Com BaI WORD HOaN CHiNH de TaI HU VuC dT AIA

24 39 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:04

KHU VỰC ĐẦU TƯ TỰ DO ASIAN VÀ HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ KHU VỰC ĐẦU TƯ (AIA) NĂM 1998 Mục lục I Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) II Hiệp định khung Khu đầu tư AIA 3 Mục tiêu phạm vi áp dụng Hiệp định 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi áp dụng Nội dung hoạt động 2.1 Chương trình hợp tác hỗ trợ đầu tư: 2.2 Chương trình xúc tiến đầu tư tăng cường hiểu biết: 2.3 Chương trình tự hố đầu tư: .6 Chủ trương, nguyên tắc, biện pháp thực AIA 3.1 Chủ trương .7 3.2 Nguyên tắc .8 3.3 Biện pháp 10 Đối tượng hưởng ưu đãi liên quan đến mở cửa ngành nghề đối xử quốc gia 11 Cơ chế tổ chức thực .12 Giải tranh chấp 12 Những khó khăn triển vọng AIA 13 III 7.1 Những khó khăn nảy sinh .13 7.2 Triển vọng phát triển AIA 14 Tác động AIA nước thành viên nói chung Việt Nam nói riêng 16 Tác động AIA nước thành viên 16 Tác động AIA đến Việt Nam 17 2.1 Tác động AIA FDI vào Việt Nam .18 2.2 Tác động AIA thương mại cấu sản xuất 22 I Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) Trong giai đoạn 1994-1996, tỷ trọng FDI vào nước Đông Nam Á tổng lượng FDI vào khu vực châu Á giảm từ 61% (giai đoạn 1990-1991) 31% (giai đoạn 19941996) “hạn chế lực nước, trở ngại sở hạ tầng đặc biệt cạnh tranh từ kinh tế khác, Trung Quốc Ấn Độ” (theo Báo cáo Đầu tư giới năm 1997 Hội nghi Thương mại phát triển Liên Hợp Quốc UNCTAD) Trước vấn đề tỷ trọng đầu tư bị giảm sút này, ngày 15/12/1995, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nước ASEAN định thành lập Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) để nâng cao sức hấp dẫn tính cạnh tranh khu vực, với mục đích thúc đẩy đầu tư trực tiếp thông qua môi trường đầu tư ổn định, thơng thống rõ ràng Tuy nhiên, định dừng lại bước khẳng định ý tưởng, làm tảng cho việc đàm phán thỏa thuận điều khoản điều kiện chung cho việc kí kết thỏa thuận Khu vực đầu tư ASEAN Đến năm 1996, văn ASEAN kí kết nhằm tạo đòn bẩy cho bước trình tự hóa đầu tư nước ngồi, Cơng ước khu vực đầu tư ASEAN nhằm tăng cường niềm tin đầu tư vào khu vực Ngày 15/7/1997, họp thượng đỉnh khơng thức ASEAN, lãnh đạo nước thành viên ASEAN khẳng định cam kết tiếp tục mở cửa cho thương mại đầu tư khu vực, bao gồm việc đẩy nhanh tiến độ thực AFTA, AIA, Cơ chế hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO) Các nhà lãnh đạo tới thống việc vạch lộ trình chung cho nước, nỗ lực loại bỏ rào cản thương mại thúc đẩy thương mại đầu tư nội khối Từ định thành lập AIA nước thành viên ASEAN trí năm 1995, Ủy ban soạn thảo hiệp định khung Khu vực đầu tư ASEAN (WCAIA) bao gồm đại diện nước thành viên thành lập với mục đích tập trung soạn thảo Hiệp định Từ ngày đến ngày 3/2/1998, Brunei diễn họp lần thứ WCAIA để bàn dự thảo Hiệp định khung Khu vực đầu tư ASEAN Đến ngày 7/10/1998, Bộ trưởng kinh tế nước thành viên đặt bút kí vào Hiệp định khung khu vực đầu tư quốc gia Đông Nam Á-AIA Manila (Philippines) Có thể nói, ý tưởng cốt lõi AIA thu hút tối đa dòng đầu tư vào khu vực ASEAN từ nguồn nội ngoại khối, cách nâng cao sức hấp dẫn tính cạnh tranh lĩnh vực đầu tư nước thành viên Điều thực qua việc nước hợp tác tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác ASEAN tiến tới giảm dần, loại bỏ qui định điều kiện đầu tư gây cản trở luồng đầu tư hoạt động dự án đầu tư nước ASEAN Đến năm 2020, ASEAN trở thành môi trường đầu tư tự hầu hết lĩnh vực II Hiệp định khung Khu đầu tư AIA Mục tiêu phạm vi áp dụng Hiệp định 1.1 Mục tiêu Mục tiêu cuối Hiệp định AIA biến khu vực nhóm nước ASEAN thành nơi:  Có chương trình hợp tác đầu tư ASEAN nhằm tạo đầu tư lớn từ nước ASEAN nước ASEAN  Có chế độ đối xử quốc gia dành cho nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010 dành cho tất nhà đầu tư vào năm 2020  Có quy định mở cửa tất ngành nghề cho nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010 cho tất nhà đầu tư vào nâm 2020  Có vai trò lớn nỗ lực hợp tác đầu tư hoạt động có liên quan ASEAN  Có lưu chuyển tự vốn, lao động lành nghề, chuyên gia công nghệ quốc gia thành viên 1.2 Phạm vi áp dụng Theo Hiệp định khung, quy định Hiệp định AIA có hiệu lực dự án đầu tư trực tiếp Hiệp định AIA khơng có hiệu lực khoản đầu tư theo danh mục chứng khoán tất vấn đề có liên quan đến khoản đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh thoả thuận ASEAN khác, Thoả thuận Khung Dịch vụ ASEAN Tương tự CEPT (Hiệp định Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung), Hiệp định AIA cho phép quốc gia thành viên không mở cửa mở cửa muộn số ngành đầu tư thông qua việc lập danh mục loại trừ Điều nhằm đảm bảo cho nước thành viên bảo vệ ngành sản xuất trường hợp bị thiệt hại nặng tham gia vào Khu vực đầu tư chung AIA Các danh mục chia làm hai loại:  Danh mục loại trừ chung: Danh mục gồm lĩnh vực không mở cửa cho đầu tư nước ngoài;  Danh mục loại trừ khác, gồm hai loại: Danh mục nhạy cảm Danh mục loại trừ tạm thời Tuy nhiên, ASEAN dành khung thời gian riêng áp dụng cho nước thành viên ASEAN nước có trình độ phát triển kinh tế thấp hẳn so với nước ASEAN khác Các nước bao gồm Việt Nam, Lào Myanmar Theo quy định, Việt Nam phải mở cửa lĩnh vực Danh mục loại trừ tạm thời vào năm 2013, hai nước Lào Myanmar thực vào năm 2015 Nội dung hoạt động Phù hợp với tính chất Hiệp Định khung hợp tác lĩnh vực đầu tư, Hiệp Định xác định chương trình lớn là: Chương trình hợp tác hỗ trợ đầu tư; Chương trình xúc tiến đầu tư tăng cường hiểu biết; Chương trình tự hố đầu tư (Điều Các chương trình I, II, III) 2.1 Chương trình hợp tác hỗ trợ đầu tư: Bao gồm nhiệm vụ nước thành viên thực nhiệm vụ tập thể nhóm thực chung  Các nhiệm vụ Quốc gia thành viên thực bao gồm: Tăng cường tính minh bạch quy định, quy tắc sách đầu tư Quốc gia thành viên ASEAN thông qua việc công bố định kỳ thông tin đưa thông tin lên mạng Internet Đơn giản hoá rút ngắn thời gian cho thủ tục xin phép phê duyệt dự án đầu tư cấp Tăng số lượng Hiệp Định tránh đánh thuế lần Quốc gia thành viên ASEAN xem xét khả ký kết Hiệp Định tránh đánh thuế lần ASEAN  Các nhiệm vụ nhóm thực hiện: Thành lập sở liệu ASEAN nhằm phát triển them luồng liệu thông tin hội đầu tư Quốc gia ASEAN Thúc đẩy mối quan hệ khu vực nhà nước khu vực tư nhân thông qua việc đối thoại thường xuyên với giới kinh doanh ASEAN tổ chức quốc tế khác để xác định nhân tố cụ thể cản trở đầu tư để xuất cách thức để cải thiện môi trường đầu tư ASEAN Xác định cụ thể lĩnh vực để hợp tác kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, sở hạ tầng, ngành bổ trợ, doanh nghiệp vừa nhỏ, công nghệ thông tin, công nghệ công nghiệp… phối hợp cố gắng ASEAN với tổ chức quốc tế khác có tham gia vào hợp tác kỹ thuật Rà sốt hồn thiện Hiệp Định Khuyến khích bảo hộ đầu tư ASEAN 2.2 Chương trình xúc tiến đầu tư tăng cường hiểu biết: Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư chung, tổ chức buổi toạ đàm, hội thảo thăm quan làm quen cho nhà đầu tư từ nước xuất tư bản, xúc tiến dự án cụ thể với tham gia động giới kinh doanh Thực tham vấn thường xuyên quan đầu tư ASEAN vấn đề khuyến khích đầu tư Tổ chức chương trình đào tạo có liên quan đến đầu tư cho quan chức quan đầu tư ASEAN Trao đổi danh mục Ngành/ Lĩnh vực mà Quốc gia thành viên khuyến khích đầu tư từ Quốc gia thành viên khác triển khai hoạt động xúc tiến Xem xét cách thức mà theo quan đầu tư Quốc gia thành viên tự hỗ trợ cố gắng xúc tiến Quốc gia thành viên khác 2.3 Chương trình tự hố đầu tư: Loại bỏ nhu cầu hoạt động theo Hiệp Định biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại ( TRIMs), yêu cầu tỷ lệ nội địa hoá, yêu cầu cân thương mại, cân ngoại hối doanh thu nước Đơn phương tự hoá biện pháp đầu tư rà soát lại chế đầu tư thường xuyên để tiến tới tự hố Trong khn khổ này, Quốc gia thành viên thực tự hoá: Các quy định, quy tắc sách có liên quan đến đầu tư Các quy định điều kiện cấp phép Các quy định có liên quan đến khả tiếp cận nguồn tài trợ nước Các quy định hỗ trợ toán, nhận chuyển lợi nhuận cho nhà đầu tư Các Quốc gia thành viên thực chương trình hành động riêng để: Dành chế độ đãi ngộ Quốc gia cho tất nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010 cho nhà đầu tư vào năm 2020; Chế độ đãi ngộ quốc gia ( NT) định nghĩa Quốc gia thành viên đối xử với nhà đầu tư ASEAN không so với nhà đầu tư nước biện pháp ảnh hưởng đến đầu tư Mở cửa tất ngành cho nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010 cho tất nhà đầu tư vào năm 2020 Tuy nhiên, Quốc gia thành viên đưa số ngoại lệ ngoại trừ Mỗi quốc gia thành viên đưa danh sách Ngoại lệ chung Ngoài ra, dành NT mở cửa ngành công nghiệp cho nhà đầu tư ASEAN, Quốc gia thành viên đưa Danh mục loại trừ tạm thời Danh mục nhạy cảm ( Được đưa sau sáu tháng kể từ Hiệp Định AIA có hiệu lực) Cách thức thực tự hố nội dung bao gồm: Thu thập hệ thống hố, trao đổi thơng tin mơi trường đầu tư Quốc gia thành viên ASEAN Bắt đầu thảo luận nhằm loại bỏ giảm bớt nhân tố ngăn cản đầu tư có liên quan đến Luật pháp Quốc gia thành viên, nhằm cụ thể hoá cố gắng việc tạo mơi trường đầu tư thơng thống, hấp dẫn Xem xét khả thực thi cho phép công ty nước ASEAN niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán nước ASEAN khác; Khuyến khích di chuyển tự luồng vốn, lao động lành nghề chuyên gia, công nghệ quốc gia thành viên ASEAN Chủ trương, nguyên tắc, biện pháp thực AIA 3.1 Chủ trương - Khẳng định lại tầm quan trọng việc giữ vững tăng trưởng phát triển kinh tế tất quốc gia thành viên nỗ lực chung nhằm tự hóa thương mại, thúc đẩy thương mại đầu tư nước ASEAN nêu Hiệp định khung tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN ký kết Singapo ngày 28-01-1992 - Nhắc lại định Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ V tổ chức vào ngày 15-121995 việc xây dựng Khu vực Đầu tư ASEAN (sau gọi tắt AIA) nhằm tăng cường tính hấp dẫn tính cạnh tranh ASEAN để thúc đẩy đầu tư trực tiếp; - Khẳng định cam kết theo Hiệp định ASEAN năm 1987 khuyến khích bảo hộ đầu tư Nghị định thư năm 1996 bổ sung Hiệp định nhằm củng cố lòng tin nhà đầu tư đầu tư vào ASEAN; Lưu tâm đến Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) việc thực Chương trình hợp tác cơng nghiệp ASEAN (AICO) nhằm khuyến khích đầu tư lớn vào khu vực; - Thừa nhận đầu tư trực tiếp nguồn tài quan trọng để giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp, sở hạ tầng công nghệ; đó, thừa nhận nhu cầu thu hút đầu tư trực tiếp vào ASEAN với mức độ lớn bền vững hơn; - Quyết tâm hoàn thành việc thực Tầm nhìn ASEAN xây dựng Khu vực Đầu tư ASEAN có tính cạnh tranh với mơi trường đầu tư thơng thoáng rõ ràng vào ngày 01-01-2010; - Ghi nhớ biện pháp thỏa thuận nhằm hình thành Khu vực Đầu tư ASEAN có tính cạnh tranh vào năm 2010 góp phần hướng tới Tầm nhìn ASEAN năm 2020 3.2 Nguyên tắc - Nguyên tắc đảm bảo tính minh bạch, cơng khai Ngun tắc bảo đảm tính mih bạch, cơng khai (Điều 11): quốc gia thành viên có nghĩa vũ phải cung cấp thơng tin đảm bảo tính minh bạch, cơng khai pháp luật sách đầu tư nước trừ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật, trái với lợi ích cơng cộng làm thiệt hại quyền lợi hợp pháp doanh nghiệp Mỗi thành viên phải nhanh chóng tính tạm thời, khơng vượt mức cần thiết, tránh gây thiệt hại không cần thiết cho lợi ích quốc gia thành viên khác phù hợp với quy định Qũy tiền tệ quốc tế Các quốc gia đưa biện pháp phải tham vấn với Hội đồng AIA vòng 90 ngày kể từ ngày thơng báo để xem xét lại biện phái đưa - Nguyên tắc mở cữa ngành nghề dành đối xử quốc gia (NT) cho nhà đầu tư: Theo quy định Điều 7, biện pháp lĩnh vực liệt kê danh mục loại trừ tạm thời danh mục nhạy cảm nước mình, tất nước thành viên ASEAN mở cửa tất ngành nghề dành đối xử quốc gia cho nhà đầu tư ASEAN sau Hiệp định khung Khu vực đầu tư ASEAN có hiệu lực Danh mục loại trừ bao gồm lĩnh vực biện pháp tạm thời chưa thể mở cửa hay dành đối xử quốc gia cho nhà đầu tư ASEAN, dành mở cửa dành đối xử quốc gia bước khung thời hạn thực Khu đầu tư ASEAN theo nguyên tắc AFTA+7 Danh mục nhạy cảm bao gồm lĩnh vực biện pháp chưa thể mở cửa dành đối xử quốc gia chưa thể xác định trước thới hạn loại bỏ Hội đồng AIA xem xét lại Danh mục nhạy cảm vào ngày 1/1/2003 - Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN): Phù hợp với Điều Hiệp định này, Quốc gia thành viên dành vô điều kiện cho nhà đầu tư đầu tư Quốc gia thành viên khác, đối xử không thuận lợi đối xử dành cho nhà đầu tư đầu tư Quốc gia thành viên khác tất biện pháp có tác động đến đầu tư, bao gồm, không giới hạn việc tiếp nhận, thành lập, nắm giữ, mở rộng, quản lý, vận hành định đoạt đầu tư Đối với đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định này, đối xử ưu đãi theo hiệp định thoả thuận tương lai mà Quốc gia thành viên bên danh cho tất quốc gia thành viên khác sở tối huệ quốc Yêu cầu nêu khoản không áp dụng hiệp định thoả thuận Quốc gia thành viên thông báo cho Hội đồng AIA vòng tháng kể từ ngày ký Hiệp định Quy định nêu khoản không ngăn cản Quốc gia thành viên dành đối xử đặc biệt ưu đãi cho nước láng giềng theo tam giác phát triển thoả thuận tiểu khu vực khác Quốc gia thành viên - Các ngoại lệ chung: Điều 13 Hiệp định quy định nguyên tắc không cấm nước thành viên thực biện pháp coi ngoại lệ chung bao gồm: biện pháp cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội gìn giữ trật tự công công; bảo vệ người; động vật thực vật; bảo đảm tuân thủ pháp luật; đảm bảo việc thu thuế trực thu 3.3 Biện pháp Các biện pháp tự vệ: - Các biện pháp tự vệ khẩn cấp: Điều 14 Hiệp định cho phép quốc gia thành viên, có thiệt hại nghiêm trọng có nguy dẫn đến tình trạng thực chương trình tự hóa, thực biện pháp tự vệ khẩn cấp chừng mực thời gian cần thiết để khắc phục, phải tiến hành cách không phân biệt đối xử phải thơng báo cho Hội đồng AIA vòng 14 ngày kễ từ ngày tiến hành biện pháp - Các biện pháp bảo vệ cán cân toán: Điều 16 Hiệp định cho phép quốc gia thành viên thực biện pháp hạn chế nhà đầu tư mà nước có cam kết cụ thể, kể việc chuyển tiền nước ngồi tình trạng cán cân tốn lâm vào tình trạng nghiêm trọng có khó khăn tai đối ngoại Các biện pháp phải tiến hành sở không phân biệt đối xử; phù hơp với quy định quỹ tiền tệ quốc tế; tránh gây thiệt hại không cần thiết cho lợi ích quốc gia thành viên khác; khơng vượt q mức cần thiết có tính chất tạm thời 10 Đối tượng hưởng ưu đãi liên quan đến mở cửa ngành nghề đối xử quốc gia Để hưởng ưu đãi liên quan đến việc mở cửa ngành nghề đối xử quốc gia theo khuôn khổ Hiệp định này, nhà đầu tư cần phải có đủ tiêu chuẩn để gọi “Nhà đầu tư ASEAN” Theo Điều Hiệp định, “Nhà đầu tư ASEAN” có nghĩa là: i công dân quốc gia thành viên; ii Một pháp nhân quốc gia thành viên, thực đầu tư vào quốc gia thành viên khác, vốn ASEAN thực tế (ASEAN effective equity) pháp nhân cộng gộp với tất vốn ASEAN khác phải tỷ lệ tối thiểu cần có để thỏa mãn yêu cầu vốn quốc gia yêu cầu vốn khác pháp luật nước sách quốc gia cơng bố (nếu có) nước chủ nhà liên quan đến đầu tư Trong cần lưu ý: - Vốn công dân pháp nhân quốc gia thành viên coi vốn công dân pháp nhân nước chủ nhà - "Vốn ASEAN thực tế" nhà đầu tư vào quốc gia thành viên phần vốn nắm giữ cuối công dân pháp nhân quốc gia thành viên ASEAN đầu tư Khi cấu cổ phần cấu vốn nhà đầu tư ASEAN gây khó khăn cho việc xác định cấu nắm giữ cuối quy tắc thủ tục xác định vốn thực tế quốc gia thành viên nơi nhà đầu tư ASEAN thực đầu tư áp dụng Ủy ban Điều phối Đầu tư chuẩn bị hướng dẫn cho việc xác định vốn thực tế này, cần 11 - "Pháp nhân" có nghĩa thực thể pháp lý thành lập tổ chức cách hợp pháp theo luật hành, lợi nhuận khơng lợi nhuận, thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm công ty, tập đồn, liên danh, liên doanh, cơng ty chủ hiệp hội - "Các biện pháp" nghĩa luật, quy định, quy tắc, thủ tục, định, hành vi hành chính, hành vi khác quốc gia thành viên tác động đến đầu tư - "Cơng dân" có nghĩa thể nhân có quốc tịch quốc gia thành viên phù hợp với pháp luật hành quốc gia Cơ chế tổ chức thực Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN (Hội đồng AIA - ASEAN Investment Agreement) bao gồm Bộ trưởng phụ trách đầu tư Tổng thư kí ASEAN thành lập sau Hiệp định kí kết để giám sát, điều phối triển khai việc thực Hiệp định Những người đứng đầu quan đầu tư quốc gia thành viên ASEAN tham gia họp Hội đồng AIA Để đảm nhiệm chức mình, Hội đồng AIA thành lập Ủy ban Điều phối Đầu tư (Cordinating Committee on Investment - CCI) gồm quan chức cấp cao chịu trách nhiệm đầu tư quan chức cấp cao khác từ quan hữu quan thuộc Chính phủ CCI thực việc báo cáo cho Hội đồng AIA thông qua Hội nghị quan chức Kinh tế cấp cao (SEOM) Hội đồng AIA từ báo cáo trực tiếp lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) Việt Nam cử Bộ Kế hoạch Đầu tư tham gia Hội đồng AIA CCI Giải tranh chấp 12 Theo điều 17 Hiệp định, tranh chấp phát sinh từ hội đồng Quốc gia thành viên ASEAN có liên quan đến việc thực Hiệp định khung AIA giải theo Nghị định thư chế giải tranh chấp trong, ASEAN Nếu cần thiết, chế giải tranh chấp riêng thành lập Những khó khăn triển vọng AIA 7.1 Những khó khăn nảy sinh AIA hiệp định quan trọng đánh dấu tiến trình phát triển hợp tác, giảm dần đến xóa bỏ rào cản lĩnh vực đầu tư khu vực ASEAN, nhiên để đạt đến mục tiêu đó, nước khối ASEAN phải đối mặt với khó khăn định nảy sinh trình hình thành, thực thi phát triển AIA, Thứ nhất, khơng qn thời gian áp dụng AIA Trong q trình hồn thiên AIA, quốc gia ln cần có sửa đổi bổ sung nhằm giải vấn đề nảy sinh sở thực tiển kinh tế quốc gia khác nhau, điều dẫn không quán thời gian áp dụng AIA Hiệp định khung AIA quy định thời gian xóa bỏ ngoại lệ cho tất nước 2010 ngoại trừ nước gia nhập ASEAN muộn Việt Nam 2013, Lào Mianma 2015 Sau thời gian khoảng thời gian rút ngắn: Việt Nam, Lào năm 2010 Mianma sáu quốc gia thành viên bỏ dần ngoại lệ vào năm 2003 Sự không quán thực khó khăn cho AIA tạo thách thức trình phối hợp thực dễ dẫn đến nguy tan rã Việc rút ngắn thời gian thực tạo tốn khó cho số quốc gia có sách bảo hộ nặng nề Việt Nam, In-đô-nê-xi-a thay đổi mạnh với kinh tế phủ theo đuổi mục tiêu AIA Thứ hai, tạo phân hóa khu vực đầu tư, nước nhận đầu tư Hiệp định khung AIA với mục tiêu tạo mơi trường đầu tư thơng thống thuận lợi kéo theo mở rộng hay phân hóa đầu tư qua nước khác khu vực 13 thay tập trung để chiếm lĩnh thị trường trước Điều dẫn đến khó khăn cho quốc gia có mơi trường đầu tư khơng thuận lợi nhân tố phân hóa quốc gia, vùng quốc gia thành vùng thu hút vốn đầu tư vùng hấp dẫn Thứ ba, chồng chéo nhầm lẫn tránh khỏi quốc gia thuộc nhiều tổ chức Các quốc gia khối ASEAN hầu hết thành viên tổ chức lớn khác WTO, APEC…, vị thành viên tổ chức lớn quốc gia phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư hợp tác đầu tư Dù luật lệ quốc tế có chi tiết cụ thể đến đâu khơng thể tránh khỏi chồng chéo nhầm lẫn việc thực hiệp định khác Thứ tư, AIA thúc đẩy tình trạng cạnh tranh liệt việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, dễ dẫn đến tiêu cực quan hệ kinh tế khu vực ASEAN Việc gia nhập thực mục tiêu chung khối AIA dẫn đến hệ lụy cạnh tranh gay gắt việc đào thải không thương tiếc doanh nghiệp, vùng, kinh tế yếu kém, khơng có khả thu hút vốn đầu tư nước ngồi (vì thực tế lực cạnh tranh đầu tư nước khối ASEAN chưa đồng đều) Chính điều làm cản trở quan hệ kinh tế số quốc gia khu vực Như vậy, AIA thực có ý nghĩa việc thúc đẩy phát triển kinh tế, hợp tác, đầu tư nước ASEAN Tuy nhiên với khó khăn nảy sinh kể đòi hỏi thành viên phải có trí đồn kết cao, hi vọng đạt mục tiêu AIA góp phần xây dựng khối nước ASEAN vững mạnh 7.2 Triển vọng phát triển AIA Sự đời Khu vực Mậu dịch tự ASEAN (AFTA) Khu vực đầu tư (AIA) điều tất yếu theo xu hướng hội nhập hợp tác quốc tế mục tiêu thịnh vượng phát 14 triển công tất nước thành viên Điều có vai trò quan trọng ASEAN, góp phần tạo liên kết kinh tế khu vực ngày chặt chẽ thu hút nhà đầu tư Với nỗ lực không ngừng, ASEAN ngày giới đánh giá khu vực đầu tư lý tưởng với tình hình kinh tế vĩ mơ ngày hồn thiện Theo báo cáo kết nghiên cứu gần (2012) Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) ASEAN điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, vượt qua Trung Quốc Cuộc khảo sát Triển vọng Kinh doanh ASEAN 2011-2012 cho biết 85% cơng ty Mỹ thăm dò ý kiến có kế hoạch mở rộng hoạt động sang nước ASEAN Khảo sát Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tiến hành cho thấy Indonesia, Việt Nam Thái Lan điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước mở rộng kinh doanh ba năm tới Về phần mình, nước ASEAN đưa nhiều biện pháp tự hóa đầu tư nhằm tạo nhiều hội cho công ty đa quốc gia tiến hành hoạt động sáp nhập chuyển nhượng đa quốc gia ASEAN nhận thức rõ tầm quan trọng AIA việc đạt niềm tin nhà đầu tư môi trường đầu tư hấp dẫn, với tỷ lệ lợi nhuận đầu tư cao ASEAN đẩy mạnh thực AIA thông qua nhiều cam kết nhằm cải thiện mơi trường đầu tư, lấy ví dụ cam kết biện pháp ngắn hạn theo Tuyên bố biện pháp đẩy mạnh Hội nghị Thượng Đỉnh VI Bên cạnh đó, với nỗ lực nhằm khơi phục kinh tế sau ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp từ khủng hoảng kinh tế, quốc gia ASEAN ngày có nhiều kinh nghiệm, điểu giúp đẩy mạnh việc lấy lại lòng tin nhà đầu tư, thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào ASEAN Khơng dừng lại đó, quốc gia thành viên ngày đề nhiều sáng kiến cá nhân tập thể để tạo điều kiện thuận lợi cho trình đầu tư hợp tác kinh tế tồn khu vực, góp phần đẩy nhanh tiến trình AIA Có thể nói tình hình giới năm gần ln có nhiều biến động Tăng trưởng chậm lại kinh tế Nhật Bản phương Tây làm giảm tăng trưởng châu Á nói chung ASEAN nói riêng Những số liệu kinh tế gần cho thấy ASEAN 15 tình trạng tương đối lạc quan Nhưng vấn đề làm để trì xu hướng bối cảnh xấu Nhật Bản, Mỹ vực đồng euro Do đó, tăng cường liên kết khu vực đẩy mạnh hợp tác kinh tế giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên Năm 2010 ghi nhận đầu tư nước khối ASEAN vượt mức 12 tỷ USD Bên cạnh việc tăng cường phát triển AIA, nước thành viên tăng cường lộ trình AFTA AICO Như với qn hợp tác mục tiêu lợi ích chung khu vực nỗ lực cá nhân quốc gia tập thể, với kết hợp hài hòa AIA, AFTA AICO tin tưởng vào tương lai tươi sáng AIA III Tác động AIA nước thành viên nói chung Việt Nam nói riêng Tác động AIA nước thành viên Mục tiêu AIA làm tăng đáng kể dòng đầu tư vào khu vực ASEAN từ nguồn ASEAN cách nâng cao sức hấp dẫn cạnh tranh lĩnh vực đầu tư nước ASEAN Điều thực qua việc thúc đẩy ASEAN trở thành khu vực đầu tư hấp dẫn nhất, đồng thời tăng cường khả cạnh tranh lĩnh vực kinh tế ASEAN cách tăng cường mở rộng hợp tác ASEAN dần loại bỏ qui định điều kiện đầu tư cản trở luồng đầu tư vào ASEAN Với điều kiện thuận lợi tạo từ AIA, khu vực ASEAN thu hút 3,4% FDI tồn cầu Nói cách khác sau thời gian trầm lắng chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính-kinh tế năm 1997-1998 khủng hoảng kinh tế 2008, ASEAN lại trỗi dậy thu hút quan tâm giới đầu tư khu vực giới ASEAN xem tổ chức khu vực thành công bậc giới, kết giao với tất trung tâm cường quốc trị kinh tế lớn giới Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc, Nga… 16 Quyết tâm lớn hình thành Cộng đồng ASEAN, có AIA, khơng giúp tăng cường đồn kết, trí thành viên mà gia tăng sức mạnh sức hấp dẫn hiệp hội với bên ngồi Khơng nhà đầu tư bỏ qua triển vọng làm ăn với thực thể kinh tế có diện tích 4,5 triệu km2 với 500 triệu dân, tổng giá trị GDP 750 tỷ USD tổng kim ngạch xuất hàng năm khoảng gần 400 tỷ USD Lên tiếng họp báo chung với Phó Tổng thư ký ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Công nghiệp Nhật Bản ASEAN Takashi Hibi, cho biết Nhật Bản coi ASEAN thị trường chiến lược trung tâm sản xuất lớn Ông Takashi kêu gọi nước ASEAN phát triển sở hạ tầng điều luật để thúc đẩy tự hóa thị trường, đơn giản hóa thủ tục hải quan, thúc đẩy Khu vực tự thương mại ASEAN tăng cường an ninh hàng hải đường khu vực Phát biểu trước trưởng kinh tế ASEAN Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-EU lần nhằm tăng cường quan hệ kinh tế khối tháng 5/ 2011, Ủy viên Thương mại châu Âu Karel De Gucht khẳng định, EU tìm cách mở hội kinh doanh đầu tư khu vực, cộng đồng hình thành có tốc độ phát triển nhanh chóng “Với động kinh tế khu vực ASEAN, thấy hội lớn để hợp tác chặt chẽ năm tới” Tác động AIA đến Việt Nam Vì bối cảnh trị lịch sử, đến năm 1995 Việt Nam tham gia vào ASEAN, bên cạnh xuất phát điểm kinh tế Việt Nam nói thấp nhiều so với quốc gia khu vực nên dễ hiểu Việt Nam dễ bị tổn thương tham gia vào hội nhập sở bình đẳng Nhưng hội nhập vào kinh tế khu vực giới không lựa chọn, thực tế tất yếu mà Việt Nam phải trải qua Vì nói hội nhập vào tổ chức mang tính khu vực ASEAN mà cụ thể khu vực đầu tư tự chung AIA hiệp định khung kèm theo hội tốt cho Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu Một dấn chân vào thương trường quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đương đầu với 17 thách thức nảy sinh khả hội nhập Vấn đề lại phải làm để vượt qua thách thức trở ngại trình hội nhập mang lại kết cao Vì thời lượng ngắn giới hạn đề tài nên nhóm nghiên cứu tập trung phân tích tác động tích cực AIA tới FDI phương diện vào Việt Nam từ Việt Nam Những ảnh hướng tiêu cực có liên quan cần lưu ý bàn luận xen lẫn nơi thích hợp khơng hình thành tiêu mục riêng 2.1 Tác động AIA FDI vào Việt Nam Như nêu trên, việc tham gia vào AIA có tác dụng thu hút mạnh mẽ FDI vào ASEAN nói chung vào Quốc gia thành viên nói riêng Trước hết, xem xét tác động tới luồng FDI vào Việt Nam theo hai luồng từ quốc gia thành viên ASEAN từ quốc gia bên ASEAN FDI từ Quốc gia thành viên ASEAN: Một trở ngại FDI thành viên khối loại bỏ, khối lượng đầu tư Quốc gia thành viên ASEAN khác vào Việt Nam gia tăng đáng kể Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, sau 10 năm kể từ ngày gia nhập ASEAN, đến nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 11,3 tỷ USD, thực gần tỷ USD Hầu ASEAN có dự án đầu tư vào Việt Nam trừ Myanmar chưa có dự án thành viên khác có 700 dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam hiệu lực chiếm 12% số dự án, 23% vốn đăng ký gần 20% vốn thực Dẫn đầu nhà đầu tư Singapore, với 360 dự án hiệu lực có tổng vốn đăng ký 8,1 tỷ USD thực gần 3,3 tỷ, đứng thứ tổng số 78 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam Tiếp theo Malaysia với 219 dự án 1,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư, đứng thứ 10 78 nước vùng lãnh thổ đầu tư Việt Nam; tương tự Philippines đầu tư 30 dự án với 247 triệu USD tổng vốn đầu tư; Indonesia có 14 dự án với 137 triệu USD tổng vốn đầu tư; Brunei có 37 dự án 125 triệu USD tổng vốn đầu tư.Theo nhận định Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hầu hết dự án phát huy hiệu quả, vừa sinh 18 lời cho nhà đầu tư nước ngồi, vừa đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế Việt Nam Trước tiên ta xem xét lý khiến nhà đầu tư ASEAN đầu tư vào Việt Nam Chúng bao gồm:  Thời điểm nước ASEAN trình chuyển đổi sang ngành nghề đòi hỏi cơng nghệ kỹ thuật cao Để làm điều đòi hỏi nhà đầu tư phải giải phóng lực sẵn có, cách thức mà họ thực thơng qua hình thức FDI;  Các nhà đầu tư ASEAN đặc biệt quan tâm tới thị trường Việt Nam, thị trường có dung lượng thuộc diện lớn khu vực, việc Việt Nam tham gia vào AIA chắn hội tốt cho nhà đầu tư thâm nhập thị trường Việt Nam qua hình thức FDI;  Hầu hết cơng ty tập đồn mạnh ASEAN có góp mặt cơng ty tập đồn lớn nước ngồi Vì thế, trở ngại đầu tư khu vực loại bỏ, cơng ty tập đồn có hội hết việc mở rộng đầu tư, thành lập mạng lưới sản xuất để tận dụng lợi nước khu vực Đặc biệt thời gian đầu, nước thành viên mở cửa tự cho đầu tư cho tất nhà đầu tư, cơng ty mẹ tập đồn lợi dụng sở sẵn có nước thành viên để mở rộng đầu tư sang nước thành viên khác, có Việt Nam Những lí giải thích nước ASEAN nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam kê từ Việt Nam tham gia vào AIA Nhưng khoan vội mừng có thực tế cần nhìn nhận mạnh nhà đầu tư ASEAN ngành có cơng nghệ cao, quy mơ lớn.Và thân nước sức thu hút FDI vào ngành lĩnh vực Lấy ví dụ Singapore, nhà đầu tư nước có mặt hầu hết ngành kinh tế Việt Nam, từ thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất cơng nghiệp tới chế biến nông, lâm, hải sản tập trung nhiều 19 lĩnh vực dịch vụ với 207 dự án tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ USD, chiếm 60,7% tổng vốn đăng ký; lĩnh vực công nghiệp xây dựng với 230 dự án tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký… Vấn đề nằm chỗ mà công nghệ cao kỹ thuật cao xem yếu tố cốt tử định phát triển dài hạn bền vững vốn đầu tư từ ASEAN có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời, có tác dụng làm nâng cao hiệu kinh tế tính cạnh tranh hàng hố dài hạn Song nói phải nói lại, điều kiện kinh tế Việt Nam nay, việc tiếp thu công nghệ thích hợp nhằm thu hút tạo thêm việc làm thu nhập cho ngưòi lao động mục tiêu quan trọng Hơn nữa, nêu trên, nhiều dự án đầu tư ASEAN vào Việt Nam thực chất đầu tư cơng ty tập đồn lớn giới Do vậy, Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư tương đương với nước khác thu hút đầu tư cơng ty mà khơng sợ thua trình độ phát triển công nghệ so với nước khác khu vực FDI từ bên ASEAN: Với nội dung áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia mở cửa ngành công nghiệp cho nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010 cho tất nhà đầu tư khác vào năm 2020, việc thực thi AIA - dấu hiệu khẳng định cam kết mở cửa thu hút FDI - chắn tăng cường sức hút FDI vào ASEAN nói chung vào Việt Nam nói riêng Đối với nhà đầu tư ngồi ASEAN, Việt Nam đất nước có vị trí địa lý thuận lợi, thị trường có dung lượng tiềm lớn, lực lượng lao động dồi với chi phí thấp có khả tiếp nhận nhanh chóng kỹ thuật Hơn nữa, Việt Nam tham gia Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) q trình tự hố thương mại APEC, gần gia nhập vào tổ chức thương mại lớn giới WTO thế, yếu tố kích thích đầu tư vào Việt Nam mạnh Các cơng ty đầu tư đa quốc gia có chiến lược đặt Việt Nam chiến lược tạo dựng mạng lưới sản xuất phạm vi khu vực nhằm tận dụng lợi so sánh Việt Nam so với nước ASEAN khác, kết hợp với dây chuyền sở sản xuất nước khác, với hỗ trợ mơi trường tự hố thương mại khối, làm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh hàng hố 20 Nhóm nghiên cứu chia tác động AIA luồng FDI từ bên ASEAN thành hai giai đoạn:  Giai đoạn 1: từ năm 2010 đến năm 2020 Trong giai đoạn này, chế độ đãi ngộ quốc gia mở cửa ngành công nghiệp áp dụng cho nhà đầu tư ASEAN nên sức thu hút AIA FDI ASEAN vào Việt Nam thể số điểm sau: Thứ nhất, việc Việt Nam tham gia AIA chứng tỏ cam kết chắn Việt Nam việc mở cửa cho nhà ĐTNN Thơng qua đó, niềm tin nhà ĐTNN vào Việt Nam củng cố kèm theo luồng đầu tư Thứ hai, giai đoạn này, AFTA bắt đầu phát huy hiệu lực mình, thị trường bn bán tự khu vực định hình, cơng ty đầu tư xun quốc gia dễ dàng việc thực thi chiến lược xây dựng mạng lưới (như đề cập trên) Tuy chưa hưởng ưu đãi đầu tư nhà đầu tư ASEAN song công ty dễ dàng vượt qua trở ngại cách đầu tư vào nước ASEAN có mơi trường điều kiện đầu tư thuận tiện từ mở rộng đầu tư sang nước khác nhằm triển khai chiến lược  Giai đoạn 2: từ năm 2020 trở Ở giai đoạn này, chế độ đãi ngộ quốc gia mở cửa ngành công nghiệp mở rộng áp dụng cho tất nhà đầu tư, kể ASEAN ASEAN Đây giai đoạn mà nhà ĐTNN có hội lựa chọn địa điểm đầu tư rộng lớn toàn ASEAN Như thế, xu hướng đầu tư vào nơi có môi trường đầu tư hấp dẫn điều kiện sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sở xã hội, mức độ mở sách đầu tư Đây điểm mà Việt Nam yếu so với Quốc gia ASEAN khác Chẳng hạn, chi phí đầu tư Việt Nam cao so với số nước khu vực, sở hạ tầng kinh tế - xã hội ta nhiều hạn chế (giao thông, vận tải, điện nước; dịch vụ xã hội y tế, giáo dục, giải trí cho đối tượng người nước 21 ngồi ) dẫn đến chi phí đầu tư Việt Nam cao làm nản lòng nhà ĐTNN Ngồi ra, ngành cơng nghiệp phụ trợ chưa phát triển tương xứng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh làm tăng giá thành sản phẩm Khả cung cấp lao động kỹ thuật, có tay nghề cao Việt Nam hạn chế Chính vậy, tham gia AIA, Việt Nam đứng trước sức ép mạnh mẽ cần phải thiết lập môi trường đầu tư hấp dẫn Bên cạnh tác dụng thu hút FDI, AIA tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư dễ dàng việc đạt tiêu chuẩn 40% xuất xứ AFTA, từ hưởng ưu đãi AFTA Do đó, mức độ cạnh tranh hàng hố sản xuất Việt Nam hàng hố có xuất xứ từ ASEAN trở nên gay gắt Việc tham gia vào AFTA AIA giảm hội đón đầu hồn cảnh hàng hố có nguồn gốc từ ASEAN sẵn sàng thâm nhập thị trường Việt Nam cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam toàn khu vực 2.2 Tác động AIA thương mại cấu sản xuất Vì thời lượng có hạn nên nhóm nghiên cứu tập trung đưa vấn đề cần lưu ý đề mục Thứ nhất, làm phép so sánh đơn giản môi trường đầu tư Việt Nam Quốc gia ASEAN khác, ta thấy rõ lợi so sánh Việt Nam giới hạn mặt dung lượng thị trường bên cạnh giá nhân cơng thấp trình độ lao động tương đối cao Vì vậy, trình triển khai xây dựng mạng lưới sản xuất tiêu thụ mang tính khu vực công ty xuyên quốc gia, không khó hiểu Việt Nam lựa chọn để đặt sở sản xuất cần nhiều nhân công và, chừng mực đó, chí có mức độ nhiễm mơi trường cao, trình độ cơng nghệ thấp Vì vậy, phần thương mại tăng lên Việt Nam nhờ tham gia AIA có biến chuyển thành phần sau: nhập chủ yếu nguyên liệu, bán thành phẩm cho hoạt động gia cơng, chế biến; xuất chủ yếu sản phẩm lắp ráp bán thành phẩm kết thúc 22 qua công đoạn cần nhiều lao động Chuyển biến thể rõ nét số liệu thống kê sau: Năm Nhóm hàng Máy móc, thiết bị Nguyên, nhiên vật liệu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5879.9 12312,5 7983.7 15304,3 9207.5 20625,9 9285.3 24483,3 11040.8 30341,9 17966.2 40138,4 Bảng… Gía trị nhập hàng hóa (triệu USD) phân theo nhóm hàng Việt Nam giai đoạn 2002 – 2007 (Nguồn: Bộ Cơng thương) Năm Nhóm hàng Máy móc, thiết bị Nguyên, nhiên vật liệu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 29,8 62,3 31,6 60,6 28,8 64,5 25,3 66,6 24,6 67,6 28,6 64,0 Bảng…Tỉ lệ phần trăm giá trị nhập hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam giai đoạn 2002 – 2007 (Nguồn: Bộ Công thương) Như vậy, Việt Nam khơng nhanh chóng có bước thích hợp nhằm tránh tác động tiêu cực nói việc gia nhập AIA biến Việt Nam thành sở gia công chế biến lớn cho nước phát triển Thứ hai, việc thực thi AIA sau thiết lập AFTA làm tăng khối lượng thương mại Việt Nam Quốc gia khác ASEAN Các nhà đầu tư ngồi ASEAN thấy họ đạt dễ dàng yêu cầu 40% xuất xứ hàng hoá từ ASEAN để hưởng ưu đãi theo CEPT cách đầu tư thành lập sở nước ASEAN nhập nguyên liệu bán thành phẩm từ sở ASEAN để chế tạo sản phầm hoàn chỉnh tiêu thụ thị trường ASEAN Theo cách lập luận này, loại FDI nhằm hạ giá thành sản phẩm tìm thị trường, thế, Việt Nam ứng cử viên sáng giá ASEAN việc tiếp nhận dòng FDI loại Tóm lại, học cần rút có định hướng rõ ràng phối hợp đồng sách, biện pháp kinh tế, Việt Nam hạn chế tối đa tác động tiêu cực việc hội nhập tự hoá, tránh xu biến Việt Nam thành nơi sản xuất hàng hố có giá trị gia tăng thấp, nơi tiêu thụ hàng hố rẻ khơng phát 23 triển ngành then chốt, đảm bảo độc lập tương đối kinh tế - yếu tố thiết yếu nước có dân số lớn Việt Nam 24 ... quan đến khoản đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh thoả thuận ASEAN khác, Thoả thuận Khung Dịch vụ ASEAN Tương tự CEPT (Hiệp định Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung), Hiệp định AIA cho phép quốc gia... chung khu vực nỗ lực cá nhân quốc gia tập thể, với kết hợp hài hòa AIA, AFTA AICO tin tưởng vào tương lai tươi sáng AIA III Tác động AIA nước thành viên nói chung Việt Nam nói riêng Tác động AIA. .. tiêu AIA Thứ hai, tạo phân hóa khu vực đầu tư, nước nhận đầu tư Hiệp định khung AIA với mục tiêu tạo mơi trường đầu tư thơng thống thuận lợi kéo theo mở rộng hay phân hóa đầu tư qua nước khác khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Com BaI WORD HOaN CHiNH de TaI HU VuC dT AIA, Com BaI WORD HOaN CHiNH de TaI HU VuC dT AIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay