55 câu hỏi trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số ôn thi thpt quốc gia

12 33 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:25

WWW.Thuvienhoclieu.Com BÀI TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM SỐ Câu Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  y  3 1O x  D y   x  x   Câu : Đồ thị hàm số sau đồ thi hàm số ? A y = x3 – 3x2 – B y = x3 + 3x2 – C y = –x3 – 3x2 – D y = x3 + 3x2 – Câu :Hàm số y   x  x  có đồ thị đồ thị sau: A B C D Câu 4: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số ? A y =x3 – 3x2 +3x B y = x3 – 3x2 C y= - x3 + 3x2 D y = -x3 +3x2 – 3x Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị Khẳng định sau khẳng định sai ? A Hàm số có hai cực trị B Hàm số nghịch biến khoảng ( -1 ;3) WWW.Thuvienhoclieu.Com 1/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com C Hàm sốdạng y = ax3 + bx2 + cx với a>0 D Phương trình f ( x) = có hai nghiệm dương, nghiệm âm Câu 6: Đồ thị sau hàm số: x +1 x +2 A y = B y = x- x- 2x + x +2 C y = D y = 2x - 1- x Câu 7: Bảng biến thiên sau hàm số sau : 2x 1 x 1 A y = B y= x2 x2 x 1 x 3 C y= D y= x2 x2 x y/ y - + + + + - Câu 8: Cho đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 – Tìm tham số m cho phương trình x4 – 2x2 – m = có nghiệm A m > -3 B m > m = - C – < m < -3 D -1 < m < Câu 9: Cho hàm số y = ax3 +bx2 + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau : A a>0 , b>0 ,c >0 , d Câu 20 : Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình bên Tìm khẳng định sai A.a > c = B b < c =0 C Hàm số đồng biến khoảng ( - ; 1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( � ;1) Câu 21: Cho đồ thị hàm số y = x3 – 3x hình bên Phương trình x  x  m có nghiệm phân biệt A �m �2 C 2  m  B  m  D 2 �m �0 ax  b cx  d với a,b,c,d số thực Mệnh đề sau ? A y/ > , x �R B.y/ , x �R Câu 22 :Đường cong đồ thị hàm số y  Câu 23 : Cho hàm số y = ( x  2)( x  1) có đồ thị hình bên Hình đồ thị hàm số y = x  ( x  1) WWW.Thuvienhoclieu.Com 4/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com Câu 24 : Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau Đồ thị hàm số y = f ( x) có cực trị ? x / A.4 B y C D y + -1 - + + + Câu 25 : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ Tìm khẳng định sai A f(x) < -1 C Hàm số có cực trị D Hàm số nghịch biến khoảng (- � ;1) Câu 26: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn  1;3 có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực đại x  1; x  B Hàm số có hai điểm cực tiểu x  0, x  C Hàm số đạt cực tiểu x  , cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu x  , cực đại x  1 ax  b Câu 27 : Đồ thị hình bên hàm số y = suy từ cx  d ax  b đồ thị hàm số y = Đó hàm số cx  d hàm số sau ? x 1 2x 1 A y = B y= x 1 x 1 x2 x2 C y= D y= x 1 x 1 Câu 28: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y = − x + x −1 C y = x −x + B y = − x + 3x + Câu 29: Hàm số sau có hình vẽ bên ? D y = x − 3x + A y = − x + x − C y = x − x + B y = − x + 3x D y = x − 3x WWW.Thuvienhoclieu.Com 5/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com Câu 30: Dạng đồ thị hình vẽ bên hàm số đây? A y = − x + x + B y = x + 3x + C y = x − 2x + D y = x − 3x − Câu 31: Cho hàm số sau: y = x − 3x + Đồ thị hàm số có hình vẽ bên dưới? A B C D Câu 32: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau Đồ thị thể hàm số y = f(x) A B C C D D WWW.Thuvienhoclieu.Com 6/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com Câu 33: Cho hàm số sau: y = x − 2x2 Đồ thị hàm số có hình vẽ bên dưới? A B C D Câu 34: Cho hàm số sau: y = Đồ thị thõa mãn hà số cho? A B C D Câu 35: Cho đồ thị biểu diễn hàm số y = f(x) sau, chọn phát biểu đúng? A Hàm đạt cực đại x = ± WWW.Thuvienhoclieu.Com 7/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com B f(x) = x + 2x + C Hàm số đồng biến R D Hàm số khơng có cực trị Câu 36: Cho đồ thị hàm số sau: y = x3 + (m + 1)x Chọn giá trị m biết với giá trị m đồ thị hàm số biểu diễn hình bên A m < − B m = − C m = −4 D m < − Câu 37: Cho hàm số bậc có dạng: y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d Hãy chọn đáp án đúng? A Đồ thị (1) xảy a < f’(x) = có nghiệm phân biệt B Đồ thị (2) xảy a ≠ f’(x) = có nghiệm phân biệt C Đồ thị (3) xảy a > f’(x) = có vơ nghiệm D Đồ thị (4) xảy a > f’(x) = có có nghiệm kép WWW.Thuvienhoclieu.Com 8/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com Câu 38: Cho hàm số y = x4 + 2ax2 Tìm a để đồ thị hàm sốdạng hình bên A a = B a < C a > D a ≤ Câu 39: Cho đồ thị hàm số y = f(x) hình sau Chọn đáp án đúng? A Hàm số có hệ số a < B Hàm số đồng biến đoạn ( − 2; 1) ( 1; 2) C Hàm số khơng có cực trị D f’’(x) = có nghiệm x = Câu 40: Cho hàm số y = f(x), có bảng biến thiên sau Chọn phát biểu sai? A Hàm số đồng biến đoạn (−1;0) (1; + ∞) B Hàm số có cực đại x = C Đồ thị hàm số cho biểu diễn hình D Hàm số cho y = x4 – 2x2 – WWW.Thuvienhoclieu.Com 9/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com Câu 41: Cho đồ thị hàm số y =f(x) biểu diễn hình vẽ bên Đáp án hàm cho? A y  x3 x 1 C y  x2 2x 1 B y  x2 x 1 D Tất sai Câu 42: Đồ thị hàm số y   x3  3x  có dạng: A B y C y 3 3 2 2 1 x -3 -2 -1 -3 -2 -1 x -3 -2 -1 x -3 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 y -1 C D 2 y -2 -1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 Câu 44: Đồ thị hàm số y  A y x 1 có dạng: 1 x B C D 3 2 1 y x y -3 -2 -1 -2 -3 y x 3 x 2 y x -1 -1 -1 -2 -2 -1 y y x Câu 43: Đồ thị hàm số y   x  x  có dạng: A B -2 D y x -3 -2 -1 x -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 Câu 45: Đồ thị hình bên hàm số: WWW.Thuvienhoclieu.Com 10/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com y x A y    x  3 B y  x  x  C y   x3  3x  D y   x3  3x  Câu 46: Đồ thị hình bên hàm số: x4 x4 A y   x  B y    x  4 x x4 x2 C y   x  D y    4 x -3 -2 -1 -1 -2 -3 y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Câu 47: Đồ thị hình bên hàm số:  2x 1 2x A y  B y  x 1 x 1 1 2x 1 2x C y  D y  1 x x 1 y x -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 Câu 48 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  C y  x3  x  D y   x  x  Câu 49 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong ax  b hình bên đồ thị hàm số y  với a, b, c, d cx  d số thực Mệnh đề ?  0, x �� A y �  0, x �� B y �  0, x �1 C y � � D y  0, x �1 Câu 50 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  x  WWW.Thuvienhoclieu.Com 11/12 Trang WWW.Thuvienhoclieu.Com Câu 51 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  bx  c với a, b, c ố thực Mệnh đề ? A Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Câu 52 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  3x  Câu 53 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị ax  b hàm số y  với a, b, c, d số thực cx  d Mệnh đề đúng?  0, x �1 A y � � B y  0, x �2  0, x �2 C y �  0, x �1 D y � Câu 54 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x  3x  B y  x  x  C y  x  3x  y D y   x  x  Câu 55 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị hàm số y y  ax  bx  c với a, b, c số thực Mệnh đề ?  có ba nghiệm thực phân biệt A Phương trình y �  có nghiệm thực B Phương trình y � O  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y �  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y � WWW.Thuvienhoclieu.Com 12/12 O x x Trang ... �1 D y � Câu 54 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x  3x  B y  x  x  C y  x  3x  y D y   x  x  Câu 55 (THPT Quốc Gia Năm 2017):... ≤ Câu 39: Cho đồ thị hàm số y = f(x) hình sau Chọn đáp án đúng? A Hàm số có hệ số a < B Hàm số đồng biến đoạn ( − 2; 1) ( 1; 2) C Hàm số khơng có cực trị D f’’(x) = có nghiệm x = Câu 40: Cho hàm. .. biệt C Phương trình y '  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Câu 52 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y  x
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 câu hỏi trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số ôn thi thpt quốc gia , 55 câu hỏi trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số ôn thi thpt quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay