Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số và giải tích lớp 11 có đáp án

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:17

www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11-CHƯƠNG II CHỦ ĐỀ QUY TẮC ĐẾM, TỔ HỢP & KHAI TRIỂN NIU TƠN Loại  QUY TẮC ĐẾM Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Nga đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn Trong cửa hàng ba mặt hàng Bút, thước, loại bút, loại loại thước Hỏi cách chọn quà gồm thước? A 56 B 280 C 20 D 35 Từ thành phố A tới thành phố B đường, từ thành phố B tới thành phố C đường Hỏi cách từ A tới C qua B? A 12 B C 24 D Các thành phố A, B, C, D nối với đường hình vẽ Hỏi cách từ A đến D mà qua B C lần? A 18 B C 24 D 10 Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực màu khác nhau, bút chì màu khác Hỏi cách chọn A 64 B 16 C 32 D 20 Từ A đến B cách, B đến C cách, C đến D cách Hỏi cách từ A đến D quay lại A, khơng đường từ A đến D? A 900 B 90 C 60 D 30 Trong hộp bút bút đỏ, bút đen bút chì Hỏi cách để lấy bút? A 12 B C D Một người áo 11 cà vạt Hỏi cách để chọn áo cà vạt? A B 18 C 77 D 11 Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực màu khác nhau, bút chì màu khác Hỏi cách chọn A 64 B 16 C 32 D 20 Trong hộp bút bút đỏ, bút đen bút chì Hỏi cách để lấy bút? A B C 12 D Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, số tự nhiên chẵn chữ số lập từ chữ số A 36 B 18 C 256 D 108 Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực màu khác nhau, bút chì màu khác Hỏi cách chọn A 64 B 16 C 32 D 20  Câu 12: Câu 13: Câu 14:  Cho chữ số 2, 3, 4, 6, 7, Lấy chữ số lập thành số a số a  400 ? A 60 B 40 C 72 D 162 Cho chữ số 2, 3, 4, 6, 7, chữ số chẵn gồm chữ số lấy từ trên? A 20 B 36 C 108 D 40 chữ số chẵn chữ số www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 5400 B 4500 C 4800 D 50000 số tự nhiên gồm chữ số khác khác 0, biết tổng ba số A 12 B C D Từ A đến B đường, từ B đến C đường Hỏi cách chọn đường từ A đến C (qua B) trở về, từ C đến A (qua B) không trở đường cũ A 72 B 132 C 18 D 23 Bạn Hòa hai áo màu khác ba quần kiểu khác Hỏi Hòa cách chọn quần áo? A B 10 C D 20 Từ thành phố A đến thành phố B đường, từ B đến C đường Hỏi cách từ A đến C, qua B? A B C 45 D 10 Từ chữ số 1, 2, 3, 4, lập số tự nhiên gồm hai chữ số? A 10 B 25 C 120 D 20 số điện thoại gồm 6, chữ số chữ số lẻ? A 1000000 B 15625 C 46656 D 120 1, 2, 3, 4, 5, Từ chữ số lập số tự nhiên bé 100? A 20 B 42 C 36 D 120 Trong hộp bút bút đỏ, bút đen bút chì Hỏi cách để lấy bút? A 12 B C D 253125000 Số ước số tự nhiên? 160 A B 240 C 180 D 120 X   0;1; 2;3; 4;5 Từ tập lập số tự nhiên gồm ba chữ số khác mà số chia hết cho 10 A B 16 C 20 D 36 Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, Hỏi số gồm chữ số lập thành từ chữ số A 36 B 18 C 256 D 216 Câu 26: Từ tỉnh A đến tỉnh B lại phương tiện khác Hỏi cách lựa chọn phương tiện lại từ tỉnh A đến tỉnh B trở A mà khơng phương tiện hai lần? A 12 B 36 C 30 D 11 Câu 27: Bạn A bút chì bút mực Hỏi cách để bạn An chọn bút? A 15 B C D 56 Câu 28: Trên giá sách 10 sách Toán khác nhau, tiếng Anh khác Lí khác Hỏi cách chọn hai khác loại? A 80 B 60 C 480 D 188 Câu 29: Trong hộp bút bút xanh bút chì Hỏi cách để lấy bút? A B 20 C D Câu 30: Cần mua bút mực bút chì Các bút mực màu khác nhau, bút chì màu khác Hỏi cách chọn A 64 B 16 C 32 D 20 Câu 31: Trong cửa hàng ba mặt hàng: bút, thước, loại bút, loại loại thước Hỏi cách chọn quà gồm thước? A 280 B 35 C 56 D 20 Câu 32: Đi từ A đến B đường, từ B đến C đường Hỏi cách từ A đến C mà phải qua B www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang Câu 33: Câu 34: Câu 35: Câu 36: www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 14 B 13 C 12 D 11 Tổ Văn trường phổ thơng giáo viên nam giáo viên nữ Hỏi cách chọn giáo viên tổ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường? A 20 B C D Bạn Hòa hai áo màu khác ba quần kiểu khác Hỏi Hòa cách chọn quần áo? A B 10 C D 20 Trong tổ bạn nam, bạn nữ Hỏi cách chọn bạn để phân công lao động? A 20 B C D Bạn A bút chì bút mực Hỏi cách để bạn An chọn bút? A B 15 C D 56 Câu 37: Trên giá sách 10 sách tiếng Việt khác nhau, sách tiếng Anh khác Hỏi cách chọn sách? A 80 B C 18 D 10 Câu 38: Từ tỉnh A đến tỉnh B lại phương tiện khác Hỏi cách lựa chọn phương tiện lại từ tỉnh A đến tỉnh B trở A mà khơng phương tiện hai lần? A.12 B 36 C 30 D 11 Từ thành phố A đến thành phố B đường, từ B đến C đường Hỏi cách từ A đến C, qua B? A B C 45 D 10 Từ chữ số 1, 2, 3, 4, lập số tự nhiên gồm hai chữ số? Câu 39: Câu 40: Câu 41: Câu 42: A.10 B 25 C 120 D 20 số điện thoại gồm chữ số chữ số chữ số lẻ? A 1000000 B 15625 C 46656 D 120 Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập số tự nhiên bé 100 ? A 20 B 42 C 40 D 120 Loại  HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP Câu 43: sách tốn, sách hóa sách lí Hỏi cách để lấy sách loại? A 28 B 366 C 450 D 90 Câu 44: Lớp 11A1 41 học sinh 21 bạn nam 20 bạn nữ Thứ đầu tuần lớp phải xếp hàng chào cờ thành hàng dọc Hỏi cách xếp để 21 bạn nam xen kẽ với 20 bạn nữ? www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang Câu Câu Câu Câu Câu www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn P P P P P P P A 41 B 21 20 C 21 20 D 21 20 45: sách tốn, sách hóa sách lí Hỏi cách để xếp lên giá sách cho sách loại xếp cạnh nhau? A 518400 B 30110400 C 86400 D 46800 46: Xếp người vào băng ghế chỗ Hỏi cách xếp? A 36 B 5040 C 181440 D 2250 47: 12 sách khác Chọn cuốn, hỏi cách? A 95040 B 792 C 120 D 5040 A = {1;2;3;4;5,6,7} 48: Từ tập lập số tự nhiên năm chữ số khác A 840 B 2520 C 120 D 625 3 C  35 Vậy An bao nhiêu? 49: Biết n A 35 B 45 B = { 0,1;2;3;4,5,6,7, 8,9} C 210 D 70 Từ tập B lập số tự nhiên năm chữ số khác khơng bắt đầu số 16? A 27212 B 27200 C 26880 D 27202 X = {1;2;3;4;5;6} Câu 51: Từ tập lập số tự nhiên bốn chữ số chia hết cho ? A 120 B 20 C 216 D 64 Câu 52: Trong mặt phẳng điểm khơng điểm thẳng hàng Hỏi tổng số đọan thẳng tam giác lập từ điểm A 20 B 10 C 40 D 80 A , B , C , D , E A , B Câu 53: cách xếp học sinh cho ngồi cạnh nhau? Câu 50: Cho tập A 48 B 120 C 12 D 24 Câu 54: Năm người xếp vào ngồi quanh bàn tròn ghế Số cách xếp A 50 B 100 C 120 D 24 Câu 55: Số đường chéo đa giác lồi 20 cạnh A 170 B 190 C 360 D 380 Câu 56: số gồm ba chữ số khác lập thành từ chữ số , , , , ? A 48 B 60 C 100 D 125 Câu 57: Một lớp học học sinh bầu chọn vào chức vụ khác gồm lớp trưởng, lớp phó thư ký (khơng kiêm nhiệm) Số cách khác A 336 B 56 C 31 D 40230 Câu 58: Cho chữ số , , , , , số tự nhiên chẵn chữ số lập từ chữ số đó: A 36 B 18 C 256 D 108 Câu 59: cách xếp sách Văn khác sách Toán khác kệ sách dài sách Văn phải xếp kề nhau? 5!7! A 5!7! B � C 5!8! D 12! Câu 60: Từ số , , , , , lập số chữ số khác nhau? A A64 B C C64 D 4! Câu 61: bơng hồng bơng huệ Chọn hồng huệ Hỏi cách chọn A 360 Câu 62: Phương trình A B 270 C 350 D 320 A22n  24  An2 nghiệm? B C www.Thuvienvienhoclieu.Com D Trang www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn Câu 63: Từ chữ số 0;1; 2;3; 4;5; lập số tự nhiên chữ số khác mà ln mặt chữ số ? A 6A64  A65 B A75 Câu 64: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn: C n AC n 1 n  48 A65  A64 D A75  A65 ? A n  B n  C n  20 D n  Câu 65: chữ số số , , , , , , số chẵn chữ số lập từ chữ số A 600 B 162 C 108 D 401 Câu 66: Từ chữ số , , lập số chữ số khác A B C D Câu 67: cách xếp bạn vào ghế xếp thành hàng dọc A 136 B 126 C 168 D 120 Cn5  15504 Vậy An5 bằng: A 1860480 B 77520 C 108528 D 62016 69: trâu bò Cần chọn con, cách chọn A 137 B 317 C 371 D 173 70: Thầy giáo phân công học sinh thành nhóm người, hai người, ba người ba địa điểm Hỏi cách phân công A 120 B 60 C 20 D 30 71: Một nhóm học sinh 15 em 10 nam nữ Cần chọn em dự đại hội đoàn trường Số cách chọn là: A 5001 B 5005 C 5000 D 4785 72: Cho chữ số , , , , , tập lập từ chữ số A 64 B 46 C 63 D 36 Câu 68: Cho Câu Câu Câu Câu Câu 73: Cho chữ số 2,3, 4, 5, 6, Hỏi số gồm chữ số lập thành từ chữ số đó? A 36 B 18 C 256 D 216 Câu 74: Cho chữ số , , , , , Hỏi số gồm chữ số khác lập thành từ chữ số đó? A 120 B 180 C 256 D 216 Câu 75: Số số tự nhiên chữ số mà chữ số số chẵn A 15 B 16 C 18 D 20 Câu 76: Cho chữ số , , , , , số tự nhiên chẵn chữ số lập từ chữ số đó: A 36 B 18 C 256 D 108 Câu 77: Cho chữ số , , , , , số tự nhiên chẵn chữ số khác lập thành từ chữ số đó: A 60 B 180 C 256 D 216 Câu 78: Số số tự nhiên gồm chữ số chia hết cho 10 : A 4536 B 9000 C 90000 D 15120 Câu 79: Một liên đồn bóng rổ 10 đội, đội đấu với đội khác hai lần, lần sân nhà lần sân khách Số trận đấu xếp là: www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 45 B 90 C 100 D 180 Câu 80: Giả sử ta dùng màu để tô cho nước khác đồ khơng màu dùng hai lần Số cách để chọn màu cần dùng là: 5! 5! A 2! B C 3!.2! D Câu 81: Số tam giác xác định đỉnh đa giác 10 cạnh là: A 35 B 120 C 240 D 720 Câu 82: Một tổ gồm nam nữ Hỏi cách chọn em trực cho nữ? C A 11 Câu 83: Câu 84: Câu 85: Câu 86: Câu 87: Câu 88: Câu 89: Câu 90: Câu 91: Câu 92: Câu 93: Câu 94:  C65    C71  C63   C64 12  C C    C C   C B 6 6 C C C D C C Một cửa hàng quyền sách Toán, 12 sách Lý sách Hố Hỏi người bán hàng cách sách lên kệ cho sách loại xếp cạnh nhau? Biết sách Sách giáo khoa lớp 11 A 9!.12!.3! B C 9!.12!.33! D 36.9!.12! sách Toán khác sách Tiếng Anh khác Số cách xếp sách kệ dài cho khơng Tiếng Anh cạnh A 10080 B 7200 C 14400 D 2400 Cho tập A gồm 10 phần tử Số tập gồm phần tử tập A P A5 C5 A 510 B 10 C 10 D n bơng hoa giống hệt cắm vào lọ khác (khơng thiết lọ hoa) Hỏi cách A 37 B 73 C 35 D 36 Khối 11 Trường THPT Gia Bình số 484 học sinh, nhà trường tổ chức CLB Toán học Tiếng Anh 250 học sinh tham gia CLB Toán học, 220 học sinh tham gia CLB Tiếng Anh 100 học sinh không tham gia CLB Hỏi học sinh khối 11 trường THPT Gia Bình tham gia CLB trên? A 14 B 86 C 90 D 114 Cho đường thẳng song song Trên đường thẳng thứ lấy điểm phân biệt, đường thẳng thứ hai lấy 10 điểm phân biệt Hỏi tam giác đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy hai đường thẳng trên? A 150 tam giác B 270 tam giác C 420 tam giác D 560 tam giác Cho đa giác cạnh, kẻ đường chéo giao điểm đường chéo, trừ đỉnh? A 210 B 21 C 91 D 35 cách xếp người đàn ông, hai người đàn bà đứa bé vào ngồi ghế kê xung quanh bàn tròn cho đứa bé ngồi hai người đàn ông? A 24 B 216 C 18 D 36 Một tổ học sinh nam nữ xếp thành hàng dọc Số cách xếp cho bạn nữ đứng đầu hàng A 24 B 16 C 720 D 48 1, 2,3, Từ chữ số lập số tự nhiên chữ số phân biệt A 256 B 16 C 24 D 14 n � Số cách xếp n( ) học sinh thành hàng ngang n A n ! B 2n C n D n Trên mặt phẳng cho điểm phân biệt A,B,C,D véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu điểm cuối thuộc tập điểm đã cho www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang Câu 95: Câu 96: www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A véc tơ B 12 véc tơ C véc tơ D 16 véc tơ cách xếp chỗ ngồi cho 10 bạn, Chiến Thắng, vào 10 ghế kê thành hàng ngang cho Chiến Thắng không ngồi cạnh nhau? A 8.9! cách B 2.9! cách C 9! cách D 10! k k An ; Cn ; Pn số chỉnh hợp, số tổ hợp chập k số hoán vị n phần tử Trong khẳng định sau, khẳng định sai C kn P  n! k! A n B C  C  C C C  C D Câu 97: Đoàn trường tổ chức giải bóng đá đội tham dự theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm (Hai đội gặp trận) Hỏi đoàn trường phải tổ chức trận đấu A 28 trận B 27 trận C 56 trận D Kết khác Câu 98: Cho tập A gồm n phần tử ( n �1 ) Mỗi kết việc lấy k phần tử khác tập A xếp chúng theo thứ tự gọi A Một chỉnh hợp chập k n phần tử B Một tổ hợp chập k n phần tử C Một chỉnh hợp chập n k phần tử D Một hoán vị k phần tử Câu 99: Từ bơng hoa khác cách lấy để cắm vào lọ khác cho lọ bơng hoa A 729 cách B 120 cách C 20 cách D 256 cách Câu 100: Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, số tự nhiên chẵn chữ số lập từ chữ số đó? A 36 B 18 C 256 D 108 Câu 101: Một tổ gồm nam nữ Hỏi cách chọn em trực cho nữ?  C  C65    C71  C63   C64 A B 470 2 C C11.C12 D Đáp số khác k 1 n k n k n 1 k n nk n Ank  Câu 102: cách xếp sách Văn khác sách Toán khác kệ sách dài sách Văn phải xếp kề nhau? A 5!.7! B 2.5!.7!  C 5!.8! D 12! Câu 103: Từ chữ số 1; 2;3; 4;5;6 lập số tự nhiên năm chữ số khác thiết phải chữ số 5? A 100000 B 600 C 720 D 480 Câu 104: bơng hoa hồng khác nhau, hoa lan khác hoa cúc khác Hỏi bạn cách chọn hoa để cắm vào lọ cho hoa lọ phải bơng hoa loại? A B 90 C 14 D 24 Câu 105: Trong mơn học, giáo 30 câu hỏi khác câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ Hỏi cách để lập đề thi từ 30 câu hỏi đó, cho đề gồm câu khác đề phải đủ ba loại câu hỏi? A 56578 B 74125 C 33250 D 40857 Câu 106: Một tổ gồm học sinh nam học sinh nữ Chọn từ học sinh làm vệ sinh cách chọn học sinh nam A 60 B 90 C 165 D 155 Câu 107: sách tốn, sách hóa sách lí Hỏi cách để xếp lên giá sách cho sách loại xếp cạnh nhau? A 518400 B 86400 C 3110400 D 604800 Câu 108: 10 người cơng nhân cơng nhân nam, công nhân nữ Trong điểm danh họ yêu cầu xếp thành hàng dọc Hỏi cách xếp? A 362880 cách B 840 cách C 725760 cách D 3628800 cách Câu 109: cách xếp người ngồi vào bàn tròn? A 36 B 120 C 24 D 60 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn d ;d d d Câu 110: Cho đường thẳng song song với Trên 10 điểm phân biệt, n điểm phân biệt ( n  �2) Biết 2800 tam giác đỉnh điểm đã cho Vậy n A.15 Câu 111: Câu 112: Câu 113: Câu 114: B 20 C 25 D 30 Từ chữ số 1; 2;3; 4;5; lập số tự nhiên sáu chữ số khác nhau, thỏa mãn tổng ba chữ số đầu nhỏ tổng ba chữ số sau đơn vị? A 108 B 324 C 216 D 36 Trong mặt phẳng điểm khơng điểm thẳng hàng Hỏi tổng số đọan thẳng tam giác lập từ điểm A 20 B 40 C 10 D 80 Từ 10 điểm phân biệt đường tròn vec tơ gốc trùng với số 10 điểm đã cho A 45 B 90 C D 20 Cho chữ số 1, 2,3, 4,5, 6,9 Hỏi số tự nhiên chữ số khác không bắt đầu chữ số từ chữ số trên? A 720 B 4320 C 8640 D 5040 Câu 115: Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, số tự nhiên chẵn chữ số lập từ chữ số A 36 B 18 C 256 D 108 d d d d Câu 116: Cho hai đường thẳng song song với Trên lấy điểm phân biệt, lấy điểm phân biệt Hỏi tam giác mà đỉnh lấy từ điểm hai d d đường thẳng A 7350 B 175 C 220 D 1320 Câu 117: cách xếp sách Văn khác sách Toán khác kệ sách dài sách Văn phải xếp kề nhau? A 5!.7! B 2.5!.7! C 5!.8! D 12! Câu 118: Từ số tự nhiên 1, 2, 3, lập số chẵn gồm chữ số khác nhau? A B 24 C D 12 Câu 119: Từ số tự nhiên 1, 2, 3, lập số tự nhiên chữ số khác nhau? Câu 120: Câu 121: Câu 122: Câu 123: A 44 B 24 C D 42 Một đội niên tình nguyện 15 người gồm 12 nam nữ Hỏi cách để phân cơng đội niên tình nguyện ba tỉnh miền núi cho vùng phải nam nữ? A 34650 B 69300 C 207900 D 103950 B   1, 2, 3, 4, 5, 6 Cho Từ tập B lập số chẵn chữ số đơi khác lấy từ tập B? A 720 B 46656 C 2160 D 360 Từ nhóm gồm viên bi màu xanh, viên bi màu đỏ Hỏi cách chọn viên bi mà bi xanh bi đỏ A 2974 cách B 3003 cách C 14 cách D 2500 cách Cho 1, 2, 3, 4, lập số tự nhiên chữ số? A 3125 B 120 C D 600 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Câu 124: Cho Từ tập A lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 21 B 78125 C 2520 D 120 Câu 125: Một tổ gồm nam nữ Hỏi cách chọn em trực cho nữ?  C  C65    C71  C63   C64 A B  470  2 C C11.C12 D 245 Câu 126: cách xếp sách Văn khác sách Toán khác kệ sách dài sách Văn phải xếp kề nhau? A 5!.7! B 2.5!.7! C 5!.8! D 12! Câu 127: Xếp người vào dãy ghế đối diện kê thành hàng ngang, dãy ghế Hỏi tất cách xếp? A3 C3 A 720 B C D 5! Câu 128: Từ hộp chứa 13 cầu cầu trắng cầu đen Lấy liên tiếp lần lần Hỏi cách lấy màu? C1 C C C C  C62 A B C D 72 2 A  24  A n nghiệm? Câu 129: Phương trình n A Câu 130: Với B C D A  24 n n giá trị bao nhiêu? A B C D Câu 131: số tự nhiêu chữ số lập nên từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5? 4 A 5! B A5 C C5 D 625 Câu 132: Xếp ngẫu nhiên học sinh nam học sinh nữ thành hàng ngang Hỏi cách xếp bạn nữ đứng cạnh nhau? A 2!.3! B 5! C 2.2!.3! D 4.2!.3! Câu 133: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào ghế dài chỗ ngồi Số cách xếp cho bạn Chi ln ngồi A 24 B 120 C 60 D 16 Câu 134: Từ chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 , lập số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi khác nhau? A 3024 B 4536 C 2688 D 3843 Câu 135: Một chi đoàn 20 đồn viên Muốn lập ban chấp hành gồm Bí thư, phó Bí thư, ủy viên Hỏi cách lập? (biết thành viên khả người giữ không chức vụ) C3 C 20 A20 A 20 B C D 6840 A   1; 2;3;5; 7;9 Câu 136: Cho tập Hỏi tập A tập gồm phần tử? A 72 B 120 C 60 D 20 Câu 137: Để chào mừng 26/03, trường tổ chức cắm trại Lớp 10A 19 học sinh nam 16 học sinh nữ Giáo viên cần chọn học sinh để trang trí trại Số cách chọn học sinh cho học sinh nữ bao nhiêu? Biết học sinh lớp khả trang trí trại 5 5 5 A C19 B C35  C19 C C35  C16 D C16 Câu 138: Trong không gian cho điểm khơng đồng phẳng thể xác định mặt phẳng phân biệt từ điểm đã cho? A B C www.Thuvienvienhoclieu.Com D Trang www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn Câu 139: Một hội đồng gồm nam nữ tuyển vào ban quản trị gồm người Số cách tuyển chọn A 240 B 260 C 126 D 120 k C Câu 140: Cơng thức tính n n! n! n! A k !(n  k )! B ( n  k )! C n ! D k ! An2  An3 n A B Câu 141: Nếu C C  2C  A  109 Câu 142: Số n thỏa n n D n A B 10 C 12 D 14 Câu 143: Với chữ số 0; 1; 3; 6; lập số tự nhiên lẻ chữ số khác từ chữ số trên? A 63 B 96 C 102 D 36 Câu 144: Cho chữ số 1, 2, 4, 5, 6, Khi số tự nhiên ba chữ số thành lập từ chữ số đã cho? A 18 B 216 C 120 Câu 145: Số 3333960000 ước số nguyên? D 720 B 720 C 840 D 360 Câu 146: Cho chữ số 1, 2, 3, 4, 5, Hỏi lập số tự nhiên chữ số khác từ chữ số trên? A 6! B 4! C 7! D 5! A 1680 Câu 147: Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, Khi số tự nhiên bốn chữ số thành lập từ chữ số đã cho? A 360 Câu 148: Cho A C y y 2 y  14 y A 541 B 720 Giá trị B 390 C 1296 MA y 1  3C y D 24 C 451 D 540 Câu 149: Trong mặt phẳng điểm khơng điểm thẳng hàng Hỏi tổng số đọan thẳng tam giác lập từ điểm A 40 B 80 C 10 D 20 Câu 150: Đề kiểm tra tiết mơn Tốn khối 11 trường THPT gồm loại đề tự luận trắc nghiệm, tự luận 13 đề, trắc nghiệm 10 đề Mỗi học sinh phải làm hai thi tự luận trắc nghiệm Hỏi trường cách chọn đề thi? A 130 B 23 C 10 D 13 Câu 151: Cho chữ số 0; 1; 2; 3; 4; thể lập số tự nhiên chữ số, chữ số mặt lần, chữ số khác mặt lần? A 45360 B 840 C 5880 Câu 152: Cho C yy83  Ay3 A M Giá trị 13 B D 6720 Ay41  3C y3 y! C www.Thuvienvienhoclieu.Com D Trang 10 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 108 B 50 C 432 D 360 Câu 166: Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hỏi lập số tự nhiên chẵn chữ số khác từ chữ số trên? A 68880 B 14700 C 68881 D 630 Câu 167: Số 3333960000 ước số nguyên? A 360 B 840 C 720 D 1680 Câu 168: Cho chữ số 1, 2, 3, 4, 5, Hỏi lập số tự nhiên chữ số khác từ chữ số trên? A 2.5! B 240 C 120 D 360 Câu 169: Xếp người vào băng ghế chỗ Hỏi cách xếp? A 2250 B 36 C 5040 D 181440 Câu 170: Lớp 11A1 41 học sinh 21 bạn nam 20 bạn nữ Thứ đầu tuần lớp phải xếp hàng chào cờ thành hàng dọc Hỏi cách xếp để 21 bạn nam xen kẽ với 20 bạn nữ? P P P P P P P A 41 B 21 20 C 21 20 D 21 20 Câu 171: 12 sách khác Chọn cuốn, hỏi cách? A 5040 B 95040 C 792 D 120 Câu 172: Trên giá sách 10 sách Tốn khác nhau, tiếng Anh khác Lí khác Hỏi cách chọn hai khác loại? A 80 B 188 C 60 D 480 Câu 173: Một cửa hàng quyền sách Toán, 12 sách Lý sách Hố Hỏi người bán hàng cách sách lên kệ cho sách loại xếp cạnh nhau? Biết sách Sách giáo khoa lớp 11 A 9!.12!.3! B 9!.12!.33! C 36.9!.12! D Câu 174: Giải phương trình 3.C x3  Ax21  1040 A x  13 B x  12 C x  11 D x  14 Câu 175: Nga đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn Trong cửa hàng ba mặt hàng Bút, thước, loại bút, loại loại thước Hỏi cách chọn quà gồm thước? A 56 B 280 C 20 D 35 Câu 176: Xếp người vào dãy ghế kê thành hàng ngang Hỏi tất cách xếp? A3 C3 B C D 5! 2 Phương trình A2 n  24  An nghiệm? A B C D A  24 Với n n giá trị bao nhiêu? A B C D Từ hộp chứa 13 cầu cầu trắng cầu đen Lấy liên tiếp lần lần Hỏi cách lấy màu? C1 C C C C  C62 A B C D 72 số tự nhiêu chữ số lập nên từ chữ số 1, 2, 3, 4, ? A 720 Câu 177: Câu 178: Câu 179: Câu 180: A 5! B A54 C C54 www.Thuvienvienhoclieu.Com D 625 Trang 12 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn Câu 181: Xếp ngẫu nhiên học sinh nam học sinh nữ thành hàng ngang Hỏi cách xếp bạn nữ đứng cạnh nhau? A 2!.3! B 5! C 2.2!.3! D 4.2!.3! Câu 182: Hệ số x A C97 Loại  KHAI TRIỂN NIU TƠN   x  khai triển B C97 Câu 183: Hệ số chứa x khai triển 10 A C B 10   3x  A C B  x  3 Câu 184: Hệ số chứa x khai triển C  x  5  x 2 Câu 185: Hệ số chứa x khai triển A C  x 10  2 B 10 C x 9C97 C C106 C C83 25.33 C C108 x 28 D 9C97 D C106 24  3 x  D C85 25.33 D C108 28 C 10 C 10 13 � 1� �x  � Câu 186: Hệ số chứa x khai triển � x � 10 10 C133  x  C133  x  x x A B D C13 C C13 � � �x  � Câu 187: Số hạng thứ khai triển � x � 1 C93 x C x  2x  x3 A B C C92 x x3 C92 x D  2x �2 � �x  � x � Câu 188: Số hạng không chứa x khai triển � 16 C62 x C62 x C2 x x A B C D C64 x 10 Câu 189: Câu 190: Câu 191: Câu 192: Câu 193: x4 � 1� �x  � Số hạng không chứa x khai triển � x � A 252 B 252 C 525 D 525 3  2x  y  Hệ số x y khai triển biểu thức 23 C63 22 C63 23 C63 22 C63 A B C D  x   Hệ số x khai triển biểu thức 7 A 4.C9 B 4.C9 C C9 D C9 n  4x   x Biết hệ số khai triển biểu thức 3040 Số nguyên n bao nhiêu? A 28 B 24 C 26 D 20 2n   x  Biết AnAn  100 Hệ số x khai triển biểu thức www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 13 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn 5 2C105 2C 25 C105 A 2 C10 B C 10 D �3 � �x  � x � x Câu 194: Số hạng không chứa khai triển � A 70 B 28 C 28 D 70 12 Câu 195: Hệ số x khai triển (1  x) là? A 792 B –792 C –924 D 495  a  b Trong khai triển n , số hạng tổng quát khai triển C a b C k a n k bk C k 1a k 1b n k 1 A B n C n 10   2x  Câu 197: Hệ số x khai triển A 45 B 120 C 180 40 � � �x  � 31 Câu 198: Hệ số x khai triển � x � A 1000 B 9880 C 9870  x  a  Câu 199: Số hạng thứ tư khai triển A 10        B 10 x a        C 10x a Câu 196: k n n k nk D Cnk 1a n k 1b k 1 D 180 D 9680 D 10x a � 1� �x  � Câu 200: Số hạng đứng khai triển � x � A 70x B 70 x       10 Câu 201: Tìm hệ số x A 252 C 70 10 �3 � �x  � khai triển biểu thức � x � 10 B 252x C 225 Câu 202: Tổng hệ số khai triển A 16   y  3 A x  12 B 32 3.C x3  Ax21  1040 B x  11 D 522 C 32 17 � � f  x  � 4x  � 7x � � Câu 203: Tìm hệ số lớn khai triển sau 14 3 24 14 3 14 3 42 A C17 x B C17 C C17 x Câu 204: Giải phương trình D 70 C x  13 D 16 14 3 D C17 D x  14 18 � � f  x  � 3x  � 16 6x � � Câu 205: Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức sau C 34.64.x16 C 314.6 4 C 314.64 C 310.24.x16 A 18 B 18 C 18 D 18   x  Câu 206: Hệ số x khai triển 7 7 A C9 B C9 C 9C9 D 9C9 12  2x   x Câu 207: Hệ số khai triển 264 180 A B C 66 D 220 10 � 1� �x  � Câu 208: Số hạng không chứa x khai triển � x � www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 14 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn C4 C5 C105 C104 A 10 B 10 C D  2x  x  Hệ số x12 khai triển 10 Câu 209: A C10 B C10 x khai triển 12 Câu 210: Hệ số x A C108   C106 B Câu 211: Hệ số x khai triển 10 x A C 2 D C10 C C10  x   10  2   C C102 D C106 26 10 10 C C10 B C D C10 18 � � f  x  � 3x  � 16 6x � � Câu 212: Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức sau C 310.24.x16 C 314.6 4 C 314.64 C 34.64.x16 A 18 B 18 C 18 D 18 17 � � f  x  � 4x  � 7x � � Câu 213: Tìm hệ số lớn khai triển sau 14 3 42 14 3 14 3 A C17 x B C17 C C17 14 3 24 D C17 x �3 � �x  � x Câu 214: Số hạng không chứa khai triển � x �là: A 28 B 10 C 70  x  1 Câu 215: Số hạng thứ khai triển 2 A 20x B 80x C 20x D 56 D 80x n � 1� �x  � Câu 216: Cho khai triển � � Tìm n , biết hệ số số hạng thứ A n  B n  12 C n  10 D n  1  x Hệ số x khai triển A 462 B 462 11 Câu 217: D 264 C 264   x  Câu 218: Hệ số x khai triển C7 C97 9C97 A B C Câu 219: A Cho khai triển: C100  2   x  2 B 100 D 9C97 95 Hệ số x C100  2  C C100  2  D C100  2  � � 2x  � � x �là: Câu 220: Tìm hệ số x khai triển: � A 3671 B 6330 C 4600 Câu 221: A  x  5 Hệ số lớn khai triển: C  5  12 20 11 B 12 10 20 C  5 20 12 D 4608 C 11 C20  5    3x  x  Tìm hệ số x khai triển: A 21130 B 6160 C 16758 11 D 12 C20  5  10 Câu 222: www.Thuvienvienhoclieu.Com D 17550 Trang 15 12 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn Câu 223:   4x  Tính tổng hệ số khai triển: B 46 C 63 ( x  )15 x Tìm hệ số độc lập với x khai triển: A Câu 224: A C1510 310 C159 39 B C D 36 C1512 310 D C1511 311 S  C50 25  C51 24  C52 23  C53 22  C54 21  C55 Tổng 243 A Câu 225: Câu 226: 20 B 461 mãn hệ thức: A 126720 D 362 (1  x ) n  a0  a1 x1  a2 x   an x n , n �N * hệ số thỏa Cho khai triển: a0  C 631 a1 a2 a3 a     nn  4096 2 2 Hệ số lớn khai triển là: B 112640 C 253440 Câu 227: Hệ số x khai triển (2 x  3) là: A 2160 B 9240 C 480 Câu 228: Cho biểu thức A  (3  x ) Khai triển biểu thức A D 506880 D – 2160 3 4 5 6 A A  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x.3  C6 3 4 4 5 6 B A  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x.3  C6 3 4 4 5 6 C A  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x.3  C6 3 4 5 6 D A  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x  C6 x.3  C6 Câu 229: Cho biểu thức A  (4  x) Khai triển biểu thức A A A  C60 x  C61 x  C62 x 42  C63 x 43  C64 x 44  C65 x.45  C66 46 B A  C x  C x  C x  C x  C x  C x.4  C 6 5 4 3 6 6 C A  C  C x.4  C x  C x  C x  C x  C x D A  C  C x.4  C x  C x  C x  C x  C x 6 6 6 5 2 6 4 3 3 3 4 4 2 5 6 6 5 6 6 12 � � P �x  � x � Số hạng tổng quát khai triển biểu thức � Câu 230: Cho biểu thức A C12k 2k x 6 k (1)k C12k 2k x 6 k C12k 2k x 6 k B C 15 10 Câu 231: Cho biểu thức P  (x  2) số hạng chứa x 10 10 10 10 10 A x C15 B 32x C15 C  x C15 20 Câu 232: Cho biểu thức P  ( x  1) Hệ số số hạng thứ 4 B C20 C C20 20 14 Câu 233: Cho biểu thức P  (2  x) Số hạng chứa x 14 14 14 14 14 14 A 64x C20 B x C20 C 32x C20 18 Câu 234: Cho biểu thức P  (x  2) số hạng chứa x A C20 www.Thuvienvienhoclieu.Com (1) k D C12k k x 6 k 10 D x C15 D C20 14 14 D 64x C20 Trang 16 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn 29 x9C189 29 x9C187 29 x9C187 29 x9C189 A B C D 20 14 Câu 235: Cho biểu thức P  (1  x) số hạng chứa x 14 14 16  x14C20 x14C203 x14C20  x14C20 A B C D 18 � � f  x  � 3x  � 16 6x � � Câu 236: Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức sau C 310.24.x16 C 314.6 4 C 314.64 C 34.64.x16 A 18 B 18 C 18 D 18  x   Câu 237: Hệ số x khai triển biểu thức 4.C97 4.C92 C7 A B C 3  2x  y  Câu 238: Hệ số x y khai triển biểu thức 3 3 A C6 B 2 C6 C 2 C6 D C92 D C6 18 Câu 239: Cho biểu thức P  (x  2) Hệ số số hạng thứ 19 19 A 16 B 17 C 18 D   x  3040 Số nguyên n bao nhiêu? Câu 240: Biết hệ số x khai triển biểu thức n A 28 B 24 C 26  x  1  a0 x n  a1x n1  a2 x n 2  an ;  n ��*  D 20 n Câu 241: Khai triển a  2a1  a2 Biết tổng hệ số 2187 Khi A 1696x B 1696 C 1696 D 1248 10 11 12 14 1 x   1 x   1 x   1 x   1 x  x Câu 242: Tìm hệ số chứa khai triển A 8008 B 8000 C 3003 D 3000 Câu 243: Tính tổng biểu thức S  210  C101 29.5  C102 28.52  C103 2753  C104 26.54  C105 25.55  C106 4.56  C107 23.57  C108 22.58  C109 2.59  510 10 10 10 10 A B 3 C D 7 Câu 244: Tính tổng biểu thức S  210  C101 29.5  C102 28.52  C103 2753  C104 26.54  C105 25.55  C106 4.56  C107 23.57  C108 22.58  C109 2.59  510 10 10 10 10 A 23 B 3 C D 23 2016 S  C2016  C2016   C2016 Câu 245: Tổng kết 2014 2015 2017 2016 A B C D Câu 246: Tính tổng biểu thức S  210  C101 29.52  C102 28.54  C103 2756  C104 26.58  C105 25.510  C106 24.512  C107 23.514  C108 22.516  C109 2.518  520 A 27  Câu 247: B 27   Tìm số hạng hữu tỉ khai triển A 27090504 10704020 30 C 2  10 D 23 15 B 1537402 1256314 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 17 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn C 13733270 107060590 D 23470380 2547490 Câu 248: Tổng biểu thức S  C100 210  C101 29  C102 28  C103 27  C104 26  C105 25  C106 24  C107 23  C108 22  C109 10 10 10 10 A  B  C  D 10 �1 � 10 �  x �  a0  a1 x   a9 x  a10 x 3 � Câu 249: Cho khai triển nhị thức: � a Hệ số k lớn khai triển k : A.3 B.5 C.6 D Loại  PHÉP THỬ BIẾN CỐ Câu 250: Phép thử phép thử ngẫu nhiên? A Gieo đồng tiền hai mặt giống B Bắn viên đạn vào bia C Hỏi ngày sinh người lạ D Gieo xúc sắc lần   1;3 ,  2;  ;  3;5 ;  4;   biến cố đây? Câu 251: Gieo súc sắc hai lần Tập A P “Tích số chấm hai lần gieo chẵn.” B N “Tổng số chấm hai lần gieo chẵn.” C M “Lần thứ hai lần thứ hai chấm.” D Q “Số chấm hai lần gieo 2.” Câu 252: Cho A B hai biến cố phép thử khơng gian mẫu  Phát biểu sai? A Nếu A  B B  A B Nếu A �B  � A, B xung khắc C Nếu A, B đối A �B   D Nếu A biến cố khơng A chắn Câu 253: Xét phép thử gieo đồng tiền (gồm hai mặt sấp S mặt ngửa N) hai lần, biến cố A “Kết hai lần gieo khác nhau” Biến cố xung khắc với biến cố A? A N “Lần thứ xuất mặt S” B M “Kết hai lần gieo mặt N” C Q “Chỉ lần thứ xuất mặt S” D P “Lần thứ xuất mặt N” Câu 254: Phép thử phép thử ngẫu nhiên? A Gieo đồng tiền hai mặt giống B Bắn viên đạn vào bi C Hỏi ngày sinh người lạ D Gieo xúc sắc lần Câu 255: Gieo súc sắc hai lần Gọi B biến cố "tổng số chấm hai lần gieo số lẻ" Số phần tử biến cố B A B 24 C 12 D 18    1, 2, 3, 4, 5, 6 Câu 256: Cho phép thử không gian mẫu Các cặp biến cố không đối là: E   1, 4, 6 C   1, 4, 5 F   2;3 D   2; 3; 6 A B A   1 B   2;3; 4;5;6 C D  � Câu 257: Gieo súc sắc cân đối, đồng chất lần Trong biến cố sau, biến cố biến cố chắn? A “Con súc sắc xuất mặt lẻ chấm” B “Con súc sắc xuất mặt số chấm không lớn ” C “Con súc sắc xuất mặt số chấm lớn ” D “Con súc sắc xuất mặt số chấm chia hết cho ” Câu 258: Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ đến 10 Chọn ngẫu nhiên thẻ Gọi A biến cố tổng số thẻ không vượt Tính số phần tử A www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 18 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 10 B C D Câu 259: Xét phép thử gieo đồng tiền (gồm hai mặt sấp S mặt ngửa N ) hai lần, biến cố “Kết hai lần gieo khác nhau” Biến cố xung khắc với biến cố A ? A N “Lần thứ xuất mặt S ” B M “Kết hai lần gieo mặt N ” C Q “Chỉ lần thứ xuất mặt S ” D P “Lần thứ xuất mặt N ” Câu 260: Cho hai người độc lập ném bong vào rổ (biết người ném bong vào rổ mình) Gọi A biến cố “cả hai ném không trúng bong vào rổ”, gọi B biến cố “có người ném trúng bong vào rổ” Khi đó, A B hai biến cố A Đối B Xung khắc đối C Không thể D Chắc chắn    1, 2,3, 4,5, 6 Câu 261: Cho phép thử khơng gian mẫu Các cặp biến cố không đối A E  {1, 4, 6} F  {2, 3} B C  {1, 4, 5} D  {2, 3, 6} C A  {1} B  {2, 3, 4, 5, 6} Câu 262: Gieo súc sắc hai lần Tập D  �   1;3 ,  2;  ;  3;5 ;  4;   biến cố đây? A P “Tích số chấm hai lần gieo chẵn.” B N “Tổng số chấm hai lần gieo chẵn.” C M “Lần thứ hai lần thứ hai chấm.” D Q “Số chấm hai lần gieo 2.” Loại  XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Câu 263: Một hộp 12 bi khác (cân đối đồng chất) gồm bi xanh bi vàng Xác suất để Câu 264: Câu 265: Câu 266: Câu 267: Câu 268: chọn ngẫu nhiên từ hộp bi mà bi vàng 617 149 671 491 A 792 B 198 C 792 D 198 Một bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Xác suất để hai viên bi xanh bao nhiêu? 28 14 41 42 A 55 B 55 C 55 D 55 Gieo hai súc sắc Tính xác suất để tổng số chấm hai mặt lớn 8? 11 5 A 36 B C 18 D 12 Một bình chứa 16 viên bi, với viên bi trắng, viên bi đen, viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất lấy viên bi trắng, viên bi đen, viên bi đỏ 1 A 10 B 16 C 40 D 35 Gieo đồng tiền (hai mặt S, N) bốn lần Xác suất để ba lần mặt S 1 1 A B C 16 D hai hộp I II đựng cầu khác (cân đối, đồng chất) Hộp I đỏ vàng, hộp II đỏ vàng Chọn ngẫu nhiên hộp cầu Gọi biến cố A “Chọn hai cầu màu”, B “Chọn cầu vàng” Xác suất biến cố A �B ? A B C 10 D Câu 269: Xét phép thử khơng gian mẫu  A biến cố phép thử với xác suất xảy 25% Xác suất biến cố A không xảy www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 19 Câu 270: Câu 271: Câu 272: Câu 273: www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A B C D Một hộp 12 bi khác (cân đối đồng chất) gồm bi xanh bi vàng Xác suất để chọn ngẫu nhiên từ hộp bi mà bi vàng 617 149 671 491 A 792 B 198 C 792 D 198 Một hộp bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn đủ hai màu 5 A 324 B C D 18 Bạn Nam muốn gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm quên hai chữ số cuối, bạn nhớ hai chữ số khác Vì chuyện gấp nên bạn bấm ngẫu nhiên hai chữ số số từ đến Xác suất để bạn gọi số thầy lần gọi 1 1 A 98 B 90 C 45 D 49 Ba xạ thủ bắn vào bia Xác suất trúng đích 0,6; 0,7 0,8 Xác suất để người bắn trúng bia A 0,976 B 0, C 0,336 D 0, 756 Câu 274: Quy tắc cộng xác suất hợp biến cố A biến xung khắc độc lập B biến cố độc lập C biến cố xung khắc D biến cố đối Câu 275: Nam Hùng chơi đá bóng qua lưới, đá thành cơng người thắng Nếu để bóng vị trí A xác suất đá thành cơng Nam 0,9 Hùng 0,7; để bóng vị trí B xác suất đá thành cơng Nam 0,7 Hùng 0,8 Nam Hùng người đá vị trí A vị trí B Tính xác suất để Nam thắng A P  0, 2394 B P  0, 0204 C P  0, 4635 D P  0, 2976 Câu 276: Gọi E tập hợp số tự nhiên gồm ba chữ số khác đôi chọn từ số 0, Câu 277: Câu 278: Câu 279: Câu 280: Câu 281: 1, 2, 3, 4, Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập E Tính xác suất để ba số chọn số mặt chữ số 4A2C 5A2C C1 C C C1 P  523 48 P  43 48 P  523 48 P  53 48 C100 C100 C100 C100 A B C D Từ hộp chứa 15 cầu, cầu màu trắng, cầu màu đỏ cầu màu xanh, ta lấy ngẫu nhiên cầu Tính xác suất để cầu khác màu 46 1 A 455 B 65 C 91 D 13 Gieo đồng xu cân đối đồng chất lần Tính xác suất để lần gieo thứ xuất mặt sấp 1 1 A B C D Từ hộp chứa 15 cầu, cầu màu trắng, cầu màu đỏ cầu màu xanh, ta lấy ngẫu nhiên cầu Số phần tử không gian mẫu A 554 B 545 C 2700 D 455 Trên kệ sách 10 sách Tốn sách Văn Lấy mà không để lại kệ Xác suất để hai sách Toán 18 45 A 91 B 91 C 45 D 15 Một túi chứa bi xanh, bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất để hai bi màu đỏ www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 20 Câu 282: Câu 283: Câu 284: Câu 285: Câu 286: Câu 287: Câu 288: Câu 289: Câu 290: Câu 291: Câu 292: Câu 293: www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 15 B C 15 D 45 Gieo súc sắc cân đối đồng chất lần Tính xác suất để tổng số chấm lần gieo 1 1 A B C 10 D Trên giá sách sách tốn, sách lý sách hóa Chọn ngẫu nhiên sách Tính xác suất cho ba chọn thuộc môn khác A B C D Một túi chứa bi xanh, bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi.Tính xác suất để khơng bi màu đỏ A 15 B 15 C 15 D Một hộp đựng 20 viên bi gồm 12 viên màu xanh viên màu vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp Tính xác suất để viên màu vàng 251 243 230 271 A 285 B 285 C 285 D 285 Một bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Xác suất để hai viên bi xanh bao nhiêu? 28 14 41 42 A 55 B 55 C 55 D 55 Gieo hai súc sắc Tính xác suất để tổng số chấm hai mặt lớn 8? 11 5 A 36 B C 18 D 12 Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A “ít lần xuất mặt sấp” 7 P( A)  P( A)  A B 15 C D Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ A 15 B 15 C 15 D Một bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Xác suất để hai viên bi xanh bao nhiêu? 28 14 41 42 A 55 B 55 C 55 D 55 Trên giá sách 10 sách Toán khác nhau, tiếng Anh khác Lí khác Hỏi cách chọn hai khác loại? A 188 B 80 C 60 D 480 A   2;3; 4;5; 6 Cho tập Từ A lập số tự nhiên chẵn chữ số phân biệt? A 24 B 60 C 36 D 50 Trong bữa tiệc liên hoan đón Noel, tất thành viên tham dự bắt tay (Hai người bắt tay lần) Biết tất 136 bắt tay số người mặt bữa tiệc A 14 B 15 C  20 A2  Pn 1 Câu 294: Biết n , giá trị n C 16 www.Thuvienvienhoclieu.Com D 17 Trang 21 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A 150 B 125 C 144 D 130 Câu 295: Một hộp viên bi xanh viên bi đỏ Chọn ngẫu nhiên viên, xác suất để viên bi chọn viên bi xanh 30 22 18 A 35 B 35 C 35 D 35 Câu 296: Gieo đồng xu cân đối Tính xác suất để đồng xu xuất mặt ngửa A B C D Câu 297: Lớp 11A học sinh giỏi, lớp 11B học sinh giỏi lớp 11C học sinh giỏi Chọn ngẫu nhiên học sinh học sinh Tính xác suất để học sinh chọn học lớp 74 79 26 A 11 B 231 C 231 D 77 Câu 298: Một người chọn ngẫu nhiên hai giày từ sáu đôi giày cỡ khác Xác suất để hai chọn tạo thành đôi 1 1 A B C 11 D 13 Câu 299: Cho đa giác 32 cạnh Gọi S tập hợp tứ giác tạo thành đỉnh lấy từ đỉnh đa giác Chọn ngẫu nhiên phần tử S Xác suất để chọn hình chữ nhật 1 A 341 B 261 C 385 D 899 Câu 300: Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn khơng nữ 1 A 15 B C 15 D 15 Một bình chứa 16 viên bi, với viên bi trắng khác nhau, viên bi đen khác nhau, viên bi đỏ khác Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất lấy viên bi đỏ Câu 301: A 16 C 120 B 560 D 20 Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ Câu 302: A 15 Câu 303: P ( A)  P ( A)  P ( A)  B C D Hai pháo cao xạ bắn độc lập với vào mục tiêu Xác suất bắn trúng 1 mục tiêu Tính xác suất để mục tiêu bị trúng đạn A B 12 C D 12 Câu 304: viên bi xanh khác viên bi đỏ khác Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất biến cố A cho chọn viên bi xanh 11 A 12 B 12 C 12 D 12 Câu 305: Gieo súc sắc lần Xác suất biến cố A cho tổng số chấm lần www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 22 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn 13 A B 36 C D 36 A = {1;2;3;4;5;6} Cho tập Từ tập A lập số tự nhiên chữ số khác Tính xác suất biến cố cho tổng chữ số 9 A 20 B 20 C 20 D 20 Câu 307: Gọi X tập hợp số tự nhiên chữ số khác tạo thành từ chữ số: , , , , , , , , , Chọn ngẫu nhiên số từ tập X Tính xác suất để số chọn chứa chữ số lẻ Câu 306: 16 16 23 10 A 42 B 21 C 42 D 21 Câu 308: Gieo hai súc sắc Tính xác suất để tổng số chấm hai mặt lớn ? 11 5 A 36 B C 18 D 12 Câu 309: Ba người bắn vào bia Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích 0, ; 0, ; 0, Xác suất để người bắn trúng đích bằng: A 0, 24 B 0, 96 C 0, 46 D 0, 92 Gieo đồng tiền lần liên tiếp Tính xác suất biến cố A :“Mặt sấp xuất lần”? P  A  P  A  P  A  P  A  4 A B C D Câu 311: Chọn ngẫu nhiên viên bi bình đựng bi đen trắng Xác suất để bi trắng là: A 0, B 0, 75 C 0, D 0, Câu 310: Câu 312: Gieo đồng tiền (hai mặt S , N ) bốn lần Xác suất để ba lần mặt S A B C D Câu 313: cầu thủ đá luân lưu Xác suất cầu thủ đá không trúng lưới 0,2 Xác suất cầu thủ đá trúng lưới 0,9 Tính xác suất để đá trúng lưới A 0, 45 B 0.46 C 0, 72 D 0, 65 Câu 314: Xét phép thử khơng gian mẫu  A biến cố phép thử với xác suất xảy 25% Xác suất biến cố A không xảy A B C D Câu 315: hai xạ thủ thi bắn mục tiêu Xác suất để xạ thủ bắn trúng mục tiêu 0,5 Xác suất để xạ thủ bắn trúng mục tiêu 0, Xác suất để xạ thủ bắn trúng mục tiêu A 0,35 B 0, C 0,5 D Đáp án khác Câu 316: Một hộp đựng 20 viên bi gồm 12 viên màu xanh viên màu vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp Tính xác suất để viên màu xanh 269 243 271 251 A 285 B 285 C 285 D 285 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 23 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn Câu 317: Xét phép thử khơng gian mẫu  A biến cố phép thử Phát biểu sai? n  A P  A  n   A Xác suất biến cố A số �P  A  �1 B P  A  C A chắn P  A   P A D Câu 318: Ba người bắn vào bia Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích 0,8; 0,6; 0,5 Xác suất để người bắn trúng đích   A 0.92 B 0.96 C 0.46 D 0.24 Câu 319: Một đồn tàu toa chở khách đỗ sân ga Biết toa chỗ trống vị khách từ sân ga lên tàu, người độc lập với chọn ngẫu nhiên toa Tính xác suất để toa vị khách nói A 81 B 27 C 27 D 27 Câu 320: Cho đa giác 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O Chọn ngẫu nhiên đỉnh đa giác Tính xác suất để đỉnh chọn tạo thành tam giác khơng cạnh cạnh đa giác đã cho 12.8 A C12 12.8 12 B C12 C12  12  12.8 C12 C C12  12.8 D C12 Câu 321: Một tổ học sinh gồm nam nữ Chọn ngẫu nhiên em Tính xác suất em chọn nữ A B C 30 D Câu 322: Trên giá sách sách tốn, sách lý, sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy thuộc môn khác 37 A 42 B 21 C 42 D Câu 323: Một hộp bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn màu là: A B C D Câu 324: Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A: “ lần xuất mặt sấp” P  A  P  A  P  A  P  A  8 A B C D Câu 325: Một xạ thủ bắn viên đạn vào thú thú chết bị trúng viên đạn Xác suất viên đạn thứ trúng thú 0,8 Nếu viên thứ trúng thú xác suất trúng viên thứ hai 0,7 trượt xác suất trúng viên thứ hai 0,1 Biết thú sống Xác suất để viên thứ hai trúng thú là: A 0, 0714 B 0, 0741 C 0, 0455 D 0, 0271 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 24 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn Câu 326: Cho đa giác 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O Chọn ngẫu nhiên đỉnh đa giác Tính xác suất để đỉnh chọn tạo thành tam giác khơng cạnh cạnh đa giác đã cho C123  12  12.8 C123  12.8 12.8 12  12.8 C123 C123 C123 A C12 B C D Câu 327: Gieo đồng thời hai súc sắc Xác suất để hai súc sắc xuất mặt chẵn chấm là: 1 1 A B 36 C D 12 d1 , d Trên d1 điểm phân biệt tô màu đỏ, d điểm phân biệt tơ màu xanh Xét tất tam giác tạo thành nối điểm với Chọn ngẫu nhiên tam giác, xác suất để thu tam giác hai đỉnh màu đỏ là: 5 A B C D Câu 328: Cho hai đường thẳng song song Câu 329: Trong lớp học 15 học sinh nam 10 học sinh nữ Giáo viên gọi học sinh lên bảng Câu 330: Câu 331: Câu 332: Câu 333: làm tập Tính xác suất để học sinh lên bảng nam nữ 400 307 443 443 A 501 B 506 C 506 D 501 Gieo súc sắc hai lần Xác suất để lần xuất mặt sáu chấm 10 11 12 14 A 36 B 36 C 36 D 36 Từ hộp chứa cầu trắng cầu đen lấy ngẫu nhiên hai Xác suất để lấy trắng 12 10 A 30 B 30 C 30 D 30 Gieo đồng tiền cân đốì đồng chất bốn lần Xác suất để bốn lần xuất mặt sấp A 16 B 16 C 16 D 16 Gieo đồng xu cân đối đồng chất lần Gọi A biến cố” hai lần ngữa” Tính xác suất biến cố A A B C D Câu 334: Trong hộp đựng bi xanh, bi đỏ bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi, tính xác suất để bi vàng lấy 37 22 50 121 A 455 B 455 C 455 D 455 Câu 335: Gieo hai súc sắc cân đối đồng chất Gọi X biến cốTích số chấm xúât hai mặt súc sắc số lẻ” Tính xác suất X 1 A B C D Câu 336: Trong trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trận 0, (khơng hòa) Hỏi An phải chơi tối thiểu trận để xác suất An thắng trận loạt chơi lớn 0,95 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 25 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trắc nghiệm TOÁN 11 - Quy tắc đếm, Tổ hợp & Khai triển Niu tơn A B C D Câu 337: Ba người săn A , B , C độc lập với nổ súng bắn vào mục tiêu Biết xác suất bắn trúng mục tiêu A , B , C tương ứng 0, , 0, , 0,5 Tính xác suất để xạ thủ bắn trúng A 0, 45 B 0,80 C 0, 75 D 0,94 www.Thuvienvienhoclieu.Com Trang 26 ... bắt đầu số 16? A 27 2 12 B 27 200 C 26 880 D 27 2 02 X = {1 ;2; 3;4;5;6} Câu 51: Từ tập lập số tự nhiên có bốn chữ số chia hết cho ? A 120 B 20 C 21 6 D 64 Câu 52: Trong mặt phẳng có điểm khơng có điểm... Câu 22 4: A C1510 310 C159 39 B C D 36 C15 12 310 D C1 511 311 S  C50 25  C51 24  C 52 23  C53 22  C54 21  C55 Tổng 24 3 A Câu 22 5: Câu 22 6: 20 B 461 mãn hệ thức: A 126 720 D 3 62 (1... Câu 24 5: Tổng có kết 20 14 20 15 20 17 20 16 A B C D Câu 24 6: Tính tổng biểu thức S  21 0  C101 29 . 52  C1 02 28.54  C103 27 56  C104 26 .58  C105 25 .510  C106 24 .5 12  C107 23 .514  C108 22 .516
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số và giải tích lớp 11 có đáp án , Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số và giải tích lớp 11 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay