150 câu hỏi trắc nghiệm chương VII hạt nhân nguyên tử có đáp án

19 77 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:30

www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử DẠNG CẤU TẠO HẠT NHÂN Câu 1: Khí Clo hỗn hợp hai đồng vị bền Cl = 34,969u hàm lượng 75,4% 36,966u hàm lượng 24,6% Tính khối lượng nguyên tử nguyên tố hóa học Clo A 31,46u B 32,46u C 35,46u D 34,46u Câu 2: Biết NA = 6,02.1023mol-1 Tính số nơtron 59,5g U A 219,73.1021 hạt B 219,73.1022 hạt C 219,73.1023 hạt Câu 3: Hạt nhân cấu tạo gồm: A 33 prôton 27 nơtron; C 27 prôton 33 nơtron; D 219,73.1024 hạt B 27 prôton 60 nơtron D 33 prôton 27 nơtron Câu 4: Biết số Avôgađrô 6,02.1023mol-1, khối lượng mol hạt nhân urani gam/mol Số nơtron 119 gam A hạt B hạt C hạt B 4,595.1023hạt lần B lần C 4.952.1023 hạt Câu 7: Hạt nhân A 23 prơtơn 11 nơtron C prôtôn 11 nơtron Câu 8: Hạt nhân sau 125 nơtron ? C lần D hạt I Câu 6: Trong vật lí hạt nhân, so với khối lượng đồng vị cacbon lượng nguyên tử u nhỏ A 238 Câu 5: Cho NA = 6,02.10 23 mol-1 Số nguyên tử 100g A 3,952.1023hạt Cl = D 5,925.1023hạt đơn vị khối D 12 lần B 11 prôtôn 12 nơtron D 11 prôtôn 23 nơtron A B C D Câu 9: Đồng vị A nguyên tửhạt nhân số prơtơn số khối khác B nguyên tửhạt nhân số nơtron số khối khác C nguyên tửhạt nhân số nơtron số prôtôn khác D nguyên tửhạt nhân số nuclơn khác khối lượng Câu 10: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng A số prơtơn B số nơtron C khối lượng D số nuclôn www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử 14 Câu 11: Trong hạt nhân C A prơtơn nơtron C prôtôn nơtron B prôtôn 14 nơtron D prôtôn electron Câu 12: Nguyên tử đồng vị phóng xạ : A 92 electron tổng số prôton electron 235 B 92 prôton tổng số nơtron electron 235 C 92 prôton tổng số prôton nơtron 235 D 92 nơtron tổng số prôton electron 235 Câu 13: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân A số nuclơn khác số prôtôn B số prôtôn khác số nơtron C số nơtron khác số prôtôn D số nuclôn khác số nơtron Câu 14: Trong hạt nhân nguyên tử A 84 prôtôn 210 nơtron C 84 prơtơn 126 nơtron Po B 126 prơtơn 84 nơtron D 210 prôtôn 84 nơtron Câu 15: So với hạt nhân , hạt nhân nhiều A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 16: Chọn câu A Trong ion đơn nguyên tử số proton số electron B Trong hạt nhân nguyên tử số proton phải số nơtron C Lực hạt nhân bàn kính tác dụng bán kính nguyên tử D Trong hạt nhân nguyên tử số proton khác số nơtron Câu 17: Chọn câu hạt nhân nguyên tử A Khối lượng hạt nhân xem khối lượng nguyên tử B Bán kính hạt nhân xem bán kính nguyên tử C Hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton electron D Lực tĩnh điện liên kết nucleon hạt nhân Câu 18: Chọn câu Lực hạt nhân là: A Lực liên nuclon B Lực tĩnh điện C Lực liên nơtron D Lực liên prôtôn Câu 19: Sử dụng công thức bán kính hạt nhân với R0=1,23fm, cho biết bán kính hạt nhân lớn bán kính hạt nhân lần? 2,5 lần B lần C gần lần A Câu 20: Phạm vi tác dụng lực tương tác mạnh hạt nhân A 10-15 cm B 10-8 cm C 10-10 cm Câu 21: Số nơtron hạt nhân A 13 B 14 bao nhiêu? C 27 www.Thuvienhoclieu.Com D 1,5 lần D Vô hạn D 40 www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử Câu 22: Các nuclôn hạt nhân nguyên tử gồm A 11 prôtôn B 11 prôtôn 12 nơtrôn C 12 nơtrôn D 12 prôtôn 11 nơtrôn Câu 23: Đồng vị nguyên tửhạt nhân: A khối lượng B số Z, khác số A C số Z, số A D số A Câu 24: Phát biểu sau sai? A 1u = khối lượng đồng vị B 1u = 1,66055.10-27 kg C 1u = 931,5 MeV/c D Tất sai Câu 25: Lực hạt nhân lực sau đây? A lực điện B lực tương tác nuclôn C lực từ D lực tương tác Prôtôn êléctron Câu 26: Bản chất lực tương tác nuclon hạt nhân A lực tĩnh điện B lực hấp dẫn C lực từ D lực tương tác mạnh Câu 27: Một hạt động năng lượng nghỉ Tính tốc độ Cho tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s A 1,6.108 m/s B 2,6.108 m/s C 3,6.108 m/s.D 4,6.108 m/s Câu 28: Một hạt khối lượng nghỉ m0 Tính động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) theo thuyết tương đối A 0,2m0c2 B 0,5m0c2 C 0,25m0c2 D 0,125m0c2 Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân H + H → He + n + 17,6 MeV Tính lượng tỏa tổng hợp gam khí heli A 4,24.1010 (J) B 4,24.1012 (J) C 4,24.1013 (J) D 4,24.1011 (J) Câu 30: Hạt nhân đơteri khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân A 0,67MeV; B 1,86MeV; C 2,02MeV; Câu 31: Hạt nhân D 2,23MeV khối lượng 55,940u Khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Độ hụt khối A 4,544u; B 4,536u; C 3,154u; D 3,637u 235 Câu 32: Phân hạch hạt nhân U lò phản ứng hạt nhân tỏa lượng 200 MeV Số Avôgađrô NA = 6,023.1023 mol-1 Nếu phân hạch gam 235U lượng tỏa A 5,13.1023 MeV B 5,13.1020 MeV 26 C 5,13.10 MeV D 5,13.10-23 MeV Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng hạt nhân m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931,5MeV/c Năng lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử A Toả 1,60132MeV C Toả 2,562112.10-19J B Thu vào 1,60218MeV D Thu vào 2,562112.10-19J Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng hạt nhân m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2 Năng lượng mà phản ứng là? A Toả 4,275152MeV B Thu vào 2,673405MeV -13 C Toả 4,275152.10 J D Thu vào 2,67197.10-13J Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân tổng hợp 1g khí hêli bao nhiêu? A 423,808.103J B 503,272.103J Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân: T + D , NA = 6,02.1023 Năng lượng toả C 423,808.109J D 503,272.109J He + X +17,6MeV Tính lượng toả từ phản ứng tổng hợp 2g Hêli A.52,976.1023MeV B.5,2976.1023MeV C.2,012.1023MeV D.2,012.1024MeV Câu 37: Một hạt tương đối tính động hai lần lượng nghỉ Tốc độ hạt là: A 1,86.108m/sB 2,15 108m/s C 2,56 108m/s D 2,83 108m/s Câu 38: Bắn hạt α vào hạt nhân đứng yên, ta phản ứng: Biết khối lượng mP = 1,0073u, mN = 13,9992u mα = 4,0015u mO = 16,9947u, 1u = 931,5 MeV/c Phản ứng hạt nhân tỏa hay thu lượng ? A thu 1,94.10-13J B tỏa 1,94.10-13J C tỏa 1,21.J D thu 1,21J Câu 39: Trong phản ứng tổng hợp hêli Li + H → 2( He) + 15,1MeV , tổng hợp hêli từ 1g Li lượng tỏa đun sơi kg nước nhiệt độ ban đầu 0C ? Nhiệt dung riêng nước C = 4200( J / kg.K ) A 2,95.105kg B 3,95.105kg C 1,95.105kg D 4,95.105kg 235 Câu 40: Phân hạch hạt nhân U lò phản ứng hạt nhân tỏa lượng 200MeV Số Avôgađrô NA = 6,023.1023mol-1 Nếu phân hạch 1g 235U lượng tỏa A 5,13.1023MeV B 5,13.1020MeV C 5,13.1026MeV D 5,13.10-23MeV Câu 41: Cho phản ứng hạt nhân H + H → He + n + 17,6 MeV Tính lượng tỏa tổng hợp gam khí heli A 4,24.1011 (J) B 4,24.1012 (J) C 4,24.1013 (J) D 4,24.1014 (J) Câu 42: Cho phản ứng hạt nhân Be + H → He + Li Xác định lượng tỏa thu vào Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931,5 MeV/c2 A Tỏa 2,132MeV B Thu 2,132MeV C Tỏa 3,132MeV D Thu 3,132MeV Câu 43: Giữa khối lượng tương đối tính khối lượng nghỉ vật mối liên hệ: www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử A m0 = B m = C m0 = D m = Câu 44: Một vật khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v động A B C D Câu 45: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A Năng lượng liên kết B Năng lượng liên kết riêng C Số hạt prôtôn D Số hạt nuclôn Câu 46: Trong phản ứng hạt nhân khơng định luật bảo tồn sau A định luật bảo toàn động lượng B định luật bảo toàn số hạt nuclơn C định luật bào tồn số hạt prơtơn D định luật bảo tồn điện tích Câu 47: Chọn phát biểu Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo tồn nào? A Bảo tồn điện tích, khối lượng, lượng B Bảo tồn điện tích, số khối, động lượng C Bảo tồn điện tích, khối lượng, động lượng, lượng D Bảo tồn điện tích, số khối, động lượng, lượng Câu 48: Nhận xét sau cấu tạo hạt nhân nguyên tử: A Tỉ lệ số prôtôn số nơtrôn hạt nhân nguyên tố nhau; B Lực liên kết nuclôn hạt nhân bán kính tác dụng nhỏ lực tĩnh điện; C Hạt nhân lượng liên kết riêng lớn bền vững D Đồng vị nguyên tửhạt nhân chứa số nuclôn A, số prôtôn số nơtrôn khác nhau; Câu 49: Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng hạt nhân m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2 Năng lượng mà phản ứng là? A Toả 4,275152MeV B Thu vào 2,67197MeV C Toả 4,275152.10-13J D Thu vào 2,67197.10-13J Câu 50: Các hạt nhân đơteri ; triti , heli lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A ; ; B ; ; C ; ; DẠNG PHĨNG XẠ Câu 51: Chu kì bán rã chất phóng xạ khoảng thời gian để A q trình phóng xạ lặp lại lúc đầu B nửa số nguyên tử chất biến đổi thành chất khác C khối lượng ban đầu chất giảm phần D số phóng xạ chất giảm nửa www.Thuvienhoclieu.Com D ; ; www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử Câu 52: Một chất phóng xạ ban đầu N hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ N0 N0 N0 N0 A 16 B C D Câu 53: Ban đầu chất phóng xạ A B Câu 54: Chất phóng xạ Poloni đồng vị chì nguyên tử Sau chu kỳ bán rã, số hạt nhân lại C D chu kì bán rã T = 138 ngày phóng tia α biến thành ,ban đầu 0,168g poloni Hỏi sau 414 ngày đêm nguyên tử poloni bị phân rã? A 4,2.1020nguyên tử B 3,2.1020nguyên tử C 2,2.1020nguyên tử D 5,2.1020nguyên tử Câu 55: Côban đồng vị phóng xạ phát tia với chu kì bán rã T = 71,3 ngày hạt giải phóng sau 1h từ 1g chất Co tinh khiết 18 A 4,06.10 hạt B 5,06.1018 hạt C 7,06.1018 hạt D 8,06.1018 hạt Câu 56: Hạt nhân phóng xạ phóng hạt , photon Một nguồn khối lượng ban đầu m0 sau 14,8 ngày khối lượng nguồn lại 2,24g Cho biết chu kỳ phân rã 3,7 ngày Hãy tìm m0 A 35g B 35g C 35,84 g Câu 57: Hạt nhân phóng xạ tạo thành phóng hạt , photon D 35,44 g tạo thành Một nguồn khối lượng ban đầu m0 sau 14,8 ngày khối lượng nguồn lại 2,24g Cho biết chu kỳ phân rã nhân Ra bị phân rã? 3,7 ngày số Avôgađrô N A=6,02.1023mol-1 Hãy tìm số hạt www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử A 0,903.1022nguyên tử C 0,903.1023nguyên tử Câu 58: Hạt nhân phóng xạ B 0,903.1021nguyên tử D 0,903.1024nguyên tử phóng hạt , photon tạo thành Một nguồn khối lượng ban đầu m0 sau 14,8 ngày khối lượng nguồn lại 2,24g Cho biết chu kỳ phân rã 3,7 ngày số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1 Hãy tìm khối lượng hạt nhân tạo thành? A 11g B 22g C 33,6g D 44,6g Câu 59: Hạt nhân phóng xạ phóng hạt , photon tạo thành Một nguồn khối lượng ban đầu m0 sau 14,8 ngày khối lượng nguồn lại 2,24g Hãy tìm thể tích khí Heli tạo thành (đktc) ? Cho biết chu kỳ phân rã 3,7 ngày số 23 -1 Avôgađrô NA = 6,02.10 mol A 1,36 (lit) B 3,36 (lit) C 2,36 (lit) D 4,36 (lit) Câu 60: Một chất phóng xạ chu kì bán T Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác với số hạt nhân chất phóng xạ lại A B C 1/3 D 1/7 Câu 61: Ban đầu (t = 0) mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Tính chu kì bán rã chất phóng xạ A 50s B 40s C 30s D 10s Câu 62: Chất phóng xạ pơlơni phát tia biến đổi thành chì Cho chu kì 138 ngày Ban đầu (t = 0) mẫu pơlơni chun chất Tìm tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t 1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu A Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày B C D Câu 63: Cơban đồng vị phóng xạ phát tia với chu kì bán rã T = 71,3 ngày Xác định tỷ lệ phần trăm chất Co bị phân rã tháng (30 ngày) www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử A 27,3% B 28,3% C 24,3% D 25,3% Câu 64: Gọi khoảng thời gian để số hạt nhân lượng chất phóng xạ giảm e lần (e số tự nhiên với lne = 1), T chu kỳ bán rã chất phóng xạ Hỏi sau khoảng thời gian 0,51 chất phóng xạ lại phần trăm lượng ban đầu ? Cho biết e0,51 = 0,6 A 60% B 70% C 80% D 90% Câu 65: Hạt nhân tính phóng xạ Trước phóng xạ hạt nhân Po đứng n Tính động hạt nhân X sau phóng xạ Cho khối lượng hạt nhân Po m Po = 209,93733u, mX = 205,92944u, m = 4,00150u, 1u = 931,5MeV/c2 A 0,1133 MeV B 1133 MeV C 1,133 MeV D 11,33 MeV Câu 66: X hạt nhân đồng vị chất phóng xạ biến thành hạt nhân Y Ban đầu mẫu chất phóng xạ X tinh khiết Tại thời điểm t tỉ số hạt nhân X số hạt nhân Y mẫu 1/3 Đến thời điểm sau 22 năm tỉ số 1/7 Chu kì bán rã hạt nhân X là: A 110 năm B 8,8 năm C 66 năm D 22 năm Câu 67: Một bệnh nhân điều trị đồng vị phóng xạ, dùng tia chiếu xạ lần đầu để diệt tế bào bệnh Thời gian phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng vị phóng xạ chu kỳ bán rã T = tháng (coi ) dùng nguồn phóng xạ lần đầu Hỏi lần chiếu xạ thứ phải tiến hành để bệnh nhân chiếu xạ với lượng tia lần đầu? A 28,2 phút B 24,2 phút C 40 phút D 20 phút Câu 68: Một bệnh nhân điều trị ung thư tia gama lần điều trị 10 phút Sau tuần điêu trị lần Hỏi lần phải chiếu xạ thời gian để bệnh nhân nhận tia gama lần Cho chu kỳ bán rã T = 70 ngày coi ∆t + + 3n + 200 MeV Phản ứng B phản ứng thu lượng D trình phóng xạ Câu 144: chất phóng xạ β- tạo thành magiê Ban đầu 4,8 g , khối lượng magiê tạo thành sau thời gian 15 2,4 g Sau 60 khối lượng Mg tạo thành A 0,3 g B 4,2 g C 4,5 g D 4,8 g Câu 145: Cho phản ứng hạt nhân: Phản ứng phản ứng A tỏa lượng B thu lượng C phân hạch D nhiệt hạch Câu 146: Sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ X lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã hạt nhân X A 0,5 B C 1,5 D Câu 147: Xét phản ứng : phản ứng này? A Đây phản ứng phân hạch B Đây phản ứng tỏa lượng C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao Điều sau sai nói D Tổng khối lượng hạt sau phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt hạt Câu 148: Xét phản ứng : n + Cho lượng liên kết riêng U 235 7,7 MeV, Ce 140 8,43 MeV, Nb 93 8,7 MeV Năng lượng tỏa phản ứng A 179,8 MeV B 173,4 MeV C 82,75 MeV D 128,5 MeV Câu 149: Tia phóng xạ A đâm xuyên yếu tia α B đâm xuyên yếu tia β C đâm xuyên yếu tia γ D đâm xuyên Câu 150: Cho phản ứng hạt nhân : Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân D ∆mD = 0,0024 u Cho 1u = 931 MeV/c 2, lượng liên kết hạt nhân A 8,2468 MeV B 7,7188 MeV C 4,5432 MeV D 8,9214 MeV ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 7 www.Thuvienhoclieu.Com 10 www.Thuvienhoclieu.Com 19 Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử C 11 C 12 D A A 16 B 17 18 19 B D A A C 24 D 34 B 44 D 54 A 64 25 B 35 C 45 B 55 26 D 36 A 46 C 56 27 B 37 D 47 D 57 28 C 38 A 48 C 58 29 D 39 D 49 B 59 20 A 30 D 40 A 50 C 60 C C 21 B 31 A 41 A 51 22 B 32 A 42 A 52 B B A C C C B A 61 65 66 67 68 69 70 D A A D A C B D 72 73 74 D A A B 81 C 91 82 C 92 83 C 93 84 D 94 75 A 85 C 95 76 C 86 77 B 87 A A 96 97 78 A 88 C 98 79 C 89 B 99 80 B 90 C 100 A 101 B 102 C 103 A 104 A 105 A 106 C 107 B 108 D 109 A 110 C D D A A D B C A C 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 C C B C B D A C A C 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 B A D D A C A A C B 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 D A D D C A B A B A 141 C 142 A 143 A 144 C 145 A 146 C 147 C 148 A 149 A 150 B C D B D 14 15 C 62 13 B 23 B 33 B 43 A 53 A 63 A A 71 www.Thuvienhoclieu.Com ... proton khác số nơtron Câu 17: Chọn câu hạt nhân nguyên tử A Khối lượng hạt nhân xem khối lượng nguyên tử B Bán kính hạt nhân xem bán kính nguyên tử C Hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton electron... www.Thuvienhoclieu.Com Bài tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử A 0,903.102 2nguyên tử C 0,903.102 3nguyên tử Câu 58: Hạt nhân phóng xạ B 0,903.102 1nguyên tử D 0,903.102 4nguyên tử phóng hạt , photon tạo... tập trắc nghiệm Chương Hạt nhân nguyên tử Câu 22: Các nuclôn hạt nhân nguyên tử gồm A 11 prôtôn B 11 prôtôn 12 nơtrôn C 12 nơtrôn D 12 prôtôn 11 nơtrôn Câu 23: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân: A có
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 câu hỏi trắc nghiệm chương VII hạt nhân nguyên tử có đáp án , 150 câu hỏi trắc nghiệm chương VII hạt nhân nguyên tử có đáp án , Câu 63: Côban là đồng vị phóng xạ phát ra tia vàvới chu kì bán rã T = 71,3 ngày. Xác định tỷ lệ phần trăm chất Co bị phân rã trong 1 tháng (30 ngày).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay