CÁC hàm TRONG EXCEL

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:14

CÁC HÀM TRONG EXCEL CÁC HÀM TOÁN HỌC - Int(number): Tách lấy phần nguyên - Mod(number, divisor): Chia lấy phần dư CÁC HÀM VỀ CHUỖI - Left(text, num_chars): Tách trái chuỗi - Right(text, num_chars): Tách phải chuỗi - Mid(text, start_num, num_chars): Tách chuỗi - Len(text): Cho biết độ dài chuỗi (số kí tự có chuỗi) CÁC HÀM NGÀY THÁNG - Today(): trả ngày tháng hành - Day(serial_number): Tách lấy ngày liệu kiểu ngày - Month(serial_number): Tách lấy tháng - Year(serial_number): Tách lấy năm - Weekday(serial_number): trả thứ liệu kiểu ngày CÁC HÀM THỐNG KÊ - Sum(number1, [number2],…): Tính tổng - Average(number1, [number2],…): Tính trung bình cộng - Max(number1, [number2],…): Tìm giá trị lớn - Min(number1, [number2],…): Tìm giá trị nhỏ - Count(number1, [number2],…): Đếm ô chứa liệu số - Counta(number1, [number2],…): Đếm chứa liệu Ví dụ - Ví dụ Rank(Number, ref, [order]): xếp thứ hạng o Number: giá trị đem xếp thứ hạng o Ref: danh sách giá trị cần xếp thứ hạng Danh sách phải để địa tuyệt đối o Order: tiêu chuẩn xếp thứ hàng = : giá trị lớn xếp (ví dụ xếp thứ hạng HSSV theo lớp) = : giá trị nhỏ xếp (ví dụ xếp thứ hạng cho vận động viên đua xe theo thời gian) Khi thứ thự xếp Khi thứ thự xếp CÁC HÀM ĐIỀU KIỆN - If(logical_test, value_if_true, value_if_false): Tính tốn có điều kiện And(Logical1, logical2,…): Nếu Logical_test có nhiều điều kiện đồng thời xảy (và) Or(logical1, logical2, …): Nếu Logical_test có nhiều điều kiện khơng đồng thời xảy (hoặc) Ví dụ: Điền kết dựa vào tổng điểm tổng điểm >20 Đỗ, ngược lại Trượt Ta làm sau: - Sumif(range, criteria, sum_range): Tính tổng có điều kiện Ví dụ: Tính tổng tiền lãi mặt hàng có Tiền nhập >160 - Sumifs(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…): Tính tổng có nhiều điều kiện Ví dụ: Tính tổng Tiền nhập mặt hàng có Tiền nhập >=200 Tiền lãi >14 =Sumifs(B2:B5,B2:B5,”
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC hàm TRONG EXCEL , CÁC hàm TRONG EXCEL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay