Com 3 loại giấy tờ xác lập quyền sở hữu nhà ở pdf

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:05

7 loại giấy tờ xác lập quyền sở hữu nhà 10/8/2006 3:18:10 AM Theo Nghị số 1037 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải giao dịch dân nhà xác lập trước ngày 1-7-1991 có người Việt Nam định cư nước ngồi tham gia Nghị có hiệu lực thi hành từ 1-9-2006, với nguyên tắc đặt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ sở hữu nhà bên tham gia giao dịch Sau số quy định Nghị Bên cho thuê lấy lại nhà trường hợp Trong trường hợp bên cho thuê nhà Việt kiều, bên thuê nhà thường trú Việt Nam, thời hạn thuê nhà theo hợp đồng hết trước ngày 1-9-2006 hai bên thỏa thuận việc tiếp tục thuê nhà (theo quy định Bộ luật Dân năm 2005) Nếu khơng thỏa thuận giải sau: trường hợp bên th có chỗ khác, bên cho thuê lấy lại nhà phải thông báo văn cho bên thuê biết trước tháng Trường hợp bên th khơng có chỗ ở, bên cho thuê lấy lại nhà ở, phải thông báo văn cho bên thuê biết trước 12 tháng Trường hợp đến ngày 1-9-2006, mà thời hạn thuê nhà theo hợp đồng còn, bên khơng có thỏa thuận khác bên cho thuê lấy lại nhà kể từ ngày hết thời hạn thuê, phải thông báo văn cho bên thuê biết trước tháng Trường hợp thời hạn thuê nhà không xác định hợp đồng, bên thỏa thuận khác bên cho th lấy lại nhà phải thông báo văn cho bên thuê biết trước 24 tháng Cho mượn nhà ở: lấy lại nhà muộn sau 24 tháng Trường hợp bên cho mượn, cho nhờ Việt kiều; bên mượn, bên nhờ thường trú Việt Nam: thời hạn cho mượn, cho nhờ theo hợp đồng hết trước ngày 1-9-2006 bên cho mượn, bên cho nhờ lấy lại nhà ở, trừ trường hợp có thỏa thuận khác phải thông báo văn cho bên mượn, bên nhờ biết trước tháng Trường hợp đến ngày 1-9-2006 mà thời hạn cho mượn, cho nhờ theo hợp đồng bên cho mượn, bên cho nhờ lấy lại nhà kể từ ngày hết thời hạn cho mượn, cho nhờ, phải thông báo văn cho bên mượn, bên nhờ biết trước tháng Trường hợp thời hạn cho mượn, cho nhờ nhà không xác định hợp đồng bên cho mượn, bên cho nhờ lấy lại nhà ở, phải thông báo văn cho bên mượn, bên nhờ biết trước tháng Trong trường hợp bên mượn, bên nhờ khơng có chỗ khác, khơng có điều kiện tạo lập chỗ khác bên thỏa thuận việc tiếp tục cho mượn, cho nhờ nhà (theo quy định Bộ luật Dân năm 2005); không thỏa thuận bên cho mượn, bên cho nhờ lấy lại nhà phải thông báo văn cho bên mượn, bên nhờ biết trước 24 tháng Áp dụng giá thị trường thời điểm toán Trường hợp bên mua nhà Việt kiều, bên bán nhà thường trú Việt Nam, khơng có tranh chấp hợp đồng thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hồn tất bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Trường hợp có tranh chấp hợp đồng, thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hồn tất giải sau: bên mua trả đủ tiền, mà bên bán chưa giao nhà, bên thực nghĩa vụ theo hợp đồng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Nếu bên mua chưa trả đủ tiền, mà bên bán giao nhà, bên mua phải trả cho bên bán khoản tiền thiếu tính theo giá thị trường thời điểm toán Nếu bên mua chưa trả đủ tiền, mà bên bán chưa giao nhà bên bán phải giao nhà cho bên mua, bên mua phải trả cho bên bán khoản tiền thiếu, tính theo giá thị trường thời điểm toán Trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu hoàn tất, bên bán chưa giao nhà ở, bên mua chưa trả đủ tiền bên phải thực nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Nếu bên mua chưa trả đủ tiền phải trả cho bên bán khoản tiền thiếu, tính theo giá thị trường thời điểm toán Trường hợp bên bán nhà Việt kiều, bên mua nhà thường trú Việt Nam bên mua nhà bên bán nhà Việt kiều, cách giải tương tự Ủy quyền quản lý nhà cá nhân với cá nhân Trường hợp trước xuất cảnh, chủ sở hữu nhà ủy quyền cho người khác thường trú Việt Nam quản lý, thời hạn ủy quyền hết trước ngày 1-9-2006 bên ủy quyền lấy lại nhà phải thông báo văn cho người quản lý, sử dụng nhà biết trước tháng Trường hợp trước xuất cảnh, chủ sở hữu nhà ủy quyền cho người khác thường trú Việt Nam quản lý, đến ngày 1-9-2006 mà thời hạn ủy quyền còn, chủ sở hữu lấy lại nhà ở, kể từ ngày hết thời hạn ủy quyền, phải thông báo văn cho người quản lý, sử dụng nhà biết trước tháng Trường hợp trước xuất cảnh, chủ sở hữu nhà ủy quyền cho người khác thường trú Việt Nam quản lý, thời hạn ủy quyền khơng xác định bên ủy quyền lấy lại nhà phải thông báo văn cho người quản lý, sử dụng nhà biết trước 12 tháng Người Việt Nam định cư nước xác lập quyền sở hữu nhà có giấy tờ sau đây: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Bản giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 Sơ đồ nhà ở, đất Trích lục án, định tòa án có hiệu lực pháp luật việc giải tranh chấp nhà ở, có Bản giấy tờ chứng minh người Việt Nam định cư nước Hộ chiếu hợp lệ Việt Nam hộ chiếu hợp lệ nước giấy tờ thay hộ chiếu nước hợp lệ Có giấy tờ sau đây: - Hợp đồng cho thuê nhà trường hợp cho thuê nhà ở; - Hợp đồng cho mượn, cho nhờ nhà trường hợp cho mượn, cho nhờ nhà ở; - Hợp đồng mua bán nhà trường hợp mua bán nhà ở; - Hợp đồng tặng cho nhà trường hợp tặng cho nhà ở; - Văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nhà di chúc theo quy định pháp luật; - Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà trường hợp ủy quyền quản lý nhà cá nhân với cá nhân; - Văn trả lại nhà trường hợp quan, tổ chức trả lại nhà (Tư Vấn Luật)Nguồn: Báo SGGP ... hạn ủy quyền khơng xác định bên ủy quyền lấy lại nhà phải thông báo văn cho người quản lý, sử dụng nhà biết trước 12 tháng Người Việt Nam định cư nước xác lập quyền sở hữu nhà có giấy tờ sau... ủy quyền còn, chủ sở hữu lấy lại nhà ở, kể từ ngày hết thời hạn ủy quyền, phải thông báo văn cho người quản lý, sử dụng nhà biết trước tháng Trường hợp trước xuất cảnh, chủ sở hữu nhà ủy quyền. .. giấy tờ sau đây: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Bản giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 20 03 Sơ đồ nhà ở, đất Trích lục án, định tòa án
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 3 loại giấy tờ xác lập quyền sở hữu nhà ở pdf, Com 3 loại giấy tờ xác lập quyền sở hữu nhà ở pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay