Com boi thuong thiet hai co yeu to nuoc ngoai do hanh vi canh tranh khong lanh manh

5 22 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:01

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI DO HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH GÂY RA TS Đỗ Văn Đại Bài viết Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 3/2005 Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nước phải đối mặt với hoạt động cạnh tranh, có cạnh tranh khơng lành mạnh Qua số ví dụ giả thiết, viết phân tích hạn chế pháp luật xử lý xung đột pháp luật tranh chấp bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngồi cạnh tranh không lành mạnh đưa kiến nghị sửa đổi Khoản 4, Điều 835 Bộ luật Dân I Xung đột pháp luật cạnh tranh không lành mạnh có yếu tố nước ngồi Tồ án Việt Nam yêu cầu giải vấn đề bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngồi hành vi cạnh tranh không lành mạnh (CTKLM) gây hai hoàn cảnh: Hành vi CTKLM thực thị trường Việt Nam 1.1 Trường hợp bên thực hành vi CTKLM tổ chức, cá nhân nước bên bị thiệt hại tổ chức, cá nhân Việt Nam Ví dụ thứ nhất: Để có thêm khách hàng, doanh nghiệp Đài Loan thực chương trình quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam Nhưng theo doanh nghiệp Việt Nam X., chương trình quảng cáo gây tổn thất đến doanh nghiệp mình, hành vi CTKLM Doanh nghiệp X yêu cầu Toà án buộc doanh nghiệp Đài Loan phải bồi thường thiệt hại Toà án giải tranh chấp theo pháp luật Đài Loan hay pháp luật Việt Nam? 1.2 Trường hợp bên thực hành vi doanh nghiệp Việt Nam bên bị thiệt hại doanh nghiệp nước ngồi Ví dụ thứ hai: Để có thêm khách hàng, doanh nghiệp Việt Nam Y thực số biện pháp cạnh tranh Doanh nghiệp Hàn Quốc H tham gia thị trường Việt Nam cho biện pháp doanh nghiệp Y hành vi CTKLM gây thiệt hại cho họ Doanh nghiệp Hàn Quốc H kiện Toà án nước ta yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam bồi thường thiệt hại Trong trường hợp này, Toà án áp dụng pháp luật Hàn Quốc hay pháp luật Việt Nam để giải tranh chấp này? Hành vi CTKLM thực thị trường Việt Nam 2.1 Trường hợp bên doanh nghiệp Việt Nam Ví dụ thứ ba: Doanh nghiệp A (Việt Nam) doanh nghiệp T (Trung Quốc) cạnh tranh thị trường Lào Để có thêm khách hàng thị trường Lào, doanh nghiệp A thực số hành vi cạnh tranh mà doanh nghiệp T cho không lành mạnh Nhằm bồi thường thiệt hại, bên T cho bên A gây ra, bên T khởi kiện bên A trước Toà án Việt Nam Muốn giải tranh chấp, cần xác định xem hành vi cạnh tranh có phải CTKLM theo quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật Trung Quốc hay pháp luật Lào? 2.2 Trường hợp hai bên doanh nghiệp Việt Nam Ví dụ thứ tư: doanh nghiệp A doanh nghiệp B cạnh tranh thị trường Mỹ Để có thêm khách hàng thị trường Mỹ, doanh nghiệp A sử dụng số biện pháp cạnh tranh mà doanh nghiệp B cho không lành mạnh Nhằm bồi thường thiệt hại mà bên B cho bên A gây hành vi cạnh tranh trên, bên B khởi kiện bên A trước Toà án Việt Nam Vậy pháp luật Việt Nam hay pháp luật Mỹ điều chỉnh tranh chấp trên? Việc giải xung đột pháp luật cần thiết mức độ bồi thường thiệt hại theo pháp luật Mỹ tương đối cao, gấp ba lần thiệt hại thực tế, đó, mức độ bồi thường thiệt hại theo pháp luật Việt Nam thấp nhiều II Giải xung đột Pháp luật nước ta CTKLM có yếu tố nước Theo Điều 1, Điều Luật Cạnh tranh Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, Luật quy định về“…hành vi cạnh tranh không lành mạnh…” doanh nghiệp “hoạt động Việt Nam” doanh nghiệp “nước ngoài” Như thế, giới hạn việc xác định pháp luật điều chỉnh CTKLM “ở Việt Nam” Tức là, hành vi cạnh tranh ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam pháp luật cạnh tranh Việt Nam điều chỉnh pháp luật nước điều chỉnh tranh chấp bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây nước ngồi có bên Việt Nam? Tranh chấp bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng Do vậy, sử dụng quy phạm xung đột pháp luật quy định BLDS Việt Nam Có thể áp dụng cho ví dụ thứ hành vi gây thiệt hại nơi phát sinh hậu thực tế xảy Việt Nam bên bị thiệt hại Việt Nam theo Khoản 1, Điều 835 BLDS 1995 (K1 Đ773 BLDS 2005): “việc bồi thường thiệt hại hợp đồng xác định theo pháp luật nước nơi xảy hành vi gây thiệt hại nơi phát sinh hậu thực tế hành vi gây thiệt hại” Tuy nhiên, phân tích Khoản 1, Điều 835 BLDS 1995 (K1 Đ773 BLDS 2005), thấy quy phạm không phù hợp với việc giải vấn đề bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây nêu ví dụ thứ hai, ba, tư Khoản 1, Điều 835 BLDS 1995 (K1 Đ773 BLDS 2005) quy phạm xung đột pháp luật phức tạp: Pháp luật nước nơi xảy hành vi gây thiệt hại hay pháp luật nước nơi phát sinh hậu thực tế chọn để điều chỉnh tranh chấp, người định chọn hai luật này? Toà án, người bị thiệt hại hay người gây thiệt hại? Trong ví dụ nêu trên, Tồ án, người thực hành vi cạnh tranh hay người tự coi bị thiệt hại có quyền chọn hai luật đó? Sự phức tạp tăng thêm áp dụng quy phạm xung đột vào vấn đề bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây Thứ nhất, việc xác định nước nơi xảy hành vi cạnh tranh bị bên coi không lành mạnh đơi khơng đơn giản Phát triển ví dụ thứ ba, gặp hồn cảnh bên A Việt Nam thực hành vi cạnh tranh thông qua thông tin đại chúng Lào nội dung hành vi lại thiết lập thực Việt Nam (phim quảng cáo dàn dựng quay Việt Nam truyền tải Lào thông qua truyền hình Lào) Vậy, nơi xảy hành vi cạnh tranh bị bên T Trung Quốc coi không lành mạnh Việt Nam hay Lào? Thứ hai, nơi phát sinh hậu thực tế hành vi cạnh tranh bị bên coi không lành mạnh xác định nào? Trong ví dụ trên, hành vi cạnh tranh bên A làm giảm khách hàng bên T thị trường Lào, đồng thời làm giảm tổng thu nhập bên T Trung Quốc trụ sở bên T Trung Quốc Vậy, nơi phát sinh hậu thực tế hành vi cạnh tranh bị bên T coi không lành mạnh Lào hay Trung Quốc? Tương tự ví dụ thứ hai, bên Hàn Quốc có trụ sở Hàn Quốc tham gia cạnh tranh thị trường Việt Nam, vậy, nơi phát sinh hậu thực tế Việt Nam hay Hàn Quốc? Theo Khoản 3, Điều 835 BLDS 1995 (K3 Đ773 BLDS 2005), “trong trường hợp hành vi gây thiệt hại xảy lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người gây thiệt hại người bị thiệt hại công dân pháp nhân Việt Nam, áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Nếu áp dụng quy phạm xung đột pháp luật vào ví dụ thứ tư, có giải pháp sau: Tranh chấp bên A bên B điều chỉnh pháp luật Việt Nam Điều có nghĩa pháp luật Việt Nam áp dụng để xác định xem hành vi có phải hành vi CTKLM hay khơng, có mức thiệt hại mức bồi thường thiệt hại phải xác định theo pháp luật Việt Nam Giải pháp không hợp lý pháp luật cạnh tranh Việt Nam xây dựng để điều chỉnh cạnh tranh thị trường Việt Nam Vậy, áp dụng pháp luật cạnh tranh Việt Nam vào hành vi cạnh tranh thị trường Mỹ khơng hợp lý Nói cách khác, quy phạm xung đột pháp luật Khoản 3, Điều 835 BLDS 1995 (K3 Đ773 BLDS 2005) không phù hợp với vấn đề bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây thị trường nước Phương hướng giải xung đột pháp luật CTKLM có yếu tố nước ngồi Vì pháp luật cạnh tranh xây dựng theo đặc thù thị trường nước để điều chỉnh quan hệ cạnh tranh thị trường Việt Nam, nên thiết lập quy phạm xung đột sau: Tranh chấp bồi thường thiệt hại hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây điều chỉnh pháp luật nước mà thị trường bị ảnh hưởng ví dụ thứ thứ hai, thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng nên việc áp dụng pháp luật Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Điều 1, Điều Luật Cạnh tranh Trong ví dụ thứ ba, thị trường Lào bị ảnh hưởng hành vi cạnh tranh bên A, pháp luật Lào chọn để xác định hành vi có hành vi CTKLM hay khơng; thực hành vi CTKLM mức thiệt hại mức bồi thường thiệt hại điều chỉnh pháp luật nước Tương tự, ví dụ thứ tư, thị trường Mỹ bị ảnh hưởng nên pháp luật Mỹ chọn để điều chỉnh tranh chấp hai doanh nghiệp Việt Nam Trong xu hướng tồn cầu hố nay, nhiều thị trường một, mà nhiều quốc gia bị ảnh hưởng Đối với trường hợp vừa nêu, giải pháp kiến nghị sử dụng Phát triển ví dụ tranh chấp doanh nghiệp A Việt Nam doanh nghiệp T Trung Quốc, gặp trường hợp hai doanh nghiệp này, bên cạnh thị trường Lào, cạnh tranh thị trường Thái Lan Hai thị trường bị ảnh hưởng, thị trường Lào thị trường Thái Lan Khi đó, áp dụng pháp luật Lào hành vi cạnh tranh thị trường Lào, đồng thời áp dụng pháp luật Thái Lan hành vi cạnh tranh thị trường Thái Lan Có thể hành vi cạnh tranh bên A khơng bị coi không lành mạnh theo pháp luật Thái Lan vậy, khơng có bồi thường thiệt hại bị coi không lành mạnh theo pháp luật Lào nên có bồi thường thiệt hại Sự khác không làm ảnh hưởng đến giải pháp chọn pháp luật nước mà thị trường bị ảnh hưởng để điều chỉnh mà cho thấy giải pháp hợp lý: pháp luật cạnh tranh nước xây dựng phù hợp với thị trường nước để điều chỉnh quan hệ cạnh tranh thị trường nước Vậy, hai hay nhiều thị trường bị ảnh hưởng, sử dụng giải pháp kiến nghị Như vậy, tiêu chí “thị trường bị ảnh hưởng” nên sử dụng để chọn luật áp dụng quy phạm xung đột cho việc giải bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây Đây giải pháp thừa nhận số nước [1] Theo Điều 1222 BLDS Nga nguyên tắc “pháp luật nước có thị trường bị ảnh hưởng điều chỉnh nghĩa vụ phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh” [2] Tương tự, Điều 136 Luật Quan hệ có yếu tố nước ngồi Thuỵ Sỹ, “những u cầu dựa sở hành vi cạnh tranh không lành mạnh điều chỉnh pháp luật nước mà thị trường nước hậu phát sinh” [3] Chúng ta nên luật hoá quy phạm xung đột việc giải bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây kiến nghị luật hoá quy phạm văn vấn đề cần bàn Khác với pháp luật số nước, Luật Cạnh tranh nước ta có điều chỉnh vấn đề CTKLM [4] Do đó, nghĩ đến việc luật hố giải pháp vào Luật Cạnh tranh Đây giải pháp dường phù hợp với xu hướng chung pháp luật nước ta (rất nhiều văn chuyên ngành nước ta chứa đựng quy phạm xung đột Bộ luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân gia đình…) [5] Song, nhà xây dựng Luật Cạnh tranh không đưa quy phạm vào Luật Tham gia hội nhập, khả Tòa án Việt Nam phải đối mặt với vụ kiện cạnh tranh có yếu tố nước ngồi hồn tồn thực tế Chính thế, việc xây dựng pháp luật phải lường trước lập quy phạm để xử lý Do Luật Cạnh tranh khơng có quy phạm xung đột chung điều chỉnh việc xử lý bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây ra, nên đưa quy phạm vào văn chuyên Tư pháp quốc tế Thuỵ Sỹ, Bỉ [6], hay vào BLDS Nga? Vấn đề đặt q trình xây dựng BLDS [7] Theo chúng tơi, hoàn cảnh nước ta, việc đưa quy phạm vào văn chuyên Tư pháp quốc tế khơng thực tế, chưa có dự thảo lĩnh vực Trong nhiều năm nữa, mong muốn xây dựng quy phạm xung đột pháp luật cạnh tranh không lành mạnh đạo luật riêng Tư pháp quốc tế thực [8] Vì vậy, điều kiện sửa đổi BLDS 1995, nên luật hoá quy phạm cách bổ sung Khoản 4, Điều 835 BLDS với nội dung sau: Tranh chấp bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây điều chỉnh pháp luật nước mà thị trường bị ảnh hưởng./ ================================ CHÚ THÍCH [1] Về việc điều chỉnh cạnh tranh không lành mạnh số nước, xem thêm: Hà Huy Hiệu Bùi Nguyên Khánh, Một số khía cạnh quốc tế pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, Tạp chí Nhà Nước Pháp luật, 12/2000, tr.10 [2] Xem Tạp chí RCDIP 2002, tr 192 [3] Trong thực tế, tranh chấp cạnh tranh có yếu tố nước ngồi thường xảy Thuỵ Sĩ (xem Paolo Michele Patochi Elliott Geisinger, Bình luận Tư pháp quốc tế Thuỵ Sĩ, NXB Payot Lausanne 1995, tr362-363) [4] Ở Pháp, Nghị định năm 1986 cạnh tranh luật hoá (Bộ luật thương mại không điều chỉnh vấn đề cạnh tranh không lành mạnh mà điều chỉnh tập trung kinh tế, thống lĩnh thị trường, thoả thuận hạn chế cạnh tranh) Tương tự Luật Cộng đồng châu Âu cạnh tranh: đây, vấn đề cạnh tranh không lành mạnh không đề cập đến [5] Theo Đoàn Năng (xem Vấn đề hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi, Tạp chí Nhà Nước Pháp luật, 11/1998, tr 50; Một số vấn đề lý luận Tư pháp quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, 2001, tr 225), “khi xây dựng văn pháp luật lĩnh vực chuyên ngành, phải ý xây dựng quy phạm xung đột văn pháp luật chuyên ngành đó” [6] Xem Điều 99, Đ 2-2 Luật Bộ luật Tư pháp quốc tế Bỉ ngày 16/07/2004 [7] Xem Bộ tư pháp, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên đề BLDS, tháng 11-1995, tr 17-18; tr 240-242 [8] Về việc có nên hay khơng, nên xây dựng đạo luật riêng Tư pháp quốc tế, xem thêm: Nguyễn Tiến Vinh, Bàn việc hoàn thiện quy định phần VII “Quan hệ dân có yếu tố nước ngồi” BLDSVN, Tạp chí Nhà Nước Pháp luật, số 5/2003, tr 48 ... xem hành vi cạnh tranh có phải CTKLM theo quy định pháp luật Vi t Nam, pháp luật Trung Quốc hay pháp luật Lào? 2.2 Trường hợp hai bên doanh nghiệp Vi t Nam Ví dụ thứ tư: doanh nghiệp A doanh nghiệp... mạnh…” doanh nghiệp “hoạt động Vi t Nam” doanh nghiệp “nước ngoài” Như thế, giới hạn vi c xác định pháp luật điều chỉnh CTKLM “ở Vi t Nam” Tức là, hành vi cạnh tranh ảnh hưởng đến thị trường Vi t... luật cạnh tranh Vi t Nam điều chỉnh pháp luật nước điều chỉnh tranh chấp bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây nước ngồi có bên Vi t Nam? Tranh chấp bồi thường thiệt hại hành vi CTKLM gây tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Com boi thuong thiet hai co yeu to nuoc ngoai do hanh vi canh tranh khong lanh manh, Com boi thuong thiet hai co yeu to nuoc ngoai do hanh vi canh tranh khong lanh manh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay