Bài tập trắc nghiệm chương 1 hình học lớp 10 có đáp án

33 40 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:17

www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10-CHƯƠNG I CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VECTƠ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Véctơ đoạn thẳng: A hướng B hướng dương, hướng âm C hai đầu mút D Thỏa ba tính chất Hai véc tơ độ dài ngược hướng gọi là: A Hai véc tơ B Hai véc tơ đối C Hai véc tơ hướng D Hai véc tơ phương Hai véctơ hai véctơ có: A Cùng hướng độ dài B Song song độ dài C Cùng phương độ dài D Thỏa mãn ba tính chất Nếu hai vectơ : A Cùng hướng độ dài B Cùng phương C Cùng hướng D độ dài Điền từ thích hợp vào dấu ( ) để mệnh đề Hai véc tơ ngược hướng A Bằng B Cùng phương C Cùng độ dài D Cùng điểm đầu Cho điểm phân biệt , , Khi khẳng định sau ? A B C A , , thẳng hàng uuu r uuur phương A B C AB AC B , , thẳng hàng uuu r uuur phương A B C AB BC C , , thẳng hàng uuur uuur phương A B C AC BC D Cả A, B, C Mệnh đề sau ? A vectơ phương với vectơ B vectơ phương với vectơ C vơ số vectơ phương với vectơ D Khơng vectơ phương với vectơ Khẳng định sau ? A Hai vectơ r r gọi nhau, kí hiệu r r , chúng a b a =b hướng độ dài B Hai vectơ r r gọi nhau, kí hiệu r r , chúng a b a=b phương độ dài C Hai vectơ uuu r uuur gọi tứ giác ABCD CD AB hình bình hành D Hai vectơ r r gọi chúng độ dài a b Phát biểu sau đúng? A Hai vectơ khơng độ dài chúng khơng www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TỐN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 10 B Hai vectơ khơng chúng khơng phương C Hai vectơ giá trùng song song D Hai vectơ độ dài khơng khơng hướng Khẳng định sau ? A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba phương B Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác phương → Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 C Vectơ–không vectơ khơng giá D Điều kiện đủ để vectơ chúng độ dài Cho hai vectơ không phương r r Khẳng định sau ? a b A Không vectơ phương với hai vectơ r r a b B vơ số vectơ phương với hai vectơ r r a b C vectơ phương với hai vectơ r r , vectơ r a b D Cả A, B, C sai Cho vectơ r Mệnh đề sau ? a A vơ số vectơ r mà r r B r mà r r u u=a u u=a C r mà r D Khơng vectơ r mà r r r u u = −a u u=a Mệnh đề sau đúng: A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba phương B Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác r phương C Hai vectơ phương với vectơ thứ ba hướng D Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ ba hướng Chọn khẳng định A Hai véc tơ phương B Hai véc tơ ngược hướng độ dài khơng C Hai véc tơ phương độ dài D Hai véc tơ hướng độ dài Cho hình bình hành Trong khẳng định sau tìm khẳng định sai ABCD A uuur uuu B uuur uuu C uuu D uuu r r uuur r r uuur AD = CB AB = DC AD = CB AB = CD Chọn khẳng định A Véc tơ đường thẳng hướng B Véc tơ đoạn thẳng C Véc tơ đoạn thẳng hướng D Véc tơ đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu điểm cuối Cho vectơ điểm đầu điểm cuối trùng Hãy chọn câu sai A Được gọi vectơ suy biến B Được gọi vectơ phương tùy ý C Được gọi vectơ khơng, kí hiệu r D Là vectơ độ dài không xác định www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 18 Véc tơ điểm đầu A Câu 19 DE Cho hình vng D B ABCD điểm cuối ED Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 C uuur DE D uuur DE B uuu r uuur AB = BC D uuu r uuur hướng AC AB xác định vectơ (khác vectơ không) ABC điểm đầu điểm cuối đỉnh , , ? A B C A B C D Cho tam giác Mệnh đề sau sai ? ABC A uuu B uuur uuur r uuur AB = BC AC ≠ BC C uuu D uuur không phương uuur r uuur AC BC AB = BC Chọn khẳng định A Hai vec tơ phương hướng B Hai véc tơ hướng phương C Hai véc tơ phương giá song song D Hai vec tơ hướng giá song song Cho điểm , , không thẳng hàng, điểm Mệnh đề sau A B C M ? A B uuur uuur uuur uuur uuuu r ∃M , MA = MB = MC ∀M , MA = MB C D uuur uuur uuur uuur uuuu r ∀M ,MA ≠ MB ≠ MC ∃M , MA = MB Cho hai điểm phân biệt Số vectơ ( khác r ) điểm đầu điểm cuối A, B lấy từ điểm là: A, B A B C D 12 13 Cho tam giác , cạnh Mệnh đề sau ? a ABC A uuur B uuur uuur AC = a AC = BC C uuu r AB = a Câu 26 kí hiệu đúng? , khẳng định sau đúng: A uuur uuur AC = BD C uuu r uuur AB = CD Cho tam giác E D uuu r hướng với uuur AB BC Gọi trung điểm đoạn Hãy chọn khẳng định AB C khẳng định sau : A uuu B uuu r uuur hướng r uuu r AB CA = CB AC www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ C uuu r uuu r ngược hướng AB CB Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Chọn khẳng định A Hai vectơ r r gọi nhau, kí hiệu r r , chúng a b a=b phương độ dài B Hai vectơ uuu r uuur gọi tứ giác ABCD AB CD hình bình hành C Hai vectơ uuu r uuur gọi tứ giác ABCD AB CD hình vng D Hai vectơ r r gọi nhau, kí hiệu r r , chúng a b a=b hướng độ dài Cho tứ giác thể xác định vectơ (khác r ) điểm ABCD đầu điểm cuối điểm ? A, B, C , D A B C D 12 10 Chọn khẳng định khẳng định sau : A Vectơ đoạn thẳng định hướng B Vectơ khơng vectơ điểm đầu điểm cuối trùng C Hai vectơ chúng hướng độ dài D Cả A, B, C Cho ba điểm , , phân biệt Khi : A B C A Điều kiện cần đủ để , , thẳng hàng uuur phương với uuu r A B C AB AC B Điều kiện đủ để , , thẳng hàng uuu r r phương với uuu A B C AB CA C Điều kiện cần để , , thẳng hàng uuu r r phương với uuu A B C AB CA D Điều kiện cần đủ để , , thẳng hàng uuu r uuur A B C AB = AC Cho đoạn thẳng , trung điểm Khi đó: AB I AB A uur uur B uur hướng uuu r BI = AI BI AB C uur D uu r uur uu r BI = IA BI = IA Cho tam giác ABC Mệnh đề sau sai? A uuur uuur AC ≠ BC C uuu r uuur AB = BC Câu 33 D uuu r uuu r AB = CB Cho hình bình hành B uuu r uuur AB = BC D uuur không phương uuur AC BC ABCD Các vectơ vectơ đối vectơ uuur AD www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 A uuur uuur AD, BC Cho lục giác B uuur uuur C uuur uuu D uuur uuu r r BD, AC DA, CB AB, CB tâm Ba vectơ vecto uuu r là: ABCDEF O BA A uuur uuur uuur B uuu C uuur uuur uuur D uuur uuur uuur r uuur uuur OF , DE , OC CA, OF , DE OF , DE , CO OF , ED, OC Cho tứ giác Nếu uuu hình gì? Tìm đáp án sai r uuur ABCD ABCD AB = DC A Hình bình hành B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình thang Cho lục giác , tâm Khẳng định sau nhất? ABCDEF O A uuur uuur B uuur uuur C uuur uuur D Cả A,B,C AB = OC AB = FO AB = ED Cho uuu thỏa uuu r khác r cho điểm điểm r uuur D C AB AB = CD A Vô số Câu 38 Câu 40 điểm C điểm D khơng điểm Chọn câu sai : A Mỗi vectơ độ dài, khoảng cách điểm đầu điểm cuối vectơ B Độ dài vectơ r kí hiệu r a a C r uuur uuur = 0, PQ = PQ Câu 39 B D uuu r AB = AB = BA Cho khẳng định sau (1) Tứ giác ABCD hình bình hành uuu r uuur AB = CD (2) Tứ giác ABCD hình bình hành uuur uuu r AD = CB (3) Nếu uuu r uuur tứ giác ABCD hình bình hành AB = DC (4) Nếu uuur uuu điểm , , , theo thứ tự đỉnh hình r A B D C AD = CB bình hành Hỏi khẳng định sai? A B C D Câu sai câu sau đây: A Vectơ đối r r vectơ ngược hướng với vectơ r độ dài a≠0 a với vectơ r a B Vectơ đối vectơ r vectơ r 0 C Nếu uuuu ta ln viết : r vectơ cho với điểm O MN uuuu r uuuu r uuur MN = OM − ON www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 D Hiệu hai vectơ tổng vectơ thứ với vectơ đối vectơ thứ hai Cho ba điểm thẳng hàng, điểm nằm hai điểm M N M , N, P Khi cặp vecto sau hướng ? P A uuur uuur B uuuu C uuuur uuur D uuuu r uuur r uuur MP MP PN MN PN NM NP MN Cho lục giác tâm Các vectơ đối vectơ uuur là: ABCDEF O OD A uuu B r uuur uuur uuu r uuu r uuur uuur uuur uuur OA, DO, EF , OB, DA OA, DO, EF , CB C uuu D uuur uuur uuu r uuur uuur uuu r uuur r uuur OA, DO, EF , CB, DA DO, EF , CB, BC Cho hình bình hành Đẳng thức sau ABGE A uuu B uuur uuu C uuu D uuu r uuur r r uuu r r uuur BA = EG AG = BE GA = BE BA = GE Số vectơ ( khác r ) điểm đầu điểm cuối lấy từ điểm phân biệt cho trước A B C D 42 27 Cho tứ giác Gọi trung điểm ABCD M , N , P, Q AB, BC , CD, DA Trong khẳng định sau, tìm khẳng định sai? A uuuu B uuuu C uuur uuuu D uuuu r uuur r uuur r r uuur MN = QP MQ = NP PQ = MN MN = AC Mệnh đề sau đúng: A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba phương B Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác r phương C Hai vectơ phương với vectơ thứ ba hướng D Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ ba hướng Cho tam giác với đường cao Đẳng thức sau AH ABC A uuur uuur B uuur C D uuu r uuur uuur u u u r u u u r HB = HC AB = AC AC = HC AH = HC Cho hình bình hành Đẳng thức sau sai ABCD A uuu B uuur uuur C uuur uuur D uuur uuur r uuur AB = CD BC = DA AC = BD AD = BC Cho hai điểm phân biệt đoạn thẳng A uu r uur IA = − IB AB A B Điều kiện để điểm I trung điểm là: B uur uur AI = BI C IA = IB D uu r uur IA = IB www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 50 Cho tam giác với trục tâm điểm đối xứng với qua tâm H D B ABC O đường tròn ngoại tiếp tam giác Khẳng định sau ? ABC A uuur uuur uuur uuur B uuur uuur uuur uuur HA = CD AD = CH HA = CD DA = HC C uuur uuur uuur uuur D uuur uuur uuur uuur uuu r uuur HA = CD AD = HC HA = CD AD = HC OB = OD  TỔNG HAI VÉC TƠ Câu 51 Cho hình bình hành A uuu r uu r uur AB + IA = BI Câu 52 ,với giao điểm hai đường chéo Khi đó: ABCD I B uuu D uuu r uuur uuur C uuu r uuur r r uuur r AB + AD = BD AB + CD = AB + BD = Điều kiện sau điều kiện cần đủ để G trọng tâm tam giác , với trung điểm ABC BC M A uuur uuur uuur B uuur uuur uuur r C uuur uuu r uuur r AG + BG = GC AG + BG + CG = AG + GB + GC = D uuu r uuur uuur r GA + GB + GC = Câu 53 Điều kiện điều kiện cần đủ để điểm trung điểm O đoạn AB A B uuu C uuur uuur D uuu r uuur r uuur r OA = OB OA = OB AO = BO OA + OB = Câu 54 Cho điểm Đẳng thức sau A, B, C , D A uuu B uuu r uuur uuur uuur r uuur uuur uuur AB + CD = AC + BD AB + CD = AD + BC C uuu D uuu r uuur uuur uuu r r uuur uuur uuur AB + CD = AD + CB AB + CD = DA + BC Câu 55 Chọn khẳng định : A Nếu trọng tâm tam giác uuu r uuur uuur r G ABC GA + GB + CG = B Nếu trọng tâm tam giác uuu r uuu r uuur r G ABC GA + GB + GC = C Nếu trọng tâm tam giác uuu r uuur uuur r G ABC GA + AG + GC = D Nếu trọng tâm tam giác uuu r uuu r uuur G ABC GA + GB + GC = Câu 56 Chọn khẳng định sai A Nếu trung điểm đoạn uu r uur r I AB IA + BI = B Nếu trung điểm đoạn uur uur uuur I AB AI + IB = AB www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ C Nếu uur uur r AI + BI = D Nếu trung điểm đoạn uu r uur r I AB IA + IB = Câu 57 Cho điểm phân biệt Đẳng thức sau ? A, B, C A uuur uuur uuu B uuu r r uuu r uuur C uuur uuur uuur D uuur uuu r uuur AB = BC + CA AB = CB + AC AB = BC + AC AB = CA + BC Câu 58 Cho hình bình hành tâm Khi uuu r uuur ABCD O OA + BO = A uuur uuu B uuu C uuur uuur D uuur r r AB OC + OB OC + DO CD Câu 59 Cho tam giác , trọng tâm Phát biểu đúng? ABC G A uuu B uuu r uuur uuur r uuu r uuur AB + BC = AC GA + GB + GC = I trung điểm đoạn AB C uuur uuur uuur AB + BC = AC Câu 60 D uuu r uuu r uuur GA + GB + GC = Cho điểm phân biệt A, B, C Đẳng thức sau ? A uuu B uuu C uuu r uuu r uuu r r uuu r uuur r uuur uuur AB = CB + CA BA = CA + BC BA = BC + AC Câu 61 Cho tam giác cạnh Khi uuur uuur a ABC AB + AC = A B a Câu 62 Gọi B C 2a a trung điểm đoạn thẳng AC D uuu r uuur uuu r AB = BC + CA D a Đẳng thức sau đúng? A uuu B uuu r uuu r r r uuur AB + CB = BA = BC C Hai véc tơ uuu D uuu r uuur hướng r uuur r BA, BC AB + BC = Câu 63 Cho hình vng cạnh Khi uuur uuur bằng: a ABCD AB + AD A B a Câu 64 A Câu 65 Cho hình chữ nhật 7a Cho điểm C a 2 ABCD B 6a A, B, C , D, E , F biết 2a D a độ dài uuu r uuur = ? AB = 4a AD = 3a AB + AD C D 5a 2a Đẳng thức sau A uuur uuur uuu r uuur uuur uuur r AB + CD + FA + BC + EF + DE = C uuu r uuur uuu r uuur uuur uuur uuur AB + CD + FA + BC + EF + DE = AE B uuur uuur uuu r uuur uuur uuur uuur AB + CD + FA + BC + EF + DE = AF D uuu r uuur uuu r uuur uuur uuur uuur AB + CD + FA + BC + EF + DE = AD www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 66 Gọi G trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền vectơ uuur uuur độ dài ? GB + GC A B C Câu 67 Cho hình bình hành ABCD tâm O BC = 12 Tổng hai D Đẳng thức sau ? A uuur uuur uuur uuur r AO + BO + OC + DO = C uuur uuu r uuur uuur r AO + OB + CO + DO = Câu 68 Cho điểm phân biệt A C Câu 69 A Câu 70 B uuur uuur uuur uuur r AO + BO + CO + DO = D uuu r uuur uuur uuur r OA + BO + CO + DO = Đẳng thức sau sai ? A, B, C , D, E , F B uuur uuur uuur uuur uuur uuu uuur uuur uuur uuur uuur uuur r AB + CD + EF = AF + ED + BC AB + CD + EF = AF + ED + CB D uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur AE + BF + DC = DF + BE + AC AC + BD + EF = AD + BF + EC Chỉ ravectơtổng uuuu r uuur uuur uuur uuu r vectơsau: MN + PQ + RN + NP + QR B uuuu C uuur D uuuu uuur r r MQ MR MP MN Cho trọng tâm tam giác vuông, cạnh huyền Độ dài BC = 12 G ABC vectơ uuur uuur bằng: GB + GC A Câu 71 Cho hình thoi B C tâm , cạnh góc ABCD O a D A 600 Kết luận sau đúng: A B uuu C uuu D r r uuu r uuu r a u u u r a OA = a OA = OB OA = OA = 2 Câu 72 Cho hình bình hành Đẳng thức sau sai ? ABCD A uuur uuur B uuu C uuur uuur r D uuur uuur r uuu r uuur AB = CD CA = CB + CD AB + CD = BC = AD Câu 73 Cho điểm Chọn kết uuur A, B, C , O AB = A uuur uuur B uuur uuur C uuur D uuur uuur BA OA + OB OA − OB AO + OB Câu 74 Cho hình chữ nhật , gọi giao điểm , phát biểu BD ABCD O AC đúng? A uuu B uuur uuur r uuur uuur uuur OA = OB = OC = OD AC = BD C uuu D uuur uuur uuur r uuu r uuur uuur r OA + OB + OC + OD = AC + DA = AB với giao điểm đường chéo Khẳng I ABCD định sau khẳng định sai? www.thuvienhoclieu.com Trang Câu 75 Cho hình bình hành www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ A uu B uuur uuur C uuur uuur D uuu r uur r r uuur uuur IA + IC = AB = DC AC = BD AB + AD = AC Câu 76 Cho tam giácABC Gọi trung điểm cạnh M , N, P AB, AC , BC Hỏi uuur uuur vec tơ nào? MP + NP A uuuur B uuu r AM PB Câu 77 Cho điểm phân biệt A, B, C , D C uuu D uuuu r r AP MN Đẳng thức sau ? A uuu B uuur uuur uuu r uuur uuur uuur r uuur AB + DC = BC + AD AC + DB = CB + DA C uuur uuur uuu D uuu r uuur r uuur uuur uuu r AC + BD = CB + AD AB + DA = DC + CB Câu 78 Cho hình vng cạnh , tâm Khi đó: uuu r uuu r a ABCD O OA + OB = A a B C 2a D 2a biết độ dài uuu r uuur ? ABCD AB = 4a AD = 3a AB + AD = A B C D 7a 6a 5a 2a Câu 80 Cho tam giác cạnh Khi uuu r uuur = ABC 2a AB + AC Câu 79 A Cho hình chữ nhật a a Câu 81 Cho điểm Tổng véc tơ : uuu r uuur uuur A, B, C , D, E , F AB + CD + EF A uuur uuu B r uuur uuur uuu r uuur AF + CE + DB AE + CB + DF C uuur uuur uuu D r uuur uuur uuur AD + CF + EB AE + BC + DF Câu 82 Cho lục giác tâm Đẳng thức ABCDEF O đẳng thức sai? A uuu B uuur uuu r uuur uuur r r uuur OA + OC + OE = BC + FE = AD C uuu D r uuur uuur uuu r uuur uuur uuur r OA + OB + OC = EB AB + CD + FE = Câu 83 Cho hình bình hành Khẳng định sai ABCD A uuur uuur uuur B uuur uuur C uuur uuur uuur D uuur uuur uuur AB + BC = AC AB + AD = AC AC + CD = AD AB = CD Câu 84 Cho vuông , Véctơ uuu r uuur độ dài A ∆ABC AB = AC = CB + AB A B C D 13 13 3 Câu 85 Cho điểm Đẳng thức sau đúng: A, B, C , O 2a B 2a C 4a D www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ TÍCH CỦA HAI VECTO VỚI MỘT SỐ Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Chọn phát biểu sai? A Ba điểm phân biệt thẳng hàng uuur uuur AB = k BC , k ≠ B Ba điểm phân biệt thẳng hàng uuur uuur A, B, C AC = k BC , k ≠ C Ba điểm phân biệt thẳng hàng uuu r uuur A, B, C AB = k AC , k ≠ D Ba điểm phân biệt thẳng hàng uuu r uuur A, B, C AB = k AC uuur uuur AB = k AC Cho tam giác với trung tuyến trọng tâm Khi uuu r AM ABC G GA = A uuuu B C D r uuuur uuuur uuuur 2 2GM GM − AM AM 3 Cho tam giác trọng tâm trung tuyến Khẳng định sau AM ABC G sai: A uuu B uuu r uuuur r r uuur uuur uuur , với điểm O GA + 2GM = OA + OB + OC = 3OG C uuu D uuuu r uuur uuur r r uuuu r GA + GB + GC = AM = −2 MG Cho hình bình hành Tổng vectơ uuur uuur uuur ABCD AB + AC + AD A uuur B uuur C uuur D uuur AC AC AC AC Trên đường thẳng lấy điểm cho uuuu r uuur Điểm P xác P MN MN = −3MP định hình vẽnào sau đây: A Hình Cho ba điểm A, B, C B Hình C Hình D Hình phân biệt Điều kiện cần đủ để ba điểm thẳng A, B, C hàng A uuur uuur uuuu r r ∀M : MA + MB + MC = C uuur uuu r uuur AC = AB + BC B uuur uuuu r uuur ∀M : MA + MC = MB D uuur uuur ∃k ∈ R : AB = k AC www.thuvienhoclieu.com Trang 19 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 7: Hãy chọn kết phân tích vectơ uuuu r theo hai véctơ uuu r uuur AM AB AC tam giác Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: với trung tuyến AM ABC A uuuu B uuuu r uuur uuur r uuur uuur AM = AB + AC AM = AB + AC C D uuuu r uuur uuur uuuu r uuu r uuur AM = ( AB + AC ) AM = ( AB + AC ) Cho hình bình hành Đẳng thức sau đúng? ABCD A uuur uuur uuur B uuur uuur uuur C uuur uuur uuur D uuur uuur uuur AC − AD = CD AC − BD = 2CD AC + BC = AB AC + BD = BC Cho tam giác , gọi trung điểm trọng tâm tam M ABC BC G giác Đẳng thức vectơ sau đúng? ABC A uuuu B uuuu C D uuur uuur r uuur r uuur uuuur uuur uuur uuur AM = AG AM = AG AB + AC = 2GM AB + AC = AG Cho tam giác , gọi trung điểm trọng tâm tam M ABC BC G giác Câu sau đúng? ABC A uuur uuur uuuur B uuur uuur uuu r C uuur uuur uuur D uuur uuur uuuu r GB + GC = 2GM GB + GC = 2GA AB + AC = AG AB + AC = AM Nếu trọng tam giác đẳng thức sau G ABC A B uuu r uuur uuu r uuur uuur AB + AC uuur AB + AC AG = AG = C D uuu r uuur uuu r uuur uuur 3( AB + AC ) uuur 2( AB + AC ) AG = AG = Điều kiện điều kiện cần đủ để điểm trung điểm O đoạn AB A B uuu r uuu r OA = OB OA = OB C uuur uuur D uuu r uuu r r AO = BO OA + OB = Đẳng thức sau mơ tả hình vẽ bên: A uur uuur r B uu C uur uuu D uur uuu r uur r r r r r AI + AB = 3IA + IB = BI + 3BA = AI + AB = Câu 14: Cho tam giác A uuu r uuur BA + BC ABC trung tuyến B BM trọng tâm C r uuur r uuur uuu uuu BA + BC BA + BC www.thuvienhoclieu.com ( ) G Khi uuur BG = D r uuur uuu BA + BC ( ) Trang 20 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 15: Gọi trung tuyến tam giác trung điểm Đẳng D CM ABC CM thức sau đúng? A uuur uuur uuur r B DA + DB + DC = uuur uuur uuur r DA + DC + DB = C uuur uuur uuur r D uuur uuur uuur r DA + DB + 2CD = DC + DB + DA = Câu 16: Cho đoạn thẳng điểm I thỏa mãn uur uu r r Hình sau mơ tả AB IB + 3IA = giả thiết này? A Hình Câu 17: Cho tam giác B Hình C Hình D Hình trung điểm Đẳng thức D, M ABC AB, CD sau đúng? A uuur uuuu B uuur uuur uuuu r uuur r r uuuu r r MA + MC + 2MB = MA + MB + MC + MD = C uuuu D uuuu r uuur uuur r r uuur uuuu r r MC + MA + MB = MC + MA + BM = Câu 18: Cho vectơ r r r Khẳng định sau sai? r r r r b ≠ 0, a = −2b , c = a + b A Hai vectơ r B Hai vectơ r r r ngược hướng b c b c C Hai vectơ r D Hai vectơ r r phương r đối b c b c Câu 19: Gọi giao điểm hai đường chéo hình bình hành BD O AC ABCD Đẳng thức sau đẳng thức sai? A uuur uuur C uuu D uuur uuur B uuur uuuuu r r uuur uuu r uuur OB − OD = 2OB AC = AO CB + CD = CA DB = BO Câu 20: Cho hình vng cạnh Tính uuur uuur ? ABCD  a S = AD + DB A A =  2a B A =  a C A =  a Câu 21: Đẳng thức sau mơ tả hình vẽ bên: A uur uuu B uur uuu C uu r r r r r uur r AI + AB = 3BI + BA = IA + 3IB = D D A =  a uur uuu r r BI + 3BA = Câu 22: Cho tam giác ABC Ithỏa uu r uur Đẳng thức sau đẳng thức IA = 3IB đúng? www.thuvienhoclieu.com Trang 21 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ A uur uuu r uuu r CI = CA − 3CB B uur uuu r uuu r CI = 3CB − CA ( ) D uur uuu r uuu r CI = 3CB − CA Câu 23: Phát biểu sai? A Nếu uuu r uuur uuur uuur AB = AC AB = AC C uur uuu r uuu r CI = CA − 3CB ( ) B uuur uuur thẳng hàng A, B, C , D AB = CD C Nếu uuu thẳng hàng r uuur r A, B, C AB + AC = D uuur uuur uuur uuu r AB − CD = DC − BA Câu 24: Cho hai tam giác trọng tâm Đẳng thức ABC A′B′C ′ G G′ sau sai? A uuuur uuur uuur uuuu B uuuur uuuu r r uuuu r uuur 3GG ' = AA ' + BB ' + CC ' 3GG ' = AB ' + BC ' + CA ' C uuuur uuuu D r uuur uuur uuuur uuuur uuuur uuuur 3GG ' = AC ' + BA ' + CB ' 3GG ' = A ' A + B ' B + C ' C Câu 25: Cho hai vectơ r r không phương Hai vectơ sau a b phương? A B r r r r r r r r 1 −3a + b 2a + b − a + 6b − a−b 2 C D r r 1r r 1r r 1r r a − 2b a −b − a+b a +b 2 Câu 26: Cho hai vectơ u không phương Hai vectơ sau r r a b phương? A r B r r r r r r 3r r r r 3r u = 2a + 3b v = a − 3b u = a + 3b v = 2a − b 5 C r D r r r 2r r r r 3r r r 1r v = 2a − 9b u = a + 3b u = 2a − b v =− a+ b 3 Câu 27: Biết hai vec tơ r r không phương hai vec tơ r r a b 2a − 3b r r phương Khi giá trị x là: a + ( x − 1) b A Câu 28: Cho tam giác BC , CA, AB B ABC − , trọng tâm C G Gọi − A1 , B1 , C1 D trung điểm Chọn khẳng định sai? www.thuvienhoclieu.com Trang 22 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ A uuur uuur uuuu r r GA1 + GB1 + GC1 = B uuur uuur uuur r AG + BG + CG = C uuur uuur uuuu r r AA1 + BB1 + CC1 = Câu 29: Nếu A G D uuur uuuu r GC = 2GC1 trọng tâm tam giác ABC đẳng thức sau đúng? uuu r uuur B uuu r uuur uuur 3( AB + AC ) uuur AB + AC AG = AG = C uuu r uuur uuur 2( AB + AC ) AG = D uuu r uuur uuur AB + AC AG = Câu 30: Cho r r không phương, uu r uur uu r Vectơ hướng với uur là: a, b x = −2 a + b x A uur uu B C uur uu D uur uu r r r u u r u u r 2a −b a +2b −a +b −a + b Câu 31: Cho hình bình hành , điểm thoả mãn: uuur uuuu r uuur Khi M M ABCD MA + MC = AB trung điểm của: A B C D BC CD AB AD Câu 32: Cho tam giác , tập hợp điểm cho uuur uuur uuuu là: r M ABC MA + MB + MC = A.một đường thẳng qua trọng tâm tam giác ABC B.đường tròn tâm trọng tâm tam giác bán kính ABC C.đường tròn tâm trọng tâm tam giác bán kính ABC D.đường tròn tâm trọng tâm tam giác bán kính ABC 18 Câu 33: Cho tam giác , điểm I thoả mãn: uuur uuur Nếu uur uuur uur cặp ABC 5MA = 2MB IA = mIM + nIB số A ( m;n) bằng: B 3 2  3  ; ÷  ; ÷ 5 5  5 Câu 34: Xét phát biểu sau: C  2 − ; ÷  5 D 3 2  ;− ÷ 5 5 www.thuvienhoclieu.com Trang 23 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ (1) Điều kiện cần đủ để uuu r uuur BA = −2 AC (2) Điều kiện cần đủ để trung điểm đoạn uuu r uuu r C AB CB = CA (3) Điều kiện cần đủ để trung điểm đoạn uuur uuuu r M PQ PQ = PM Trong câu trên, thì: A Câu (1) câu (3) B Câu (1) sai C Chỉ câu (3) sai D Khơng câu sai Câu 35: Cho tam giác Gọi điểm cạnh cho Khi đó, M ABC MB = 3MA AB C trung điểm đoạn AB biễu diễn uuuu r theo uuu r uuur là: AM AB AC A B uuuur uuur uuur uuuu r uuu r uuur AM = AB + AC AM = AB + AC 4 C D uuuu r uuur uuur uuuur uuur uuur AM = AB + AC AM = AB + AC 6 Câu 36: Cho tam giác thuộc cạnh cho trung M I ABC BC CM = MB điểm Đẳng thức sau đúng? AB A B uuur uuur uuur uuur uuur uuur IM = AB − AC IM = AB + AC 6 C D uuur uuur uuur uuur uuur uuur IM = AB + AC IM = AB + AC 3 Câu 37: Cho hai vectơ r r không phương Hai vectơ sau a b phương? A r r B r r r r 1r r 1 a − 2b − a+b a −b a+b 2 D D r r r r 1r 1r 1r 1r − a + b a + 2b a+ b − a + 100b 2 2 Câu 38: Cho tam giác thuộc cạnh cho Đẳng thức N ABC BC BN = NC sau đúng? A B uuur uuur uuur uuur uuur uuur AN = AB + AC AN = − AB + AC 3 3 C D uuur uuu r uuur uuur uuu r uuur AN = AB − AC AN = AB + AC 3 3 www.thuvienhoclieu.com Trang 24 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 39: Cho hai điểm cố định A, B ; gọi I trung điểm AB Tập hợp điểm M thoả: uuur uuur uuur uuur là: MA + MB = MA − MB A Đường tròn đường kính C Đường tròn tâm Câu 40: Tam giác A ABC , bán kính vuông B Trung trực AB AB D Nửa đường tròn đường kính Độ dài vectơ uuu r uuur bằng: A, AB = AC = AB − AC B C D 15 17 17 Câu 41: Cho tam giác I AB ABC M thuộc cạnh AB cho AM = 3MB AB Đẳng thức sau đúng? A B uuuu r uur uuu r uuuu r uur uuu r CM = CA + CB CM = CA + CB 4 4 C D uuuu r uur uuu r uuuu r uur uuu r CM = CA + CB CM = CA − CB 4 Câu 42: Cho tam giác thuộc cạnh cho trung I N ABC BC BN = NC điểm Đẳng thức sau đúng? AB A B uur uur uuur uuur uuur uuur NI = − AB − AC NI = AB − AC 6 C D uur uuur uuur uur uuur uuur NI = AB − AC NI = − AB + AC 3 Câu 43: Cho tam giác trung điểm , điểm thuộc cạnh I, D N ABC AB, CI cho Đẳng thức sau đúng? BC BN = NC A uuur uuur B uuur C uuur uuur uuur D uuur uuur AN = DN AN = ND AN = 3DN AD = DN Câu 44: Cho tam giác trung tuyến ,gọi I trung điểm Đẳng thức ABC AM AM sau đúng? A uu B uu r uur uur r r uur uur r IA + IB + IC = IA + IB + IC = C uu D uur uur uu r uur uur uu r r IA + IB + IC = IA IB + IC = IA www.thuvienhoclieu.com Trang 25 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 45: Cho tam giác A C vô số Câu 46: Cho tam giác ABC , điểm B M thỏa uuur uuur uuuu ? r MA + MB + MC = D Không điểm trung điểm Đẳng thức sau I, D ABC AB, CI đúng? A uuur uuur uuur BD = AB − AC C uuur uuur uuur BD = − AB + AC B uuur uuur uuur BD = − AB + AC D uuur r uuur uuu BD = − AB − AC Câu 47: Cho tam giác Gọi điểm cạnh cho Khi M BC ABC MB = 4MC A B uuuu r uuur uuur uuuu r uuu r uuur AM = AB + AC AM = AB − AC 5 C D uuuu r uuur uuur uuuur uuur uuur AM = AB − AC AM = AB + AC 5 5 Câu 48: Gọi trung điểm cạnh tứ giác AB M,N CD ABCD Mệnh đề sau đúng? A uuur uuur uuur uuur uuuu r AC + BD + BC + AD = MN C uuuu r uuur uuur MN = AC + BD Câu 49: Gọi M, N B uuuu r uuur uuur MN = BC + AD D uuuu r uuur uuur uuur uuur MN = AC + BD + BC + AD trung điểm cạnh AD, BC tứ giác ABCD Đẳng thức sau sai? www.thuvienhoclieu.com Trang 26 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ A uuur uuur uuuu r B uuur uuur uuuu r C uuur uuur uuuu r D uuur uuuu r uuuu r AC + DB = 2MN AC + BD = 2MN AB + DC = 2MN MB + MC = 2MN Câu 50: Gọi trung tuyến tam giác Đẳng thức sau ABC AN , CM đúng? A B uuur uuur uuuu r AB = AN + CM 3 uuur uuur uuuu r AB = AN − CM 3 C uuur uuur uuuu r AB = AN + CM 3 D uuur uuur uuuu r AB = AN + CM 3 TRỤC TỌA ĐỘ & HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ Câu 1: Trong mặt phẳng đoạn thẳng A AB Oxy , cho A ( x A ; y A ) B ( xB ; yB ) Câu 3: I là: x −x y −y  I A B ; A B ÷   B  x A + xB y A + yB  I ; ÷   C  x + x y + yB  I A B ; A ÷   Câu 2: Tọa độ trung điểm D  x A + y A xB + y B  I ; ÷   Cho vectơ r Điều kiện để vectơ r r r u = ( u1 ; u2 ) , v = ( v1 ; v2 ) u=v A B C D u1 = u2 u1 = −v1 u1 = v1 u1 = v2     v1 = v2 u2 = −v2 u2 = v2 u2 = v1 Trong mặt phẳng , cho Tọa độ vectơ uuu r Oxy A ( xA ; y A ) B ( xB ; yB ) AB A uuu B uuu r r AB = ( y A − x A ; yB − xB ) AB = ( x A + xB ; y A + yB ) C uuu D uuu r r AB = ( x A − xB ; y A − yB ) AB = ( xB − x A ; yB − y A ) www.thuvienhoclieu.com Trang 27 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 4: Trong mặt phẳng G A Câu 5: Câu 6: tam giác Oxy ABC , cho A ( x A ; y A ) , B ( xB ; yB ) C ( xC ; yC ) Tọa độ trọng tâm là: B  x − x + x y + yB + yC   x + x + x y + yB + yC  G A B C ; A G A B C ; A ÷ ÷ 3     C D  x A + xB + xC y A + yB + yC   x A + xB + xC y A + yB + yC  G ; G ; ÷ ÷ 3     Mệnh đề sau đúng? A Hai vectơ r đối r u = ( 2; −1) v = ( −1; ) B Hai vectơ r đối r u = ( 2; −1) v = ( −2; −1) C Hai vectơ r đối r u = ( 2; −1) v = ( −2;1) D Hai vectơ r đối r u = ( 2; −1) v = ( 2;1) Trong hệ trục r r , tọa độ vec tơ r r là: i+ j O; i; j ( ) A Câu 7: Câu 8: Câu 9: B C D − 1;1 1;0 0;1 1;1 ( ) ( ) ( ) ( ) Trong mặt phẳng tọa độ cho Tọa độ vec tơ uuu r là: Oxy A ( 5; ) , B ( 10;8 ) AB A B C D ( 2; ) ( 5; ) ( 15;10 ) ( 50;6 ) Cho hai điểm Tọa độ trung điểm đoạn thẳng là: AB A ( 1;0 ) B ( 0; −2 ) A B C D 1 1; −1) 1   1  (  ; −1÷  −1; ÷  ; −2 ÷ 2 2   2  Cho tam giác trọng tâm gốc tọa độ , hai đỉnh tọa độ ABC O A B ; Tọa độ đỉnh là: A ( −2; ) B ( 3;5 ) A B C D ( 1;7 ) ( −1; −7 ) ( −3; −5 ) ( 2; −2 ) Câu 10: Vectơ r phân tích theo hai vectơ đơn vị nào? a = ( −4;0 ) A r B r C r D r r r r r r r a = −4i + j a = −i + j a = −4 j a = −4i Câu 11: Cho hai điểm Tọa độ điểm cho uuur uuu r là: D A ( 1;0 ) B ( 0; −2 ) AD = −3 AB A B C D ( 4; −6 ) ( 2;0 ) ( 0; ) ( 4; ) C www.thuvienhoclieu.com Trang 28 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 12: Cho r Haivec tơ r r phương số là: r x a = ( −5;0 ) , b = ( 4; x ) a b A Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: B C D −5 −1 Cho r Tọa độ vec tơ r r là: r a −b a = ( −1; ) , b = ( 5; −7 ) A B C D ( 6; −9 ) ( 4; −5) ( −6;9 ) ( −5; −14 ) Cho hình chữ nhật Độ dài vec tơ uuur là: AB = 3, BC = ABCD AC A B C D Cho hai điểm Vec tơ đối vectơ uuu tọa độ là: r A ( 1;0 ) B ( 0; −2 ) AB A B C D 1; 1; − − 1; − 1; − ( ) ( ) ( ) ( ) Cho r Tọa độ vec tơ r r là: r a+b a = ( 3; −4 ) , b = ( −1; ) A B C D 2; − 4; − − 3; − − 4;6 ( ) ( ) ( ) ( ) Khẳng định khẳng định sau đúng? A Hai vec tơ r r phương u = ( 4; ) v = ( 8;3) B Hai vec tơ r r hướng a = ( −5;0 ) b = ( −4;0 ) C Hai vec tơ r r ngượchướng a = ( 6;3) b = ( 2;1) D Vec tơ r vec tơ đối ur c = ( 7;3 ) d = ( −7;3) Cho r Vec tơ r r r r r nếu: a = ( x; ) , b = ( −5;1) , c = ( x; ) c = 2a + 3b A B C D x=3 x = −15 x = 15 x=5 Cho r ,r ,r Tọa độ r r r r: a = (0,1) b = (−1; 2) c = (−3; −2) u = 3a + 2b − 4c A B C D ( 10; −15) ( 15;10 ) ( 10;15 ) ( −10;15 ) Cho Điểm thỏa uuur uuur uuur r , tọa độ là: D D A ( 0;3) , B ( 4; ) OD + DA − DB = A  5  2; ÷  2 Câu 21: Tam giác , trọng tâm , trung điểm cạnh ABC BC C ( −2; −4 ) G ( 0; ) M ( 2;0 ) ( −3;3) Tọa độ A A B B A ( 4;12 ) , B ( 4;6 ) ( 8; −2 ) C ( −8; ) D là: B A ( −4; −12 ) , B ( 6; ) www.thuvienhoclieu.com Trang 29 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ C D A ( −4;12 ) , B ( 6; ) A ( 4; −12 ) , B ( −6; ) Câu 22: Cho r r r r r r Tìm phát biểu sai: a = 3i − j b=i− j A uu B uu C r r D r r r a − b = ( 2; −3) a =5 b =0 b= Câu 23: Cho A ( 1; ) , B ( −2; ) Điểm hàng tọa độ điểm A ( 0;10 ) M B A B C A ( 1; −2 ) , B ( 0;3) , C ( −3; ) , D ( −1;8 ) thẳng hàng? A A, B, C Câu 25: Trong mặt phẳng B Oxy Oy cho ba điểm A, B, M thẳng là: ( 0; −10 ) Câu 24: Cho điểm qua trục M B, C , D , cho C B ( 5; −4 ) , C ( 3;7 ) ( 10;0 ) D ( −10;0 ) Ba điểm điểm cho D A, B, D A, C , D Tọa độ điểm đối xứng với E C C D E 7;15 E 7; − E 7; − 15 E ( 1;18) ( ) ( ) ( ) Câu 26: Trong mặt phẳng , cho điểm Tọa độ điểm thỏa Oxy M A ( 1;3) , B ( 4;0 ) uuuu r uuu r r AM + AB = A M ( 4;0 ) Câu 27: Trong mặt phẳng B B Oxy M ( 5;3) , cho điểm C M ( 0; ) D A ( −3;3) , B ( 1; ) , C ( 2; −5 ) M ( 0; −4 ) Tọa độ điểm M thỏa mãn uuur uuur uuuu r là: MA − BC = 4CM A B C D 1 5  5 1 5 5 1 M ; ÷ M − ;− ÷ M  ;− ÷ M  ;− ÷ 6 6  6 6 6 6 6 Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ cho bốn điểm Oxy A ( 3; −2 ) , B ( 7;1) , C ( 0;1) , D ( −8; −5 ) Khẳng định sau đúng? A uuur uuur đối AB, CD hướng C uuur uuur phương hướng AB, CD B uuu r uuur phương ngược AB, CD D A, B, C, D thẳng hàng www.thuvienhoclieu.com Trang 30 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm thỏa mãn uuur uuur uuuu r r MA + MB − 3MC = A B M ( 1;18 ) M ( −1;18 ) A ( 1;3) , B ( 4;0 ) , C ( 2; −5 ) C D M M ( 1; −18 ) Câu 30: Trong mặt phẳng , cho Tọa độ điểm để tứ Oxy D A ( −2;0 ) , B ( 5; −4 ) , C ( −5;1) giác BCAD A M ( −18;1) Tọa độ điểm hình bình hành là: D ( −8; −5 ) Câu 31: Trong mặt phẳng B C D D ( −8;5 ) D ( 8; −5 ) D ( 8;5) , cho Tọa độ điểm để tứ giác Oxy D A ( 2; ) , B ( −1; ) , C ( −5;1) hình bình hành là: ABCD A B C D D ( −8;1) D ( 6;7 ) D ( −2;1) D ( 8;1) Câu 32: Trong mặt phẳng , gọi điểm đối xứng Oxy B ', B '' B ''' B ( −2; ) qua trục , qua gốc tọa độ Tọa độ điểm là: B ', B '' Ox Oy O B ''' A B B ' ( −2; −7 ) , B" ( 2;7 ) B"' ( 2; −7 ) B ' ( −7; ) , B" ( 2;7 ) B"' ( 2; −7 ) C D B ' ( −2; −7 ) , B" ( 2;7 ) B"' ( −7; −2 ) B ' ( −2; −7 ) , B" ( 7; ) B"' ( 2; −7 ) Câu 33: Trong mặt phẳng , cho hai điểm Tìm tọa độ điểm thỏa Oxy M A ( 0; ) , B ( 1; ) mãn uuuu r uuu r là: AM = −2 AB A B M ( −2; −2 ) M ( 1; −4 ) Câu 34: Câu 35: Câu 36: Câu 37: C D M ( 3;5 ) M ( 0; −2 ) Cho r r Tọa độ r r r là: c = a − 2b a = ( −4, 1) b = ( −3, − ) A r B r C r D r c = ( 1; − 3) c = ( 2;5 ) c = ( −7; −1) c = ( −10; −3) Cho r Hai vectơ r r phương r a = (2016 2015;0), b = (4; x) a, b A B C D x = 504 x=0 x = −504 x = 2017 Trong mặt phẳng , Cho Khi r uuur Oxy 7  a = −4 AB = ? A  ; −3 ÷; B(−2;5) 2  A r B r C r D r  −11  a = ( 22; −32 ) a = ( 22;32 ) a = ( −22;32 ) a= ;8 ÷   Trong mặt phẳng , cho r Nếu r r r Oxy a=b a = (m − 2; 2n + 1), b = ( 3; −2 ) www.thuvienhoclieu.com Trang 31 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ A C D m = 5, n = −2 m = 5, n = m = 5, n = − Câu 38: Trong mặt phẳng tọa độ , cho Điểm điểm đối xứng Oxy A(2; −1) B A m = 5, n = −3 B qua trục hoành Tọa độ điểm A B (2;1) Câu 39: Trong mặt B B B (−2; −1) tọa độ phẳng là: Oxy C B(1; −2) cho r Cho biết ur r a = (2;1), b = (3; 4), c = (7; 2) B(1; 2) D r r r Khi c = m.a + n.b A B C D 22 −3 −3 22 −3 22 m = − ;n = m = ;n = m = ;n = m = ;n = 5 5 5 5 Câu 40: Cho vectơ r Phân tích vectơ r theo hai vectơ r r a = ( 4; −2 ) , b = ( −1; −1) , c = ( 2;5 ) b r r , ta được: a c A B C D r r 1r 1r r r 1r 1r 1r r 1r 1r b=− a− c b= a− c b = − a − 4c b=− a+ c 8 Câu 41: Cho Vectơ r uur r r r  1 r c = 4a − 3b a = ( x; 2), b =  −5; ÷, c = ( x;7 ) 3  A B C D x = 15 x=3 x = −15 x = −5 Câu 42: Trong mặt phẳng , cho Tìm giá trị để m Oxy A ( m − 1; −1) , B ( 2; − 2m ) , C ( m + 3;3 ) A, B, C A ba điểm thẳng hàng? m=2 Câu 43: Cho hai điểm N A P ( −2;5) B D m=3 m =1 Nếu điểm đối xứng với điểm qua điểm P M M ( 8; −1) , N ( 3; ) m=0 C tọa độ là: B ( 13; −3) C ( 11; −1) D  11   ; ÷  2 Câu 44: Cho tam giác với Tìm để hình bình ABC ABDC D A ( 3; −1) , B ( −4; ) , C ( 4;3) hành? A D ( 3;6 ) D D ( 3; −6 ) D ( −3; −6 ) Câu 45: Cho Điểm cho trung điểm Tọa độ điểm A ∈ Ox, B ∈ Oy A KB K ( 1; −3) B B D ( −3;6 ) C là: www.thuvienhoclieu.com Trang 32 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ A ( 0;3) B Câu 46: Cho tam giác ABC hành? A D ( −3; ) với 1   ;0 ÷ 3  C ( 0; ) A ( 3;1) , B ( 4; ) , C ( 4; −3) B D Tìm C D để ( 4; ) ABCD hình bình D D ( −3; −4 ) D ( 3; −4 ) D ( 3; ) Câu 47: Cho trung điểm cạnh BC , CA , AB M ( 2; ) , N ( 2; ) , P ( −1;3 ) Tọa độ là: ∆ABC B A B C D ( 1;1) ( −1; −1) ( −1;1) ( 1; −1) Câu 48: Các điểm , , trung điểm cạnh , , BC CA M ( 2;3) N ( 0; −4 ) P ( −1;6 ) Tọa độ đỉnh tam giác là: ABC A B C D ( 1; −10 ) ( 1;5) ( −3; −1) ( −2; −7 ) Câu 49: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác Oxy MNP P M ( 1; −1) , N ( 5; −3) AB A tam giác thuộc trục P A Oy G tam giác nằm trục Ox Toạ độ điểm ( 0; ) B Câu 50: Cho điểm A ,trọng tâm M ( 2; −5 ) ( 2;0 ) A ( −2;1) , B ( 4; ) , C ( 2;3) B M ( 5; −2 ) C ( 2; ) Tìm điểm D ( 0; ) biết uuuu r uuur uuur CM + AC = AB C D M ( −5; ) M ( 2;5 ) M www.thuvienhoclieu.com Trang 33 ... 15 x = 15 x=5 Cho r ,r ,r Tọa độ r r r r: a = (0 ,1) b = ( 1; 2) c = (−3; −2) u = 3a + 2b − 4c A B C D ( 10 ; 15 ) ( 15 ;10 ) ( 10 ;15 ) ( 10 ;15 ) Cho Điểm thỏa uuur uuur uuur r , tọa độ là:... Trang 19 www.thuvienhoclieu.com Trắc nghiệm TOÁN 10 - BIẾN ĐỔI VÉC TƠ Câu 7: Hãy chọn kết phân tích vectơ uuuu r theo hai véctơ uuu r uuur AM AB AC tam giác Câu 8: Câu 9: Câu 10 : Câu 11 : Câu 12 :... Câu 8: Câu 9: B C D − 1; 1 1; 0 0 ;1 1 ;1 ( ) ( ) ( ) ( ) Trong mặt phẳng tọa độ cho Tọa độ vec tơ uuu r là: Oxy A ( 5; ) , B ( 10 ;8 ) AB A B C D ( 2; ) ( 5; ) ( 15 ;10 ) ( 50;6 ) Cho hai điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chương 1 hình học lớp 10 có đáp án , Bài tập trắc nghiệm chương 1 hình học lớp 10 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay