Bài tập trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án

35 47 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:18

www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 10-CHƯƠNG CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOẠI  ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Câu 2: 2x   x  là: Điều kiện xác định phương trình x  1 A x �1 B x �1 C x ��   Điều kiện xác định phương trình x  x  x  là: A x  Câu 3: Câu 7: Câu 9: C x  B x �2 D x �0, x �2 C x  B x �2 2, x �1 D x �� 4x  5x 9x 1   Điều kiện xác định phương trình x  x  x  x  x  x  12 là: B x �2, x �3, x �4 C x Điều kiện xác định phương trình A x �4 B x �4 3x  D x �4 5  12  x4 x  là: C x  D x 2x  5x   Điều kiện xác định phương trình  x x  3x  là: A x  Câu 8: D x A x  Câu 6: C x �2 x  x 1 2x    Điều kiện xác định phương trình x  x  x  là: 2, x �1 A x �� Câu 5: B x �� x2   Điều kiện xác định phương trình x  x x( x  2) là: A x �0, x �� Câu 4: D x B x �3 x �3, x � , x � D x C  x2   Điều kiện xác định phương trình x là: A x �0 B x  x  �0 C x  D x �0 x   Điều kiện xác định phương trình x   x  là: A  3;� B  2; � C www.thuvienhoclieu.com  1;� D  3; � Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 10: Điều kiệnxác định phương trình 3x    x  là: �4 � � ; �� � A �3 �2 � �; � B �3 � �2 � R\ � ; � �3 C 4� � ; � 3� � D � 2x 1  x   5x  Câu 11: Tập xác định phương trình  x là: �4 � D  R\�� �5 A � 4� D� �; � � � B � 4� D� �; � 5� � C Câu 12: Điều kiện xác định phương trình x   x   A  3; � B  2;� C x  là:  1; � �4 � D  � ; �� �5 � D D  3; � Câu 13: Hai phương trình gọi tương đương khi: A dạng phương trình B tập xác định C.Có tập hợp nghiệm D Cả A, B, C Câu 14: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? Câu 15: 2 A x  x   x � x  x  x  B 2 C x  x   x  x  � 3x  x D Cả A, B, C sai x   3x � x   x f1  x   g1  x   1 Cho phương trình f2  x   g2  x    2 f1  x   f  x   g1  x   g  x   3 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A  3  1   C   hệ  3 tương đương với B  3 hệ  1 D Cả A, B, C sai Câu 16: Chỉ khẳng định sai? A x   3   x � x   x( x  2) 2 � x 2 x  C B D x 3  � x3  x 2 � x2 Câu 17: Chỉ khẳng định sai? A x 1   x � x 1  x  � x  �1 C B x  x    x  � x  x   x  �  x     x  1 D Câu 18: Chỉ khẳng định sai? www.thuvienhoclieu.com Trang 2 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH A x   3   x � x   x   x  �  x    (2 x  1) B C x 3  � x 3 D x  � x  �1  x  1  x – 1  x  1  tương đương với phương trình: Phương trình Câu 19: A x   B x   C x   D  x  1  x  1  3x  16  Câu 20: Phương trình x  x  tương đương với phương trình: 3x  16 3x  16 3 3  2 x   2 x x 5 x 5 A x  B x  3x  16  2 x   2 x x 5 C x  3x  16 � 2x  � 2x x 5 D x   1  x  x     Khẳng định Câu 21: Cho hai phương trình x  x   khẳng định sau :  1   tương đương A   phương trình hệ phương trình  1 B Phương trình  1 phương trình hệ phương trình   C.Phương trình D Cả A, B, C Câu 22: Phương trình 3x   x  tương đương với phương trình: A  3x   C  3x     x    x  4 2  x6 Câu 23: Phương trình  x2 B 3x   x  D 3x   x  phương trình hệ phương trình sau A x   x  B x2  x4 C x   x  D x4  x2 x2 7x   5x x  x   x Câu 24: Tập xác định phương trình là: � 7� D� 2; \  3 � 2� � A � 7� � 7� D� 2; � DR\� 1;3; � � C � � B www.thuvienhoclieu.com � 7� D� 2; �\  3 � 2� D Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH x2  Câu 25: Điều kiện xác định phương trình  2;� A B  7;� x2  0 7x là:  2;7  C  x3 x  Câu 26: Điều kiện xác định phương trình là:  3; � \  �1  1; �  3; � A B C D  2;7 D  3; � \  �1  2x  x  là: Câu 27: Điều kiện xác định phương trình x  A x �1 x �2 B x  x �2 �x � C 1 x � x �2 D 2 Câu 28: Tập nghiệm phương trình x  x  x  x là: T   0 A B T  � x  x Câu 29: Tậpnghiệm phương trình x là: T   0 T � A B C T   ; 2 C T   1 D T   2 D T   1  1 Trong phương trình sau đây, phương trình khơng Câu 30: Cho phương trình x  x  phải hệ phương trình 2x  A C   1 ? x 0 1 x 2x2  x  0 B x  x  D x  x   Câu 31: Phương trình x  3x tương đương với phương trình: A x  x   x  x  C x B x   3x x  C x  x  1 1 x  1  � x 1 B x   � x   3x   x  � x  x   1  3x  x 3 x3 2 D x  x   3x  x  Câu 32: Khẳng định sau sai? A x2  D www.thuvienhoclieu.com x    x � 3x  12  Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH x   x   1 , ta tiến hành theo bước sau: Câu 33: Khi giải phương trình Bước : Bình phương hai vế phương trình  1 ta được: x    x  1      ta được: x  x  0 � x  hay x  –4 Bước : Khai triển rút gọn 2 Bước : Khi x  , ta x   Khi x  4 , ta x   Vậy tập nghiệm phương trình là:  0; –4 Cách giải hay sai? Nếu sai sai bước nào? A Đúng B Sai bước C Sai bước D Sai bước  1 , học sinh tiến hành theo bước sau: Câu 34: Khi giải phương trình x    x Bước : Bình phương hai vế phương trình  1 ta được: x   (2  x)      ta được: x  Bước : Khai triển rút gọn Bước :  2 � x  Vậy phương trình nghiệm là: x Cách giải hay sai? Nếu sai sai bước nào? A Đúng B Sai bước C Sai bước D Sai bước Câu 35: Khi giải phương trình x   x   1 , học sinh tiến hành theo bước sau: Bước : Bình phương hai vế phương trình  1 ta được: x  x   x  12 x       ta được: 3x  x   Bước : Khai triển rút gọn Bước :   � x  �x  www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH x Bước :Vậy phương trình nghiệm là: x  Cách giải sai từ bước nào? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Sai bước  x  3  x   x 2 Câu 36: Khi giải phương trình  1 Bước : Bước : �  x  3 � x 2  x  3 x 2 0  1 , học sinh tiến hành theo bước sau:  x        �x   Bước : � x  �x  T   3; 4 Bước :Vậy phương trình tập nghiệm là: Cách giải sai từ bước nào? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Sai bước  x  5  x  4 x 3 Câu 37: Khi giải phương trình  1 Bước : Bước : � �  x  5 x 3  x  5 x 3 0  1 , học sinh tiến hành theo bước sau:  x        �x   Bước : � x  �x  T   5; 4 Bước :Vậy phương trình tập nghiệm là: Cách giải sai từ bước nào? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Sai bước Câu 38: Khi giải phương trình x 2x   x2 x   1 , học sinh tiến hành theo bước sau: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bước : đk: x �2  1 � x  x       x  3   Bước :với điều kiện   � x  x   � x  2 Bước : T   2 Bước :Vậy phương trình tập nghiệm là: Cách giải sai từ bước nào? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Sai bước  1 Trong phương trình sau, phương trình khơng phải Câu 39: Cho phương trình: x – x  hệ phương trình A 2x   2x C  1 ? x 0 1 x  B x – x   x +  x  5  Câu 40: Phương trìnhsau nghiệm A B Câu 42: Phương trình sau nghiệm A B Câu 43: Phương trình sau nghiệm A B Câu 44: Phương trình  x  10 x  25  A vô nghiệm C x nghiệm x  x B Câu 41: Phương trình sau nghiệm A D x  x   C D vô số C D vô số x  x x2  2 x C D vô số x2  2 x C D vô số B vô số nghiệm D.có nghiệm Câu 45: Phương trình x   2 x  nghiệm : www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH 5 x x 2 A B C x D x Câu 46: Tập nghiệm phương trình x  x    x  A S  � B S   3 C Câu 47: Tập nghiệm phương trình x  x  A S  � B S   1 Câu 48: Tập nghiệm phương trình A S  � B x  C   S   3; � S   0 x  x  3x   S   1 C D S  R D S  R D S   2 S   1;2  1 x  x    x    Câu 49: Cho phương trình x  1( x  2)  Khẳng định khẳng định sau là:   tương đương   phương trình hệ  1 A   B C  1 phương trình hệ x  x  Câu 50: Cho phương trình  2 D Cả A, B, C x   1 x  x     Khẳng định khẳng định sau là:   tương đương   phương trình hệ  1 A   B C  1 phương trình hệ  2 D Cả A, B, C LOẠI  PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI MỘT ẨN Câu 51 Cho phương trình ax  b  Chọn mệnh đề đúng: A Nếu phương trình nghiệm a khác B Nếu phương trình vơ nghiệm a  C Nếu phương trình vơ nghiệm b  D Nếu phương trình nghiệm b khác Câu 52 Phương trình ax  bx  c  nghiệm khi: a �0 � �   A a  B � www.thuvienhoclieu.com a0 � � b �0 � Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH a �0 � �   C a  b  D �   x2   x   Câu 53 Phương trình A nghiệm trái dấu : B nghiệm âm phân biệt C nghiệm dương phân biệt D Vơ nghiệm Câu 54 Phương trình x  m  nghiệm khi: A m  B m  C m �0 D m �0  1 Hãy chọn khẳng định sai khẳng định sau: Câu 55 Cho phương trình ax  bx  c   1 nghiệm trái dấu A Nếu P   1 nghiệm B Nếu P  S   1 nghiệm âm C Nếu P  S     1 nghiệm dương D Nếu P  S     a �0  Phương trình hai nghiệm âm phân biệt Câu 56 Cho phương trình ax  bx  c  : A   P  B   P  S  C   P  S   D   S      x2   x    Câu 57 Cho phương trình Hãy chọn khẳng định khẳng định sau: A Phương trình vơ nghiệm B Phương trình nghiệm dương C Phương trình nghiệm trái dấu D Phương trình nghiệm âm Câu 58 Hai số   nghiệm phương trình: 2 A x – x –1  0  B x  x –1  C x  x   Câu 59 A C hai nghiệm phương trình : x2   2 x 0  x2    x 0 Câu 60 Phương trình A m �0  m B D D x – x   x2   2 x 0  x2    x 0   m x  m   phương trình bậc : B m �1 C m �0 m �1 D m �1 m �0 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 61 Câu sau sai ?  m   x  m2  3m   vô nghiệm A Khi m  phương trình : :  m  1 x  3m   B Khi m �1 phương trình nghiệm x m x 3  3 x C Khi m  phương trình : x  nghiệm :  m2  2m  x  m   0  D Khi m �2 m �0 phương trình nghiệm Câu 62 Khẳng định khẳng định sau : x A Phương trình: x   nghiệm B Phương trình: x   vơ nghiệm C Phương trình : x   tập nghiệm R D Cả a, b, c  a – 3 x  b  vô nghiệm với giá tri a, b : Câu 63 Phương trình : A a  , b tuỳ ý B a tuỳ ý, b  C a  , b  D a  , b �2  1 Biết  1 nghiệm x1  13 Hỏi x2 bao Câu 64 Cho phương trình : x  x – 260  nhiêu : A –27 B –20 C 20 D Câu 65 Phương trình A m �1 Câu 66 Phương trình A m  m – 4m  3 x  m – 3m  B m �3 m – 2m  x  m – 3m  B m  Câu 67 Tìm m để phương trình A m  Câu 68 Phương trình A m  2 Câu 69 Phương trình A m  Câu 70 m m nghiệm khi: C m �0 m �2 – 4 x  m  m  2 B m  2 – 3m   x  m  4m   B m  5 m nghiệm khi: C m �1 m �3 – 5m   x  m – 2m  m  1 Phương trình B m  tập nghiệm R : C m  D m �0 D m �2 m �2 tập nghiệm R khi: C m  D Không tồn m nghiệm khi: C m  x    7m – 5 x  m D m  m  D m  nghiệm khi: www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 161: Với giá trị m hai đường thẳng sau trùng  d1  :  m2 –1 x – y  2m    d  : 3x – y   A m  2 m B m  C m  hay m  2 D Khơng giá trị �x  y  S � Câu 162: Để hệ phương trình : �x y  P nghiệm , điều kiện cần đủ : 2 A S – P  B S – P �0 C S – P  �x y  x  y  11 �2 Câu 163: Hệ phương trình �x y  xy  30  2;3  1;5  A nghiệm C nghiệm  5;6  D S – P �0 B nghiệm  2;1 D nghiệm  2;3 ,  3;  ,  1;5  ,  5;1  3;5 �x  y  � y  xm Câu 164: Hệ phương trình � nghiệm : A m  B m   C m  m   D m tùy ý  x  y   3 x  y   � � �  x  y    x  y   nghiệm Câu 165: Hệ phương trình : � 13 � �1 13 � � 13 � �  ; � �; � � � ; � A �2 � B � 2 � C �2 � � 13 � � ;  � D � 2 � �x   y  � 2x  y  Câu 166: Hệ phương trình: � nghiệm ? A x  3; y  B x  2; y  1 C x  4; y  3 D x  4; y  mx  y  2m  � � Câu 167: Phương trình sau nghiệm với giá trị m : �x  (m  2) y  m  A m �1 B m �3 C m �1 m �3 D m �1 m �3 mx   m   y  � � � m x  y  1 y Câu 168: Cho hệ phương trình : � Để hệ vơ nghiệm, điều kiện thích hợp cho m tham số : A m  B m  hay m  m C m  1 hay D www.thuvienhoclieu.com m hay m  Trang 21 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH �x  y  x  y  � x y 8 Câu 169: Cho hệ phương trình � Từ hệ phương trình ta thu phương trình sau ? 2 A x  10 x  24  B x  16 x  20  C x  x –  D Một kết khác Câu 170: Hệ phương trình  2;1 A �x  3xy  y  x  y   � 2x  y  � B  3;3 nghiệm :  2;1 ,  3;3 C D Vô nghiệm �x  y  �2 x  y2  Câu 171: Hệ phương trình � nghiệm ? A B C D �2 �x  � � �3  � Câu 172: Hệ phương trình �x 1 x ;y A 1 x ;y C D Hệ vô nghiệm �x  �x  � � y  � C , �y  D Một đáp số khác  13 y  12 y nghiệm là: 1 x ;y B �x  y  10 �2 x  y  58 Câu 173: Hệ phương trình � nghiệm là: �x  �x  � � y  y  � � A B � ax  y  a � x  ay  a Câu 174: Tìm để hệ phương trình � vơ nghiệm: A a  B a  a  1 C a  1 D Khơng a �x  y  z  � �1 1 �   1 �x y z � Câu 175: Nghiệm hệ phương trình : �xy  yz  zx  27  1;1;1  1; 2;1  2; 2;1 A B C D �x  y  xy  �2 x  y2  Câu 176: Hệ phương trình � nghiệm :  2;1  1;   2;1 ,  1;  A B C D Vô nghiệm www.thuvienhoclieu.com  3;3;3 Trang 22 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH � x  y  xy  � � � �x y  xy  nghiệm : Câu 177: Hệ phương trình � A  3;  ;  2;1 B  0;1 ,  1;0  C � ��1 � 2; � ;� ;2� � 2 � � � � D  0;  ,  2;0  �x  y  xy  �2 x  y  xy  Câu 178: Hệ phương trình � nghiệm :  2;3  3;   1;   2;1 A B C  2; 3  3; 2  D  1; 2   2; 1 �x  y  xy  11 �2 x  y  3( x  y )  28 Câu 179: Hệ phương trình � nghiệm :  3;  ,  2;3  3; 7  ,  7; 3 A B C  3;  ;  3; 7  Câu 180: Hệ phương trình D �x  3x  y �3 �y  y  x A  11;  11 ;  C  11;0  11; 11 nghiệm  3;  ,  2;3 ,  3; 7  ,  7; 3  x; y  với x �0 y �0 : B  0; 11  ;  D   11;0  11;0 � �x  x  y �2 y  y  2x Câu 181: Hãy cặp nghiệm khác hệ phương trình: �  3;3  2;  ;  3;1 ;  3;6  A B C  1;1 ,  2;  ,  3;3 Câu 182: Hệ phương trình A D  2; 2  ,  1; 2  ,  6;3 �x  y  � �2 �y  x  nghiệm ? B C �x  x  y �2 y  3y  x  x; y  ? Câu 183: Hệ phương trình � cặp nghiệm A B C www.thuvienhoclieu.com D D Trang 23 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH �x  y  �2 x  y  m2 Câu 184: Cho hệ phương trình � Khẳng định sau ? A Hệ phương trình nghiệm với m B Hệ phương trình nghiệm ۳ m C Hệ phương trình nghiệm ۳ m D Hệ phương trình ln vơ nghiệm � 3x  xy  y  17 � �2 y  x  16 Câu 185: Cho hệ phương trình : � Hệ thức biểu diễn x theo y rút từ hệ phương trình ? y2 y2 y 3 y3 x x x x hay hay A B C x y 1 y 1 x hay D x y x y 13 hay mx  y  � � Câu 186: Cho hệ phương trình : �x  my  2m  Các giá trị thích hợp tham số m để hệ phương trình nghiệm ngun : A m  0, m  –2 B m  1, m  2, m  D m  1, m  –3, m  C m  0, m  �x  y  � x; y  7x  5y   Câu 187: Các cặp nghiệm hệ phương trình : � : �11 23 � � ; � 1;1   1; 1 hay 19 19 � � A hay B � 11 23 � � ; � 1; 1  19 19 � � C hay �11 23 � � ; � 1;1  19 19 � � D hay Câu 188: Nghiệm hệ phương trình : A  1;  ,  2;1 B Câu 189: Cho hệ phương trình : A  1;  ,   2; �xy  x  y  �2 �x y  y x   0;1 ,  1;   2;1 ,  là: C x  y  xy  12 � � 2( x  y)  y  14 � B � 11 23 � � ; � � 19 19 �   0;  ,  2;0  � ��1 � 2; � ,� ;2� � 2 � � � � D Các cặp nghiệm dương hệ phương trình là: 3; �2 �� � , � 3, � ;3 � � 3 � D � � � C www.thuvienhoclieu.com � �1 �� ,� ; � � ;1� � �2 �� � � Trang 24 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH 3 �x  3x  y  y �6 x  y  27 Câu 190: Hệ phương trình � nghiệm ? A B C D � x  y 1  � � y  x   cặp nghiệm  x; y  ? Câu 191: Hệ phương trình � A B Vô nghiệm C Câu 192: Cho hệ phương trình �x  y  m  �2 2 �x y  y x  2m  m  D mệnh đề : (I) Hệ số nghiệm m  1 (II) Hệ nghiệm m (III) Hệ nghiệm với m Các mệnh đề ? A Chỉ (I) B Chỉ (II) � xy  y  x  y   � � �xy  y  x  14 y  16  Câu 193: Hệ phương trình A x bất kỳ, y  ; x  , y  C Chỉ (III) D Chỉ (I) (III) nghiệm : x  3, y  2; x  3, y  –1; x  2, y  – B x  5, y  2; x  1, y  3; x  , y  2 C x  4, y  2; x  3, y  1; x  2, y  D �x  y  2a  �2 x  y  a  2a  Câu 194: Cho hệ phương trình � Giá trị thích hợp tham số a cho hệ  x; y  nghiệm A a  tích x y nhỏ : B a  1 C a  D a  2 �  a  b x   a  b y  � � 3 a  b  x   a  b3  y   a  b  )  � Câu 195: Cho hệ phương trình : Với a ��b , a.b �0 , hệ nghiệm : www.thuvienhoclieu.com Trang 25 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH 1 x ,y ab a b A x  a  b, y  a – b B C x a b ,y ab ab D x a b ,y a b a b 2x  y   a � � Câu 196: Cho hệ phương trình : �x  y  a  Các giá trị thích hợp tham số a để tổng bình phương hai nghiệm hệ phương trình đạt giá trị nhỏ : 1 a a 2 A a  B a  1 C D mx  (m  1) y  3m � � �x  2my  m  �x  y  � Câu 197: Cho hệ phương trình : tham số m 5 m m 2 A B Để hệ phương trình nghiệm, giá trị thích hợp m C m D mx  (m  2) y  � � Câu 198: Cho hệ phương trình : �x  my  2m  Để hệ phương trình nghiệm âm, giá trị cần tìm tham số m : 5 m 2m 2 A m  hay B C m hay m  2 Câu 199: Cho hệ phương trình : số nguyên :  2; 2  ,  3; 3 A D  � x  xy  y  � �2 �x  xy  y  3x  y   B  2;  ,  3;3 C  m  1 Các cặp nghiệm  1; 1 ,  3; 3  x; y  D cho x, y  1;1 ,  4;  �x  xy  y  � x; y   y  xy  Câu 200: Nếu nghiệm hệ phương trình: � Thì xy ? A B 4 D Không tồn giá trị xy C LOẠI  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP Câu 201: Tổng nghiệm phương trình x2  x    x  4 www.thuvienhoclieu.com Trang 26 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH A 11 B 28 C 11 D Câu 202: Tích nghiệm phương trình A B Câu 203: Số nghiệm phương trình A D 5 C x4  2x2   - x B C Câu 204: Tích nghiệm phương trình A  x - x+1+3  x   x  x  0 B  D C  D Câu 205: Số nghiệm phương trình x  x   x  A B Câu 206: Số nghiệm phương trình A C  10  3x  x  B C Câu 207: Tổng nghiệm phương trình A A x  16  x-3  x 3 B B 11 B 2 B Câu 212: Số nghiệm phương trình x 3  2x    x C D D 30 3x   5 x  2x   C Câu 211: Tích nghiệm phương trình 13 A x-3 C Câu 210: Tổng nghiệm phương trình A D C Câu 209: Tích nghiệm phương trình A 30 D x  x   x  B 2 Câu 208: Số nghiệm phương trình D D x   5 2x  2x  7 3x C D  x   2x   3 3x  5 2x www.thuvienhoclieu.com Trang 27 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH A B C D Câu 213: Số nghiệm phương trình 10 x   x   x   x  A B C x - x - + x + - x - = Câu 214: Tích nghiệm phương trình A 10 B Câu 215: Số nghiệm phương trình A C B C C D x2  5x    x 5x  C B Câu 219: Tổng nghiệm phương trình A 3  2x  B Câu 218: Số nghiệm phương trình A 1 x x 5 D C 1 4x2 A D x   x 1  x   x 1  B Câu 217: Số nghiệm phương trình D x + - x + + x + - x + = Câu 216: Tổng nghiệm phương trình A 3 D D 2x2 + 8x + + x2 - = 2x + B D C 2 Câu 220: Số nghiệm phương trình x  7 x  x    x  8x   A C B Câu 221: Số nghiệm nguyên phương trình A x   3x   x  C B Câu 222: Số nghiệm phương trình D 4x    x  D 5x  www.thuvienhoclieu.com Trang 28 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH A B C D Câu 223: Số nghiệm nguyên phương trình x   x   x  A C B D Câu 224: Số nghiệm phương trình 3(2  x  2)  x  x  A C B Câu 225: Số nghiệm nguyên phương trình A B   x2 x  C B Câu 226: Tích nghiệm phương trình A 5 2x   4x  D  2x  D  x  1  2x  27 C D Câu 227: Tổng nghiệm phương trình x  2x  10   x(x  2) A B 2 D C 2 Câu 228: Số nghiệm phương trình  x  3  3x  22  x  3x  A C B Câu 229: Tổng nghiệm phương trình A A  x  x   x  x  B 1 Câu 230: Số nghiệm phương trình C C B Câu 231: Tổng nghiệm phương trình B D 3x  x  16  x  x  x  x  x A D x  2x  C D 4 2x D x2  7x  4 x x Câu 232: Số nghiệm phương trình www.thuvienhoclieu.com Trang 29 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH A B C D Câu 233: Tích nghiệm phương trình A  2x  7 2x C 1 D x  x2  x  1 x C D 2  1  2x  x2 x 1   x B Câu 236: Số nghiệm phương trình A x B 1 Câu 235: Số nghiệm phương trình A 3 B Câu 234: Tổng nghiệm phương trình A x C D x   x   x   3x  x  B C D 2 Câu 237: Số nghiệm nguyên phương trình  x   x  4  x  10  x A B C D 2 Câu 238: Tổng nghiệm phương trình x  3x  1 (x  3) x  A B 1 C D 2 Câu 239: Số nghiệm phương trình 2(1 x) x  2x   x  2x  A B C Câu 240: Tổng nghiệm phương trình A 13 B 20 Câu 241: Số nghiệm vơ tỷ phương trình A B  x 1  x  C D D 12  x  x  2 C D 2 Câu 242: Tích nghiệm phương trình x  x  x  x    x A 49 B 25 C www.thuvienhoclieu.com D Trang 30 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 243: Phương trình x  x  x  x    x nghiệm phân biệt A  m Câu 244: Phương trình B m B m B m x 2  6x  A  m 2 Câu 247: Phương trình A m < -6 C m �9 /  �m D 2 x  mx   x  nghiệm phân biệt A m Câu 246: Phương trình �m� D x2  mx   2x  nghiệm phân biệt m A Câu 245: Phương trình m C  x  2   x  B  m�2 C m �1 m D m�1 nghiệm phân biệt C m  D m�2 2 x  mx   x nghiệm phân biệt B m 6 C m  D m�6 �x  y  xy  11 �2 Câu 248: Số nghiệm hệ phương trình �x  y  3( x  y)  28 A B D C �x  y  xy  11 �2 Câu 249: Số nghiệm hệ phương trình �x y  xy  30 A B D C �x2y  y2x  �3 x y 2 Câu 250: Số nghiệm hệ phương trình � A B Câu 251: Số nghiệm hệ phương trình A D C �x2  y2  xy  13 � �4 2 �x  y  x y  91 B www.thuvienhoclieu.com C D Trang 31 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH � �x y  y x  �2 x y  y x  20 Câu 252: Số nghiệm hệ phương trình � A B Câu 253: Số nghiệm hệ phương trình A � 2x2  3x  y2  � � 2y  3y  x2  � C D C D C D.vô số B �xy  x2  y  � xy  y2  x  Câu 254: Số nghiệm hệ phương trình � A B Câu 255: Số nghiệm hệ phương trình A �x3   2(x2  x  y) � �3 �y   2(y  y  x) B C D.4 � 2x  y  � y � � � 2y  x  � x nghiệm (x;y) Khi x+y Câu 256: Hệ phương trình � A B C D.0 4y � x  3y  � x � � �y  x  x y nghiệm (x;y) Khi xy Câu 257: Hệ phương trình � A -4 B C D.0 � � x   y  � y  x   Câu 258: Hệ phương trình � nghiệm (x;y) Khi x+y A B 22 C D.0 � �x   y   2x �2 Câu 259: Số nghiệm hệ phương trình �y   x   2y A B www.thuvienhoclieu.com C D.4 Trang 32 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH 3x2  2xy  16 � �2 x  3xy  2y2  Câu 260: Số nghiệm hệ phương trình � A B C D.4 �x2  2xy  3y2  � 2x  13xy  15y2  Câu 261: Số nghiệm hệ phương trình � A B C D.4 �x(3x  2y)(x  1)  12 �2 Câu 262: Số nghiệm hệ phương trình �x  2y  4x   A B C � x3  y ( x  1)  x � 5x  x6  y Câu 263: Số nghiệm hệ phương trình � A Câu 264: Hệ phương trình A B C 2 �x  x y  x y  x  �2 �x  xy  x  D.4 D.4 nghiệm (x;y) Khi xy B -17 C D.17 3 � �x  x  y  y �2 x    y  1 � Câu 265: Số nghiệm hệ phương trình A B C D.4 � x  y  xy   y � y( x  y)2  x  y  Câu 266: Số nghiệm hệ phương trình � A B Câu 267: Số nghiệm hệ phương trình A � �x  x  y  y � � y  x3  � B C D.4 C D.4 �xy  x   � 2 x  x y  x  y  xy  y  Câu 268: Số nghiệm hệ phương trình � A B www.thuvienhoclieu.com C D.4 Trang 33 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH x y  xy  y  2( x  y )  � � xy ( x  y )   ( x  y ) Câu 269: Số nghiệm hệ phương trình � A Câu 270: Hệ phương trình A Câu 271: Hệ phương trình A B C 2 � �xy  x  y  x  y � �x y  y x   x  y nghiệm (x;y) Khi x+y B C.10 xy �2 �x  y  x  y  16 � �x  x x  y   � B C.0 B D.1  x, y �R  C �x  xy  y  19( x  y ) �2 x  xy  y  7( x  y ) Câu 273: Số nghiệm hệ phương trình � A D.0 nghiệm (x;y) Khi xy � y  x2  � � 2x  y3  y  x Câu 272: Số nghiệm hệ phương trình � A D.4 B D.4 C D.4 �x  3x  x  22  y  y  y � �2 �x  y  x  y  Câu 274: Số nghiệm hệ phương trình � A B Câu 275: Số nghiệm hệ phương trình A C 2 �x  x y  x y  �3 �x y  x  xy  B C �2 x  y  x y  xy  xy   � � � �x  y  xy   x    Câu 276: Số nghiệm hệ phương trình � A B www.thuvienhoclieu.com D.4 C D.4 D.4 Trang 34 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH �  x2  1  y  y  x   y � �  x  1  y  x    y � Câu 277: Biết (x;y) với x>0,y>0 nghiệm hệ phương trình � x+ y A B C.6 D.8 3 � �x y   16 y � x ( xy  2)  y Câu 278: Hệ phương trình � nghiệm (x;y) Khi x+y A B www.thuvienhoclieu.com C.2 D.3 Trang 35 ... 30  2 ;3  1;5  A có nghiệm C có nghiệm  5;6  D S – P �0 B có nghiệm  2;1 D có nghiệm  2 ;3 ,  3;  ,  1;5  ,  5;1  3; 5 �x  y  � y  xm Câu 164: Hệ phương trình � có nghiệm. .. �P > - x2 + 3- 2 = B Có nghiệm ) -b c P= a , a Ta có x + + 63 = 65 - B Câu 133 : Phương trình: A vơ nghiệm D .Có ( C � D >0 � � � S
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án , Bài tập trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay