Com 20 VỀ CHẾ ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999pdf

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:07

VỀ CHẾ ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 Trịnh Tiến Việt(*) Để nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, với việc phân loại tội phạm, nhà làm luật nước ta đồng thời phân hóa luật hình trường hợp phạm tội, đối tượng phạm tội khác để có đường lối xử lý phù hợp, công đắn Đặc biệt, phân hóa người phạm tội trường hợp phạm tội thể chỗ tất trường hợp phạm tội hay tất người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình Đó trường hợp có đầy đủ pháp lý điều kiện định, người phạm tội khơng phải chịu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình Trước đây, pháp Luật hình Việt Nam, miễn trách nhiệm hình chưa nhà làm luật ghi nhận với tính chất chế định độc lập thực tiễn số văn pháp lý thừa nhận áp dụng với nhiều tên gọi khác như: “tha miễn trách nhiệm hình sự”, “miễn tố”, “tha bổng bị cáo”, “miễn nghị cho bị cáo”, “miễn hết tội” Đến Bộ luật Hình năm 1985, chế định miễn trách nhiệm hình nhà làm luật nước ta ghi nhận thức sửa đổi, bổ sung hoàn thiện lần pháp điển hóa lần thứ hai Luật Hình - Bộ luật Hình năm 1999 Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chế định miễn trách nhiệm hình chưa quan tâm nghiên cứu cách sâu sắc toàn diện Chẳng hạn, Bộ luật Hình năm 1985 Bộ luật Hình năm 1999 chưa đưa định nghĩa pháp lý khái niệm miễn trách nhiệm hình sự, hậu pháp lý cụ thể việc miễn trách nhiệm hình gì? Hoặc trường hợp miễn trách nhiệm hình lại quy định rải rác điều luật, chương thuộc Phần chung Phần tội phạm Bộ luật Hình rõ ràng chưa xác mặt khoa học chưa đạt mặt kỹ thuật lập pháp Mặt khác, trình áp dụng pháp luật hình cho thấy quy định miễn trách nhiệm hình nhiều bất cập vận dụng vào thực tế, đặc biệt thực tiễn đời sống xã hội thực tiễn xét xử tồn nhiều trường hợp áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự, lại chưa nhà làm luật nước ta quy định Bộ luật Hình sự… Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc quy định pháp luật hình hành miễn trách nhiệm hình để làm sáng tỏ mặt khoa học đưa kiến nghị hoàn thiện quy phạm chế định để phù hợp với thực tế có ý nghĩa lý luận-thực tiễn xã hội-pháp lý quan trọng Khái niệm miễn trách nhiệm hình Miễn trách nhiệm hình chế định quan trọng luật hình Việt Nam thể sách khoan hồng, nhân đạo Đảng Nhà nước ta người phạm tội hành vi họ thực hiện, đồng thời qua nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng giúp họ trở thành người có ích cho xã hội Mặc dù có ý nghĩa quan trọng khái niệm miễn trách nhiệm hình chưa nhà làm luật nước ta ghi nhận pháp luật hình thực định Hiện nay, khoa học luật hình nước ta xung quanh khái niệm tồn nhiều quan điểm khác nhau, mà cụ thể là: - “Miễn trách nhiệm hình chế định nhân đạo luật hình Việt Nam thể việc xóa bỏ hậu pháp lý việc thực hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình cấm người bị coi có lỗi việc thực hành vi đó” [4, tr.7]; - “Miễn trách nhiệm hình có nghĩa miễn hậu pháp lý tội phạm pháp luật quy định” [22, tr.269]; - “Miễn trách nhiệm hình việc miễn kết tội áp dụng hình phạt người thực tội phạm họ khơng bị coi có tội Nói cách khác, miễn trách nhiệm hình miễn hậu pháp lý người phạm tội pháp luật hình quy định” [8, tr.14]; - “Miễn trách nhiệm hình có nghĩa miễn hậu pháp lý tội phạm người thực tội phạm có điều kiện theo quy định pháp luật” [10, tr.109]; - “Miễn trách nhiệm hình khơng buộc tội người chịu trách nhịêm hình tội mà họ thực hiện” [15, tr.321]; - “Miễn trách nhiệm hình khơng truy cứu trách nhiệm hình người việc thực tội phạm quy định luật hình sự, thể văn quan Nhà nước có thẩm quyền” [18, tr.238]; - “Miễn trách nhiệm hình khơng buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình tội phạm mà người thực hiện” [20, tr.389]; - “Miễn trách nhiệm hình khơng buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình tội mà người phạm” [21, tr.166]; - “Miễn trách nhiệm hình người phạm tội có nghĩa miễn truy cứu trách nhiệm hình đương nhiên kéo theo miễn phải chịu hậu việc thực trách nhiệm hình từ phía Nhà nước đem lại như: miễn bị kết tội, miễn phải chịu biện pháp cưỡng chế trách nhiệm hình miễn bị mang án tích Trên thực tế có trường hợp người phạm tội Tòa án miễn trách nhiệm hình giai đoạn xét xử Trong trường hợp này, miễn trách nhiệm hình bao gồm miễn chịu biện pháp cưỡng chế trách nhiệm hình miễn mang án tích” [17, tr.9-10]; - “Miễn trách nhiệm hình khơng buộc người phải chịu trách nhiệm hình tội phạm mà người thực hiện” [19, tr.253]; - “Miễn trách nhiệm hình miễn hậu pháp lý bất lợi việc phạm tội, bao gồm việc miễn kết tội đương nhiên, người miễn trách nhiệm hình khơng bị coi có tội, khơng phải chịu hình phạt khơng phải mang án tích” [14, tr.97] Như vậy, tất quan điểm khái niệm miễn trách nhiệm hình hợp lý, tương đối ngắn gọn điều quan trọng thống việc khẳng định rõ nội dung chất pháp lý Tuy nhiên, để đưa khái niệm đầy đủ xác nội dung, ngắn gọn quán mặt pháp lý, đồng thời phù hợp với thực tiễn sách nhân đạo Nhà nước, theo chúng tơi khái niệm miễn trách nhiệm hình phải bao gồm nội dung như: Bản chất pháp lý (miễn trách nhiệm hình sự) gì; hình thức thể nào; quan có thẩm quyền áp dụng; đối tượng bị áp dụng ai; phải đáp ứng pháp lý điều kiện cụ thể Do đó, sở xem xét quan điểm khoa học nêu, kết hợp với việc phân tích quy định pháp luật hình có liên quan, góc độ khoa học luật hình sự, theo chúng tơi khái niệm miễn trách nhiệm hình định nghĩa sau: Miễn trách nhiệm hình chế định nhân đạo pháp luật hình Việt Nam thể văn với nội dung huỷ bỏ hậu pháp lý bất lợi việc thực hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình cấm người bị coi có lỗi việc thực hành vi đó, quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án tuỳ thuộc vào giai đoạn tố tụng hình tương ứng áp dụng có đầy đủ pháp lý điều kiện luật định Các đặc điểm miễn trách nhiệm hình Như vậy, xuất phát từ khái niệm nêu sở nghiên cứu quy định pháp luật hình hành có liên quan đến miễn trách nhiệm hình sự, cho phép chúng tơi rút số đặc điểm sau: Thứ nhất, bên cạnh hàng loạt chế định khác như: trường hợp loại trừ tính chất tội phạm hành vi, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thời hiệu (bao gồm thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình thời hiệu thi hành án), miễn chấp hành hình phạt, án treo, xóa án tích miễn trách nhiệm hình chế định phản ánh rõ nét ngun tắc nhân đạo sách hình nói chung pháp luật hình Việt Nam nói riêng Thứ hai, miễn trách nhiệm hình đặt người chủ thể tội phạm ấy, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ pháp lý điều kiện trường hợp mà pháp luật hình hành quy định, tuỳ thuộc vào trường hợp miễn trách nhiệm hình tuỳ nghi (lựa chọn) hay bắt buộc Bởi lẽ, trường hợp có đầy đủ pháp lý điều kiện quy định điều luật, trường hợp tuỳ nghi (lựa chọn) việc có áp dụng hay khơng áp dụng miễn trách nhiệm hình quan Nhà nước có thẩm quyền định Thứ ba, miễn trách nhiệm hình quan Nhà nước có thẩm quyền định phải thể văn Cụ thể, quan điều tra định đình điều tra (bằng văn bản) có quy định Điều 19, Điều 25 khoản Điều 69 Bộ luật hình (Điều 164 Bộ luật Tố tụng Hình năm 2003); Viện Kiểm sát định đình vụ án (bằng văn bản) có quy định Điều 19, Điều 25 khoản Điều 69 Bộ luật hình (Điều 169 Bộ luật tố tụng hình năm 2003) rút định truy tố đề nghị Tòa án đình vụ án (Điều 181 Bộ luật Tố tụng hình năm 2003) Thứ tư, phụ thuộc vào giai đoạn tố tụng hình tương ứng cụ thể, miễn trách nhiệm hình thực quan Nhà nước có thẩm quyền Cụ thể, quan Điều tra, Viện Kiểm sát Tòa án (các Điều 164, 169 181 Bộ luật TTHS năm 2003), tất nhiên phải đáp ứng đầy đủ pháp lý điều kiện pháp luật hình quy định Thứ năm, miễn trách nhiệm hình ln gắn liền quan hệ chặt chẽ với chế định trách nhiệm hình luật hình Việt Nam Khái niệm sở miễn trách nhiệm hình xuất phát từ khái niệm sở trách nhiệm hình Theo đó, hiểu cách chung trách nhiệm hình hậu pháp lý bất lợi mà người phạm tội phải chịu thực hành vi phạm tội thể việc áp dụng họ nhiều biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc Nhà nước luật hình quy định Còn miễn trách nhiệm hình có nghĩa không buộc người phạm tội phải chịu hậu pháp lý bất lợi việc phạm tội mà lẽ khơng có đầy đủ pháp lý điều kiện luật định để miễn trách nhiệm hình sự, người phải chịu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật hình Ngồi ra, miễn trách nhiệm hình trách nhiệm hình lại có sở - “việc thực hành vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình quy định tội phạm” [6, tr.133] Trong hai trường hợp này, chủ thể thực hành vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình quy định tội phạm người phạm tội Nói cách khác, chủ thể người thực tội phạm, có lỗi, có đủ lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi theo luật định Tuy nhiên, người phạm tội người phải chịu trách nhiệm hình sự, người miễn trách nhiệm hình (cũng người phạm tội) trường hợp phạm tội họ lại có đầy đủ pháp lý điều kiện để miễn trách nhiệm hình theo quy định pháp luật hình Điều có nghĩa, trường hợp xét thấy khơng cần phải áp dụng trách nhiệm hình người phạm tội mà đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, có chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng người phạm tội, quan Nhà nước có thẩm quyền cho họ miễn trách nhiệm hình Thứ sáu, người miễn trách nhiệm hình đương nhiên khơng phải chịu hậu pháp lý hình bất lợi việc phạm tội thực (như: khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng phải chịu hình phạt biện pháp cưỡng chế hình khác, khơng bị coi có án tích khơng bị coi có tội) Tuy nhiên, Bộ luật hình hành nước ta, nhà làm luật chưa quy định ngồi họ có phải chịu hay nhiều biện pháp cưỡng chế hình khác hay không? Về vấn đề này, trước Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 việc Hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Mục VIII có nêu “Khi miễn trách nhiệm hình Tòa án khơng định loại hình phạt định việc bồi thường cho người bị hại giải tang vật” Mặc dù vậy, nói chung thực tiễn xét xử cho thấy, người miễn trách nhiệm hình phải chịu nhiều biện pháp tác động mặt pháp lý thuộc ngành luật tương ứng khác Cụ thể là: biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật tố tụng hình sự; buộc phải phục hồi lại tình trạng ban đầu, buộc bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự; phạt tiền, cảnh cáo buộc việc theo quy định pháp luật hành chính; đình hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động) biện pháp kỷ luật [4, tr.7] Và cuối cùng, bảy việc quy định chế định miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khơng động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, mà tạo sở pháp lý cho kết hợp biện pháp cưỡng chế hình Nhà nước với biện pháp tác động xã hội việc giáo dục, cải tạo người phạm tội, giúp họ trở thành người có ích xã hội, qua “một cách hiệu nghiệm việc thực tốt nguyên tắc không để lọt tội phạm người phạm tội” [22, tr.268], giảm nhẹ cường độ áp dụng trách nhiệm hình hình phạt có pháp lý điều kiện cho phép Các trường hợp miễn trách nhiệm hình quy định Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 Qua tìm hiểu quy phạm chế định miễn trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật Hình năm 1999 cho thấy, pháp luật hình hành nước ta có chín trường hợp miễn trách nhiệm hình nằm rải rác Bộ luật Hình sự, bao gồm năm trường hợp Phần chung (Điều 19, Điều 25, Khoản Điều 69) bốn trường hợp Phần tội phạm (Khoản Điều 80, Đoạn Khoản Điều 289, Khoản Điều 290 Khoản Điều 314), mà xem xét 3.1 Miễn trách nhiệm hình tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực tội phạm Điều 19 Bộ luật Hình năm 1999 quy định “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội tự khơng thực tội phạm đến cùng, khơng có ngăn cản Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn trách nhiệm hình tội định phạm; hành vi thực tế thực có đủ yếu tố cấu thành tội khác, người phải chịu trách nhiệm hình tội này” Theo đó, trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất bắt buộc nhà làm luật sử dụng thuật ngữ “được miễn” Tuy nhiên, trường hợp miễn trách nhiệm hình tồn trường hợp tội phạm thực giai đoạn chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt (chưa hồn thành), đồng thời khơng phụ thuộc tội phạm (tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) Trường hợp hành vi thực tế thực người phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm tội khác, người phải chịu trách nhiệm hình tội phạm Như vậy, quy định vừa mang tính nhân đạo đồng thời thể nguyên tắc pháp chế, công đường lối xử lý, cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quan hệ xã hội khỏi tội phạm xâm hại đe dọa xâm hại Tuy nhiên, Bộ luật Hình năm 1999 nước ta quy định việc áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm hình loại người đồng phạm - người thực hành (khi sử dụng thuật ngữ “việc phạm tội”) mà chưa quy định cụ thể rõ ràng việc áp dụng với ba loại người đồng phạm lại - người tổ chức, người xúi giục người giúp sức [7, tr.224] Tất nhiên, vấn đề hướng dẫn Mục I Nghị số 01-89/HĐTP ngày 19-04-1989 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, song cần nhà làm luật nước ta thức ghi nhận Bộ luật Hình năm 1999 hành 3.2 Miễn trách nhiệm hình sự chuyển biến tình hình Theo khoản Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999 người phạm tội “được miễn trách nhiệm hình sự, tiến hành điều tra, truy tố xét xử, chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội người phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội nữa” Theo đó, trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất bắt buộc hai trường hợp - a) Khi tiến hành điều tra, truy tố xét xử có chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội b) Khi tiến hành điều tra, truy tố xét xử có chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội Trước Bộ luật Hình năm 1985 trường hợp miễn có tính chất tuỳ nghi (quy định miễn) Do đó, điểm quan trọng thể xu hướng nhân đạo hóa pháp luật hình Việt Nam nói chung, việc áp dụng chế định nhân đạo Bộ luật Hình năm 1999 người phạm tội hành vi phạm tội họ Ngoài ra, Khoản bổ sung thêm giai đoạn truy tố (ngoài giai đoạn điều tra xét xử theo Điều 48 Bộ luật Hình năm 1985), người phạm tội miễn trách nhiệm hình hội đủ pháp lý điều kiện khác luật định Cũng Khoản Điều luật này, nhà làm luật nước ta không quy định áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm hình loại tội phạm nào, cho nên, áp dụng tất loại tội phạm (quy định Khoản Điều 8), miễn có đủ pháp lý chung (khi tiến hành điều tra, truy tố xét xử, chuyển biến tình hình) phải thuộc hai điều kiện nêu khoản điều luật - hành vi phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội người phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội Tuy nhiên, phân tách hai trường hợp không phù hợp với thực tiễn áp dụng Bởi lẽ, thực tế khơng thể miễn trách nhiệm hình cho người phạm tội tiến hành điều tra, truy tố xét xử chuyển biến tình hình, mà hành vi phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội người phạm tội nguy hiểm cho xã hội ngược lại [11, tr.3] 3.3 Miễn trách nhiệm hình sự ăn năn hối cải người phạm tội Theo khoản Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999 trường hợp “trước hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ việc, góp phần có hiệu vào việc phát điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp hậu tội phạm, miễn trách nhiệm hình sự” Xem xét trường hợp miễn cho thấy trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất tuỳ nghi (có thể miễn), trước hành vi phạm tội bị phát giác, người phải tự thú tội phạm chưa bị phát giác; phải khai rõ việc, góp phần có hiệu vào việc phát điều tra tội phạm (có nghĩa khai đầy đủ tất hành vi phạm tội mình, người đồng phạm khác, giúp đỡ quan điều tra phát tội phạm) Ngoài ra, với việc tự thú, người phạm tội phải chủ động ngăn chặn hậu tội phạm, có nghĩa chủ động làm cho hậu không xảy hạn chế tới mức thấp thiệt hại cho Nhà nước, cho tổ chức cho công dân Tuy nhiên, cần ý phân biệt tự thú với đầu thú, phân biệt hành vi chủ động ngăn chặn hậu với hành vi tự nguyện khắc phục hậu Theo đó, tự thú việc người phạm tội tự trình diện trước quan Nhà nước có thẩm quyền thơng báo hành vi phạm tội sau phạm tội trước hành vi phạm tội thân người bị phát hiện, đầu thú trường hợp người phạm tội khai báo trước quan Nhà nước có thẩm quyền hành vi phạm tội (mặc dù trốn tránh) sau tội phạm thân người bị phát Bên cạnh đó, hành vi tự nguyện khắc phục hậu hậu xảy rồi, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại mà họ gây ra, thiệt hại chủ yếu thiệt hại tài sản Còn hành vi chủ động ngăn chặn hậu chủ động làm cho hậu không xảy hạn chế tới mức thấp thiệt hại cho Nhà nước, cho tổ chức cho công dân Tương tự vậy, trường hợp miễn trách nhiệm hình theo chúng tơi nhà làm luật cần có hướng dẫn cụ thể số nội dung như: bị phát giác, phát giác - quan tư pháp hình có thẩm quyền hay nhân dân phát giác 3.4 Miễn trách nhiệm hình có định đại xá Cũng theo Khoản Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999 người phạm tội miễn trách nhiệm hình có định đại xá Đây trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất bắt buộc có văn đại xá Đại xá việc miễn trách nhiệm hình loại tội phạm người phạm tội định [16, tr.159] Theo quy định Hiến pháp nước ta có Quốc hội có thẩm quyền định đại xá (Khoản 10 Điều 84) Cơ sở để Quốc hội ban hành định đại xá thông thường có kiện lịch sử đặc biệt quan trọng đất nước, thể sách nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội Văn đại xá Quốc hội ban hành có hiệu lực tất hành vi phạm tội nêu văn xảy trước ban hành văn đại xá miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, khởi tố, truy tố xét xử phải đình chỉ, chấp hành xong hình phạt coi khơng có án tích Tuy nhiên, trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình thấy khơng phạm tội có văn đại xá có quyền u cầu Tòa án đưa xét xử Khi đưa xét xử thấy người khơng phạm tội Tòa án phải tun bố họ khơng phạm tội; trường hợp Tòa án xét thấy người có tội áp dụng văn đại xá để miễn trách nhiệm hình cho họ 3.5 Miễn trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội Khoản Điều 69 Bộ luật Hình năm 1999 quy định “người chưa thành niên phạm tội miễn trách nhiệm hình sự, người phạm tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, gây hại khơng lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ gia đình quan tổ chức nhận giám sát, giáo dục” Đây trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất tuỳ nghi thuộc thẩm quyền tất quan tư pháp hình có thẩm quyền tuỳ thuộc vào giai đoạn tố tụng hình tương ứng, đáp ứng đầy đủ pháp lý điều kiện luật định Điều khác với Bộ luật hình năm 1985 (Khoản Điều 59) thẩm quyền miễn trách nhiệm hình cho người chưa thành niên thuộc quan - Viện Kiểm sát nhân dân Như vậy, điều kiện để người chưa thành niên áp dụng chế định nhân đạo Bộ luật Hình năm 1999 khi: Thứ nhất, người phạm tội người chưa thành niên (Điều 68 Bộ luật Hình năm 1999) Thứ hai, tội phạm mà người thực phải tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, gây hại không lớn Về điều kiện này, khác với Bộ luật Hình năm 1985, Bộ luật Hình năm 1999 quy định điểm khơng người chưa thành niên phạm tội nghiêm trọng áp dụng miễn trách nhiệm hình mà quy định cho người chưa thành niên phạm tội nghiêm trọng xem xét miễn trách nhiệm hình Ngồi ra, tội phạm nghiêm trọng khác với quy định tội phạm nghiêm trọng Bộ luật Hình năm 1985 tội phạm nghiêm trọng Bộ luật Hình năm 1999 tội phạm gây nguy hại cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến bảy năm tù, tội phạm nghiêm trọng theo Bộ luật Hình năm 1985 tội phạm gây nguy hại cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội năm năm tù, tù chung thân tử hình Như vậy, Bộ luật Hình năm 1999 quy định theo hướng có lợi cho người chưa thành niên phạm tội, làm cho diện (phạm vi) người chưa thành niên miễn trách nhiệm hình rộng hơn, điều thể rõ nét chất nhân đạo pháp luật hình Việt Nam Thứ ba, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định luật (Khoản Điều 46 Bộ luật Hình năm 1999) không quy định luật (trong văn hướng dẫn áp dụng pháp luật Tòa án tự cân nhắc, xem xét trường hợp cụ thể ghi rõ án) Thứ tư, người gia đình quan, tổ chức giám sát, giáo dục Việc quy định điều kiện giúp cho người chưa thành niên có điều kiện sửa chữa sai lầm, tạo điều kiện để họ phát triển lành mạnh trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời góp phần xã hội hóa hoạt động giáo dục, cải tạo người phạm tội, đưa họ vào chịu giám sát, giáo dục gia đình xã hội Tuy nhiên, việc luật quy định “Người chưa thành niên phạm tội miễn trách nhiệm hình sự, người phạm tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, gây hại không lớn ” (Khoản Điều 69) dễ gây hiểu lầm mâu thuẫn với quy định “Tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến bảy năm tù” Bởi lẽ, có tội phạm nghiêm trọng lại gây hại khơng lớn, có tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng gây thiệt hại (hậu quả) không lớn mà Do đó, nội dung nên sửa thành “ tội phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại không lớn ” xác phù hợp Ngồi ra, luật chưa quy định rõ trường hợp gia đình theo dõi giáo dục, trường hợp quan, tổ chức giám sát giáo dục, quản lý ? 3.6 Miễn trách nhiệm hình người phạm tội gián điệp Tội gián điệp tội phạm đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia Đối với tội này, Nhà nước ta có đường lối xử lý nghiêm khắc kiên Bởi lẽ, ổn định giữ vững an ninh quốc gia vấn đề sống vơ quan trọng quốc gia Tuy vậy, tội phạm đặc biệt nguy hiểm song vào tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, Nhà nước ta có đường lối xử lý riêng người phạm tội trường hợp có pháp lý điều kiện định Vì vậy, Khoản Điều 80 Bộ luật Hình năm 1999 quy định "Người nhận làm gián điệp không thực nhiệm vụ giao tự thú, thành khẩn khai báo với quan Nhà nước có thẩm quyền miễn trách nhiệm hình sự" Đây trường hợp miễn trách nhiệm hình bắt buộc nhà làm luật sử dụng thuật ngữ “được miễn” Theo đó, người phạm tội lúc đầu cố ý nhận làm gián điệp sau q trình thực nhiệm vụ họ nhận hành vi vi phạm pháp luật bị quan Nhà nước có thẩm quyền phát thân phải chịu hình phạt nghiêm khắc ngồi gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trị đất nước Mặt khác, hồn cảnh, điều kiện dẫn đến việc người phạm tội bị ép buộc, mua chuộc hay bị dụ dỗ mà nhận nhiệm vụ, cung cấp tin tức cho nước Do vậy, họ không thực nhiệm vụ giao tự thú, khai báo thành khẩn với quan Nhà nước có thẩm quyền hành vi phạm tội vào tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội nhận thấy người phạm tội thực ăn năn hối cải nên việc truy cứu trách nhiệm với họ khơng cần thiết họ miễn trách nhiệm hình 3.7 & 3.8 Miễn trách nhiệm hình cho người phạm tội đưa hối lộ môi giới hối lộ Tội đưa hối lộ môi giới hối lộ ghi nhận Đoạn Khoản Điều 289 khoản Điều 290 Bộ luật Hình năm 1999 Về hành vi đưa hối lộ điều kiện để miễn trách nhiệm hình sự, ghi nhận đoạn Khoản Điều 289 Bộ luật Hình năm 1999 "người đưa hối lộ không bị ép buộc chủ động khai báo trước bị phát giác, miễn trách nhiệm hình hoàn trả lại phần toàn dùng để đưa hối lộ" Người phạm tội thực hành vi cấu thành tội đưa hối lộ nghĩa đưa yêu cầu người có chức vụ nhận tiền chấp nhận đòi hỏi hối lộ người có chức vụ họ phạm tội đưa hối lộ lẽ họ phải chịu trách nhiệm hình tội đưa hối lộ, song chưa bị phát giác, khơng bị ép buộc thân giữ kín mà khơng biết họ chủ động khai báo tự nhận hành vi phạm tội trước quan Nhà nước có thẩm quyền Với hành động thể họ tự ăn năn hối cải, khai báo hành vi phạm tội người phạm tội khác Vì vậy, pháp luật quy định trường hợp xem xét để miễn trách nhiệm hình với người phạm tội, thể tính nhân đạo pháp luật hình sự, hướng vào việc khuyến khích lẽ phải, động viên điều tốt, điều thiện người sau thực tội phạm Còn tội mơi giới hối lộ, Bộ luật Hình năm 1985 không quy định cho họ miễn trách nhiệm hình Điều có nghĩa trường hợp có đủ hành vi cấu thành tội mơi giới hối lộ người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình Đến Bộ luật Hình năm 1999 tội mơi giới hối lộ tách thành điều luật riêng biệt người phạm tội miễn trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Trường hợp ghi nhận Khoản Điều 290 Bộ luật Hình năm 1999 với nội dung "người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước bị phát giác, miễn trách nhiệm hình sự" Như vậy, hai trường hợp miễn phân tích trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất tuỳ nghi chúng áp dụng theo pháp lý điều kiện điều luật tương ứng quy định Điều thể sách hình Nhà nước ta nhằm nghiêm trị đối tượng nhận hối lộ, đồng thời có tác dụng động viên, khuyến khích người tố giác chủ động khai báo để phát sớm đấu tranh có hiệu tội phạm hối lộ 3.9 Miễn trách nhiệm hình người phạm tội không tố giác tội phạm Không tố giác tội phạm tội phạm quy định Điều 314 Bộ luật Hình năm 1999 Hành vi khơng tố giác tội phạm luôn thực hình thức khơng hành động Người phạm tội biết rõ có tội phạm xảy cố ý khơng báo cho quan có thẩm quyền biết Hành vi cấu thành tội phạm không tố giác tội phạm định quy định cụ thể (mà Điều 314 quy định dẫn chiếu Điều 313 Bộ luật Hình năm 1999) Tuy nhiên, người khơng tố giác tội phạm có hành vi can ngăn người phạm tội hạn chế tác hại tội phạm miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt (Khoản Điều 314) Trong trường hợp người phạm tội thực hành vi cấu thành tội phạm lẽ họ phải chịu trách nhiệm hình tội họ có điều kiện quy định Khoản Điều luật nên họ miễn trách nhiệm hình điều kiện bao gồm: Thứ nhất, người khơng tố giác tội phạm phải có hành động can ngăn người phạm tội thứ hai, người phạm tội hạn chế tác hại tội phạm Đây trường hợp miễn trách nhiệm hình có tính chất tuỳ nghi, có sở cho thấy, người khơng tố giác tội phạm có đủ luật định Song, so với quy định Bộ luật Hình năm 1985 Bộ luật Hình năm 1999 có điểm khác Cụ thể, quy định không tố giác tội phạm Điều 22 Bộ luật Hình năm 1999 có khoản việc loại trừ trách nhiệm hình cho người khơng tố giác tội phạm ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ chồng người phạm tội trừ trường hợp không tố giác tội phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia tội khác tội đặc biệt nghiêm trọng (cũng giống với Khoản Điều 314 Bộ luật này) 4 Một số kiến nghị Qua nghiên cứu quy định miễn trách nhiệm hình việc áp dụng thực tiễn, chúng tơi có số kiến nghị hoàn thiện quy phạm chế định Bộ luật Hình năm 1999 sau: Thứ nhất, trường hợp miễn trách nhiệm hình (trong Phần chung Phần tội phạm) Bộ luật cần có văn hướng dẫn cụ thể thống số khái niệm, vào điều kiện cụ thể mà phân tích Thứ hai, việc quy định trường hợp miễn trách nhiệm hình cụ thể rải rác điều luật, chương khác thuộc Phần chung Phần tội phạm Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 rõ ràng chưa chặt chẽ hợp lý kỹ thuật lập pháp Chính vậy, nhà luật nước ta cần có sửa đổi kịp thời kỹ thuật lập pháp cho phù hợp xác [7, tr.224] Thứ ba, nhà làm luật cần có văn cụ thể hóa tách biệt hai chế định miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt Luật quy định “Người phạm tội miễn hình phạt trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định Khoản Điều 46 Bộ luật này, đáng khoan hồng đặc biệt, chưa đến mức miễn trách nhiệm hình sự” (Điều 54) “Người khơng tố giác tội phạm có hành vi can ngăn người phạm tội hạn chế tác hại tội phạm miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt” (Khoản Điều 314) Ở đây, nhà làm luật nước ta có phân hóa hai chế định luật rõ ràng chưa có phân tách cụ thể chúng quy định tương ứng để thuận lợi cho thực tiễn áp dụng Bởi lẽ, miễn hình phạt miễn trách nhiệm hình khác sở áp dụng, điều kiện áp dụng, thẩm quyền áp dụng giai đoạn áp dụng tố tụng hình Người áp dụng miễn hình phạt họ chưa đến mức miễn trách nhiệm hình sự, người miễn trách nhiệm hình lại đương nhiên miễn hình phạt Ngồi ra, miễn hình phạt Tòa án định sau tun hình phạt cụ thể người phạm tội, miễn trách nhiệm hình quan khác áp dụng (cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Tòa án) Thứ tư, Bộ luật Hình năm 1999 hành, nhà làm luật nước ta quy định riêng trường hợp miễn trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội (Khoản Điều 69) giao người phạm tội cho gia đình quan, tổ chức nơi người cư trú, công tác giám sát, giáo dục, chưa quy định trường hợp miễn trách nhiệm hình khác Bởi lẽ, miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam biện pháp pháp lý cần tham gia rộng rãi quần chúng nhân dân, quan, tổ chức gia đình người miễn trách nhiệm hình để giám sát, giáo dục, giúp người phạm tội nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, lao động làm việc để trở thành người có ích cho xã hội Chính vậy, chúng tơi cho nhà làm luật nước ta cần quy định tất trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, người phạm tội phải bị gia đình quan, tổ chức nơi người cư trú làm việc (có thẩm quyền tương ứng) quản lý, giám sát giáo dục để tránh việc người phạm tội miễn trách nhiệm hình lại tái phạm tội vi phạm pháp luật Có nâng cao hiệu việc kết hợp biện pháp cưỡng chế hình Nhà nước với biện pháp tác động xã hội việc giáo dục, cải tạo người phạm tội, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết cao Và cuối cùng, thứ năm, để phù hợp với thực tiễn xét xử pháp luật hình nước, góp phần nhân đạo hóa sách hình Nhà nước giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền theo chúng tơi Bộ luật Hình năm 1999, nhà làm luật nước ta cần phải bổ sung thêm số trường hợp miễn trách nhiệm hình khác như: miễn trách nhiệm hình cho người phạm tội người bị hại rút yêu cầu khởi tố, miễn trách nhiệm hình cho người trốn khỏi nơi giam, miễn trách nhiệm hình sự hòa hỗn người bị hại người phạm tội, miễn trách nhiệm hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Hình nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1985, 1999 Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2003 Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 – Tập I, Phần chung, Tập thể tác giả TS ng Chu Lưu chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001 Lê Cảm, Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 1/2001 Lê Cảm, Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 2/2001 Lê Cảm, Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình (Tập III), NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, 2000 Lê Cảm, Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, sách: Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, Tập thể tác giả TSKH Lê Cảm chủ biên, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, 2002 Nguyễn Ngọc Chí, Chế định miễn trách nhiệm hình Luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học (KHXH), số 4/1997 Thái Quế Dung, Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật Hình sự, Tạp chí Kiểm sát, Chun đề Bộ luật Hình sự, số 4/1999 10 Trần Văn Độ, Chương IV – Trách nhiệm hình sự, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả TSKH Lê Cảm chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 11 Phạm Hồng Hải, Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12/2001 12 Phạm Mạnh Hùng, Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình sự, Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 2/1993 13 Phạm Mạnh Hùng, Về chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 8/1995 14 Phạm Mạnh Hùng, Chế định trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003 15 Đỗ Ngọc Quang Chương IV Phần thứ 3, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung) Tập thể tác giả, Trường Đại học Cảnh sát, Hà Nội, 1995 16 Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 Phần chung, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000 17 Lê Thị Sơn, Chương I – Trách nhiệm hình sự, sách: Trách nhiệm hình hình phạt, Tập thể tác giả PGS TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, NXB Cơng an Nhân dân, Hà Nội, 2001 18 Kiều Đình Thụ, Tìm hiểu Luật hình Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh, 1996 19 Trịnh Quốc Toản, Chương XV - Miễn giảm hình phạt, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 20 Võ Khánh Vinh, Chương XVIII – Miễn trách nhiệm hình sự, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả PGS TS Võ Khánh Vinh chủ biên, NXB Giáo dục, 2001 21 Trương Quang Vinh, Chương XII – Trách nhiệm hình hình phạt, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam, Tập thể tác giả PGS TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, NXB Cơng an Nhân dân, Hà Nội, 2002 22 Đào Trí Úc, Bình luận Điều 48 – Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, Chương VI sách: Mơ hình lý luận Bộ luật Hình Việt Nam (Phần chung), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993 ABOUT THE PROVISION OF CRIMINAL LIABILITY EXEMPTION IN VIETNAM CRIMINAL CODE OF 1999 Trinh Tien Viet Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi Exemption of criminal liability is a humanity provision of in Vietnam criminal law, actached to and has the same basic with criminal liability Through studying about the provision of criminal liability exemption, to combine with practice, the author has anlyzed and cleared some problems, including: - The first, the conception of criminal liability exemption - The second, features of criminal liability exemption - And the third, cases of criminal liability exemption in Vietnam criminal Code of 1999 Throuugh those analization, the author conclusion and has propose to perfect provision of the provision criminal liability exemption in present Vietnam criminal Code of 1999 ... pháp luật hình quy định Thứ năm, miễn trách nhiệm hình ln gắn liền quan hệ chặt chẽ với chế định trách nhiệm hình luật hình Việt Nam Khái niệm sở miễn trách nhiệm hình xuất phát từ khái niệm sở trách. .. quy định pháp luật hình có liên quan, góc độ khoa học luật hình sự, theo chúng tơi khái niệm miễn trách nhiệm hình định nghĩa sau: Miễn trách nhiệm hình chế định nhân đạo pháp luật hình Việt Nam. .. dụng trách nhiệm hình hình phạt có pháp lý điều kiện cho phép Các trường hợp miễn trách nhiệm hình quy định Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 Qua tìm hiểu quy phạm chế định miễn trách nhiệm hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 20 VỀ CHẾ ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999pdf, Com 20 VỀ CHẾ ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay