Com nhiem vu va vi tri cua tu phap quoc te trong he thong phap luat

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:02

NHIỆM VỤ VÀ VỊ TRÍ CỦA TƯ PHÁP QUỐC TẾ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ThS NGUYỄN NGỌC LÂM Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật TP.HCM Bài đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2004 Vị trí Tư pháp quốc tế hệ thống pháp luật 1.1 Trong khoa học pháp lý Liên Xô (cũ) có nhiều quan điểm khác vị trí Tư pháp quốc tế hệ thống pháp luật Tư pháp quốc tế coi nằm hệ thống pháp luật quốc tế hệ thống pháp luật quốc gia Theo quan điểm nhiều tác giả như: S.B Krulov; M.A Plokin; S.A Golunsky; M.S Strogovich; B.E Graba; A.M Ladưzinsky; I.P Blisenko; L.N Talenskaia… Các quy phạm Tư pháp quốc tế nằm Luật quốc tế với nghĩa rộng Quan điểm tác giả xây dựng dựa sở theo Công pháp quốc tế Tư pháp quốc tế có mối quan hệ chất nội dung, có họ hàng gần gũi, có thống nguồn luật tác giả coi thống có ý nghĩa định Trong giáo trình Luật điều ước quốc tế, xuất năm 1930 – S.B Krưlov viết: “Cần phải xem xét nội dung chủ yếu Tư pháp quốc tế… thực việc nghiên cứu điều ước quốc tế mang nội dung Tư pháp quốc tế” [1] Quan điểm dựa lý luận cho quan hệ Tư pháp quốc tế quan hệ dân sự, nhân gia đình, lao động thể nhân pháp nhân có yếu tố nước ngồi nên có liên quan chặt chẽ đến quan hệ quốc gia, theo tranh chấp, xung đột lĩnh vực pháp luật dân công ty riêng biệt, xung đột ly hôn công dân quốc gia khác phát sinh thành xung đột quốc gia 1.2 Một trường phái khác L.A Luns đứng đầu tác giả khác A.B Gureev; K.Ph Egorov; V.P Zvekov; S.N Lelegev; A.L Makovsky; G.K Matvev; N.V Orlova; V.S Pozniakov; M.G Pozenberg; A.A Rubanov; O.N Sadikov… ủng hộ Trong giáo trình Tư pháp quốc tế (3 tập) L.A Luns cho để xem xét chất nội dung quy phạm Tư pháp quốc tế trước hết cần phải xem xét đến tính chất quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh nó, mà trước hết quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế quan hệ mang tính chất dân Do Tư pháp quốc tế trước hết phận pháp luật dân quốc gia Khoa học Tư pháp quốc tế phận khoa học pháp luật dân [2] Trong nhiều cơng trình Cơng pháp quốc tế nhiều tác I.I Lukasuk; E.T Usenko; A.P Movchan… có quan điểm cho xét nội dung quy phạm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Tư pháp quốc tế phận của hệ thống pháp luật quốc gia khác 1.3 Trong khoa học pháp lý Tư pháp quốc tế Việt Nam non trẻ chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu lớn chuyên sâu lĩnh vực này, “ngay văn quy phạm pháp luật ban hành thời kỳ (1945-1975) đề cập đến quan hệ Tư pháp quốc tế” [3] Nhưng bước đầu Tư pháp quốc tế Việt Nam đề cập đến số cơng trình nghiên cứu như: Trong giáo trình Tư pháp quốc tế trường Đại học Luật Hà Nội tập thể tác giả tiến sĩ Bùi Xuân Nhự chủ biên cho “Tư pháp quốc tế ngành luật hệ thống pháp luật, mặt khác khoa học nói chung lại ngành khoa học độc lập mà đối tượng nghiên cứu lĩnh vực quan hệ pháp luật dân sự, phát sinh đời sống quốc tế… Điều khẳng định rằng: Thứ Tư pháp quốc tế nghiên cứu quan hệ pháp luật dân sự” [4] Trong giáo trình Tư pháp quốc tế Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội tập thể tác giả tiến sĩ Nguyễn Bá Diến chủ biên cho “Nhờ mang tính chất tài sản, nhân thân có yếu tố nước mà đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế góp phần khẳng định rằng: Tư pháp quốc tế ngành luật riêng biệt, độc lập với ngành luật khác thuộc hệ thống pháp luật quốc gia, mà độc lập với luật quốc tế” [5] Trong sách tham khảo Một số vấn đề lý luận Tư pháp quốc tế tiến sĩ Đoàn Năng lại cho “Hiện Tư pháp quốc tế tồn độc lập với Công pháp quốc tế với pháp luật quốc gia tiểu hệ thống nằm hai hệ thống, liên quan, gắn bó chặt chẽ với Công pháp quốc tế Pháp luật quốc gia” [6] Như hai giáo trình Tư pháp quốc tế Việt Nam không khẳng định cách cụ thể Tư pháp quốc tế nằm hệ thống pháp luật quốc tế hay hệ thống pháp luật quốc gia, cách làm nhà khoa học nước - thường khẳng định rõ quan điểm Ngược lại có quan điểm khác lại cho Tư pháp quốc tế tiểu hệ thống (pháp luật) nằm hai hệ thống (Pháp luật quốc tế Pháp luật quốc gia) Thật “Khơng có lĩnh vực nghiên cứu pháp luật khoa học pháp lý lĩnh vực khoa học Tư pháp quốc tế – Một lĩnh vực mà tồn nhiều quan điểm trái ngược vấn đề cốt lỏi vị trí hệ thống pháp luật nói chung hệ thống pháp luật quốc gia nói riêng” [7] 1.4 Theo chúng tơi sách báo pháp lý Việt Nam nước thể cách rõ ràng “Bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia tồn hệ thống pháp luật quốc tế” [8] Như thực tế tồn hai hệ thống pháp luật hệ thống Pháp luật quốc tế vàhệ thống Pháp luật quốc gia, mà không tồn hệ thống pháp luật trung gian thứ ba khác Do Tư pháp quốc tế không ngoại lệ Hoặc Tư pháp quốc tế nằm hệ thống pháp luật quốc tế, hệ thống pháp luật quốc gia “Theo quan điểm nhiều người thừa nhận Tư pháp quốc tế phận pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế hay phận pháp luật liên hệ thống Hơn Tư pháp quốc tế xem ngành pháp luật độc lập đặc biệt hệ thống pháp luật quốc gia” [9] Mặc dù có thực tế mà phải thừa nhận Tư pháp quốc tế Việt Nam trình hồn thiện phát triển Còn nhiều vấn đề lý luận chưa hoàn chỉnh, thiếu thống cách tiếp cận vấn đề Do bàn đến vị trí Tư pháp quốc tế hệ thống pháp luật cho cần phải xem xét cách tồn diện sở phân tích, so sánh nội dung như: Đối tượng điều chỉnh; Phương pháp điều chỉnh; Chủ thể; Nguồn luật cách thức thực biện pháp chế tài Tư pháp quốc tế với Luật dân Tư pháp quốc tế với Cơng pháp quốc tế để từ có kết luận mang tính thuyết phục - Thứ nhất: Về đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ mang tính chất dân (dân theo nghĩa rộng), khác với quan hệ dân pháp luật quốc gia, quan hệ mang tính chất dân có yếu tố nước ngồi tham gia Yếu tố nước tham gia quan hệ Tư pháp quốc tế phân thành ba nhóm phụ thuộc vào quan hệ pháp luật mà có liên quan • • • Nhóm thứ nhất: Yếu tố nước chủ thể tham gia quan hệ pháp luật mang tính chất dân Đó thể nhân pháp nhân nước ngồi, số trường hợp Quốc gia tham gia với tư cách chủ thể đặc biệt Nhóm thứ hai: Yếu tố nước khách thể quan hệ pháp luật, tài sản có liên quan đến quan hệ pháp luật nằm nước ngồi Nhóm thứ ba: Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật xảy nước ngồi Yếu tố nước quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế tồn nhóm Quan hệ pháp luật dân có yếu tố nước quy định Bộ luật Dân CHXHCN Việt Nam năm 1995 Điều 826 “…Yếu tố nước ngồi hiểu quan hệ dân có người nước ngồi, pháp nhân nước tham gia để xác lập, thay đổi chấm dứt quan hệ phát sinh nước tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi” Căn vào quy định Điều 826 Bộ luật Dân 1995 Việt Nam có quan điểm khẳng định: Đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế quan hệ pháp luật dân quan hệ pháp luật dân phải có yếu tố nước ngồi tham gia Yếu tố nước ngồi theo chúng tơi quan hệ mang tính chất dân vượt ngồi phạm vi lãnh thổ quốc gia Khác với quan hệ mang tính chất trị quốc gia thuộc đối tượng điều chỉnh Công pháp quốc tế Như mặt chất đối tượng điều chỉnh hai ngành luật Tư pháp quốc tế Công pháp quốc tế - coi có tính “quốc tế” hoàn toàn khác Xét đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế với Luật dân khác rõ ràng Tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ pháp luật “Tư” Nó bao gồm quan hệ lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động… hay nói cách khác quan hệ mang tính chất dân có yếu tố nước ngồi tham gia, đối tượng điều chỉnh Luật Dân nhóm “…Quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân giao lưu dân sự” [10] - Thứ hai: Về phương pháp điều chỉnh Công pháp quốc tế điều chỉnh chủ yếu phương pháp thỏa thuận (thông qua việc ký kết điều ước quốc tế) chủ thể Công pháp quốc tế với Còn Tư pháp quốc tế điều chỉnh hai phương pháp mang tính đặc thù ngành luật phương pháp thực chất - cách áp dụng quy phạm thực chất, quy phạm quy định rõ quyền nghĩa vụ bên cách thức áp dụng biện pháp chế tài theo quy định hệ thống pháp luật quốc gia xác định; phương pháp xung đột – áp dụng quy phạm xung đột để “dẫn chiếu” đến hệ thống pháp luật quốc gia cần áp dụng để điều chỉnh quan hệ Như thấy rõ khác phương pháp điều chỉnh Tư pháp quốc tế với Luật dân phương pháp điều chỉnh Tư pháp quốc tế phương pháp thực chất phương pháp xung đột phương pháp luật dân phương pháp bình đẳng thỏa thuận Tóm lại: Theo Lý luận nhà nước pháp luật truyền thống khoa học pháp lý để phân biệt ngành luật với ngành luật khác cần phải “Dựa hai đối tượng điều chỉnh (những quan hệ xã hội có đặc điểm loại cần điều chỉnh) phương pháp điều chỉnh (cách thức tác động vào quan hệ đó)” [11]thì kết luận sơ Tư pháp quốc tế Công pháp quốc tế ngành luật độc lập với - Thứ ba: Xét chủ thể hai ngành luật thấy: Chủ thể Cơng pháp quốc tế quốc gia có chủ quyền Còn chủ thể Tư pháp quốc tế thể nhân pháp nhân nước khác nhau, số trường hợp quốc gia tham gia với tư cách chủ thể đặc biệt Tư pháp quốc tế Như chủ thể hai ngành luật “loại” chủ thể khác quyền lực địa vị pháp lý tham gia vào quan hệ pháp luật - Thứ tư: Biện pháp chế tài Tư pháp quốc tế Công pháp quốc tế khác mặt chất Biện pháp chế tài Tư pháp quốc tế bồi thường thiệt hại mang tính tài sản, pháp luật quốc gia áp dụng để điều chỉnh Còn chế tài Cơng pháp quốc tế mang tính trị, phản đối ngoại giao… có trường hợp áp dụng chế tài mang tính tài sản bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật quốc tế gây thiệt hại quốc gia gây nên sở pháp lý việc áp dụng biện pháp chế tài chủ thể thỏa thuận điều ước quốc tế - Thứ năm: Ngoài điểm riêng Tư pháp quốc tế có nguồn pháp luật quốc gia hai ngành luật có nguồn chung điều ước quốc tế Đây coi điểm làm xuất phát điểm để nhiều tác giả cho Tư pháp quốc tế phần Luật quốc tế, đặc biệt tương lai quốc gia tham gia vào lĩnh vực hợp tác quốc tế, điều ước quốc tế nguồn chủ yếu để điều chỉnh quan hệ lĩnh vực quốc gia Sự phát triển trình hội nhập, đặc biệt lĩnh vực kinh tế – thương mại, tác động tiến khoa học kỹ thuật lên điều chỉnh pháp luật - Tất yếu tố cho thấy xu hướng vai trò, vị trí điều ước quốc tế nguồn Tư pháp quốc tế ngày nâng cao Theo chúng tơi, điều khơng thể phủ nhận vai trò đặc biệt quan trọng nguồn Tư pháp quốc tế điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia tồn “quy luật” tất yếu khách quan, khơng thể khơng có pháp luật quốc gia, chủ quyền quốc gia pháp luật quốc tế khẳng định ghi nhận Pháp luật quốc gia sở tảng cho quan hệ quốc tế quốc gia Như pháp luật quốc gia coi tiếp tục coi nguồn Tư pháp quốc tế Điều công nhận khoa học pháp lý nhiều quốc gia giới A Batiffol - luật gia người Pháp - khẳng định: pháp luật quốc gia hoàn toàn khác với pháp luật quốc gia khác Vì tồn cách độc lập pháp luật Đức, Pháp, Italia… [12] “Không thể tồn Tư pháp quốc tế thống – GS Kh Fonbar khẳng định phát biểu năm 1987 – Các quốc gia khác có Tư pháp quốc tế riêng nội dung có khác bản” [13] Như quốc gia khác (ngoại trừ trường hợp áp dụng nguyên tắc quy phạm thực chất xung đột thống điều ước quốc tế) việc điều chỉnh quan hệ mang tính chất dân có yếu tố nước ngồi tham gia không sử dụng loại quy phạm Tư pháp quốc tế chung, mà quốc gia khác áp dụng quy phạm khác 1.5 Căn vào phân tích cho thấy đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế thực chất quan hệ pháp luật dân “đặc biệt”, tính đặc biệt thể quan hệ có yếu tố nước ngồi tham gia Chính theo đưa Tư pháp quốc tế vào hệ thống pháp luật quốc gia hợp lý Nằm hệ thống pháp luật quốc gia Tư pháp quốc tế ngành luật độc lập Như phân tích phần trước Tư pháp quốc tế có đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh riêng Ở Việt Nam chưa có điều kiện ban hành đạo luật Tư pháp quốc tế riêng, nên quy phạm Tư pháp quốc tế nằm Bộ luật Dân số ngành luật khác luật thương mại, đầu tư, quốc tịch, nhân gia đình, lao động… khơng phải mà cho Tư pháp quốc tế phần Luật dân nước Ngày Tư pháp quốc tế có phát triển nhanh chóng sở từ chế định, nguyên tắc Luật quốc tế chế định luật Dân nước quốc gia khác Do nghiên cứu môn khoa học pháp lý cần vận dụng phương pháp so sánh pháp luật để nghiên cứu mối liên hệ Tư pháp quốc tế với Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế với Luật dân nhằm đạt hiệu có cách nhìn nhận đánh giá vấn đề cách toàn diện Nhiệm vụ Tư pháp quốc tế Việt Nam Trong điều kiện việc tăng cường hợp tác với tất quốc gia, thực việc đổi quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh tế, thương mại, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút hoạt động đầu tư nước đặt trước khoa học Tư pháp quốc tế nước ta nhiệm vụ mới, liên quan đến việc xây dựng, soạn thảo văn pháp lý khác điều chỉnh quan hệ lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, bảo hiểm quan hệ khác thực tiễn đời sống có yếu tố nước tham gia… Trên sở hình thành nhiệm vụ chủ yếu Tư pháp quốc tế Việt Nam là: - Hồn thiện mặt pháp lý trình hội nhập nước ta lĩnh vực Tư pháp quốc tế nói riêng mặt đời sống xã hội Nhà nước Việt Nam nói chung - Thúc đẩy việc áp dụng hình thức hợp tác mới, sâu rộng mang lại hiệu hơn, trước hết hình thức khác hoạt động liên doanh, liên kết hoạt động kinh tế, thương mại - Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư, công dân, tổ chức cơng ty nước ngồi vào Việt Nam Việt Nam nước - Mở rộng việc bảo hộ quyền hợp pháp người nước Việt Nam lĩnh vực khác như: thương mại, đầu tư, lao động, hôn nhân gia đình Bảo đảm quyền nghĩa vụ bình đẳng tố tụng dân người nước ngồi Việt Nam cơng dân Việt Nam nước ngoài… Trong kỷ tiến khoa học kỹ thuật, hợp tác điều kiện hội nhập kinh tế, văn hóa quốc gia, mà hoạt động thực phạm vi lãnh thổ quốc gia có quan hệ đến quốc gia khác mang lại hậu pháp lý định quốc gia hiểu biết Tư pháp quốc tế giúp quan có chức thẩm quyền việc bảo vệ có hiệu tài sản quốc gia, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân Việt Nam nước ngồi Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn to lớn việc nghiên cứu nắm vững vấn đề Tư pháp quốc tế cần thiết cho nhà ngoại giao, nhà hoạt động kinh tế mà cần thiết cho Thẩm phán, Kiểm sát viên; Công chứng viên Luật gia, Luật sư làm việc lĩnh vực kinh tế khác nhau, nước nước ngoài, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế khu vực “ Theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc…” [14] ================================ CHÚ THÍCH [1] Xem Giáo trình Luật điều ước quốc tế, C.B Krưlov, Nxb Maxcơva, 1930, tr 21 [2] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế (3 tập) Phần chung, GS-TS Luật học L.A Luns, Nxb Maxcơva, 1973, tr 11 - 60 [3] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế, Khoa luật ĐHQG Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Bá Diến chủ biên, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 1997, tr 63 [4] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường ĐH Luật HN, TS Bùi Xuân Như chủ biên, Nxb Công an nhân dân, 1997, tr - [5] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế, Khoa luật ĐHQG Hà Nội, sđd, tr [6] Xem Một số vấn đề lý luận Tư pháp quốc tế (sách tham khảo), TS Đồn Năng, Nxb Chính trị quốc gia, 2001, tr 51 [7] Xem Mối quan hệ Tư pháp quốc tế Luật dân sự, TS Nguyễn Trung Tín, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 4/1996, tr 24 [8] Xem Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, PGS-TS Lê Minh Tâm (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, 1998, tr 403 [9] Xem Mối quan hệ Tư pháp quốc tế Luật dân sự, TS Nguyễn Trung Tín, dẫn, tr 24 [10] Xem Điều Bộ luật dân CHXHCN Việt Nam 1995 [11] Xem Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, PGS-TS Lê Minh Tâm (Chủ biên), sđd, tr 393 [12] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế (Bản tiếng Nga), GS-TS Luật học M.M Boguxlavski, Nxb Iurixt Moscova, 1998, tr 27 [13] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế (Bản tiếng Nga), GS-TS luật học M.M.Boguxlavski, sđd, tr 27 [14] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 120 ... nhận đánh giá vấn đề cách tồn diện Nhiệm vụ Tư pháp quốc tế Vi t Nam Trong điều kiện vi c tăng cường hợp tác với tất quốc gia, thực vi c đổi quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh tế, thương mại,... hợp pháp nhà đầu tư, công dân, tổ chức cơng ty nước ngồi vào Vi t Nam Vi t Nam nước - Mở rộng vi c bảo hộ quyền hợp pháp người nước Vi t Nam lĩnh vực khác như: thương mại, đầu tư, lao động, hôn... tố tụng dân người nước Vi t Nam công dân Vi t Nam nước ngoài… Trong kỷ tiến khoa học kỹ thuật, hợp tác điều kiện hội nhập kinh tế, văn hóa quốc gia, mà hoạt động thực phạm vi lãnh thổ quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhiem vu va vi tri cua tu phap quoc te trong he thong phap luat, Com nhiem vu va vi tri cua tu phap quoc te trong he thong phap luat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay