40 câu hỏi trắc nghiệm tiệm của đồ thị hàm số luyện thi THPT quốc gia

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:25

Chuyên đề: Đường tiệm cận hàm số - www.Thuvienhoclieu.Com TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 3x  Câu 01: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x 1 A x  1 B x  C x  D x  3 2x  Câu 02: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x 1 A y  1 B y  C y  2 D y  3x  Khẳng định sau đúng? x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y  C Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= 3x  Câu 04: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  : x A B C D 2x  Câu 05: Cho hàm số y  Hàm số có tiệm ngang tiệm cận đứng : 3 x A y  ; x  B y  2; x  C y  2; x  D y  3; x  2 Câu 03: Cho hàm số y  Câu 06: Cho hàm số y  A x  3x  Số tìêm cận đồ thị hàm số là: x2 B C D x  3x  Khẳng định sau đúng? x2  x  A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x  C Đồ thị hàm số tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng x= -1;x=3 x  2m  Câu 08: Cho hàm số y  xm Xác định m để tiệm cận đứng đồ thị hàm số qua điểm M( 3; 1) A m  B m  3 C m  D m  m  2x Câu 09: Cho hàm số y  Với giá trị m x  1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x 1 A m �2 B m �2 C m tùy ý D Khơng có m 2x  m Câu 10: Cho hàm số y  Với giá trị m đường tiệm cận đồ thị hàm số tạo với xm trục tọa độ hình vng A m  B m  2 C A B sai D A B mx  Câu 11: Cho hàm số y  x 1 Câu 07: Cho hàm số y  Với giá trị m khoảng cách giao điểm tiệm cận tới tâm O A m  � B m  � C A B sai D A B www.Thuvienhoclieu.Com 1/4 Chuyên đề: Đường tiệm cận hàm số - www.Thuvienhoclieu.Com  3x 3x  m Với giá trị m tiệm cận đứng nằm bên trái trục tung? A m  B m  C m tùy ý D Khơng có giá trị m 2mx  m Câu 13: Cho hàm số y  Với giá trị m đường tiệm cận đứng , tiệm cận ngang đồ x 1 thị hàm số hai trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích A m  B m  � C m  D m �� mx  Câu 14: Cho hàm số y  2x  m Với giá trị m tiệm cận đứng đồ thị hàm số qua điểm (1;5) A m  B m  2 C m  1 D m  3x  Câu 15: Cho hàm số y  Chọn phát biểu đúng? x 1 A Đồ thị hàm số có y = tiệm cận đứng B Giao điểm hai tiệm cận (3; - 1) C Đồ thị có tọa độ nguyên D Hai tiệm cận tạo với trục tọa độ độ thị hình vng có diện tích Câu 16: Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   lim f  x   1 Khẳng định sau khẳng định Câu 12: Cho hàm số y  x �� x �� ? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  1 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  1 x2  x  Câu 17: Đồ thị hàm số y  có: x 1 A Tiệm cận đứng x  1 , tiệm cận xiên y  x C Tiệm cận đứng x  , tiệm cận xiên y   x Câu 18: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B B Tiệm cận đứng x  , tiệm cận xiên y  x D Kết khác bằng: x2 C D x2 Điểm giao hai tiệm cận  C  ? x2 B M  2;1 C N  2; 2  D K  2;1 Câu 19: Cho đường cong  C  : y  A L  2;2  x2 có đường tiệm cận? x2  A B C 2x Câu 21: Đồ thị hàm số y  có đường tiệm cận nào? x 1 A x  y  B x  C y  x3 Câu 22: Đường cong (C) y  có đường tiệm cận? x 9 Câu 20: Đường cong  C  : y  www.Thuvienhoclieu.Com D D x  y  2/4 Chuyên đề: Đường tiệm cận hàm số - www.Thuvienhoclieu.Com A B C Câu 23: Đồ thị hàm số y   x  1 x2 D có: B Đường thẳng y  tiệm cận ngang C Đường thẳng y  x tiệm cận ngang D Đường thẳng y  tiệm cận ngang 3x Câu 24: Đồ thị hàm số y  có: x x (I) Tiệm cận đứng x  (II) Tiệm cận đứng x  (III) Tiệm cận ngang y  Mệnh đề đúng: A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ II III D Cả ba I, II, III Câu 25: Trong ba hàm số: x 1 x3 x2  x  I y  II y  III y  x 1 x 1 x 1 Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang: A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III D Chỉ II III x2 Câu 26: Cho hàm số y  Trong giá trị tham số m cho sau, giá trị làm cho đồ thị x  4x  m hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang ? A B C D A Tiệm cận đứng x  x  3x  m m Câu 27: Với giá trị đồ thị hàm số y  khơng có tiệm cận đứng? xm m 1 m0 � � A m  B � C � D m  m2 m 1 � � Câu 28: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x 1 có hai tiệm cận mx  ngang A Khơng có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề B m  C m  D m  mx  Câu 29: Với giá trị m đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng qua điểm M 1; ? 2x  m A B C D 2 3x  Câu 30: Cho hàm số y  có đồ thị (C) Gọi M(x; y) tọa độ (C) thõa mãn khoảng cách từ M x 1 tới tiệm cận đứng gấp lần khoảng cách M tới tiệm cận ngang Kết x là? A x = x = – B x = ± C x = D Đáp án khác   2x 1 có đồ thị (C) Gọi M(x; y) tọa độ (C) thõa mãn khoảng cách từ M x 1 tới tiệm cận đứng lần khoảng cách M tới tiệm cận ngang Đáp án có y thỏa? A y = y = B y = hay y = C y = hay y = D Đáp án khác Câu 31: Cho hàm số y  www.Thuvienhoclieu.Com 3/4 Chuyên đề: Đường tiệm cận hàm số - www.Thuvienhoclieu.Com x2 có đồ thị (C) Gọi M(x; y) tọa độ (C) thõa mãn tổng khoảng cách từ x 1 M tới tiệm cận đứng khoảng cách M tới tiệm cận ngang Tìm M? A M(2; 0) M(0; 2) B M(2;0) C M(0;2) D Đáp án khác 2x  Câu 33: Cho hàm số y  có đồ thị (C) Gọi M(x; y) tọa độ (C) thõa mãn tổng khoảng cách từ x 1 M tới tiệm cận đứng khoảng cách M tới tiệm cận ngang đạt giá trị nhỏ Tìm x? Câu 32: Cho hàm số y  A x = x = – B x = ± C x = ± D Đáp án khác 3x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 3 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  Câu 34: Cho hàm số y  x  3x  Câu 35: Số đường tiệm cân đồ thi hàm số y  là: x  2x  A B C 2x  Câu 36: Cho hàm số y  Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm x 1 A (1;-1) B (2;1) C (1;2) Câu 37: Cho hàm số y  A D D (-1;1) x  x  11 Số tiệm cận đồ thị hàm số 12 x B C D (2m  n) x  mx  nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận m + n = x  mx  n  B C D - Câu 38: Biết đồ thị hàm số y  A x  3x  Câu 39: (ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017) Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x  16 A B C D Câu 40: (ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017) Đồ thị hàm số hàm số có tiệm cận đứng? 1 1 A y  B y  C y  D y  x x  x 1 x 1 x 1 Câu 41: (ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017) Đồ thị hàm số y  A B C www.Thuvienhoclieu.Com x2 có tiệm cận x2  D 4/4 ... hàm số y  x �� x �� ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  1 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm. .. thị hàm số có tiệm cận đứng x  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  Câu 34: Cho hàm số y  x  3x  Câu 35: Số đường tiệm cân đồ thi hàm số y  là: x ... làm tiệm cận m + n = x  mx  n  B C D - Câu 38: Biết đồ thị hàm số y  A x  3x  Câu 39: (ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017) Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x  16 A B C D Câu 40: (ĐỀ THI
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu hỏi trắc nghiệm tiệm của đồ thị hàm số luyện thi THPT quốc gia , 40 câu hỏi trắc nghiệm tiệm của đồ thị hàm số luyện thi THPT quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay