Com PHAN CHIA O DIA

14 37 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:38

III: PHÂN CHIA ĐĨA CỨNG Bước1: Đưa đóa hệ thống vào, đóa mềm hay đóa CD-ROM Tại dấu nhắc: A:\FDISK Hoặc FDISK (Nếu chọn CD- Màn hình FDISK xuất sau: Là tạo khu vực dành riêng cho hệ điều hành DOS hay đóa Logic Xác lập thuộc tính cho khu vực DOS dành để khởi động Xoá khu vực chia Logic Cho thò tình trạng đóa Bước 2: Đầu tiên ta vào mục 4: Nếu đóa chưa chia xuất hình sau Bước 3: Ta bấm Esc thoát chọn mục Menu chính, hình bảng thông báo sau :  Để tạo PATITION ta phải thực bước theo thứ tự từ 13  Chọn để tạo , hình xuất thông báo:  Đây nơi ta chọn dung lượng Nếu chọn Y dung lượng toàn dung lượng cứng  Để chia nhiều ta chọn N Màn hình xuất thông báo:  Nhập vào số phần trăm cứng mà bạn muốn chọn cho (ổ C)  Sau hình thông báo là: tạo hình sau  Bấm ESC để trở hình Menu Chọn tiếp mục để tạo mở rộng  Tại ta lấy hết dung lượng lại để tạo mở rộng Màn hình xuất thông báo :  Thông báo cho ta biết ta có đóa gồm: mở rộng với dung lượng tương ứng  Bấm lần ESC để thoát Menu Sau ta vào mục để xét thuộc tính cho chính, chọn đánh ENTER để kết thúc Bước 4:  Bấm ESC để thoát Menu  Bấm ESC để thoát khỏi chương trình FDISK trở hệ điều hành ta khởi động lại máy  Cuối ta đònh dạng lại đóa vừa dược phân chia Bước 5: Ta tiến hành bước FORMAT:  FORMAT C:/S  FORMAT D:/S (Hay dùng leänh: C/U; C/Q) Leänh: /S (System); /U (Undelete); /Q (Quit) Chú ý: Một số trường hợp Menu FDISK có thêm mục thứ mục dành cho người có kinh nghiệm sử dụng mục dễ bòBÀI xoá hết HẾT HỌC liệu khai báo SỐ nhầm ... Là t o khu vực dành riêng cho hệ điều hành DOS hay đóa Logic Xác lập thuộc tính cho khu vực DOS dành để khởi động Xoá khu vực chia ổ Logic Cho thò tình trạng đóa Bước 2: Đầu tiên ta v o mục... chưa chia xuất hình sau Bước 3: Ta bấm Esc thoát chọn mục Menu chính, hình bảng thông b o sau :  Để t o PATITION ta phải thực bước theo thứ tự từ 13  Chọn để t o ổ , hình xuất thông b o: ... dung lượng ổ toàn dung lượng ổ cứng  Để chia nhiều ổ ta chọn N Màn hình xuất thông b o:  Nhập v o số phần trăm ổ cứng mà bạn muốn chọn cho ổ (ổ C)  Sau hình thông b o là: Ổ t o hình sau 
- Xem thêm -

Xem thêm: Com PHAN CHIA O DIA, Com PHAN CHIA O DIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay