Lời bài hát hợp âm guitar Bậu bình bát

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:45

Bậu bình bát Bình [Em] bát ơ, buồn tan tác Lỡ mối duyên [A] lòng buồn người bỏ xứ [Em] xa quê Bình [D] bát ơ, tình chua [Bm] chát Bởi phủ [D] phàng qua [Bm] cầu bỏ bạn [Em] ên Ngày [Em] xưa, tình dun hai đứa Chung bến chung [A] lòng, chung đò lối nhỏ [Em] chờ mong Ngày [D] ơ, tình chưa [Bm] ngó Bởi câu hẹn [D] hò chờ [Bm] ngày bình bát trổ [Em] bơng Rồi [Em] ngày bình bát trổ [A] bơng trái chín vàng Mà đò sang bến [Em] sơng Để bến [D] sơng, người thương nhớ [Bm] mong Ngóng trơng [D] đò, [Bm] đò bỏ bạn người [Em] Ngày [A] xưa, lối hẹn chiều mưa Đón đưa [D] về, người buông [Bm] tiễn đưa Câu thủy [D] chung, tình đợi tình [Bm] trơng Cớ thay [D] lòng bỏ [Bm] bậu bình bát đau [Em] lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bậu bình bát, Lời bài hát hợp âm guitar Bậu bình bát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay