Tổng hợp 26 đề thi học kỳ i toán 10 có đáp án

40 37 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:15

www.Thuvienhoclieu.com ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (ĐỀ 1) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, khơng kể thời gian phát đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Câu 1: Cho điểm A, B, C bất kì, đẳng thức sau đẳng thức uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uur uuu r uuu r uuu r uuu r A AB + AC = BC B AB + BC = AC C AB + CB = AC D AB − AC = BC = x − là: Câu 2: Tích nghiệm phương trình: 3x + A B − C D − 6 Câu 3: Đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A(1;3) hệ số góc Thì a b bằng? A a = 4; b = −1 B a = 4; b = C a = 3; b = D a = 4; b = Câu 4: Đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A(1;3) song song với đường thẳng y=2x + Thì a b bằng? A a = 2;b = -1 B a = 2;b = C a = -2;b = D a =-2;b = -5 Câu 5: Phương trình −2 x − x + − m = nghiệm phân biệt A m > B m ≤ C m < D m ≥ Câu 6: Quy tròn số 12,4253 đến hàng phần trăm là: A 12,42 B 12,43 C 12,425 D.12,4 Câu 7: Trong mp Oxy cho A (−3; 2) , B (5; 4) Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A (2;8) B (1;3) D (−1; −3) C (8; 2) Câu Cho A = “∀x∈R : x2+1 > 0” phủ định mệnh đề A mệnh đề: A “ ∀x∈R : x2+1 ≤ 0” B “∃ x∈R: x2+1≠ 0” C “∃ x∈R: x2+1 www.Thuvienhoclieu.com D y = − x − D m > Page www.Thuvienhoclieu.com Câu 18: Cho hàm số: y = x − x + Chọn mệnh đề 5 A Đồng biến khoảng ; + ữ B Nghịch biến khoảng ; + ữ D Nghịch biến khoảng ( ; 5) C Đồng biến khoảng ; ữ Cõu 1: Cõu 19: Cho tam giác ABC có: A(4;3); B(2;7); C(–3;–8) Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là: A (1;–4) B (–1;4) C (1;4) D (4;1) Câu 20:Giao điểm parabol (P): y = –3x2 + x + đường thẳng (d): y = 3x – tọa độ là: A (1;1) (– ;7) B (1;1) ( ;7) B D (1;1) (– ;–7) x + = x − là: Câu 21: Nghiệm phương trình x = A  x = ;7) C (–1;1) (– x =3 C Vô nghiệm D x=0  x A − xB y A − y B   x A + xB y A + y B  ; ; ÷ điểm cạnh I  ÷ cho     Câu 22: Cho tam giác AB Gọi I   x + x y + yB  I A B ; A ÷ Khi    x + y A xB + y B  ; A I  A ÷   uuur uuu r uuu r C AM = AB − AC 5 uuur B AM = uuur D AM = Câu 23: Hàm số sau hàm số lẻ ? A y = 2x -1 B y = x2 + |x| Câu 24: Parabol (P): y = x2 – 4x + đỉnh là: A I(–2 ; 1) B I(2 ; – 1) r uuu r uuu AB + AC 5 C y = x3 + x D y = C I(2 ; 1) D I(–2 ; –1) r uuu r uuu AB − AC x Câu 25: Cho tập hợp A = ( - 1, 5] ; B = ( 2, 7) tập hợp A\B bằng: A.( -1;2] B (2 ; 5] C ( - ; 7) D ( - ;2) II PHẦN THI TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu 1: Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y = − x + x − Câu 2: Tìm giá trị tham số m cho phương trình: x + 2(m + 1) x + m + = nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 + x2 − x1 x2 = −6 Câu 3: Trong mặt phẳng ( Oxy ) , cho tam giác ABC biết A ( −4;1) , B ( 2; ) , C ( 2; −2 ) uuu r uuu r a) Tính tọa độ hai vectơ AB BC b) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành Câu 4: Cho tam giác ABC trọng tâm G Gọi I điểm đối xứng với B qua G, M trung điểm BC uur uuu r uuu r Phân tích CI theo AB AC Câu 4: Cho số dương a, b Chứng minh rằng: ( a + b ) ( ab + 1) ≥ 4ab www.Thuvienhoclieu.com Page www.Thuvienhoclieu.com - HẾT ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (Đề 2) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, khơng kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp Phần A Trắc nghiệm khách quan ( 25câu hỏi = 5,0 điểm) Câu 1: Phương trình (m2 - 2m)x = m2 - 3m + nghiệm : A m = B m = C m ≠ D m ≠ m ≠ Câu 2: Gọi AM trung tuyến ∆ ABC, I trung điểm AM Đẳng thức sau ? uu r uu r uur r uu r uu r uur r uu r uu r uur r uu r uu r uur r A IA + IB + IC = B − IA + IB + IC = C IA + IB − IC = D IA + IB + IC = Câu 3: Tập xác định hàm số y = − 2x là: ( x − 2) x − 5 ; + ∞) B Kết khác C (1; ) D (1; ]\{2} 2 2 Câu 4: Cho parabol ( P ) : y = ax + bx + c đồ thị hình bên Phương trình parabol A ( A y = x + x − B y = x − x − C y = x − x − D y = x + 3x − 2 Câu 5: Phương trình x + ( 2m − 3) x + m − 2m = hai nghiệm tích m là: A m=4 B Đáp án khác C m=-2 D m=-2, m=4 Câu 6: Với giá trị m hàm số y = m − − mx nghịch biến R ? A m > B m ≥ C m < D m > Câu 7: Với m phương trình sau vơ nghiệm : (m – 4)x = 3m + A m = B m ≠ ±2 C m = −2 D m = ±2 Câu 8: Tập xác định hàm số y = A R \ { 1; 2} x −1 ? ( x − 1) ( x − ) B [1;+∞) \{2} C R Câu 9: Tập xác định hàm số y = − x + + x là: A [–7;2]; B [2; +∞) C R\{–7;2} D ( 1; +∞ ) \{2} D (–7;2) Câu 10: Phương trình x − (m − 1) x + m − = bốn nghiệm phân biệt khi? A m = m = B m > C m > D m > 2; m ≠ ( P ) : y = x + x − d : y = m ( x − ) − Tìm m để d cắt ( P ) A ( x1 ; y1 ) ; B ( x2 ; y2 ) cho biểu thức P = ( x12 + x2 ) + x1 x2 + 2014 đạt giá trị nhỏ nhất: Câu 11: Cho A m > 10 − 23 C m = −3 hai điểm B m > −3 D m < 10 − 23; m > 10 + 23 x +1 xác định [0; 1) khi: x − 2m + 1 A m ≥ m < B m < m ≥ C m ≥ Câu 12: Hàm số y = www.Thuvienhoclieu.com D m < Page www.Thuvienhoclieu.com x + y = Câu 13: Nghiệm hệ phương trình  là?  x + y = 10 A (-1; 3) (3; -1) B (1; -3) (-3; 1) C (-1; 3) D (3; -1) uuu r uuur uuur uuur Câu 14: Cho tam giác ABC Tập hợp điểm M cho: MA + MB = MC + MB là: A M nằm đường tròn tâm I,bán kính R = 2AB với I nằm cạnh AB cho IA = IB B M nằm đường tròn tâm I,bán kính R = 2AC với I nằm cạnh AB cho IA = IB C M nằm đường trung trực IJ với I,J trung điểm AB BC D M nằm đường trung trực BC Câu 15: Với giá trị m phương trình m(x + 5) −2x = m2 + tập nghiệm ¡ ? A m = B m ≠ ± C m = - D m = Câu 16: Giao điểm parabol (P): y = –3x + x + đường thẳng (d): y = 3x – tọa độ là: A (–1;1) (– ;7) B (1;1) (– ;–7) C (1;1) ( ;7) D (1;1) (– ;7) Câu 17: Phương trình mx2 – 2(m–1)x + m–3=0 nghiệm dương phân biệt khi: A m ∈ ( −1;0 ) ∪ ( 3; +∞ ) B m> –1 C m ∈ ∅ D 0 D D (16; +∞) D P = − Câu 11: Trong câu sau, câu mệnh đề: A 2-3=4 B Trời hôm đẹp ! C Bố đọc báo hay nghe đài ? D Tại em học muộn ? www.Thuvienhoclieu.com Page www.Thuvienhoclieu.com Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A ( 1; − 1) , B(4; 2) C ( 4; − ) Hỏi góc ·ABC số đo ? A 300 B 900 C 450 D 600 Câu 13: Cho đồ thị hàm số y = ax + bx + c hình bên Khẳng định sau đúng? A a > 0, b < 0, c > B a > 0, b < 0, c < C a < 0, b < 0, c > D a > 0, b > 0, c > Câu 14: Xác định đường thẳng d: y = ax + b qua điểm A(2; −1) B(−2; −13) A y = −3 x + B y = 3x − C y = 3x + D y = 3x −   x − , x ∈ ( −∞; 0)  Câu 15: Cho hàm số y = f ( x) =  x + 1, x ∈ [0; 2] Khi tính f (2) ta kết quả:  x − 1, x ∈ (2; 5]   A B C D Câu 16: Cho tam giác ABC A(2; −1) , B (−3; 2) trọng tâm G (1; 2) Tìm tọa độ đỉnh C tam giác A C (0;1) B C (4;5) C C (0;3) D C (5; 4) Câu 17: Tìm điểm M ox để khoảng cách từ đến N(- 28, 3) 57 A M(6, 0) B M(- 2, 0) C M( 6, ) hay M(- 2, 0) D M( 3, 1) Câu 18: Với ≤ x ≤ P = x(8 − x) A P ≤ B P ≤ C P ≤ D P ≤ Câu 19: Tìm tất tập tập hợp A = { a;1; m} { a} , { 1} , { m} , { a;1} , { a; m} , { 1; m} C { a} , { 1} , { m} , { a;1} , { a; m} , { 1; m} , A, ∅ A r r { a} , { 1} , { m} , { a;1} , { a; m} , { 1; m} , A D { a} , { 1} , { m} , { a;1} , { a; m} , { 1; m} , A, { ∅} B Câu 20: Cho hai vectơ a b Trong đẳng thức sau, đẳng thức ? r r r r r r A ( a + b ) ( a − b ) = a + b B AB = ( xB − xA ) + ( yB − y A ) rr r r r r rr C a.b = a b sin ( a, b ) r r D ( a.b ) = a b 2 II- TỰ LUẬN x−4 + 2x − − 4x − x + 12 x − − = Câu 2: Giải phương trình sau : x + 2x x x + Câu 1: Tìm tập xác định hàm số sau: y = Câu 3: Cho a, b, c số không âm a + b + c = Chứng minh: a + + b + + c + < 3,5 Câu 4: Tìm parabol (P): y = ax + x + c , biết parabol qua hai điểm A(1;6), B(−2;3) Câu 6: Cho tam giác ABC D, E trung điểm AC BC CMR: uuu r uuu r uuu r uuu r AC + DE = BC + AB www.Thuvienhoclieu.com Page www.Thuvienhoclieu.com HẾT -THI THỬ HỌC KỲ I - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN TỐN – 10 Thời gian làm : 60 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 918 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B B C C A D A A C A D B B C B C B ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌCI (Đề 4) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, không kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp www.Thuvienhoclieu.com Page www.Thuvienhoclieu.com Mã đề 001 Câu 1: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Hai véc tơ phương giá cùa chúng song song trùng r B độ dài r r C Hai a, b chúng độ dài hướng túy ý D Hai véc tơ hướng hai véc tơ phương chiều * Câu 2: Các phần tử tập hợp M = { n ∈ N / ≤ n ≤ } laø: A M = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} B M = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} C M = {3; 4; 5; 6; 7; 8} D M = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} Câu 3: Cho hàm số y = 2x -1 Khẳng định : 1  2 A Tập xác định hàm số D = R \   B y đồng biến R C y Nghịch biến R D Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ Câu 4: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A phương trình ax + b = nghiệm a khác khơng B Phương trình ax + b = vô nghiệm a = b khác khơng C Phương trình ax + b = vơ số nghiệm a = b = D phương trình ax + b = vô nghiệm a khác không Câu 5: Trong câu sau, câu mệnh đề : A Đà Nẳng đẹp lắm! B Phở ngon không? C Huế thành phố Việt Nam D Trời mưa to quá! Câu 6: Chọn khẳng định sai khẳng định sau đây: A a > b, b > c ⇒ a > c B a > b ⇔ a + c > b + c C a > b ⇔ a.c > b.c D a > b ⇔ a − b > Câu 7: Điểm sau nằm trục Ox: A B(1; 1) B A(2; 0) C D(-2; -2) D C(0; 2) Câu 8: Cho hàm số y = ax + bx + c , a ≠ Khẳng định sai là: A Đồ thị hàm số đỉnh I ( −b −∆ ; ) a 4a B Đồ thị hàm số parabol C Đồ thị hàm số đường thẳng D Đồ thị hàm số trục đối xứng x = −b 2a Câu 9: Cho hàm số y = 5x Khẳng định sai : A Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ B Tập xác định hàm số D = R C Đồ thị hàm số không qua gốc tọa độ D y hàm số lẻ Câu 10: Hoành độ đỉnh I parabol (P): y = x2 - 4x + là: A B -2 C Câu 11: Cho phương trình x − + x = − x + Khẳng định : A Nghiệm phương trình x = B Phương trình vơ số nghiệm www.Thuvienhoclieu.com D Page www.Thuvienhoclieu.com C Phương trình vơ nghiệm D nghiệm phương trình x = uuu r Câu 12: Cho điểm A(2; 1) B(4; -2) Tọa độ AB : A (6; -1) B (2; -3) C (-2; 3) D (2; 1) Câu 13: : Chọn khẳng định sai khẳng định A [−6;18] = { x ∈ R : −6 ≤ x ≤ 18} B (3; +∞] = { x ∈ R : x < 3} C [−2; +∞) = { x ∈ R : x ≥ −2} D (−∞; 4] = { x ∈ R : x ≤ 4} Câu 14: Chọn khẳng định khẳng định sau: A Phương trình x2 - 6x + = vơ nghiệm B phương trình x – = phương trình x2 – 2x + = hai phương trình tương đương C Phương trình 3x – = nghiệm D Phương trình 3x – = phương trình 3x +1 = hai phương trình tương đương Câu 15: Tập xác định hàm số y =  1  2 A D = R \ −  2x − : 2x +1 B D = R \ { 1} 1  2 C D = R \   D D = R Câu 16: Đồ thị hàm số y = x − 3x + qua điểm : A (2; 0) B (1; 2) C (-1; 0) D (0; 1) Câu 17: Cho tập hợp B = { 1,3} Tập hợp B viết cách nêu tính chất đặc trưng Chọn kết * A B = { x ∈ R : < x < 4} B B = { x ∈ N :1 ≤ x ≤ 3} C B = { x ∈ R : x + x − = 0} D B = { x ∈ R : x − x + = 0} Câu 18: Cho hình bình hành ABCD, khẳng định là: uuu r uuur uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r A AB = DC B AC = BD C AB = CD D BC = CD uuur uuur Câu 19: Cho điểm M, N, P thỏa mãn MN = 5MP Với điểm O, đảng thức đúng? 2 uuur uuu r uuur uuu r uuur uuu r uuur ON + 5OP uuur −ON + 5OP uuur ON − 5OP A OM = B OM = C OM = Câu 20: Phương trình 11 − x = x + nghiệm là: uuur uuu r uuur −ON + 5OP D OM = A -2, B -5 C -2 D Câu 21: Cho tam giác ABC A(4; 1), B(-3; 3) trọng tâm G(2; -1) Tọa độ điểm C là: A (5; 7) B (-1; -1) C (-3; -1) D (5; -7) Câu 22: Cho parabol (P): y = x + 3x − đường thẳng d: y = x + Giao điểm (P) d tọa độ là: A (3; -1, (-1; 1) B (1; 3), (-3; -1) C (−3;5) , (-1; 1) D (-1; 3), (-3; 1) Câu 23: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm A(4; 2), B(-2; -2), điểm C tung độ Tam giác ABC vng C điểm C tọa độ là: A (1; 3), (-3; 3) B (-1; 3), (3; 3) C (-1; 3), (-3; 3) D (3; -1), (3; 3) uuu r uuu r Câu 24: Cho tam giác ABC vuông A, AB = 3, AC = 4, góc B = 600 tích AB.BC bằng: 15 TỰ LUẬN A − B 15 C − 15 D −10 Câu (0,5 điểm) www.Thuvienhoclieu.com Page www.Thuvienhoclieu.com Tìm: a) (−∞, 0) ∩ (−4,8) Câu (1 điểm) b) R\ ( −∞, 2) Cho hàm số y = ax + bx + c, a ≠ đồ thị (P) a) xác định a, b, c biết (P) đỉnh ( ; ) qua điểm M(1; 1) b) Với a, b, c tìm , lập bảng biến thiên vẽ đồ thị (P) Câu (1 điểm) a) Giải phương trình ( x − 2)( x − x + 1) = b) Giải phương trình ( x − 3)(8 − x) + x = 11x − 26 Câu (1,5 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm A ( -2 ; 1), B ( ; 1), C (- ; 5) a/ Chứng minh điểm A, B, C không thẳng hàng b/ Tìm tọa độ điểm D ch tứ giác ABCD hình bình hành c/ Chứng minh AB vng góc AC Tính diện tích tam giác ABC HẾT -Phần đáp án câu trắc nghiệm: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C A B D C C B C C D C B B B A A D A D D D B B C ĐÁP ÁN MƠN TỐN LỚP 10- THI HỌC KỲ I- NĂM 2017-2018 www.Thuvienhoclieu.com Page 10 www.Thuvienhoclieu.com trục đối xứng đồ thị hàm số D Đồ thị hàm số ln cắt trục hồnh Câu 7: Cho tam giác ABC vng A, biết AB=1, BC=2 Tích vô hướng A B C D Câu 8: Cho hình vng ABCD Phương án sau kết sai: uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AC = BD B AB = DC C AD = BC D AC = BD C Đường thẳng x = − Câu 9: Hàm số y = x + |x| + xác định khi: − 3x 2 A x > B x ≥ C x < 3 Câu 10: Trong hàm số sau hàm số hàm số chẵn: A y = x3 x2 − B y = uuur uuur BA.BC bằng: x2 + C y = x+1 x− D x ≤ D y = x2 x−1 x4 − x2 + 1 Câu 11: Cho phương trình x − + = − − x Kết luận đúng: x A Phương trình nghiệm x =1 B Phương trình nghiệm x = x = C Phương trình nghiệm x = D Phương trình vơ nghiệm Câu 12: Phương trình m2 ( x − 1) − 2m = 4x vô nghiệm khi: A m=2 B m=–2 C m=2 m=–2 D m=0 Câu 13: Cho hàm số: y = − x + 2x + Kết sau đúng: A Hàm số giá trị nhỏ x=–1 B Hàm số giá trị lớn x=–1 C Hàm số giá trị lớn x=1 D Hàm số giá trị nhỏ x=1 Câu 14: Cho hàm số y = 7x + |3x| + |2x+17| Kết sau đúng: A Hàm số đồng biến B Hàm số ln nghịch biến C Đó hàm số số D Là hàm số bậc Câu 15 : Cho phương trình x2+7x–12m2 =0 Hãy chọn kết đúng: A Phương trình ln hai nghiệm B Phương trình ln hai nghiệm trái dấu C Phương trình ln vơ nghiệm D Phương trình ln hai nghiệm âm uuur uuur Câu 16: Cho tam giác ABC cạnh a Độ dài véctơ BA + BC : a a A B C a D a Câu 17: Cho hình vng ABCD cạnh a Hãy chọn đẳng thức : uuur uuur uuur uuur A AB.AC = a2 B AB.AC = – a2 uuur uuur uuur uuur a2 C AB.AC = D AB.AC = a2 r r r r Câu 18: Cho véctơ u (3;–4) v (x;16) Nếu u v phương : A x=12 B x=–12 C x=16 D x=–16 Câu 19 : Cho α =1350 ; P= tan α +cot α Hãy chọn phương án trả lời đúng: A P=2 B P=–2 C P=0 D P= r r r r r Câu 20 : Cho vectơ a = ( 2; −4) b( −5;3) toạ độ vectơ u = 2a − b : r r r r A u = ( 7; −7) B u = ( 9;5) C u = ( 9; −11) D u = ( −9; −11) uuur Câu 21: Cho A(–2;1) B(3;2) Độ dài vectơ AB : www.Thuvienhoclieu.com Page 26 www.Thuvienhoclieu.com A B 26 C 10 D 27 Câu 22: Cho ∆ABC biết A(4;0), B(1;1), C(7;8) Trọng tâm ∆ABC là: A G(4;3) B G(3;4) C G(12;9) D G(9;12)  mx − 2y = Câu 23: Cho hệ ph.trình  Với giá trị m hệ vô nghiệm: x + y = A m=2 B m=1 C m=–1 D m=–2 Câu 24: Cho đoạn thẳng AB điểm M thuộc đoạn AB cho AM = AB uuuu r uuur Số k thoả mãn MA = kMB giá trị : 1 1 A B C − D – 5 II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1.(1,5đ) Cho đường thẳng d phương trình y = 4x+m a Tìm m để đường thẳng d qua điểm A(1;1) b Tìm m để d cắt parabol y=x2+2x–2 điểm phân biệt x− m Câu 2.(1,5đ) Giải biện luận phương trình theo tham số m: = m2 x−1 Câu (2đ) Cho phương trình mx2 – 2(m+1)x+m–3=0 a Xác định m để ph.trình nghiệm Tìm nghiệm lại b Xác định m để phương trình hai nghiệm phân biệt cho tổng nghiệm số nguyên Câu (2đ) Cho tam giác ABC M trung điểm AB N điểm đoạn BC cho BN=3NC uuur uuur uuur a Chứng minh AN = AB + AC 4ur uuuu r uu u4 uur b Hãy biểu thị MN theo AB AC ================ ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (ĐỀ 15) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, khơng kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp I PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3.0 Điểm) Câu 1: Cho A(2;–3) ,B(4;7) Toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB là: a.I(6;4) b.I(2;10) c.I(3;2) r d.I(8;–21) r r r Câu 2: Trong hệ trục (O; i , j ),tọa độ vectơ i + j là: a.(0;1) b.(–1;1) c.(1;0) d.(1;1) uuuu r Câu 3: Cho tam giác ABC B(9;7) ,C(11;–1) M N trung điểm AB AC Toạ độ vectơ MN : a.(2;–8) b.(1;–4) c.(10;6) d.(5;3) Câu 4: Cho ∆ABC với A(1;4), B(–5;7),C(7;–2) Toạ độ trọng tâm G ∆ABC a.(7;4) b.(3;8) c.(1;3) d.(1;8) Câu :Tập xác định hàm số y= : 2− x a.D=(2; +∞ ) b.D = 2; +∞) c.D= ( −∞;2 d.D= ( −∞;2) Câu :Cho A, B hai tập hợp, x phần tử mệnh đề: P: "x ∈ A ∪ B" Q:"x ∈ A x ∈ B" R: "x ∈ A hoăc x ∈ B" S: "x ∈ A x ∉ B" T: "x ∉ A x ∉ B" Chọn mệnh đề mệnh đề sau : a P ⇔ Q b.P ⇔ R c.P ⇔ S d.P ⇔ T Câu : Cho số thực a,b,c,d a – 2, x ≠ −1 x ≤ 4 − 3x là: x+1 d x ≠ −2 x ≠ −1 3x − 5y = Câu 11: Nghiệm hệ phương trình  là:  4x + 2y = a.(–39/26;3/13) b.(–17/13;–5/13) c.(39/26;1/2) d.(–1/3;17/6) x + y + z =  Câu 12 : Nghiệm hệ phương trình  x − y = z là:  x + y = 5z a.(x,y,z) = (2;3;6) b.(x,y,z) = (1/2;1/3; 1/6) c.(x,y,z) = (1/3 ; 1/2 ;1/6) d.(x,y,z) = (1/6 ; 3; 1/2) PHẦN TỰ LUẬN : ( 7.0 Điểm) Bài : ( 2.5 Điểm ) Giải phương trình : x2 + x + =2 x x +1 Bài : ( 2.0 Điểm ) Cho phương trình : (m – 1) x2 – 2mx + m + = (1) a/ Xác định m để phương trình (1) hai nghiệm phân biệt b/ Với giá trị m phương trình (1) hai nghiệm trái dấu Bài : (2.5 Điểm) Cho ba điểm M(4;2)uu,u rN(–1;3) uur ; P(–2;1) a/ Tìm toạ độ điểm I cho : IM = 3IN b/ Tìm toạ độ điểm Q cho MNPQ hình bình hành ================= a/ x − = 1− x b/ ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (ĐỀ 16) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, khơng kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp I – Phần trắc nghiệm ( điểm) Câu Nếu hai số u v tổng tích 10 chúng nghiệm phương trình: A) x2 – 7x + 10 = B) x2 + 7x – 10 = C) x + 7x + 10 = D) x2 – 7x – 10 = x+1 Câu Điều kiện xác định phương trình =0 là: x2 + 2x  x ≥ −1 x ≥ −1 x ≠ −2 A) x ≥ −1 B)  C)  D)  x ≠ x ≠ −   x ≠ Câu Cho hàm số y = x – 4x + Đỉnh parabol điểm tọa độ A) (–2 ; –1) B) (2 ; 1) C) (2 ; –1) D) (–2 ; 1) Câu Xét tính chẵn, lẻ hàm số y = x4 + 2x2 +1999 ta được: a) Hàm số lẻ b) Hàm số chẵn c) Hàm số không chẵn, không lẻ d) Hàm số chẵn ( 0;+∞ ) x + y = Câu Nghiệm hệ phương trình  2x − y = A) (2;2) B) (1;2) C) (–1;2) D) (–1;–2) www.Thuvienhoclieu.com Page 28 www.Thuvienhoclieu.com Câu Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A) Đồ thị hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng B) Đồ thị hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng C) Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng D) Đồ thị hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng 2006 > là: Câu Nghiệm bất phương trình : ( x + 1) A) Vô nghiệm B) x = –1 C) x> –1 D) x ≠ –1 Câu Cho m,n,p số thực tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A) m B x ≠ C x < D x ≥ 09 Cho A(1;2) B( –3;4) Trung điểm I AB tọa độ là: A (–1;3) B (2;–3) C (1;–3) D (–2;3) 2x − y = 10 Nghiệm hệ phương trình  : x + y = A ( ; –1 ) B ( ; ) C ( –1 ; ) D ( ; ) 11 Cho hàm số y = 2x − 4x + đồ thị parabol (P) Mệnh đề sau sai? A (P) qua điểm M(–1; 9) B (P) đồng biến ( −∞;1) C (P) trục đối xứng đt x = D (P) đỉnh I(1; 1) 12 Tập nghiệm phương trình : 2x − = x − : A T = { 2} B T = { 6} C T = { 6,2} D T = ∅ rr r r r r 13 Trong hệ (O, i, j ), tọa độ u thỏa hệ thức 2u = −3i + j : 3 , − ) B (3, –1) C (–3, 1) D ( − , ) 2 2 14 Cho hai tập hợp A = [1 ; 5) B = (3 ; 6] Chọn khẳng định : A A ∩ B = ( 3;5) B A \ B = 1;3) C B \ A = ( 5;6) D A ∪ B = ( 1;6) A ( 15 Cho hình I tâm Khẳng định sau uuur vng uuur ABCDucó uuur ? uuur ur uur uur uur A AD = BC B IA = IC C IA = IB D AB = CD 16 Cho G trọng tâm ∆ ABC, I trung điểm BC, O điểm Hăy chọn khẳng định sai? www.Thuvienhoclieu.com Page 36 www.Thuvienhoclieu.com uur uuur uuur uuur uur A AI = (AB + AC) B AG = AI 2uur uuur r uuur 2uuur uuur uuur uuur u C OA + OB + OC = 3OG D GA + GB + GC = B Phần tự luận: (6 đ) Câu 1: (2 đ) a Viết phương trình dạng y = ax + b đường thẳng qua hai điểm A(2;–1) B(5;2) b Xét biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số: y = x – 4x + Câu 2: (1.5 đ) a Giải phương trình x − 2x − = b Giải phương trình : 3x + − x = Câu 3: (1 đ) Cho tam giác ABC Gọi G tâm tam giác ABC , I trung điểm BC Chứng minh: uuur uuur uuur AG = AB + AC 3 Câu 4: (1.5 đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ∆ ABC A(3;1) , B (–1; 2) , C(0; 4) a Xác định tọa độ trọng tâm G ∆ ABC b Xác định tọa độ điểm D để tứ giác DABC hình bình hành =========== ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (ĐỀ 24) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, không kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp A Phần trắc nghiệm: Bài 1: Tập nghiệm BPT a) −  1;0) c) ( 0;+ ∞ ) 1− x2 x − x2 ≤ là: b) ( −∞ ; − 1) ∪  0; + ∞ ) d) (–1; +∞) Bài 2: Cho ∆ABC với A(3 ; 1) , B(–1 ; 2) , C(–2 ; –2) toạ độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành : a) (–6 ; 5) b) (5 ; –6) c) (1 ; –6) d) (–6 ; 1) e/(2:-3) Bài 3: Đồ thị hai hàm số y = x2 – 5x +3 y = x – a) Cắt hai điểm b) Không cắt c) Trùng d) Tiếp xúc B Phần tự luận: Bài 1: Tìm (P) : y = ax2 + bx + c biết (P) qua A(2 ; –3) đỉnh S(1 ; –4) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số vừa tìm b) Dựa vào đồ thị định k để PT: x2 – x = – k hai nghiệm Bài 2: Giải PT hệ BPT sau: 2 x−1 2x − 2 − = a) , b) x − 4x − = x + 3x − x x + x2 + x ( 2x + ≤3 x−1 ) ( ) 3x + 1≥ x − e)  x − 5≥ ab bc ca a + b + c Bài 3: Cho a, b, c > Chứng minh : + + ≤ a+ b b + c c+ c Bài 4: Rút gọn c) 2x − > d)  5 − x > A = sin1630 − cos730 ; B = sin2 360 + sin2 540 + sin2 180 + sin2 720 Bài 5: Trong mp(Oxy ) cho A(4 ; –1) , B(1 ; –2) , C(5 ; 2) a) Chứng minh ∆ABC cân Tính SABC b) Tìm tập hợp điểm M thoả MA2 + MB2 = 13 uuur uuu r uuu r uuu r uuur c) Điểm E di động thoả EA + EB + EC EC − EA = ( )( ) Chứng minh E thuộc đường thẳng cố định ==================== www.Thuvienhoclieu.com Page 37 www.Thuvienhoclieu.com ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (ĐỀ 25) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, không kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp I Phần trắc nghiệm: Bài 1: Parabol (P) qua A(5 ; 2) đỉnh S(3 ; –2) là: a) y = x2 – 4x – b) y = x2 – 6x c) y = x2 – 6x + d) y = x2 +6x – 29 Bài 2: Ba điểm A , B , C sau thẳng hàng ? a A(5 ; 11), B(–5 ; –9 ), C(–3 ; –5) b A(1 ; –5), B(–6 ; –16), C(0 ; –2) c A(1 ; 2), B(–6 ; –5), C(0 ; –2) d A(1 ; 3), B(6 ; –16), C(3 ; –2) Bài 3: Cho ∆ABC cạnh Các đẳng thức sau đẳng thức sai ? uuur uuur uuur uuur a) AB = −AC = BC b) BC + BA = 3 uuur uuur uuur c) AB = AC d) AB = AC II Phần tự luận: ( k + 1) x + ( 3k + 1) y = − k Bài 1: Cho hệ PT  2x + ( k + 2) y = a) Giải biện luận hệ PT theo k b) Tìm k ∈ Z hệ nghiệm x , y số nguyên Tìm nghiệm tương ứng Bài 2: a) Khảo biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = 2x + + x + b) Giải phương trình 2x + + x + = Bài 3: Chứng minh bất đẳng thức sau :      − 1÷ − 1÷ − 1÷ ≥ 8; a,b,c > 0,a + b + c =  a  b  c  Bài 4: Chứng minh : a) b) 1− 2cos2 x 2 sin x.cos x = tg2x − cotg2x sin2 α ( 1+ cotgα ) + cos2 α ( 1+ tgα ) = sinα + cosα Bài 5: Trong hệ trục Oxy cho ba điểm A(0 ; 5) , B(–2 ; 1) , C(4 ; –1) a) Tính chu vi diện tích ∆ABC uuu r uuur uuur b) Tìm toạ điểm P để AP = 3AB + AC uuuu r2 uuur uuuu r r c) Tìm tập hợp điểm M cho MA + MB + MC = ===================== ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌCI (ĐỀ 26) MƠN: TỐN 10 Thời gian: (90 phút, khơng kể thời gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp I Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: Cho ∆ABC Mệnh đề sau đúng: uuur uuur uuur uuur uuur A CA = − BC B AB = BC = CA uuur uuur uuur uuur uuur C CA = − AB D AB = BC = CA là: x−1 A [1; +∞) \ {–1} B [–1; +∞) \ {1} C R \ {1} Câu 2: Tập xác định hàm số y = x + 1+ D [–1; +∞) Câu 3: Mệnh đề "∀x ∈ R: x + 3x – < 0" mệnh đề phủ định là: A "∃ x ∈ R: x2 + 3x – = 0" B "∃ x ∈ R: x2 + 3x – > 0" C "∃ x ∈ R: x2 + 3x – ≥ 0" D "∃ x ∈ R: x2 + 3x – ≠ 0" www.Thuvienhoclieu.com Page 38 www.Thuvienhoclieu.com Câu 4: Cho B, sau uuur bốn uuurđiểm uuurA, u uurC, D Mệnh đề nàouu ur uuurlà đúng: uuur uuu r A AB + BC = CD + DA B AB + AD = CD + CB uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuu r C AB + BC + CD = DA D AB + CD = AD + CB Câu 5: Hàm số y = x2 – 2x + A Đồng biến khoảng (1; +∞) C Đồng biến khoảng (0; +∞) B Nghịch biến khoảng (0; +∞) D Nghịch biến khoảng (1; +∞) Câu 6: Đồ thị hàm số y = –x2 + 2x + qua điểm A B(–1; 0) B D(2; 9) C A(–1; –2) D C(1; 3) Câu 7: Với giá trị m phương trình: x – mx + = nghiệm: A m ≠ ± B m ≥ C m = D m = ± Câu 8: Số tập tập hợp A = {0, 1, 2, 3} là: A 16 B C 12 D Câu 9: Cho ∆ABC trọng tâm G Mệnh đề sau đúng: uuur uuu r uuur uuur uuur uuur A CA + CB = CG B BA + BC = 3BG uuur uuur uuur uuur uuur uuur r C AB + AC + BC = D AB + AC = AG uuur uuur Câu 10: Cho ∆ABC cạnh Tích vơ hướng AB.AC bằng: uuur uuu r Câu 11: Trong mp Oxy, cho A(3; 0), B(0; –3) điểm C cho CA = −2CB Toạ độ điểm C là:  3 A C(2; –1) B C(1; –2) C C  ; − ÷ D C(–1; 2)  2 Câu 12: Trong mpOxy, cho A(–1; 2), B(–3; 4) Toạ độ điểm C đối xứng với điểm B qua điểm A là: A C(–5; 6) B C(–1; 3) C C(0; 1) D C(1; 0) A B C Câu 13: Điều kiện xác định phương trình: x + – A x ≥ B x ≠ – C x > – D x− = là: x+ D x ≥ –3 Câu 14: Cặp số (2; –1) nghiệm phương trình đây: A 3x + 2y = B 2x + 3y = –1 C 2x + 3y = D 3x + 2y = Câu 15: Với giá trị m phương trình: (m2 – 4)x = m(m + 2) vô nghiệm: A m = –2 B m = ± C m = D m ≠ Câu 16: Hàm số y = 2x – m + A Luôn đồng biến R B Nghịch biến R với m > C Luôn nghịch biến R D Đồng biến R với m < II Phần tự luận: (6 điểm) Bài 1: Cho hàm số y = x2 – 4x + (1) a) Tìm toạ độ đỉnh trục đối xứng đồ thị hàm số (1) b) Với giá trị m đường thẳng (d): y = mx + m – cắt đồ thị hàm số (1) hai điểm phân biệt Bài 2: Cho phương trình: (m – 1)x2 + 2x – = (2) a) Tìm m để phương trình (2) nghiệm x = –1 Khi tìm nghiệm lại phương trình (2) b) Tìm m để phương trình (2) nghiệm dấu Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho ∆ABC với A(1; 3), B(–3; 0), C(5; –3) Trên đường thẳng BC lấy điểm M cho: uuur uuuu r MB = −2MC a) Tìm toạ độ điểm M uuur uuur uuuu r b) Phân tích vectơ AM theo vectơ AB,AC ================ www.Thuvienhoclieu.com Page 39 www.Thuvienhoclieu.com www.Thuvienhoclieu.com Page 40 ... b/ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (ĐỀ 16) MƠN: TỐN 10 Th i gian: (90 phút, không kể th i gian phát đề) Họ, tên học sinh: Lớp I – Phần trắc nghiệm ( i m) Câu Nếu hai số u v có tổng có. .. đỉnh I( –1;–4) cắt trục tung CMR : đ i xứng v i B qua C; C’ i m đ i Page 19 www.Thuvienhoclieu.com ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (ĐỀ 9) MƠN: TỐN 10 Th i gian: (90 phút, không kể th i gian phát đề) ... -THI THỬ HỌC KỲ I - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – 10 Th i gian làm : 60 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 918 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B B C C A D A A C A D B B C B C B ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 26 đề thi học kỳ i toán 10 có đáp án , Tổng hợp 26 đề thi học kỳ i toán 10 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay