Com 19 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH PHẠT QUẢN CHẾ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMpdf

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:07

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH PHẠT QUẢN CHẾ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Trịnh Quốc Toản(*) Đặt vấn đề Hình phạt bổ sung phận cấu thành hệ thống hình phạt quy định khoản Điều 28 Phần tội phạm BLHS, thể phong phú cân đối hệ thống hình phạt Cũng hình phạt chính, hình phạt bổ sung biện pháp cưỡng chế Nhà nước quy định Bộ luật hình (BLHS) Tòa án nhân dân áp dụng người phạm tội, phản ánh đánh giá Nhà nước hành vi phạm tội người thực hành vi Tuy loại hình phạt không phép tuyên độc lập mà áp dụng kèm theo hình phạt loại tội phạm cụ thể, lại có ý nghĩa vai trò quan trọng Bởi lẽ việc kết hợp chặt chẽ hợp lý hình phạt với hình phạt bổ sung định hình phạt làm tăng sức mạnh cưỡng chế giáo dục hình phạt chính, làm cho hình phạt thực cách triệt để, đạt mục đích phòng ngừa riêng phòng ngừa chung, giúp cho Tòa án thực nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình (TNHS) hình phạt, đảm bảo cơng xã hội pháp chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Hình phạt bổ sung có vai trò quan trọng vậy, thực tiễn áp dụng thường bị quan có thẩm quyền coi nhẹ có trường hợp bị áp dụng tuỳ tiện, không pháp luật, không thống Trong khuôn khổ viết chúng tơi khơng có tham vọng trình bày tồn hình phạt bổ sung quy định pháp luật hình nước ta mà đề cập tới quản chế - hình phạt bổ sung có nhiều vướng mắc khơng quy định pháp luật hình hành mà nhận thức áp dụng Hình phạt quản chế Luật Hình nước ta từ năm 1945 đến 2.1 Với thành công tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945, nước nhà độc lập Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Trong điều kiện chưa xây dựng hệ thống pháp luật Nhà nước kiểu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 47 ngày 10/10/1945 cho phép tạm thời áp dụng pháp luật chế độ cũ với điều kiện không trái với nguyên tắc độc lập nước Việt Nam thể Dân chủ Cộng hoà Chiểu theo Sắc lệnh này, áp dụng số điều luật quy định hình phạt bổ sung (còn gọi bổ túc hình) Bộ luật Hình chế độ cũ có hiệu lực áp dụng kỳ, Bộ luật Hình Bắc Kỳ hay gọi Hình luật An Nam; Bộ luật hình Trung Kỳ hay gọi Hình luật Hồng Việt; Bộ luật Hình pháp tu hay gọi Hình Canh cải Trong hình phạt bổ sung áp dụng người phạm tội có hình phạt quản thúc từ đến hai mươi năm có tính chất hình phạt quản chế quy định sau Hình phạt quản thúc áp dụng đến có Sắc luật số 175-SL ngày 18/8/1953 quy định biện pháp quản chế Sắc luật gồm có 12 điều quy định tương đối tồn diện mục đích, phạm vi áp dụng, kỷ luật quản chế người bị áp dụng, thời hạn quản chế, quan có thẩm quyền định thi hành việc quản chế, nhiệm vụ nhân dân việc quản chế thể thức thi hành Theo Điều 1, Sắc luật 175 “quản chế dùng quyền lực quyền nhân dân để xử lý phần tử phạm tội với cách mạng, với nhân dân, tội chưa đáng phạt tù, mãn hạn tù, chưa thực hối cải” Nó có mục đích ngăn ngừa phần tử nói hoạt động trái phép đồng thời cải tạo chúng thành người tốt Cũng theo Sắc luật biện pháp quản chế Ủy ban kháng chiến hành tỉnh Toà án nhân dân (thường) tỉnh, khu Toà án nhân dân đặc biệt áp dụng, có nghĩa vừa áp dụng với tư cách biện pháp cưỡng chế hành chính, vừa hình phạt hình sự, áp dụng bọn địa chủ, cường hào có tội nhẹ; bọn làm gián điệp, bọn tham gia đảng phái phản động, nói chung bọn làm tay sai cho địch tội nhẹ mà chưa thực hối cải; bọn lưu manh trước chuyên sống trộm cắp; kẻ mãn hạn tù chưa thực hối cải Người bị quản chế phải chịu số kỷ luật quản chế định như: phải tuân theo pháp luật phủ quy ước nhân dân xã; bắt buộc phải lao động mà sinh sống để cải tạo thành người tốt; lại xã Muốn ngồi xã phải công an xã cho phép Đối với trường hợp đặc biệt phải công an cấp (huyện tỉnh) cho phép; không làm nghề nghiệp mà chúng lợi dụng để tiếp tục hoạt động trái phép; kỳ hạn phải đến trình diện với Công an xã để báo cáo sinh hoạt cố gắng sửa chữa mình; lúc quyền gọi phải đến ngay; biết kẻ có âm mưu hành động trái phép phải báo cáo với quyền Người bị quản chế bị quyền công dân thời gian quản chế Thời hạn quản chế từ đến năm, thời hạn giảm Nếu kẻ bị quản chế không chịu sửa chữa, thời hạn quản chế tăng thêm từ tháng đến năm (Điều 5,6,7 Sắc luật 175) Nghị định số 298-TTg ngày 18/8/1953 Chính phủ cụ thể hoá quy định Sắc luật số 175-SL ngày 18/8/1953, Điều Nghị định quy định Ủy ban kháng chiến hành phải ý tránh làm cản trở việc làm ăn sinh sống người bị quản chế, không đặt thêm kỷ luật khác điều quy định Sắc luật 175 nói Tuyệt đối khơng đánh đập, hành hạ, sỉ nhục người bị quản chế Điều Nghị định quy định người bị quản chế không làm nghề như: chụp ảnh, khắc dấu, mở nhà in; làm bán chữa vũ khí, thuốc nổ, đồ dùng điện khí, vơ tuyến điện; mở hàng cơm, quán trọ, hàng cà phê, rạp hát, làm nghề cắt tóc; chế tạo, bn bán thứ thuốc chữa bệnh, làm nghề thầy thuốc, thầy lang; dạy học, mở hiệu sách Sau thời gian áp dụng văn pháp luật hình phạt quản chế, Tồ án Nhân dân tối cao hướng dẫn: “quản chế biện pháp phòng ngừa cải tạo chỗ áp dụng số đối tượng định nhân dân lao động” (Mục chương III Lời tổng kết hội nghị tổng kết công tác năm 1967 Toà án Nhân dân tối cao), “việc xử phạt quản chế áp dụng hạng người theo quy định Sắc luật số 175/SL ngày 18/8/1953, không xử quản chế người dân lao động nói chung người nhân thân khơng xấu, máu mê hay hội mà phạm tội cờ bạc” (Bản tổng kết số 9-NCPL ngày 8/1/1968 Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn đường lối xét xử tội cờ bạc) Trong năm tiếp theo, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn - đấu tranh giải phóng Miền Nam, Xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc tiến tới thống nước nhà, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành đạo luật hình quan trọng, Pháp lệnh trừng trị tội phản cách mạng ngày 30/10/1967; Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970 Theo quy định pháp lệnh này, hình phạt quản chế với tư cách hình phạt phụ quy định áp dụng tuỳ nghi (có thể) số tội phạm cụ thể thời hạn từ năm đến năm năm Sau Miền Nam giải phóng, Hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam ban hành Sắc luật số 03/SL-76 ngày 15/3/1976 quy định tội phạm hình phạt Điều 11 Sắc luật 03 quy định quản chế hình phạt phụ áp dụng bắt buộc tội phản cách mạng với thời hạn từ năm đến năm năm Phạm tội khác, trường hợp có tính chất chun nghiệp áp dụng hình phạt từ năm đến năm năm sau mãn hạn tù Trên sở kết nghiên cứu hình phạt quản chế năm trước pháp điển hoá lần thứ pháp luật hình năm 1985, đưa số nhận xét sau: - Trong giai đoạn này, chưa có BLHS nên hình phạt nói chung hình phạt quản chế nói riêng chưa nhà làm luật xây dựng thành chế định độc lập mà quy định rải rác văn pháp luật đơn hành (luật, sắc lệnh, pháp lệnh, nghị định, thông tư ) - Quản chế biện pháp cưỡng chế có tính chất hành thuộc thẩm quyền Ủy ban hành chính, thời gian từ đến năm (Sắc luật số 175/SL ngày 18/8/1953) đồng thời hình phạt hình thuộc thẩm quyền Tồ án nhân dân Về mặt hình phạt, vừa hình phạt thời gian từ đến ba năm (Sắc luật số 175/SL ngày 18/8/1953), vừa hình phạt phụ mà chủ yếu hình phạt phụ-thời gian từ đến năm năm (xem khoản Điều 18 Mục III Pháp lệnh trừng trị tội phản cách mạng ngày 30/10/1967; khoản điều 20 chương III Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa khoản Điều 16 chương III Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970) Thực tiễn áp dụng hình phạt cho thấy Tồ án áp dụng với tư cách hình phạt đối tượng phần tử nguy hiểm tội phạm hành không nghiêm trọng Còn áp dụng quản chế với tư cách hình phạt phụ thời hạn lại từ đến năm năm đối tượng phần tử nguy hiểm đồng thời lại phạm tội tương đối nghiêm trọng nghiêm trọng, trường hợp vừa phải bị xử phạt tù vừa phải bị quản chế 2.2 Do nguyên nhân khách quan chủ quan khác nên trước Nhà nước ta chưa có điều kiện soạn thảo ban hành Bộ luật hình sự, quy định tồn diện thống vấn đề tội phạm, hình phạt vấn đề khác có liên quan đến trách nhiệm hình sự, dẫn đến tình trạng Nhà nước ban hành văn pháp luật đơn hành văn quy định vấn đề riêng lẻ Thậm chí có trường hợp văn pháp luật lại chứa đựng lẫn lộn quy phạm hình với quy phạm quản lý hành chính, ví dụ Sắc luật số 175/SL ngày 18/8/1953 nêu Chính điều pháp luật hình giai đoạn không đầy đủ, thiếu đồng thống nhất, kỹ thuật lập pháp hình hạn chế khơng nói yếu dẫn đến hạn chế hiệu áp dụng sách hình Nhà nước ta đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm Để đáp ứng yêu cầu hồn thiện hệ thống pháp luật có pháp luật hình sự, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chế độ kinh tế- trị xã hội Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân lĩnh vực khác trật tự pháp luật XHCN, sở góp phần tích cực vào việc thực thắng lợi nhiệm vụ chiến lược cách mạng giai đoạn xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN, ngày 27/6/1985 Quốc hội khoá VII thông qua BLHS nước ta BLHS năm 1985 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1986) thể rõ ràng sách hình Nhà nước ta, quy định tập trung thống vấn đề tội phạm, hình phạt vấn đề khác có liên quan tới trách nhiệm hình Về hình phạt, lần BLHS quy định hệ thống hình phạt với đa dạng loại hình phạt hình phạt bổ sung quản chế hình phạt bổ sung áp dụng kèm theo hình phạt trường hợp điều luật tội phạm có quy định (khoản Điều 21 BLHS) Với Điều 30 BLHS năm 1985, lần chế định hình phạt quản chế quy định cách đầy đủ thống sau: “Quản chế hình phạt buộc người bị kết án phải cư trú, làm ăn sinh sống cải tạo địa phương định, kiểm sốt, giáo dục quyền nhân dân địa phương Trong thời gian quản chế, người bị kết án không tự ý khỏi nơi cư trú, bị tước số quyền công dân theo Điều 31 bị cấm làm số nghề công việc định Quản chế áp dụng người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm trường hợp khác luật quy định Thời hạn quản chế từ đến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù” Trên sở Điều 21 30 nêu trên, nhà làm luật quy định hình phạt quản chế áp dụng tuỳ nghi bắt buộc- mà phần lớn bắt buộc thời hạn từ đến năm năm tội phạm cụ thể quy định 46 điều luật tội phạm Phần tội phạm BLHS 2.3 Trong trình áp dụng BLHS năm 1985 thấy bộc lộ hạn chế lớn, đặc biệt chưa thể chế hố sách hình Nhà nước thời kỳ đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN… Đứng trước đòi hỏi cấp bách sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh chống tội phạm thực tiễn áp dụng PLHS, Quốc hội khố X thơng qua BLHS ngày 21/12/1999 có hiệu lực từ ngày 1/7/2000 thay BLHS năm 1985 Về hình phạt quản chế, BLHS năm 1999 quy định khoản Điều 28 Điều 38 Nghiên cứu cho thấy BLHS có tiếp thu kế thừa chế định BLHS năm 1985, có số điểm sửa đổi, bổ sung mới, là: - Để tránh nhận thức sai lầm xét xử hình phạt áp dụng người phạm tội bị phạt hình phạt quy định BLHS, nên Điều 38 BLHS năm 1999 bổ sung thêm từ phạt tù đằng sau cụm từ người bị kết án, đồng thời xuất phát từ quan điểm tội phạm hình phạt hình quy định BLHS nên nhà làm luật thay cụm từ luật quy định cụm từ luật quy định - BLHS năm 1999 thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt quản chế Trong BLHS năm 1985 quy định hình phạt quản chế áp dụng tội phạm quy định 46 điều luật tội phạm cụ thể, BLHS năm 1999 quy định hình phạt tội phạm quy định 29 điều luật tội phạm, đồng thời tội phạm luật quy định cho phép Tồ án có thẩm quyền áp dụng chủ yếu có tính chất tuỳ nghi Chỉ tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy, khoản Điều 221 quy định việc áp dụng bắt buộc loại hình phạt việc lựa chọn với hình phạt cấm cư trú; - Nếu BLHS năm 1985 thường quy định hình phạt bổ sung nói chung hình phạt quản chế nói riêng điều luật riêng cuối chương phần tội phạm BLHS để áp dụng cho tội phạm thuộc chương đó, BLHS năm 1999, ngoại trừ Điều 92 quy định hình phạt bổ sung chung cho nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhà làm luật quy định cụ thể hình phạt bổ sung (bao gồm hình phạt quản chế) cho tội phạm cụ thể điều luật quy định tội phạm - Đối với tội phạm cụ thể có quy định hình phạt quản chế thơng thường nhà làm luật quy định lựa chọn với hình phạt cấm cư trú với số hình phạt bổ sung khác, ví dụ Điều 92 quy định: “Người phạm tội quy định chương bị tước só quyền cơng dân từ đến năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ đến năm, tịch thu phần toàn tài sản” Khái niệm, nội dung, phạm vi áp dụng hình phạt quản chế theo Luật hình hành Quản chế hình phạt bổ sung áp dụng người bị kết án phạt tù tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm trường hợp khác Bộ luật hình quy định, buộc người phải cư trú, làm ăn sinh sống cải tạo địa phương định từ năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù, có kiểm sốt, giáo dục quyền nhân dân địa phương ” (xem Điều 38 BLHS Điều Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 Chính phủ) So với hình phạt cấm cư trú, quản chế có tính chất nghiêm khắc hơn, lẽ hình phạt hạn chế quyền tự cư trú người bị kết án mức cao Người bị kết án cư trú địa phương định, thông thường nơi quản chế nơi sinh quán trú quán người bị kết án, nơi khác thích hợp Họ bị tước số quyền công dân như: quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu quan quyền lực Nhà nước; quyền làm việc quan Nhà nước quyền phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân Việc tước số quyền công dân nêu bắt buộc áp dụng người bị quản chế Trong thời gian quản chế, người bị kết án bị cấm hành nghề công việc định Những nghề công việc định mà người bị phạt quản chế bị cấm làm Toà án định, vào trường hợp phạm tội cụ thể yêu cầu giáo dục, cải tạo người bị kết án Trên sở quy định BLHS năm 1999 hình phạt quản chế Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 việc hướng dẫn thi hành hình phạt quản chế Nghị định quy định nghĩa vụ người bị quản chế như: Sau chấp hành xong hình phạt tù, người bị quản chế phải trở địa phương nơi mà án định nơi quản chế trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã, xuất trình giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù; trình làm ăn sinh sống cải tạo, người bị quản chế phải chịu quản lý, giám sát, giáo dục quyền nhân dân địa phương, không tự ý rời khỏi nơi quản chế Họ phải chấp hành nghiêm chỉnh sách, pháp luật Nhà nước quy định quyền địa phương; tích cực học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội Thường xun tháng lần vào đầu tháng, người bị quản chế phải trình diện báo cáo với quyền cấp xã nơi quản chế việc chấp hành quy định quản chế Khi Ủy ban nhân dân cấp yêu cầu, phải có mặt địa điểm quy định trả lời vấn đề có liên quan, vắng mặt phải có lý đáng Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 không quy định nghĩa vụ mà quy định quyền người bị quản chế, họ có quyền sinh sống với gia đình địa phương nơi quản chế; có quyền lựa chọn nghề nghiệp, cơng việc lao động thích hợp, trừ nghề cơng việc định bị cấm theo định Toà án ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị định số 8/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 Chính phủ; hưởng thành lao động làm theo quy định pháp luật Người bị quản chế tự lại phạm vi xã, phường, thị trấn nơi quản chế Nếu có lý đáng, đồng ý Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thi hành hình phạt quản chế có giấy phép quan có thẩm quyền, người bị quản chế rời khỏi phạm vi xã, phường, thị trấn nơi quản chế thời hạn định để giải việc cá nhân Thời hạn người bị quản chế phép rời khỏi địa phương nơi quản chế người có thẩm quyền cấp giấy phép định, lần không ngày; Theo khoản Điều 57 BLHS điều 14 Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 Chính phủ, người bị quản chế chấp hành nửa thời hạn hình phạt có nhiều tiến thành thật hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành sách, pháp luật Nhà nước, quy định quyền địa phương quy định quản chế theo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế, Toà án nhân dân cấp huyện nơi chấp hành án định miễn việc chấp hành phần hình phạt lại Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 Chính phủ quy định rõ trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế với tư cách quan thi hành hình phạt quản chế phải tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi việc người bị quản chế trình diện; lập hồ sơ quản lý, theo dõi người bị quản chế; quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để người bị quản chế làm ăn, sinh sống, lao động, học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội báo cho Chánh án Toà án định thi hành án; định kỳ ba tháng lần, nhận xét, đánh giá, làm báo cáo chung trình chấp hành án người bị quản chế, gửi Trưởng công an cấp huyện; làm văn đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế lại cho người bị quản chế kèm theo tài liệu liên quan có để gửi Công an cấp huyện làm thủ tục chuyển Toà án cấp huyện xem xét định theo quy định pháp luật, thoả mãn điều kiện theo luật định; cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời hạn quản chế cho người bị quản chế Giấy chứng nhận gửi cho Toà án định thi hành án Công an cấp huyện nơi quản chế Điều 38 BLHS quy định hình phạt quản chế áp dụng người bị kết án phạt tù tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm trường hợp khác Bộ luật Hình quy định Như theo quy định Điều 38 phần tội phạm Bộ luật hình năm 1999 hình phạt quản chế áp dụng ba trường hợp sau: a) Hình phạt quản chế áp dụng người bị kết án phạt tù tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định chương XI Phần tội phạm BLHS; b) Hình phạt quản chế áp dụng người bị kết án phạt tù trường hợp tái phạm nguy hiểm; c) Hình phạt quản chế áp dụng người bị kết án phạt tù trường hợp khác Bộ luật hình quy định Theo Nghị số 01/2000 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ngày 4/8/2000 hướng dẫn áp dụng số quy định Phần chung Bộ luật Hình năm 1999 thì: "Chỉ trường hợp mà Điều 92 điều luật quy định tội phạm hình phạt Bộ luật Hình năm 1999 có quy định hình phạt bổ sung quản chế, áp dụng loại hình phạt bổ sung này” Nghiên cứu Phần tội phạm Bộ luật Hình năm 1999 cho thấy có 29 điều luật quy định cho phép áp dụng hình phạt quản chế tội phạm cụ thể, tội xâm phạm an ninh quốc gia (từ Điều 78 đến Điều 91); tội giết người (khoản Điều 101); tội mua bán phụ nữ (khoản Điều 119); tội mua bán, đánh tráo chiếm đoạt trẻ em (khoản Điều 120); tội cướp tài sản (khoản Điều 133); tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (khoản Điều 134); tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (khoản Điều 197); tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ (khoản Điều 221); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân (khoản Điều 230); tội phá huỷ cơng trình, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia (khoản Điều 231; tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt vật liệu nổ khoản Điều 232); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ (khoản Điều 233); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt chất phóng xạ (khoản Điều 236); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất độc (khoản Điều 238); tội dụ dỗ, ép buộc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp (khoản Điều 252); tội chứa dâm (khoản Điều 254) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định hình phạt quản chế Mặc dù xây dựng sở tiếp thu kế thừa quy định hình phạt quản chế BLHS năm 1985 có bổ sung định, với kết nghiên cứu, phân tích quy định hình phạt quản chế BLHS năm 1999 cho thấy có vướng mắc hạn chế định cần khắc phục, là: a) Điều 38 quy định: “Quản chế hình phạt buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống cải tạo địa phương định, kiểm sốt, giáo dục quyền nhân dân địa phương” Như vậy, điều luật xác định rõ hình phạt quản chế áp dụng kèm theo hình phạt tù, khơng áp dụng kèm với hình phạt khác cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tử hình Tuy nhiên, BLHS quy định hệ thống hình phạt lại có hai hình phạt tù: Tù có thời hạn tù chung thân nên có nhận thức không thống nghiên cứu thực tiễn: Có người cho hình phạt quản chế áp dụng kèm theo khơng hình phạt tù có thời hạn mà tù chung thân, người bị kết án tù chung thân, thực tiễn thi hành án khơng có trường hợp phải thụ hình đời trại giam, thường họ giảm án, tha tù trở chung sống với gia đình xã hội, hình phạt quản chế áp dụng kèm theo hình phạt tù chung thân Nhưng theo nhận thức đại đa số, hình phạt quản chế áp dụng kèm theo hình phạt tù có thời hạn, theo quy định luật cách hiểu truyền thống người bị phạt tù chung thân bị cách ly vĩnh viễn khỏi sống xã hội, phải tù suốt đời trường hợp ấy, Tồ án khơng thể tun hình phạt quản chế kèm theo mà chắn hình phạt có thi hành hay khơng Ngồi với quy định đoạn cuối Điều 38 “Thời hạn quản chế từ năm đến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù” thể rõ ý chí nhà làm luật quản chế áp dụng kèm theo hình phạt tù có thời hạn Chúng tơi chí với cách giải thích Tuy nhiên cần phải hiểu pháp luật có đặc thù riêng đòi hỏi tuân thủ mặt hình thức chặt chẽ mặt ngơn ngữ, rõ ràng xác câu chữ, khơng dễ tính xác định, tính rõ ràng người ta không hiểu nhà làm luật muốn gì, cho phép làm gì, cấm gì, cấm hậu quy phạm không thực thực thực sai lĩnh vực áp dụng pháp luật Chính chúng tơi đề nghị bổ sung thêm cụm từ có thời hạn đằng sau cụm từ người bị kết án phạt tù cụm từ chấp hành xong hình phạt tù để tránh nhận thức khơng thống nêu b) Điều 38 BLHS năm 1999 quy định nội dung hình phạt quản chế chưa đầy đủ dẫn đến có tuỳ tiện việc áp dụng cần phải bổ sung thêm quy định là: thời gian quản chế người bị kết án không tự ý khỏi nơi cư trú phải chịu số nghĩa vụ định theo quy định pháp luật, bị tước số quyền công dân theo Điều 39 Bộ luật bị cấm hành nghề làm công việc định c) Theo quy định Điều 38 phạm vi áp dụng hình phạt quản chế hình phạt áp dụng kèm theo hình phạt tù người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm trường hợp khác luật quy định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn: "Chỉ trường hợp mà Điều 92 điều luật quy định tội phạm hình phạt BLHS năm 1999 có quy định hình phạt bổ sung quản chế, áp dụng loại hình phạt bổ sung này” Sự hướng dẫn Toà án tối cao nêu hoàn toàn xác phù hợp với nguyên tắc pháp chế hình phạt “nulla poena sine lege” Sự hướng dẫn có tính chất bắt buộc phải thi hành Toà án nhân dân cấp Tuy nhiên, nghiên cứu quy định Phần tội pham BLHS hành liên quan tới hình phạt quản chế cho thấy: Việc áp dụng hình phạt quản chế trường hợp phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia khơng có khó khăn lớn, trường hợp cần người phạm tội bị xử phạt tù có thời hạn Tồ án lựa chọn áp dụng hình phạt quản chế họ Vướng mắc áp dụng lại xảy tội phạm khác mà điều luật tội phạm cụ thể có quy định hình phạt quản chế Kết phân tích tồn điều luật không quy định điều kiện người phạm tội phải trường hợp tái phạm nguy hiểm áp dụng hình phạt quản chế Như có hai cách hiểu khác nhau: Theo cách hiểu thứ cần người phạm tội mà điều luật tội phạm có quy định hình phạt quản chế, họ bị phạt tù có thời hạn Tồ án lựa chọn hình phạt bổ sung để áp dụng kèm theo, không cần họ phải thỏa mãn điều kiện tái phạm nguy hiểm Ở có câu hỏi đặt là: trường hợp người tái phạm nguy hiểm bị áp dụng hình phạt quản chế ? Hiểu theo nghĩa thứ hai trường hợp người phạm tội phạm tội mà điều luật quy định cho phép áp dụng hình phạt quản chế bị xử phạt tù có thời hạn Tồ án áp dụng hình phạt bổ sung họ họ tái phạm nguy hiểm (không quan trọng tái phạm nguy hiểm quy định tình tiết định khung tăng nặng tội tình tiết tăng nặng quy định khoản Điều 48 BLHS) Một câu hỏi khác lại đặt ra: Thế hình phạt quản chế áp dụng trường hợp khác BLHS năm 1999 quy định trường hợp nào? Chắc chắn nhận câu trả lời thoả đáng, có thiếu đồng thống quy phạm phần chung quy phạm Phần tội phạm BLHS Để khắc phục thiếu sót thiết nghĩ nhà làm luật cần phải bổ sung tình tiết tái phạm nguy hiểm điều kiện để áp dụng hình phạt quản chế số tội phạm định mà điều luật tội phạm có quy định hình phạt Ví dụ: hình phạt bổ sung quy định áp dụng tội cướp tài sản khoản Điều 133 BLHS nên quy định sau: Người phạm tội bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, tịch thu phần toàn tài sản Nếu tái phạm nguy hiểm người phạm tội bị phạt quản chế cấm cư trú từ năm đến năm năm Có phân biệt rõ ràng trường hợp mà Điều 38 BLHS quy định áp dụng hình phạt quản chế người phạm tội d) Theo cần thiết mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt số tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trộm cắp tài sản, lừa đảo, cướp giật tài sản mà người phạm tội có nhân thân xấu, loại lưu manh chuyên nghiệp, phạm tội trường hợp tái phạm nguy hiểm; e) Các hình phạt bổ sung có hình phạt quản chế quy định Điều 92 áp dụng chung tất tội xâm phạm an ninh quốc gia thể xu hướng đơn giản hố Tuy nhiên lại thiếu tính hợp lý cấu trúc Phần tội phạm BLHS Điều luật quy định riêng hình phạt lại cấu với quy phạm quy định tội phạm cụ thể, đồng thời việc hình phạt bổ sung quy định chung cho nhóm tội phạm khó việc phân hố tội phạm, cá thể hố trách nhiệm hình khơng thuận tiện cho việc áp dụng Toà án nhân dân cấp Mặt khác nghiên cứu Điều 92 cho thấy có quy định không chặt chẽ, cần phải thay dấu phẩy liên từ nối hình phạt quản chế với hình phạt cấm trú, thực tế lý luận hai loại hình phạt đồng thời áp dụng kèm theo hình phạt người phạm tội Trên kết nghiên cứu hình phạt quản chế pháp luật hình hành nước ta Với kiến nghị nêu mong muốn góp phần vào việc tiếp tục hồn thiện chế định hình phạt quản chế nói riêng hình phạt bổ sung nói chung BLHS hình phạt đạt hiệu cao thực tiễn áp dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hoà, Hương Giang, Hình phạt bổ sung quy định Bộ Luật Hình năm, Tạp chí Tồ án, số 1/2001, tr.31 tiếp theo, 1999 Nguyễn Thị Mai, Một số vấn đề cần giải áp dụng quy định Điều 30 Bộ Luật Hình hình phạt bổ sung quản chế phạt tiền, Tạp chí Kiểm sát, số 1/2004, tr.41, 1999 Tồ án nhân dân tối cao, Hệ thống hoá luật lệ hình sự, tập 1, 1975 Tồ án nhân dân tối cao, Hệ thống hố Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự, 2003 Trịnh Quốc Toản, Khái niệm hình phạt, hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp, Giáo trình Luật Hình Việt Nam, tái lần hai, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.315 Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý-Bộ Tư pháp, Hình phạt Luật Hình Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 SOME ASPECTS ABOUT PROBATIONARY PENALTY IN VIETNAM’S CRIMINAL LAW Trinh Quoc Toan, LLM Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi The author traces the development of probationary penalty in Vietnam’s Criminal Law history from 1945 to the present and illustrates and analyses concept, nature, content, condition and application scope of probationary penalty in 1999 Vietnam’s Penal Code The author also gives out some proposals aiming at completing this penalty in 1999 Vietnam’s Penal Code, contributing to improving the efficiency of practical application activities of People’s Court ... trách nhiệm hình Về hình phạt, lần BLHS quy định hệ thống hình phạt với đa dạng loại hình phạt hình phạt bổ sung quản chế hình phạt bổ sung áp dụng kèm theo hình phạt trường hợp điều luật tội phạm... phạm hình phạt hình quy định BLHS nên nhà làm luật thay cụm từ luật quy định cụm từ luật quy định - BLHS năm 199 9 thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt quản chế Trong BLHS năm 198 5 quy định hình phạt. .. số quy định Phần chung Bộ luật Hình năm 199 9 thì: "Chỉ trường hợp mà Điều 92 điều luật quy định tội phạm hình phạt Bộ luật Hình năm 199 9 có quy định hình phạt bổ sung quản chế, áp dụng loại hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 19 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH PHẠT QUẢN CHẾ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMpdf, Com 19 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH PHẠT QUẢN CHẾ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMpdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay