Com 8 Hoà giải và tự thoả thuận trong tố tụng dân sựinh tế và lao độngpdf

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:06

Hoà giải tự thoả thuận tố tụng dân sự, kinh tế lao động Phân nhóm: Dân Mã tài liệu: Tác giả/Chủ biên: TS Phan Hữu Thư Nhà xuất bản: Tạp chí Dân chủ Pháp luật - Số 02/1999 Năm phát hành: 1999 Vật mang tin: Báo, Tạp chí Nơi lưu trữ: Phòng Tổ chức - Hành Hình thức khai thác: Đọc chỗ Download: Công nhận thỏa thuận đương “các đương thỏa thuận với nhau” Tòa án lập biên hòa giải thành đồng thời định công nhận thỏa thuận đương định có hiệu lực pháp luật Đối với trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải đương trước mở phiên tòa, đương thỏa thuận với việc giải vụ án, Tòa án định cơng nhận thỏa thuận đương khơng xảy vướng mắc Các vướng mắc chủ yếu phát sinh thủ tục tố tụng dân trường hợp đương thỏa thuận với phiên tòa sơ thẩm phiên tòa phúc thẩm Khi Tòa án cần áp dụng hình thức văn nào? Trong tố tụng dân sự, nêu, sau thụ lý vụ án, Tòa án tiến hành lấy lời khai nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thu thập tài liệu có liên quan, đồng thời tiến hành hòa giải, đương thỏa thuận với Tòa án lập biên hòa giải thành định công nhận thỏa thuận Tuy nhiên, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế không quy định 15 ngày (hoặc 10 ngày) cho Viện Kiểm sát đương phản đối thay đổi định cơng nhận thỏa thuận đương Trong Pháp lệnh khác có nói việc Tòa án khuyến khích đương thỏa thuận với đương thỏa thuận với Tòa án cơng nhận thỏa thuận Tuy vậy, pháp lệnh không quy định rõ thủ tục, hình thức hiệu lực loại văn cơng nhận thỏa thuận Thậm chí Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân sự, Điều 52 có quy định là: Trong trường hợp đương thỏa thuận với việc giải vụ án Hội đồng xét xử định cơng nhận thỏa thuận đó, khơng nói rõ hiệu lực định Trong trường hợp đương thỏa thuận với việc giải vụ án phiên tòa sơ thẩm quan điểm có khác Thì số người cho cần phải định công nhận thỏa thuận đương thủ tục quy trình định giống trường hợp Tòa án chủ động tiến hành hòa giải trước xét xử Một số khác lại cho Tòa án định khơng cần tn theo quy trình Tòa án chủ động tiến hành hòa giải mà đương thỏa thuận với tòa định ln định phát sinh hiệu lực định phúc thẩm Hoặc, tốt Tòa án án án đó, Tòa án cơng nhận thỏa thuận đương sự, án có hiệu lực án phúc thẩm Quan điểm cho cần án công nhận thỏa thuận đồng tình nhiều người phần lớn họ thẩm phán Song lại có ý kiến cho việc đương hòa giải với việc giải tranh chấp Tòa án chất giao dịch dân thơng thường thân thỏa thuận có hiệu lực từ thời điểm bên thỏa thuận có hiệu lực bắt buộc thực bên theo quy định Điều Bộ luật Dân sự, việc Tòa án định cơng nhận thỏa thuận đương vừa có tính cơng chứng vừa có tính cưỡng chế thi hành án, sau đương khơng tự nguyện thi hành Đối với trường hợp tòa án tiến hành hòa giải trước mở phiên tòa phúc thẩm phiên tòa phúc thẩm đương thỏa thuận với việc giải vụ án tòa án phải lập Hội đồng định để cơng nhận thỏa thuận Bở vì: Một là, vụ án Tòa án cấp sơ thẩm xét xử án, định Do đó, theo Điều 69 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân Tòa phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, sửa đổi án sơ thẩm hủy án sơ thẩm pháp luật không quy định thẩm phán cấp phúc thẩm có quyền định khác khơng liên quan đến án sơ thẩm Hai là, thỏa thuận đương giai đoạn phúc thẩm không bảo đảm đầy đủ tính chất giao dịch dân thơng thường Vì thỏa thuận hình thành bối cảnh qua việc xét xử sơ thẩm tòa án cấp sơ thẩm Hiện đặt tình trạng đương thực quyền kháng cáo hay Viện Kiểm sát thực việc kháng nghị Vì vậy, thẩm phán cấp phúc thẩm định vừa có tính phòng chừng vừa có tính cưỡng thi hành giai đoạn sơ thẩm Cho đến thời điểm Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hiệu lực pháp luật, vậy, ban hành Bộ luật tố tụng dân băn hiệu lực Vì vậy, quan niệm đặt vấn đề giải thích Điều 52 Điều 65 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân khác với việc đề xuất giải pháp cho việc xây dựng chế định Bộ luật tố tụng dân Do đó, việc giải thích quy định Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân hòa giải để áp dụng thống cho tất Tòa án tồn quốc quan điểm hồn tồn cần thiết Vì Bộ luật tố tụng dân sự, theo chúng tôi, nên quy định rõ ràng hiệu lực định công nhận thỏa thuận đương Giải pháp tốt nên quy định thẩm phán áp dụng thủ tục hòa giải tất giai đoạn tố tụng sau định cơng nhận thỏa thuận định có hiệu lực pháp luật Cụ thể phân biệt sau: a Hòa giải trước Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm: Trong giai đoạn này, Tòa án chủ động tiến hành bước hòa giải, mục đích hòa giải đương để đương đến thống với việc giải tranh chấp Thủ tục áp dụng giống tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động nhân gia đình (trừ loại việc theo quy định pháp luật không phép hòa giải) Thủ tục hòa giải Hội đồng hòa giải trước khởi kiện trước tòa án tranh chấp lao động khơng nằm khái niệm hòa giải nêu Trong trường hợp hòa giải thành, Thẩm phán phụ trách hòa giải định công nhận thỏa thuận đương định có hiệu lực Biên hòa giải thành văn bắt buộc cần phải có ghi lại diễn biến qúa trình hòa giải Bản thân biên hòa giải thư ký lập theo diễn biến qúa trình hòa giải sau hòa giải xong biên phải đọc lại cho người nghe (hoặc đưa cho người đọc) để ký vào với Thẩm phán thư ký Trên sở biên hòa giải thành, Thẩm phán định công nhận thỏa thuận đương b Hòa giải phiên tòa sơ thẩm: Bộ luật Tố tụng dân sự, kinh tế lao động nên quy định hòa giải phiên tòa sơ thẩm thủ tục bắt buộc (trừ việc không phép hòa giải theo quy định pháp luật) Tuy nhiên, việc hòa giải tiến hành tòa án Hội đồng xét xử trường hợp hòa giải thành Hội đồng xét xử định cơng nhận thỏa thuận Quyết định có hiệu lực pháp luật Khơng án trường hợp Hội đồng xét xử hòa giải thành Thực chất hòa giải thành phiên tòa hòa giải thành trước mở phiên tòa cơng nhận thỏa thuận đương Do đó, khơng thể chấp nhận định hòa giải thành trước mở phiên tòa (được tiến hành bở Thẩm phán-điều tiến hành theo thủ tục tố tụng kinh tế) lại có hiệu lực pháp luật ngay, định Hội đồng xét xử lại bị chống án kháng nghị theo trình tự phúc thẩm Khơng nên đặt vấn đề định đình việc giải vụ án trường hợp đương hòa giải thành với phiên tòa sơ thẩm Quyết định đình việc giải vụ án thực chất không giải dứt điểm quyền lợi ích hợp pháp đương c Hòa giải thành trước mở phiên tòa phúc thẩm: Vấn đề Thẩm phán xét xử phúc thẩm định trái với án định sơ thẩm không? Trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, án sơ thẩm chưa phát sinh hiệu lực pháp luật, theo chúng tôi, giai đoạn nên phân biệt hai trường hợp: Trường hợp có kháng cáo đương trường hợp có kháng nghị Viện Kiểm sát Nếu bên đương hai bên đương kháng cáo họ hòa giải với cấp phúc thẩm chưa mở phiên tòa Trong trường hợp đương thỏa thuận với nhau, Thẩm phán phụ trách định công nhận thỏa thuận đương giống trường hợp đương thỏa thuận với trước mở phiên tòa sơ thẩm Sự thỏa thuận trái với định tòa sơ thẩm khơng trái pháp luật Như vậy, để công nhận thỏa thuận đương sau có kháng cáo, cần Thẩm phán đủ mà không cần phải thành lập Hội đồng xét xử Cần lưu ý trước đưa vụ án xét xử phúc thẩm Thẩm phán phân công nghiên cứu hồ sơ có tồn quyền định tạm đình chỉ, đình việc giải vụ án định cơng nhận thỏa thuận đương Vì vậy, thiết nghĩ, có định đưa vụ án xét xử mà đương thỏa thuận với việc định cơng nhận hay không công nhận thỏa thuận đương Hội đồng xét xử định Hòa giải chế định áp dụng pháp luật nhiều nước Đối với nước ta, vấn đề hòa giải khơng trọng đến việc tơn trọng quyền tự định đoạt đương mà nhằm trì mối đồn kết nhân dân Vì vậy, tránh can thiệp qúa sâu vào qúa trình tự thỏa thuận đương Tòa án (Thẩm phán) nên can thiệp trường hợp thỏa thuận đương trái pháp luật để đương thỏa thuận lại cho pháp luật Mặt khác, việc quy định Tòa án có quyền cơng nhận không công nhận thỏa thuận đương vấn đề xem xét kỹ xây dựng dự thảo Bộ luật tố tụng dân Có pháp luật người bảo vệ pháp luật kiểm sốt qúa trình tự thỏa thuận họ Không thể đồng ý với định sai đương Tuy nhiên, thỏa thuận, đương có thỏa thuận trái với quy định pháp luật Trong trường hợp Tòa án cơng thỏa thuận pháp luật, thỏa thuận trái pháp luật coi không thỏa thuận tiến hành đưa xét xử bình thường Để xây dựng chế định hòa giải tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, xin đề xuất: Cần phân biệt Bộ luật tố tụng dân sự, kinh tế lao động hai khái niệm tương đối độc lập nhau, Tòa án (Thẩm phán) hòa giải đương với tư cách hoạt động tố tụng độc lập mang tính bắt buộc đương tự thỏa thuận với nhau; Tôn nguyên tắc tự định đoạt không trái pháp luật đương sự, không can thiệp qúa sâu vào thỏa thuận pháp luật đương sự; Việc hòa giải Thẩm phán tiến hành hòa giải thành đương thỏa thuận với Thẩm phán định cơng nhận thỏa thuận kể trường hợp hòa giải trước mở phiên tòa phúc thẩm (trừ trường hợp thỏa thuận bên đương trái với kháng nghị Viện Kiểm sát phải thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm để xem xét, định không cần mở phiên tòa); Tất định cơng nhận thỏa thuận đương phát sinh hiệu lực sau ban hành ... chế định hòa giải tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, xin đề xuất: Cần phân biệt Bộ luật tố tụng dân sự, kinh tế lao động hai khái niệm tương đối độc lập nhau, Tòa án (Thẩm phán) hòa giải đương... Vì Bộ luật tố tụng dân sự, theo chúng tôi, nên quy định rõ ràng hiệu lực định công nhận thỏa thuận đương Giải pháp tốt nên quy định thẩm phán áp dụng thủ tục hòa giải tất giai đoạn tố tụng sau... thư ký Trên sở biên hòa giải thành, Thẩm phán định công nhận thỏa thuận đương b Hòa giải phiên tòa sơ thẩm: Bộ luật Tố tụng dân sự, kinh tế lao động nên quy định hòa giải phiên tòa sơ thẩm thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 8 Hoà giải và tự thoả thuận trong tố tụng dân sựinh tế và lao độngpdf, Com 8 Hoà giải và tự thoả thuận trong tố tụng dân sựinh tế và lao độngpdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay