Ngân hàng câu hỏi vật lí lớp 12

32 53 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:30

Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1: Dao động là: A Chuyển động thẳng có giới hạn đoạn thẳng B Chuyển động qua lại vị trí cố định có giới hạn khơng gian C Chuyển động quanh vị trí cố định cách vị trí cố định đoạn khơng đổi D Chuyển động thẳng biến đổi có giới hạn đoạn thẳng Câu 2: Chuyển động sau dao động tuần hoàn: A Chuyển động lắc đồng hồ B Dao động tác dụng gió C Chuyển động quay cánh quạt quạt máy D Dao động phao mặt biển Câu 3: Tần số dao động tuần hoàn là: A Số lần vật qua vị trí cân giây B Số dao động thực khoảng thời gian xác định C Số chu khoảng thời gian cho trước D Nghịch đảo chu kì Câu 4: Một dao động tuần hoàn thực 120 dao động phút Chu kì tần số dao động là: A T = 60s; f = 120 Hz B T = 2s; f = 0,5 Hz C T = 0,5 s; f = Hz D T = 0,5s; f = Hz Câu 5: Trong phương trình dao động điều hòa x = A cos( ωt + ϕ ) , rad đơn vị đại lượng A Biên độ A B Pha ban đầu ϕ C Tần số góc ω D Chu kì dao động T Câu 6: Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa: A Dao động điều hòa dao động tuần hoàn B Biên độ dao động giá trị cực đại li độ C Vận tốc biến thiên tần số với li độ D Dao động điều hòa có quỹ đạo đường hình sin Câu 7: F hợp lực tác dụng vào vật làm vật dao động điều hòa Chọn phát biểu A F luôn ngược hướng với li độ B F luôn chiều với vận tốc C F lực khơng đổi D F lực có độ lớn thay đổi chiều không đổi Câu 8: Một vật dao động điều hòa tác dụng hợp lực F Chọn phát biểu sai: A F có chiều ln hướng vị trí cân B F không vận tốc dao động không C F biến thiên điều hòa tần số với vận tốc dao động D F biến thiên điều hòa chu kì với li độ dao động Câu 9: Một vật dao động điều hòa, vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân A Vật có chuyển động nhanh dần B Vật có chuyển động chậm dần C Gia tốc hướng với chuyển động D Gia tốc a có độ lớn tăng dần Câu 10: Trong phương trình dao động điều hòa, rad/s đơn vị đại lượng: A Biên độ B Tần số C Tần số góc D Pha ban đầu Câu 11: Phương trình li độ, vận tốc gia tốc dao động điều hòa có đại lượng sau nhau? A Giá trị cực đại B Tần số C Pha D Pha ban đầu Câu 12: Một vật dao động điều hòa, vật qua vị trí cân thì: A Độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không B Độ lớn gia tốc cực đại vận tốc không C Độ lớn gia tốc cực đại vận tốc khác không D Độ lớn gia tốc vận tốc cực đại Câu 13: Điều sau sai gia tốc dao động điều hòa: A Biến thiên tần số với li độ x B Luôn chiều với chuyển động C Bằng không hợp lực tác dụng khơng D Là hàm hình sin theo thời gian Câu 14: Trong dao động điều hòa theo phương ngang chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A Lực tác dụng đổi chiều B Lực tác dụng khơng C Lực tác dụng có độ lớn cực đại D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu 15: Cho dao động điều hòa x = cos(10πt + π / ) cm , chu kì dao động là: A T = 5s B T = 1s C T = 0,4s www.Thuvienhoclieu.Com D T = 0,2s Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 16: Một vật dao động điều hòa hai điểm M N có thời gian ngắn để từ M đến N 0,4s Chu kì dao động là: A 0,4s B 0,8s C 0,2s D 1s Câu 17: Một vật dao động điều hòa trục ox với phương trình x = cos π ( t + 0,5) cm Pha dao động thời điểm t = 0,5s là: A π (rad) B (rad) C 0,5 π (rad) Câu 18: Trong dao động điều hòa x = A cos( ωt + ϕ ) , phương trình gia tốc là: A a = Aω cos( ωt + ϕ ) C a = Aω cos( ωt + ϕ ) D π (rad) B a = − Aω cos( ωt + ϕ ) D a = Aω sin( ωt + ϕ ) Câu 19: Một vật dao động điều hòa có biên độ A, tần số f, tần số góc ω chu kì T Giá trị cực đại vận tốc là: 2 2 A v max = 4π A / T B v max = 2πfA C v max = Aω D v max = − Aω Câu 20: Một vật dao động điều hòa có biên độ A, tần số f, tần số góc ω chu kì T Giá trị cực đại gia tốc là: 2 2 A a max = 4π A / T B a max = 4πf A C a max = Aω D a max = − Aω Câu 21: Hệ thức liên hệ biên độ A, tần số góc ω , vận tốc v li độ x là: 2 2 2 2 2 A A = ω v + x B v = ω A + x C x = A − v ( ) ( ) 2 2 D A = x + v / ω Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = cos( 4πt ) cm Vận tốc cực đại gia tốc cực đại chất điểm là: 2 2 A 10π (cm / s);10π (cm / s ) B 24π (cm / s );96π (cm / s ) 2 2 2 C 24π (cm / s);96π (cm / s ) D 10π (cm / s );24π (cm / s ) Câu 23: Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 80 cm/s gia tốc cực đại 16 m/s2 Biên độ dao động vật là: A A = 0,02m B A = cm C A = 5cm D A = 0,1 m Câu 24: Cho chất điểm M dao động điều hòa x = cos(10πt + π / 6) cm , li độ M thời điểm 2s là: B x = 3cm C x = 2cm D x = 2cm Câu 25: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = A cos( ωt + π ) Gốc thời gian t = chọn khi: A Vật qua vị trí cân theo chiều dương B Vật qua vị trí cân theo chiều âm C Vật có vận tốc không, li độ x = A D Vật có vận tốc khơng, li độ x = - A Câu 26: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 2cm chu kì 0,5s Chọn gốc thời gian lúc hệ qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = cos( 4πt + π / ) cm B x = cos( πt + π / ) cm A x = 4cm C x = cos( 4πt − π / ) cm D x = cos( πt − π / 2) cm Câu 27: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 3cm với tần số f = Hz Chọn gốc thời gian lúc vậtli độ x = - 1,5 cm chuyển động theo chiều âm Phương trình dao động lắc là: A x = cos( 4πt + 2π / 3) cm B x = cos( 2πt + 2π / 3) cm C x = cos( 4πt − 2π / 3) cm D x = cos( 2πt − 2π / 3) cm Câu 28: Một vật dao động điều hòa trục ox với tần số góc ω = 10(rad / s ) Cho biết lúc t = vậtli độ x0 = 3cm vận tốc v0 = - 20 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = cos(10t ) cm B x = cos(10t ) cm C x = cos(10t + π / ) cm D x = cos(10t + 2π / 3) cm www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm tần số dao động Hz Chọn gốc thời gian vậtli độ + 2,5cm chuyển động vị trí cân phương trình dao động vật là: A x = cos( 4πt ) cm B x = 0,05 cos( 8πt ) m C x = cos( 8πt + π / 3) cm D x = 0,05 cos( 8πt + π / ) m www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu ( Câu 30: Một vật dao động điều hòa trục ox với phương trình x = A cos ωt + ϕ ) Khi vật qua vị trí cân theo chiều dương pha dao động là: A π / 2(rad ) B π (rad ) C 3π / 2( rad ) D 2π (rad ) Câu 31: Cho chất điểm M dao động điều hòa với biên độ 4cm, tần số Hz Chọn gốc thời gian lúc vậtli độ cực đại Phương trình dao động là: A x = cos( 8πt + π / ) cm B x = cos( 8πt ) cm C x = cos( 4πt + π ) cm D x = cos( 8πt − π / ) cm Câu 32: Chọn phát biểu sai quan hệ chuyển động tròn dao động điều hòa hình chiếu A Biên độ dao động bán kính quỹ đạo chuyển động tròn B Vận tốc dao động tốc độ dài chuyển động tròn C Tần số góc dao động vận tốc góc chuyển động tròn D Li độ dao động tọa độ hình chiếu chuyển động tròn Câu 33: Chất điểm M chuyển động tròn đường tròn có đường kính 0,2m vận tốc góc vòng/s Hình chiếu M lên đường kính đường tròn có chuyển động A Dao động điều hòa với biên độ 20cm tần số Hz B Dao động điều hòa với biên độ 10cm tần số Hz C Dao động điều hòa với biên độ 20cm tần số 10π Hz D Dao động điều hòa với biên độ 10cm tần số 10π Hz Câu 34: Một vật dao động điều hòa trục ox với biên độ 4cm tần số dao động Hz Chọn gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều âm phương trình dao động là: A x = sin( 8πt + π ) cm B x = cos( 8πt ) cm C x = sin( 8πt + π / ) cm D x = cos( 8πt − π / ) cm Câu 35: Một vật M dao động hai điểm A B với chu kì 2s Thời gian ngắn để M chuyển động từ A tới B là: A 2s B 1s C 0,5s D 0,25s Câu 36: Vật dao động điều hòa với phương trình x = cos( 4πt + π / ) cm Thời gian để M 4cm từ vị trí cân là: A 0,5s B 0,25s C 0,125s D 0,4s Câu 37: (*)Vật M dao động điều hòa hai điểm A B với tần số 0,5Hz Thời gian vật từ vị trí cân O đến trung điểm OA mà vật không đổi chiều chuyển động là: A 1s B 0,5s C 1/6s D 1/12s ( ) x = cos π t − π / cm Câu 38: (*)Một vật dao động điều hòa theo phương trình Thời điểm vật qua vị trí cân theo lần kể từ lúc t = là: A t = 1/3s B t = 5/6s C t = 1/6s D t = 1s Câu 39: (*)Cho vật dao động điều hòa theo phương trình x = cos( 2πt − π / 6) cm Thời điểm vật có vận tốc khơng lần thứ kể từ lúc t = là: A t = 1/3s B t = 7/12s C t = 5/12s D t = 1/12s Câu 40: (*)Cho vật dao động điều hòa với chu kì 1,5s biên độ 4cm Tính thời gian để vật 2cm từ vị trí x = - 4cm: A t = 1/6s B t = 0,5s C t = 0,25s D t = 1s www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu CON LẮC LÒ XO Câu 1: Phát biểu sau sai nói chuyển động lắc lò xo: A Chuyển động vật chuyển động thẳng B Chuyển động vật chuyển động biến đổi C Chuyển động vật chuyển động tuần hoàn D Chuyển động vật dao động điều hòa Câu 2: Con lắc lò xo dao động điều hòa, vận tốc vật không vật qua: A Vị trí mà lò xo có chiều dài lớn B Vị trí mà lò xo khơng bị biến dạng C Vị trí mà lực đàn hồi khơng D Vị trí cân Câu 3: Trong dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang Chọn phát biểu sai: A Lực đàn hồi lò xo ln ln hướng vị trí cân B Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ cứng lò xo C Lực đàn hồi phụ thuộc vào li độ D Lực đàn hồi phụ thuộc vào khối lượng vật nặng Câu 4: Một lắc lò xo dao động không ma sát mặt phẳng ngang Phát biểu sau sai: A Dao động lắc dao động tuần hoàn B Dao động lắc dao động điều hòa C Thời gian thực dao động lớn biên độ lớn D Số dao động thực 1s tỉ lệ thuận với bậc hai độ cứng k Câu 5: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang Chọn phát biểu đúng: A Độ lớn lực đàn hồi tỉ lệ với khối lượng m vật nặng B Lực đàn hồi ngược chiều với li độ x C Lực đàn hồi chiều với véctơ vận tốc D Lực đàn hồi ngược chiều với véctơ gia tốc Câu 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k, khối lượng m, ∆l độ dãn lò xo vị trí cân bằng, g gia tốc trọng trường Hệ thức tính chu kì lắc lò xo là: ∆l k m g T = 2π T = 2π T= T = 2π g m 2π k ∆l A B C D Câu 7: Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào: A Gia tốc rơi tự B Biên độ dao động C Điều kiện kích thích ban đầu D Khối lượng vật nặng Câu 8: Tần số lắc lò xo khơng phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B Khối lượng vật nặng C Độ cứng lò xo D Khối lượng vật nặng Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biên độ dao động phụ thuộc vào: A Độ cứng lò xo B Khối lượng vật nặng C Điều kiện kích thích ban đầu D Gia tốc rơi tự Câu 10: Trong lắc lò xo ta tăng khối lượng vật nặng lên lần độ cứng tăng lần tần số dao động vật: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 11: Con lắc lò xo gồm vật m lò xo k = 100 N/m, dao động điều hòa với tần số 3,18 Hz Khối lượng vật nặng là: A 0,2 kg B 250g C 0,3kg D 100g Câu 12: Con lắc lò xo có m = 100 g, tần số f = 5Hz (lấy g = 10m/s2) Độ cứng lò xo là: A 100 N/m B 3,14 N/m C 50 N/m D 31,4 N/m Câu 13: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 25cm treo thẳng đứng, treo vật nặng vào lò xo dài l = 27,5cm (lấy g = 10m/s2) Chu kì dao động lắc lò xo là: A 0,1s B 1s C 0,314s D 3,14s Câu 14: Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể treo thẳng đứng Khi treo cầu vào lò xo lò xo dài 32,5cm Cho lắc dao động với biên độ 4cm chiều dài lò xo biến thiên khoảng: A 32,5cm – 36,5cm B 28,5cm – 32,5cm C 28,5cm – 36,5cn D 32,5cm – 40,5cm www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động người ta đo chu kì dao động 0,314s chiều dài lò xo biến thiên khoảng 28cm – 32cm Cho g = 10m/s2 Tính chiều dài tự nhiên lò xo A 27,5cm B 30cm C 32cm D 28cm Câu 16: Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể có chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng Khi treo cầu vào lò xo kích thích cho dao động điều hòa lắc thực 100 dao động 31,4s Tính chiều dài lò xo cầu vị trí cân bằng, cho g = 10m/s2 A 22,5cm B 25cm C 17,5cm D 27,5cm Câu 17: Một lắc lò xo dao động với chu kì T, biên độ dao động A Phát biểu sau chu kì dao động vật: A tốc độ trung bình B tốc độ trung bình A/T C tốc độ trung bình 2A/T D tốc độ trung bình 4A/T Câu 18: Một lắc lò xo có độ cứng k khơng thay đổi treo đầu cố định đầu gắn vật Gọi độ dãn lò xo vị trí cân ∆l Vật dao động với biên độ A < ∆l Lực đàn hồi cực tiểu lò xo là: A Fmin = kA B Fmin = k ( ∆l + A) C Fmin = D Fmin = k ( ∆l − A) Câu 19: Một lắc lò xo dao động theo phương ngang với biên độ A = 8cm, chu kì T = 0,5s, khối lượng vật m = 0,4kg (lấy π = 10 ) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật là: A Fmax = 525( N ) B Fmax = 256( N ) C Fmax = 5,12( N ) D Fmax = 2,56( N ) Câu 20: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động theo phương thẳng đứng Gọi ∆l độ dãn lò xo vị trí cân Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là: A Fmax = k ( ∆l + A) B Fmax = kA C Fmax = k ( ∆l − A) D Fmax = k∆l Câu 21: Con lắc lò xo gồm vật m = 100g lò xo k = 40N/m treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 5cm (lấy g = 10m/s2) Giá trị cực đại lực đàn hồi là: A 200 N B N C N D 300 N Câu 22: Con lắc lò xo gồm vật m = 0,5kg lò xo k = 50 N/m dao động điều hòa, thời điểm vậtli độ 3cm vận tốc 0,4 m/s Biên độ dao động là: A cm B cm C cm D cm Câu 23: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 40 g lò xo có độ cứng k = 400 N/m đặt theo phương nằm ngang Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động Chọn gốc thời gian lúc buông tay, chiều dương ngược với chiều biến dạng ban đầu Phương trình dao động vật nặng là: A x = cos(100t + π / ) cm B x = cos(10t + π / ) cm C x = 20 cos(100t + π ) mm D x = cos(10t ) mm Câu 24: Khi treo lắc lò xo có độ cứng k1 vật có khối lượng m vật dao động với chu kì T1 Khi treo vật vào lò xo có độ cứng k2 vật dao động với chu kì T2 = 2T1 Ta kết luận A k1 = 2k2 B k1 = 4k2 C k2 = 2k1 D k2 = 4k1 Câu 25: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa theo phương trình x = cos( 2πt ) cm Độ cứng lò xo là: A N/m B 40 N/m C 400 N/m D 200 N/m Câu 26: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 200g, độ cứng k = 80 N/m Khi nặng vị trí cân người ta truyền cho vận tốc v = m/s Khi biên độ dao động nặng là: A cm B cm C 10 cm D 20 cm Câu 27: Treo vật có khối lượng m1 vào lắc lò xo có độ cứng k dao động với chu kì T1 Nếu treo nặng có khối lượng m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 Khi treo hai vật vào lò xo chúng dao động với chu kì A T = T1 + T2 2 B T = T1 + T2 C T = T1 + T2 www.Thuvienhoclieu.Com 2 D T = T1 + T2 Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Chủ đề 1: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1: Cho khung dây dẫn phẳng có diện tích S quay với tốc độ góc ω quanh trục vng góc với  đường cảm ứng từ B Trong khung dây xuất A tượng tự cảm B suất điện động cảm ứng C dòng điện chiều D suất điện động tự cảm Câu 2: Một khung dây gồm N vòng dây, quay từ trường B với tốc độ góc ω , tiết diện khung dây S, trục quay vng góc với đường sức từ Suất điện động khung dây có giá trị hiệu dụng là: NBSω A NBSω B C NBSω D NBS / ω Câu 3: Một khung dây dân có diện tích S = 50 cm gồm 150 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/phút  từ trường B vng góc trục quay ∆ có độ lớn B = 0,02 T Từ thơng cực đại gửi qua khung là: A 0,015 Wb B 0,15 Wb C 1,5 Wb D 15 Wb Câu 4: Một khung dây dẫn quay quanh trục quay ∆ với tốc độ 150 vòng/phút từ trường có cảm  ứng từ B vng góc với trục quay khung Từ thông cực đại gửi qua khung dây 10 / π (Wb) Suất điện động hiệu dụng khung dây A 25 V B 25 V C 50 V D 50 V Câu 5: Từ thơng qua khung dây có biểu thức: φ = φ0 cos 40πt Trong 1s suất điện động cảm ứng khung dây đổi chiều: A 20 lần B 40 lần C 60 lần D 80 lần Câu 6: Một khung dây phẳng quay quanh trục vng góc với đường sức từ từ trường B Suất điện động khung dây có tần số phụ thuộc vào: A số vòng dây N khung dây B tốc độ góc khung dây C diện tích khung dây D độ lớn cảm ứng từ B từ trường Câu 7: Một khung dây hình chữ nhật quay với tốc độ góc 3000 vòng/ phút quanh trục xx’ từ trường có đường cảm ứng từ vng góc với trục quay xx’ Suất điện động cảm ứng khung biến thiên điều hòa với chu kì: A 3,14s B 0,314s C 0,02s D 0,2s Câu 8: Một khung dây quay quanh trục xx’ Muốn tăng biên độ suất điện động cảm ứng khung lên lần chu kì quay khung phải: A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giản lần Câu 9: Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 500 vòng dây dẫn, diện tích vòng dây 53,5cm2, quay với tốc độ 3000 vòng/phút quanh trục xx’ từ trường có B = 0,02 T đường cảm ứng từ vng góc với trục quay xx’ Tính biên độ suất điện động xuất khung A 16,8V B 8,4V C 33,6V D 12V Câu 10: Chọn phát biểu đúng: A Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều cường độ dòng điện không đổi chúng tỏa nhiệt lượng B Điện áp hiệu dụng đoạn mạch xoay chiều nhỏ điện áp cực đại lần C Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều biến thiên tần số với cường độ tức thời D Để đo cường độ dòng điện tức thời dòng điện xoay chiều ta dùng ampe kế Câu 11: Tính cường độ hiệu dụng chu kì dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = cos(100πt + π / ) (A) A I = 5A; T = 0,2s B I = 2,5A; T = 0,02s C I = 5A; T = 0,02s D I = 2,5A; T = 0,2s u = 220 cos ( 100 π t + π / ) ( V ) Câu 12: Giữa hai điểm A B có điện áp xoay chiều: Nếu mắc vôn kế vào A B vơn kế chỉ: A 220 (V ) B 220 (V) C 110 (V ) D 110(V) www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 13: Đối với dòng điện xoay chiều phát biểu sau SAI: A Công suất tức thời lần công suất hiệu dụng B Cường độ dòng điện tức thời biến thiên tần số với điện áp tức thời C Điện lượng tải qua tiết diện thẳng dây dẫn chu kì khơng D Cường độ dòng điện hiệu dụng định nghĩa từ tác dụng nhiệt dòng điện Câu 14: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 50 Ω Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: i = cos(100πt + π / ) ( A) Nhiệt lượng tỏa R 15phút là: A 360000 J B 1500 J C 180000 J D 90 kJ Câu 15: Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch điện là: i = 2 cos(100πt + π / ) ( A) Cường độ dòng điện qua mạch thời điểm 1,04 s là: A A B 1,414 A C A D 0,5 A Câu 16: Một mạch điện xoay chiều gồm ampe kế mắc nối tiếp với điện trở Cho biết ampe kế A tần số dòng điện 50 hz, biết lúc t = 0, cường độ dòng điện có giá trị cực đại biểu thức cường độ tức thời là: A i = 2 cos(100πt + π / ) ( A) B i = 2 cos(100πt ) ( A) C i = cos(100πt + π / ) ( A) D i = cos(100πt + 3π / ) ( A) Câu 17: Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn gốc thời gian điện áp u = 220 V giảm biểu thức điện áp tức thời là: A u = 220 cos(100πt + 3π / 4) (V ) B u = 220 cos(100πt + π / 2) (V ) D u = 220 cos(100πt − π / 2) (V ) Câu 18: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = cos( 50πt + π / ) ( A) Kết luận sau sai? C u = 220 cos(100πt + π / ) (V ) A tần số dòng điện 50 Hz B cường độ dòng điện hiệu dụng (A) C cường độ dòng điện cực đại A D chu kì dòng điện 0,04 s Câu 19: Giá trị đo vôn kế ampe kế xoay chiều A giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện B giá trị trung bình điện áp cường độ dòng điện xoay chiều C giá trị cực đại điện áp cường độ dòng điện xoay chiều D giá trị hiệu dụng điện áp cường độ dòng điện xoay chiều Câu 20: Cường độ còng điện điện áp mạch điện xoay chiều có dạng i = I cos( ωt + π / 3) ; u = U cos( ωt − π / ) Kết luận sau nói độ lệch pha điện áp so với cường độ dòng điện? A điện áp chậm pha cường độ dòng điện góc ϕ = π / B điện áp sớm pha cường độ dòng điện góc ϕ = π / C điện áp cường độ dòng điện đồng pha D điện áp chậm pha cường độ dòng điện góc ϕ = −π / Chủ đề 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH ĐIỆN Câu 1: Một mạch điện xoay chiều có u điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch i cường độ tức thời qua mạch Chọn phát biểu đúng: A u i luôn biến thiên tần số B u i luôn biến thiên pha C u i luôn biến thiên ngược pha D u luôn sớm pha i Câu 2: Chọn phát biểu sai: A Dòng điện xoay chiều qua điện trở R có tác dụng nhiệt B Điện áp hai đầu đoạn mạch có điện trở biến thiên điều hòa tần số với cường độ dòng điện C Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có điện trở biến thiên điều hòa pha với điện áp D Nhiệt lượng tỏa điện trở tỉ lệ với cường độ hiệu dụng qua www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 3: Một cuộn dây cảm có độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u có tần số f Chọn phát biểu đúng: A Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa pha với điện áp u B Cường độ hiệu dụng qua mạch tỉ lệ nghịch với f C Cường độ dòng điện qua mạch tỉ lệ với L D Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa với tần số f’ = 2f Câu 4: Một tụ điện có điện dung C mắc vào điện áp xoay chiều u có tần số f điện áp hiệu dụng U Chọn phát biểu đúng: A Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa trễ pha so với điện áp u π / B Cường độ hiệu dụng qua mạch tỉ lệ nghịch với f C Cường độ hiệu dụng qua mạch tỉ lệ với C D Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa với tần số f’ = 2f Câu 5: Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều là: A gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn B ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều C gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn D cho phép dòng điện qua theo chiều Câu 6: Mắc điện trở R = 50Ω vào mạng điện xoay chiều có điện áp u = 110 cos(100πt + π / 2) (V ) Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua R là: A i = 2,2 cos(100πt + π / ) ( A) B i = 2,2 cos(100πt − π / 2) ( A) C i = 2,2 cos(100πt + π / ) ( A) D i = 2,2 cos(100πt − π / 2) ( A) Câu 7: Mắc điện trở R = 55Ω vào mạng điện xoay chiều có điện áp u = 110 cos(100πt + π / ) (V ) Nhiệt lượng toả R 10 phút là: A 132 kJ B 66 kJ C 33000 J D 13,2 kJ Câu 8: Một mạch điện xoay chiều chứa cuộn cảm, i cường độ dòng điện tức thời qua mạch u điện áp tức thời Chọn câu đúng: A i sớm pha u π / B u trễ pha i π / C u sớm pha i π / D i trễ pha u π / Câu 9: Một mạch điện xoay chiều chứa tụ điện, i cường độ dòng điện tức thời qua mạch u điện áp tức thời Chọn câu đúng: A i sớm pha u π / B u trễ pha i π / C u sớm pha i π / D i trễ pha u π / ω Câu 10: Cho C điện dung tụ điện, f tần số, T chu kì, tần số góc Biểu thức tính dung kháng tụ điện là: fC T ZC = ZC = ZC = Z = ω C 2π 2πC 2πC A C B C D −4 Câu 11: Đặt vào hai đầu tụ điện C = 10 / π (F) điện áp xoay chiều u = U cos(100πt − π / 4) (V ) Dung kháng tụ điện là: A 50Ω B 5Ω C 100Ω D 10Ω Câu 12: Mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều 110V – 50 Hz cường độ hiệu dụng qua tụ điện 2,2 A Điện dung tụ điện là: −4 −4 −6 A 63,6µF B 3,18.10 F C 0,636.10 F D 3,18.10 F Câu 13: Cho L độ tự cảm, f tần số, T chu kì, ω tần số góc Biểu thức tính cảm kháng cuộn cảm là: TL ZL = ZL = Z = π fL Z = π TL ωL 2π A B L C L D Câu 14: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = / π H điện áp xoay chiều 220V – 50Hz Cảm kháng cuộn cảm là: A 50Ω B 5Ω C 100Ω D 10Ω www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 15: Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều 220V – 50Hz Cường độ hiệu dụng qua cuộn cảm 2,2A Độ tự cảm cuộn cảm là: A 3,18 H B 100 H C 318 mH D 0,01 H −4 Câu 16: Cuộn cảm L = / π H mắc nối tiếp với tụ điện C = 10 / π F Tần số dòng điện qua mạch 50 Hz Tính ZL ZC: A Z L = 20Ω; Z C = 10Ω B Z L = 100Ω; Z C = 200Ω C Z L = 200Ω; Z C = 100Ω D Z L = 50Ω; Z C = 10Ω Câu 17: Một mạch điện xoay chiều có cảm kháng ZL dung kháng ZC Ta tăng chu kì dòng điện lên lần thì: A ZL ZC không đổi B ZL ZC tăng lần C ZL tăng lần ZC giảm lần D ZL giảm lần ZC tăng lần Câu 18: Mắc cuộn cảm L = 0,318 H vào điện áp u = 200 cos(100πt + π / 3) (V ) Biểu thức cường độ tức thời qua qua L là: A i = cos(100πt + π / ) ( A) B i = 1,41cos(100πt + π / 3) ( A) D i = cos(100πt − π / ) ( A) C i = 2 cos(100πt − π / 3) ( A) Câu 19: Mắc tụ điện có điện dung C = 0,318F vào mạng điện xoay chiều cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức i = cos(100πt + π / 3) ( A) Biểu thức điện áp tức thời hai tụ điện là: A u = 200 cos(100πt − π / 6) (V ) B u = 141cos(100πt + π / 3) (V ) D u = 20 cos(100πt + π / ) (V ) C u = 200 cos(100πt − π / 3) (V ) Câu 20: Mắc ampe kế nối tiếp với tụ điện C = 15,9 µF mắc vào mạng điện xoay chiều (220 V – 50 Hz) Số ampe kế là: A 1,1.105 A B 2,2 A C 1,1 A D 2,2.105 A Câu 21: Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi vào tần số 50 Hz cường độ hiệu dụng qua tụ 2,4 A Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ 1,2 A tần số dòng điện phải bằng: A 25Hz B 50 Hz D 100 Hz D 200 Hz Câu 22: Đặt vào điện áp xoay chiều u = 220 cos(100πt ) (V ) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,2 H Cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức là: A i = 3,5 cos(100πt ) ( A) B i = 3,5 cos(100πt + π / 2) ( A) C i = 3,5 cos(100πt − π / 3) ( A) D i = 3,5 cos(100πt − π / 2) ( A) Câu 23: Một cuộn cảm đặt vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz Biên độ cường độ dòng điện 10 A Độ tự cảm cuộn dây là: A 0,027 H B 0,037 H C 0,047 H D 0,057 H Câu 24: Cường độ dòng điện qua cuộn cảm i = 10 cos(100πt + π / 6) ( A) Biết độ tự cảm cuộn cảm L = 0,2 H Biểu thức điện áp hai đâu cuộn cảm là: A u = 628 cos(100πt + 2π / 3) (V ) B u = 628 cos(100πt + π / 3) (V ) D u = 628 cos(100πt − π / 3) (V ) C u = 628 cos(100πt − 2π / 3) (V ) Chủ đề 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG MẠCH R, L, C Câu 1: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp với u i điện áp cường độ dòng điện tức thời Chọn phát biểu đúng: A u i luôn biến thiên tần số B u i luôn pha π / C u luôn sớm pha i D u chậm pha i π / Câu 2: Trong mạch R, L, C nối tiếp với điện áp hai đầu đoạn mạch u cường độ dòng điện qua mạch i Chọn phát biểu đúng: www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu MẠCH DAO ĐỘNG DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Mạch dao động mạch kín gồm: A Nguồn điện khơng đổi, tụ điện cuộn cảm B Tụ điện điện trở C Tụ điện cuộn cảm D Cuộn cảm điện trở Câu 2: Cơng thức tính chu kì dao động riêng mạch dao động có độ tự cảm L điện dung C: 2π T= T= T= LC 2π LC LC 2π A B T = 2π LC C D Câu 3: Tần số dao động riêng mạch dao động gồm cuộn cảm tụ điện khơng phụ thuộc vào: A Số vòng dây cuộn cảm B Diện tích tụ điện C Năng lượng kích thích ban đầu cho mach dao động D Điện dung tụ điện Câu 4: Để tăng tần số dao động riêng mạch dao động gồm ống dây có độ tự cảm L, điện trở không đáng kể tụ điện C, chọn phương án đúng: A tăng số vòng dây ống dây B tăng diện tích tụ điện C tăng điện dung tụ điện D tăng chiều dài ống dây Câu 5: Điện tích tụ điện mạch dao động LC có tính chất sau không đúng: A biến thiên với tần số tỉ lệ với độ tự cảm L cuộn cảm B biến đổi theo thời gian dạng hàm số cos C biến đổi tuần hoàn theo thời gian D biến thiên với chu kì tỉ lệ với bậc hai điện dung C Câu 6: Điện áp hai tụ điện mạch dao động LC: π A không biến đổi theo thời gian B biến đổi chậm pha dòng điện qua L: C có tần số gấp hai lần tần số điện tích D có biên độ U0 tỉ lệ với điện dung tụ điện Câu 7: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do, đại lượng biến thiên pha là: A điện tích q điện áp u tụ điện B cường độ dòng điện i qua L điện áp u tụ điện C cường độ dòng điện i qua L điện tích tụ điện D cường độ dòng điện i qua L điện áp u tụ điện điện tích tụ biến thiên khác pha Câu 8: Dao động điện từ mạch dao động LC với q điện tích tụ i cường độ dòng điện qua L: A điện tích q biến thiên sớm pha cường độ i π / B điện tích q biến thiên chậm pha cường độ dòng điện i π / C cường độ dòng điện i biến thiên pha với điện tích D cường độ dòng điện i biên thiên ngược pha với điện tích q Câu 9: Điều sau sai nói dao động điện từ tự mạch dao động: A Điện tích q tụ tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian B Cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian C Năng lượng điện từ mạch biến thiên điều hòa theo thời gian D Điện áp hai biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 10: Chọn phát biểu nói dao động điện từ mach dao động LC: A Khi cường độ dòng điện qua L có giá trị cực đại điện áp tụ điện khơng B Khi cường độ dòng điện qua L khơng điện áp tụ khơng C Khi điện tích tụ điện tăng cường độ dòng điện qua L tăng D Khi điện tích tụ điện tăng cường độ dòng điện qua L giảm Câu 11: Ta chọn cách sau để tăng chu kì dao động riêng mạch dao động LC lên hai lần: A tăng độ tự cảm L lên lần B tăng độ tự cảm L lên lần C tăng điện dung C lên lần D giảm điện dung C lần Câu 12: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L Nếu ta tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần giảm điện dung tụ điện lần tần số dao động mạch: A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu µ F Câu 13: Một mạch dao động LC có độ tự cảm L = 2mH điện dung C = 0,8 Tần số dao động mạch là: A 3,98 kHz B 4.105 Hz C 1,267 kHz D 16.106 Hz Câu 14: Mạch dao động LC có độ tự cảm L = / π mH tần số dao động riêng 250 kHz ứng với điện dung C tụ điện bằng: A 6,36.10 -10F B 3,18.10 -10F C 3,18.10 -12F D 0,636.10 -12F Câu 15: Một mạch dao động LC có chu kì dao động 10 -4s Nếu ta dùng hai cuộn cảm giống mắc nối tiếp mắc vào tụ điện chu kì dao động mạch là: A 1,41.10 -4s B 2.10 -4s C 0,5.10 -4s D 5.10 -4s Câu 16: Mạch dao động gồm cuộn cảm L tụ điện C1 tần số riêng 160 kHz, thay tụ điện C1 tụ điện C2 tần số riêng mạch 120 kHz Khi ghép C1 nối tiếp với C2 mắc với L tần số riêng mạch: A 200 kHz B 96 kHz C 280 kHz D 40 kHz Câu 17: Mạch dao động gồm cuộn cảm L tụ điện C1 tần số riêng 160 kHz, thay tụ điện C1 tụ điện C2 tần số riêng mạch 120 kHz Khi ghép C1 song song với C2 mắc với L tần số riêng mạch: A 200 kHz B 96 kHz C 280 kHz D 40 kHz Câu 18: Mạch dao động LC có C = 500 nF Trong mạch có dao động điện từ tự với điện áp tụ điện là: u = cos 2.10 t − π / (V ) Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch dao động là: ( ) A i = cos( 2.10 t )(mA) C i = 0,004 cos( 2.10 t − π / )( A) ( ) B i = 0,4 cos 2.10 t (mA) D i = 0,004 cos 2.10 t + π / ( A) 3 ( ) −3 Câu 19: Một mạch dao động có L = mH C = 10 µF Trong mạch dao động có dao động với cường độ cực đại mA Viết phương trình cường độ dòng điện qua mạch Cho biết lúc t = cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng giảm 6 A i = cos 10 t (mA) B i = cos 10 πt (mA) ( ) C i = cos(10 t + π / )(mA) ( ) D i = cos(10 t − π / )( mA) 6 Câu 20: Điện tích hai tụ điện mạch dao động biến thiên theo phương trình q = 8.10 −8 cos 10 t + π / (C ) Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là: ( ) A 0,08 (A) B 1,6.10 -3 (A) C (mA) D 0,16 (A) Câu 21: Một mạch dao động có L = 0,04 H C Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2.10 −3 cos 10 t + π / ( A) Điện dung tụ điện là: ( ) A 2,5.10 -10 F B 2,5 nF C 25µF D 25pF Câu 22: Mạch dao động LC có dao động riêng với tần số góc 2,5.104 rad/s Khi cường độ dòng điện tức thời qua mạch 10 mA điện tích tụ điện 3.10 -7 C Điện tích cực đại tụ là: A 2.10 -9C B 2.10 -7C C 0,.5.10 -6C D 0,5.10 -8C Câu 23: Một mạch dao động có C = / π nF cường độ dòng điện có dạng i = 0,005 cos 10 πt ( A) Độ tự cảm mạch là: ( ) A 31,8 mH B 0,318 H C 6,36 mH D 0,636 H Câu 24: (*)Một mạch dao động LC kích thích cho dao động cách tích điện cho tụ điện điện tích 10 -8C cho tụ phóng điện qua L Thời gian để tụ phóng hết điện 3,14.10 -6s Cường độ dòng điện cực đại qua mạch là: A 0,035A B mA C mA D 0,05 A Câu 25: (*)Một mạch dao động LC có dao động tự với phương trình biến thiên điện tích q = 4.10 −6 cos 2π 10 t (C ) Thời gian ngắn để tụ biến thiên từ đến 2 10 −6 (C ) là: ( A 0,125.10 -3s ) B 0,5.10 -3s C 0,707.10 -3s www.Thuvienhoclieu.Com D 10 −3 s Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu µ F Câu 26: (*) Một tụ điện có điện dung tích điện đến điện áp xác định Sau nối hai tụ vào cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,9 H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? A 0,125.10 -3s B 0,5.10 -3s C 0,71.10 -3s D 10 -3s NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Câu 1: Điều sau sai nói dao động điện từ mạch dao động: A Cường độ dòng điện mạch dao động biến thiên điều hòa hình sin theo thời gian B Năng lượng điện từ mach dao động đại lượng không đổi C Tần số dao động phụ thuộc vào L C mà không phụ thuộc vào R D Năng lượng điện trường tụ điện biến thiên tuần hồn có tần số với tần số dao động điện từ Câu 2: Điều sau sai nói dao động điện từ mạch dao động: A Điện tích tụ điện mạch dao động biến thiên điều hòa hình sin theo thời gian B Năng lượng toàn phần dao động điện từ bảo toàn C Năng lượng điện trường tập trung tụ điện có giá trị khơng đổi D Dòng điện qua cuộn cảm L có biểu thức là: i = I cos( ωt + ϕ ) Câu 3: Một mạch dao động thực dao động tự Khi cường độ qua cuộn cảm khơng thì: A Năng lượng từ trường cực đại B Năng lượng từ trường lượng điện trường C Năng lượng điện trường không D Năng lượng điện trường lượng toàn phần dao động Câu 4: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự Năng lượng từ trường lượng dao động khi: A Điện tích q tụ điện không B Cường độ tức thời i khơng C Điện tích q tụ điện có giá trị lớn D Cường độ tức thời i giá trị hiệu dụng Câu 5: Mạch dao động thực dao động điện từ tự do, thời điểm mà cường độ dòng điện qua cuộn I / thì: cảm có giá trị A Năng lượng từ trường cực đại B Năng lượng từ trường lượng điện trường C Năng lượng điện trường không D Năng lượng điện trường lượng điện từ dao động Câu 6: Phát biểu sau không mạch dao động LC: A Cường độ dòng điện qua mạch biến thiên tần số với điện tích tụ điện B Năng lượng từ trường biên thiên tuần hoàn với tần số gấp đơi tần số dòng điện C Giá trị cực đại lượng điện trường lượng từ trường D Năng lượng điện từ mạch dao động biến thiên tuần hồn với chu kì nửa chu kì điện tích Câu 7: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng thì: A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch C lượng từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Câu 8: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng thì: A lượng từ trường tăng lượng toàn phần mạch tăng B lượng từ trường giảm lượng điện trường tăng C lượng tồn phần mạch biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D lượng điện trường lượng từ trường biến thiên toàn hoàn pha www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 9: Trong mach dao động LC có tần số dao động điện từ tự f Năng lượng điện trường cuộn cảm L biến thiên toàn hoàn với tần số là: A f’ = 2f B f’ = f C f’ = f/2 D f’ = 4f Câu 10: Mạch dao động LC có độ tự cảm L = mH dao động riêng có tần số góc 2,5.104 rad/s Khi cường độ tức thời qua mạch 10 mA điện áp tức thời tụ điện là: 0,5 V Năng lượng điện từ dao động là: −7 −9 −9 −7 A 2.10 J B 2.10 J C 0,5.10 J D 0,5.10 J Câu 11: Mạch dao động LC có độ tự cảm L = mH Cho cường độ dòng điện cực đại qua mạch 10 mA Năng lượng điện từ dao động là: −7 −9 −9 −7 A 2.10 J B 10 J C 0,5.10 J D 0,5.10 J Câu 12: Mạch dao động LC có C = 5nF Trong mạch có dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ điện V Khi điện áp tức thời tụ điện V lượng từ trường cuộn dây là: −8 −8 −8 −8 A 4.10 J B 10 J C 3.10 J D 2.10 J Câu 13: Một mạch dao động LC có độ tự cảm L = mH điện dung C = 0,8µF Điện áp cực đại hai tụ điện V Giá trị cực đại lượng từ trường cuộn cảm là: −5 −5 −5 A 1,28.10 J B 0,64.10 J C 12,8.10 J −5 D 6,4.10 J Câu 14: Một mạch dao động LC có L = mH dao động với lượng điện từ 0,5mJ Cường độ dòng điện cực đại dòng điện mạch là: A 0,707 A B A C 0,5 A D 1,414 A Câu 15: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 1,25 nF cuộn cảm có độ tự cảm 50µH Điện trở khơng đáng kể Điện áp cực đại hai tụ 3V Cường độ dòng điện cực đại qua mạch là: A 0,075 A B 7,5 mA C 15 mA D 0,15 A Câu 16: Dao động điện từ mạch dao động với cường độ qua L có giá trị cực đại 0,4 mA Khi lượng điện trường lần lượng từ trường cường độ dòng điện qua L có giá trị: A 0,3 mA B 0,2 mA C 0,4 mA D 0,1 mA i = , 005 cos ( 1000 π t + π / ) ( A) Năng Câu 17: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động có dạng lượng từ trường cuộn cảm biến thiên với tần số là: A 0,005 Hz B 500 Hz C 1000 Hz D 50 Hz ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Chọn phát biểu đúng: A Điện từ trường lan truyền không gian với vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng B Một điện tích điểm dao động tạo điện từ trường biến thiên lan truyền không gian C Điện trường tồn xung quanh điện tích D Từ trường tồn xung quanh nam châm Câu 2: Từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy có: A đường sức đường cong khép kín B đường sức điện tích dương kết thúc điện tích âm C độ lớn cường độ điện trường không đổi theo thời gian D đường sức điện song song với đường sức từ Câu 3: Điều sau sai nói điện từ trường: A Điện trường từ trường hai mặt thể khác điện từ trường B Điện từ trường gồm có điện trường từ trường tổng hợp lại C Điện từ trường lan truyền chân không với vận tốc c = 3.10 m/s D Điện trường tĩnh trường hợp riêng điện từ trường Câu 4: Điện trường xoáy điện trường: A hai tụ điện có điện tích khơng đổi B điện tích đứng n C có đường sức bao quanh đường cảm ứng từ D có đường sức khơng khép kín www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 5: Điều sau sai nói sóng điện từ: A Sóng điện từ lan truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ tuân theo định luật phản xạ, khúc xạ giao thoa với D Sóng điện từ sử dụng thông tin, vô tuyến Câu 6: Chọn câu sai nói tính chất sóng điện từ A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang theo lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ không truyền chân không Câu 7: Phát biểu sau vận tốc sóng điện từ: A Phụ thuộc vào mơi trường truyền tần số sóng B Chỉ phụ thuộc vào môi trường truyền không phụ thuộc vào tần số sóng C Chỉ phụ thuộc vào tần số sóng khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng D Ln ln 3.108 m/s Câu 8: Sóng điện từ sóng học khơng tính chất sau đây: A có tượng phản xạ B có mang lượng C truyền chân khơng D có tượng giao thoa sóng Câu 9: Sóng điện từ vào sóng âm khơng tính chất sau đây: A có tượng khúc xạ B có mang lượng C có tần số khơng đổi suốt q trình truyền sóng D có phương dao động vng góc với phương truyền sóng Câu 10: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ: A Khi truyền từ khơng khí vào nước bị khúc xạ B Có vận tốc truyền ln ln 3.108 m/s C Có phương dao động vng góc với phương truyền sóng D Có thể truyền chân khơng Câu 11: Bước sóng sóng điện từ khơng phụ thuộc vào: A chu kì sóng B tần số sóng C mơi trường truyền sóng D biên độ sóng Câu 12: Sóng điện từ truyền chân khơng có bước sóng 60m Sóng có tần số: A f = 5.109 Hz B f = 18.106 Hz C f = 18.109 Hz D f = 5.106 Hz Câu 13: Sóng điện từ có chu kì 0,2 µs truyền chân khơng Sóng có bước sóng: A λ = 60m B λ = 20m C λ = 600m D λ = 200m SỰ THU PHÁT SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu thu sóng vơ tuyến có bước sóng 60m Vậy chu kì dao động riêng mạch là: A 2.10 -6s B 0,5.10 -7s C 2.10 -7s D 2.10 -8s Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu có L = 0,8 mH C = pF Cho π = 10 Máy thu sóng vơ tuyến có bước sóng là: A 60m B 240 m C 120 m D 30 m Câu 3: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có L = 0,8 mH tụ điện có C thay đổi cho π = 10 Máy thu sóng vơ tuyến có bước sóng từ 60 m đến 120 m Giá trị C là: A 1,25 pF – 10 pF B 2,5 pF – 10 pF C 2,5 pF – pF D 1,25 pF – pF Câu 4: Mạch chọn sóng máy thu có L C Máy thu sóng vơ tuyến có bước sóng 60 m Ghép thêm tụ điện có điện dung C’ = 4C nối tiếp với C máy thu sóng là: A 75m B 48 m C 120 m D 53,7 m λ = 50 m Câu 5: Mạch dao động L C = pF Máy thu sóng vơ tuyến có Khi ghép C song song với C1 máy thu sóng vơ tuyến có λ = 100m Điện dung C2 là: A 20 pF B 1,25 pF C 15 pF www.Thuvienhoclieu.Com D 10 pF Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 1: Hiện tượng quang điện là: A Electron thoát khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào B Electron thoát khỏi bề mặt kim loại bị đun nóng C Điện trở suất kim loại giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào D Điện trở suất kim loại tăng nhiệt độ tăng Câu 2: Chiếu ánh sáng nguồn hồ quang điện phát lên kẽm trung hòa điện đặt giá cách điện thì: A kẽm tích điện dương B kẽm tích điện âm C kẽm khơng tích điện D kẽm tích điện âm có độ lớn tăng dần giảm xuống Câu 3: Chọn phát biểu sai Chiếu ánh sáng nguồn hồ quang điện phát lên kẽm đặt giá cách điện thì: A Bản kẽm mang điện âm bị điện tích B Bản kẽm mang điện dương bị điện tích C Bản kẽm khơng mang điện tích điện dương D Dùng thủy tinh chắn nguồn hồ quang điện kẽm kẽm khơng bị điện tích Câu 4: Trong thí nghiệm Hecxơ (hiện tương quang điện ngoài) với hồ quang điện kẽm, thuỷ tinh suốt có tác dụng: A Tạo chùm tia đơn sắc B Hấp thụ tia tử ngoại C Hấp thụ tia hồng ngoại D Chắn bụi phát từ nguồn hồ quang điện Câu 5: Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng: A có tính chất sóng B có chất sóng điện từ C sóng ngang D có tính chất hạt Câu 6: Ta kí hiệu A: cơng electron, h: số Plăng, c: vận tốc truyền ánh sáng chân không, f: tần số ánh sáng Điều kiện để có tượng quang điện là: A f ≥ hc / A B f ≤ hc / A C f ≥ A / h D f ≤ A / h Câu 7: Để giải thích định luật giới hạn quang điện ta dựa vào: A Thuyết lượng tử B Hai giả thiết Mắc xoen C Thuyết sóng ánh sáng D Hai tiên đề Bo Câu 8: Nội dung thuyết lượng tử: A Xác định ánh sáng có tính chất sóng B Xác định ánh sáng có tính chất hạt C Giải thích quang phổ vạch hiđro D Giải thích hấp thụ ánh sáng ánh sáng môi trường vật chất Câu 9: Phát biểu sau sai photon: A Khi truyền xa nguồn lượng phơtơn giảm B Cường độ chùm sáng tới tỉ lệ với số photon chiếu tới 1s C Năng lượng photon tỉ lệ nghịch với bước sóng D Năng lượng photon ε = hf với h số Plăng f tần số ánh sáng Câu 10: Phát biểu sau sai Ánh sáng tím( λ = 0,38µm ) A có tần số xác định B có tính chất sóng khơng có tính chất hạt C có chất sóng điện từ D gây tượng giao thoa Câu 11: Khi truyền từ khơng khí vào nước lượng photon thay đổi nào? A Giảm xuống Tăng lên C Không đổi Không xác định , 76 µ m Câu 12: Năng lượng photon có bước sóng 0,4 µm là: A 2,6.10 -19J 0,4.10 -19J C 26.10 -20J 49,7.10 -20J B 1,3.10 -19J 49.10 -20J D 13.10 -20J 0,4.10 -19J www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 13: Một kim loại nhận công suất chiếu sáng 7,95 mW Cho biết bước sóng ánh sáng 5000 Ǻ Tính số photon chiếu tới kim loại 1s A 2,5.1016photon/s B 1,5.1016 photon/s C 1,3.1016 photon D 2.1016 photon/s Câu 14: Cho biết giới hạn quang điện xesi 6600 Ǻ Tính cơng electron khoi bề mặt xesi: A 3.10 -19J B 26.10 -20J C 2,5.10 -19J D 13.10 -20J Câu 15: Cho biết giới hạn quang điện xesi 0,66µm Cơng electron khỏi bề mặt natri lớn xesi 1,32 lần Giới hạn quang điện natri là: −6 A 0,87.10 m B 871 nm C 5µm D 5000 Ǻ -19 Câu 16: Cho biết cơng electron khỏi bề mặt natri 3,975.10 J Tính giới hạn quang điện natri: A 500nm B 0,4 µm C 5.10 -6 m D 5000 Ǻ Câu 17: Cho biết cơng electron khỏi kali 2,256 eV, canxi 2,756 eV nhôm 3,45 eV Chiếu xạ có tần số f = 7.108 MHz kim loại trên, tượng quang điện xảy với kim loại nào? A Không xảy với ba kim loại B Kali canxi C Kali D Kali, canxi nhôm HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG Câu 1: Hiện tượng quang dẫn là: A Electron thoát khỏi bề mặt kim loại chiếu sáng B Tính dẫn điện bán dẫn tăng chiếu sáng C Điện trở suất kim loại giảm nhiệt độ tăng D Electron thoát khỏi bề mặt bán dẫn chiếu sáng Câu 2: Phát biểu sau sai tượng quang dẫn: A Hiện tượng quang dẫn gọi tượng quang điện B Được ứng dụng quang điện trở C Electron liên kết hấp thụ photon trở thành electron tự D Khi có tượng quang dẫn hạt mang điện tự chiếm đa số electron Câu 3: Trong tượng quang dẫn chiếu ánh sáng thích hợp ( λ < λ0 ) vào chất bán dẫn thì: A electron khỏi bề mặt bán dẫn B bán dẫn tích điện dương C số electron liên kết trở thành electron tự D điện trở suất bán dẫn tăng Câu 4: Quang điện trở là: A Điện trở ánh sáng B Dụng cụ biến quang thành điện C Điện trở làm kim loại có giá trị thay đổi chiếu sáng D Điện trở làm bán dẫn có giá trị thay đổi chiếu sáng Câu 5: Pin quang điện dụng cụ biến đổi trực tiếp: A Cơ thành điện B Điện thành quang C Quang thành điện D Hoá thành điện Câu 6: Chọn phát biểu : A Pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang điện ngồi B Giới hạn quang dẫn bước sóng nhỏ gây tượng quang dẫn C Giới hạn quang dẫn lớn giới hạn quang điện ngồi D Khi chiếu ánh sáng vào bán dẫn điện trở bán dẫn tăng lên Câu 7: Giới hạn quang dẫn : A cường độ lớn mà quang điện trở chịu B bước sóng lớn gây tượng quang điện C tần số lớn gây tượng quang điện D giá trị điện trở lớn quang điện trở www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 8: Chọn câu : A Giới hạn quang dẫn lớn giới hạn quang điện B Hoạt động pin quang điện dựa vào tượng quang điện C Hoạt động quang điện trở dựa vào tượng quang điện D Điện trở suất chất bán dẫn tăng theo cường độ ánh sáng kích thích Câu 9: Giới hạn quang dẫn bán dẫn CdS 0,9µm Khi chiếu ba xạ có tần số f1 = 1,5.108 MHz, f2 = 5.108 MHz f3 = 3.108 MHz vào CdS tượng quang dẫn xảy với : A xạ có tần số f2 B xạ có tần số f1 C xạ có tần số f3 D xạ có tần số f2 f3 HIỆN TƯỢNG QUANG PHÁT QUANG Câu 1: Thời gian phát quang : A thời gian vật phát quang kể từ lúc kích thích cho vật phát quang B thời gian kích thích cho vật phát quang C thời gian vật phát quang kể từ lúc ngừng kích thích cho vật phát quang D thời gian kể từ lúc kích thích đến lúc vật bắt đầu phát quang Câu : Sự lân quang : A phát quang có thời gian phát quang nhỏ 0,01µs B phát quang có thời gian phát quang nhỏ 10 -8s C phát quang có thời gian phát quang lớn ns D quang phát quang có thời gian phát quang từ 10ns trở lên Câu 3: Sự huỳnh quang là: A Sự phát quang có thời gian phát quang nhỏ 10 -6s B phát quang có thời gian phát quang lớn 10 -6s C phát quang có thời gian phát quang nhỏ 0,01µs D phát quang có thời gian phát quang từ phát quang từ 1µs trở lên Câu 4: Chọn phát biểu quang phát quang A Khi ngừng chiếu ánh sáng kích thích ánh sáng phát quang ngừng hẳn B Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ bước sóng ánh sáng phát C Bước sóng ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ lớn bước sóng mà chất phát quang phát D Năng lượng cung cấp cho phát quang nhiệt Câu 5: Quá trình phát sáng sau quang phát quang A Sự phát sáng dây tóc bóng đèn điện B Sự phát sáng natri áp suất thấp phóng điện qua C Sự phát sáng photpho bị iơn hóa khơng khí D Sự phát quang tinh thể kẽm sunfua chiếu sáng tia tử ngoại Câu 6: Phát quang sau không quang phát quang A Sự huỳnh quang có thời gian phát quang nhỏ 10-8s B Sự lân quang thường xảy chẩt rắn C Tia hồng ngoại gây quang phát quang số chất D Tần số ánh sáng phát nhỏ tần số ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ Câu 7: Một chất phát quang phát ánh sáng lam Hỏi ánh sáng đơn sắc dùng để kích thích cho phát sáng A Đỏ B Cam C Vàng D Tím Câu 8: Chất lỏng fluorexin phát ánh sáng lục ( λ = 0,52µm ) Bức xạ sau dùng để kích thích cho fluorexin phát sáng A λ = 0,7 µm B λ = 600nm C λ = 0,55µm www.Thuvienhoclieu.Com D λ = 0,3µm Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu MẪU NGUYÊN TỬ BO Câu 1: Để giải thích quang phổ vạch hiđro ta dựa vào: A Hai tiên đề Bo B Hai giả thiết Mắc xoen C Thuyết sóng ánh sáng D Thuyết lượng tử Câu 2: Khi nguyên tử tồn trạng thái dừng, nó: A Khơng hấp thụ khơng xạ lượng B Luôn xạ lượng C Luôn hấp thụ lượng D Luôn hấp thụ xạ lượng Câu 3: Chọn câu sai hai tiên đề Bo: A Trạng thái dừng trạng thái có lượng xác định mà nguyên tử tồn mà khơng xạ B Trạng thái dừng có mức lượng thấp bền vững C Nguyên tử phát phôtôn chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng thấp Em sang trạng thái dừng có mức lượng cao En D Năng lượng phôtôn hấp thụ hay phát với hiệu hai mức lượng mà nguyên tử dịch chuyển: ε = E n − E m (với E > E ) n m Câu 4: Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng Em sang trạng thái dừng En (Em < En) hấp thụ photon có lượng h.f Chọn câu đúng: A hf = E n − E m B hf ≥ E n − E m C hf ≤ E n − E m D hf > E n − E m Câu 5: Theo tiên đề Bo nguyên tử phát photon khi: A Tồn trạng thái dừng có mức lượng cao B Tồn trạng thái dừng có mức lượng thấp C Chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng cao sang trạng thái dừng có mức lượng thấp D Chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng thấp sang trạng thái dừng có mức lượng cao Câu 6: Khi hấp thụ photon có lượng ε , nguyên tử chuyển từ mức lượng Ei sang mức lượng Ek với f: tần số photon h: số Plăng Chọn kết đúng: A Ei > E k B hf = Ei − E k C ε ≥ Ei − E k D f = ( E k − Ei ) / h Câu 7: Nguyên tử hiđrơ kích thích cho electron chuyển lên quỹ đạo N ngun tử phát cách vạch quang phổ: A B C D λ = , 486 µ m Câu 8: Nguyên tử hiđro hấp thụ photon có lượng electron nguyên tử hiđro biến thiên là: A tăng 4,1.10 -19J B giảm 4,1.10-19J C Tăng 0,2.10-19J D giảm 0,2.10-19J Câu 9: Trong nguyên tử hiđro electron chuyển tử quỹ đạoL quỹ đạo K phát phơtơn có bước sóng 1220 Ǻ Khi electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L phát phơtơn có bước sóng 6560 Ǻ Xác định bước sóng phơtơn electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K: A 7780 Ǻ B 3300 Ǻ C 5340 Ǻ D 1030 Ǻ Câu 10: Khi electron nguyên tử hiđro chuyển từ quỹ đạo M N quỹ đạo L phát phơtơn có bước sóng là: 4860 Ǻ 6560 Ǻ Khi electron nguyên tử hiđro quỹ đạo N phát tần số nhỏ bao nhiêu? A 2,1.108 MHz B 1,6.108MHz C 1,8.108MHz D 2,5.108MHz Câu 11: Nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích co bán kính quỹ đạo tăng lên lần Chuyển dời xảy là: A từ M K B từ M L C từ N K D từ O K Câu 12: Bán kính quỹ đạo Bo r0 = 0,53.10-10m Bán kính quỹ đạo dừng thứ là: −10 −10 −10 −10 A 2,65.10 m B 0,106.10 m C 10,25.10 m D 13,25.10 m Câu 13: Bán kính 19,08.10-10m ứng với bán kính quỹ đạo thứ mấy? A B C www.Thuvienhoclieu.Com D Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu 1: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi: A Proton B Nơtron C Nuclon electron D Nuclon Câu 2: Nuclon bao gồm hạt là: A Proton nơtron B Proton electron C Nơtron electron D Proton, nơtron electron A Câu 3: Kí hiệu nguyên tử Z X phát biểu sau sai: A Z số electron có nguyên tử B A số nuclon có hạt nhân Câu 4: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chứa A Cùng số khối C Cùng số nơtron khác proton Câu 5: Các nguyên tử sau đồng vị: 3 A D; 1T B 1T ; He B Z số proton có hạt nhân D A số khối tổng số proton electron B Cùng số proton số nơtron D Cùng proton khác nơtron C D; He; Li D D; He Câu 6: Chọn phát biểu sai nguyên tử đồng vị: A Có vị trí bảng tuần hồn B Có tính chất vật C Có số proton hạt nhân D Có kí hiệu hóa học Câu 7: Định nghĩa sau đơn vị khối lượng nguyên tử u A u khối lượng nguyên tử H 12 B u khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon C 12 C u 1/12 khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon C 12 D u 1/12 khối lượng nguyên tử C Câu 8: eV/c2 đơn vị của: A Năng lượng B Khối lượng 14 Câu 9: Trong hạt nhân C có: C Hiệu điện A p n B n 8p C 14 p n Câu 10: Nếu ta thêm proton vào hạt nhân triti ta hạt nhân: 4 A He B He C H D Công D p 14 n D 2T Câu 11: Phát biểu sau sai nói hạt nhân nguyên tử? A Hạt nhân có nguyên tử số Z có Z proton B Số khối A số nuclon tạo nên hạt nhân C Hạt nhân trung hòa điện D Số nơtron N hiệu A – Z 60 Câu 12: Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gồm: A 33 proton 27 nơtron B 27 proton 33 nơtron C 33 proton, 27 nơtron 27 electron D 27 proton 33 nơtron 33 electron Câu 13: Chọn phương án đúng? A 1u = 931,5 MeV/c2 B 1u = 93,15 MeV/c2 C 1u = 9,315 MeV/c D 1u = 0,9315 MeV/c2 A Câu 14: Cho hạt nhân nguyên tử Z X Số nơtron hạt nhân nguyên tử A A B Z C A – Z A Câu 15: Cho hạt nhân nguyên tử Z X Số proton hạt nhân nguyên tử A A B Z C A – Z A Câu 16: Nếu dùng kí hiệu Z X để biểu diễn cho electron thì: A A = 1; Z = -1 Câu 17: Nếu dùng kí hiệu A A = 1; Z = B A = 0; Z = -1 A Z D A + Z D A + Z C A = -1; Z = D A = 1; Z = X để biểu diễn cho hạt proton thì: B A = 0; Z = -1 C A = -1; Z = D A = 1; Z = www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com A Câu 18: Nếu dùng kí hiệu Z X để biểu diễn cho hạt nơtron thì: A A = 1; Z = B A = 0; Z = -1 C A = -1; Z = GV: Nguyễn Quang Hiệu D A = 1; Z = 10 Câu 19: Hạt nhân Be có khối lượng 10,0113 u Khối lượng nơtron mn = 1,00866 u, khối lượng proton mp = 1,00728 u Tính độ hụt khối hạt nhân Be A 6,978 u B 0,6978 u C 0,06978 D 69,78 u Câu 20: Hạt nhân D có khối lượng 2,0136 u Biết m = 1,0073 u, m = 1,0087 u, u = 931,5 (MeV/c2) Năng p n lượng cần thiết để tách p n D là: A 1,86 MeV B 1,67 Mev C 2,22 MeV D 2,24 MeV 3 Câu 21: Hạt nhân He có khối lượng 3,016 u Năng lượng liên kết hạt nhân He bao nhiêu? Biết mp = 1,0073 u, mn = 1,0087 u, u = 931 MeV/c2 A 6,8 MeV B 9,48 MeV C 3,06 MeV D 4,016 MeV 16 Câu 22: Năng lượng liên kết riêng hạt nhân O W /A = MeV/nuclon Tính khối lượng m hạt nhân lk O này? Cho biết mp = 1,00728u, mn = 1,00866u A mO = 15,9901 u B mO = 16,0025 u C mO = 16 u D mO = 15,8572 u He Câu 23: Cho khối lượng hạt nhân heli Cho biết mp = 1,00728 u, mn = 1,00866 u, mHe = 4,0015 u, 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân heli là: A 9,3 MeV/nuclon B 7,07 MeV/nuclon C 6,8 MeV/nuclon D 10,07 MeV/nuclon Câu 24: Tìm so sánh sai đơn vị khối lượng? A u = 1,66055.10-27 kg B MeV/c2 = 931,5 u C u = 931,5 MeV/c D MeV/c2 = 1,7827.10 -30 kg Câu 25: Chọn hệ thức liên hệ đơn vị lượng? A MeV = 1,6.10 -19J B 1uc2 = 1/931,5 (MeV) = 1,07356.10-3MeV C 1uc2 = 931,5 MeV = 1,49.10-10J D MeV = 931,5 uc2 235 137 56 Câu 26: Hạt nhân bền vững hạt nhân 92 U ; 55 Cs; 26 Fe; He hạt nhân 235 137 56 A 92 U B 55 Cs C 26 Fe D He Câu 27: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 28: Cho 1u = 1,66055.10-27 kg; c = 3.108 m/s; eV = 1,6.10 -19J Hạt nhân có khối lượng mp = 1,007276 u, có lượng nghỉ là: A 940,8 MeV B 980,4 MeV C 9,804 MeV D 94,08 MeV www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu PHÂN RÃ PHÓNG XẠ Câu 1: Câu phát biểu sau đúng? A Phóng xạ tượng nguyên tử phát sóng điện từ B Phóng xạ tượng hạt nhân phát tia α , β , γ C Phóng xạ tượng hạt nhân vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtrơn D Phóng xạ tượng hạt nhân phát tia xạ biến đổi thành hạt nhân khác Câu 2: Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào: A Nhiệt độ nguồn phóng xạ B Áp suất đặt lên nguồn phóng xạ C Bản chất nguồn phóng xạ D Các tác động bên ngồi Câu 3: Phát biểu sau đúng? Chu kì bán rã chất phóng xạ: A thời gian để nửa khối lượng chất phóng xạ biến thành chất khác B phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ C tăng khối lượng chất phóng xạ tăng D giảm dần theo thời gian Câu 4: Hằng số phóng xạ chất phụ thuộc vào A khối lượng ban đầu B chu kì bán rã C số hạt nhân ban đầu D thời điểm xét Câu 5: Muốn thay đổi chu kì bán rã chất phóng xạ ta cần phải? A Tăng nhiệt độ chất phóng xạ B Tăng áp suất môi trường C Tăng áp suất môi trường nhiệt độ chất phóng xạ D Khơng thể thay đổi chu kì bán rã Câu 6: Phát biểu sau tia α : A Khi truyền qua điện trường hai tụ điện bị lệch phía dương B Là dòng hạt nhân chứa hai proton nơtron C Không bị lệch điện trường từ trường D Có khả đâm xuyên mạnh Câu 7: Tia phóng xạ có chất với tia tử ngoại: + − A Tia α B Tia X C Tia γ D Tia β β Câu 8: Phát biểu sau tia γ : A Bị lệch điện trường từ trường B Là sóng điện từ có bước sóng lớn tia X C Có vận tốc truyền lớn gần vận tốc truyền ánh sáng D Có khả đâm xuyên mạnh Câu 9: Một tia phóng xạ bị lệch phía dương qua khoảng hai tụ điện tích điện Vậy tia phóng xạ là: − + A Tia β B Tia α C Tia β D Tia γ Câu 10: Trong loại phóng xạ phóng xạ cho hạt nhân có số proton tăng lên so với hạt nhân mẹ: + − A Phóng xạ α B Phóng xạ β C Phóng xạ β D Phóng xạ γ Câu 11: Trong loại phóng xạ phóng xạ cho hạt nhân có số nuclon khác với hạt nhân mẹ: + − A Phóng xạ α B Phóng xạ β C Phóng xạ β D Phóng xạ γ Câu 12: Trong loại phóng xạ sau cho hạt nhân lùi phía đầu bảng tuần hồn so với hạt nhân mẹ: + − A Phóng xạ α phóng xạ β B Phóng xạ α phóng xạ β − + C Phóng xạ β phóng xạ β Câu 13: Câu phát biểu sau sai: A Tia β hạt mang điện D Phóng xạ α phóng xạ γ C Các tia α , β , γ có chung chất sóng điện từ B Tia γ sóng điện từ D Tia α dòng hạt nhân nguyên tử www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com Câu 14: Hạt pozitron ( +1 e ) là: + A hạt β − C Hạt β B hạt H Câu 15: Hạt nhân 206 A 82 Pb 210 84 Po GV: Nguyễn Quang Hiệu phân rã α trở thành : 207 B 82 Po C 208 83 D hạt n Bi D 207 83 Bi 226 Câu 16: 88 Ra chất phóng xạ α Hạt nhân sinh có: A 136 nơtron 86 proton B 226 nơtron 86 proton C 86 nơtron 136 proton D 222 nơtron 90 proton α Câu 17: Khi phóng xạ , hạt nhân nguyên tử thay đổi ? A Số khối A giảm 2, số proton p giảm B Số khối A giảm 2, số proton p không đổi C Số khối A giảm 4, số proton p không đổi D Số khối A giảm 4, số proton p giảm Câu 18: Câu phát biểu sau không : + − A β β khối lượng + − B β β có điện tích trái dấu + − C β β phát đồng thời từ đồng vị phóng xạ + − D β β lệch theo hướng khác từ trường 131 Câu 19: Chất phóng xạ 33T có chu kì bán rã ngày đêm Ban đầu có g chất sau ngày đêm lại A 0,787 g Câu 20: Kali 40 19 B 0,692 g K C 0,707 g D 0,873 g đồng vị khơng bền phân rã với chu kì T = 1,3.109 năm Cần khoảng thời gian 40 để m0 (gam) 19 K phân rã 75% A 2,6.109 năm B 1,3.109 năm C 0,65.109 năm D 3,9.109 năm 22 22 Câu 21: Na phân rã với chu kì T = 2,6 năm Khối lượng ban đầu m0 Sau năm lượng Na phân rã %? A 41,3% B 50% C 25% D 67,7% 238 226 − Câu 22: Hạt nhân 92 U phát số hạt α β để trở thành 88 Ra Kết luận sau đúng? A Hai hạt α hai hạt β − C Ba hạt α ba hạt β − B Ba hạt α hai hạt β − D Ba hạt α bốn hạt β − 24 Câu 23: Ở thời điểm ban đầu t = Na có khối lượng m0 = 2,4gam sau thời gian t = 30 khối lượng 24 Na lại m = 0,6gam chưa bị phân rã Chu kì bán rã 24 Na là: A.15h B 20h C 10h D 5h Câu 24: Ban đầu có lượng phóng xạ X ngun chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A B 4/3 C D 1/3 Câu 25: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 360 Hỏi sau khối chất phóng xạ bị phân hủy 15/16 phần khối lượng ban đầu nó? A 337,5 B 60 ngày C 14,56 D 3,75 ngày Câu 26: Tính thời gian để số hạt nhân bị phân rã khối chất phóng xạ 3/4 so với ban đầu Cho chu kì bán rã chất phóng xạ ngày đêm A 16 ngày đêm B 3,32 ngày đêm C ngày đêm D ngày đêm Câu 27: Ban đầu có mẫu phóng xạ ngun chất có khối lượng m0, chu kì bán rã 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 gam Khối lượng m0 là: A 35,8kg B 59,8g C 59,8kg D 35,8g www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 28: Chu kì bán rã chất phóng xạ năm Sau năm tỉ số hạt nhân lại số hạt nhân bị phân rã là: A 0,707 B 3,45 C 0,524 D 2,41 www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12(Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Câu 1: Đại lượng sau bảo toàn phản ứng hạt nhân A Số proton B Số nơtron C Năng lượng D Khối lượng Câu 2: Phát biểu sau sai phản ứng hạt nhân: A Trong phản ứng hạt nhân có tạo hạt nhân B Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân C Trong phản ứng hạt nhân ln có tương tác hai hạt nhân D Phản ứng hạt nhân tỏa lượng tổng khối lượng hạt nhân giảm so với trước phản ứng Câu 3: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn B Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn C Tất phản ứng hạt nhân thu lượng D Năng lượng tồn phần phản ứng hạt nhân ln bảo toàn Câu 4: Chọn câu phát biểu sai phát biểu sau phản ứng hạt nhân A Tổng số khối hạt nhân hai vế ln B Tổng điện tích hạt nhân sau phản ứng tổng điện tích hạt nhân trước phản ứng C Khối lượng hệ bảo toàn trước sau phản ứng D Năng lượng hệ bảo toàn trước sau phản ứng Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng: Tổng khối lượng hạt nuclon hạt nhân luôn: A lớn khối lượng hạt nhân B nhỏ khối lượng hạt nhân C khối lượng hạt nhân D lớn khối lượng hạt nhân Câu 6: Chọn câu phát biểu saii phản ứng hạt nhân tỏa lượng: A Tổng khối lượng hạt nhân sau phản ứng nhỏ so với trước phản ứng B Tổng độ hụt khối hạt nhân sau phản ứng nhỏ so với trước phản ứng C Các hạt nhân sau phản ứng bền vững so với trước phản ứng D Năng lượng tỏa tính biểu thức: ∆W = ( m − m ) c Câu 7: Chọn câu phát biểu sai phản ứng hạt nhân thu lượng: A Tổng khối lượng hạt nhân sau phản ứng lớn so với trước phản ứng B Tổng độ hụt khối hạt nhân sau phản ứng nhỏ so với trước phản ứng C Các hạt nhân sau phản ứng bền vững so với trước phản ứng D Không thử tự xảy phải cung cấp lượng cho phản ứng 27 A Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân sau: α + 13 Al → Z X + n Hạt nhân X là: 31 28 B 15 P C 14 Si Câu 9: Cho phản ứn hạt nhân: X + X → He + n Hạt nhân X là: A Proton B Nơtron C Đơteri A 30 15 P www.Thuvienhoclieu.Com D 30 14 Si D Triti ... www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12( Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm tần số dao động Hz Chọn gốc thời gian vật có li độ.. .Ngân hàng câu hỏi vật lý 12( Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu Câu 16: Một vật dao động điều hòa hai điểm M N có thời gian ngắn... www.Thuvienhoclieu.Com Ngân hàng câu hỏi vật lý 12( Ver 2) www.Thuvienhoclieu.Com GV: Nguyễn Quang Hiệu CON LẮC LÒ XO Câu 1: Phát biểu sau sai nói chuyển động lắc lò xo: A Chuyển động vật chuyển động
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi vật lí lớp 12 , Ngân hàng câu hỏi vật lí lớp 12 , MẠCH DAO ĐỘNG. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay