24 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có đáp án

143 34 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:25

www.Thuvienhoclieu.Com SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHỊNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; khơng kể thời gian giao đề Mã đề 201 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Giải bất phương trình 2- x +4x < éx > A < x < B ê êx < ê ë C < x < D < x < Câu 2: Hàm số y = - x3 + 3x - nghịch biến khoảng nào sau đây? A ( - 1;1) B ( - ¥ ;- 1) và ( 1;+¥ ) C ( - ¥ ;- 1) È ( 1; +¥ ) D ( - 1; +¥ ) Câu 3: Hàm số y = x - 3x + có điểm cực trị? A B C D Câu 4: Cho lăng trụ tam giác ABC A 'B 'C ' có tất cạnh a Tính thể tích khối lăng trụ A a B a 12 C a D a Câu 5: Cho hàm số y = x3 - 3m2x2 - m3 có đồ thị (C ) Tìm tất giá trị thực tham số m để tiếp tuyến đồ thị ( C ) điểm có hoành độ x0 = song song với đường thẳng d : y = - 3x A m = B m = - ém = C ê êm = - ê ë D Khơng có giá trị m Câu 6: Thiết diện qua trục hình nón ( N) là tam giác cạnh a Tính diện tích toàn phần hình nón này 3pa2 5pa2 3pa2 A Stp = B Stp = C Stp = D Stp = pa 4 Câu 7: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f ( x) = m + có bốn nghiệm phân biệt B - £ m £ - C - £ m £ - x +2 Câu 8: Cho hàm số y = Xét mệnh đề sau: x- 1) Hàm số cho nghịch biến ( - ¥ ;1) È ( 1; +¥ ) A - < m < - D - < m < - 2) Hàm số cho đồng biến ( - ¥ ;1) 3) Hàm số cho nghịch biến tập xác định 4) Hàm số cho nghịch biến khoảng ( - ¥ ;1) và ( 1;+¥ ) Số mệnh đề đúng là A B C www.Thuvienhoclieu.Com D Trang 1/143 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 9: Giải phương trình log3 ( 8x + 5) = A x = B x = C x = D x = Câu 10: Tổng tất nghiệm phương trình 2log3(x - 2) + log3(x - 4) = A B + C - D + 2 Câu 11: Tập tất giá trị m để phương trình 2( x- 1) log ( x2 - 2x + 3) = 4x- m.log x - m + có đúng 2 nghiệm là ỉ 1ự ộ ữ ẩ ; +Ơ ữ ỗ- Ơ ;- ỳ A ỗ B ộ ữ ở1; +Ơ ) ờ2 ữ ỗ 2ỳ ố ứ ỷ ( ộ1 ; +Ơ C ờ2 ữ ÷ ÷ ÷ ø ) D Ỉ ( ) Câu 12: Hàm số y = ln - x + đồng biến tập nào? A (- 1;0) B ( - 1;1) C ( - ¥ ;1) D ( - ¥ ;1ù ú û Câu 13: Đường cong hình bên là đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi là hàm số nào? A y = x3 - 3x2 - B y = - x3 + 3x2 + C y = x3 - 3x2 + D y = - x3 + 3x + Câu 14: Diện tích toàn phần hình nón có bán kính đáy R và độ dài đường sinh l là? 2 A Stp = pR + 2pRl B Stp = 2pR + 2pRl C Stp = pR + pRl D Stp = 2pR + pRl Câu 15: Tìm giá trị lớn hàm số y = y=5 A max é1;3ù ê ú ë û y= B max é ù ê ë1;3ú û 16 x2 + 1;3ù đoạn é ê ú ë û x y=4 C max é1;3ù ê ú y= D max é ù ë û Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt ù A m Ỵ é B m Ỵ é ê ê ë10;13) È {14} ë10;13ú û é ù C m Ỵ ( 10;13) È {14} D m Ỵ ë ê10;14û ú ê ë1;3ú û 13 - x + + x = m + 2x - x2 + www.Thuvienhoclieu.Com Trang 2/143 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 17: Tính đạo hàm hàm số y = e2x sin x A e2x (sin x + cosx) B 2e2x cosx D e2x (2sin x - cosx) C e2x (2sin x + cosx) ( ( x) ) = là? Câu 18: Cho hàm số f ( x) = x - 3x + Số nghiệm phương trình ff A B D C Câu 19: Cho hàm số y = f ( x) xác định tập D Trong mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? f ( x) nếu f ( x) £ M với x thuộc D A M = max D f ( x) nếu f ( x) > m với x thuộc D B m = D f ( x) nếu f ( x) £ m với x thuộc D và tồn x0 Ỵ D cho f ( x0 ) = m C m = D f ( x) nếu f ( x) £ M với x thuộc D và tồn x0 Ỵ D cho f ( x0 ) = M D M = max D ( ) Câu 20: Tìm tập xác định hàm số y = x2 - 7x + 10 C (- ¥ ;2) È (5; +¥ ) D ¡ \ { 2;5} B (2;5) A ¡ - Câu 21: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông B, AB = a; BC = a có hai mặt phẳng (SAB );(SAC ) vng góc với đáy Góc SC với mặt đáy 600 Tính khoảng cách từ A đến mặt (SBC ) A 4a 39 13 B a 39 13 C 2a 39 39 D 2a 39 13 3 Câu 22: Cho a,b là hai số thực dương Rút gọn biểu thức a b + b a a + 6b 1 A a 3b3 B a 3b3 Câu 23: Khối chóp tứ giác có mặt đáy là A Hình thoi B Hình chữ nhật C ab 2 D a 3b3 C Hình vng D Hình bình hành Câu 24: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 + và đường thẳng d :y = là A B C D Câu 25: Tính giá trị biểu thức log1 a + loga2 a 3;1 ¹ a > a A 55 B - 17 C - 53 D 19 Câu 26: Hàm số y = x3 - 3x + có điểm cực đại là A - B C D M ( - 1;6) Câu 27: Một công ty chuyên sản xuất gỗ muốn thiết kế thùng đựng hàng bên dạng hình lăng trụ tứ giác khơng nắp, tích là 62, 5dm3 Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người ta cần thiết kế thùng cho tổng S diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất, S A 50 5dm2 B 106,25dm2 C 75dm2 D 125dm2 Câu 28: Gọi x1, x2(x1 < x2) là hai nghiệm phương trình 8x+1 + 8.(0,5)3x + 3.2x+3 = 125 - 24.(0,5)x Tính giá trị P = 3x1 + 5x2 A B - C www.Thuvienhoclieu.Com D - Trang 3/143 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 29: Xét mệnh đề sau: 1) Đồ thị hàm số y = có hai đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang 2x - 2) Đồ thị hàm số y = x + x + x + có hai đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng x 3) Đồ thị hàm số y = x- 2x - có đường tiệm cận ngang và hai đường tiệm cận đứng x - Số mệnh đề đúng là A B D C Câu 30: Hàm số y = x4 - 2x2 + có điểm cực trị? A B C Câu 31: Tập nghiệm bất phương trình ổ ổ ữ ỗ ữ ữ 0; ẩ ;1ữ ẩ ỗ ỗ A ỗ ữ ữ ç ç ÷ è3 ø ÷ ç 3ø è ổ ữ ;1ữ ẩ ỗ C ỗ ữ ỗ ữ ố3 ứ ( 3; +Ơ ( 3; +Ơ 16log3 x log3 x2 + 3 3log3 x2 log3 x + ỉ ÷ ÷ 0; ẩ ỗ B ỗ ữ ỗ ỗ ố 3ữ ø ) ( > là 3; +¥ ) ỉ ổ ữ ữ ỗ ữ ữ 0; ẩ ;1 ỗ ỗ D ỗ ữ ữ ỗ ữ ỗ ỗ 3ứ ố3 ữ ứ ố ) Câu 32: Cho a,b là số thực dương Viết biểu thức A a 4b6 - D 1 12 a3b2 dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ 1 B a 4b6 C a 4b3 1 D a2b6 Câu 33: Cho biết tăng dân số ước tính theo cơng thức S = A.eNr (trong A là dân số năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm) Đầu năm 2010 dân số tỉnh Bắc Ninh là 1.038.229 người tính đến đầu năm 2015 dân số tỉnh là 1.153.600 người Hỏi nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm giữ nguyên đầu năm 2020 dân số tỉnh nằm khoảng nào? A ( 1.281.700;1.281.800) B ( 1.281.800;1.281.900) C ( 1.281.900;1.282.000) D ( 1.281.600;1.281.700) Câu 34: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a Gọi M , N là trung điểm SB, SC Tính thể tích khối chóp A.BCNM Biết mặt phẳng (AMN ) vng góc với mặt phẳng (SBC ) A a 96 B a 32 C a 12 D a 16 2x + là x- D x = - 1;y = Câu 35: Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = 1;y = B y = 1;x = C x = 1;y = - Câu 36: Chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ln……………số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn www.Thuvienhoclieu.Com Trang 4/143 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 37: Phần không gian bên chai rượu có hình dạng hình bên Biết bán kính đáy R = 4,5cm, bán kính cổ r = 1,5cm, AB = 4,5cm, BC = 6,5cm,CD = 20cm Thể tích phần khơng gian bên chai rượu A 3321p cm3 ( ) B 7695p cm3 16 ( ) C 957p cm3 ( ( ) ) D 478p cm Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Gọi điểm O là giao điểm AC và BD a Biết khoảng cách từ O đến SC Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 2a3 a3 B C D 3 12 Câu 39: Cho lăng trụ tam giác ABC A 'B 'C ' Gọi M , N , P là trung điểm cạnh A 'B ', BC ,CC ' Mặt phẳng (MNP ) chia khối lăng trụ thành hai phần, phần chứa điểm B tích là V1 A Gọi V là thể tích khối lăng trụ Tính tỉ số A 61 144 B 37 144 V1 V C 25 144 D 49 144 Câu 40: Một hộp giấy hình hộp chữ nhật tích 2dm Nếu tăng cạnh hộp giấy thêm 2dm 3 thể tích hộp giấy là 16dm Hỏi nếu tăng cạnh hộp giấy ban đầu lên 2dm thể tích hộp giấy là: A 32dm B 64dm C 72dm D 54dm Câu 41: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x - ( m + 1) x + m cắt trục hoành bốn điểm phân biệt có tổng bình phương hoành độ A m = - 1+ 2 B m = C m = D m = Câu 42: Diện tích hình cầu đường kính 2a là 16 A S = 4pa2 B S = 16pa2 C S = pa2 D S = pa2 3 www.Thuvienhoclieu.Com Trang 5/143 www.Thuvienhoclieu.Com 1- x ỉ ÷ ÷ Câu 43: Cho ham s y = ỗ ỗ ữ ỗ ố1 + a2 ÷ ø với a > là số Trong khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng ¡ B Hàm số ln nghịch biến khoảng (- ¥ ;1) C Hàm số nghịch biến khoảng (1; +¥ ) D Hàm số ln đồng biến ¡ Câu 44: Cho hình nón ( N) có đáy là hình tròn tâm O, đường kính 2a và đường cao SO = 2a Cho điểm H thay đổi đoạn thẳng SO Mặt phẳng ( P ) vuông góc với SO H và cắt hình nón theo đường tròn (C ) Khối nón có đỉnh là O và đáy là hình tròn ( C ) tích lớn bao nhiêu? 7pa3 8pa3 11pa3 32pa3 B C D 81 81 81 81 Câu 45: Cho hình trụ có chiều cao nội tiếp hình cầu bán kính Tính thể tích khối trụ này A 200p B 72p C 144p D 36p A Câu 46: Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng ( ABC ) , SA = 2a, AB = a, AC = 2a , · BAC = 600 Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC A V = pa3 B V = pa3 C V = 2pa3 3 D V = 64 2pa Câu 47: Cho hình trụ ( T ) có chiều cao và bán kính a Một hình vng ABCD có hai cạnh AB,CD là hai dây cung hai đường tròn đáy, cạnh AD, BC là đường sinh hình trụ ( T ) Tính cạnh hình vuông này A a B a 10 C a D 2a ( ) Câu 48: Cho log2 b = 3,log2 c = - Hãy tính log2 b c A B C D x- ; y = x3 + 4x - 4sin x Trong hàm số có bao x +1 nhiêu hàm số đồng biến tập xác định chúng A B C D Câu 49: Cho hàm số y = x5 - x3 + 2x; y = 3x- 2- x Câu 50: Giải bất phương trình 22x+1 > 22x+1 + éx > ê A ê B x > C - < x < êx < - ê ë D x < - - - HẾT www.Thuvienhoclieu.Com Trang 6/143 www.Thuvienhoclieu.Com SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHỊNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề Mã đề 202 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Giải bất phương trình 2- x +3x < A < x < éx > C ê êx < ê ë B < x < D < x < Câu 2: Hàm số y = - x3 + 3x2 - nghịch biến khoảng nào sau đây? A ( 0;2) B ( - ¥ ;0) và ( 2; +¥ ) C ( - ¥ ;2) D ( - ¥ ;0) È ( 2;+¥ ) Câu 3: Hàm số y = x - 5x + có điểm cực trị? A B C D Câu 4: Cho lăng trụ tam giác ABC A 'B 'C ' có tất cạnh 2a Tính thể tích khối lăng trụ A 2a3 3 B a 3 C a 3 D a 3 Câu 5: Cho hàm số y = x3 - 3m2x2 + m3 có đồ thị (C ) Tìm tất giá trị thực tham số m để tiếp tuyến đồ thị ( C ) điểm có hoành độ x0 = 1song song với đường thẳng d : y = - 3x A m = B m = - ém = C ê D Khơng có giá trị m êm = - ê ë Câu 6: Thiết diện qua trục hình nón ( N) là tam giác cạnh 2a Tính diện tích toàn phần hình nón này 2 2 A Stp = 6pa B Stp = 5pa C Stp = 3pa D Stp = 4pa Câu 7: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f ( x) = m + có bốn nghiệm phân biệt A - < m < - B D - < m < - - £ m £ - C - £ m £ - www.Thuvienhoclieu.Com Trang 7/143 www.Thuvienhoclieu.Com x +2 Xét mệnh đề sau: x- 1) Hàm số cho đồng biến ( 1;+¥ ) Câu 8: Cho hàm số y = 2) Hàm số cho nghịch biến ¡ \ {1} 3) Hàm số cho nghịch biến khoảng xác định 4) Hàm số cho nghịch biến khoảng ( - ¥ ;1) và ( 1;+¥ ) Số mệnh đề đúng là A B C D Câu 9: Giải phương trình log3 ( 4x + 5) = A x = B x = C x = D x = Câu 10: Tổng tất nghiệm phương trình 2log2(x - 1) + log2(x - 3) = A B + C - D + 2 Câu 11: Tập tất giá trị m để phương trình 2( x- 1) log x2 - 2x + = 4x- m.log x - m + có đúng 2 hai nghiệm phân bit la ổ ộ ổ 1ự 1ử ữ ỗ ỳẩ ờ3; +Ơ ữ ữ ữ Ơ ; Ơ ; ç ç A ç B ÷ ÷ ç ç ú ê ÷ ÷ 2 è ø è ø ỷ ( ổ ổ3 1ử ữ ỗ ữ Ơ ; ẩ ỗ ỗ D ỗ ữ ỗ ỗ2 ; +Ơ ữ ố 2ứ ố C ; +∞ ÷ 2  ( ( ) ) ÷ ÷ ÷ ÷ ø ) Câu 12: Hàm số y = ln - x + đồng biến tập nào? A (- 2;0) ( B ( - 2;2) ) C - ¥ ;2 ( D - ¥ ;2ù ú û Câu 13: Đường cong hình bên là đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi là hàm số nào? x- 2x - x +1 x +1 B y = C y = D y = x +1 x- x- 1- x Câu 14: Thể tích khối nón có bán kính đáy R, chiều cao h và độ dài đường sinh l là? A V = pR 2h B V = pR 2h C V = pR 2h D V = pR 2l 3 A y = Câu 15: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = y=5 A é1;3ù ê ú ë û y= B é ù ê1;3û ú ë x2 + ù đoạn é ê ë1;3ú û x y=4 C é1;3ù ê ú ë û www.Thuvienhoclieu.Com y= D é ù ê1;3û ú ë 13 Trang 8/143 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình hai nghiệm phân biệt ù A m Î ( 11;14ù B m Î é ú ê11;14û ú ûÈ {15} ë é ù C m Ỵ ( 11;14) È {15} D m Ỵ ë ê11;15û ú - x + + x = m + 2x - x2 có Câu 17: Tính đạo hàm hàm số y = e- x sin x A e- x (sin x + cosx) B - e- x (sin x - cosx) C - e- x cosx D - e- x (sin x + cosx) ( ( x) ) = là? Câu 18: Cho hàm số f ( x) = x - 3x + Số nghiệm phương trình ff A B D C Câu 19: Cho hàm số y = f ( x) xác định tập D Trong mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? f ( x) nếu f ( x) £ M với x thuộc D A M = max D f ( x) nếu f ( x) > m với x thuộc D B m = D f ( x) nếu f ( x) ³ m với x thuộc D và tồn x0 Ỵ D cho f ( x0 ) = m C m = D f ( x) nếu f ( x) ³ M với x thuộc D và tồn x0 Ỵ D cho f ( x0 ) = M D M = max D ( ) Câu 20: Tìm tập xác định hàm số y = x2 - 7x + 10 A ¡ \ { 2;5} B (2;5) C (- ¥ ;2) È (5; +¥ ) D ¡ Câu 21: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông B, AB = a; BC = a có hai mặt phẳng (SAB );(SAC ) vng góc với đáy Góc SC với mặt đáy 600 Tính khoảng cách từ A đến mặt (SBC ) A 6a 10 B a C 10 3a D 10 3a 10 3 Câu 22: Cho a,b là hai số thực dương Rút gọn biểu thức a b + b a a + 6b A a 3b3 B ab Câu 23: Số mặt khối lập phương là: A B 1 C a2b2 2 D a 3b3 C 10 D Câu 24: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + và đường thẳng d :y = là A B C D Câu 25: Tính giá trị biểu thức log1 a + loga2 a2; ¹ a > a A 13 B - 11 C - 35 D 37 Câu 26: Hàm số y = x3 - 3x + có điểm cực tiểu A - B C D M ( 1;2) Câu 27: Một công ty chuyên sản xuất gỗ muốn thiết kế thùng đựng hàng bên dạng hình lăng trụ tứ giác khơng nắp, tích là 62, 5dm3 Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người ta cần thiết kế thùng cho tổng S diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất, S www.Thuvienhoclieu.Com Trang 9/143 www.Thuvienhoclieu.Com B 106, 25dm A 50 5dm C 75dm D 125dm Câu 28: Gọi x1, x2(x1 < x2) là hai nghiệm phương trình 8x+1 + 8.(0,5)3x + 3.2x+3 = 125 - 24.(0,5)x Tính giá trị P = 3x1 - 5x2 A - B - C D - Câu 29: Xét mệnh đề sau: 1) Đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang 2x - 2) Đồ thị hàm số y = x + x + x + có hai đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng x 3) Đồ thị hàm số y = x- 2x - có đường tiệm cận ngang và hai đường tiệm cận đứng x - Số mệnh đề đúng là A B C D Câu 30: Hàm số y = x4 + 2x2 + có điểm cực trị? A B C Câu 31: Tập nghiệm bất phương trình ỉ 1ư ÷ ; ÷ ẩ 1; ỗ A ỗ ữ ỗ ữ ỗ è3 3ø ( ) 16log3 x log3 x2 + B (0;1) È (3; +¥ ) 1 3log3 x2 - log3 x + 12 a3b dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ B a 4b9 < là ỉ ÷ ổ ổ ử 1 ữ ỗ ỗ ữ ÷ ÷ ; È (3 ; +¥ ) 0; ẩỗ ỗ ỗ ỗ ; 3ữ C D ỗ ữ ữ ữ ữ ữ ỗ ỗ ố3 ứ ố3 ứ ố 3ữ ứ ỗ Cõu 32: Cho a,b la số thực dương Viết biểu thức A a 4b12 D C a 4b12 1 D a 4b6 Câu 33: Cho biết tăng dân số ước tính theo cơng thức S = A.e Nr (trong A là dân số năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm) Đầu năm 2010 dân số tỉnh Bắc Ninh là 1.038.229 người tính đến đầu năm 2015 dân số tỉnh là 1.153.600 người Hỏi nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm giữ nguyên đầu năm 2020 dân số tỉnh nằm khoảng nào? A ( 1.281.700;1.281.800 ) B ( 1.281.800;1.281.900 ) C ( 1.281.900;1.282.000 ) D ( 1.281.600;1.281.700) Câu 34: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a Gọi M , N là trung điểm SB, SC Tính thể tích khối chóp A.BCNM Biết mặt phẳng (AMN ) vng góc với mặt phẳng (SBC ) A a 10 18 B a 10 16 C a 10 24 D a 10 48 2x + là x +1 D x = 1;y = Câu 35: Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = - 1;y = B y = - 1;x = C x = - 1;y = - Câu 36: Chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ln……………số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn www.Thuvienhoclieu.Com Trang 10/143 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 41: Tính giá trị biểu thức log1 a + loga2 a2;1 ¹ a > a A 13 B - 35 C 37 D ( 11 ( ) ) Câu 42: Tập tất giá trị m để phương trình 2( x- 1) log x2 - 2x + = 4x- m.log x - m + có 2 đúng hai nghiệm phân biệt là ỉ ỉ 1ử ổ 1ử ữ ữ ữ ẩỗ ỗ- Ơ ; ữ ỗ ; +Ơ ữ ỗ- Ơ ; ữ A ỗ B ỗ ữ ữ ữ ữ ố ữ ữ ỗ ỗ2 ỗ 2ứ 2ứ ố ứ ố ổ ộ 1ự ỳẩ ờ3; +Ơ ữ ữ ; + ữ Ơ ; ỗ C ỗ D ữ ỗ ữ 2ỳ ố ứ ỷ ë2 Câu 43: Một công ty chuyên sản xuất gỗ muốn thiết kế thùng đựng hàng bên dạng hình lăng trụ tứ giác khơng nắp, tích là 62, 5dm3 Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người ta cần thiết kế thùng cho tổng S diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất, S A 75dm B 125dm C 50 5dm D 106, 25dm Câu 44: Gọi x1, x2(x1 < x2) là hai nghiệm phương trình 8x+1 + 8.(0,5)3x + 3.2x+3 = 125 - 24.(0,5)x Tính giá trị P = 3x1 - 5x2 A B - C - ( ) D - Câu 45: Tìm tập xác định hàm số y = x2 - 7x + 10 C (- ¥ ;2) È (5; +¥ ) D ¡ \ { 2;5} B (2;5) A ¡ Câu 46: Cho hình trụ có chiều cao nội tiếp hình cầu bán kính Tính thể tích khối trụ này A 30 5p B 20 5p C 40p D 40 5p Câu 47: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Gọi điểm O là giao điểm AC và BD a Biết khoảng cách từ O đến SC Tính thể tích khối chóp S.ABC A a B a C a 12 D a 2x + là x +1 D x = - 1;y = Câu 48: Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = - 1;y = - B y = - 1;x = C x = 1;y = Câu 49: Diện tích hình cầu đường kính a là A S = pa2 B S = pa2 C S = pa2 D S = 4pa2 3 Câu 50: Phần khơng gian bên chai rượu có hình dạng hình bên Biết bán kính đáy R = 4,5cm, bán kính cổ r = 1,5cm, AB = 4,5cm, BC = 6,5cm,CD = 20cm Thể tích phần khơng gian bên chai rượu 3321p 957p 7695p A B C 478p cm D cm3 cm3 cm3 16 ( ) ( ) ( ) www.Thuvienhoclieu.Com ( ) Trang 129/143 www.Thuvienhoclieu.Com - - HẾT -SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHỊNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; khơng kể thời gian giao đề Mã đề 223 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông B, AB = a;BC = 2a có hai mặt phẳng (SAB );(SAC ) vng góc với đáy Góc SC với mặt đáy 600 Tính khoảng cách từ A đến mặt (SBC ) A a 15 B a 15 12 C a 15 Câu 2: Tìm giá trị lớn hàm số y = y = 11 A max é1;4ù ê ú ë û y=6 B max é1;4ù ê ú ë û D a 15 x2 + 1;4ù đoạn é ê ú ë û x 25 y= C max é1;4ù ê û ú ë y = 10 D max é1;4ù ê ú ë û ( ( x) ) = là? Câu 3: Cho hàm số f ( x) = x - 3x + Số nghiệm phương trình ff B C x- Câu 4: Cho hàm số y = Xét mệnh đề sau: x- 1) Hàm số cho đồng biến ( - ¥ ;1) È ( 1; +¥ ) A D 2) Hàm số cho đồng biến ¡ \ {1} 3) Hàm số cho đồng biến khoảng xác định 4) Hàm số cho đồng biến khoảng ( - ¥ ;- 1) và ( - 1; +¥ ) Số mệnh đề đúng là A B C D 1- x ỉ a ÷ ÷ với a > là số Trong khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Câu 5: Cho hàm s y = ỗ ỗ 2ữ ỗ ữ ố1 + a ø www.Thuvienhoclieu.Com Trang 130/143 www.Thuvienhoclieu.Com A Hàm số nghịch biến khoảng ¡ B Hàm số nghịch biến khoảng (- ¥ ;1) C Hàm số ln đồng biến ¡ D Hàm số nghịch biến khoảng (1; +¥ ) ( ) Câu 6: Hàm số y = ln - x + đồng biến tập nào? ( ) A - ¥ ;3 ( D - ¥ ;3ù ú û C ( - 3;3) B (- 3;0) 1 23 23 Câu 7: Cho a,b là hai số thực dương Rút gọn biểu thức a b + b a a + 6b A a 3b3 2 B ab C a 3b3 D a 3b3 Câu 8: Hàm số y = - x4 - 2x2 + có điểm cực trị? A B C D Câu 9: Giải bất phương trình 2- x +3x > éx > A < x < B < x < C ê D < x < êx < ê ë Câu 10: Cho hàm số y = f ( x) xác định tập D Trong mệnh đề sau mệnh đề nào sai? f ( x) nếu f ( x) ³ m với x thuộc D và tồn x0 Ỵ D cho f ( x0 ) = m A m = D f ( x) f ( x) £ M với x thuộc D B Nếu M = max D f ( x) nếu f ( x) > m với x thuộc D C m = D f ( x) nếu f ( x) £ M với x thuộc D và tồn x0 Ỵ D cho f ( x0 ) = M D M = max D Câu 11: Tập nghiệm bất phương trình ỉ 1ư ÷ ; ữ ẩ 1; ỗ A ỗ ữ ỗ ữ ç è2 2ø ( ) 16log2 x - 3log2 x2 < là log2 x2 + log2 x + ổ 1ữ ữ ; ỗ B ỗ ữẩ (1; +Ơ ) ỗ ỗ ố2 2ữ ứ ổ1 ữ ;1ữ ẩ 2; +Ơ ỗ D ç ÷ ç ÷ ç è2 ø ( C (0;1) È ( 2; +¥ ) 4x- ) 2- 2x Câu 12: Giải bất phương trình 22x+1 > 22x+1 + é êx < - 1 A x < B ê C x > D
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có đáp án , 24 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay