290 bài tập trắc nghiệm giải tích chương i lớp 12 có đáp án

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:25

Thuvienhoclieu.Com GIẢI TÍCH 12-CHƯƠNG I DẠNG SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng nghịch biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng đồng biến khoảng Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng xét dấu đạo hàm sau − − − + Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng Câu Nếu hàm số y = f(x) liên tục đồng biến khoảng ( -1;2) hàm số y = f(x + 2) đồng biến khoảng nào? A (-1;2) B (1;4) C (-3;0) D (-2;4) Câu Nếu hàm số y = f(x) liên tục đồng biến khoảng (0;2) hàm số y = f(2x) đồng biến khoảng nào? A (0;2) B (0;4) C (0;1) D (-2;0) Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Hàm số nghịch biến khoảng ? A B C D Câu Hàm số đồng biến khoảng nào? A B (-∞;1) C (1;+ ∞) D.(- ∞;1) (1;+ ∞) Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = x – 3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2;+ ∞) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (-∞;0) Câu Chỉ khoảng nghịch biến hàm số khoảng đây: A (-1;3) B (-∞;3) (1;+ ∞) C D (-∞;-1) (3;+ ∞) Câu 10 Hàm số sau nghịch biến toàn trục số? A B C .D Câu 11 Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đồng biến khi: A B C .D Câu 12 Hàm số y = x3 + mx đồng biến khi: A Chỉ m = B Chỉ m ≥ C Chỉ m ≤ D Với m Câu 13 Tìm m lớn để hàm số đồng biến ? A m = B m = C Đáp án khác D m = Câu 14 Hàm số ln đống biến giá trị m nhỏ là: A m = - B m = C m = - D m = Câu 15 Hàm số nghịch biến điều kiện m là: A m > B m = C m ≤ D m ≥ Câu 16 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số với m tham số giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (-∞;+∞)? A B C D Câu 17 Hàm số nghịch biến thì: A m < - B m > - C m ≤ -2 D m ≥ - Câu 18 Cho hàm số Khẳng định sau đúng? Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số không đơn điệu D Các khẳng định A, B, C sai Câu 19 Hàm số đồng biến miền [2;+∞) khi: A B C D Câu 20 Tập tất giá trị để hàm số đồng biến khoảng (0;3) là: A m = B C D m tùy ý Câu 21 Biết hàm số nghịch biến (x1, x2) đồng biến khoảng lại tập xác định Nếu giá trị m là: A -1 B C - D - Câu 22 Giá trị m để hàm số giảm đoạn độ dài là: A B C D Câu 23 Hàm số đồng biến khoảng nào? A B C D Câu 24 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = x4 – 2x2 Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 25 Cho Hãy chọn mệnh đề sai bốn phát biểu sau: A Hàm số nghịch biến khoảng ( -∞; -1) (0;1) B Hàm số đồng biến khoảng (-∞;-1) (1;+ ∞) C Trên khoảng (-∞;-1) (0;1), y’ < nên hàm số nghịch biến D Trên khoảng (-1;0) (1;+ ∞), y’ > nên hàm số đồng biến Câu 26 Hàm số sau nghịch biến : A B C D Câu 27 (ĐỀ THPT QG 2017) Hàm số sau đồng biến khoảng A B C D Câu 28 Hàm số đồng biến (1;3) khi: A B C D Câu 29 Hàm số nghịch biến (-∞;0) đồng biến (0;+ ∞) khi: A m ≤ B m = C m > D m ≠ Câu 30 Các khoảng nghịch biến hàm số là: A B C D Câu 31 Hàm số luôn: A Đồng biến B Nghịch biến C Đồng biến khoảng xác định D Nghịch biến khoảng xác định Câu 32 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y =f(x) đạo hàm f’(x) = x + 1, Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng Câu 33 Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? A B C D Câu 34 Nếu hàm số nghịch biến giá trị m là: A B C D Câu35 Cho hàm số với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Câu 36 Cho hàm số với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com Câu 37 Hàm số nghịch biến khoảng (-∞;2) khi: A m > B m ≥ C m ≥ D m > Câu 38 Hàm số nghịch biến (-1; +∞) khi: A m < B m > C 1≤m < D.- < m < Câu 39 Tìm điều kiện a, b để hàm số ln đồng biến A B C D Câu 40 Giá trị để hàm số nghịch biến toàn trục số là: A B C D Câu 41 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số đồng biến khoảng A B C D Câu 42 Cho hàm số Chọn phát biểu phát biểu sau: A Hàm số đồng biến [0;1] B Hàm số đồng biến toàn tập xác định C Hàm số nghịch biến [0;1] D Hàm số nghịch biến toàn tập xác định Câu 43 Cho hàm số Hàm số nghịch biến khoảng đây? A (0;2) B (0;1) C (1;2) D (-1;1) Câu 44 Cho hàm số Hãy chọn câu đúng: A Tập xác định B Hàm số nghịch biến C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng Câu 45 Hàm số sau đồng biến ? A B C D Câu 46 Hàm số sau hàm số đồng biến ? A B C D Câu 47 Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến B Hàm số nghịch biến C Hàm số đồng biến khoảng xác định D Hàm số nghịch biến (-∞;0) DẠNG 2.CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB ? A B C D Câu Giá trị cực đại hàm số ? A B C yCĐ = D yCĐ = - Câu Hàm số đạt cực trị khi: A B C D Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị hàm số y = – x3 + 3x2 + hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A B C D Câu Đồ thị hàm số hai điểm cực trị là: A (0;0) (1;-2) B (0;0) (2;4) C (0;0) (2;-4) D (0;0) (-2;-4) Câu Hàm số đạt cực đại tại: A x = - B x = C x = D x = Câu Hàm số đạt cực tiểu xCT Kết luận sau ? A B C D Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com Câu Hệ thức liên hệ giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số là: A B C D Câu Cho hàm số Nếu hàm số đạt cực đại x1 cực tiểu x2 tích giá trị bằng: A B C D Câu 10 Khoảng cách hai điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số là: A B C D Câu 11 Trong đường thẳng đây, đường thẳng qua trung điểm đoạn thẳng nối điểm cực trị đồ thị hàm số ? A B C D Câu 12 Hàm số hai điểm cực trị m thỏa mãn điều kiện: A B C D Câu 13 Hàm số cực trị khi: A B C D Câu 14 Với điều kiện a b để hàm số đạt cực đại cực tiểu ? A ab >0 B ab < C ab ≥ D ab ≤ Câu 16 Hàm số khơng cực trị khi: A m = B m = m = C m = D m ≠3 Câu 17 Tìm tất giá trị m để hàm số đạt cực trị x = x = 5, ta A m = B m = C m = D m = Câu 18 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số đạt cực đại x = A B C D Câu 19 Cho hàm số Nếu đồ thị hàm số hai hai điểm cực trị gốc tọa độ O điểm A(2;-4) phương trình hàm số là: A B C D Câu 20 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số giá trị cực trị trái dấu: A – B (-∞;0)∪(-1;+ ∞) C (-1;0) D [0;1] Câu 21 Cho hàm số Tìm để đồ thị hàm số hai điểm cực trị A, B cho độ dài AB = A m = B m = m = C m = D m = Câu 22 Hàm số đạt cực trị x = - m bằng: A B C D Câu 23 Biết hàm số điểm cực trị x = -1 Khi đó, hàm số đạt cực trị điểm khác hồnh độ là: A B C D Đáp số khác Câu 24 Nếu x = - điểm cực tiểu hàm số tập tất giá trị nhận là: A B -3 C -3 D [-3;1] Câu 25 Hàm số điểm cực tiểu điều kiện a: A a = B a > C a = D a < Câu 26 Gọi x1, x2 hai điểm cực trị hàm số Giá trị m để là: A B C D Câu 27 Giá trị để hàm số hai điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn là: A B C D Câu 28 Đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số phương trình: A B .C D Câu 29 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng vuông góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị hàm số A B C D Câu 30 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất giá trị thực tham số để đồ thị hàm số y = x – 3mx2 + 4m3 hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB diện tích với O gốc tọa độ A B C D Câu 31 Nếu x = hoành độ trung điểm đoạn thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số tập tất giá trị m là: A m = -1 B m ≠ -1 C D Khơng giá trị m Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com Câu 32 Giá trị m để khoảng cách từ điểm M(0;3) đến đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số là: A B C D Không tồn m Câu 33 Cho hàm số Xác định m để hàm số điểm cực đại điểm cực tiểu nằm khoảng (-2;3) A B C D Câu 34 Để hàm số cực đại, cực tiểu cho giá trị m là: A B C D Câu 35 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số hai điểm cực trị nằm khoảng (0;+∞)? A m > B m < C m = D < m < Câu 36 Với giá trị m hàm số điểm cực trị nhỏ 2? A B C D Câu 37 Cho hàm số Nếu gọi x1, x2 hoành độ điểm cực trị đồ thị hàm số giá trị |x1 – x2| bằng: A a + B a C a – D Câu 38 Cho hàm số Với giá trị m đồ thị hàm số điểm cực đại, cực tiểu cách trục tung ? A B - C D Câu 39 Đồ thị hàm số hai điểm cực đại, cực tiểu đối xứng với qua đường thẳng tập tất giá trị m: A B C D Câu 40 Cho hàm số Tìm tất giá trị tham số m > để đồ thị hàm số điểm cực đại thuộc trục hoành? A B C D Câu 41 Cho hàm số với m tham số, đồ thị Xác định m để (Cm) điểm cực đại cực tiểu nằm hai phía trục hồnh ? A B C D Câu 42 Cho hàm số với m tham số, đồ thị (Cm) Xác định m để (Cm) điểm cực đại cực tiểu nằm phía trục tung ? A B C D Câu 43 Hàm số đạt cực trị x1, x2 nằm hai phía trục tung khi: A B a c trái dấu C D Câu 44 Cho hàm số Tìm m để đồ thị hàm số hai điểm cực trị A, B cho I(1;0) trung điểm AB A B C D Câu 45 Với giá trị tham số m đồ thị hàm số hai điểm cực trị A, B cho A, B M(1;-2) thẳng hàng A B C D Câu 46 Với giá trị tham số m đồ thị hàm số hai điểm cực trị A, B cho tam giác OAB vuông O, với O gốc tọa độ ? A B C D Câu 47 Đồ thị hàm số A điểm cực đại khơng điểm cực tiểu B điểm cực tiểu khơng điểm cực đại C điểm cực đại điểm cực tiểu D điểm cực tiểu điểm cực đại Câu 48 Đồ thị hàm số điểm cực trị tung độ dương? A B C D Câu 49 Cho hàm số Giá trị cực đại hàm số bằng: A B C D Câu 50 Cho hàm số Trong điều kiện sau hàm số ba cực trị: A a, b dấu c B a, b trái dấu c Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com C b = a,c D c = a, b Câu 51 Cho hàm số (a ≠ 0) Để hàm số cực tiểu hai cực đại a, b cần thỏa mãn: A B C D Câu 52 Cho hàm số (a ≠ 0) Để hàm số cực trị cực tiểu a, b cần thỏa mãn: A B C D Câu 53 Hàm số ba cực trị khi: A B C D Câu 54 Đồ thị hàm số điểm cực tiểu A(2;-2) Tìm tổng a + b A - 14 B 14 C - 20 D 34 Câu 55 Đồ thị hàm số điểm đại A(0;-3) điểm cực tiểu B(-1; - 5) Khi giá trị a, b, c là: A B C D Câu 56 Tìm m để đồ thị hàm số điểm cực đại, hai điểm cực tiểu thỏa mãn khoảng cách hai điểm cực tiểu ngắn A B C D Câu 57 Cho hàm số đồ thị (Cm) Tìm giá trị m để tất điểm cực trị (C m) nằm trục tọa độ A B C D Câu 58 Giá trị tham số m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị A(0;1), B, C thỏa mãn BC = 4? A B C D Câu 59 Cho hàm số , với m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông A B C D Đáp án khác Câu 60 Tìm tất giá trị thực tham số cho đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác vng cân A B m = - C D Câu 61 Tìm m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác trọng tâm gốc tọa độ A B C D Câu 62 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác diện tích nhỏ A B C D Câu 63 Hàm số cực đại cực tiểu điều kiện m là: A B C D Câu 64 Hàm số đạt cực đại x= giá trị thực m bằng: A -1 B -3 C D Câu 65 Điểm cực trị hàm số là: A B C D Câu 66 Giá trị cực đại hàm số khoảng là: A B C D Câu 67 Cho hàm số Khẳng định sau sai: A nghiệm phương trình B Trên khoảng hàm số cực trị C Hàm số đạt cực tiểu D Câu 68 (ĐỀ THPT QG 2017) Hàm số điểm cực trị ? A B C D Câu 69 Hàm số đạt cực đại m bằng: A B C D Câu 70 Biết hàm số đạt cực trị Khi tổng a + b bằng: A B C D Câu 71 Tìm điểm cực trị hàm số Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com A B C D Câu 72 Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục bảng biến thiên sau: Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số cực trị B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ - D Hàm số đạt cực đại x =0 đạt cực tiểu x = Câu 73 Độ giảm huyết áp bệnh nhân đo cơng thức x(mg) x > liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân Để huyết áp giảm nhiều cần tiêm cho bệnh nhân liều lượng bằng: A 15mg B 30mg C 40mg D 20mg DẠNG 3: TIỆM CẬN Câu Hàm số y = f(x) Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang đường thẳng y = y = - D Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang đường thẳng x = x = -1 Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số A B C D Câu Đồ thị hàm số có: A Tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận xiên y = x B Tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận xiên y = x C Tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận xiên y = - x D Kết khác Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số A B C D Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số bằng: A B C D Câu Cho đường cong Điểm giao hai tiệm cận (C)? A B C D Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị hàm số tiệm cận đứng ? A B C D Câu Đường cong đường tiệm cận? A B C D Câu Đồ thị hàm số đường tiệm cận nào? A x = y = B x = C y = D x = y = Câu 10 (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị hàm số tiệm cận ? A B C D Câu 11 Đồ thị hàm số có: (I) Tiệm cận đứng x = (II) Tiệm cận đứng x = (III) Tiệm cận ngang y = Mệnh đề đúng: A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ II III D Cả ba I, II, III Câu 12 Trong ba hàm số: I II III Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang: A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III D Chỉ II III Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com Câu 13 Cho hàm số Trong giá trị tham số m cho sau, giá trị làm cho đồ thị hàm số tiệm cận đứng tiệm cận ngang ? A B C D Câu 14 Với giá trị đồ thị hàm số khơng tiệm cận đứng? A B C D Câu 15 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số hai tiệm cận ngang A Khơng giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề B m < C m = D m > Câu 16 Với giá trị m đồ thị hàm số tiệm cận đứng qua điểm ? A B C D Câu 17 Với giá trị đồ thị hàm số tiệm cận xiên qua điểm ? A B C D Câu 18 Nếu đồ thị đường tiệm cận xiên tiếp xúc với đường tròn phương trình tập tất giá trị m là: A B C D DẠNG 4.GTLN >NN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị lớn hàm số y = x4 – 2x2 +3 đoạn A B C D Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị nhỏ m hàm số y = x – x + 13 đoạn A B C m = 13 D Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị nhỏ m đoạn A B C D Câu Xét hàm số đoạn Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến đoạn B Hàm số cực trị khoảng C Hàm số khơng giá trị lớn giá trị nhỏ đoạn D Hàm số giá trị nhỏ x = 1, giá trị lớn x = - Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số (m tham số thực) thoả mãn Mệnh đề ? A B C D Câu Khi tìm giá trị lớn nhỏ hàm số , học sinh làm sau: (1) Tập xác định (2) Hàm số khơng đạo hàm (3) Kết luận: Giá trị lớn hàm số giá trị nhỏ Cách giải trên: A Sai bước (3) B Sai từ bước (1) C Sai từ bước (2) D Cả ba bước (1), (2), (3) Câu Khi tìm giá trị lớn nhỏ hàm số , học sinh làm sau: (1) Tập xác định: (2) (3) Kết luận: Giá trị lớn hàm số x = giá trị nhỏ Cách giải trên: A Sai từ bước (1) B Sai từ bước (2) C Sai bước (3) D Cả ba bước (1), (2), (3) Câu Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số là: A B C - D Câu Cho hàm số Giá trị nhỏ hàm số (0;+∞) bằng: A B C D Câu 10 Gọi m giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số đoạn Khi giá trị M – m bằng: A - B C D Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com Câu 11 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị nhỏ m hàm số đoạn [0;2] A B C D Câu 12 Trên đoạn [-1;1], hàm số A giá trị nhỏ x = - giá trị lớn x = B giá trị nhỏ x = giá trị lớn x = -1 C giá trị nhỏ x = -1 khơng giá trị lớn D Khơng giá trị nhỏ giá trị lớn x = Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số đoạn [2;4] A B C D Câu 14 Trong số đây, đâu số ghi giá trị nhỏ hàm số đoạn ? A B C 55 D 110 Câu 15 Giá trị lớn hàm số đoạn bằng: A B 17 C 34 D 68 Câu 16 Cho hàm số Với x > hàm số: A giá trị nhỏ - B giá trị nhỏ C giá trị nhỏ D Khơng giá trị nhỏ Câu 17 Tập giá trị hàm số với là: A B C D Câu 18 Gọi tập giá trị hàm số với Khi b – a ? A B C D Câu 19 Trên đoạn Hàm số : A giá trị nhỏ - giá trị lớn B giá trị nhỏ - khơng giá trị lớn C Khơng giá trị nhỏ giá trị lớn D Khơng giá trị nhỏ khơng giá trị lớn Câu 20 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số (m tham số thực) thỏa mãn Mệnh đề sau ? A B C D Câu 21 Giá trị nhỏ hàm số là: A B -24 C -12 D -9 Câu 22 Khi tìm giá trị lớn – giá trị nhỏ hàm số Một học sinh làm sau (I) Với x ta (II) Cộng (1) (2) theo vế ta ≤ sin4x + cos2x ≤ (III) Vậy GTLN hàm số GTNN hàm số Cách giải A Sai từ bước (I) B Sai từ bước (II) C Sai từ bước (III) D Cả ba bước (I), (II) (III) sai Câu 23 Trên nửa khoảng , hàm số : A giá trị lớn - 5, khơng giá trị nhỏ B Khơng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ - C giá trị lớn , giá trị nhỏ D Khơng giá trị lớn nhất, khơng giá trị nhỏ Câu 24 Giá trị sau x để hàm số đạt giá trị nhỏ đoạn ? A B C D Câu 25 Hàm số sau giá trị nhỏ giá trị lớn ? A B C D Câu 26 Giá trị lớn hàm số bằng: A B C D Đáp án khác Câu 27 Giá trị nhỏ hàm số bằng: A B C D Đáp án khác Câu 28 Trên đoạn , hàm số giá trị nhỏ a bằng: A a = B a = C a = D a = Câu 29 Giá trị lớn m để hàm số giá trị nhỏ [0;3] - 2? A m = B m = C m = - D m = Thuvienhoclieu.Com Thuvienhoclieu.Com Câu 30 Với giá trị m giá trị nhỏ hàm số đoạn [2;5] ? A m = ± B m = ± C m = ±3 D m = Câu 31 Đâu số ghi giá trị số đây, 10 giá trị lớn hàm số đoạn [-1;3]? A B - C - D - Câu 32 Tìm giá trị tham số m để giá trị nhỏ hàm số đoạn [0;1] - 2? A B C D Câu33 Trong tất hình chữ nhật diện tích S hình chữ nhật chu vi nhỏ bao nhiêu? A B C D Câu 34 Trong tất hình chữ nhật chu vi 16cm hình chữ nhật diện tích lớn bằng: A 36cm2 B 20cm2 C 16cm2 D 30cm2 Câu 35 Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t (kết khảo sát tháng vừa qua) Nếu xem tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ: A 12 B 30 C 20 D Câu 36 Cho nhơm hình vng cạnh 12cm Người ta cắt bốn góc nhơm bốn hình vng nhau, hình vng cạnh x(cm), gập nhơm lại hình vẽ để hộp khơng nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x = B x = C x = D x = DẠNG 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Đồ thị hình bên hàm số nào? A B C D Câu Đồ thị sau hàm số nào? A B C D Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A B C D Câu Đồ thị hình bên hàm số nào? A B Thuvienhoclieu.Com 10 Thuvienhoclieu.Com C D Câu Đồ thị sau hàm số nào? A B C D Câu Cho hàm số bảng biến thiên sau: Đồ thị thể hàm số y = f(x)? Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A B C D Câu Cho hàm số đồ thị hình bên Chọn đáp án đúng? A Hàm số hệ số B Hàm số đồng biến khoảng (1;2) C Hàm số khơng cực trị D Hệ số tự hàm số khác Câu 9.(ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A B C D Câu 10 Đồ thị hình bên hàm số nào? A B C D Câu 11 Đồ thị sau hàm số nào? A B C D Thuvienhoclieu.Com 11 Thuvienhoclieu.Com D Câu 12 (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y = ax + bx2 + c với a, b, c số thực Mệnh đề ? A Phương trình B Phương trình C Phương trình D Phương trình ba nghiệm thực phân biệt hai nghiệm thực phân biệt vơ nghiệm tập số thực nghiệm thực Câu 13 Đồ thị hình bên hàm số nào? A B C D Câu 14 Đồ thị sau hàm số nào? A B C D Câu 15 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = - x4 + 2x2 đồ thị hình bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình bốn nghiệm thực phân biệt A B C D Câu 16 Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Chọn phát biểu sai? A Hàm số đồng biến khoảng (1;0) (1;+∞) B Hàm số đạt cực đại x = C Đồ thị hàm số cho biểu diễn hình bên D Hàm số cho y = x4 – 2x2 – Câu 17 Đồ thị sau hàm số nào? A B C D Câu 18 (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị hàm số với a, b, c, d số thực Mệnh đề ? A B C D Câu 19 Cho hàm số đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Thuvienhoclieu.Com 12 Thuvienhoclieu.Com Hình Hình A B C D Câu 20 Cho hàm số đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình A C B D Câu 21 Cho hàm số y = f(x) liên tục đồ thị hình (I) Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) (II) Hàm số đồng biến khoảng (-1;0) (III) Hàm số ba điểm cực trị (IV) Hàm số giá trị lớn Số mệnh đề mệnh đề sau là: A B C D Câu 22 Cho hàm số đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình A B C D Câu 23 Cho hàm số đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình C A B Hình D Câu 24 Cho hàm số (I) (II) (III) Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? A (I) B (I) (III) C (II) (IV) D (III) (IV) (IV) Câu 25 Cho hàm số (I) (II) Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? A (I) B (I) (II) C (III) (III) D (I) (IIII) Câu 26 Cho hàm số (I) (II) (III) (IV) Trong mệnh đề sau chọn mệnh đề đúng: A Đồ thị (I) xảy hai nghiệm phân biệt B Đồ thị (II) xảy hai nghiệm phân biệt C Đồ thị (III) xảy vô nghiệm nghiệm kép D Đồ thị (IV) xảy nghiệm kép Câu 27.(ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau: Mệnh đề sai ? A Hàm số ba điểm cực trị B Hàm số giá trị cực đại C Hàm số giá trị cực đại D Hàm số hai điểm cực tiểu Thuvienhoclieu.Com 13 Thuvienhoclieu.Com Câu 28 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Tìm giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số cho A yCĐ yCT B yCĐ yCT C yCĐ yCT D yCĐ yCT Câu 29 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Đồ thị hàm số y = |f(x)| điểm cực trị ? A B C D Câu 30 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Mệnh đề ? A Hàm số bốn điểm cực trị B Hàm số đạt cực tiểu C Hàm số khơng cực đại D Hàm số đạt cực tiểu Câu 31 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y= f’(x) hình bên Đặt h(x) = 2f(x) – x2 Mệnh đề ? A B C D Câu 32 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) hình bên Đặt g(x) = 2f(x) – (x + 1)2 Mệnh đề ? A B C D Câu 33 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) hình bên Đặt g(x) = 2f2(x) + x2 Mệnh đề ? A B C D Câu 34 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) hình bên Đặt g(x) = 2f(x) + (x + 1)2 Mệnh đề ? A B C D Thuvienhoclieu.Com 14 Thuvienhoclieu.Com DẠNG 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ Câu 35 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = (x – 2)(x2 + 1) đồ thị (C) Mệnh đề ? A (C) cắt trục hoành hai điểm B (C) cắt trục hoành điểm C (C) khơng cắt trục hồnh D (C) cắt trục hoành ba điểm Câu 36 Biết đường thẳng cắt đồ thị hàm số điểm nhất; ký hiệu toạ độ điểm Tìm ? A B C D Câu 37 Số điểm chung đồ thị hàm số trục hoành là: A B C D Không kết luận Câu 38 Cho hàm số: Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt A B C D Câu 39 Với giá trị m đường thẳng cắt đường cong ba điểm phân biệt? A B C D Câu 40 Cho phương trình Với giá trị m phương trình cho ba nghiệm phân biệt A B C D Câu 41 Cho phương trình Với giá trị m phương trình cho ba nghiệm phân biệt hai nghiệm lớn ? A B C D Câu 42 Cho phương trình Với giá trị m phương trình cho hai nghiệm phân biệt: A B C D Câu 43 Với giá trị m phương trình ba nghiệm phân biệt? A B C D – 1< m < Câu 44 Với giá trị m đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt? A B C D Câu 45 Với giá trị đồ thị hàm số hai điểm chung với trục hồnh? A B C D Câu 46 Phương trình nghiệm điều kiện m là: A B C D Câu 47 Đồ thị hàm số ln cắt trục hồnh điểm hồnh độ bao nhiêu? A B C D Câu 48 Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số ba điểm phân biệt A B C D Câu 49 Tìm để đồ thị hàm số cắt đường thẳng ba điểm phân biệt hồnh độ x 1, x2, x3 thỏa mãn A B C D Câu 50 Đường thẳng cắt đồ thị hàm số ba điểm phân biệt A(0;4), B, C cho tam giác MBC diện tích 4, với M(1;3) Tập tất giá trị m nhận là: A B C D Câu 51 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = mx – m + cắt đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + x + ba điểm A, B, C phân biệt cho AB = BC A B C D Thuvienhoclieu.Com 15 Thuvienhoclieu.Com Câu 52 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = - mx cắt đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 – m + ba điểm phân biệt A, B, C cho AB = BC A B C D Câu 53 Đồ thị hàm số điểm chung với trục hồnh ? A B C D Câu 54 Với điều kiện k phương trình bốn nghiệm phân biệt? A B C D Câu 55 Cho phương trình Với giá trị m phương trình cho ba nghiệm ? A B C D Câu 56 Đường thẳng đường cong hai điểm chung khi: A B C D Câu 57 giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số khơng cắt trục hồnh? A B C D Câu 58 Đồ thị (C) hàm số cắt trục tung điểm M tọa độ ? A B C D Câu 59 Số giao điểm đường thẳng với đồ thị hàm số là: A Khơng B C D Câu 60 Gọi M, N giao điểm đường thẳng đường cong Khi hồnh độ trung điểm I đoạn thẳng MN bằng: A B C D Câu 61 Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A m = B m= C m > D m < Câu 62 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng hai điểm phân biệt A B C D Câu 63 Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt hồnh độ dương A B C D Câu 64 Gọi đường thẳng qua hệ số góc m Tìm giá trị tham số m để d cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt M, N thuộc hai nhánh đồ thị A B C D Câu 65 Tìm tất giá trị tham số để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm A, B cho A B C D Câu 66 Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A B cho độ dài AB ngắn A B C D Câu 67 Tìm tất giá trị tham số k cho đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A B cho khoảng cách từ A B đến trục hoành A B C D Câu 68 Tìm tất giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A, B cho tam giác OAB vuông O(0;0) A B C D Câu 69 Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm A B phân biệt cho trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng , với O gốc tọa độ A B C D Câu 70 Tìm tất giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A B cho , với O gốc tọa độ A B C D Câu 71 Tìm tất giá trị tham số m cho đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt M N cho diện tích tam giác IMN 4, với I tâm đối xứng (C) A B C D Thuvienhoclieu.Com 16 Thuvienhoclieu.Com Câu 72 Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A B cho , với I giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị A B C D DẠNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu Phương trình tiếp tuyến đường cong điểm là: A B C D Câu Tiếp tuyến với đồ thị hàm số điểm với hồnh độ phương trình: A B C D Câu Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm hồnh độ 2, hệ số góc: A B C D Câu Cho đường cong Tiếp tuyến (C) hệ số góc , phương trình: A B C D Câu Gọi (C) đồ thị hàm số hai tiếp tuyến (C) hệ số góc Đó tiếp tuyến: A B C D Câu Cho hàm số đồ thị (C) Trong số tiếp tuyến (C), tiếp tuyến hệ số góc nhỏ Hệ số góc tiếp tuyến bằng: A B C D Câu Cho hàm số đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng phương trình: A B C D Câu Cho hàm số đồ thị (C) Gọi tiếp tuyến (C) điểm A(1;5) B giao điểm thứ hai với V Diện tích tam giác OAB bằng: A B C 12 D Câu Cho hàm số đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) qua điểm M(-1;-9) phương trình: A B C D Câu 10 Cho hàm số đồ thị (C) Các tiếp tuyến khơng song song với trục hồnh kẻ từ gốc tọa độ O(0;0) đến (C) là: A B C D Câu 11 Cho hàm số đồ thị (C) Gọi d tiếp tuyến (C), biết d qua điểm A(4;-1) Gọi M tiếp điểm d (C), tọa độ điểm M là: A B C D Câu 12 Cho hàm số đồ thị (C) Trong tất tiếp tuyến (C), tiếp tuyến thỏa mãn khoảng cách từ giao điểm hai tiệm cận đến lớn nhất, phương trình: A B C D Câu 13 Từ điểm kẻ đến đồ thị hàm số hai tiếp tuyến vng góc tập tất giá trị m bằng: A B C D Câu 14 Cho hàm số đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) điểm hồnh độ qua M(0;a) a nhận giá trị nào? A B C D Thuvienhoclieu.Com 17 Thuvienhoclieu.Com Câu 15 Cho hàm số đồ thị (C) Tập tất giá trị tham số m để tiếp tuyến (C) giao điểm (C) đường thẳng song song với đường thẳng là? A B C D Câu 16 Cho hàm số đồ thị (C) Để đường thẳng tiếp xúc với (C) tập tất giá trị m là: A B C D Khơng giá trị Câu 17 Cho hàm số đồ thị (Cm) Để (Cm) tiếp xúc với đường thẳng điểm hồnh độ -1 giá trị thích hợp m: A B C D Khơng giá trị Câu 18 Cho hàm số đồ thị (C) Tại điểm thuộc (C), tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng Khi biểu thức liên hệ a b là: A B C D Câu 19 Cho hàm số đồ thị (C) Biết a b giá trị thỏa mãn tiếp tuyến (C) điểm song song với đường thẳng Khi giá trị a + b bằng: A B C -1 D Câu 20 Cho hàm số đồ thị (C) Nếu (C) qua A(1;1) điểm B (C) hồnh độ - 2, tiếp tuyến (C) hệ số góc k = giá trị a b là: A B C D Câu 21 Cho hàm số đồ thị (C) Nếu (C) qua A(3;1) tiếp xúc với đường thẳng , cặp số (a;b) theo thứ tự là: A B C D DẠNG TỔNG HỢP Câu Tìm đồ thị hàm số hai điểm mà chúng đối xứng qua tâm A B C D Không tồn Câu Tìm đồ thị hàm số hai điểm phân biệt mà chúng đối xứng qua trục tung A B C D Không tồn Câu Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm cắt đồ thị điểm thứ hai B Điểm B tọa độ: A B C D Câu Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm A cắt đồ thị điểm thứ hai Điểm A tọa độ: A B C D Câu Điểm thuộc đồ thị hàm số mà tiếp tuyến (C) hệ số góc lớn nhất, tọa độ là: A B C D Câu Cho hàm số Tọa độ điểm cố định thuộc đồ thị là: A (-1 ;0) (1 ;0) B (1 ;0) (0 ;1) C (-2 ;1) (-2 ;3) D (2 ;1) (0 ;1) Câu điểm thuộc đồ thị hàm số mà tọa độ số nguyên? A B C D Câu điểm M thuộc đồ thị hàm số mà khoảng cách từ M đến trục Oy hai lần khoảng cách từ M đến trục Ox A B C D Câu Tìm đồ thị hàm số điểm M cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng ba lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang đồ thị A B C D Câu 10 Tìm đồ thị hàm số điểm M cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng khoảng cách từ M đến trục hoành Thuvienhoclieu.Com 18 Thuvienhoclieu.Com M 0;- 1) A B ( M ( 4;3) C M ( 0;- 1) M ( 3;2) D M ( 2;1) M ( 3;2) Câu 11 Điểm M thuộc đồ thị hàm số , tiếp tuyến đồ thị M vng góc với đường d: y = 4x + Điểm M tọa độ thỏa mãn điều kiện là: 5ử ữ Mỗ - 1; ữ ỗ ữ ỗ A ố 2ứ ổ 3ữ Mỗ - 3; ữ ỗ ữ ỗ C ố 2ứ ổ 5ử ổ 3ử ữ Mỗ - 1; ữ Mỗ 3; ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ữ B ố 2ứ hoc ố 2ứ ổ 5ử ổ 3ữ Mỗ 1; ữ Mỗ - 3; ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ D ố 2ứ hoc ố 2ứ ổ 5ữ Mỗ 3; ữ , M ( 0;1) ỗ ữ ỗ A ố 2ứ ổ 5ử ổ 5ử Mỗ - 2; ữ , Mỗ 3; ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ç ÷ C è 3ø è 2ø 5÷ Mỗ - 2; ữ , M ( 2;3) ỗ ữ ç B è 3ø Câu 12 Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số cho tiếp tuyến đồ thị M vng góc với đường thẳng IM , với I giao điểm hai tiệm cận đồ thị M 2;3 , M ( 0;1) D ( ) M Câu 13 Tiếp tuyến điểm thuộc đồ thị cắt Ox Oy hai điểm A B thỏa mãn OB = 3OA Khi điểm M tọa độ là: M 0;- 1) , M ( 2;5) A ( B M ( 0;- 1) M 2;5 , M ( - 2;1) M 0;- 1) , M ( 1;2) C ( ) D ( Câu 14 Tọa độ điểm M thuộc đồ thị hàm số , biết tiếp tuyến đồ thị M cắt hai trục Ox, Oy hai điểm A, B cho tam giác OAB diện tích ỉ1 M ( 1;1) , M ỗ ữ ỗ- ;- 2ữ ữ ỗ è ø A ỉ1 M ( 1;- 1) , M ỗ ữ ỗ- ;- 2ữ ữ ỗ ố ứ C ổ1 M ( 1;1) , M ỗ ữ ỗ ;- 2ữ ữ ỗ ố2 ứ B ổ1 ữ M ( 1;1) , M ỗ ỗ- ;2ữ ỗ è ÷ ø D Câu 15 Cho đường cong điểm M thuộc đường cong Nếu biết tiếp tuyến điểm đường cong M song song với đường thẳng tọa độ điểm M điểm no sau õy? ổ 5p Mỗ ;1ữ ữ ỗ ữ ỗ ố ứ A ổ 5p Mỗ ;ỗ ỗ B ố 1ữ ữ ữ ứ ổ 5p ữ Mỗ ;0ữ ỗ ữ ç C è ø 5p ÷ Mç 1; ữ ỗ ữ ỗ D ố ứ Câu 16 Cho hàm số y = x3 – 3x2 + Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đạt cực tiểu x = B Hàm số đạt cực đại x = -1 C Đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt D A C Câu 17 Xét hàm số y = x3 – 3x + Trong khẳng định đây, khẳng định sai? A Các điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số nằm đường thẳng song song với trục hoành B Tiếp tuyến đồ thị hàm số hệ số góc nhỏ - C Tiếp tuyến đồ thị điểm cực trị song song với trục hoành D Đồ thị ln cắt trục hồnh Câu 18 Cho hàm số y = – x4 + 8x2 – Chọn phát biểu phát biểu sau: A Hàm số cực đại khơng cực tiểu B Đồ thị hàm số cắt trục hoành hai điểm phân biệt C Hàm số đạt cực tiểu x = D A B Câu 19 Cho hàm số Chọn phát biểu sai sau: A Hàm số nghịch biến (-∞;0) B Hàm số đồng biến (0;+ ∞) C Hàm số cực tiểu D Đồ thị hàm số cắt trục hoành hai điểm Câu 20 Cho hàm số Chọn phát biểu sai: Thuvienhoclieu.Com 19 Thuvienhoclieu.Com A Đồ thị hàm số tiệm cận ngang x = B Hàm số không xác định điểm x = C Hàm số nghịch biến khoảng (-∞;1) (1;+ ∞) D Đồ thị hàm số giao trục hồnh điểm hồnh độ Câu 21 Cho hàm số đồ thị (C) Chọn phát biểu đúng: A Đồ thị (C) khơng tâm đối xứng B Đồ thị (C) điểm cực đại C Đồ thị (C) điểm cực tiểu D Đồ thị (C) cắt trục hồnh điểm tọa độ (1;0 Câu 22 Cho hàm số Mệnh đề sau sai? A Tập xác định hàm số ¡ B Tập giá trị hàm số [2;+∞) C Giá trị lớn hàm số ¡ không tồn D Giá trị nhỏ hàm số đoạn [0;2] Câu 23 Cho hàm số đồ thị (C) Câu sau sai? A Tập xác định B C Hàm số đồng biến D Đồ thị hàm số tâm đối xứng I(-1;2) Câu 24 Cho hàm số , phát biểu sau đúng? A Hàm số cực trị B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Hàm số nghịch biến tập xác định Câu 25 Cho hàm số Khẳng định sau sai? A Đồ thị hàm số đủ tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cực đại cực tiểu C Tập xác định hàm số D Tiệm cận ngang đường thẳng y = Thuvienhoclieu.Com 20 ... (I) B (I) (III) C (II) (IV) D (III) (IV) (IV) Câu 25 Cho hàm số (I) (II) Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? A (I) B (I) (II) C (III) (III) D (I) (IIII) Câu 26 Cho hàm số (I) (II) (III)... (III) Tiệm cận ngang y = Mệnh đề đúng: A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ II III D Cả ba I, II, III Câu 12 Trong ba hàm số: I II III Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang: A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III D... Cách gi i A Sai từ bước (I) B Sai từ bước (II) C Sai từ bước (III) D Cả ba bước (I) , (II) (III) sai Câu 23 Trên nửa khoảng , hàm số : A Có giá trị lớn - 5, khơng có giá trị nhỏ B Khơng có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 290 bài tập trắc nghiệm giải tích chương i lớp 12 có đáp án , 290 bài tập trắc nghiệm giải tích chương i lớp 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay