4 đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý năm 2018 có đáp án và lời giải

28 59 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:30

www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ SỐ BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A ngược pha với vận tốc C sớm pha B pha với vận tốc  so với vận tốc D trễ pha  so với vận tốc Câu 2: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo độ cứng 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100g Lấy   10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số: A 12 Hz B Hz C Hz D Hz Câu 3: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 8cm Khi vật qua vị trí cân vận tốc độ lớn 0, 4  m / s  Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí theo chiều dương Phương trình dao động vật là: � � 10 t  �  cm  A x  cos � 6� � � � 20 t  �  cm  B x  cos � 6� � � � 20 t  �  cm  C x  cos � 6� � � � 10 t  �  cm  D x  cos � 6� � Câu 4: Thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp pha S1 S Những điểm nằm đường trung trực S1S A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C điểm không dao động D dao động với biên dộ chưa thể xác định Câu 5: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18s, khoảng cách hai ngọ sóng kề 2m Tốc độ truyền sóng mặt biển là: A m/s B m/s C m/s D 4,5 m/s 0,5 104 H mắc nối tiếp với tụ điện điện dung F Đặt Câu 6:  Đoạn mạch gồm cuộn cảm độ tự cảm  1,5 vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  U cos  100 t   /  V ổn định Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 100V dòng điện mạch 2(A) Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch dạng � � 100 t  �A A i  cos � 4� � www.Thuvienhoclieu.Com 3 � 100 t  B i  cos � � � �A � Page 3 � � 100 t  C i  cos � �A � � www.Thuvienhoclieu.Com � � 100 t  �A D i  2 cos � 4� � Câu 7: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên với chu kì T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thiên tuần hồn với chu kì 2T B biến thiên tuần hồn với chu kì T C khơng biến thiên theo thời gian D biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2 Câu 8: Trong mạch dao động LC dao động điện từ tự ( dao động riêng ) với tần số góc 104 rad / s Điện tích cực đại tụ điện 109 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.106 A điện tích tụ điện A 6.1010 C B 8.1010 C C 4.1010 C i2 Câu 8: Đáp án B Điện tích tụ điện: q  Q     10 D 2.1010 C  6.10     10  9 6  8.1010 C Câu 9: Một ấm đun nước ghi 200V – 800W, độ tự cảm nhỏ khơng đáng kể, mắc vào điện áp xoay chiều u  200 cos  100 t   V  Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua ấm dạng � � 100 t  �  A A i  4sin � 2� � � � 100 t  �  A B i  sin � 2� � � � 100 t  �  A C i  cos � 2� � D i  cos  100 t   A  Câu 9: Đáp án B Điện trở ấm đun nước: R  U dm 2002   50  Pdm 800 Ấm đun nước coi điện trở nên biểu thức cường độ dòng điện mạch:? � � i  cos100 t  sin � 100 t  �  A 2� � Câu 10: Trong chân không, tia hồng ngoại bước sóng khoảng A từ 380 nm đến 760 nm B từ vài nanômét đến 380 nm C từ 760 nm đến vài milimét D từ 1012 m đến 109 m www.Thuvienhoclieu.Com Page www.Thuvienhoclieu.Com � � t  �  V  Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch phần tử hiệu điện xoay chiều u  U cos � 4� � � � t  �  A  Phần tử là: dòng điện qua phần tử i  I cos � 4� � A Tụ điện B điện trở C cuộn dây điện trở D cuộn dây cảm Câu 11: Đáp án A Ta có:   u  i    Điện áp u trễ pha dòng điện góc  � Mạch tụ điện Câu 12: Phát biểu sau máy biến áp? A máy tăng áp số vòng cuộn sơ cấp lớn số vòng cuộn thứ cấp B biến đổi điện áp xoay chiều tần số C cuộn sơ cấp nối với tải tiêu thụ, cuộn thứ cấp nối với nguồn D ứng dụng quan trọng máy biến áp làm giảm hao phí truyền tải điện Câu 13: Ánh sáng vàng bước sóng chân khơng 0,5893  m Tần số ánh vàng A 5, 09.1014 Hz B 5, 05.1014 Hz C 6, 01.1014 Hz D 5,16.1014 Hz Câu 14: Tia hồng ngoại bước sóng nằm khoảng sau đây? A từ 109 m đến 107 m B từ 1012 m đến 109 m C từ 4.107 m đến 7,5.107 m D từ 7,5.107 m đến 103 m Câu 15: Tia sau chất khác với tia lại? A tia tử ngoại B tia catot C tia X D tia gam-ma Câu 16: Hiện đèn LED bước nhảy vọt ứng dụng vào đời sống cách rộng rãi phận hiển thị thiết bị điện tử, đèn quảng cáo, đèn giao thơng, tảng trí nội thất, ngoại thất,… Ngun hoạt động dền LED dực vào tượng A quang phát quang B Catot phát quang www.Thuvienhoclieu.Com C điện phát quang D hóa phát quang Page www.Thuvienhoclieu.Com Câu 17: Một kim loại cơng êlectron A = 6,625 eV Lần lượt chiếu vào cầu làm kim loại xạ điện từ bước sóng 1  0,1875  m; 2  0,1925  m; 3  0,1685  m Hỏi bước sóng gây tượng quang điện A 2 ; 3 B 1 ; 3 C 3 D 1 ; 2 ; 3 Câu 18: Hạt nhân X bền vững nhạt nhân Y vì: A Nguyên tử số hạt nhân X lớn nguyên tử số nhạt nhân Y B Số khối hạt nhân X lớn số khối hạt nhân Y C Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D Tỉ số lượng liên kết số khối hạt X lớn hạt Y Câu 19: Thực chất phóng xạ  là: A Một proton biến thành nơtron hạt khác B Một photon biến thành êlectron hạt khác C Một notron biến thành proton hạt khác D Một photon biến thành notron hạt khác 1 Câu 19: Đáp án C Thực chất phóng xạ  là: n � 1 e  p A Câu 20: Hạt nhân nguyên tử Z X cấu tạo gồm A Z nơtron (A-Z) proton B Z nơtron (A-Z) proton C Z proton (A-Z) nơtron D Z nơtron (A+Z) proton Câu 21: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng: A.có tính chất sóng B.là sóng siêu âm C.là sóng dọc D.có tính chất hạt Câu 22: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây độ tự cảm 0,1H tụ điện điện dung C  10  F thực dao động điện từ tự Khi điện áp hai tụ điện 4V cường độ dòng điện mạch i = 30mA Cường độ dòng điện cực đại mạch là: A 60 mA B 50 mA C 40 mA D 48 mA Câu 23: Sóng điện từ đài phát cơng suất lớn truyền điểm mặt đất là: A.sóng trung B.sóng cực ngắn C.sóng ngắn D.sóng dài Câu 24: Dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều Số ampe kế cho biết: A.cường độ dòng điện tức thời mạch B.cường độ dòng điện cực đại mạch C.cường độ dòng điện trung bình mạch D.cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Câu 25: Dòng điện xoay chiều dòng điện có: A.cả chiều cường độ khơng đổi B.cả chiều cường độ thay đổi www.Thuvienhoclieu.Com Page www.Thuvienhoclieu.Com C.chiều không đổi, cường độ thay đổi D.chiều thay đổi, cường độ không đổi Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân O với biên độ 4cm tần số 10Hz Tại thời điểm ban đầu chất điểm li độ 4cm Phương trình dao động chất điểm là; A x  4cos(20 t+0,5 )cm B x  4cos(20 t-0,5 )cm C x  4cos(20 t)cm D x  4cos(20 t+ )cm Câu 27: Một lắc lò xo vật nặng khối lượng m Nếu tăng khối lượng vật thành 2m tần số dao động vật f A f B 2f C f D Câu 28: Khối lượng hạt nhân 104 Be 10,0113 u, khối lượng nơtrôn mn = 1,0086 u, khối lượng protôn m P = 1,0072 u 1u = 931 MeV/ c Năng lượng liên kết hạt nhân 104 Be là: A 64,332 MeV B 6,4332 MeV C 0,64332 MeV D 6,4332 KeV Câu 29: Nếu quan niệm ánh sáng tính chất sóng khơng thể giải thích tượng đây? A Khúc xạ ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Phản xạ ánh sáng D Quang điện Câu 30: Cho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC với cuộn dây cảm điện áp tức thời hai đầu điện trở, cuộn cảm, tụ điện hai đầu đoạn mạch uR, uL, uC, u Hình vẽ đồ thị điện áp tức thời Các đường 1, 2, 3, tương ứng với đồ thị biểu thức nào? A uR, uL, u uC B uL, u, uR uC C uC, u, uR uL D uC, uR, u uL Đáp án: C Hai đường tương ứng hai dao động ngược pha Đường số tương ứng với dao động xuất phát từ vị trí cân phía âm tức pha ban đầu π/2; ngược lại đường số tương ứng với dao động pha ban đầu –π/2 Đồng thời đường số tương ứng dao động xuất phát từ biên dương tức pha ban đầu Vậy đường số biểu diễn uL; đường số biểu diễn uC; đường số biểu diễn uR; lại đường số biểu diễn u Câu 31: Sóng dừng hình thành sợi dây MN dài 84cm với nút sóng kể M N Biên độ dao động bụng sóng 4cm Gọi P Q hai điểm sợi dây biên độ dao động 2cm Khoảng cách lớn P Q A 80cm B 82cm C 76cm D 72cm Đáp án: A Bước sóng thỏa mãn điều kiện ℓ = kλ/2 với k = – = => λ = 2ℓ/k = 2.84/7 = 24 cm Để khoảng cách PQ lớn P điểm gần đầu dây Q gần với đầu dây lại Giả sử PM = QN ngắn Biên độ dao động P 4.sin(2π.PM/λ) = => PM = λ/12 = cm PQ = 84 – 2.2 = 80 cm Câu 32: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ A Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ phát xạ biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ hấp thụ C Dựa vào quang phổ liên tục biết nhiệt độ nguồn sáng www.Thuvienhoclieu.Com Page www.Thuvienhoclieu.Com D Dựa vào quang phổ liên tục biết thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Khi C = C1, điện áp hiệu dụng UR = UL = 40 V UC1 = 70 V Khi C = C2, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC2 = 50 V, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 50 V B 40 V C 30 V D 45 V Đáp án: A U= U 2R  (U L  U C1 ) = 50 V ZL = R UL = UR = 40 V ZC1 = R(UC1/UR) = 7R/4 Khi C = C2, ta đặt UR2 = UL2 = x U² = x² + (x – 50)² 50² = 2x² – 100x + 50² x = 50 V Câu 34: Vật dao động điều hòa với W = 50 mJ Khi động gấp lần A 20 mJ B 0,20 J C 0,01 J D 25 mJ Đáp án: C (W = Wđ + Wt = 4Wt + Wt = 5Wt => Wt = W/5 = 0,01 J) Câu 35: Mạch điện chứa phần tử sau khơng cho dòng điện không đổi chạy qua? A Điện trở nối tiếp với tụ điện B Cuộn dây cảm C Cuộn dây không cảm D Điện trở nối tiếp với cuộn dây cảm Câu 36: Một máy biến áp lí tưởng số vòng dây cuộn sơ cấp 5000 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp 250 vòng Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thứ cấp A 5,5 V B 4400 V C 11 V D 55 V Câu 37: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt A B cách 14 cm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vng góc với mặt nước Sóng truyền mặt nước với bước sóng 1,2 cm Điểm M nằm đoạn AB cách A đoạn cm Ax, By hai nửa đường thẳng mặt nước, phía so với AB vng góc với AB Cho điểm C di chuyển Ax điểm D di chuyển By cho MC ln vng góc với MD Khi diện tích tam giác MCD giá trị nhỏ số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn CD là: A 14 B 13 C 12 D 15 1 AM  AC BM  BD => Theo MC ln vng góc với MD, ta S  MCD= MC.MD  2  AC 82  BD (1) BD MB 48   BD  Do MAC : MBD => (2) thay vào (1) AM AC AC 2 �48 �  AC 82  � � (3) đặt F(x)=SMCD, với x=AC, ta tìm giá trị x để F(x) nhỏ �AC � ( dùng chức Mode máy tính cầm tay FX 570VN VINACAL ) cho Start =1; End =10 Step=1 tìm x=6cm, BD=8cm BD  AD BC  AC �k �  7, 69 �k �6, 77 chọn kết 14 Ta xét tiếp   Câu 38: Hai chất điểm M N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song Phương trình dao động chúng xM = 6cos (20t – π/3) cm xN = 8cos(20t + π/6) cm Khi khoảng cách M N đạt cực đại N cách gốc tọa độ đoạn SMCD= www.Thuvienhoclieu.Com Page www.Thuvienhoclieu.Com A 6,4cm B 3,6cm C 4,8cm D 8,0cm Giải: A Ta d = |xM – xN| khoảng cách M N Với x = xM – xN biên độ A Vì hai dao động điều hòa vng pha => A² = 6² + 8² => A = 10 cm dmax = 10 cm => (xM – xN)² = 100 Mặt khác (xM/6)² + (xN/8)² = thời điểm => (xM – xN)² = 100(xM/6)² + 100(xN/8)² => (8xM/6)² + (6xN/8)² + 2xMxN = => (4xM/3 + 3xN/4)² = => xM = –9xN/16 => |–9xN/16 – xN| = 10 |xN| = 6,4 cm Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB ghép nối tiếp, AM gồm R1 nối tiếp tụ điện C, MB gồm R2 nối tiếp với cuộn dây cảm Biết R1=ZC Đồ thị uAM uMB hình vẽ (hình 1) Hệ số công suất đoạn mạch MB gần với giá trị sau đây? A 0,5 B 0,71C 0,97D 0,85  Từ đồ thị ta thấy uMB sớm pha uMB góc => Z C R2   ; R1=ZC nên uMB chậm pha so với i góc R1 Z L  =>uMB sớm pha i góc => cos MB  =0,7071067812 Câu 40: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = cm Khoảng cách ngắn vị trí động n lần vị trí n lần động cm Biết n > Giá trị n gần với giá trị sau đây? A B C D Đáp án: C A Vị trí động gấp n lần thỏa |x1| = n 1 A n n 1 mặt khác khoảng cách gần x1 x2 dấu A( n  1) => = 4( n – 1)² = n + n 1 Vị trí gấp n lần động thỏa |x2| = 3n – n + = n = ( 4 4 ) n = ( ) (loại) 3 Vì n > nên n ≈ 4,9 ĐỀ SỐ www.Thuvienhoclieu.Com Page www.Thuvienhoclieu.Com Câu Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l nơi gia tốc trọng trường g, dao động điều hồ với chu kì T phụ thuộc vào: A l g B m l C m g D m, l g Câu Đồ thị hai dao động điều hòa tần số hình vẽ Phương trình dao động tổng hợp chúng là: x(cm)    t (cm, s) B x cos t   (cm, s) 2 2     C x 5cos t    (cm, s) D x cos t    (cm, s) 2  2  A x 5cos x1 x2 Câu Bước sóng là: A quãng đường sóng truyền 1s –2 B khoảng cách hai bụng sóng –3 C khoảng cách hai điểm sóng li độ khơng thời điểm D khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng pha dao động Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M t(s) điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần Câu Cường độ dòng điện mạch khơng phân nhánh dạng i = 2 cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A A B 2,83 A C A Câu Chất điểm dao động điều hoà phương trình li độ: x = Acos(t + ) D 1,41 A Giữa li độ x, tốc độ v, gia tốc a liên hệ theo hệ thức: A A2 = v2 a  2 4 B A2 = v2 a  2 2 C A2 = v2 x  2 2 D.A = Câu Một vật khối lượng 750 g dao động điều hoà với biên độ cm, chu kỳ s, (lấy π a2 v2    = 10) Năng lượng dao động vật là: A 60 kJ B 60 J C mJ D J 10 Câu Khối lượng hạt nhân Be 10,0113 u, khối lượng nơtrôn m n = 1,0086 u, khối lượng protôn m P = 1,0072 u 1u = 931 MeV/ c Năng lượng liên kết hạt nhân 104 Be là: A 64,332 MeV B 6,4332 MeV C 0,64332 MeV D 6,4332 KeV Câu Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa cuộn cảm? A Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π /2 B Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π /4 C Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π /2 D Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π /4 10 ( F ) hiệu điện xoay chiều tần số 100 Hz Dung kháng  Câu 10 Đặt vào hai đầu tụ điện C  tụ điện là: A 200 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 25 Ω Câu 11 Cho đoạn mạch hình vẽ Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai tụ, hai đầu đoạn mạch là: UL, UC, U Biết UL = UC; U = UC L C Kết luận sau đúng? A Vì UL  UC nên ZL  ZC, mạch không xảy cộng hưởng B Cuộn dây điện trở đáng kể Trong mạch khơng xảy tượng cộng hưởng C Cuộn dây điện trở đáng kể Trong mạch xảy tượng cộng hưởng www.Thuvienhoclieu.Com Page www.Thuvienhoclieu.Com D Cuộn dây điện trở không đáng kể 10 ( F ) cuộn cảm L  ( H ) mắc nối tiếp   Câu 12 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện C  Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều dạng u = 200cos100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A A B 1,4 A C A D 0,5 A Câu 13 Với φ độ lệch pha u i Công suất toả nhiệt trung bình dòng điện xoay chiều là: A P = u.i.cosφ B P = u.i.sinφ C P = U.I.cosφ D P = U.I.sinφ Câu 14 Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc khơng truyền chân khơng D sóng ngang khơng truyền chân khơng Câu 15 Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động do: A Hiện tượng cộng hưởng xảy mạch dao động B Hiện tượng tự cảm C Hiện tượng cảm ứng điện từ D Nguồn điện khơng đổi tích điện cho tụ điện Câu 16 Trong quang phổ ánh sáng trắng bảy màu theo thứ tự bước sóng giảm dần : A đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím C đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B đỏ, cam, vàng, lam, lục, chàm, tím D đỏ, vàng, cam, lam, lục, chàm, tím Câu 17 Trong mạch dao động LC lí tưởng tụ điện 5F, cường độ tức thời dòng điện i = 0,05sin2000t(A) Độ tự cảm tụ cuộn cảm là: A 0,05 H B 0,2 H C 0,25 H Câu 18 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young Cho S1S2 D 0,15 H = a = mm; D = m Quan sát điểm M cách vân 3mm thấy vân sáng thứ Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là: A 0,6 μm B 0,65 μm C 0,5 μm D 0,55 μm Câu 19 Điều sau không với tia X? A Tia X dùng y học để chiếu điện, chụp điện B Tia X khả đâm xuyên mạnh C Tia X chất sóng điện từ bước sóng nhỏ buớc sóng tia tử ngoại D Tia X tạo vật nung nóng nhiệt độ cao -19 Câu 20 Cơng êlectron kim loại 7,64.10 J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ -34 bước sóng λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm λ3 = 0,35 µm Lấy h = 6,625.10 J.s, c = 3.10 m/s Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Hai xạ λ1 λ2 C Chỉ xạ λ1 B Cả ba xạ (λ1, λ2 λ3) D Không xạ ba xạ Câu 21 Dòng điện xoay chiều tính chất sau đây: A Cường độ dòng điện biến đổi tuần hồn theo thời gian B Chiều dòng điện thay đổi tuần hồn theo thời gian C Chiều dòng điện thay đổi tuần hồn cường độ dòng điện biến biến thiên điều hồ theo thời gian D Cường độ chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian Câu 22 Cho sóng ngang phương trình sóng u 8 sin 2 ( Chu kỳ sóng là: A 0,1 s B 50 s Câu 23 Hiện tượng sóng dừng A hai lần bước sóng www.Thuvienhoclieu.Com t x  )mm , x tính cm, t tính giây 0,1 50 C s D s dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp C bước sóng Page www.Thuvienhoclieu.Com B nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 24 Một vật dao động với phương trình x = cos (2 πt) cm, s Quãng đường vật s đầu là: A 12 cm B 24 cm C 48 m D 48 cm Câu 25 Một người xách xô nước đường, bước 50 cm Chu kì dao động riêng nước xô s Người với vận tốc v nước xơ bị sóng sánh mạnh Vận tốc v nhận giá trị A 2,8 km/h B 1,8 km/h C 1,5 km/h D m/s Câu 26 Lực hạt nhân là: A Lực tĩnh điện C Lực liên kết nuclôn B Lực liên kết protôn D lực liên kết nơtron Câu 27 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = cos(4 t ) cm, s Biên độ dao động vật là: A A = cm B A = cm C A = - m D A = - m Câu 28 Trong biểu thức sau đây, biểu thức với nội dung định luật phóng xạ? (với m khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m khối lượng chất phóng xạ lại thời điểm t,  A m = m e  t B m = me  t C m = m e t số phóng xạ) D m = m e  t Câu 29 Nếu quan niệm ánh sáng tính chất sóng khơng thể giải thích tượng đây? A Khúc xạ ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Phản xạ ánh sáng D Quang điện Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách 0,5 mm , ánh sáng bước sóng λ = 5.10-7 m , ảnh cách hai khe m Vùng giao thoa rộng 17 mm số vân sáng quan sát là: A 10 B C D Câu 31 Khi nói tia gamma (  ), phát biểu sau sai? A Tia  tần số lớn tần số tia X B Tia  không mang điện C Tia  khơng phải sóng điện từ D Tia  khả đâm xuyên mạnh tia X Câu 32 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a  , 5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D  2m Nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 0, 5m Trên khoảng cách vân sáng vân tối cạnh A mm B 1mm C mm D 0, mm Câu 33 Tại nơi Trái Đất gia tốc rơi tự g, lắc đơn mà dây treo dài l thực dao động điều hòa Thời gian ngắn để vật nhỏ lắc từ vị trí biên vị trí cân là:  l  l l C t  D t   g g g Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều u= U o cos t (V) (với Uo  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Điện áp hai A t  2 l g B t  đầu điện trở 120V, hai đầu cuộn cảm 90V hai đầu tụ điện 180V Điện áp hai đầu đoạn mạch bằng: A.120V B.120 V C.210V D.150V 1202  (90  180) =150V Câu 35 Cho mạch dao động điện từ LC tưởng Khi điện áp hai đầu tụ 2V cường độ dòng điện qua cuộn dây i, điện áp hai đầu tụ 4V cường độ dòng điện qua cuộn dây i/2 Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây A 5V B 6V C 4V D 3V Giải : www.Thuvienhoclieu.Com Page 10 www.Thuvienhoclieu.Com  A Trễ pha so với li độ C Sớm pha B Ngược pha với li độ;  so với li độ; D Cùng pha với li độ; Câu 12 Công thức xác định dung kháng tụ điện C tần số f là: A Z C 2fC ZC  B 2fC C ZC fC D Z C  Câu 13 Điện áp xoay chiều đầu đoạn mạch : u = 100 cos(100 t  mạch : i = cos(100 t + A 200W fC  ) (V) cường độ dòng điện qua  )( A) Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: B 400W C 200 W D 800W Câu 14 Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 8cm với chu kì T=2s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật : � � 2 t  �cm A x = 8cos � 2� � � �  t  �cm B x = 4cos � 2� � � � 2 t  �cm C x = 8cos � 2� � � �  t  �cm D x = 4cos � � 2� Câu 15 Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C tượng tạo từ trường quay D tượng quang điện Câu 16 Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, rung với tần số 50Hz, dây tạo thành sóng dừng ổn định với bụng sóng, hai đầu hai nút sóng Tốc độ sóng dây là: A 60 cm/s B 75 cm/s C 15 m/s D 12 m/s Câu 17 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g =  (m/s2) với chu kỳ T = 1s Chiều dài l lắc đơn là: A 62,5cm B 100cm C 80cm D 25cm Câu 18 Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, R = 30, ZC = 20, ZL = 60 Tổng trở mạch : A Z = 110 B Z = 70 www.Thuvienhoclieu.Com C Z = 50 D Z = 10 Page 14 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 19 Phát biểu sau khơng với sóng cơ? A Sóng lan truyền mơi trường chất rắn B Sóng lan truyền mơi trường chân khơng C Sóng lan truyền mơi trường chất khí D Sóng lan truyền mơi trường chất lỏng Câu 20 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số phương trình: x = 2cos(4t +  ) (cm) x2 = 2cos 4t (cm) Dao động tổng hợp vật phương trình: A x =2cos(4t +  )(cm) C x = 2cos(4t + B x =2cos (4t +  )(cm) D x = 2cos(4t -  )(cm  )(cm) Câu 21: Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 -4W/m2 Mức cường độ âm điểm là: A 50dB B 60dB C 70dB D 80dB Câu 22: Một đèn phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,6 μm phát phôtôn 30(s) công suất phát xạ đèn 10 (W)? A 9.1020 phôton B 9.1021 phôton C 6.1021 phôton D  3.1020 phôton Hướng dẫn giải: hc N W N  N hc P.t. 10.30.0,6.10  Theo ta P       N  9.10 20 (photon) chọn A t t t t. hc 19,875 10  26 Câu 23: Các đặc tính sinh lí âm gồm: A Độ cao, âm sắc, lượng B Độ cao, âm sắc, cường độ C Độ cao, âm sắc, độ to D Độ cao, âm sắc, biên độ Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m treo vào lò xo thẳng đứng độ cứng k = 100 N/m, vật nặng dao động điều hòa với biên độ cm.Động vật nặng li độ cm : A J B 0,08 J C 0,8 J D 800 J Câu 25: Khi nói tượng quang điện, phát biểu sau sai? www.Thuvienhoclieu.Com Page 15 www.Thuvienhoclieu.Com A Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp B Pin quang điện biến đổi quang thành điện C Quang điện trở điện trở giảm mạnh ánh sáng thích hợp chiếu vào D Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 26: Điện áp u  220 cos100 t (V ) tần số góc A 50 (rad/s) B 100 (rad/s) C 100 (rad/s) D 50 (rad/s) Câu 27: Sóng lan truyền mơi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng A tăng lần B tăng 1,5 lần C không đổi D giảm lần v Giải:   v.T  f Khi tần số sóng lên lần bước sóng giảm lần Chọn D Câu 28: Vận tốc vật dao động điều hòa biến thiên theo đồ thị hình vẽ Lấy π2 = 10, phương trình dao động vật v (cm/s)  A x = 10 cos(2πt + ) cm  B x = 10 cos(πt + ) cm C x = 10 cos(2πt D x = 10 cos(πt - 40 20 12 t (s)  ) cm  ) cm Giải: Lúc t = 0: v = 20 � sin   vận tốc giảm nên vật li độ dương biên  � � A dương �    � x  A cos� � � 3� www.Thuvienhoclieu.Com Page 16 www.Thuvienhoclieu.Com A Thời gian tương ứng từ x = đến vị trí biên dương vị trí cân theo chiều âm lần thứ (góc quét π/3+π/2): t  v T T 40 20   �T  1�   2 rad/s => Biên độ A  max    10 cm  2  12  Vậy : x = 10cos(2 t  ) cm Đáp án C Câu 29: Mạch dao động LC đồ thị hình Biểu thức dòng điện cuộn dây L là:  � � A i  0,1 cos �2 10 t  �( A) � B � q(10-8 C) � � i  0,1 cos �2 106 t  �( A) 2� �  � � C i  0,1cos �2 10 t  �( A) � � 5 t( 10-6 s) 4 Hình câu 27 � � D i  0,01 cos �2 10 t  �( A) � � Giải: Chu kì dao động: T =10-6 s =>   2 2  6  2 106 Rad / s T 10 Biểu thức điện tích : q  q0 cos( t   ) t= q  q0  cos(  )     Theo đồ thị : Q0 = 5.10-8 C => q  5.108 cos( 2 106 t )(C) I0 =ω.Q0 =2π106.5.10-8 = π 10-1 A = 0,1 π A  � � Vì i nhanh pha q nên : i  0,1 cos �2 10 t  �( A) Đáp Án A � � Câu 30: Giới hạn quang điện kim loại 200nm Cơng kim loại giá trị A 6,21eV B 62,1eV C 9,9eV D 99,3eV hc Giải: A   e 6,21eV www.Thuvienhoclieu.Com Page 17 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 31: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng thực chân không, khoảng cách hai khe 2(mm), khoảng cách từ hai khe đến 1(m), ánh sáng đơn sắc thí nghiệm 400nm Đưa tồn hệ thống vào mơi trường nước chiết suất n=4/3 Khoảng vân ánh sáng A 0,15mm B 0,2mm Giải: chân không: i  C 0,27mm D 0,25mm D 0,2mm ; nước i'=i/n=0,15mm a Câu 32: Hai dao động hòa phương, tần số biên độ A =8cm, A2 =15cm lệch pha A 17 cm  Dao động tổng hợp hai dao động biên độ B 23 cm C 11 cm D cm Giải: A  A12  A22 17cm Câu 33: Một vật DĐĐH x = 10.cos(10πt)cm Khoảng thời gian mà vật từ vị trí li độ x = 5cm từ lần thứ 2016 đến lần thứ 2017 là: A 2/15s B 4/15s C 1/15s D 1/5s Giải: Vẽ vòng tròn lượng giác , Lưu ý: Lần thứ lẻ vị trí li độ x = 5cm M1 vòng tròn ; M1 Lần thứ chẵn vị trí li độ x = 5cm M2 vòng tròn Từ vòng tròn thấy khoảng thời gian mà vật từ vị trí li độ x = 5cm từ lần thứ 2016 đến lần thứ 2017 /3 10 O M0 10 x ( Ứng với cung M2OM1 màu đỏ ) là: M2 t= T/3 = 0,2/3 = 1/15s Đáp án C Hình câu Câu 34: Dải quang phổ liên tục thu thí nghiệm tượng tán sắc A thủy tinh nhuộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách màu sẵn ánh sáng trắng thành thành phần đơn sắc C ánh sáng bị nhiễu xạ truyền qua lăng kính www.Thuvienhoclieu.Com Page 18 www.Thuvienhoclieu.Com D tượng giao thoa thành phần đơn sắc khỏi lăng kính Câu 35: Đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây không cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số góc ω  LC A dòng điện qua mạch pha với điện áp hai đầu mạch B dòng điện qua mạch chậm pha so với điện áp hai đầu mạch C dòng điện qua mạch nhanh pha điện áp hai đầu mạch D mạch tiêu thụ công suất lớn Câu 36: Trong phản ứng hạt nhân khơng định luật bảo tồn A số khối B động lượng C lượng toàn phần D động Câu 37: Chọn phát biểu sai: A Hiện tượng tạo thành electrôn dẫn lỗ trống bán dẫn chiếu sáng gọi tượng quang điện B Hiện tượng giảm mạnh điện trở suất kim loại chiếu sáng thích hợp gọi tượng quang dẫn C Trong tượng quang dẫn, bước sóng ánh sáng kích thích lớn điện trở suất bán dẫn nhỏ D Quang điện trở, pin quang điện thiết bị hoạt động dựa tượng quang điện bên Câu 38: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu mạch RLC, bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây không đổi Khi rôto quay với tốc độ n vòng/phút cơng suất mạch ngồi cực đại.Khi rơto quay với tốc độ n1 vòng/phút n2 vòng/phút cơng suất mạch ngồi giá trị Mối liên hệ n1, n2 n0 n12 n22 2n12 n22 2 2 2 n  n  n  n n n  n  n A B C D n12  n22 n12  n22 Giải: Suất điện động nguồn điện: E = N0 = 2fN0 = U ( r = 0) Với f = np n tốc độ quay roto, p số cặp cực từ Do P1 = P2 -> I12 = I22 ta có: www.Thuvienhoclieu.Com Page 19 www.Thuvienhoclieu.Com   2 2 2 ) ] =  22 [ R  (1 L  ) ] 2= 2 -> 1 [ R  ( L  R  (1 L  ) R  ( L  ) 2C 1C 1C 2C 12  22 L 2 2 2 L ->  R    L  2  21 =  R  1  L  2  2 C C 2 C 1 C 2 2 2 L C -> (12   22 )( R  ) = -> (2  22 12 ( 22  12 )( 22  12 ) (  ) = C 12  22 C2 12 22 1 L - R2 )C2 =    C (*) Dòng điện hiệu dụng qua mạch I= U E  Z Z 2 P = Pmac E2 /Z2 giá trị lớn hay y = R  ( L  ) giá trị lớn C 1 L L y = R   L   2C  C = 1 R  C   L C2 4 2 2 2 Để y = ymax mẫu số bé x2 L Đặt x =  -> y =  ( R  ) x  L2 C C 1 L Lấy đạo hàm mẫu số, cho ta kết x0 =  = C2(2  R ) (**) C 1 Từ (*) (**) ta suy    =  2 www.Thuvienhoclieu.Com Page 20 www.Thuvienhoclieu.Com 1 2n12 n 22 hay n  n  n > n0  2 n1  n2 1   2 f1 f2 f0 Chọn đáp án D Câu 39: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma A tính đâm xun mạnh B làm ion hóa khơng khí C gây tượng quang điện ngồi D khơng bị lệch điện trường từ trường Câu 40: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều tần số thay đổi Ở tần số f1 = 60Hz, hệ số công suất đạt cực đại cos1 = lúc lúc cảm kháng Z L1  R Ở tần số f2 =120Hz, hệ số công suất nhận giá trị cos 2 bao nhiêu? A 13 B C 0,5 R Cách giải 1: Dùng công thức: cos  Z  D R R  (Z L  ZC )2 Lúc f1 = 60Hz cos1 = nên ta có: ZL1 = ZC1 =R Lúc f2 = 120Hz = 2f1 ZL2 = 2ZL1= 2R ; ZC2 = R/2 Hệ số công suất : cos 2  R R  (ZL2  ZC2 ) 2  R R R  (2R  ) 2  R R2  ( 3R )  R 13R  13 Chọn A Cách giải 2: Cách giải dùng Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu: Lúc f1 = 60Hz cos1 = nên ta có: ZL1 = ZC1 =R => Ta gán số liệu: R=ZL1 = ZC1 = Lúc f2 = 120Hz = 2f1 ZL2 = 2; ZC2 = 1/2 cos 2  R R  (ZL2  ZC2 )  1 12  (2  ) 2 www.Thuvienhoclieu.Com  12  ( ) 2  13 Chọn A Page 21 www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ SỐ Câu 1: Khi dùng đồng hồ đa số núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay vị trí A ACA B DCA C DCV D ACV Câu 2: Cho tia: hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục Rơn-ghen Trong môi trường truyền, tia bước sóng dài A tia tử ngoại B tia Rơn-ghen C tia hồng ngoại D tia đơn sắc màu lục Câu 3: Đặt điện áp u  U 2cos(t ) vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm độ tự cảm L Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch U U A B C U  L D U 2 L L L Câu 4: Nguồn xạ sau không phát tia tử ngoại? A Đèn thủy ngân B Ngọn nến C Hồ quang điện D Mặt trời Câu 5: Một máy phát điện phòng thí nghiệm gồm khung dây quay từ trường với vectơ cảm ứng từ độ lớn B phương vng góc với trục quay khung Khung dây gồm vòng dây giống hệt nhau, vòng diện tích S Từ thơng cực đại qua vòng khung dây A BS2 B B2S2 C BS D B2S Câu 6: Sóng A dao động lan truyền môi trường B dạng chuyển động đặc biệt môi trường C truyền chuyển động phần tử môi trường D dao động điểm môi trường Câu 7: Tia sau không mang điện? A Tia β+ B Tia α C Tia β– D Tia γ Câu 8: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, khơng dãn, chiều dài l chất điểm khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc tính cơng thức l l g g B C 2 D 2 g g l l Câu 9: Quang phổ liên tục vật A phụ thuộc vào chất vật phát sáng B không phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật phát sáng C phụ thuộc vào nhiệt độ vật phát sáng D phụ thuộc chất nhiệt độ vật phát sáng Câu 10: Tìm phát biểu sóng điện từ A Q trình lan truyền điện từ trường gọi sóng điện từ B Sóng điện từ không tuân theo quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ C Sóng điện từ khơng lan truyền chân khơng D Sóng điện từ bao gồm sóng dọc sóng ngang A Câu 11: Cường độ dòng điện đoạn mạch dạng i  2cos(100 t )( A) Cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện A A B A www.Thuvienhoclieu.Com C A D 2 A Page 22 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 12: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng quang điện B tượng quang điện C tượng nhiệt điện D phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ Câu 13: Hạt nhân nguyên tử tạo thành từ A nuclôn B êlectron C nơtron D prơtơn Câu 14: Vật A tần số góc riêng ω0 dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F 0cos(ωt) (F0 không đổi, ω thay đổi được) Trong môi trường dao động, biên độ dao động vật A cực đại A ω = ω0 B ω = 0,25ω0 C ω = 0,5ω0 D ω = 2ω0 Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(5πt) (cm) Dao động chất điểm biên độ A 20 cm B cm C 15 cm D 10 cm Câu 16: Cho tia: Rơn-ghen, đơn sắc màu lam, tử ngoại hồng ngoại Tia khả đâm xuyên mạnh nhất? A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia đơn sắc màu lam D Tia Rơn-ghen Câu 17: Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên lăng kính cho tồn dải quang phổ ánh sáng trắng ló khỏi mặt bên thứ hai So với tia tới, A tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím lệch B tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch C tia màu lam khơng bị lệch D tia ló góc lệch Câu 18: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn dây độ tự cảm L = mH tụ điện điện dung C = 0,2 F Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4 s B 12,57.10-4 s C 6,28.10-5 s D 12,57.10-5 s Câu 19: Một chùm sáng đơn sắc tần số f = 4.1014 Hz Mỗi phơtơn chùm sáng lượng A 2,65.10-18 J B 2,65.10-19 J C 1,65.10-18 J D 1,65.10-19 J Câu 20: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm I = 10 -5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A A 60 dB B 50 dB C 70 dB D 80 dB Câu 21: Một sóng bước sóng λ = 3,2 m, lan truyền với tốc độ v = 320 m/s Chu kỳ sóng A 100 s B 50 s C 0,01 s D 0,1 s Câu 22: Khẳng định sau sai nói phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch? A Con người chủ động tạo hai phản ứng B Các hạt nhân sản phẩm bền vững hạt nhân tham gia phản ứng C Cả hai loại phản ứng tỏa lượng D Một phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch Câu 23: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha, biên độ A1 A2 Biên độ dao động vật A A1  A2 B  A1  A2  www.Thuvienhoclieu.Com C A1  A2 D A12  A22 Page 23 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 24: Đặt điện áp u  U cos(t ) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch biểu thức  i  I 0cos(t  ) Hệ số công suất mạch điện A B 0,707 C 0,5 D 0,866 Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều hình bên C R L, R0 2, 200 Biết R = 50 Ω, R0 = 150 Ω, L = (H), C = (F); biểu B A M   thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM dạng u AM = U0AMcos(100πt) (V); cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện mạch 0,8 (A) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB   A uAB = 185 cos(100πt + ) (V) B uAB = 185 cos(100πt + ) (V)   C uAB = 320cos(100πt + ) (V) D uAB = 320cos(100πt + ) (V) Câu 26: Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng hai nguồn sóng dao động phương, pha tần số f = 40 Hz Coi biên độ sóng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Trên đoạn MN, hai phần tử dao động với biên độ cực đại lân cận vị trí cân cách 1,5 cm Tốc độ truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,6 m/s D 0,3 m/s  Hướng dẫn: 1,5cm   3cm  v f 120cm / s  1,2m => Chọn B 3 Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = cos(5πt ) (x tính cm; t tính s) Quãng đường chất điểm từ thời điểm t1 = 0,1 s đến thời điểm t2 = s A 336,1cm B 331,4 cm C 84,4 cm D 333,8 cm Câu 28: Sóng vơ tuyến khơng tính chất sau đây? A Sóng vơ tuyến chất giống ánh sáng nhìn thấy B Sóng vơ tuyến bước sóng dài so với tia hồng ngoại C Sóng vơ tuyến bị lệch điện trường từ trường D Sóng vơ tuyến sóng ngang Câu 29: Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng mức lượng -1,514eV sang trạng thái dừng mức lượng – 3,407eV phát xạ tần số: A 4,572.1014Hz B 3,879.1014Hz C 4,571.1013Hz D 6,542.1012Hz Câu 30: Bắn prôtôn động 5,45 MeV vào hạt nhân 49 Be đứng yên, gây phản ứng hạt nhân 11 H  49Be  He 36Li Hạt nhân 24 He sinh bay vng góc với phương chuyển động ban đầu prơtơn động MeV Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Động hạt nhân Li tạo thành www.Thuvienhoclieu.Com Page 24 www.Thuvienhoclieu.Com A 3,575 MeV B 1,875 MeV C 2,725 MeV D 4,225 MeV Hướng dẫn: Hạt  bay theo phương vng góc với hạt prơton nên: m K   mP K P  3,575( MeV ) => Chọn A PLi2 P2  PP2  2mLi K Li 2.m K   2mP K P => K Li  m Li Câu 31: Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Ở trạng thái dừng nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động quỹ đạo bán kính r = 2,12.10-10 m Tên gọi quỹ đạo A O B L C N D M -10 -11 Ta 2,12.10 =2 5,3.10 => Chọn O Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện điện dung C = 25 nF cuộn dây độ tự cảm L Cường độ dòng điện mạch biểu thức i = 0,02cos(8000t) (A) Năng lượng dao động điện từ mạch A 250 J B 25 J C 125 J D 12,5 J Câu 33: Lần lượt chiếu ánh sáng màu tím bước sóng λ1 = 0,39 µm ánh sáng màu lam bước sóng λ2 = 0,48 µm vào mẩu kim loại cơng A = 2,48 eV Ánh sáng gây tượng quang điện? A Cả màu tím màu lam B Chỉ màu tím C Chỉ màu lam D Cả hai khơng 2 Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân D + D  He + n + 3,25 MeV Biết độ hụt khối hạt nhân 21 D 0,0024 u Năng lượng liên kết hạt nhân 23 He A 7,72 MeV B 8,52 MeV C 5,22 MeV D 9,24 MeV Câu 35: Điện nhà máy điện trước truyền xa phải đưa tới máy tăng áp Ban đầu, số vòng dây cuộn thứ cấp máy tăng áp N hiệu suất trình truyền tải 80% Giữ điện áp số vòng dây cuộn sơ cấp khơng đổi Để hiệu suất trình truyền tải tăng lên đến 95% số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến áp phải A 3N2 B 4N2 C 5N2 D 2N2 Hướng dẫn: + Gọi U1 điện áp cuộn dây sơ cấp U2 điện áp đầu cuộn thứ cấp P R P P.R 2  P  I R   H   + Cơng suất hao phí đường dây tải điện: HP P U 22 cos  U 22 cos  + Bài cho: H HP1 0,2; H HP 0,05 => Cơng suất hao phí giảm lần => U2 tăng lần + Vì P, U1, N1 khơng đổi => U2 tăng lần N2 tăng lần => Chọn D Câu 36: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Ban đầu, nguồn sáng đơn sắc dùng thí nghiệm bước sóng 0,45 µm Trên quan sát, hai điểm M N đối xứng với qua vân sáng trung tâm 21 vân sáng (trong vân sáng qua M N) Tiếp theo, thay nguồn sáng đơn sắc ban đầu nguồn sáng đơn sắc bước sóng 0,6 µm mà giữ nguyên điều kiện khác số vân sáng quan sát đoạn MN A 15 B 18 C 17 D 16 D Hướng dẫn: + Số khoảng vân ứng với bước sóng 1 khoảng MN N1=21-1=20 => MN =20 i1= 20 a www.Thuvienhoclieu.Com Page 25 www.Thuvienhoclieu.Com MN 102 2 D  => Số khoảng vân nửa trường giao thoa là: =7,5 2i2 1 a + Số vân sáng ứng với xạ λ2 là: N=7.2+1 =15 => Chọn A Câu 37: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 10 N/m vật nhỏ khối lượng 100 g dao động mặt phẳng ngang Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang 0,1 Lấy g = 10 m/s Đưa vật nhỏ lắc tới vị trí để lò xo bị nén cm buông nhẹ, đồng thời cho đồng hồ bấm giây bắt đầu chạy Chọn mốc tính ứng với trạng thái lò xo khơng biến dạng Khi lò xo khơng biến dạng lần thứ (kể từ buông vật), lắc số đồng hồ A 2,5 mJ 0,471 s B 1,5 mJ 0,524 s C 1,5 mJ 0,471 s D 2,5 mJ 0,524 s + Khoảng vân ứng với 2 i2 = Hướng dẫn: + Chu kỳ dao động T= 2 m =0,62832s k 2 mg = 0,02m = 2cm k + Khi lò xo khơng bị biến dạng lần thứ hai, vật qua VTCB lần thứ hai (chỉ động năng), ta lại + Độ giảm biên độ (sau nửa chu kì) lắc qua VTCB A  W '  k A   mgs với s= 0,05+0,03+0,03= 0,11m, ta tính W=1,5.10-3J=1,5mJ Câu 38: M, N P vị trí cân liên tiếp sợi dây sóng dừng mà phần tử dao động với biên độ cm Biết vận tốc tức thời hai phần tử N P thỏa mãn vN vP �0 ; MN = 40 cm, NP = 20 cm; tần số góc sóng 20 rad/s Tốc độ dao động phần tử trung điểm NP sợi dây dạng đoạn thẳng A 40 m/s B 40 m/s C 40 cm/s D 40 cm/s Hướng dẫn: + v N v P 0 => N P dao động pha với nhau; trung điểm B N P bụng sóng=>khi sợi dây dạng đoạn thẳng vB   Ab ; vẽ hình ta dễ thấy  NM  NP   60 cm=>   120cm 2 2 20 =>Ab=2cm => vB   Ab =40cm/s Chọn C )  Ab 120 Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều hình bên Biết điện trở C Ta  Ab sin( giá trị 50 , cuộn dây cảm cảm kháng 50 , tụ 50 điện dung kháng  Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB 80 V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM 60 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB tăng điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB A 100 V B 100 V C 50 V www.Thuvienhoclieu.Com A R N L M B D 150 V Page 26 www.Thuvienhoclieu.Com Hướng dẫn: 100 2  ; Z NB  R  Z L2 100   U NB  3U AN + Z AM  R  Z C  + Ta thấy: Z L Z C R  tan  AM tan  NB  => uAM vuông pha với uNB 2 2 u NB u NB u AM u AM   ; =>   =>U0AM =100V; U0NB = 100 V + U oAM U oNB U oAM 3U oAM + tan  NB  góc ZL      NB  ; uL sớm pha i => uL sớm pha uNB R   U LU NB   U uNB O R  I  U NB U AM  U 0C  U 0L  => Khi điện áp tức thời (uL) hai đầu đoạn mạch MB tăng điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB 100 3cos   50 3(V ) => Chọn C Câu 40: Đặt điện áp u = U cos(ωt) (V) (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở giá trị a (Ω), tụ điện điện dung C cuộn cảm hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Biết U = a (V), L thay đổi Hình vẽ bên mô tả đồ thị điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm công suất tiêu thụ điện toàn mạch theo cảm kháng Giá trị a A 50 B 40 C 60 Hướng dẫn: Đường (1) + Khi ZL = U(ZL) = => Đường (1) biểu diễn phụ thuộc UL vào ZL + Tiệm cận đường (1) đường ứng với UL = UAB + Trên độ thị tiệm cận đường (1) nằm đỉnh đường (3) !!! OK + ULmax Z L  R  Z C2 ZC UL (V) UC (V),P (W) 40 O 17,5 ZL (Ω) D 30 Đường (2) * TH1: Giả thiết đường (2) ứng với P= f(ZL)=>đường (3) biểu diễn UC =f(ZL): U a2  a a 40 => U= 40(V) Khi xảy cộng R a Z L Z C + Pmax= hưởng: + Đường (3) biểu diễn UC(ZL) Ta có: 17,5   Z C 49,6958  40  Z C2 2 Z C  Z C2  17,5Z C  1600 0  ZC  Z C  32,1958(loai ) U a max => U C  Z C  49,6958 49,6958(V )  U 40(V ) (*) R a www.Thuvienhoclieu.Com Page 27 www.Thuvienhoclieu.Com + Từ (*) => đường tiệm cận đồ thị (1) phải nằm đỉnh đường (3) + Từ đồ thị, tiệm cận đường (1) nằm đỉnh đường (3) nên mâu thuẫn với (*) + Suy loại TH1 * TH2: Giả thiết đường (2) ứng với UC=f(ZL) =>đường (3) biểu diễn P =f(ZL): max + UC U a 40(V )  Z C  Z C Z C 40() R a + Khi xảy cộng hưởng (Pmax) : Z L (CH ) Z C 40() + Công suất mạch cực đại Z L ( CH ) Z C  Z L1  Z L 2 hai giá trị cảm kháng cho giá trị công suất , với Z L1 ; Z L2 R  40 => 17,5  2.40  R 30() => a= 30 => Chọn D 40 Hết www.Thuvienhoclieu.Com Page 28 ... nhân 1 04 Be là: A 64, 332 MeV B 6 ,43 32 MeV C 0, 643 32 MeV D 6 ,43 32 KeV Câu 29: Nếu quan niệm ánh sáng có tính chất sóng khơng thể giải thích tượng đây? A Khúc xạ ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C... quan niệm ánh sáng có tính chất sóng khơng thể giải thích tượng đây? A Khúc xạ ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Phản xạ ánh sáng D Quang điện Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai... dừng có mức lượng -1,514eV sang trạng thái dừng có mức lượng – 3 ,40 7eV phát xạ có tần số: A 4, 572.1014Hz B 3,879.1014Hz C 4, 571.1013Hz D 6, 542 .1012Hz Câu 30: Bắn prơtơn có động 5 ,45 MeV vào hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý năm 2018 có đáp án và lời giải , 4 đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý năm 2018 có đáp án và lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay