44 câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị luyện thi THPT quốc gia

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:25

www.Thuvienhoclieu.Com CHUYÊN ĐỀ TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA Câu 1: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A y = − x − điểm có hồnh độ x0 = -1 có phương trình là: x−1 B y = − x + Câu 2: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A 2x − 2y = −1 B 2x − 2y = Câu 3: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = trình là: A y = x − 2x là: D y = x + 1  2  C 2x + 2y = D 2x + 2y = −3 điểm A ;1÷ có phương trình là: x2 − 3x + giao điểm đồ thị hàm số với trục tung có phương 2x − C y = x B y = x + Câu 4: Cho hàm số y = C y = x − D y = − x 2x − có đồ thị (H) Phương trình tiếp tuyến giao điểm (H) với trục hoành x −3 A y = 2x – B y = - 3x + C y = - 2x + D y = 2x Câu 5: Cho hàm số y = x + 3x + 3x + có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục tung là: A y = x + B y = x + C y = −8 x + D y = x − 1 Câu 6: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = x − x + x − A Song song với đường thẳng x = C Có hệ số góc dương B Song song với trục hồnh D Có hệ số góc – 1 nghiệm phương trình y′′ = là: 7 A y = − x − B y = x − 3 Câu 7: Cho hàm số y = x + x − đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm có hồnh độ C y = − x + D y = x 3 Câu 8: Cho hàm số y = x3 − 2x2 + 3x + Tiếp tuyến tâm đối xứng đồ thị hàm số có phương trình: A y = − x + 11 B y = − x − Câu 9: Cho đường cong ( H ) : y = ( H ) điểm A ? A y = x − A y = x + C y = x + 11 D y = x + x+2 điểm A ∈ ( H ) có tung độ y = Hãy lập phương trình tiếp tuyến x −1 B y = −3x + 10 Câu 10: Cho đường cong (C ) : y = (C ) điểm A ? C y = −3 x − 11 D A, B, C sai x2 − x + điểm A ∈ (C ) có hồnh độ x = Lập phương trình tiếp tuyến x −1 B y = x − 4 C y = x + D y = x + Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) : y = x − x3 điểm có hoành độ là: A y = −12 x B y = 3x C y = 3x − D y = Chuyên Đề Tiếp Tuyến – Luyện Thi THPT Quốc Gia Trang 1/4 www.Thuvienhoclieu.Com x −1 giao điểm ( H ) trục hoành: x+2 C y = x − D y = ( x − 1) Câu 12: Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị ( H ) : y = A y = x B y = 3( x − 1) Câu 13: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A −2 B x4 x2 + − điểm có hồnh độ x0 = -1 : C D Đáp số khác x−1 giao điểm với trục tung : x+1 C D −1 Câu 14: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A −2 B 2 − 3x giao điểm với trục hoành : x−1 C −9 D − Câu 15: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A B Câu 16: Tiếp tuyến parabol y = − x điểm (1; 3) tạo với trục tọa độ tam giác vng Diện tích tam giác vng là: A 25 B Câu 17: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = C 25 D x +1 điểm A( - ; 0) có hệ số góc x −5 A 1/6 B -1/6 C 6/25 D -6/25 Câu 18: Lập phương trình tiếp tuyến đường cong (C ) : y = x + x − x + , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ∆ : y = x + 2007 ? A y = x − B y = x + 28 C y = x + 2008 D A, B, x3 + 3x2 − có hệ số góc k = -9, có phương trình : B y − 16 = −9(x − 3) C y − 16 = −9(x + 3) D y = −9(x + 3) Câu 19: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A y + 16 = −9(x + 3) Câu 20: Hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến song song với trục hoành đồ thị hàm số y = A −1 B C 1 x −1 bằng: D Đáp số khác Câu 21: Cho hàm số y = − x − 4x + có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến điểm M (P) có hệ số góc hồnh độ điểm M là: A 12 B - C −1 D Câu 22: Gọi (C) đồ thị hàm số y = x3 − 2x + x + Có hai tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = -2x + Hai tiếp tuyến : 10 y = -2x + ; C y = -2x - y = -2x – ; A y = -2x + Câu 23: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = Chuyên Đề Tiếp Tuyến – Luyện Thi THPT Quốc Gia B y = -2x + y = -2x – ; D y = -2x + y = -2x – x +1 song song với đường thẳng ∆ : x + y − = x −1 Trang 2/4 www.Thuvienhoclieu.Com A x + y − = B x + y + = C x + y = D −2 x − y + = Câu 24: Cho hàm số y = x − x + x có đồ thị ( C ) Gọi x1 , x2 hoành độ điểm M, N ( C ), mà tiếp tuyến ( C ) vng góc với đường thẳng y = - x + 2Câu Khi x1 + x2 bằng: −4 B A C D -1 Câu 25: Cho hàm số y = − x + 3x − có đồ thị (C) Số tiếp tuyến (C) vng góc với đường thẳng y= x + 2017 là: A B C D Câu 26: Cho hàm số y = − x + 3x − có đồ thị (C) Số tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = −9 x là: A B C D Câu 27: Cho (Cm): y= x3 mx2 − + Goïi A ∈ (Cm) có hoành độ -1 Tìm m để tiếp tuyến A song song với d: y= 5x A m = -4 B m = C m = D m = -1 Câu 28: Đường thẳng y = x + m tiếp tuyến đường cong y = x + m A hoặc -1 B hoặc C hoặc -2 D hoặc -3 Câu 29: Tiếp tuyến parabol y = − x điểm ( 1;3) tạo với hai trục tọa độ tam giác vng Diện tích tam giác vng 25 A B 25 C Câu 30: Hai tiếp tuyến parabol y = x qua điểm ( 2;3) có hệ số góc A hoặc B hoặc C hoặc 3 Câu 31: Cho hàm số y = − x + 3x + Phương trình tiếp tuyến điểm A(3;1) A y = −9 x + 20 Câu 32: Cho hàm số y = B x + y − 28 = C y = x + 20 D D -1 hoặc D x − y + 28 = 2x − có đồ thị (C) Tìm (C) những điểm M cho tiếp tuyến M (C) cắt x−2 hai tiệm cận (C) A, B cho AB ngắn nhất  3 0; , ( 1; −1) A  ÷  5   −1; ÷; (3;3) B   C (3;3), (1;1)  5; 4; ( 3;3) D  ÷ Câu 33: Cho hàm số y = x3 − x + x + (C) Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 3x − A y = 3x + 29 B C y = 3x + 20 y = 3x − Chuyên Đề Tiếp Tuyến – Luyện Thi THPT Quốc Gia Trang 3/4 www.Thuvienhoclieu.Com D Câu A B Câu 34: Cho hàm số y = x3 − 3x + (C) Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến qua A(−1; −2) A y = x + 7; y = −2 B y = x; y = −2 x − C y = x −1; y = 3x + Câu 35: Hệ số góc tiếp tuyến đồ hàm số y = A -2 B x −1 x +1 D y = 3x + 1; y = x + giao điểm đồ thị hàm số với trục tung C D -1 Câu 36: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = x − x + 3x − A song song với đường thẳng x = C Có hệ số góc dương B song song với trục hồnh D Có hệ số góc -1 Câu 37: Cho hàm số y = x3 − x + x + Tiếp tuyến điểm uốn đồ thị hàm số ,có phương trình A y = x+ B y = x+ 11 C y = −x − D y = −x + 11 Câu 38: Cho hàm số y = x − 3x + ( C ) Đường thẳng sau tiếp tuyến ( C ) có hệ số góc nhỏ nhất : A y = B y = −3 x + Câu 39: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y = A y-16= -9(x +3) C y = −3 x D y = −3x − x3 + 3x − có hệ số góc k= -9 ,có phương trình là: B y-16= -9(x – 3) Câu 40: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = C y+16 = -9(x + 3) D y = -9(x + 3) x x + − điểm có hồnh độ x0 = - bằng: A -2 B C D Đáp số khác Câu 41: Cho đồ thi hàm số y = x − x + x ( C ) Gọi x1 , x2 hoành độ điểm M ,N ( C ), mà tiếp tuyến ( C ) vng góc với đường thẳng y = - x + 2016 Khi x1 + x2 là: −4 D -1 A B C Câu 42: Cho đồ thị (C ) : y = x +1 đường thẳng d : y = x + m Giả sử d cắt (C ) điểm phân biệt A B x−2 Tìm m để tiếp tuyến (C ) hai điểm A B song song với A m = B m = C m = −1 D m = −2 Câu 43: Đường thẳng y = x + m tiếp tuyến đường cong y = x + m A hoặc -1 B hoặc C hoặc -2 D hoặc -3 3 Câu 44: Cho hàm số y = − x − x − 3x + có đồ thị (C ) Trong tiếp tuyến với (C ) , tìm hệ số góc k tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất A k = B k = Chuyên Đề Tiếp Tuyến – Luyện Thi THPT Quốc Gia C k = D k = Trang 4/4 ... thẳng y = -2x + Hai tiếp tuyến : 10 y = -2x + ; C y = -2x - y = -2x – ; A y = -2x + Câu 23: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = Chuyên Đề Tiếp Tuyến – Luyện Thi THPT Quốc Gia B y = -2x +... giao điểm với trục tung : x+1 C D −1 Câu 14: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A −2 B 2 − 3x giao điểm với trục hoành : x−1 C −9 D − Câu 15: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A B Câu. .. Chuyên Đề Tiếp Tuyến – Luyện Thi THPT Quốc Gia Trang 3/4 www.Thuvienhoclieu.Com D Câu A B Câu 34: Cho hàm số y = x3 − 3x + (C) Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến qua A(−1; −2)
- Xem thêm -

Xem thêm: 44 câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị luyện thi THPT quốc gia , 44 câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị luyện thi THPT quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay