THAO BAI THU HOACH

5 56 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:15

dgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sddgdfsfafsdgfdfjfgjfgjhndklfhmd.,mvb;gldsg;lsmdgjsdl;gjdljgl;sd ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HÒA CHI BỘ TRƯỜNG MG MỸ HỊA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hòa , ngày 17 tháng 01 năm 2018 BÀI THU HOẠCH Nghị hội nghị Trung ương (khóa XII) Đảng Họ tên: Trần Thị Châu Chức vụ: Giáo viên Hiện công tác chi bộ: Trường MG Mỹ Hòa Sau học tập quán triệt Nghị hội nghị Trung ương (khóa XII), thân nhận thức vấn đề Nghị sau: I/ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CÁ NHÂN Sau học tập Nghị trung ương khóa XII Đảng, thân nhận thức vấn đề từ chuyên đề học tập rút số vấn đề từ Nghị thực tiễn thân trình thực thi nhiệm vụ thân, cụ thể sau: - Tại hội nghị Trung ương lần thứ khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về: - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự tốn tài chính-ngân sách năm 2018; - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập; - Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; - Và tiến hành số công việc quan trọng khác Nghị TW6 khóa XII Đảng gồm Nghị quyết: • • • • Nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị Nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập Nghị 20-NQ/TW: Cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Nghị số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cơng tác dân số tình hình Qua học tập Nghị TW6 khóa XII thân tơi tâm đắc nội dung bàn vấn đề sau: II- NHỮNG ĐIỂM MỚI, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN * Nghị số 18-NQ/TW số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Tăng cường lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước , phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc , đồn thể trị- xã hội quyền làm chủ nhân dân Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ nhân dân Tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xun góp phần cải cách sách tiền lương * Nghị số 19 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lí, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập: Đổi bản, toàn diện đồng hệ thống đơn vị nghiệp cơng lập, bảo đảm tinh gọn, có cấu hợp lý, có lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt thị trường dịch vụ nghiệp công; cung ứng dịch vụ nghiệp công bản, thiết yếu có chất lượng ngày cao Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu chi ngân sách nhà nước cho đơn vị nghiệp công lập để cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp công lập Phát triển thị trường dịch vụ nghiệp công thu hút mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ nghiệp công * Nghị số 20 về tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống người Việt Nam Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu hội nhập quốc tế Phát triển y học khoa học, dân tộc đại chúng Bảo đảm người dân quản lý, chăm sóc sức khỏe Xây dựng đội ngũ cán y tế "Thầy thuốc phải mẹ hiền", có lực chuyên mơn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế Nâng cao lực cạnh tranh chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế * Nghị số 21 cơng tác dân số tình hình mới: Giải toàn diện, đồng vấn đề quy mô, cấu, phân bổ, chất lượng dân số đặt mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội Duy trì vững mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính sinh mức cân tự nhiên; tận dụng hiệu cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững * Nghị số 18-NQ/TW số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ nhân dân Tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xun góp phần cải cách sách tiền lương * Nghị số 19 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lí, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập: Đổi bản, toàn diện đồng hệ thống đơn vị nghiệp cơng lập, bảo đảm tinh gọn, có cấu hợp lý, có lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt thị trường dịch vụ nghiệp công; cung ứng dịch vụ nghiệp công bản, thiết yếu có chất lượng ngày cao Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu chi ngân sách nhà nước cho đơn vị nghiệp công lập để cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp công lập Phát triển thị trường dịch vụ nghiệp công thu hút mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ nghiệp công * Nghị số 20 về tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống người Việt Nam Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu hội nhập quốc tế Phát triển y học khoa học, dân tộc đại chúng Bảo đảm người dân quản lý, chăm sóc sức khỏe Xây dựng đội ngũ cán y tế "Thầy thuốc phải mẹ hiền", có lực chuyên mơn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế Nâng cao lực cạnh tranh chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế * Nghị số 21 cơng tác dân số tình hình mới: Duy trì vững mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính sinh mức cân tự nhiên; tận dụng hiệu cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững Mỗi cặp vợ chồng có trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu toàn xã hội Dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình mở rộng, chất lượng ngày cao Việc xếp cán địa phương có nể nang, xếp cơng việc trái nghề, trái chun mơn xảy Việc bố trí biên chế chưa phù hợp số ngành, đoàn thể dẫn đến chất lượng hoạt động công việc chưa cao Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em cao Tầm vóc, lực người Việt Nam chậm cải thiện Tuổi thọ bình quân tăng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước Tình trạng tảo hơn, kết cận huyết thống phổ biến số dân tộc người Cơng tác quản lý tổ chức máy biên chế chưa chặt chẽ chưa tập trung thống vào đầu mối Trong nhiều văn quy phạm pháp luật chuyên ngành quy định tổ chức máy, biên chế; số văn pháp luật tổ chức nội dung chưa phù hợp Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức dân số kế hoạch hóa gia đình cấp, ngành tồn dân chưa có bước đột phá III- MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT - Cần thông báo lộ trình cụ thể việc xếp, tinh giản cổng thơng tin, truyền thơng để người góp ý có nhận xét - Ln khơng ngừng học hỏi để thích ứng với thay đổi, nhiệt tình với cơng đổi giáo dục, định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức, gương cho học sinh noi theo - Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ người Nghị 21 dân số Nhà nước làm ? Nhân dân làm gì? Cơng nhân , viên chức làm gì? - Cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào cơng tác quản lí giảng dạy phù hợp với sở, tình hình địa phương - Ở Nghị 20 cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho bệnh viện thực máy móc đại cho bệnh viện cấp huyện, xã Cần có chế độ khám bệnh cho cơng nhân, viên chức , công chức vào ngày thứ bảy, chủ nhật Xác nhận chi Người viết thu hoạch Trần Thị Châu ... ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp công lập Phát triển thị trường dịch vụ nghiệp công thu hút mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia phát... ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp công lập Phát triển thị trường dịch vụ nghiệp công thu hút mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia phát... dân tộc đại chúng Bảo đảm người dân quản lý, chăm sóc sức khỏe Xây dựng đội ngũ cán y tế "Thầy thu c phải mẹ hiền", có lực chun mơn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế Nâng cao lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: THAO BAI THU HOACH, THAO BAI THU HOACH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay