Com Thu thuat registry CLEAN UP

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:57

Những thủ thuật giúp bạn dọn dẹp để Windows chạy ổn định Xóa ứng dụng kèm Windows (XP trở lên) Mặc định từ Windows XP có cài đặt sẵn số ứng dụng Windows Messages, MSN Explorer, mà khơng cho xóa chúng Thủ thuật hướng dẫn bạn xóa chúng cách dễ dàng Từ cửa sổ Run bạn gõ: C:\Windows\Inf\Sysoc.inf Tìm đến ứng dụng mà bạn muốn xóa khỏi Windows, xóa chữ hide phía gần cuối chứa thơng số ứng dụng tập tin Lưu tập tin đóng lại Từ cửa sổ Run mở Add/Remove Programs cách gõ appwiz.cpl Click Add/Remove Windows Components số ứng dụng Windows Messages, MSN Explorer thân cửa sổ Windows Components Wizard, click chọn bỏ ứng dụng bạn muốn Rất chi đơn giản Xóa lệnh gõ vào cửa sổ Run Mặc định bạn gõ lệnh hay dùng chuột lệnh cho cửa sổ Run chạy ứng dụng Windows lưu giữ lệnh Registry, đến đủ 26 lệnh tự xóa, mở cửa sổ Run bạn phải đợi tý để load lệnh cũ lên Chúng ta xóa lệnh dễ dàng để Windows chạy nhanh Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ RunMRU Chọn vào xóa tất giá trị khóa trừ Default Khi cửa sổ Run gọn gàn giúp bạn không cho người khác xem lệnh mà bạn thực từ cửa sổ Run Xoá danh sách file media mở từ Windows Media Player Mặc định Windows Media luôn lưu lại đường dẫn tập tin mà mở Tất chúng lưu Registry Hướng dẫn giúp bạn xố danh sách đường dẫn Tìm đến khoá chĩ bên dưới, di chuyển chuột qua cửa sổ bên phải Registry Editor, chọn vào giá trị lưu đường dẫn file media mở Lưu ý: khơng xố giá trị Default User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ MediaPlayer\ Player Xóa đường dẫn truy cập cuối Registry Editor Mặc định, từ Windows XP trở lên, bạn truy cập Registry Editor khóa lần sau mở lại trỏ nhảy tới vị trí khóa cuối mà bạn truy cập lần trước Tính đơi lúc gây bất tiện cho bạn Thủ thuật hướng dẫn bạn xóa Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Applets\ Regedit Bạn thấy giá trị LastKey chứa đường dẫn khóa cuối mà truy cập Bạn xóa, sửa tùy ý Khi lúc mở Registry Editor lần sau trỏ di chuyển đến vị trí mà bạn định Xóa đường dẫn thư mục đích làm việc lần cuối với lệnh Move To, Copy To Mặc định, từ Windows lưu lại đường dẫn thư mục đích mà menu Move To , Copy To làm việc lần cuối Và đường dẫn lưu dạng mã nhị phân Registry Bạn xóa Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ CopyMoveTo Bạn thấy giá trị LastFolder chứa chùm liệu kiểu BINARY, để xóa nhanh chóng bạn xóa ln giá trị LastFolder, sau tạo giá trị LastFolder Xóa đường dẫn thư mục, tập tin làm việc với hộp thoại Open/Save Hộp thoại Open/Save xuất nhiều ứng dụng Windows, bạn nhấn menu Open, Save Browser ứng dụng Tất tập tin thư mục truy cập lần cuối lần làm việc với hộp thoại lưu lại mà bạn thấy click vào nút mũi tên hộp file name nẳm hộp thoại Open/Save Thủ thuật hướng dẫn bạn xóa vết tập tin thư mục Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ ComDlg32 Trong có khóa LastVisitedMRU chứa đường dẫn thư mục mà hộp thoại Open/Save làm việc lần cuối bạn xóa giá trị bên cửa sổ bên phải khóa trừ giá trị Default Và khóa OpenSaveMRU chứa khóa đại diện cho kiểu tập tin làm việc gần với hộp thoại Open/Save Có thể xóa tất khóa khóa OpenSaveMRU Xóa Icon cũ Systray (XP trở lên) Từ Windows XP trở lên, có phần "Hide Inactive Icon " hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties để giúp ẩn Icon Systray gọn gàng Và Windows cẩn thận lưu giữ cho phép lựa chọn cho Icon ứng dụng cũ phần Past Item Trong có ứng dụng bạn khơng sử dụng Icon lưu giữ Chúng ta xóa chúng Tìm đến khố bên Regsitry Editor, tìm xóa liệu giá trị PastIconsStream Giá trị IconStreams chứa Icon ứng dụng sử dụng khơng nên xóa chúng Minh họa Registy Editor Name Type Data (Deafult) REG_SZ (not set value) PastIconsStream REG_BRINARY My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify Name: PastIconsStream Type: REG_BRINARY Value: xóa Xóa địa trang web gõ vào địa Internet Expplorer Mặc định, tất đường dẫn trang Web mà bạn gõ vào địa lưu lại, nên có tượng bạn gõ trang web gần giống với trang web trước Address gợi ý bạn số địa gần giống giống để bạn chọn thay vỉ gõ tiếp Những địa lưu giữ Registry vả muốn bạn xóa chúng dễ dàng Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs Chọn xóa giá trị khóa này, trừ giá trị Default Xóa đường dẫn Wallpaper sử dụng gần Mặc định chọn hình ảnh dùng làm Wallpaper Windows lưu lại đường dẫn tập tin dùng làm Wallpaper sử dụng gần Bạn xóa chúng với hướng dẫn để Registry gọn nhẹ Windows linh họat Mở registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Wallpaper\ MRU Xóa tất giá trị khóa này, nhớ chừa Default nghe ... thoại Open/Save Thủ thu t hướng dẫn bạn xóa vết tập tin thư mục Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer ComDlg32 Trong có khóa... mục đích mà menu Move To , Copy To làm việc lần cuối Và đường dẫn lưu dạng mã nhị phân Registry Bạn xóa Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion... ý bạn số địa gần giống giống để bạn chọn thay vỉ gõ tiếp Những địa lưu giữ Registry vả muốn bạn xóa chúng dễ dàng Mở Registry Editor, tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Com Thu thuat registry CLEAN UP, Com Thu thuat registry CLEAN UP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay