Tài liệu luyện thi THPT quốc gia môn vật lí tập 1

80 54 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:30

THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com  Tin nhắn CHƯƠNG ngocky00360289@gmail.com NỘI DUNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA + ) Liên hệ : v, x , a ,T, f , +) Phương trình dao động +) Đồ thị +) Động – – +) Quảng đường – vận tốc , tốc độ trung bình – thời gian +) Lực đàn hồi – kéo +) Con lắc chịu tác dụng ngoại lực +) Tổng hợp dao động +) Khoảng cách dao động CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC + ) Liên hệ : u, V ,T, f , , +) Phương trình sóng học +) giao thoa sóng – điểm cực đại – cực tiểu +) khoảng cách lớn – nhỏ +) Sóng dừng , Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com +) Sóng âm +) Sóng tổng hợp CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU + ) Liên hệ : u, I , U ,T, f , - cộng hưởng điện +) Công suất – hệ số công suất , độ lệch pha +) Mạch có R, L, C, thay đổi +) Mạch có , f thay đổi +) Bài toán tổng hợp CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ + ) Liên hệ : u, i , I , U ,T, f , ,q-I-U-I0-U0-Q0 +) Năng lượng điện – từ trường +) Sóng điện từ Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com TPHCM Ngocky00360289@gmail.com ngocky00360289@gmail.com Năm 2017 -2018 Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com CHUYÊN ĐỀ ngocky00360289@gmail.com  PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG Câu 1: Một lắc lò xo dao động điều hòa vận tốc có độ lớn cực đại 60cm/s, chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ theo chiều âm động Phương trình dao động vật là? A B C D Câu 2:Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox ,trong thời gian 31,4s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ 2cm theo chiều âm với tốc độ lấy Phương trình gia tốc chất điểm ? A B C D Câu 3: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài với chu kì 1s lúc t=2,5s vật qua li độ với vận tốc Phương trình dao động vật ? A B C D Câu 4:Phương trình gia tốc vật dao động điều hòa có dạng Điều sau ? A Gốc thời gian lúc chất điểm có vận tốc hướng vị trí cân B Gốc thời gian lúc chất điểm có vận tốc hướng vị trí biên C Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ theo chiều dương vị trí biên D Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ theo chiều dương vị trí cân - CHUYÊN ĐỀ  ĐỒ THỊ Câu 1:Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ x theo thời gian hình vẽ Phương trình dao động vật ? x(cm) A 10 B C D t (s) -10 Câu 2:Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc v theo thời gian hình vẽ Phương trình dao động vật sau mối quan hệ với đồ thị ? v(cm/s) Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com A 10 B C t (s) D -10 Câu 3:Gia tốc theo thời gian vật dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động động vật ? a (cm/s ) A 100 B C D t (s) 100 -Điều tuyệt đối tương đối ! Câu 4: Một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương trình biết đồ thị lực kéo theo thời gian F(t) hình vẽ phương trình dao động vật ? F (N) A B 4.10- C -2.100-– 22 D t (s) - 4.10 Câu 5: Một chất điểm có khối lượng 1kg dao động điều hòa Đồ thị biểu diễn phụ thuộc động chất điểm theo thời gian hình vẽ lấy Phương trình dao động vật ? A B C D Wđ (J) 32.10- 16.10–- 33 8.10 O t (s) Câu 6:Một chất điểm có khối lượng 100g dao động điều hòa Đồ thị biểu diễn phụ thuộc động chất điểm theo thời gian hình vẽ lấy g = Phương trình dao động vật ? Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Wđ (J) A B C D 0,02 0,015 t (s) Điều tuyệt đối tương đối ! CHUYÊN ĐỀ  LIÊN HỆ GIỮA -T- V-X-A- Câu 1: Câu 1:Một vật dao động điều hòa Điều sau ? A.vector vận tốc , vector gia tốc vật vector không đổi B.vector vận tốc vector gia tốc đổi chiều vật qua vị trí cân C.vector vận tốc vector gia tốc chiều chuyển động vật D.vector vận tốc hướng chiều chuyển động ,vector gia tốc hướng vị trí cân Câu 2:Treo vật có khối lượng m vào lò xo treo thẳng đứng cân lò xo giản đoạn a Chu kì dao động riêng lắc là? A B C D Câu 3:Một vật dao động điều hòa ba lần động mối liên hệ li độ x, tốc độ v tần số góc ? A B C D Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 4:Một vật dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình Khi vậtli độ 2cm vận tốc vật có độ lớn li độ vật vận tốc vật có độ lớn Biên độ dao động vậtgiá trị ? A 5cm B 2cm C 4cm D 3cm Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10cm/s gia tốc có độ lớn Biên độ dao động ? A 10cm B 5cm C.8cm D.4cm Câu 6: Tại thời điểm t=0 chất điểm dao động điều hòa có tọa độ x vận tốc v0 , thời điểm t chất điểm có tọa độ vận tốc tương ứng x v Chu kì dao động vật ? A B C D Câu 7:Một vật dao động điều hòa với biên độ A Khi vật đến biên người ta truyền cho vận tốc có giá trị vận tốc vật vị trí cân theo phương chuyển động vật Khi vật dao động với biên độ ? B A C 2A D A Câu 8:Một vật dao động điều hòa có đặc trưng vật sau ? A chu kì, biên độ li độ B chu kì, vận tốc gia tốc C.tần số, vận tốc gia tốc D tần số, biên độ pha - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 9:Dao động vật có phương trình (cm).Vận tốc vật qua vị trí có gia tốc không ? A B C D Câu 10:Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 5cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không lớn 100cm/s , lấy Tần số dao động vật là? A Hz B 3Hz C Hz D 2Hz Câu 11:Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s vật qua li độ 5cm có tốc độ 25cm/s Biên độ dao động vật ? A 5,24cm B C 10cm D Câu 12:Một lắc lò xo dao động điều hòa ,biết lò xo có độ cứng 36N/m vật nhỏ có khối lượng 100g , lấy Thế lắc biến thiên theo thời gian với tần số ? A Hz B 3Hz C.12Hz D 1Hz Câu 13: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Ở thời điểm t gọi v v2 vận tốc vật thứ vật thứ hai, vận tốc vật thứ v 1=1,5m/s gia tốc vật thứ hai a2=3m/s2 Biết (cm2).Tại thời điểm t đó, tổng độ lớn gia tốc hai vật a1+a2 ? A B C D Câu 14:Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với phương trình dao động vật (cm) (cm) biết (cm 2).Tại thời điểm t vật thứ qua vị trí có li độ x 1=3cm với vận tốc v1=-18cm/s vật thứ hai có tốc độ ? A B 24cm/s C 8cm/s D Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 15:Ba vật dao động điều hòa biên độ 10cm với tần số tương ứng f 1, f2, f3 Biết thời điểm, li độ vận tốc vật liên hệ biểu thức: Tại thời điểm t vật cách vị trí cân chúng đoạn 6cm, 8cm x3 Gía trị x3 gần giá trị sau đây? A.8cm B 9cm C 7cm D.10cm Câu 16: Gọi A, B, C điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OA=AB=BC=10cm.Gắn vật nhỏ vào đầu C lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm A B 12cm Lấy   10 Vật dao động với chu kì là? A 2s B 0,5s C 0,4s D 1s Câu 17: Tại nơi có g = 9,8m/s 2, lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ là? A 2,7cm/s B 27,1cm/s C 1,6cm/s D 15,7cm/s Câu 18: Một lò xo đồng chất, tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên l cm , ( l  10)cm ( l  20)cm Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc có chu kì dao động riêng tương ứng : 2s; 3s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T là? A 1,00 s B 1,28s C 1,41s D 1,50s Câu 19: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc  Vật nhỏ lắc có khối lượng 100g Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,95s, vận tốc v li độ x vật nhỏ thỏa mãn v  x lần thứ Lấy   10 Độ cứng lò xo ? A 85N/m B 37N/m C 20N/m D 25N/m - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 20:Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi V tb tốc độ trung bình chất điểm chu kì, V tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì khoảng thời gian mà vật có Vtb ? T A 2T B T C T D Câu 21:Một lắc đơn dài 0,5m treo vị trí có g=9,8m/s kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 300 thả khơng vận tốc đầu Tốc độ nặng động hai lần ? A 93,2 cm/s B 22,38 m/s C 39,4 cm/s D 11,28 m/s Câu 22: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm 1(đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4πcm/s Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ là? A 4,0s B 4,5s C 3,75s D 3,5s Câu 23: Gọi P trung điểm đoạn MN quỹ đạo chuyển động vật dao động điều hòa , biết gia tốc M N Gia tốc vật P ? A B C D Câu 24: Đồ thị vận tốc – thời gian vật dao động điều hòa cho hình vẽ Điều sau ? A.Tại vị trí 1li độ vật âm dương O Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 10 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều pha có P cặp cực ,nếu roto quay với tốc độ n vòng phút tần số góc suất điện động máy tạo (tính theo đơn vị rad/s) có giá trị ? A B np C D Câu 4:Máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm roto quay với tốc độ 375 vòng /phút, tần số suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo 50Hz, số cặp cực roto ? A 12 B C 16 D.8 Câu 5:Một động không đồng pha mắc theo kiểu hình nối vào mạch điện pha có điện áp pha Uph = 220 V Công suất động 6,6., hệ số cơng suất động Cường Độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động ? A 20A B 60 A C 105 A D 35 A Câu 6:Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V cơng suất học 170W Biết động có hệ số công suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17W bỏ qua hao phí khác cường độ dòng điện cực đại động ? A A B C A D Câu 7*:Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát , roto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ hiệu dụng mạch 1A , rotor quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ hiệu dụng mạch Nếu roto máy quay với tốc độ 2n vòng /phút cảm kháng mạch AB ? A B C D Câu 8*: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1  cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung 176,8  F Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Biết ro to máy phát có hai cặp cực Khi rô to quay với tốc độ n1=1350 vòng/ phút n2=1800 vòng/ phút cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nhât sau ? A 0,7H B 0,8H C 0,6H D 0,2H Câu 9:Một khung dây dẫn phẳng hình dẹt gồm N vòng quay với tốc độ f vòng/giây từ trường suất điện động khung có giá trị hiệu dụng E Từ thông cực đại qua vòng dây là? A B C D - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 66 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 10:Một khung dây dẫn phẳng hình chữ nhật diện tích 0,025m gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vng góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222V Cảm ứng từ có độ lớn ? A 0,45 T B 0,60 T C 0,50 T D 0,40 T Câu 11: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp : A Luôn lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp B Ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp C.Bằng tần số dòng điện cuộn sơ cấp D.Có thể nhỏ lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu 12:Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng P suất hao phí đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây n (với n>1), nơi phát điện người ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp ? A n B n C n D n Điều tuyệt đối tương đối ! Câu 13:Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây ,điện tích vòng dây 220cm2 khung quay với tốc độ 50 vòng /giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây ,trong từ trường có vector cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn Suất điện động cực đại khung dây ? A V B V C 110 V D 220 V Câu 14:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100 V.Ở cuộn thứ cấp giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp 2U, tăng thêm 3n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây để hở cuộn ? A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 67 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 15: Một máy phát điện có cơng suất 100kW điện áp hai cực máy 1000V Để truyền điện đến nơi tiêu thụ người ta dùng dây tải có điện trở tổng cộng Hiệu suất trình truyền tải điện biết hệ số công suất mạch điện ? A 80% B 40% C 89% D 66% Câu 16**: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp? A 40 vòng dây B 84 vòng dây C 100 vòng dây D 60 vòng dây Câu 17**: Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây là? A 87,7% B.89,2% C 92,8% D 85,8% Câu 18**: Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây hai máy biến áp tưởng A B có duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) N1A, N2A, N1B, N2B Biết N2A = kN1A; N2B = 2kN1B; k > 1; N1A + N2A + N1B + N2B = 3100 vòng bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây N Dùng kết hợp hai máy biến áp tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U 2U Số vòng dây N ? A 600 372 B 900 372 C 900 750 D 750 600 Câu 19***: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp M điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp M vào hai đầu cuộn thứ cấp M điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp M2 để hở 12,5V Khi nối hai đầu cuộn thứ cấp M2 với hai đầu cuộn thứ cấp M điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp M để hở 50V Bỏ qua hao phí M1 có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng cuộn thứ cấp là? A B.4 C D 15 - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 68 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 69 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Điều tuyệt đối tương đối ! Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 70 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com TP.HCM Ngocky00360289@gmail.com ngocky00360289@gmail.com Năm 2017 -2018 Thuvienhoclieu.Com Trang 71 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com CHUYÊN ĐỀ  LIÊN HỆ GIỮA ( i-u-q-I-U-I0-U0-Q0-T-f C-L-WC –WL -W ) Câu 1: hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng sau đây? A.Hiện tượng từ hóa B tượng cảm ứng điện từ C tượng tự cảm D tượng cộng hưởng điện từ Câu 2:Trong mạch dao động điện từ gọi U hiệu điện hai cực tụ điện,I cường độ dòng điện cực đại chu kì dao động mạch ? A B C D Câu 3:Cho mạch dao động điện LC tưởng gồm tụ điện có điện dung cuộn cảm có độ tự cảm 0,1mH Biết thời điểm hiệu điện hai tụ điện 4V cường độ dòng điện chạy mạch 0,02A Năng lượng điện từ mạch có giá trị ? A B C D Câu 4:Cho mạch dao động điện từ có ; L = 0,2H Tại thời điểm hiệu điện hai tụ 2V cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm 0,01A Cường độ dòng điện cực đại mạch ? A B C D W( Câu 5: Sự biến thiên lượng điện trường lượng từ trường mạch dao động tưởng biểu diễn hình vẽ Biết độ tự cảm cuộn wc cảm Điện tích cực đại tụ điện ? A C 0,5 B D O WL t(s) Câu 6:Một mạch LC có điện trở không đáng kể dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 2.10-4s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hòa với chu kì ? A 4.10-4 s B 2.10-4 s C 1.10-4 s D 0,5.10-4 s - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 72 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 7:Một mạch LC có điện trở khơng đáng kể ,tụ điện có điện dung Dao động điện từ tự mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện 6V , hiệu điện hai đầu tụ điện 4V lượng từ trường mạch ? A B C D Câu 8:Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung cuộn cảm có độ tự cảm điện trở mạch không đáng kể.Hiệu điện cực đại hai tụ điện 3V cường độ dòng điện cực đại mạch có giá trị ? A B 15 m A C 0,15A D Câu 9:Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 4mH tụ điện có điện dung 9nF ,trong mạch có dao động điện từ tự ,hiệu điện cực đại hai tụ điện 5V ,khi hiệu điện hai tụ điện 3V cường độ dòng điện cuộn cảm ? A 3mA B 6mA C 9mA D 12mA Câu 10:Một mạch dao động LC có điện trở khơng ,gồm cuộn dây cảm tụ điện có điện dung C ,trong mạch có dao động điện từ tự với tần số f ,khi mắc nối tiếp tụ điện với tụ điện có điện dung tần số dao động mạch lúc ? A 2f B C D 4f Câu 11:Một mạch LC có điện trở khơng tụ điện có điện dung ,trong mạch có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai tụ 10V Năng lượng dao động điện từ mạch ? A B C D Câu 12:Một mạch dao động LC khơng có điện trở , có dao động điện từ tự ,hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị Thì độ lớn hiệu điện hai tụ ? A B C D Câu 13: Gọi f tần số dao động riêng mạch dao động LC.Từ trường cuộn cảm biến thiên điều hòa với tần số mạch có dao động điện từ tự ? A 4f B 2f C f D Câu 14: Chu kì dao động mạch dao động điện LC T.Khoảng thời gian ngắn để lượng từ trường lượng điện trường mạch ? Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 73 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com A B C D Câu 15:Trong mạch LC có dao động điện từ tự với tần số góc Rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9C , cường độ dòng điện mạch 6.10-6A điện tích tụ điện A 4.10-10C B.6 10-10C C.2 10-10C D 8.10-10C Câu 16:Một mạch dao động LC tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi ,tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C= C tần số dao động riêng mạch 7,5MHz ,khi C = C tần số dao động riêng mạch 10MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động mạch ? A 12,MHz B 2,5MHz C 17,5MHz D 6MHz Câu 17: Một mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự ,biết điện tích cực đại tụ điện có lớn 10-8C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8mA Tần số dao động điện từ tự mạch ? A B C D Câu 18:Một mạch dao động điện từ LC tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm tụ điện có điện dung ,trong mạch có dao động điện từ tự ,khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại ? A B C D Câu 19: Một mạch dao động điện từ tưởng dao động điện từ tự ,điện tích cực đại 2.10-6C,cường độ dòng điện cực đại mạch Chu kì dao động điện từ tự mạch là? A B C 4.10 -7s D 4.10-5 s Câu 20:Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ ; u , i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức ? A B C D Câu 21: Mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi C = C1 tần số dao động riêng mạch 30kHz C = C tần số dao động riêng mạch 40kHz Nếu tần số dao động mạch ? A 50kHz B 24kHz C 70kHz D 10kHz Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 74 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 22: Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số riêng mạch phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị ? A 5C1 B C D Câu 23: Một mạch dao động LC lý tưởng thực dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch 0,5I0 điện tích tụ điện có độ lớn ? q0 A q0 q0 B q0 C D Câu 24:Ở mạch dao động LC ,cuộn dây có độ tự cảm L không thay đổi điện dung tụ điện có giá trị C1,C2 Thì tần số riêng mạch có giá trị tương ứng f ,f2 Tần số riêng mạch mắc tụ C1 song song với C2 ( biết )? A B C D Câu 25:Tụ điện mạch dao động có điện dung ,ban đầu tích điện đến hiệu điện 10V Sau mạch thực dao động điện từ tắt dần mạch có điện trở Năng lượng bị tiêu hao mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt ? A C D Câu 26: Hai mạch dao động điện từ lý tưởng có dao động điện từ tự Điện tích tụ điện 17 mạch dao động thứ thứ hai q q2 với 4q1  q2  1, 3.10 ,q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9C 6mA cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai có độ lớn ? A 10mA B 6mA C 4mA D.8mA Câu 27: Trong mạch dao động điện từ ,hiệu điện cực đại hai tụ 5V Ở thời điểm lượng điện trường mạch lượng từ trường hiệu điện hai tụ điện ? A 1,25V B 2,5V C 3V D 0,25V Câu 28: Một mạch dao động điện tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C có dao động điện từ tự Ở thời điểm t = hiệu điện hai tụ điện có giá trị cực đại U0 Điều sai ? A Năng lượng từ trường cực đại cuộn cảm B Cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 75 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com C Hiệu điện hai tụ điện lần thứ thời điểm D Năng lượng từ trường mạch thời điểm Câu 29: Trong mạch dao động tưởng gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L ,đang có dao động điện từ tự ,biết hiệu điện cực đại hai tụ U ,khi hiệu điện hai tụ cường độ dòng điện mạch có độ lớn ? A B C D Câu 30: Trong mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự ,thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống giá trị cực đại 1,5.10 -4s Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống giá trị A B C D Câu 31:Một mạch dao động tưởng LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 50mH tụ điện có điện dung C mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t( i tính A ,t tính s).Ở thời điểm mà cường dòng điện mạch cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn ? A B C D Câu 32:Mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm 50mH tụ điện có điện dung ,nếu mạch có điện trở ,để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện 12V phải cung cấp cho mạch cơng suất trung bình ? A B C D Câu 33: Một tụ điện có điện dung C tích điện Q Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L với cuộn cảm có độ tự cảm L2 mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại 20mA 10mA Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L3  9L1  4L mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại ? A mA B mA C 10 mA D mA - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 76 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 34: Hai mạch dao động điện từ tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại I0 Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 2T1 Khi cường độ dòng điện hai mạch có độ lớn nhỏ I độ lớn điện tích q1 q2 tụ điện mạch dao động thứ q mạch dao động thứ hai q2 Tỉ số là? A B 1,5 C 0,5 D 2,5 Câu 35: Hai mạch dao động điện từ LC tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện tức thời hai mạch i1 i biểu diễn hình vẽ Tổng điện tích hai tụ điện hai mạch thời điểm có giá trị lớn ? C A  C B  C C  D 10 C  Điều tuyệt đối tương đối ! CHUYÊN ĐỀ  SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Ở Trường Sa để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại? A sóng trung B sóng ngắn C sóng dài D sóng cực ngắn Câu 2:Một mạch dao động máy thu sóng vơ tuyến điện với tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L ,thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40m ,người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C / ? A.4C B 3C C 1C D 2C - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 77 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 3: Một mạch LC dùng làm mạch chọn sóng thu sóng điện từ có bước sóng Người ta mắc thêm tụ điện có điện dung C / C nối tiếp với C Khi mạch thu sóng điện từ có bước sóng ? A B C D Câu 4:Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C dùng làm mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện Để bước sóng mà máy thu tăng lên hai lần phải thay tụ điện C tụ C/ có giá trị ? A C/ = 4C B C/ = 2C C C/ = D C/ = Câu 5: Một dao động máy phát sóng mang gồm cuộn cảm mắc với tụ điện C mạch phát sóng điện từ có bước sóng ,thay tụ tụ C mạch phát sóng có bước sóng Nếu mắc đồng thời hai tụ điện nối tiếp với mắc với cuộn cảm mạch phát sóng điện từ có bước sóng thỏa mản ? A B C D Câu 6: Mạch dao động điện từ máy thu sóng vơ tuyến điện có tụ điện với điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L ,thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40m ,người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C/ ? A 4C B C C 2C D 3C Câu 7:Vệ tinh VINASAT2của Việt Nam phóng vào lúc 5h30/ (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 phóng Kourou Guyana tên lữa ARiane5 ECA, vùng phủ sóng bao gồm : việt nam, khu vực đông nam Á , số quốc gia lân cận với khả truyền dẫn tương đương 13000 kênh thoại / intenet/ truyền hình số liệu khoảng 150 kênh truyền hình Vậy việc kết nối thơng tin mặt đất vệ tinh VINASAT-2 thông qua loại sóng điện từ nào? A sóng trung B sóng dài C sóng ngắn D sóng cực ngắn Câu 8: Mạch dao động dùng để chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 cuộn cảm có độ tự cảm L máy thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 60m phải mắc song song với tụ điện C mạch dao động tụ điện có điện dung ? A C = C B C = 2C C C = 8C D.C = 4C0 - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 78 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 9: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điện có điện dung thay đổi Khi tụ điện có điện dung C ,mạch thu sóng điện từ có bước sóng 100m Khi tụ điện có điện dung C mạch thu sóng điện từ có bước sóng 1km Tỉ số ? A 100 B 0,1 C 10 D 1000 Câu 10*: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm xác định tụ điện tụ xoay, có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay  linh động Khi  = 00, tần số dao động riêng mạch 3MHz Khi  =1200, tần số dao động riêng mạch 1MHz Để mạch có tần số dao động riêng 1,5 MHz  ? A 300 B 450 C 600 D.900 Câu 11*: Một mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm xác định tụ điện tụ xoay góc xoay biến thiên từ 10 đến 1500 điện dung biến thiên theo quy luật hàm số bậc góc xoay, từ 20pF đến 230pF Mạch bắt sóng điện từ có bước sóng 5m, góc xoay tụ 30 Muốn mạch bắt sóng điện từ có bước sóng 8m phải xoay tụ thêm góc ? A 380 B 450 C 520 D.600 Điều tuyệt đối tương đối ! Câu 12*: Giả sử vệ tinh dùng truyền thông đứng yên so với mặt đất độ cao xác định mặt phẳng Xích đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm trái đất qua kinh tuyến số ) Coi Trái Đất cầu, bán kính 6370km; khối lượng 6.10 24kg chu kì quay quanh trục 24h; số hấp dẫn G=6,67.10 -11N.m2/kg2 Sóng cực ngắn f>30MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng đến điểm nằm Xích Đạo Trái Đất khoảng kinh độ đây? A Từ kinh độ 85020’ Đ đến kinh độ 85020’T B Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh đô 79020’T C Từ kinh độ 81020’ Đ đến kinh độ 81020’T D Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ - Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 79 THPTQG ! Tel: 0979.31.41.02 Thuvienhoclieu.Com ngocky00360289@gmail.com Câu 13*:Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R=1  vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động khơng đổi điện trở r mạch có dòng điện khơng đổi cường độ I Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 2.10-6F Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dạo động mạch có dao động điện từ tự với chu kì .10-6 s cường độ dòng điện cực đại 8I Giá trị r bằng? A 0,25  B  C 0,5  D  - Chúc em học tốt thành công ! Ngocky00360289@gmail.com Thuvienhoclieu.Com Trang 80 ... định ,đầu gắn với vật nhỏ m1, ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén 8cm ,đặt vật nhỏ m 2(có khối lượng khối lượng vật m1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển... CHUYÊN ĐỀ x1 0,5 1, 0 1, 5 x2 t (10 -1s) 2,0  KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI VẬT Câu 1: Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng sát sát với trục tọa độ Ox với O vị trí cân hai vật, biết phương... Câu 13 : Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Ở thời điểm t gọi v v2 vận tốc vật thứ vật thứ hai, vận tốc vật thứ v 1= 1,5m/s gia tốc vật thứ hai a2=3m/s2 Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu luyện thi THPT quốc gia môn vật lí tập 1 , Tài liệu luyện thi THPT quốc gia môn vật lí tập 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay