Com tao loi tat trong win 7

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:59

 Click chuột phải lên Desktop, chọn New > Shortcut  Tiếp theo, bạn cần nhập câu lệnh cho shortcut để thực việc Shutdown/Restart/Lock máy tính Câu lệnh cho Shutdown Shutdown.exe -s -t 00 Câu lệnh cho Restart Shutdown.exe -r -t 00 Câu lệnh cho Lock Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation Câu lệnh cho Hibernate Rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState Câu lệnh cho Sleep Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0  Đặt tên cho shortcut Khi hoàn thành, bạn thấy icon shortcut hiển thị Desktop Chỉ cần click đúp vào bạn thực Shutdown/Restart/Lock máy tính cách nhanh chóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tao loi tat trong win 7, Com tao loi tat trong win 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay