao thoa ? A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia X D Ánh sáng nhìn thấy Câu 113: thể người nhiệt độ 37 C phát xạ loại xạ sau ? A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia X D xạ nhìn thấy Câu 114: Điều sau sai so sánh tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Cùng chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại bước sóng nhỏ tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại tác dụng lên kính ảnh D Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng nhìn thấy mắt thường Câu 115: Phát biểu phát biểu sau tia Rơnghen SAI? A Tia Rơnghen truyền chân khơng B Tia Rơnghen bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C Tia Rơnghen khả đâm xuyên D Tia Rơnghen không bị lệch hướng điện trường từ trường Câu 116: Chọn phương án đúng: A Tia tử ngoại nhìn thấy B Tia tử ngoại tần số nhỏ tần số ánh sáng trông thấy C Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ D Các tia thuộc vùng tử ngoại gần qua thạch anh Câu 117: Chọn câu Tia hồng ngoại tia tử ngoại A sóng điện từ tần số khác B khơng tượng phản xạ, khúc xạ, giao thoa C tia hồng ngoại làm đen kính ảnh D tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 118: Chọn kết luận Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X tia gamma A sóng vơ tuyến, bước sóng khác B sóng học, bước sóng khác C sóng ánh sáng bước sóng giống D sóng điện từ tần số khác Câu 119: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tần số sóng điện từ sau: A Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy C Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại D Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại Câu 120: Tia Rơnghen A chất với sóng âm B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vơ tuyến D điện tích âm Câu 121: Tính chất sau khơng phải đặc điểm ta X ? www.Thuvienhoclieu.Com 14 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng A Huỷ diệt tế bào B Gây tượng quang điện C Làm ion hố chất khí D Xun qua chì dày cở cm Câu 122: Tia hồng ngoại tia gamma A khả đâm xuyên khác B bị lệch khác điện trường C sử dụng y tế để chụp X quang D bị lệch khác từ trường Câu 123: Giao thoa ánh sáng đơn sắc Young λ = 0,5ỡm; a = 0,5mm; D = 2m Tại M cách vân trung tâm 7mm N cách vân trung tâm 10mm thì: A M, N vân sáng B M vân tối, N vân sáng C M, N vân tối D M vân sáng, N vân tối Câu 124: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng hai khe cách 1mm, k/c từ hai khe đến 2m Nếu chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc bước sóng λ1 = 0,603µm λ2 thấy vân sáng bậc xạ λ2 trùng với vân sáng bậc xạ λ1 Tính λ2 A 0,402µm B 0,502µm C 0,603µm D 0,704µm Câu 125: Quan sát ánh sáng phản xạ váng dầu mỡ bong bóng xà phòng, ta thấy vầng màu sặc sỡ Đó tượng sau ? A Giao thoa ánh sáng B Nhiễu xạ ánh sáng C Tán sắc ánh sáng D Khúc xạ ánh sáng Câu 126: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng k/c hai khe 1,5mm, k/c từ hai khe đến 3m, người ta đo k/c vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng trung tâm 3mm Tìm số vân sáng quan sát vùng giao thoa bề rộng 11mm A B 10 C 11 D 12 Câu 127: Hai khe Young cách 0,8mm cách 1,2m Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,75µm vào hai khe K/c hai vân sáng bậc hai phía vân sáng A 12mm B 10mm C 9mm D 4.5mm Câu 128: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, ánh sáng đơn sắc λ = 0,42μm Khi thay ánh sáng khác bước sóng λ’ khoảng vân tăng 1,5 lần Bước sóng λ’ là: A 0,42μm B 0,63μm C 0,55μm D 0,72μm Câu 129: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách 2mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1m Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm 0,72µm Vị trí vân sáng thứ tư A x = 1,44mm B x = ± 1,44mm C x = 2,88mm D x = ± 2,88mm Câu 130: Chọn câu sai A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Vận tốc ánh sáng mơi trường suốt khác giá trị khác D Dãy cầu vồng quang phổ ánh sáng trắng Câu 131: Khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân sáng bậc bên so với vân sáng trung tâm A 4i B 8i C 9i D 10i Câu 132: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa vào tượng quang học phận thực tác dụng tượng trên? A.Tán sắc ánh sáng, lăng kính B Giao thoa ánh sáng, thấu kính C Khúc xạ ánh sáng, lăng kính D Phản xạ ánh sáng, gương cầu lõm Câu 133: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe hẹp 1mm, từ khe đến ảnh 1m Dùng ánh sáng đỏ bước sóng λ = 0,75μm, khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười phía so với vân trung tâm là: www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com 15 Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng A 2,8mm B 3,6mm C 4,5mm D 5,2mm Câu 134: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng a = 2mm, D = 2m, λ = 0,6µm khoảng cách hai vân sáng bậc hai bên vân trung tâm A 4,8mm B 1,2cm C 2,6mm D 2cm Câu 135: Trong TN Iâng giao thoa ánh sáng k/c hai khe 2mm, k/c từ hai khe đến 1m, ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5µm K/c vân sáng bậc vân sáng bậc phía với so với vân sáng trung tâm A 0,50mm B 0,75mm C 1,25mm D 1,50mm Câu 136: Trong TN Iâng giao thoa ánh sáng k/c hai khe 0,5mm, k/c từ hai khe đến 2m, ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5µm K/c vân sáng liên tiếp A 10mm B 8mm C 5mm D 4mm Câu 137: Trong TN Young giao thoa ánh sáng Cho a = 2mm, D = 2m, λ = 0,6µm Trong vùng giao thoa MN = 12mm (M N đối xứng qua O) quan sát vân sáng: A 18 vân B 19 vân C 20 vân D 21 vân Câu 138: Ánh sáng đơn sắc A ánh sáng giao thoa với B ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C ánh sáng tạo thành dãy màu từ đỏ sang tím D ánh sáng truyền theo đường thẳng Câu 139: Thân thể người nhiệt độ 370C phát xạ loại xạ sau đây? A Tia X B Bức xạ nhìn thấy, C Tia hồng ngoại D tia tử ngoại Câu 140: Trong TN giao thoa ánh sáng, tăng k/c hai khe hệ vân thay đổi thể với ánh sáng đơn sắc: A Bề rộng khoảng vân tăng dần lên B Hệ vân không thay đổi sáng thêm lên C Bề rộng khoảng vân giảm dần D Bề rộng khoảng vân lúc đầu tăng, sau giảm Câu 141: Quang phổ vạch phát xạ A quang phổ gồm hệ thống vạch màu riêng biệt tối B chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát C nguyên tố màu sắc vạch sáng riêng biệt D dùng để xác định nhiệt độ vật nóng phát sáng Câu 142: Chọn câu đúng, tia tử ngoại A Tia tử ngoại khơng tác dụng lên kính ảnh B Tia tử ngoại sóng điện từ khơng nhìn thấy C Tia tử ngoại bước sóng lớn 0,76µm D Tia tử ngoại lượng nhỏ tia hồng ngoại Câu 143: Thông tin sau sai nói tia X? A bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại B khả xuyên qua chì dày vài cm C khả làm ion hóa khơng khí D khả hủy hoại tế bào Câu 144: Nguồn sáng đơn sắc cách hai khe Iâng 0,2mm phát xạ đơn sắc λ = 0,64µm Hai khe cách a= 3mm, cách hai khe 3m Miền vân giao thoa bề rộng 12mm Số vân tối quan sát là: A 16 B 17 C 18 D 19 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com 16 Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 145: Trong TN giao thoa sáng, khoảng cách khe a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Biết khoảng cách vân sáng liên tiếp 1,68cm Bước sóng ánh sáng dùng TN A 0,525µm B 60nm C 0,6µm D 0,48µm Câu 146: Tại TN giao thoa ánh sáng, người thường dùng ánh sáng màu đỏ mà không dùng ánh sáng màu tím? A Vì màu đỏ dễ quan sát màu tím B Vì ánh sáng màu đỏ dễ giao thoa với C Khoảng vân giao thoa màu đỏ rộng, dễ quan sát D Vì vật phát ánh sáng màu tím khó Câu 147: Kết luận sau chưa với tia tử ngoại: A Là sóng điện từ bước sóng lớn bước sóng tia tím B tác dụng nhiệt C Truyền chân khơng D khả làm ion hố chất khí Câu 148: Chọn câu sai câu sau: A Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia hồng ngoại chất sóng điện từ C Tia X sóng điện từ bước sóng dài D Tia tử ngoại làm phát quang số chất Câu 149: Giao thoa với hai khe Iâng a = 0,5mm; D = 2m Nguồn sáng dùng ánh sáng trắng bước sóng từ 0,38µm đến 0,75µm Xác định số xạ cho vân tối (bị tắt) điểm M cách vân trung tâm 0,72cm A B C D Câu 150: Bức xạ bước sóng khoảng từ 10-9m đến 10-7m thuộc loại sóng nêu A tia hồng ngoại B ánh sáng nhìn thấy C tia tử ngoại D tia Rơnghen ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG A 11 B 12 A B 21 D 31 B 41 B 51 22 C 32 C 42 A 52 B B 61 62 16 C 17 10 D A A A C B C 13 B 23 D 33 C 43 A 53 A 63 14 15 18 19 B A C 26 A 36 C 46 D 56 27 B 37 D 47 B 57 28 B 38 A 48 B 58 29 A 39 D 49 A 59 20 A 30 C 40 C 50 D 60 C B C 24 B 34 A 44 D 54 C 64 25 C 35 B 45 C 55 B B C A C C 65 66 67 68 69 70 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com 17 Bài tập trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng D D A C A B C B A C 71 72 73 74 A B B A 81 C 91 82 D 92 83 B 93 84 B 94 75 B 85 C 95 76 C 86 77 B 87 D A 96 97 78 A 88 B 98 79 C 89 D 99 80 B 90 B 100 A 101 A 102 C 103 B 104 C 105 B 106 D 107 B 108 C 109 B 110 C C B B C A B A C C 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D C A B B D A D C C 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 D A B A C C C B B A 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 C A C A A B D B C C 141 A 142 B 143 B 144 C 145 C 146 C 147 A 148 C 149 A 150 C www.Thuvienhoclieu.Com ... trắc nghiệm Chương Sóng ánh sáng Câu 12: Một sóng ánh sáng đơn sắc đặc trưng A màu sắc ánh sáng B tần số ánh sáng C tốc độ truyền ánh sáng D chiết suất lăng kính ánh sáng Câu 13: Chiếu tia sáng. .. dụng ánh sáng vàng, chiết suất lăng kính 1, 65 góc lệch tia sáng A 4,00 B 5, 20 C 6,30 D 7,80 Câu 16: Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng. .. thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng có a = mm, D = m, chiếu ánh sáng có bước sóng λ1 = 0 ,5 µm quan sát độ rộng trường giao thoa là: 8,1 mm Nếu chiếu đồng thời thêm ánh sáng có sáng bậc ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 câu hỏi trắc nghiệm chương 5 sóng ánh sáng có đáp án , 150 câu hỏi trắc nghiệm chương 5 sóng ánh sáng có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay