Com nhagiaouutu Phẩm chất của những nhà giáo ưu túpdf

23 17 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:22

Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t (What the best college teachers do) Ngûúâi dõch: Nguỵn Vùn Nhêåt Ngûúâi hiïåu àđnh: Hoâng Khấng NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GOÂN WHAT THE BEST COLLEGE TEACHERS DO by Ken Bain Copyright © 2004 by the President & Fellows of Harvard College Xët bẫn theo húåp àưìng chuín nhûúång bẫn quìn giûäa Harvard University Press vâ TT VH-NN Àưng Têy, 2007 Bẫn quìn bẫn tiïëng Viïåt © nhốm biïn dõch vâ Cty TNHH TM-DV Vùn Hốa CÛÃU ÀÛÁC, 2008 ❆ Cën saỏch naõy nựỗm loaồt saỏch Giaỏo duồc aồi hoồc, Hoâng Khấng, Trêìn Vùn Duy, vâ Tư Diïåu Lan ch trûúng Mổi kiïën trao àưíi xin gúãi vïì: sachdaihoc@gmail.com MC LC Dêỵn nhêåp: Àõnh nghơa nhâ giấo ûu t 11 Hổ biïët gò vïì cấch thûác chng ta hổc? 54 Hổ chín bõ cưng viïåc giẫng dẩy nhû thïë nâo? 105 Hổ mong àúåi gò úã sinh viïn ca mònh? 143 Hổ hûúáng dêỵn lúáp hổc nhû thïë nâo? 202 Hổ àưëi xûã vúái sinh viïn ca mònh nhû thïë nâo? 274 Hổ àấnh giấ sinh viïn vâ tûå àấnh giấ mònh nhû thïë nâo? 303 Lúâi bẩt: Chng ta cố thïí hổc àûúåc nhûäng gò úã hổ? 350 Ph lc: Cåc nghiïn cûáu nây àậ àûúåc tiïën hânh nhû thïë nâo? 363 Ch dêỵn 382 Lúâi cấm ún 403 Bẫng tra cûáu 406 DÊỴN NHÊÅP: ÀÕNH NGHƠA NHÂ GIẤO ÛU T Sau tưët nghiïåp àẩi hổc vúái hâng loẩt nhûäng danh hiïåu ca nhâ trûúâng vâo nùm 1932, Ralph Lynn bùỉt àêìu cưng viïåc giùåt thụ cho thiïn hẩ àïí sưëng sốt cho qua thúâi k suy thoấi kinh tïë Mûúâi nùm sau, ưng lêëy àûúåc chûáng chó dẩy hổc thưng qua mưåt khoấ hổc hâm th rưìi ài dẩy lõch sûã úã trûúâng trung hổc vông sấu thấng trûúác gia nhêåp qn àưåi vâo cëi nùm 1942 Trong gêìn sët thúâi gian tham gia Chiïën tranh Thïë giúái lêìn thûá hai, ưng úã Ln Àưn vúái nhiïåm v kiïím tra qìn ấo bêín ca ngûúâi khấc, thûåc chêët lâ àïí kiïím duåt thû tûâ ca binh lđnh àïí hổ khỗi tiïët lưå quấ nhiïìu vïì cấc cåc hânh qn cho nhûäng ngûúâi thên úã qụ nhâ; ngoâi ra, ưng dânh thúâi giúâ àổc thïm vïì lõch sûã Hưìi hûúng vâo nùm 1945, ưng xin àûúåc mưåt chên dẩy hổc tẩi trûúâng hổc c ca mònh, Baylor Uni- 12 Ken Bain versity [tiïíu bang Texas].† Sau àố, ưng ài lïn phđa bùỉc túái University of Wisconsin ùớ lờởy bựỗng tiùởn sụ vùỡ lừch sỷó chờu Êu Nùm 1953, ưng trúã lẩi Texas vâ dẩy hổc liïn tuåc suöët hai mûúi möët nùm Khi Lynn vïì hûu vâo nùm 1974, hún mưåt trùm hổc trô c ca ưng êëy àang giûä nhûäng trổng trấch cấc nhâ trûúâng àậ têåp húåp lẩi àïí tỗ lông tưn kđnh ngûúâi thêìy c Trong sưë àố cố Robert Fulghum, ngỷỳõi aọ nhũn nhờồn rựỗng Ralph Lynn laõ “ngûúâi thêìy lưỵi lẩc nhêët thïë giúái.” Robert Fulghum chđnh lâ ngûúâi mâ sau nây àậ viïët mưåt quín sấch nửới tiùởng tuyùn bửở rựỗng mũnh aọ hoồc ỷỳồc tờởt cẫ nhûäng gò cêìn biïët vïì cåc àúâi tûâ hưìi côn hổc mêỵu giấo Mưåt cûåu hổc sinh khấc, Ann Richards, ngûúâi trúã thânh Thưëng àưëc tiïíu bang † Chng tưi giûä ngun tïn riïng ca cấc cú súã giấo dc àẩi hổc Hoa K àïí àưåc giẫ cố thïí dïỵ dâng phên biïåt cấc cú súã cố tïn gêìn giưëng nhau, cng nhû àïí tiïån lúåi cho viïåc cho tra cûáu vâ tòm hiïíu thïm Ngoâi ra, chng tưi cng thưëng nhêët sûã dng cấc danh xûng sau: viïån àẩi hổc (university); trûúâng, trûúâng àẩi hổc, trûúâng àẩi hổc thânh viïn [ca mưåt viïån àẩi hổc] (faculty, college, school); khoa (department) Ngûúâi àûáng àêìu ca cấc àún võ naây (theo thûá tûå): viïån trûúãng (president, chancellor); hiïåu trûúãng (president – nïëu lâ mưåt trûúâng àẩi hổc àưåc lêåp, dean – nïëu lâ trûúâng thânh viïn ca mưåt viïån àẩi hổc); trûúãng khoa (department chair) (Cấc ghi ch úã cëi trang ngûúâi hiïåu àđnh thïm vâo; cấc ghi ch àấnh sưë 1, 2, 3, ca ngun bẫn àùåt úã cëi sấch.) Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ỷu tuỏ 13 Texas vaõo nựm 1991, cuọng viùởt rựỗng nhûäng lúáp hổc ca thêìy Lynn “àậ cho chng tưi mưåt khung cûãa sưí nhòn thïë giúái, vâ àưëi vúái mưåt cư bế vng Waco, cấc lúáp hổc ca thêìy quẫ lâ nhûäng cåc phiïu lûu k th.” Mưåt vâi nùm sau rúâi dinh thưëng àưëc, bâ giẫi thđch, nhûäng lúáp hổc êëy “chùèng khấc nhûäng chuën du lõch k bđ ài vâo nhûäng têm hưìn vâ nhûäng chuín àưång vơ àẩi ca lõch sûã.” Hal Wingo, ngûúâi àậ theo hổc cấc lúáp ca thêìy Lynn rêët trûúác trúã thânh biïn têåp viïn ca tẩp chđ People, kùởt luờồn rựỗng thờỡy Lynn laõ trỷỳõng hỳồp thuyùởt phc nhêët mâ ưng ta tûâng biïët àïí biïån minh cho viïåc cêìn nhên bẫn vư tđnh trïn ngûúâi Nhâ biïn têåp nây nối thïm: “Khưng àiïìu gò cố thïí mang lẩi cho tưi mưåt niïìm hy vổng lúán lao hỳn vùỡ tỷỳng lai bựỗng suy nghụ rựỗng thờỡy Ralph Lynn, vúái têët cẫ sûå khưn ngoan sùỉc sẫo ca mònh, sệ tiïëp tc giấo dc cấc thïë hïå múái tûâ cho àïën mậi mậi.”1 Ralph Lynn àậ lâm àiïìu gò àïí cố àûúåc mưåt ẫnh hûúãng lúán lao vâ bïìn vûäng àïën thïë àưëi vúái sûå phất triïín vïì tri thûác vâ àẩo àûác ca nhûäng hổc trô ca mònh? Nhûäng nhâ giấo ûu t cấc trûúâng àẩi hổc vâ cao àùèng lâm gò àïí nêng àúä vâ khuën khđch sinh viïn ca hổ àẩt àûúåc nhûäng kïët quẫ hổc têåp àấng kïí? Jeanette Norden, giấo sû sinh hổc tïë bâo dẩy vïì nậo bưå cho cấc sinh viïn y khoa úã Vanderbilt University, lâm gò mâ khiïën cho sinh viïn ca bâ àâo sêu suy nghơ àïën thïë? Ann Woodworth, giaáo sû 14 Ken Bain kõch nghïå úã Northwestern University, dẩy dưỵ thïë nâo àïí àûa hổc trô ca bâ lïn túái àónh cao chối sấng ca nghïå thåt trònh diïỵn? Cûá cho lâ viïåc nhên bẫn vư tđnh trïn ngûúâi khưng phẫi lâ mưåt lûåa chổn ài nûäa, cố thïí nâo thûåc hiïån mưåt sûå nhên bẫn tri thûác àïí nùỉm bùỉt àûúåc suy nghơ cuãa nhûäng ngûúâi nhû Don Saari úã University of California – Irvine, ngûúâi mâ cố cố túái 90 phêìn trùm sinh viïn lúáp vi tđch phên ca ưng àẩt àiïím A cấc k khẫo ca khoa?† Liïåu chng ta cố thïí nùỉm bùỉt àûúåc cấi ma thåt ca Paul Travis vâ Suhail Hanna viïåc truìn cẫm hûáng cho sinh viïn àïí hổ àẩt túái nhûäng têìng tri thûác múái? Paul Travis vâ Suhail Hanna àậ tûâng dẩy lõch sûã vâ vùn hổc tẩi mưåt trûúâng àẩi hổc tónh lễ úã Oklahoma vâo thêåp niïn 1970 rưìi sau àố tẩi cấc trûúâng khấc tûâ Pennsylvania túái Kansas Àiïìu gò khiïën cho mưåt sưë giẫng viïn thânh cưng vúái nhûäng sinh viïn cố hoân cẫnh khấc nhau? Hậy xết trûúâng húåp ca Paul Baker, ngûúâi giẫng viïn sët nùm chc nùm trúâi gip àúä cấc sinh viïn ca mònh tòm khẫ nùng sấng tẩo ca chđnh hổ Trong thêåp niïn 1940, Baker àậ phất triïín mưåt khoấ hổc cho chûúng trònh kõch nghïå dânh cho sinh † Trong cấch xïëp loẩi thưng dng úã Hoa K, àiïím A: xët sùỉc; B: trïn trung bònh; C: trung bònh; D: dûúái trung bònh, mûác tưëi thiïíu àïí àêåu; E/F: cûåc k tïå, hỗng Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 15 viïn bêåc àẩi hổc mâ ưng àùåt tïn lâ “Sûå tđch húåp cấc khẫ nùng,” mưåt sûå khấm phấ àïí hiïíu thêëu tiïën trònh sấng tẩo, àậ thu ht nhiïìu ngûúâi khưng chó cấc k sû, khoa hổc gia, sûã gia tûúng lai mâ côn cẫ nhûäng diïỵn viïn vâ nhûäng nghïå sơ khấc Àïën cëi thêåp niïn 1950, ưng dûåa trïn khoấ hổc nây àïí xêy dûång chûúng trònh sau àẩi hổc vïì kõch nghïå úã Trung têm Kõch nghïå Dallas vâ sau àố lâ úã Trinity University, àem lẩi mưåt cåc cấch mẩng cho cấc tấc phêím kõch nghïå trïn toân thïë giúái Cho àïën thêåp niïn 1970, öng tiïëp tuåc sûã duång phûúng phấp tđch húåp lâm àûúâng lưëi ch chưët ca trûúâng trung hổc chun vïì nghïå thåt trònh diïỵn múái thânh lêåp úã Dallas, gip thay àưíi cåc àúâi ca nhiïìu hổc sinh mâ cấc trûúâng khấc cho lâ thiïëu khẫ nùng Vâo àêìu thêåp niïn 1990, bêëy giúâ àậ vïì hûu vâ cû ng tẩi mưåt trang trẩi chùn ni nhỗ úã vng Àưng Texas, ưng ấp dng cng àûúâng hûúáng àố viïåc xêy dûång mưåt chûúng trònh cho trûúâng tiïíu hổc àõa phûúng Chûúng trònh nây àậ gip àêíy àiïím sưë ca cấc bâi thi chín hoấ (standardized test) cấi cưång àưìng nưng thưn êëy lïn mûác cao chỷa tỷõng coỏ Bựỗng caỏch naõo ửng ta aọ lâm àûúåc àiïìu êëy? Trong sët hún mûúâi lùm nùm tưi àậ àùåt cho mònh nhûäng cêu hỗi nhû vêåy quan sûå thûåc hânh vâ tû ca nhûäng nhâ giấo ûu t, nhûäng ngûúâi àậ cố nhûäng thânh cưng àấng kïí viïåc gip àúä sinh viïn ca mònh àẩt àûúåc nhûäng kïët 16 Ken Bain quẫ hổc têåp hiïëm cố Phêìn lúán ngìn cẫm hûáng àưëi vúái cåc nghiïn cûáu nây àậ àûúåc gúåi nïn tûâ nhûäng thânh cưng phi thûúâng ca nhûäng nhâ giấo mâ tưi may mùỉn gùåp àûúåc àúâi Theo nhû tưi tòm hiïíu thò viïåc dẩy hổc lâ mưåt nhûäng nưỵ lûåc ca loâi ngûúâi hiïëm hûúãng àûúåc thânh quẫ tûâ quấ khûá Nhûäng nhâ giấo vơ àẩi xët hiïån, chẩm vâo cåc àúâi ca nhûäng àûáa hổc trô ca mònh, vâ cố lệ chó thưng qua mưåt sưë nhûäng ngûúâi hổc trô àố mâ cấc nhâ giấo êëy gêy àûúåc mưåt cht ẫnh hûúãng nâo àố vâo cấi biïín nghïå thåt dẩy hổc mïnh mưng Àưëi vúái phêìn lúán, nhûäng hiïíu biïët sêu sùỉc ca hổ cng tân li hổ qua àúâi, vâ nhûäng thïë hïå tiïëp sau lẩi phẫi khấm phấ lẩi cấi minh triïët àậ hûúáng dêỵn viïåc dẩy hổc ca hổ May mùỉn lùỉm thò cng chó cố cht đt tâi nùng ca hổ côn kếo dâi, nhûäng mẫnh vúä mâ nhûäng thïë hïå sau dûåa trïn êëy nhûng khưng hïì nhêån thûác àûúåc trổn vển kđch thûúác àêìy ca kho bấu cưí xûa êín dêëu bïn dûúái Cấch àêy mưåt thêåp niïn, tưi thûåc sûå cẫm thêëy cố mưåt sûå tiïëc nëi vư hẩn vò àấnh mêët mưåt sưë vêåt bấu kho taâng êëy cuâng vúái sûå qua àúâi cuãa mưåt nhâ giấo tâi nùng mâ tưi chûa bao giúâ chđnh thûác diïån kiïën Khi côn lâ sinh viïn sau àẩi hổc úã University of Texas vâo àêìu thêåp niïn 1970, tưi àậ àûúåc nghe nối vïì mưåt võ giấo sû trễ tíi, cng vûâa hoân têët viïåc hổc ca mònh úã University of Chicago, ngûúâi àậ cố nhûäng sinh viïn phẫi ngưìi trân ngoâi hânh lang Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 17 giẫng àûúâng àïí cố thïí nghe ưng giẫng Hêìu nhû mưỵi ngây tưi àïìu thêëy cẫ mưåt àẩo qn nho nhỗ nhûäng sinh viïn lệo àệo theo Tom Philpott tûâ lúáp hổc àïën têån vùn phông khoa, núi hổ tiïëp tc thẫo lån vïì nhûäng vêën àïì mâ Tom Philpott àậ nïu trûúác àố Cëi thêåp niïn 1980, trai vâ dêu tưi àïìu theo hổc cấc lúáp ca Philpott vïì lõch sûã àư thõ Hoa K, vâ tưi àậ chùm ch quan cấc lúáp hổc êëy khúi gúåi nhûäng cêu hỗi múái vâ nhûäng viïỵn tûúång múái Vúái mưåt sûå hấo hûác àûúåc hêm nống lẩi, tưi lùỉng nghe nhûäng cêu chuån ca cấc tưi vïì nhûäng sinh viïn – kïí cẫ mưåt sưë lúán khưng chđnh thûác àùng k hổc khoấ êëy – chen chc lúáp ca ngûúâi thêìy huìn thoẩi vúái mong mën nẩp àêìy cho mònh nhûäng ngìn nùng lûúång tri thûác Tưi àậ mën phỗng vêën Philpott vïì phûúng phấp giẫng dẩy ca ưng vâ nïëu àûúåc thò thu vâo bùng ghi hònh cấc hoẩt àưång ca mưåt vâi lúáp hổc lc ưng àang giẫng dẩy, nhûng cú hưåi êëy àậ khưng bao giúâ cố àûúåc Chùèng bao sau àố ưng qua àúâi Cấc àưìng nghiïåp khưng tiïëc lúâi dûúng ưng Hổc trô tiïëc nhúá nhûäng lúáp hổc ca ưng Vâ cố lệ mưåt vâi ngûúâi sưë nhûäng sinh viïn êëy trúã thânh ngûúâi dẩy hổc àậ mang theo dêëu êën cuãa öng sûå nghiïåp cuãa mònh Nhûng phêìn lúán sấch vïì tâi nùng vâ phûúng phấp thûåc hânh giẫng dẩy ca ưng àậ bõ chưn vâo lông àêët ưng qua àúâi Di sẫn hổc thåt ca ưng liïn quan àïën viïåc phất triïín cấc vng ph 18 Ken Bain cêån Chicago vêỵn côn àố, nhûng ưng chûa bao giúâ ghi lẩi minh triïët ca mònh vïì viïåc dẩy hổc, vâ lc êëy chùèng cố lâm viïåc àố gip ưng Trong quín sấch nây tưi cưë gùỉng nùỉm bùỉt cưng viïåc hổc thåt ca têåp thïí mưåt sưë nhâ giấo ûu t úã Hoa K, ghi lẩi khưng chó nhûäng gò mâ cấc võ êëy lâm mâ côn cấch mâ cấc võ êëy nghơ, vâ trïn hïët, bùỉt àêìu hïå thưëng hoấ nhûäng têåp quấn giẫng dẩy ca cấc võ êëy thânh nhûäng khấi niïåm c thïí hún Ban àêìu, cåc nghiïn cûáu nây chó bao gưìm vâi giẫng viïn tẩi hai viïån àẩi hổc, nhûng dêìn dêìn cåc nghiïn cûáu àậ múã rưång túái qu võ giấo sû úã hún hai chc cú súã khaác – tûâ nhûäng trûúâng cao àùèng vâ àẩi hổc tiïëp nhêån sinh viïn khưng hẩn chïë àïën nhûäng viïån àẩi hổc thiïn vïì nghiïn cûáu (research universities) tuín lûåa sinh viïn mưåt cấch khùỉc khe Mưåt sưë võ ch ëu chó dẩy nhûäng sinh viïn cố thânh tđch hổc têåp xët sùỉc, nhûäng võ khấc lâm viïåc vúái nhûäng sinh viïn cố hổc lûåc dûúái mûác trung bònh Tưi vâ cấc àưìng nghiïåp ca tưi àậ tòm hiïíu nhûäng suy nghơ vâ phûúng phấp thûåc hânh ca khoẫng tûâ sấu mûúi túái bẫy mûúi nhâ giấo cẫ thẫy Mưåt nûãa sưë êëy àûúåc chng tưi nghiïn cûáu mưåt cấch k lûúäng, sưë côn lẩi chng tưi tòm hiïíu kếm thêëu àấo hún Mưåt sưë nhûäng võ thåc àưëi tûúång thûá hai vûâa nối lâ cấc diïỵn giẫ tham gia mưåt nhûäng cåc hưåi thẫo hâng nùm mâ tưi tưí chûác úã Vanderbilt vâ Northwestern nhựỗm tửn vinh nhỷọng giaỏo sỷ ùởn tỷõ nhiùỡu trûúâng Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 19 àẩi hổc vâ cao àùèng khấc àậ cố nhûäng thânh thđch giẫng dẩy nưíi bêåt Trong nhûäng àưëi tûúång khẫo êëy cố võ àïën tûâ cấc khoa ca trûúâng y khoa, cố võ àïën tûâ nhûäng khoa dẩy sinh viïn bêåc àẩi hổc thåc nhiïìu ngânh hổc khấc nhau, bao gưìm cấc ngânh khoa hổc tûå nhiïn, khoa hổc xậ hưåi, nhên vùn, vâ nghïå thåt trònh diïỵn Mưåt vâi võ àïën tûâ cấc chûúng trònh sau àẩi hổc vïì quẫn l, vâ cố hai võ àïën tûâ trûúâng låt Chng tưi mën biïët cấc giấo sû xët chng êëy lâm vâ nghơ gò mâ cố àûúåc nhûäng thânh tûåu nhû vêåy Quan trổng hún cẫ, chng tưi mën biïët liïåu nhûäng bâi hổc mâ hổ dẩy cho chng tưi cố thïí truìn lẩi cho nhûäng ngûúâi khấc khưng Tưi hûúáng nưåi dung quín sấch nây àïën nhûäng ngûúâi dẩy hổc, nhûng nhûäng kïët lån ca nố cng nïn àûúåc cấc sinh viïn vâ cấc bêåc cha mể quan têm ÀÕNH NGHƠA SÛÅ ÛU T Àïí bùỉt àêìu cåc nghiïn cûáu nây, chng tưi phẫi àõnh nghơa thïë nâo lâ nhâ giấo ûu t Hoấ nố lâ mưåt vêën àïì khấ àún giẫn Têët cẫ nhûäng võ giấo sû mâ chng tưi chổn àïí àùåt dûúái ưëng kđnh hiïín vi sû phẩm ca chng tưi àïìu àậ àẩt àûúåc nhûäng thânh cưng àấng kïí viïåc gip àúä sinh viïn cuãa hoå hoåc têåp theo nhûäng àûúâng lưëi tẩo àûúåc mưåt ẫnh hûúãng tđch cûåc, àấng kïí, vâ dâi cấch mâ Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 41 àiïìu gò àố vïì viïåc phất triïín têìm xët sùỉc hoẩt àưång giẫng dẩy chng tưi cưë gùỉng phất hiïån nhûäng gò àậ thc àêíy sûå thânh cưng àố vïì phûúng diïån giấo dc Nhûäng àấnh giấ xïëp hẩng ca sinh viïn vïì mûác àưå hổc têåp ca chđnh hổ vâ vïì viïåc cấc giấo sû cố kđch thđch sûå quan têm vâ sûå phất triïín tri thûác ca hổ hay khưng cng thûúâng cho chng tưi biïët nhiïìu àiïìu vïì chêët lûúång giaóng daồy, nhỷng chuỏng tửi xem xeỏt nhiùỡu bựỗng chỷỏng khấc nûäa trûúác kïët lån àố cố phẫi lâ sûå giẫng dẩy xët chng NHÛÄNG KÏËT LÅN CHĐNH Chng ta hậy bùỉt àêìu vúái nhûäng kïët lån quan trổng ca cåc nghiïn cûáu nây, nhûäng mư thûác (patterns) chung vïì tû vâ phûúng phấp thûåc hânh mâ chng tưi àậ tòm thêëy úã nhûäng àưëi tûúång nghiïn cûáu Tuy nhiïn, vêỵn phẫi cố mưåt lúâi dê dùåt: bêët k trưng àúåi mưåt danh mc àún giẫn ca nhûäng viïåc nïn lâm vâ nhûäng viïåc khưng nïn lâm thò sệ cố thïí rêët thêët vổng Nhûäng tûúãng úã àêy àôi hỗi phẫi cố tû tinh tûúâng vâ cêín thêån, viïåc hổc têåp chun mưn sêu sùỉc, vâ thûúâng àôi hỗi phẫi cố nhûäng chuín biïën vïì mùåt nhêån thûác mưåt cấch cùn bẫn Nhûäng tûúãng àố khưng ài vâo viïåc giẫng dẩy qua viïåc vêån dng mưåt cấch mốc.10 42 Ken Bain Nhûäng kïët lån ca chng tưi xët phất tûâ sấu cêu hỗi tưíng quất mâ chng tưi àậ àùåt cho nhûäng nhâ giấo àûúåc chng tưi khẫo Cấc nhâ giấo ûu t biïët vâ hiïíu nhûäng gò? Khưng hïì cố ngoẩi lïå, cấc nhâ giấo ûu t àïìu biïët rêët rộ lơnh vûåc chun mưn ca mònh Hổ àïìu lâ nhûäng hổc giẫ, nhûäng nghïå sơ, nhûäng nhâ khoa hổc nùng àưång vâ thânh àẩt Mưåt sưë ngûúâi cố caó mửồt danh muồc daõi dựỗng dựồc vaõ ờỡy ờởn tûúång vïì nhûäng cưng trònh àậ àûúåc xët bẫn, mưåt hònh thấi hoẩt àưång hổc thåt vưën àûúåc qu trổng tûå ngân àúâi Nhûäng ngûúâi khấc thò cố nhûäng thânh tđch khiïm tưën hún, vâ mưåt sưë đt trûúâng húåp, cng cố nhûäng ngûúâi khưng hïì cố cưng trònh nghiïn cûáu nâo àûúåc cưng bưë Nhûng, cho d cố cưng trònh nghiïn cûáu àậ àûúåc xët bẫn hay khưng, nhûäng nhâ giấo xët chng àïìu theo àíi nhûäng phất triïín nghïå thåt, khoa hổc, hay tri thûác quan trổng phẩm vi chun mưn ca hổ, thûåc hiïån nhûäng nghiïn cûáu, àûa nhûäng tû tûúãng àưåc àấo vâ quan trổng vïì nhûäng ch àïì mâ mònh quan têm, tòm hiïíu mưåt cấch cêín thêån vâ bao quất vïì têët cẫ nhûäng gò ngûúâi khấc àậ thûåc hiïån lơnh vûåc chun mưn ca mònh, thûúâng xun àổc thïm mưåt cấch toân diïån vïì nhûäng chun ngânh gêìn gi khấc (àưi rêët khấc biïåt àưëi vúái chun ngânh chđnh ca hổ), vâ Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 43 ln quan têm sêu sùỉc àïën nhûäng vêën àïì rưång hún thåc chun ngânh ca mònh: lõch sûã, nhûäng cåc tranh lån, vâ cấc cåc thẫo lån mang tđnh cấch nhêån thûác lån Nối tốm lẩi, vïì phûúng diïån tri thûác, thïí chêët, vâ cẫm xc, hổ cố thïí thûåc hiïån àûúåc nhûäng gò mâ hổ mong àúåi úã sinh viïn ca mònh Nhûäng àiïìu nối trïn chùèng lâm ngẩc nhiïn cẫ Sûå phất hiïån nây nhựỗm khựống ừnh rựỗng ngỷỳõi ta khoỏ coỏ thùớ trúã thânh mưåt nhâ giấo vơ àẩi trûâ hổ biïët àiïìu gò àố àïí dẩy Tuy nhiïn, phêím chêët ca sûå hiïíu biïët vïì mưåt lơnh vûåc chun mưn chùèng phẫi lâ mưåt àiïìu gò thûåc sûå àùåc biïåt Nïëu thïë, mổi hổc giẫ vơ àẩi àïìu àậ lâ nhûäng nhâ giấo vơ àẩi Nhûng sûå thïí khưng nhû vêåy Quan trổng hún, nhûäng ngûúâi lâ àưëi tûúång ca cåc nghiïn cûáu nây, khấc vúái rêët nhiïìu ngûúâi khấc, àậ sûã dng kiïën thûác ca hổ àïí triïín khai nhỷọng kyọ thuờồt nhựỗm hiùớu thờởu nhỷọng nguyùn lyỏ cựn bẫn vâ tưí chûác nhûäng khấi niïåm mâ ngûúâi khấc cố thïí sûã dng àïí bùỉt àêìu xêy dûång sûå hiïíu biïët vâ nhûäng khẫ nùng cho chđnh mònh Nhûäng àưëi tûúång nghiïn cûáu ca chng tưi lâ nhûäng ngûúâi biïët cấch àún giẫn hốa vâ lâm rộ nhûäng vêën àïì phûác tẩp, biïët àâo sêu vâo cưët lội ca vêën àïì vúái sûå hiïíu biïët sêu sùỉc àấng ngẩc nhiïn, vâ hổ cố thïí suy nghơ vïì sûå suy nghơ ca chđnh hổ lơnh vûåc chun mưn, phên tđch bẫn chêët vâ àấnh giấ phêím chêët ca nố Khẫ nùng suy nghơ cố tđnh 44 Ken Bain cấch siïu nhêån thûác êëy hûúáng dêỵn phêìn lúán nhûäng gò mâ chng tưi àậ quan àûúåc sûå giẫng daồy xuờởt chuỏng Chuỏng tửi cuọng phaỏt hiùồn rựỗng caỏc àưëi tûúång nghiïn cûáu ca chng tưi đt nhêët cố mưåt sûå hiïíu biïët trûåc giấc vïì viïåc hổc ca ngûúâi giưëng vúái nhûäng tûúãng àang sinh cấc ngânh khoa hổc nghiïn cûáu vïì sûå hổc (xem chi tiïët úã Chûúng 2).11 Hoå thûúâng sûã duång cng mưåt ngưn ngûä, cng nhûäng khấi niïåm vâ cng nhûäng cấch thûác mư tẫ viïåc hổc mâ chng ta vêỵn thêëy cấc nghiïn cûáu àậ àûúåc cưng bưë Chùèng hẩn, nhûäng ngûúâi khấc nối vïì viïåc truìn tẫi kiïën thûác vâ xêy dûång mưåt kho thưng tin nậo bưå ca cấc sinh viïn, nhûäng àưëi tûúång nghiïn cûáu ca chng tưi nối àïën viïåc hưỵ trúå ngûúâi hổc nùỉm àûúåc nhûäng tûúãng vâ thưng tin àïí xêy dûång sûå hiïíu biïët cho chđnh mònh Ngay cẫ quan niïåm ca hổ liïn quan àïën nghơa ca viïåc hổc mưåt khoấ hổc nâo àố cng mang nhûäng dêëu êën ca sûå khấc biïåt nây Trong nhûäng ngûúâi khấc cố thïí hâi lông nïëu sinh viïn ca hổ àẩt kïët quẫ tưët nhûäng kyõ thi, nhỷọng nhaõ giaỏo ỷu tuỏ cho rựỗng viùồc hổc chùèng cố mêëy nghơa trûâ nố tẩo àûúåc mưåt ẫnh hûúãng cố thûåc chêët vâ tưìn tẩi dâi lïn cấch mâ ngûúâi ta cẫm nhêån, suy nghơ, vâ hânh àưång Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 45 Cấc nhâ giấo ûu t chín bõ viïåc giẫng dẩy nhû thïë nâo? Nhûäng bâi giẫng, nhûäng bíi thẫo lån, nhûäng bíi hổc dûåa trïn cú súã giẫi quët vêën àïì, vâ nhûäng ëu tưë khấc ca viïåc giẫng dẩy àûúåc cấc nhâ giấo xët chng xûã l vúái nhûäng nưỵ lûåc tri thûác nghiïm tc, cng nhû vúái nhûäng àôi hỗi vïì mùåt tri thûác vâ vúái thûác coi trổng nhû chđnh cưng viïåc nghiïn cûáu vâ hổc thåt ca hổ Thấi àưå nây cố lệ hiïín nhiïn nhêët nhûäng cêu trẫ lúâi mâ nhûäng àưëi tûúång nghiïn cûáu ca chng tưi dânh cho cêu hỗi àún giẫn sau: “Qu võ tûå hỗi mònh àiïìu gò chín bõ dẩy?” ÚÃ mưåt sưë nhâ giấo, cêu hỗi nây lêåp tûác gúåi nïn nhûäng cêu trẫ lúâi tễ nhẩt nhêën mẩnh àïën sûå têìm thûúâng: Tưi sệ cố bao nhiïu sinh viïn? Tưi sệ phẫi nối àïën àiïìu gò cấc bâi giẫng ca mònh? Tưi sệ phẫi tưí chûác bao nhiïu k kiïím tra vâ sệ phẫi kiïím tra theo cấch nâo? Tưi sệ phẫi chó àõnh sinh viïn àổc nhûäng gò? Trong nhûäng cêu hỗi àố thûåc sûå quan trổng, chng phẫn ấnh mưåt quan niïåm giẫng dẩy khấc xa vúái quan niïåm àûúåc thïí hiïån viïåc chuêín bõ giẫng dẩy ca nhûäng nhâ giấo mâ chng tưi khẫo Cấc àưëi tûúång nghiïn cûáu ca chng tưi sûã dng mưåt chỵi nhûäng cêu hỗi phong ph hún àïí thiïët kïë mưåt bíi hổc, mưåt bâi giẫng, mưåt bíi thẫo lån, hay bêët k mưåt sûå tiïëp xc nâo khấc vúái 46 Ken Bain sinh viïn, vâ hổ bùỉt àêìu vúái nhûäng cêu hỗi vïì mc tiïu hổc têåp ca sinh viïn chûá khưng phẫi vïì viïåc ngûúâi dẩy sệ lâm nhûäng gò Chûúng khẫo mêỵu cêu hỗi mâ chng tưi àậ thûúâng xun nghe àûúåc vâ nhûäng quan niïåm vïì dẩy vâ hổc phẫn ấnh nhûäng cêu hỗi àố Cấc nhâ giấo ûu t trưng àúåi gò úã sinh viïn ca mònh? Nối mưåt cấch àún giẫn, cấc nhâ giấo ûu t mong mën “hún nûäa.” Nhûng xết thûåc tïë lâ nhiïìu võ giấo sû àùåt nhiïìu ấp lûåc lïn sinh viïn ca mònh mâ khưng hùèn tẩo àûúåc nhûäng kïët quẫ hổc têåp àấng kïí, cấc nhâ giấo thânh cưng nhêët lâm gò àïí kđch thđch sûå thânh tûåu tuåt vúâi? Cêu trẫ lúâi ngùỉn gổn lâ hổ trấnh nhûäng mc tiïu bõ gùỉn chùåt vâo khoấ hổc mưåt cấch ty tiïån mâ ng hưå nhûäng mc tiïu nâo tiïu biïíu cho hònh thấi tû vâ hânh àưång àûúåc mong àúåi cho cẫ àúâi ngûúâi Chûúng khẫo nhûäng phûúng phấp thûåc hânh vâ lưëi tû nhû thïë mưåt cấch àêìy hún Cấc nhâ giấo ûu t lâm gò lc dẩy hổc? Trong lc cấc phûúng phấp thò thiïn biïën vẩn hoấ, cấc nhâ giấo ûu t thûúâng cưë gùỉng tẩo àiïìu mâ chng tưi gổi lâ “mưi trûúâng hổc têåp tûå nhiïn vâ cố tđnh phï phấn.” Trong mưåt mưi trûúâng hổc têåp Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 47 nhû thïë, ngỷỳõi ta hoồc bựỗng caỏch ửởi diùồn vỳỏi nhỷọng vờởn àïì th võ, hay/àểp, hóåc quan trổng, nhûäng nhiïåm v àđch thûåc sệ thấch thûác ngûúâi hổc nùỉm lêëy nhûä n g tûúã n g, suy xế t lẩ i nhûä n g giẫ àõnh (assumptions) ca mònh, vâ khẫo nhûäng mư hònh nhêån thûác (mental models) ca mònh vïì thûåc tẩi Àêy lâ nhûäng àiïìu kiïån cố tđnh thấch thûác nhûng cng mang tđnh hưỵ trúå khiïën ngỷỳõi hoồc caóm thờởy rựỗng mũnh kiùớm soaỏt ỷỳồc viùồc hổc ca mònh; lâm viïåc sûå húåp tấc vúái nhỷọng ngỷỳõi khaỏc; tin tỷỳóng rựỗng cửng viùồc cuóa mũnh seọ ỷỳồc xem xeỏt mửồt caỏch cửng bựỗng vaõ trung thûåc; hổ lâm thûã, gùåp thêët bẩi, vâ tiïëp nhêån thưng tin phẫn hưìi tûâ nhûäng hổc viïn lậo luån trûúác cố – vâ àưåc lêåp vúái – bêët k sûå phấn xết mang tđnh tưíng kïët nâo vïì nhûäng cưë gùỉng ca hổ ÚÃ Chûúng tưi sệ trònh bây chi tiïët nhûäng phûúng phấp khấc mâ cấc giấo sû ûu t sûã dng àïí thûåc hiïån mưåt bâi giẫng, hûúáng dêỵn mưåt cåc thẫo lån, dẩy mưåt tònh hëng, hóåc tẩo nhûäng cú hưåi hổc têåp khấc gip xêy dûång mưåt mưi trûúâng hổc têåp nhû vêåy Cấc nhâ giấo ûu t àưëi xûã vúái sinh viïn ca mònh thïë nâo? Nhûäng nhâ giấo àêìy hiïåu nùng cố khuynh hûúáng thïí hiïån mưåt niïìm tin mẩnh mệ vâo cấc sinh viïn ca hổ Hổ thỷỳõng tin rựỗng sinh viùn mong muửởn hoồc tờồp, vaõ hoồ cho rựỗng, trỷõ phi coỏ bựỗng chỷỏng 48 Ken Bain cho thêëy àiïìu ngûúåc lẩi, cấc sinh viïn cố khẫ nùng hổc têåp Hổ thûúâng thïí hiïån sûå cúãi múã àưëi vúái sinh viïn vâ àưi cố thïí nối vïì hânh trònh tri thûác ca chđnh mònh, nhûäng k vổng, nhûäng vinh quang, nhûäng àưí vúä vâ thêët bẩi, vâ khuën khđch cấc sinh viïn ca mònh cng trúã nïn biïët suy nghiïåm vâ thânh thûåc mưåt cấch tûúng tûå Hổ cố thïí thẫo lån vïì viïåc hổ àậ phất triïín nhûäng mưëi quan têm ca mònh nhû thïë nâo, vïì nhûäng trúã ngẩi chđnh ëu mâ hổ phẫi àưëi mùåt cưë gùỉng nùỉm vûäng mưn hổc, hóåc mưåt sưë nhûäng bđ quët ca hổ viïåc tòm hiïíu tâi liïåu nâo àố Hổ thûúâng thẫo lån mưåt cấch thùèng thùỉn vâ nhiïåt tònh vïì nhûäng cẫm giấc kđnh súå vâ tô mô ca chđnh hổ vïì cåc àúâi Trïn hïët, hổ cố khuynh hûúáng ửởi xỷó vỳỏi caỏc sinh viùn bựỗng iùỡu coỏ thïí gổi mưåt cấch àún giẫn lâ sûå tưn trổng Cấc nhâ giấo ûu t kiïím tra sûå tiïën bưå vâ thêím àõnh nhûäng nưỵ lûåc ca mònh nhû thïë nâo? Têët cẫ nhûäng nhâ giấo mâ chng tưi àậ tòm hiïíu àïìu cố mưåt chûúng trònh cố tđnh hïå thưëng nâo àố – cố phêìn tó mó hún chûúng trònh ca nhûäng ngûúâi khấc – àïí àấnh giấ nhûäng nưỵ lûåc ca chđnh hổ vâ àïí thûåc hiïån nhûäng thay àưíi thđch húåp Hún nûäa, vò hổ tûå kiïím tra nhûäng cưë gùỉng ca bẫn thên lc hổ àấnh giấ cấc sinh viïn, hổ trấnh viïåc phấn xết sinh viïn dûåa trïn nhûäng tiïu chín ty tiïån Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 49 Thay vò thïë, viïåc àấnh giấ sinh viïn bùỉt ngìn tûâ nhûäng mc tiïu hổc têåp chđnh ëu Trong Chûúng 7, tưi thẫo lån vïì mưåt sưë phûúng phấp mâ cấc nhâ giấo ûu t sûã dng àïí thu thêåp nhûäng phẫn hưìi vïì viïåc giẫng dẩy ca hổ, cấch mâ hổ sûã dng cưng viïåc àấnh giấ sinh viïn àïí gip àẩt àûúåc mc tiïu êëy, vâ cấch hổ thiïët kïë phûúng phấp cho àiïím àïí trò sûå têåp trung vâo nhûäng mc tiïu hổc têåp thûåc sûå Cố thïm ba àiïím chung cêìn phẫi àûúåc lâm rộ trûúác tưi trònh bây tiïëp: Thûá nhêët, àêy lâ mưåt quín sấch nối vïì nhûäng gò mâ nhûäng nhâ giấo ûu t thûåc hiïån thânh cưng; nố khưng cố cho rựỗng hoồ khửng bao giỳõ coỏ thiùởu soỏt hay hổ khưng cêìn phẫi cưë gùỉng àïí giẫng dẩy hiïåu quẫ Têët cẫ hổ àïìu àậ phẫi hổc cấch thc àêíy viïåc hổc, vâ hổ cng phẫi thûúâng xun tûå nhùỉc nhúã mònh vïì nhûäng gò cố thïí gêy sai sốt, ln cưë gùỉng àẩt túái nhûäng cấch thûác múái mễ àïí hiïíu àûúåc nghơa ca viïåc hổc vâ lâm thïë nâo àïí thc àêíy sûå thânh tûåu êëy Ngay cẫ nhûäng nhâ giấo ûu t cng àậ tûâng cố nhûäng ngây tïå hẩi, hổ phẫi khưí súã lùỉm múái tiïëp cêån àûúåc vúái sinh viïn [vïì phûúng diïån giấo dc] Nhû cåc nghiïn cûáu nây tiïët lưå, hổ khưng phẫi lâ àậ miïỵn nhiïỵm àưëi vúái sûå àưí vúä, vúái nhûäng lêìm lêỵn sûå phấn xết, vúái sûå lo êu, hay thêët bẩi Kïí cẫ khưng phẫi lc nâo hổ cng tn theo cấc phûúng phấp thûåc hânh tưët nhêët ca mònh Khưng hoân hẫo Khi àổc tûâ àêìu àïën 50 Ken Bain cëi chng ta chó thêëy quín sấch nhêën mẩnh túái nhûäng gò thânh cưng nhêët, àiïìu àố dïỵ lâm chng ta qụn i nhỷọng sỷồ bờởt toaõn, hoựồc nghụ rựỗng caỏc nhaõ giấo lưỵi lẩc àậ àûúåc sinh nhû thïë, chûá khưng phẫi cưë gùỉng mâ thânh Thïë nhûng cấc chûáng cúá àậ cho thêëy khưng phẫi nhû vêåy Tưi ngỳõ rựỗng mửồt phờỡn nhỷọng thaõnh cửng maõ hoồ ỷỳồc hûúãng bùỉt ngìn tûâ thấi àưå sùén sâng àûúng àêìu vúái nhûäng ëu kếm vâ thêët bẩi ca mònh Khi chng tưi u cêìu mưåt sưë nhûäng nhâ giấo lâ nhûäng àưëi tûúång nghiïn cûáu àêìu tiïn ca chng tưi, mưåt giấo sû triïët hổc úã Vanderbilt, thuët trònh trûúác cưng chng vïì hoẩt àưång giẫng dẩy ca ưng, ưng àậ chổn nhan àïì rêët êën tûúång: “Khi tưi thêët bẩi viïåc giẫng dẩy.” Thûá hai, hổ khưng bao giúâ àưí lưỵi cho sinh viïn ca mònh vïì bêët k nhûäng khố khùn nâo mâ hổ gùåp phẫi Mưåt vâi ngûúâi sưë nhûäng àưëi tûúång nghiïn cûáu ca chng tưi chó dẩy nhûäng sinh viïn xët sùỉc nhêët; nhûäng ngûúâi khấc lẩi dẩy nhûäng sinh viïn ëu kếm nhêët; nhûng phêìn àưng, hổ lâm viïåc vúái cấc cấ nhên cố nhûäng hoân cẫnh khấc Chng tưi mën biïët àiïìu gò thïí hiïån xun sët têët cẫ nhûäng hoân cẫnh khấc êëy, àïí xem cố mêỵu sưë chung nâo khưng sûå giẫng dẩy xët chng úã cẫ nhûäng trûúâng cố sûå tuín chổn gùỉt gao nhêët lêỵn nhûäng trûúâng cố nhûäng chđnh sấch thu nhêån sinh viïn rưång rậi nhêët Phêím chêët ca nhûäng nhâ giấo ûu t 51 Thûá ba, chng tưi nhêån thờởy rựỗng nhỷọng ngỷỳõi maõ chuỏng tửi choồn ùớ nghiùn cûáu nối chung àïìu cố mưåt cẫm thûác mẩnh mệ vïì sûå têån têm àưëi vúái cưång àưìng hổc thåt chûá khưng chó àưëi vúái sûå thânh cưng cấ nhên phẩm vi lúáp hổc Hổ thêëy nhûäng nưỵ lûåc cấ nhên ca hổ lâ mưåt bưå phêån nhỗ bế ca cẫ mưåt hoẩt àưång giấo dc rưång lúán chûá khưng chó lâ mưåt cú hưåi àïí thïí hiïån tâi nùng cấ nhên Trong têm trđ hổ, hổ chó lâ nhûäng ngûúâi gốp phêìn vâo mưi trûúâng hổc têåp vưën àôi hỗi sûå húåp tấc ca cấc hổc giẫ Hổ thûúâng xun lâm viïåc trïn nhûäng àïì ấn liïn quan àïën chûúng trònh giẫng dẩy quan trổng vâ tham dûå nhûäng cåc àưëi thoẩi cưng cưång bân vïì cấch cẫi tiïën phûúng phấp giẫng dẩy úã trûúâng hổc Rêët nhiïìu ngûúâi sưë hổ àậ nối vïì viïåc lâm thïë nâo mâ hổ àậ thay àưíi phûúng phấp giẫng dẩy cuóa hoồ ùớ aồt tỳỏi sỷồ thaõnh cửng bựỗng caỏch dûåa trïn nhûäng àiïìu mâ cấc sinh viïn hổc àûúåc úã cấc lúáp hổc khấc Cho nïn, hổ cố khuynh hûúáng trò nhûäng trao àưíi mẩnh mệ vúái cấc àưìng nghiïåp vïì viïåc giấo dc sinh viïn thïë nâo lâ tưët nhêët vâ thûúâng xun trđch dêỵn nhûäng àiïìu mâ hổ àậ hổc àûúåc lc cưång tấc vúái àưìng nghiïåp Cú bẫn mâ nối, hổ cng lâ nhûäng hổc viïn, ln ln cưë gùỉng cẫi thiïån nhûäng nưỵ lûåc ca chđnh hổ àïí thc àêíy sûå phất triïín ca sinh viïn, vâ khưng bao giúâ hoân toân hâi lông vúái nhûäng gò hổ àẩt àûúåc ... Khấng, Trêìn Vùn Duy, vâ Tư Diïåu Lan ch trûúng Mổi kiïën trao àưíi xin gúãi vïì: sachdaihoc@gmail .com MC LC Dêỵn nhêåp: Àõnh nghơa nhâ giấo ûu t 11 Hổ biïët gò vïì cấch thûác chng ta hổc? 54 Hổ... àïì khấ àún giẫn Têët cẫ nhûäng võ giấo sû mâ chng tưi chổn àïí àùåt dûúái ưëng kđnh hiïín vi sû phẩm ca chng tưi àïìu àậ àẩt àûúåc nhûäng thânh cưng àấng kïí viïåc gip àúä sinh viïn ca hổ hổc... giấo xët chng àïìu theo àíi nhûäng phất triïín nghïå thuêåt, khoa hoåc, hay tri thûác quan troång phẩm vi chun mưn ca hổ, thûåc hiïån nhûäng nghiïn cûáu, àûa nhûäng tû tûúãng àưåc àấo vâ quan trổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhagiaouutu Phẩm chất của những nhà giáo ưu túpdf, Com nhagiaouutu Phẩm chất của những nhà giáo ưu túpdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay