Tổng hợp 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 12 có đáp án

36 29 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:21

www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ Thời gian làm bài: 45 phút Câu Trong mặt khối đa diện, số cạnh thuộc mặt tối thiểu A B C D Câu Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Chọn khẳng định khẳng định sau: 1 A B V C D VS ABC = VS ABCD VS ABC = VS ABCD VS ABC = VS ABCD S ABC = VS ABCD Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đè sai: A Khối hộp khối đa diện lồi B Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi C Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi D Khối tứ diện khối đa diện lồi Câu Khối đa diện sau mặt khơng phải tam giác đều? A Bát diện B Nhị thập diện C Thập nhị diện D Tứ diện Câu Cho khối chóp tích V Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống lần, chiều cao thể tích khối chóp lúc bao nhiêu? A V B V C V 18 giảm D V 27 Câu Cho hình lăng trụ tam giác cạnh a Thể tích khối lăng trụ bao nhiêu? A 2a B a3 C 2a D a 3 3 Câu Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 Thể tích khối lập phương bao nhiêu? A 84 B 64 C 94 D 48 Câu Cho khối chóp diện tích đáy B, chiều cao h Khi thể tích khối chóp bao nhiêu? A B C D B.h B.h B.h B.h Câu Cho hình lăng trụ ABC A’B’C’ đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc A’ xuống (ABC) trung điểm AB Mặt bên (ACC’A’) tạo với đáy góc 45 Tính thể tích khối lăng trụ A 2a 3 3 C 3a 16 16 B a D a 3 Câu 10 Các khối đa diện mà đỉnh đỉnh chung ba mặt số đỉnh Đ số cạnh C khối đa diện ln thỏa mãn điều kiện nào? A 3Đ = 2C B 3CĐ= C Đ = C − D Đ ≥ C Câu 11 Cho (H) khối đa diện loại {3; 3} Khẳng định sau khẳng định ? A Mỗi mặt (H) tam giác B Mỗi mặt (H) tam giác C Mỗi đỉnh (H) đỉnh chung mặt D Mỗi đỉnh (H) đỉnh chung mặt Câu 12 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a; SA = a vng góc với mặt phẳng đáy Gọi H trung điểm SB, K hình chiếu vng góc A lên SD Tính thể tích khối chóp S.AHK www.Thuvienhoclieu.Com Trang 1/36 www.Thuvienhoclieu.Com A 5 B 5 C 5 D 5 a a a a 24 48 36 72 Câu 13 Cho hình hộp ABCD A’B’C’D’ Tỉ số thể tích khối tứ diện ACB’D’ khối hộp ABCD A’B’C’D’ bao nhiêu? A B C D Câu 14 Ba kích thước hình hộp chữ nhật lập thành cấp số nhân cơng bội Thể tích hình hộp cho 1728 Khi kích thước hình hộp bao nhiêu? A 8; 16; 32 B 2; 4; C 3; 3;38 D 6; 12; 24 Câu 15 Cho hình lập phương (H) Gọi (H’) hình bát diện đỉnh tâm mặt (H) Tính tỉ số diện tích toàn phần (H) (H’): 3 A B C 16 D Câu 16 Cho khối chóp S.ABC SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy (ABC) Gọi I trung điểm AB Chọn khẳng định khẳng định sau: 1 A V B VS ABC = SA S ABC C VS ABC = SI S ABC D VS ABC = SI S ABC S ABC = SA S ABC 3 Câu 17 Khối tám mặt thuộc loại nào? } } A { } B { C { } D { Câu 18 Cho khối chóp S ABC Gọi M , N trung điểm SA, SB Tỉ số thể tích hai khối chóp S ACN S BCM bao nhiêu? 1 A B C D Câu 19 Cho hình chóp tam giác chiều cao 50 m độ dài cạnh đáy 10 m, 12 m, 16 m Tính diện tích đáy hình chóp cho A 3593 m B 3590 m C 3592 m D 3591 m Câu 20 Cho hình chóp tam giác S.ABC, gọi O trọng tâm tam giác ABC Mệnh đề sau SAI: A Điểm O cách mặt bên (SAB), (SAC), (SBC) B Các mặt bên (SAB), (SAC), (SBC) tam giác C Các mặt bên (SAB), (SAC), (SBC) tam giác cân D SO vng góc với mặt phẳng (ABC) 5;3 3;4 3;3 4;3 HẾT -ĐÁP ÁN: Mã đề [172] 1B 2A 3B 16C 17B 18C 4C 19D 5B 20B 6D 7B 8D 9C 10A www.Thuvienhoclieu.Com 11A 12D 13C 14D 15D Trang 2/36 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = a , SA vng góc với đáy mp(SBC) tạo với đáy góc 600 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a3 3a A V = 3a B V = C V = D V = a 3 Câu 2: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Số đỉnh số mặt hình đa diện ln ln B Số đỉnh số cạnh hình đa diện ln ln C Tồn hình đa diện số đỉnh số mặt D Tồn hình đa diện số cạnh số đỉnh Câu 3: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Hai mặt phẳng(SAC) (SAD) vng góc với mặt phẳng đáy SA = a Tính thể tích khối chóp S.ABCD 3a 3a 3a C D 12 Câu 4: Với bìa hình chữ nhật chiều dài 20cm, chiều rộng 12cm, người ta cắt bỏ góc bìa hình vng cạnh 3cm (hình 1) gấp lại thành hình hộp chữ nhật khơng nắp Thể tích hộp A 3a Hình A 720cm3 B B 252cm3 C 504cm3 D 384cm3 Câu 5: Mặt phẳng (A’BC) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành khối đa diện nào? A Ba khối tứ diện B Hai khối chóp tứ giác C Hai khối chóp tam giác D Một khối chóp tam giác khối chóp tứ giác Câu 6: Cho khối 20 mặt cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt khối 20 mặt Mệnh đề đúng? A S = 3a B S = 5a C S = 3a D S = 3a Câu 7: Cho khối chóp S.ABC SA vng góc với đáy, SA = 6, AB = 3, BC = CA = Tính thể tích V khối chóp A V = 12 B V = 36 C V = 60 D V = 72 Câu 8: Cho khối chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) Tính thể tích khối chóp biết góc SC mp (ABCD) 450 a3 a3 a3 A B C D a 3 Câu 9: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình thoi với BD = a 2, AC = a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = 3a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A a B a3 C a3 www.Thuvienhoclieu.Com D a3 Trang 3/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 10: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Lắp ghép hai khối đa diện lồi khối đa diện lồi B Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi C Khối tứ diện khối đa diện lồi D Khối hộp khối đa diện lồi Câu 11: Các đường chéo mặt hình hộp chữ nhật cm, 10 cm 13 cm Thể tích khối hộp A 10cm3 B.6 cm3 C.5 26 cm3 D.12cm3 Câu 12: Cho hình chóp tam giác S.ABC đáy ABC tam giác vng A với AC = a 3, AB = a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = a Gọi M, N, P trung điểm AB, BC AC Tính thể tích tứ diện SMNP a3 a3 a3 a3 A B C D 8 Câu 13: Cho hình chóp tam giác S.ABC đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 B C D 12 12 Câu 14: Cho hình chóp tam giác S.ABC Gọi A’, B’, C’ trung điểm SA, SB SC Khi tỉ VS A ' B 'C ' số bằng: VS ABC 1 1 A B C D Câu 15: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Mỗi hình đa diện ln cạnh B Mỗi hình đa diện ln đỉnh C Mỗi đỉnh hình đa diện ln đỉnh chung cạnh D Một khối đa diện mặt Câu 16: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Số cạnh hình đa diện lớn B Số mặt hình đa diện lớn C Số mặt hình đa diện lớn D Số đỉnh hình đa diện lớn Câu 17: Cho khối lập phương đường chéo 3a Khi thể tích khối lập phương bằng: A 9a B 3a C a D 27a Câu 18: Thể tích khối chóp tứ giác tất cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 19: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh Thể tích khối đa diện AB’CB bằng: A B C D 4 A Câu 20: Ghép khối lập phương cạnh a để khối hộp chữ thập hình vẽ Tính diện tích tồn phần Stp khối chữ thập A Stp = 20a B Stp = 30a C Stp = 12a www.Thuvienhoclieu.Com D Stp = 22a Trang 4/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 21: Cho khối chóp S.ABCD đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt phẳng đáy SC tạo với mp(SAB) góc 300 Tính thể tích V khối chóp cho 2a 2a 6a A V = B V = C V = 2a3 D V = 3 Câu 22: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ BB’ = a, đáy ABC tam giác vuông cân B AC = a Tính thể tích V khối lăng trụ cho a3 a3 a3 A V = a B V = C V = D V = Câu 23: Khối đa diện loại {4; 3} khối: A Hai mươi mặt B Bát diện C lập phương D Mười hai mặt 3a Câu 24: Cho hình chóp S.ABC tích SAC tam giác cạnh a Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) là: a a A B C a D 4a 4 Câu 25: Hình chóp tứ giác mặt phẳng đối xứng? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng - - HẾT -ĐÁP ÁN A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 10 A B C D 11 A B C D 12 A B C D 13 A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 17 A B C D www.Thuvienhoclieu.Com 18 A B C D 19 A B C D 20 A B C D 21 A B C D 22 A B C D 23 A B C D 24 A B C D Trang 5/36 25 A B C D www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ Thời gian làm bài: 45 phút Mỗi câu phương án Hãy ghi lựa chọn vào bảng sau: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 · · Câu 1: Cho hình chóp SABC BAC = 90o ; ABC = 30o ; SBC tam giác cạnh a (SAB) ⊥ (ABC) Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 A B C D 2a 2 24 24 12 Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật AD = 2a, AB = a Gọi H trung điểm AD , biết SH ⊥ ( ABCD ) , SA = a Thể tích khối chóp SABCD là: 2a A 4a 3 B 2a 3 C 4a D · Câu 3: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy tam giác vuông A, AC = a, ACB = 600 Đường chéo BC’ mặt bên (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: 2a a3 4a B C D a 3 Câu 4: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình chữ nhật , ∆ SAB cạnh a nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD) biết (SAC) hợp với (ABCD) góc 30o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C D a 3 Câu 5: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình chữ nhật AB = 2a , BC = 4a, SAB ⊥ (ABCD), hai mặt bên (SBC) (SAD) hợp với đáy ABCD góc 30o Thể tích khối chóp SABCD là: 8a 3 a3 8a 3 4a 3 A B C D 9 Câu 6: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình thang vuông a D; AD = CD = a; AB=2a, ∆ SAB nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD) Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C D a 3 2 Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy 2a Mặt bên hình chóp tạo với đáy góc 600 Mặt phẳng (P) chứa AB qua trọng tâm G tam giác SAC cắt SC, SD M, A N Thể tích khối chóp S.ABMN là: A 5a 3 B 2a 3 C a3 D 4a 3 Câu 8: Cho khối chóp S.ABC đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên ( SAB ) ( SAC ) vng góc với đáy SC = a Thể tích khối chóp SABC là: A 2a B a3 C a3 D a3 12 Câu 9: Cho hình chóp SABC đáy ABC tam giác cạnh a biết SA ⊥ (ABC) (SBC) hợp với đáy (ABC) góc 60o Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 www.Thuvienhoclieu.Com Trang 6/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 10: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình vng biết SA ⊥ (ABCD), SC = a SC hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 a3 A B C D 48 24 16 48 · Câu 11: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình thoi cạnh a góc BAD = 60o, SA ⊥ (ABCD) Biết khoảng cách từ A đến cạnh SC a Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A a 3 B C D 12 Câu 12: Cho hình chóp SABC SB = SC = BC = CA = a Hai mặt (ABC) (SAC) vng góc với (SBC) Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 Câu 13: Cho hình chóp SABC đáy ABC tam giác vng cân B với AC = a, biết SA ⊥ (ABC) SB hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 24 24 48 Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật tâm O , AC = 2AB = 2a, SA ⊥ (ABCD), SD = a Thể tích khối chóp SABCD là: A a3 B a C a3 D a 15 Câu 15: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình vng cạnh a SA ⊥ (ABCD) mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 2a 3 A B C D a 3 3 Câu 16: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình thoi với AC = 2BD = 2a ∆ SAD vuông cân S , (SAD) ⊥ (ABCD) Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 Câu 17: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình chữ nhật biết SA ⊥ (ABCD), SC hợp với đáy góc 45o AB = 3a , BC = 4a Thể tích khối chóp SABCD là: 10a 3 A B 40a C 10a D 20a 3 Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Hai mặt phẳng ( SAB ) , ( SAD ) vng góc với đáy, SC = a Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C a D Câu 19: Cho hình chóp SABC đáy ABC tam giác vuông cân a với AB = AC = a, biết tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vng góc với (ABC) ,mặt phẳng (SAC) hợp với (ABC) góc 45o Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 A B C D a 12 24 Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh 2a , tam giác SAB đều, H trung điểm cạnh AB , biết SH ⊥ ( ABCD ) Thể tích khối chóp SABCD là: A a3 B 2a 3 C 4a 3 www.Thuvienhoclieu.Com D a3 Trang 7/36 www.Thuvienhoclieu.Com - - HẾT made dapan 132 1A 132 2D 132 3D 132 4A 132 4A 132 5A 132 6C 132 D 132 B 132 A 132 D 132 B 132 C 132 C 132 B 132 C 132 D 132 B 132 B 132 C www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ Thời gian làm bài: 45 phút A TRẮC NGHIỆM ( điểm ) Câu 1: MĐ1 Khối đa diện loại { 4;3} tên gọi là: A Khối lập phương B Khối bát diện C Khối mười hai mặt D Khối hai mươi mặt Câu 2: MĐ1 Khối đa diện loại { 3; 4} số cạnh : A 12 B C D 30 Câu 3: MĐ1 Đáy hình chóp S.ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy độ dài a Thể tích khối tứ diện SBCD : a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 4: MĐ1 Cho khối chóp S.ABC với SA,SB,SC đơi vng góc SA=SB=SC= a Khi thể tích khối chóp S.ABC : a3 a3 2a a3 A B C D 3 Câu 5: MĐ1 Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác cạnh a , A’B=2a Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 3a 2a a3 A B C D 2a 4 Câu 6: MĐ1 Cho khối S.ABC đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên (SAB) (SAC) vng góc với mặt đáy , SC= a Gọi M trung điểm SA Tính thể tích khối đa diện SMBC www.Thuvienhoclieu.Com Trang 8/36 www.Thuvienhoclieu.Com a3 a3 a3 a3 B C D 24 12 12 Câu 7: MĐ1 Phát biểu sau ? A Hình tứ diện đỉnh, cạnh, mặt B Hình tứ diện đỉnh, cạnh, mặt C Hình tứ diện đỉnh, cạnh, mặt D Hình tứ diện đỉnh, cạnh, mặt Câu 8: MĐ2 Cho khối S.ABC đáy ABC tam giác vng A Hình chiếu vng góc S lên (ABC) trung điểm H BC, biết AB= a,AC= a , SB= a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D SA = a, AB = AC = 2a, Câu 9: MĐ2 Cho hình chóp S.ABC SA vng góc với đáy, · BAC = 120o Thể tích khối chóp S.ABC : a3 a3 a3 3a A B C D 2 Câu 10: MĐ2 Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ Tỉ số thể tích khối chóp A’.ABD khối lăng trụ 1 1 A B C D Câu 11: MĐ2 Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vuông cân A, AB= a, AB’ hợp với đáy góc 60o Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A a3 a3 a3 a3 \ A B C D Câu 12: MĐ2 Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vuông cân A, AB = a,BB’=2a.Gọi M trung điểm AA’ Tính thể tích khối ABCMB’C’ 5a a3 2a 4a A B C D 6 3 Câu 13: MĐ3 Cho hình chóp tam giác đường cao 25cm cạnh đáy độ dài 20cm,21cm,29cm Tính thể tích khối chóp A 1750cm3 B 5250cm3 C 420cm3 D 2537,5cm3 · Câu 14: MĐ3 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ đáy ABCD hình thoi cạnh a, BAD = 60o ,hình chiếu vng góc A’ lên mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc AB thỏa mãn AH = · 'AH = 30o Thể tích khối ABCD.A’B’C’D’ BH , A a3 a3 a3 a3 B C D 6 Câu 15: MĐ4 Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác cân AB=AC=a , · BAC = 120o Mặt phẳng (AB’C’) tạo với mặt đáy góc 60o Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ a3 a3 a3 2a A B C D A www.Thuvienhoclieu.Com Trang 9/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 16: MĐ4 Cho hình chóp S.ABC , gọi M,N trung điểm SA,SB Tính thể tích khối MNCAB theo thể tích V khối chóp S.ABC 3V V A B 1A 5A 9A 13A 4 2A 6A 10A 14A V 3A 7A 11A 15A C D 2V 4A 8A 12A 16A B TỰ LUẬN ( điểm ) Câu ( điểm) MĐ1 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA a vng góc với mặt đáy SA = Tính góc SC mặt đáy ABCD Câu ( điểm) MĐ3 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ đáy ABCD hình bình hành AB = · a, AD=3a , BAD = 120o , AA’= 3a , hình chiếu vng góc A’ lên mặt phẳng (ABCD) trọng tâm tam giác ABD Tính thể tích khối ABCD.A’B’C’D’ HẾT ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM B TỰ LUẬN Câu ( điểm) + Hình vẽ 0,25đ · + Xác định góc SCA 0,25đ · + Tính SCA = 30o 0,25đx2 Câu ( điểm) + Hình vẽ 0,25đ 3a2 0,25đ 2a + A 'G = 0,25đ + V = a3 0,25đ + SABCD = www.Thuvienhoclieu.Com Trang 10/36 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 13 Thời gian làm bài: 45 phút Câu loại khối đa diện đều? A.12 B.6 C.Vơ số D.5 ( Câu Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật cạnh AB = a, AD=2a Biết SA ⊥ ABCD ) SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 12 B 2a3 C 2a3 D 2a3 Câu Thể tích khối lăng trụ diện tích đáy B chiều cao h là: A.V = Bh B V = Bh C.V = Bh D V = 3Bh Câu Khối đa diện sau mặt khơng phải tam giác đều? A.Khối nhị thập diện B.Khối lập phương C.Khối bát diện D.Khối tứ diện Câu Kim tự tháp Kê-ốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: A.3888150 m3 B.2592100 m2 C 2592100 m3 D.7776300 m3 Câu Khối đa diện loại {3;5} số mặt là: A.12 B.8 C.6 D.20 Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A.Hình hộp đa diện lồi B.Hình lăng trụ đa điện lồi C.Hình bát diện đa diện lồi D.Hình tạo hai hình lập phương ghép với đa diện lồi Câu Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung nhất: A.Hai mặt B.Bốn mặt C.Năm mặt D.Ba mặt Câu Thể tích khối lăng trụ tam giác tất cạnh a là: 3a3 A a3 B a3 C a2 D Câu 10 Tổng diện tích mặt khối lập phương 54 cm Thể tích khối lập phương là: A.27 cm B.8 cm C.64 cm D.36 cm Câu 11 Khối đa diện loại {3;4} số đỉnh là: A.10 B.12 C.6 D.8 Câu 12 Khi tăng độ dài tất cạnh khối lập phương lên gấp ba lần thể tích khối lập phương tương ứng sẽ: A tăng lần B.tăng lần C.tăng 27 lần D.tăng 18 lần II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy Góc SC mặt phẳng (ABCD) 300 a) Chứng minh : BC ⊥ SB; BD ⊥ ( SAC ) b) Tính thể tích khối chóp S.ACD c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) www.Thuvienhoclieu.Com Trang 22/36 www.Thuvienhoclieu.Com Đáp án mã đề: 01 A; 02 B; 03 C; 04 D; 05 B; 06 C; 07 B; 08 B; 09 A; 10 B; 11 A; 12 B; Đáp án mã đề: 01 B; 02 D; 03 B; 04 A; 05 C; 06 A; 07 C; 08 A; 09 D; 10 A; 11 B; 12 D; Đáp án mã đề: 01 A; 02 C; 03 D; 04 A; 05 D; 06 B; 07 C; 08 C; 09 C; 10 C; 11 A; 12 B; Đáp án mã đề: 01 A; 02 C; 03 B; 04 D; 05 D; 06 C; 07 D; 08 A; 09 D; 10 D; 11 A; 12 B; Đáp án mã đề: 10 01 C; 02 D; 03 A; 04 B; 05 D; 06 D; 07 D; 08 D; 09 B; 10 B; 11 C; 12 A; Đáp án mã đề: 11 01 A; 02 D; 03 C; 04 B; 05 D; 06 C; 07 C; 08 D; 09 C; 10 B; 11 D; 12 C; Đáp án mã đề: 12 01 B; 02 D; 03 B; 04 D; 05 B; 06 B; 07 B; 08 C; 09 A; 10 C; 11 C; 12 C; Đáp án mã đề: 13 01 D; 02 C; 03 B; 04 B; 05 C; 06 D; 07 D; 08 D; 09 B; 10 A; 11 C; 12 C; www.Thuvienhoclieu.Com Trang 23/36 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 14 Thời gian làm bài: 45 phút I Phần trắc nghiệm Câu 1: Cho khối chóp S.ABCD ABCD hình vng tâm O, cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABCD) trung điểm H thuộc đoạn AO Góc SD (ABCD) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD a 10 A V = S ABCD a B V S ABCD = 2a C V S ABCD = a 10 D V = S ABCD 3 Câu 2: Khối chóp S.ABC cạnh đáy a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết góc cạnh bên mặt đáy 600 A VS ABCD = 3a B VS ABC = 3a C VS ABCD = a3 12 D VS ABCD = a3 Câu 3: Kim Tự Tháp Ai Cập hình dáng khối đa diện sau A Khối chóp tứ giác B Khối chóp tứ giác C Khối chóp tam giác D Khối chóp tam giác Câu 4: Cho khối chóp S ABCD ABCD hình vng cạnh 3a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết tam giác SAB đều: A VS ABCD = 9a 3 B VS ABCD = 9a C VS ABCD = 9a 3 Câu 5: Mỗi đỉnh bát diện đỉnh chung mặt ? A B C Câu 6: Thể tích khối lăng trụ tam giác tất cạnh a là: A a3 B 3a C 3a D VS ABCD = 9a D D 3a Câu 7: Nếu không sử dụng thêm điểm khác ngồi đỉnh hình lập phương chia hình lập phương thành A Năm hình chóp tam giác đều, khơng tứ diện B Một tứ diện bốn hình chóp tam giác C Bốn tứ diện hình chóp tam giác D Năm tứ diện Câu 8: Thể tích khối chóp S.ABC diện tích đáy 2a2, chiều cao 2a là: A B C D Câu 9: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Tứ diện đa diện lồi B Hình hộp đa diện lồi C Hình lập phương đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu 10: Cho khối chóp S.ABCD ABCD hình thang vng A B Biết AD = 3a; BC = 2a AC = a Hình chiếu S mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc đoạn AD cho AH = HD Góc SC (ABCD) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD = 5a 3 B VS ABCD = 2a C VS ABCD = Câu 11: Khối đa diện loại { 4;3} số đỉnh là: www.Thuvienhoclieu.Com 5a D VS ABCD = 5a Trang 24/36 www.Thuvienhoclieu.Com A B C D 10 Câu 12: Thể tích khối chóp S.ABC diện tích đáy 2a , chiều cao a là: A B C D Câu 13: Cho khối chóp S.ABCD ABCD hình thoi cạnh 2a , tâm O, BAC = 600 Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABCD) điểm H đoạn AB cho AH = HB Góc SC (ABCD) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD = 4a 21 B VS ABCD = a 3 C VS ABCD = a3 D VS ABCD = 2a 21 Câu 14: Cho khối chóp S.ABCD ABCD hình chữ nhật AB = 2a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy SA = a, SB = a Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc SD (ABCD) 300 a 15 A V S ABCD = a 15 B V S ABCD = C VS ABCD = a 3 B VS ABCD = a C VS ABCD = a D V S ABCD = Câu 15: Cho khối chóp S.ABCD ABCD hình chữ nhật AD = 2a; AC = 3a Gọi H trọng tâm tam giác ABD Biết SH vng góc với mặt phẳng đáy Góc SA (ABCD) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD = 2a a 13 3 D VS ABCD = 2a Câu 16: Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' đáy ABCD hình vng cạnh a đường chéo BD' lăng trụ hợp với đáy ABCD góc 300 Thể tích lăng trụ : A B C D Câu 17: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ Đáy tam giác vuông cân AB = AC = a, AA’= a Thể tích khối lăng trụ là: A B C D Câu 18: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' đáy ABC tam giác vng A với AC = a ¼ , ACB = 60o biết BC' hợp với (AA'C'C) góc 300 Thể tích lăng trụ: A B C D Câu 19: Cho khối chóp S.ABC, ba cạnh SA, SB, SC lấy ba điểm A ', B ', C ' cho 1 SA; SB ' = SB; SC ' = SC Gọi V V’ thể tích khối chóp S.ABC V' S A ' B ' C ' Khi tỉ số là: V 1 A B 24 C 12 D 24 12 Câu 20: Cho khối chóp S.ABCD ABCD hình vng cạnh 3a Tam giác SAB cân S SA ' = nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết tam giác SAB vuông 9a A V S ABCD = B VS ABCD = 9a 3 9a 3 C V = S ABCD www.Thuvienhoclieu.Com D VS ABCD = 9a Trang 25/36 www.Thuvienhoclieu.Com II Phần tự luận (3 điểm) Câu Cho hình chóp SABC đáy ABC tam giác cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC (SBC) hợp với đáy (ABC) góc 60o Tính thể tích hình chóp Câu Một bìa hình vng cạnh 44 cm, người ta cắt bỏ góc bìa hình vng cạnh 12 cm gấp lại thành hộp chữ nhật khơng nắp Tính thể tích hộp HẾT www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 15 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi, tâm O SA = SC Các khẳng định sau, khẳng định đúng? A SO  (ABCD) B BD  (SAC) C AC  (SBD) D AB  (SAD) Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành tâm O Hãy đẳng thức sai đẳng thức uur sau: uuu r uuu r uur uuu r uuu r A SA + SC = SO B SB + SD = 2SO uur uur uuu r uuu r uuur uuur uur uuu r uur uuu r C SA + SB + SC + SD = AC + BD D SA + SC = SB + SD uuu r r uuur r uuur u r Câu 3: Cho tứ diện ABCD Đặt AB = b , AC = c , AD = d Gọi G trọng tâm ∆BCD Hệ thức liên hệ r r ur uuur AG b, c, d là: r r ur r r u r r r ur uuur b + c + d uuur b + c + d uuur b + c + d uuur r r ur A AG = B AG = C AG = b + c + d D AG = Câu 4: Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Góc hai đường thẳng a b góc hai đường thẳng a c b song song với c (hoặc b trùng với c) B Góc hai đường thẳng a b góc hai đường thẳng a c b song song với c C Góc hai đường thẳng góc nhọn D Góc hai đường thẳng góc hai véctơ phương hai đường thẳng uuu r uuuu r Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Hãy xác định góc cặp vectơ AB DH ? A 600 B 900 C 1200 D 450 Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng ∆ điểm O Qua O đường thẳng vng góc với ∆ cho trước? A B C Vô số D Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O SA  (ABCD) Các khẳng định sau, khẳng định sai? A SA  BD B SO  BD C AD  SC D SC  BD Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình chữ nhật, SA ⊥ ( ABCD ) Trong tam giác sau tam giác tam giác vuông A SBC B SCD C SAB D SBD Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD; SA vuông góc với đáy (ABCD); ABCD hình vuông Đường thẳng SA vuông góc với đường thẳng sau ? www.Thuvienhoclieu.Com Trang 26/36 www.Thuvienhoclieu.Com A SC; B BC; C SD; D SB Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD; SA vuông góc với đáy (ABCD); ABCD hình vuông Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng sau ? A (SAC) B (SAB) C (SAD) D (ABC) www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 16 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Hình 20 mặt đỉnh? A 30 B 20 C 16 D 12 Câu 2: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' đáy tam giác cạnh a Hình chiếu A ' ( ABC ) trùng 2a Tính thể tích lăng trụ ABC A ' B ' C ' a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 Câu 3: Cho khối lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên a Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' 3a a3 a3 a 15 A B C D 4 4 Câu 4: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' tất cạnh a Tính khoảng cách từ trung điểm M AA ' đến mặt phẳng ( A ' BC ) với tâm tam giác ABC biết AA′ = a 21 a a 21 a B C D 14 Câu 5: Thể tích khối hộp chữ nhật thay đổi kích thước giảm nữa? A Giảm lần B Giảm lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 6: Cho khối chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy độ dài a Tính thể tích tứ diện S BCD a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 7: Hình hộp chữ nhật ba kích thước đơi khác mặt phẳng đối xứng ? A mặt B mặt C mặt D mặt Câu 8: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt ? A mặt B mặt C mặt D mặt a Câu 9: Công thức tính thể tích khối lập phương cạnh A a B a C a D a Câu 10: Hình đa diện khơng tâm đối xứng? A A Lăng trụ lục giác B Hình lập phương C Tứ diện D Bát diện Câu 11: Mỗi cạnh hình đa diện cạnh chung mặt? A mặt B mặt C mặt www.Thuvienhoclieu.Com D mặt Trang 27/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 12: Cơng thức tính thể tích khối hộp chữ nhật ba kích thước a, b, c 1 A abc B abc C a D abc Câu 13: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác cạnh a, tam giác SAC tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy ( ABC ) Cạnh bên SB tạo với đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 14: Cho khối chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Hai mặt phẳng ( SAB ) ( SAD ) vng góc với mặt phẳng đáy, biết SC = a Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a a3 a3 a3 B a C D Câu 15: Tứ diện mặt phẳng đối xứng? A mặt B mặt C mặt D mặt Câu 16: Cơng thức tính thể tích khối lăng trụ diện tích đáy B chiều cao h A V = Bh B V = Bh C V = Bh D V = Bh 3 Câu 17: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) mặt phẳng ( SCD ) A hợp với mặt phẳng đáymột góc 600 Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( SCD ) A a B a C a D a Câu 18: Cho khối chóp S ABC SA ⊥ ( ABC ) , tam giác ABC vuông B, AB = a, AC = a 3, SB = a Thể tích khối chóp S ABC theo a 3a a3 a3 a 15 B C D 6 Câu 19: Khối đa diện sau khối đa diện đều? A Khối hộp chữ nhật B Khối lập phương C Khối chóp cụt D Khối lăng trụ Câu 20: thể chia khối lăng trụ tam giác thành khối chóp tứ giác? A B Vô số C D Câu 21: Khẳng định sau sai nói hình đa diện? A Mỗi cạnh khối đa diện cạnh chung mặt B Mỗi đỉnh đỉnh chung mặt C Mỗi mặt cạnh D Hai mặt ln điểm chung Câu 22: Cho khối chóp S ABC Trên đoạn SA, SB, SC lấy ba điểm A ', B ', C ' cho 1 SA ' = SA, SB ' = SB, SC ' = SC Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S A ' B ' C ' S ABC 1 1 A B C D 12 24 Câu 23: Cơng thức tính thể tích khối chóp diện tích đáy B chiều cao h 1 A V = Bh B V = C V = Bh D V = Bh Bh Câu 24: Khẳng định sau hình lăng trụ đều? A Lăng trụ đứng đáy đa giác B Lăng trụ đáy tam giác cạnh bên C Lăng trụ tất cạnh www.Thuvienhoclieu.Com Trang 28/36 A www.Thuvienhoclieu.Com D Lăng trụ đáy tam giác cạnh bên vng góc với đáy Câu 25: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng, SA ⊥ ( ABCD ) , SA = a Góc hợp SD ( ABCD ) 600 Tính thể tích khối chóp S ABCD A V = a 3 B V = a3 12 C V = a3 D V = a3 - www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 17 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC = a 3, SA vng góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC ( ABC ) 600 Thể tích khối chóp S ABC A 3a B a 3 C a D a3 Câu 2: Khối đa diện loại { 4,3} đỉnh? A B C D 10 Câu 3: Cơng thức tính thể tích khối chóp diện tích đáy B chiều cao h 1 A V = Bh B V = Bh C V = D V = Bh Bh Câu 4: Khối lập phương cạnh? A 10 B C 12 D 12 Câu 5: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC A ' B ' C ' đáy ABC tam giác vuông cân A, BC = a 2, AA ' = a Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' theo a A a3 B 3a C a D 3a Câu 6: Cho ( H ) khối lăng trụ đứng tam giác tất cạnh a Thể tích ( H ) A a 3 B a 3 C a D a Câu 7: Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình vng cạnh a tâm O, SA vng góc với đáy; SB tạo với đáy góc 450 Khoảng cách từ O đến ( SBC ) a a a a B C D Câu 8: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng A , SA vng góc với mặt đáy Tính thể 3a tích khối chóp S ABC theo a Biết AB = a 3, AC = a , SA = 3 a a a A V = B V = C V = D V = a 3 Câu 9: Hình bát diện đỉnh? A B 10 C D 12 Câu 10: Khối lập phương cạnh a thể tích bao nhiêu? A a B a3 C a D a A www.Thuvienhoclieu.Com Trang 29/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 11: Cơng thức tính thể tích khối lăng trụ diện tích đáy B chiều cao h 1 A V = Bh B V = Bh C V = Bh D V = Bh 3 Câu 12: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt? A Bốn mặt B Năm mặt C Hai mặt D Ba mặt Câu 13: Cho hình chóp S ABC , gọi A’, B’ trung điểm SA, SB Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S A ' B ' C ' S ABC bằng? 1 1 A B C D Câu 14: Thể tích khối hộp chữ nhật ba kích thước a, b, c 1 A a B abc C abc D abc Câu 15: Khối tứ diện số mặt? A B C D Câu 16: Hình đa diện hình sau? A Hình chóp tứ giác B Lăng trụ C Hình hộp D Tứ diện Câu 17: Số cạnh hình bát diện A 10 B 16 C 12 D Câu 18: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' Đáy ABC tam giác canh a , AA’ = 3a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' a3 3a 3 a3 3a 3 A V = B V = C V = D V = 12 Câu 19: Cho hình chóp S ABCD cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60 o Tính thể tích hình chóp a3 a3 a3 a3 A B C D 6 2 Câu 20: Số mặt phẳng đối xứng hình lập phương? A B C D Câu 21: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Biết SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Thể tích khối chóp S ABCD a3 a3 a3 A B C D a 3 12 Câu 22: Cho hình chóp S ABC , đáy tam giác cạnh a, SA ⊥ ( ABC ) , góc mặt bên ( SBC ) mặt đáy 450 Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a a a 6 a B C D 4 Câu 23: Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 Thể tích khối lập phương là: A 84 B 48 C 91 D 64 Câu 24: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông B, BA = a, BC = 2a, A SA ⊥ ( ABC ) , SA = a Thể tích khối chóp S ABC A V = a3 B V = a3 C V = a3 www.Thuvienhoclieu.Com D V = a3 12 Trang 30/36 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 18 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Chọn khẳng định khẳng định sau: A Tâm tất mặt hình lập phương tạo thành hình lập phương B Tâm tất mặt hình tứ diện tạo thành hình tứ diện C Tâm tất mặt hình tứ diện tạo thành hình lập phương D Tâm tất mặt hình lập phương tạo thành hình tứ diện Câu 2: Trong mệnh đề sau , mệnh đề A Số cạnh hình đa diện ln lớn 8B Số cạnh hình đa diện ln lớn C Số cạnh hình đa diện lớn 6D Số cạnh hình đa diện ln lớn Câu 3: Mỗi đỉnh đa diện đỉnh chung A cạnh B cạnh C cạnh D cạnh Câu 4: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung A hai mặt B ba mặt C Bốn mặt D năm mặt Câu 5: Thể tích tứ diện cạnh 2cm là: A 2 cm B 3 cm C cm D cm Câu 6: Cho hình chóp SABC đáy tam giác ABC cạnh a, hai mặt bên (SAB) (SAC) vuông với mặt phẳng (ABC) Biết cạnh bên SB tạo với mặt phẳng đáy góc 60 Thể tích khối chóp tính theoa là: a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 7: Cho hình chóp SABC đáy tam giác ABC vng cân B Biết mặt bên (SBC) tam giác cạnh a vng góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp tính theoa là: A a3 B a3 C a3 24 D a3 12 Câu 8: Cho hình chóp tam giác cạnh đáy a, cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy góc 60 Thể tích tứ diện tính theoa là: a3 A 12 a3 B a3 D 12 a3 C Câu 9: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều; mặt bên SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy tam giác SAB vuông S, SA = a , SB = a Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 10: Nếu kích thước khối hộp hình chữ nhật tăng lên k lần thể tích tăng lên: A k lần B 2k2 lần C k3 lần D 3k3 lần Câu 11 Cho hình lăng trụ tứ giác tất cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: www.Thuvienhoclieu.Com Trang 31/36 www.Thuvienhoclieu.Com a3 B a3 A a D · Câu 12: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' đáy tam giác cân A, AB = AC = 2a , CAB = 1200 Góc mp(A'BC) mp(ABC) 45° Thể tích khối lăng trụ là: 3 a a 3 A 2a B C a D 3 a3 C Câu 13: Cho hình chóp tam giác SABC góc mặt bên mặt phẳng đáy 60 Biết khoảng cách từ trọng tâm G tam giác ABC đến mặt bên A 9a B 9a 3 3a Thể tích khối chóp tính theo a là: C 3a 3 D 27a Câu 14 Cho hình chóp SABC đáy tam giác ABC cân A, Biết đường thẳng SA vng góc với đáy, mặt bên (SBC) tam giác cạnh 2a Thể tích khối chóp khoảng cách từ B đến (SAC) tính theoa là: A a a3 C ,a 3 2a B ,3a 3,3a D 2a ,a 3 Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD ABCD tứ giác tâm O SA vng góc (ABCD) , góc (SBD) (ABCD) là: ¼ ¼ ¼ ¼ A SCA B SOA C SBA D SDA Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD SA vng góc với đáy góc SC đáy ¼ ¼ ¼ ¼ A SBA B SAC C SDA D SCA Câu 17: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình vng cạnh a SA vng góc đáy ABCD mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60o 1) Tính thể tích hình chóp SABCD a3 12 3a 3 16 D a a 3 2) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) a 3a 3 16 A B C D a a 2 3 Câu 18: Một hình hộp đứng đáy hình thoi mp đối xứng A Một B hai C ba D Bốn Câu 19: Khối tám mặt thuộc loại A {3;3} B {4;3} C {5;3} D {3;4} Câu 20: Khối hai mươi mặt thuộc loại A {3;3} B {4;3} C {5;3} D {3;4} Câu 21: Nếu đa diện lồi số mặt số đỉnh Mệnh đề sau số cạnh đa diện? A B C A Phải số lẻ B Bằng số mặt D Gấp đôi số mặt C Phải số chẵn 3 3 A 4a B 8a C 2a D 4a Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 B a3 C a3 D a3 6 Câu 23: Cho hình chóp S.ABC Gọi M, N trung điểm SA, SB Tỉ số thể tích khối chóp S.MNC khối chóp S.ABC là: www.Thuvienhoclieu.Com Trang 32/36 www.Thuvienhoclieu.Com A.1/4 B 1/8 C D Câu 24: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình chữ nhật biết SA ⊥ (ABCD), SC hợp với đáy góc 45o AB = 3a , BC = 4a Thể tích khối chóp SABCD là: 10a 3 A B 10a C 40a D 20a 3 Câu 25: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình vng cạnh a SA ⊥ (ABCD) mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 2a 3 a3 A B C a 3 D 3 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT www.Thuvienhoclieu.Com MÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 19 Câu 1: Cho hình chóp S ABC Gọi A ', B ', C' trung điểm SA, SB, SC Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S A ' B ' C ' S ABC 1 A B C D Câu 2: Khối lập phương cạnh? A B C D 12 16 10 Câu 3: Cho hình chóp tam giác S ABC SA, SB, SC đơi vng góc SA = a, SB = b, SC = c Tính thể tích khối chóp 1 A abc B abc C abc D abc 3 Câu 4: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng A, AB = 3, AC = 5; SC hợp với đáy góc 600 , SA vng góc với đáy, điểm I thuộc cạnh SC cho SI = IC Tính thể tích khối chóp IABC 10 A B C 3 D 3 Câu 5: Cho ( H ) khối lăng trụ đứng tam giác tất cạnh a Tính thể tích ( H ) a3 A B a 3 C a 3 a3 D Câu 6: Nếu kích thước khối hộp hình chữ nhật tăng lên k lần thể tích tăng lên lần? A k lần B k lần C 3k lần D 3k lần Câu 7: Cho hình chóp tứ giác S ABCD Gọi I trung điểm SC Tính tỉ số thể tích khối chóp IBCD khối chóp S ABCD 1 A B C D 3 Câu 8: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, D’’, E’’ trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tính tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE A’B’C’D’E’ 1 1 A B C D 10 Câu 9: Hình bát diện cạnh? www.Thuvienhoclieu.Com Trang 33/36 www.Thuvienhoclieu.Com A B 16 C 12 D 10 Câu 10: Khi tăng độ dài tất cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp đơi thể tích khối hộp tương ứng thay đổi nào? A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần Câu 11: thể chia khối lăng trụ tam giác thành khối tứ diện mà đỉnh tứ diện đỉnh lăng trụ A B C D Câu 12: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) mặt bên SCD hợp với mặt phẳng đáy ( ABCD ) góc 600 Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( SCD ) a a a a B C D 2 3 Câu 13: Cho hình chóp S ABCD đáy hình chữ nhật cạnh AB = a, cạnh AD = 2a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy, I trung điểm AB Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng ( SCD ) A 2a 57 57 a 57 57 B C D 19 19 19 19 Câu 14: Khẳng định sau sai? A Một hình đa diện số cạnh lớn số mặt B Hai hình đa diện tồn phép dời hình biến hình thành hình C Hình đa diện đỉnh D Một hình đa diện số đỉnh lớn số cạnh Câu 15: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh cm Tính thể tích khối chóp A’ ABCD A cm3 B 12 cm3 C cm3 D 15 cm3 A Câu 16: Tính thể tích khối bát diện cạnh a a3 2a a3 4a A B C D 3 Câu 17: Cho tứ diện ABCD Gọi B ' C ' trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD 1 1 A B C D Câu 18: Cho hình lăng trụ đứng ABC A’B’C’ Đáy ABC tam giác canh a, AA ' = 3a Tính thể tích khối lăng trụ ABC A’B’C’ 3a 3 3a 3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 12 Câu 19: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Biết SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Tính thể tích khối chóp S ABCD a3 a3 a3 A B a 3 C D 12 Câu 20: Cho hình lăng trụ đứng ABC A’B’C’ Đáy ABC tam giác vng cân tai C , AC = a, góc hợp A ' B với ( ABC ) 600 Tính thể tích khối lăng trụ ABC A’B’C’ A V = a3 B V = a3 C V = a3 www.Thuvienhoclieu.Com D V = a3 Trang 34/36 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 12 ĐỀ 20 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 21: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng, SA ⊥ ( ABCD ) , SA = a Góc hợp SD ( ABCD ) 600 Tính thể tích khối chóp S ABCD a3 a3 a3 C V = D V = 12 3 Câu 22: Khối đa diện loại {4;3} đỉnh? A B C D 10 Câu 23: Tính thể tích khối chóp tam giác cạnh bên b chiều cao h 3 3 A B C D b − h ) h b − h2 ) b − h ) h b − h ) b ( ( ( ( 12 Câu 24: Khối tứ diện mặt? A B C D A V = a 3 B V = Câu 25: Cho hình chóp tứ giác S ABCD, tích V Trên cạnh SA lấy điểm A ' cho SA ' = SA Mặt phẳng qua A ' song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC , SD B’, C’, D’ Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ theo V V V V V A B C D 81 27 Câu 26: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông B, BA = a, BC = 2a, SA ⊥ ( ABC ) , SA = a Tính thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 B V = C V = D V = 6 12 Câu 27: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng B, AB = 3, AC = 5; SC hợp với đáy góc 600 , SA vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp A V = A B 10 C 12 D Câu 28: Cơng thức tính thể tích khối lăng trụ diện tích đáy B chiều cao h A V = Bh B V = Bh C V = Bh D V = Bh 3 Câu 29: Hình mười hai mặt cạnh? A 20 B 30 C 16 D 12 Câu 30: Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình vng cạnh a, tâm O, SA vng góc với đáy; SB tạo với đáy góc 450 Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng ( SBC ) a a a a B C D Câu 31: Hình mười hai mặt đỉnh? A 12 B 20 C 16 D 30 Câu 32: Cho lăng trụ ABC A’B’C’ tất cạnh a Tính khoảng cách từ trung điểm M AA ' đến mặt phẳng ( A’BC ) A A a B a C a 21 www.Thuvienhoclieu.Com D a 21 14 Trang 35/36 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 33: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) , góc ( SBD ) mặt đáy 600 Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBD ) a a a a B C D 4 2 Câu 34: Hình đa diện hình sau? A Lăng trụ B Hình chóp tứ giác C Tứ diện D Hình hộp Câu 35: Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình vng với AB = cm; SA vng góc với đáy; SC tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp S ABCD A B cm3 C cm3 D cm3 cm3 Câu 36: Tính thể tích khối chóp tứ giác tất cạnh a A a3 a3 a3 a3 B C D Câu 37: Cho hình tứ diện cạnh Tính chiều cao khối tứ diện A B C D Câu 38: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác cạnh a, SA ⊥ ( ABC ) , góc mặt bên ( SBC ) A mặt đáy 450 Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ) a a a 6 a B C D 4 Câu 39: Cơng thức tính thể tích khối chóp diện tích đáy B chiều cao h 1 A V = Bh B V = Bh C V = D V = Bh Bh 2 A Câu 40: Cho khối chóp S ABC đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên ( SAB ) ( SAC ) vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC = a a3 A 2a B a3 C 12 www.Thuvienhoclieu.Com Trang 36/36 ... mã đề: 10 01 C; 02 D; 03 A; 04 B; 05 D; 06 D; 07 D; 08 D; 09 B; 10 B; 11 C; 12 A; Đáp án mã đề: 11 01 A; 02 D; 03 C; 04 B; 05 D; 06 C; 07 C; 08 D; 09 C; 10 B; 11 D; 12 C; Đáp án mã đề: 12 01 B;... A; 11 B; 12 D; Đáp án mã đề: 01 A; 02 C; 03 D; 04 A; 05 D; 06 B; 07 C; 08 C; 09 C; 10 C; 11 A; 12 B; Đáp án mã đề: 01 A; 02 C; 03 B; 04 D; 05 D; 06 C; 07 D; 08 A; 09 D; 10 D; 11 A; 12 B; Đáp án. .. -ĐÁP ÁN: Mã đề [17 2] 1B 2A 3B 16 C 17 B 18 C 4C 19 D 5B 20B 6D 7B 8D 9C 10 A www.Thuvienhoclieu.Com 11 A 12 D 13 C 14 D 15 D Trang 2/36 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 12 có đáp án , Tổng hợp 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay