Bài tập trắc nghiệm có đáp án chương 1 giải tích lớp 12 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

32 53 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:21

www.Thuvienhoclieu.Com GIẢI TÍCH 12-CHƯƠNG I DẠNG SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng (�;0) nghịch biến khoảng (0; �) B Hàm số nghịch biến khoảng (�; �) C Hàm số đồng biến khoảng (�; �) D Hàm số nghịch biến khoảng (�;0) đồng biến khoảng (0; �) Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng xét dấu đạo hàm sau x � 2 y' Mệnh đề ?  A Hàm số đồng biến khoảng (2;0) C Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2)   � B Hàm số đồng biến khoảng (�;0) D Hàm số nghịch biến khoảng ( �; 2) Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y  x  Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng ( 1;1) B Hàm số đồng biến khoảng (0; �) C Hàm số đồng biến khoảng (�; 0) D Hàm số nghịch biến khoảng (0; �) Câu Nếu hàm số y = f(x) liên tục đồng biến khoảng ( -1;2) hàm số y = f(x + 2) đồng biến khoảng nào? A (-1;2) B (1;4) C (-3;0) D (-2;4) Câu Nếu hàm số y = f(x) liên tục đồng biến khoảng (0;2) hàm số y = f(2x) ln đồng biến khoảng nào? A (0;2) B (0;4) C (0;1) D (-2;0) Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Hàm số y  nghịch biến khoảng ? x 1 A (0; �) B (1;1) C (�; �) D (�;0) x3 Câu Hàm số y   x  x đồng biến khoảng nào? A � B (-;1) C (1;+ ) D.(- ;1) (1;+ ) Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = x – 3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2;+ ) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (-;0) Câu Chỉ khoảng nghịch biến hàm số y = x - 3x - x + m khoảng đây: A (-1;3) B (-;3) (1;+ ) C � D (-;-1) (3;+ ) Câu 10 Hàm số sau nghịch biến toàn trục số? 3 A y = x - 3x B y =- x + 3x - 3x + 3 C y =- x + x +1 D y = x Câu 11 Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đồng biến � khi: � � a = b = 0; c > a =b =c =0 � � � � b - 3ac �0 a > 0; b - 3ac < A � B � � � a = b = 0; c > a = b = 0; c > � � � � a > 0; b ac � a > 0; b - 3ac �0 C � D � Câu 12 Hàm số y = x3 + mx đồng biến � khi: A Chỉ m = B Chỉ m ≥ C Chỉ m ≤ D Với m www.Thuvienhoclieu.Com y = x - mx +( 4m - 3) x + 2017 � Câu 13 Tìm m lớn để hàm số đồng biến ? A m = B m = C Đáp án khác D m = m y = x3 - x +( m + 3) x + m � Câu 14 Hàm số ln đống biến giá trị m nhỏ là: A m = - B m = C m = - D m = 1 y =- x +( m - 1) x + � Câu 15 Hàm số nghịch biến điều kiện m là: A m > B m = C m ≤ D m ≥ Câu 16 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y   x  mx  (4m  9) x  với m tham số giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (-;+)? A B C D x3 y = ( m + 2) - ( m + 2) x +( m - 8) x + m - � Câu 17 Hàm số nghịch biến thì: A m < - B m > - C m ≤ -2 D m ≥ - y = x - ( m +1) x - ( 2m - 3m + 2) x + 2m ( 2m - 1) Câu 18 Cho hàm số Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số không đơn điệu � D Các khẳng định A, B, C sai y = x - ( m +1) x - ( 2m - 3m + 2) x + 2m ( 2m - 1) Câu 19 Hàm số đồng biến miền [2;+) khi: 3 - �m � m< 2 A m < B C m >- D y =- x +( m - 1) x +( m + 3) x - 10 Câu 20 Tập tất giá trị m để hàm số đồng biến khoảng (0;3) là: 12 12 m� m� A m = B C D m tùy ý y = x + 3( m - 1) x + x +1 Câu 21 Biết hàm số nghịch biến (x1, x2) đồng biến khoảng lại tập xác định Nếu | x1  x2 | giá trị m là: A -1 B C - D - 3 Câu 22 Giá trị m để hàm số y = x + 3x + mx + m giảm đoạn độ dài là: m=- B m= C m�3 Câu 23 Hàm số y = x +1 đồng biến khoảng nào? � �1 � 1� � � - �; - � - ; +�� � � � � � � � � 0;+� ( ) � 2� A � B C � A D m= ( - �;0) D Câu 24 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = x4 – 2x2 Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng ( �; 2) B Hàm số nghịch biến khoảng ( �; 2) C Hàm số đồng biến khoảng ( 1;1) D Hàm số nghịch biến khoảng (1;1) Câu 25 Cho y = x - x Hãy chọn mệnh đề sai bốn phát biểu sau: A Hàm số nghịch biến khoảng ( -; -1) (0;1) www.Thuvienhoclieu.Com B Hàm số đồng biến khoảng (-;-1) (1;+ ) C Trên khoảng (-;-1) (0;1), y’ < nên hàm số nghịch biến D Trên khoảng (-1;0) (1;+ ), y’ > nên hàm số đồng biến Câu 26 Hàm số sau nghịch biến �: 3 A y = x + 3x - B y =- x + x - x - C y =- x + x - D y = x - x + Câu 27 (ĐỀ THPT QG 2017) Hàm số sau đồng biến khoảng ( �; �) 3 x 1 x 1 A y  B y  x  x C y  D y   x  3x x3 x2 y = x - ( m - 1) x + m - Câu 28 Hàm số đồng biến (1;3) khi: m�5;2) m�( - �;2] m�( - �;- 5) m�( 2;+�) [ A B C D Câu 29 Hàm số y = x - 2mx nghịch biến (-;0) đồng biến (0;+ ) khi: A m ≤ B m = C m > D m ≠ m�0 x +1 y= x - là: Câu 30 Các khoảng nghịch biến hàm số �\ {1} - �;1) �( 1;+�) A B ( - �;1) 1;+�) 1;+�) C ( ( D ( 2x - y= x - luôn: Câu 31 Hàm số A Đồng biến � B Nghịch biến � C Đồng biến khoảng xác định D Nghịch biến khoảng xác định Câu 32 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y =f(x) đạo hàm f’(x) = x2 + 1, x �� Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (�;0) B Hàm số nghịch biến khoảng (1; �) C Hàm số nghịch biến khoảng (1;1) D Hàm số đồng biến khoảng ( �; �) Câu 33 Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x- - x +2 x- x +2 y= y= y= y= x + B x +2 - x +2 - x +2 A C D y= ( m - 1) x +1 2x + m Câu 34 Nếu hàm số - �;2) 2;+�) A ( B ( nghịch biến giá trị m là: �\ { 2} - 1;2) C D ( mx  4m với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên xm m để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D mx  2m  Câu 36 Cho hàm số y  với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên xm m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D x- y= x - m nghịch biến khoảng (-;2) khi: Câu 37 Hàm số A m > B m ≥ C m ≥ D m > Câu35 Cho hàm số y  www.Thuvienhoclieu.Com Câu 38 Hàm số A m < y= ( m +1) x + 2m + x +m nghịch biến (-1; +) khi: B m > C 1≤m < D.- < m < Câu 39 Tìm điều kiện a, b để hàm số y = x + a sin x + b cos x luôn đồng biến � 2 2 2 2 A a + b �2 B a + b �2 C a + b �4 D a + b �4 f ( x ) = sin x - bx + c Câu 40 Giá trị b để hàm số nghịch biến toàn trục số là: A b�1 B b< C b= D b�1 tan x - y= tan x - m đồng biến Câu 41 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số � p� � 0; � � � � � � 4� khoảng A m �0 �m < C �m < B m �0 D m �2 Câu 42 Cho hàm số y = 1- x Chọn phát biểu phát biểu sau: A Hàm số đồng biến [0;1] B Hàm số đồng biến toàn tập xác định C Hàm số nghịch biến [0;1] D Hàm số nghịch biến toàn tập xác định Câu 43 Cho hàm số y = x - x Hàm số nghịch biến khoảng đây? A (0;2) B (0;1) C (1;2) D (-1;1) Câu 44 Cho hàm số y = x - x Hãy chọn câu đúng: D =� - 3;0� �� � � �3; +� A Tập xác định ( - 1;1) B Hàm số nghịch biến ( - 1;0) ( 0;1) C Hàm số nghịch biến khoảng - �; 3;+� D Hàm số đồng biến khoảng Câu 45 Hàm số sau đồng biến �? 2x - y= x +1 A B y = x - cos x - ) ( ) ( ) 2 C y = x - x + x +1 D y = x - x +1 Câu 46 Hàm số sau hàm số đồng biến �? x y= y = ( x - 1) - x + x +1 A B x y= x +1 C D y = tan x Câu 47 Khẳng định sau sai? A Hàm số y = x + cos x đồng biến � B Hàm số y =- x - 3x +1 nghịch biến � 2x - y= x - đồng biến khoảng xác định C Hàm số D Hàm số y = x + x +1 nghịch biến (-;0) DẠNG 2.CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ www.Thuvienhoclieu.Com Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB ? A P(1; 0) B M (0; 1) C N (1; 10) D Q(1;10) Câu Giá trị cực đại yCD hàm số y = x - 3x + ? A yCD = B yCD = C yCĐ = D yCĐ = - Câu Hàm số y = x - x + 3x +1 đạt cực trị khi: � � � � x =- x =0 x =0 x =3 � � � � � � 10 � � 1 10 � � � � x =x= x =x= � � � � 3 A � B � C � D � Câu (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị hàm số y = – x3 + 3x2 + hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ 10 A S  B S  C S  D S  10 3 Câu Đồ thị hàm số y = x - 3x hai điểm cực trị là: A (0;0) (1;-2) B (0;0) (2;4) C (0;0) (2;-4) D (0;0) (-2;-4) Câu Hàm số y = x - x +1 đạt cực đại tại: A x = - B x = C x = D x = Câu Hàm số y = x + x - x + đạt cực tiểu x Kết luận sau ? CT A xCT = B xCT =- xCT =3 C D xCT = Câu Hệ thức liên hệ giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x - 3x là: yCT = yCD y = y CD A CT B C yCT = yCD D yCT =- yCD Câu Cho hàm số y = x - x - x + Nếu hàm số đạt cực đại x1 cực tiểu x2 tích y ( x1 ) y ( x2 ) giá trị bằng: 302 A B - 82 C - 207 D 25 y = ( x +1) ( x - 2) Câu 10 Khoảng cách hai điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số là: A B C D Câu 11 Trong đường thẳng đây, đường thẳng qua trung điểm đoạn thẳng nối điểm cực trị đồ thị hàm số y = x - x +1 ? x y =- + y = x 3 A B C y = x + D y =- x - Câu 12 Hàm số y = x - 3mx + 6mx + m hai điểm cực trị m thỏa mãn điều kiện: A < m < � m 8 � � m 2 � B C D < m < m y = x + x + x + 2017 Câu 13 Hàm số cực trị khi: � � m < m �1 � � � � � � m �0 m �0 A m �1 B � C � D m 0 B ab < C ab ≥ D ab ≤ y = ( m - 3) x - 2mx + Câu 16 Hàm số khơng cực trị khi: A m = B m = m = C m = D m ≠3 1 y = x - ( 3m + 2) x +( 2m + 3m +1) x - Câu 17 Tìm tất giá trị m để hàm số đạt cực trị x = x = 5, ta A m = B m = C m = D m = Câu 18 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx   m   x  đạt cực đại x = 3 A m  B m  1 C m  D m  7 Câu 19 Cho hàm số y = ax + bx + cx + d Nếu đồ thị hàm số hai hai điểm cực trị gốc tọa độ O điểm A(2;-4) phương trình hàm số là: 3 A y =- 3x + x B y =- x + x C y = x - x D y = x - 3x f ( x) = x3 - x - m Câu 20 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số giá trị cực trị trái dấu: A – B (-;0)(-1;+ ) C (-1;0) D [0;1] 3 y = x - 3( m +1) x + 6mx + m Câu 21 Cho hàm số Tìm m để đồ thị hàm số hai điểm cực trị A, B cho độ dài AB = A m = B m = m = C m = D m = x y = - ( m +1) x +( m - 3) x +1 Câu 22 Hàm số đạt cực trị x = - m bằng: � � m =0 m =0 � � � � m =- m =2 A m = B m =- C � D � Câu 23 Biết hàm số y = 3x - mx + mx - điểm cực trị x = -1 Khi đó, hàm số đạt cực trị điểm khác hoành độ là: 1 A B C D Đáp số khác y = x - mx +( m - 4) x + Câu 24 Nếu x = - điểm cực tiểu hàm số tập tất m giá trị nhận là: A B -3 C -3 D [-3;1] x= 3 điều kiện a: Câu 25 Hàm số y = ax - ax +1 điểm cực tiểu A a = B a > C a = D a < y = x - 3mx + 3( m - 1) x - m3 + m Câu 26 Gọi x1, x2 hai điểm cực trị hàm số Giá trị 2 m để x1 + x2 - x1 x2 = là: m =� B m =� A m= C D m= �2 Câu 27 Giá trị m để hàm số y = x + mx - x hai điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = là: m =� A m =� B C m= m =� D www.Thuvienhoclieu.Com Câu 28 Đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = x - 3x - x + m phương trình: A y =- 8x + m B y =- x + m - C y =- x + m + D y =- x - m + Câu 29 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng d : y  (2m  1) x   m vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị hàm số y  x3  3x  3 1 B m  C m   D m  4 m Câu 30 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất giá trị thực tham số để đồ thị hàm số y = x3 – 3mx + 4m hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB diện tích với O gốc tọa độ 1 A m   ; m  B m  1, m  C m  D m �0 2 Câu 31 Nếu x = hoành độ trung điểm đoạn thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu đồ y = x - ( m + 2) x +( 2m + 3) x + 2017 thị hàm số tập tất giá trị m là: m =2 A m = -1 B m ≠ -1 C D Khơng giá trị m Câu 32 Giá trị m để khoảng cách từ điểm M(0;3) đến đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = x + 3mx +1 là: � � m =1 m =- � � � � m =- m =3 A � B m =- C � D Không tồn m y = x + 3( m - 1) x + ( m - 2) x - Câu 33 Cho hàm số Xác định m để hàm số điểm cực đại điểm cực tiểu nằm khoảng (-2;3) m �m �( 1;3) �( 3; 4) B m �( 1;3) C m �( 3; 4) ( 1; 4) A D y = x + x + ( m + 2) x - m - Câu 34 Để hàm số cực đại, cực tiểu x1 , x2 cho A m  x1 1 B m C m >- � m 1 � B m 1 � � � m> � � � � 1 � � m� m� � � m �1 A B m> C � D � Câu 43 Hàm số y = ax + bx + cx + d đạt cực trị x1, x2 nằm hai phía trục tung khi: A a > 0, b < 0, c > B a c trái dấu 2 C b - 12ac �0 D b - 12ac > 2 Câu 44 Cho hàm số y = x - 3mx + 4m - Tìm m để đồ thị hàm số hai điểm cực trị A, B cho I(1;0) trung điểm AB A m= B m= - C m= D m= Câu 45 Với giá trị tham số m đồ thị hàm số y = x - 3mx + hai điểm cực trị A, B cho A, B M(1;-2) thẳng hàng A m= B m= C m=- D m= � Câu 46 Với giá trị tham số m đồ thị hàm số y =- x + 3mx +1 hai điểm cực trị A, B cho tam giác OAB vuông O, với O gốc tọa độ ? m= A m= - B m> C D m= Câu 47 Đồ thị hàm số y =- x + x + A điểm cực đại khơng điểm cực tiểu B điểm cực tiểu khơng điểm cực đại C điểm cực đại điểm cực tiểu D điểm cực tiểu điểm cực đại Câu 48 Đồ thị hàm số y = x - x +1 điểm cực trị tung độ dương? A B C f ( x ) = ( x - 3) Câu 49 Cho hàm số D f '( x ) Giá trị cực đại hàm số bằng: C D B - ( a �0) Trong điều kiện sau hàm số ba Câu 50 Cho hàm số y = ax + bx + c cực trị: A a, b dấu c B a, b trái dấu c C b = a,c D c = a, b Câu 51 Cho hàm số y = ax + bx +1 (a ≠ 0) Để hàm số cực tiểu hai cực đại a, b A cần thỏa mãn: www.Thuvienhoclieu.Com B C a > 0, b < D a > 0, b> Câu 52 Cho hàm số y = ax + bx +1 (a ≠ 0) Để hàm số cực trị cực tiểu a, b cần thỏa mãn: A a < 0, b�0 B a < 0, b> C a > 0, b< D a > 0, b�0 2 Câu 53 Hàm số y = x + 2mx + m + m ba cực trị khi: A a < 0, b < a < 0, b> A m= B m> C m< D m�0 Câu 54 Đồ thị hàm số y = x - x + ax + b điểm cực tiểu A(2;-2) Tìm tổng a + b A - 14 B 14 C - 20 D 34 Câu 55 Đồ thị hàm số y = ax + bx + c điểm đại A(0;-3) điểm cực tiểu B(-1; - 5) Khi giá trị a, b, c là: A - 3;- 1;- B 2;- 4;- C 2;4;- D - 2;4;- y = x - ( m - m +1) x + m - Câu 56 Tìm m để đồ thị hàm số điểm cực đại, hai điểm cực tiểu thỏa mãn khoảng cách hai điểm cực tiểu ngắn 1 3 m =m= m= m =2 2 A B C D Câu 57 Cho hàm số y =- x + 2mx - đồ thị (Cm) Tìm giá trị m để tất điểm cực trị (Cm) nằm trục tọa độ A m�0 B m= C m> D m�0 m= Câu 58 Giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x - 2mx +1 ba điểm cực trị A(0;1), B, C thỏa mãn BC = 4? A m= �4 B m= C m= D m= � 2 y = x - ( m +1) x + m Câu 59 Cho hàm số , với m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông A m= - B m= C m= D Đáp án khác Câu 60 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x + 2mx +1 ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân 1 m =- m= B m = - A C D m = y = x - ( 3m +1) x + ( m +1) Câu 61 Tìm m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác trọng tâm gốc tọa độ 2 1 m =m= m =m= 3 3 A B C D Câu 62 (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx ba điểm cực trị tạo thành tam giác diện tích nhỏ A m  B m  C  m  D  m  x + mx - y= x- Câu 63 Hàm số cực đại cực tiểu điều kiện m là: m< m= A B C m�� D m> x + mx + m y= x +m Câu 64 Hàm số đạt cực đại x= giá trị thực m bằng: A -1 B -3 C D y = sin x x Câu 65 Điểm cực trị hàm số là: www.Thuvienhoclieu.Com p p + k 2p ( k ��) xCT =- + k p ( k ��) A B p p p xCD = + k p; xCT =- + k p ( k ��) xCD = + k p ( k ��) 6 C D ( 0; p) là: Câu 66 Giá trị cực đại hàm số y = x + cos x khoảng 5p 5p p p + - + - A B C D xCD = Câu 67 Cho hàm số y = sin x - cos x Khẳng định sau sai: 5p x= nghiệm phương trình A B Trên khoảng ( 0; p) hàm số cực trị C Hàm số đạt cực tiểu D y + y '' = 0, " x �� x= 5p 2x  điểm cực trị ? x 1 A B C D p x= m bằng: Câu 69 Hàm số y = sin x + m sin x đạt cực đại A B - C D - p x = ; x =p ( < x < 2p) đạt cực trị Câu 70 Biết hàm số y = a sin x + b cos x + x Khi tổng a + b bằng: +1 A B C +1 D - Câu 68 (ĐỀ THPT QG 2017) Hàm số y  2 Câu 71 Tìm điểm cực trị hàm số y = x x + A xCT = B xCT = C xCD =- D xC2 = Câu 72 Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục � bảng biến thiên sau: Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số cực trị B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ - D Hàm số đạt cực đại x =0 đạt cực tiểu x = G ( x ) = 0, 025 x ( 30 - x ) Câu 73 Độ giảm huyết áp bệnh nhân đo cơng thức x(mg) x > liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân Để huyết áp giảm nhiều cần tiêm cho bệnh nhân liều lượng bằng: A 15mg B 30mg C 40mg D 20mg DẠNG 3: TIỆM CẬN 10 A y  x  x  B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  x  Câu Cho hàm số y = ax + bx + cx + d đồ thị hình bên Chọn đáp án đúng? A Hàm số hệ số a < ( - 2; - 1) (1;2) B Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số khơng cực trị D Hệ số tự hàm số khác Câu 9.(ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu 10 Đồ thị hình bên hàm số nào? A y = - x + 2x + B y = x - 2x + C y = x - 4x + D y = x - 2x + Câu 11 Đồ thị sau hàm số nào? A y = x - 2x - B y = - 2x + 4x - C y = - x + 2x - D y = - x - x - D y = - x + 2x +1 Câu 12 (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y = ax + bx2 + c với a, b, c số thực Mệnh đề ? 18 www.Thuvienhoclieu.Com A Phương trình y ' ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y ' hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vô nghiệm tập số thực D Phương trình y ' nghiệm thực Câu 13 Đồ thị hình bên hàm số nào? A y = - x - 2x + B y = - x - 2x - C y = - x + 2x + D y = x + 2x + Câu 14 Đồ thị sau hàm số nào? A y = x + x + B y = x - x + C y = x - x +1 D y = x + x +1 Câu 15 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = - x4 + 2x2 đồ thị hình bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình  x  x  m bốn nghiệm thực phân biệt A B C D m0 �m �1  m 1 m 1 Câu 16 Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Chọn phát biểu sai? A Hàm số đồng biến khoảng (1;0) (1;+) B Hàm số đạt cực đại x = C Đồ thị hàm số cho biểu diễn hình bên D Hàm số cho y = x4 – 2x2 – Câu 17 Đồ thị sau hàm số nào? 19 www.Thuvienhoclieu.Com A B C D x +1 x +1 x +3 y= x +1 x y= x +1 x- y= x +1 y= Câu 18 (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  c, d số thực Mệnh đề ? A B C D ax  b cx  d với a, b, y�  0, x �� y�  0, x �� y�  0, x �1 y�  0, x �1 Câu 19 Cho hàm số y = x - x + x đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình A y =- x + x - x 3 C Hình y = x + x +9 x B y = x - x +9x D y = x - 6x2 +9 x Câu 20 Cho hàm số y = x + 3x - đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình 20 www.Thuvienhoclieu.Com 3 y = x + 3x - y = x3 + 3x - y = x + x - A C B D y =- x - 3x + Câu 21 Cho hàm số y = f(x) liên tục � đồ thị hình (I) Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) (II) Hàm số đồng biến khoảng (-1;0) (III) Hàm số ba điểm cực trị (IV) Hàm số giá trị lớn Số mệnh đề mệnh đề sau là: A B C D Câu 22 Cho hàm số y= x x +1 đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình x y= x +1 x x x y= y= x +1 x +1 x + A B C D x +2 y= x - đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Câu 23 Cho hàm số y= Hình �x + � � y =- � � � � � � � x A y= B x +2 2x- Hình x +2 x +2 y= y= x - D 2x - C Câu 24 Cho hàm số y = x + bx + cx + d 21 www.Thuvienhoclieu.Com y y y x y x x x (I) (II) (III) Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? A (I) B (I) (III) C (II) (IV) D (III) (IV) (IV) Câu 25 Cho hàm số y = x + bx - x + d y y y x x x (I) (II) Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? A (I) B (I) (II) C (III) Câu 26 Cho hàm số y = f ( x) = ax + bx + cx + d y y (III) D (I) (IIII) y x y x x (I) (II) x (III) (IV) Trong mệnh đề sau chọn mệnh đề đúng: f '( x ) = A Đồ thị (I) xảy a < hai nghiệm phân biệt f '( x ) = B Đồ thị (II) xảy a �0 hai nghiệm phân biệt f '( x ) = C Đồ thị (III) xảy a > vơ nghiệm nghiệm kép f '( x ) = D Đồ thị (IV) xảy a > nghiệm kép Câu 27.(ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau: Mệnh đề sai ? A Hàm số ba điểm cực trị B Hàm số giá trị cực đại C Hàm số giá trị cực đại D Hàm số hai điểm cực tiểu Câu 28 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Tìm giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số cho 22 www.Thuvienhoclieu.Com A yCĐ  yCT  2 B yCĐ  yCT  C yCĐ  2 yCT  D yCĐ  yCT  Câu 29 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Đồ thị hàm số y = |f(x)| điểm cực trị ? A B C D Câu 30 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên sau Mệnh đề ? A Hàm số bốn điểm cực trị B Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số khơng cực đại D Hàm số đạt cực tiểu x  5 Câu 31 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y= f’(x) hình bên Đặt h(x) = 2f(x) – x2 Mệnh đề ? A B C D h(4)  h( 2)  h(2) h(4)  h(2)  h(2) h(2)  h(4)  h( 2) h(2)  h( 2)  h(4) Câu 32 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) hình bên Đặt g(x) = 2f(x) – (x + 1)2 Mệnh đề ? A g (3)  g (3)  g (1) B g (1)  g ( 3)  g (3) C g (3)  g ( 3)  g (1) D g (1)  g (3)  g (3) Câu 33 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) hình bên Đặt g(x) = 2f2(x) + x2 Mệnh đề ? A g (3)  g ( 3)  g (1) B g (1)  g (3)  g (3) C g (1)  g (3)  g (3) D g ( 3)  g (3)  g (1) Câu 34 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = f(x) Đồ thị hàm số y = f’(x) hình bên Đặt g(x) = 2f(x) + (x + 1)2 Mệnh đề ? 23 www.Thuvienhoclieu.Com A g (1)  g (3)  g (3) B g (1)  g (3)  g (3) C g (3)  g ( 3)  g (1) D g (3)  g ( 3)  g (1) DẠNG 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ Câu 35 (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số y = (x – 2)(x2 + 1) đồ thị (C) Mệnh đề ? A (C) cắt trục hoành hai điểm B (C) cắt trục hồnh điểm C (C) khơng cắt trục hồnh D (C) cắt trục hoành ba điểm Câu 36 Biết đường thẳng y =- x + cắt đồ thị hàm số y = x + x + điểm nhất; ký (x ;y ) hiệu 0 toạ độ điểm A y0 = B y0 = Tìm y0 ? C y0 = D y0 =- Câu 37 Số điểm chung đồ thị hàm số y = x - 3x +1 trục hoành là: A B C D Không kết luận y = ( x - 1) ( x + mx + m) Câu 38 Cho hàm số: Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt �1 � - �m < �2 � - �m < m>4 � A m > B C < m < D � Câu 39 Với giá trị m đường thẳng y = m cắt đường cong y = x - 3x ba điểm phân biệt? � m < m < m > m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm có đáp án chương 1 giải tích lớp 12 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số , Bài tập trắc nghiệm có đáp án chương 1 giải tích lớp 12 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay