Com binh luan quy pham xung dot ve con nuoi co yeu to nuoc ngoai

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:59

QUY PHẠM XUNG ĐỘT VỀ CON NI CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI GÉRA ÉRALD GOLDSTEIN GOLDSTEIN Giáo sư Khoa Luật Đại học Montréal, Québec, Canada I VẤN DỀ VỀ NỘI DUNG CỦA QUYẾT DỊNH DỒNG Ý CHO CON NUOI BLDS Québec quy định quy phạm giải xung đột sau: Điều 3092 Các quy định điều chỉnh định đồng ý cho nuôi điều kiện để trẻ em nhận làm nuôi quy định pháp luật nước nơi nuôi cư trú Hệ pháp lý việc nuôi nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật nước nơi người xin nhận nuôi cư trú Như vậy, pháp luật nước nơi nuôi cư trú quy định định đồng ý cho nuôi điều kiện theo định từ chối cho ni cha mẹ đẻ ngăn cản việc xin nhận nuôi Pháp luật nước nơi nuôi cư trú quy định trẻ em thuộc nhóm đối tượng nhận làm nuôi Ngược lại, pháp luật nước nơi cư trú người xin nhận nuôi áp dụng để xác định hệ pháp lý việc nuôi nuôi, nguyên tắc pháp luật Québec (Québec trẻ em thuộc diện cho làm ni) Quy định dễ hiểu, vấn đề liên quan đến môi trường sống sau nuôi; quy định bảo đảm công nuôi lớn lên mơi trường sống gia đình Ngược lại, Điều 3092 không nêu rõ luật áp dụng điều kiện người xin nuôi (trong trường hợp Québec) Tuy nhiên, vào số điều BLDS, ngầm suy luận luật điều chỉnh điều kiện người xin nuôi luật nơi cư trú người xin ni Phương án giải thích pháp luật ghi nhận án lệ Québec Ban đầu, quy định bổ sung quy phạm thực chất nhằm áp dụng nuôi ni nước Tuy nhiên, sau đó, quy phạm sử trường hợp liên quan đến ni ni có yếu tố nước ngồi Như vậy, q trình xin ni đăng ký Qbec phải trải qua hai giai đoạn: Ở giai đoạn một, Tòa án định tạm giao ni cho người nhận nuôi Québec Nếu sau tháng kể từ ngày có định tạm giao, việc ổn thỏa Tòa án chuyển sang giai đoạn hai định cho nhận nuôi Québec Điều 568 quy định sau: Điều 568 Trước định tạm giao nuôi cho người nhận ni, Tòa án phải đảm bảo người xin nhận nuôi đáp ứng đầy đủ điều kiện nuôi nuôi đặc biệt định đồng ý cho nuôi định hợp thức Đồng thời, liên quan đến việc công nhận định cho nhận ni nước ngồi, Điều 574 BLDS Qbec bổ sung điều kiện cơng nhận đặc biệt sau: Điều 574 Tòa án yêu cầu cơng nhận định cho nhận ni Tòa án nước phải đảm bảo quy định định đồng ý cho nuôi điều kiện để trẻ nhận làm nuôi tuân thủ Như vậy, trước định cho nhận ni Qbec, Tòa án Qbec phải kiểm tra xem định đồng ý cho ni có hợp thức hay khơng; trước cơng nhận định cho nhận ni nước ngồi, Tòa án Québec phải đảm bảo thẩm phán nước tuân thủ quy định định đồng ý cho nuôi Trong trường hợp liên quan đến ni có yếu tố nước ngồi, Điều 568 BLDS Québec quy định hai điều Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp kiện: Một phải có định đồng ý cho ni; hai định đồng ý cho nuôi phải hợp thức Như vậy, vấn đề đặt tính hợp thức định đồng ý cho nuôi xác định theo pháp luật nước nào? Tương tự, "các quy định" liên quan đến định đồng ý cho nuôi nêu Điều 574 BLDS Québec quy định pháp luật nước nào? Trong đó, theo quy định khoản Điều 3092 BLDS Québec, pháp luật áp dụng định đồng ý cho ni pháp luật nước nơi nuôi cư trú Tuy nhiên, giả sử định đồng ý cho nuôi đưa hợp thức sở tuân thủ pháp luật nước gốc ni, để đảm bảo việc tuân thủ định tránh xung đột xảy ra, pháp luật nước ngồi (ví dụ pháp luật Việt Nam), tức pháp luật quy định tính hợp thức định đồng ý cho nuôi, giới hạn phạm vi nội dung định nào? Phạm vi có bao gồm điều kiện người xin nhận ni theo quan niệm pháp luật nước hay khơng, ví dụ quy định kết người khác giới, quy định khoảng cách tuổi tác? Tóm lại, quy định chủ yếu đặt vấn đề phạm vi điều chỉnh pháp luật nước nơi nuôi cư trú định đồng ý cho ni, trường hợp sau: 1/ Khi pháp luật nước nơi nuôi cư trú không quy định vấn đề nuôi nghiêm cấm nuôi nuôi; 2/ Khi pháp luật nước nơi nuôi cư trú cho phép nuôi nuôi lại quy định điều kiện người xin nhận nuôi chặt chẽ pháp luật nước nơi người xin nhận nuôi cư trú 3/ Khi pháp luật nước nơi nuôi cư trú quy định hệ pháp lý việc nuôi nuôi khác với pháp luật nước nơi người xin nhận nuôi cư trú Luật áp dụng định đồng ý cho nuôi Trường hợp cha mẹ đẻ nuôi cư trú nước mà pháp luật không cho phép nuôi nuôi(pháp luật nước Hồi giáo), cha mẹ để đồng ý cho ni, định đồng ý cho ni có hợp thức hay khơng ? Tòa án Qbec giải trường hợp ? (Vấn đề không đặt pháp luật Việt Nam Việt Nam có quy định ni nuôi) Vụ việc A.B.M liên quan đến định việc giám hộ trẻ em cư trú Pakistan Tòa án nước Lưu ý Pakistan nước theo pháp luật Hồi giáo truyền thống không cho phép ni ni Khi Tòa án Pakistan định, trẻ em thuộc diện giám hộ cư trú Pakistan; sau đó, trẻ người giám hộ cư trú Québec đưa sang Québec Vụ trưởng Vụ Bảo vệ trẻ em Viện trưởng Viện Công tố Québec bác yêu cầu định tạm giao nuôi cho người nhận nuôi với lý định đồng ý cho nuôi điều kiện để trẻ em nhận làm nuôi không phù hợp với pháp luật nước nơi ni cư trú, Pakistan khơng cho phép nuôi nuôi Người xin nhận nuôi lập luận nuôi cư trú Québec từ năm nay, nên không thuộc phạm vi áp dụng Điều 3092 BLDS Québec, trường hợp ni ni nước Tòa án Québec công nhận định việc giám hộ Pakistan cho phép chuyển nơi cư trú trẻ em thuộc diện giám hộ, trường hợp nuôi nuôi, nơi cư trú nuôi phải nơi cư trú gốc nuôi trước định việc giám hộ, tức Pakistan Tuy nhiên, Tòa án chấp nhận định tạm giao nuôi cho người nhận nuôi với lý do, pháp luật Pakistan không cho phép nuôi nuôi Pakistan lại có tập quán theo có định việc giám hộ, người giám hộ phép đưa trẻ em thuộc diện giám hộ lãnh thổ Pakistan để nhận làm ni Quyết định cho nhận ni nước ngồi công nhận Pakistan Như vậy, theo quan điểm Tòa án Québec, chừng mực định, coi pháp luật Pakistan cho phép ni ni Cách giải thích rộng thuật ngữ "pháp luật nơi cư trú" theo Điều 3092 BLDS Québec yếu tố phương án giải thuận lợi cho việc nuôi nuôi có yếu tố nước ngồi Tóm lại, theo quy phạm xung đột Québec, định đồng ý cho non nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật nước nơi nuôi cư trú Điều tương đối phù hợp hệ thuộc luật nơi cư trú tuân thủ nguyên tắc áp dụng pháp luật có liên quan chặt chẽ đến vấn đề xem xét [2002] R.J.Q 1161 (Tòa án Québec, 19 tháng năm 2002) Về vấn đề này, pháp luật Pháp chấp nhận giải pháp tương tự, luật nhân thân (pháp luật quốc tịch) ni cấm ni ni, khơng đăng ký nuôi nuôi (Điều 370-3 khoản BLDS Pháp), trừ trường hợp nuôi trẻ chưa thành niên sinh thường trú Pháp (sẽ có quốc tịch Pháp); pháp luật nước mà người xin nhận nuôi mang quốc tịch cấm nuôi ni khơng đăng ký ni ni (Điều 370-3 khoản BLDS Pháp) Trong số trường hợp (ví dụ Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp nuôi sinh Pakistan thường trú Pháp), quy định không áp dụng nguyên tắc lựa chọn pháp Luật áp dụng điều kiện người xin nuôi Vấn đề xác định luật áp dụng đặt điều kiện người xin nuôi Québec Theo án lệ Québec, pháp luật Québec, tức pháp luật nơi người xin nuôi cư trú, pháp luật có thẩm quyền điều chỉnh điều kiện người xin nuôi Québec10 Về nguyên tắc, điều khác với quy định Điều 37 Nghị định số 68 ngày 10 tháng năm 2002 Việt Nam theo người xin ni phải tuân thủ đồng thời điều kiện (tối thiểu) pháp luật Việt Nam (về nguyên tắc, có hiệu lực áp dụng với tư cách pháp luật nước mà nuôi mang quốc tịch) pháp luật nước nơi người xin nuôi thường trú (xem thêm Điều 105 Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam năm 2000) Tất nhiên, việc nuôi nuôi có hiệu lực Québec định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ quan có thẩm quyền đưa cách hợp thức tuân thủ quy định pháp luật nước nơi cư trú cha mẹ đẻ quan có thẩm quyền định Theo quy định pháp luật số nước điều kiện xin nuôi, người độc thân cặp vợ chồng khác giới xin nuôi (xem thêm Điều 36 Nghị định số 68 ngày 10 tháng năm 2002 Việt Nam), trường hợp khác khơng xon ni, ví dụ cặp vợ chồng đồng giới Như vậy, nước gốc ni quy định điều kiện cơng dân nước cơng dân nước ngồi xin ni nước Về vấn đề này, Điều 36 Nghị định số 68 ngày 10 tháng năm 2002 Việt Nam có quy định điều kiện sau trẻ em cho làm ni: « Trẻ em làm nuôi người hai người vợ chồng Vợ chồng phải người khác giới có quan hệ nhân » Về mặt văn bản, Điều 36, Nghị định 68 quy định điều kiện trẻ cho làm nuôi Nhưng, trình bày trên, tự hỏi liệu có phải điều kiện trẻ cho làm nuôi, điều kiện đặt người xin ni ? Theo tôi, xem xét quy định Điều 36, thẩm phán Québec xếp điều kiện vào nhóm điều kiện người xin nuôi Như vậy, nguyên tắc, trước thẩm phán Québec, điều kiện thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật Québec, tức pháp luật nước nơi người xin nuôi cư trú (pháp luật Québec dường cho phép kết hôn người đồng giới) pháp luật Việt Nam, tức pháp luật nước nơi nuôi cư trú Tuy nhiên, hồn tồn bác lại định tạm giao nuôi cho người xin nhận nuôi nuôi giữ theo Điều 568 BLDS Québec định công nhận định cho nhận nuôi nước theo Điều 574 BLDS Québec, với lý định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ quan có thẩm quyền khơng tn thủ, định thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật nước nơi cư trú cha mẹ đẻ quan có thẩm quyền (Điều 3092 BLDS Québec) Đồng thời, khó nói định đưa cách hợp thức lợi ích cặp vợ chồng đồng giới, điều lại trái với quy định pháp luật nước nơi cha mẹ đẻ cư trú Như vậy, dù định đồng ý cho ni đưa thực tế phải đảm bảo định hợp thức Do đó, định khơng coi hợp luật có liên quan chặt chẽ đến vấn đề điều chỉnh Đây điều khiến cho quy định bị nhiều người phản đối 10 Vả lại, phương án pháp luật Pháp tương tự (Điều 370-3 khoản BLDS Pháp, nguyên tắc, công nhận pháp luật nước mà người xin nhận nuôi mang quốc tịch) thức theo pháp luật nước nơi cha mẹ đẻ cư trú (pháp luật Việt Nam), trừ trường hợp pháp luật nước có quy phạm thực chất áp dụng tư pháp quốc tế quy định cha mẹ đẻ quan có thẩm quyền phép định đồng ý cho ni cho người nước ngồi cách hợp thức theo điều kiện khác với nuôi nuôi nước Về vấn đề này, xin lấy vụ án Tòa án Qbec giải làm ví dụ minh họa Đó Vụ án Pháp luật gia đình - 369611 liên quan đến việc người xin nuôi vi phạm điều kiện pháp luật nước nơi nuôi cư trú Cụ thể là, theo quy định pháp luật Guinée, người xin nuôi phải ni 15 tuổi Tuy nhiên, vụ việc này, người xin nuôi không đáp ứng tiêu chí Điều dẫn đến xung đột pháp luật bên quy định nghĩa vụ tuân thủ Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp quy phạm pháp luật định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ bên quy định khoản Điều 3092 BLDS Québec theo đó, pháp luật điều chỉnh điều kiện người xin nuôi pháp luật nước nơi người cư trú, tức pháp luật Québec Thẩm phán khẳng định điều kiện người xin nuôi không nằm nhóm điều kiện định đồng ý cho ni hay nhóm điều kiện trẻ cho làm nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh Điều 574 Do vậy, nội dung định đồng ý cho nuôi liên quan đến điều kiện cha mẹ đẻ Phương án giải thích theo hướng hạn chế có lý Tuy nhiên, bác lại phương án với lý nêu, định đồng ý cho nuôi phải hợp thức (Điều 568 BLDS Québec) quy định định đồng ý cho nuôi phải đảm bảo tuân thủ (Điều 574 BLDS Qbec) Trong đó, pháp luật Guinée lại khơng cho phép người xin nuôi làm điều Do vậy, thấy rằng, pháp luật Guinée, người dường không phép đồng ý hành vi mà pháp luật nhìn nhận bất hợp pháp Tuy nhiên, dẫn chiếu cụ thể đến vi phạm này, án Tòa án Guinée chấp nhận cho nhận nuôi nuôi Quyết định Tòa án Qbec khơng đưa Tòa án nước ngồi việc nhận ni ni trái với quy định nội luật Có thể, Tòa án Guinée xây dựng sử dụng quy phạm thực chất riêng để áp dụng vấn đề ni có yếu tố nước ngồi Dù sao, Tòa án Québec có để xác định quy định định đồng ý cho nuôi pháp luật nước nơi cha mẹ đẻ cư trú đảm bảo tuân thủ (ở đây, quy định có nguồn gốc án lệ quy định pháp luật) Chúng ta chặt chẽ Tòa án nước ngồi Luật áp dụng hệ pháp lý việc nuôi nuôi Vấn đề tuân thủ định đồng ý cho ni cha mẹ đẻ hay tính hợp thức định đồng ý cho nuôi không liên quan đến nội dung định mà liên quan đến luật áp dụng hệ pháp lý việc nuôi nuôi Québec hệ pháp lý việc công nhận định cho nhận ni nước ngồi Québec Lưu ý theo quy định khoản Điều 3092 BLDS Québec, hệ pháp lý định cho nhận nuôi đăng ký Québec thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật nước nơi người xin ni cư trú12 11 [2000] R.D.F 777 (Tòa án Québec, 14 tháng năm 2000) Pháp luật Pháp có quy định tương tự Thực vậy, theo quy định Điều 370-4 BLDS Pháp, "hệ việc nuôi nuôi đăng ký Pháp pháp luật Pháp quy định" Về nguyên tắc, pháp luật Việt Nam quy định tương tự Điều 105 Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam quy định sau: "Trong trường hợp việc ni ni có yếu tố nước ngồi thực Việt Nam quyền nghĩa vụ cha mẹ nuôi nuôi, việc chấm dứt nuôi nuôi xác định theo quy định Luật này" 12 Trong đó, pháp luật Québec lại quy định chế định "con nuôi đầy đủ" (Điều 577 BLDS Qbec) theo việc ni ni có hệ cắt đứt quan hệ ni với cha mẹ đẻ Ngồi ra, quy định bổ sung Điều 581 BLDS định cho nhận ni nước ngồi: Điều 581 Việc công nhận định cho nhận nuôi Tòa án nước ngồi có hiệu lực định cho nhận ni Tòa án Qbec kể từ thời điểm Tòa án nước ngồi định cho nhận nuôi13 Tuy nhiên, trường hợp cha mẹ nuôi cư trú Québec muốn nhận trẻ em cư trú nước ngồi làm ni câu hỏi đặt cha mẹ đẻ đồng ý cho ni, liệu họ có biết chế định ni ni Qbec có hệ cắt đứt vĩnh viễn quan hệ pháp lý cha mẹ đẻ với ni hay khơng? Về điểm này, khó biết nội dung định đồng ý cho nuôi: đồng ý xác lập quan hệ cha mẹ - nuôi người nhận nuôi (nuôi nuôi không đầy đủ) không đồng nghĩa với việc đồng ý cắt đứt quan hệ cha mẹ đẻ với nuôi (nuôi nuôi đầy đủ) Nếu cha mẹ đẻ đồng ý cho nuôi theo quy định pháp luật Qbec, có hiệu lực áp dụng Qbec, việc ni ni có hệ pháp lý khác với quy định pháp luật nước nơi cư trú, kết luận định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ không đảm bảo tn thủ 14 Chính vậy, án liên quan đến Bảo vệ trẻ em 898 , Tòa án Québec từ chối công nhận định cho nhận nuôi theo chế định nuôi không đầy đủ Tòa án Bénin, pháp luật Bénin có quy định chế định ni đầy đủ Căn cụ thể Tòa án Québec sau: Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp « Công nhận việc nuôi nuôi đăng ký nước ngồi theo hình thức ni khơng đầy đù có hiệu lực việc nuôi nuôi đăng ký Québec trái với định đồng ý cho ni cha mẹ đẻ mà Tòa án Qbec có nghĩa vụ đảm bảo việc tuân thủ định » (Điều 574 3092 BLDS Québec) Hơn nữa, cha mẹ đẻ đồng ý cho nuôi theo chế định nuôi đầy đủ pháp luật nước nơi họ cư trú cho phép chế định ni khơng đầy đủ, định đồng ý cho nuôi không coi hợp thức theo quy định pháp luật nước Tuy nhiên, để đến giải pháp khác, lập luận nội dung định đồng ý cho nuôi không liên quan đến hệ việc nuôi nuôi Thực chất, lập luận lập luận 15 Tòa án Québec vụ việc Pháp luật gia đình - 2954 Thực vậy, thẩm phán Québec công nhận định cho nhận ni Tòa án Cameroun cha mẹ đẻ biết hệ chế định nuôi nuôi pháp luật Québec, với lý sau: [ ] Khi yêu cầu công nhận định cho nhận ni, Tòa án thụ lý vụ việc khơng có nghĩa vụ kiểm tra tính thống pháp luật hai nước hệ việc nuôi nuôi, [ ] vì, vấn đề này, pháp luật Qbec khơng quy định việc áp dụng kết hợp hai hệ thống pháp luật có liên quan [ ], mà ưu tiên áp dụng pháp luật nước nơi người xin ni cư trú nước ngồi quyền nghĩa vụ cha mẹ nuôi nuôi, việc chấm dứt nuôi nuôi xác định theo pháp luật nước nơi thường trú nuôi" 13 Trái lại, pháp luật Pháp lại quy định việc nuôi ni đăng ký nước ngồi phát huy hiệu lực Pháp giống hiệu lực việc nuôi ni nước ngồi (Điều 370-5 BLDS Pháp) 14 [1997] R.J.Q 1806 (Tòa án Québec, tháng năm 1997) 15 [1998] R.J.Q 1317 ( Tòa án Québec, 24 tháng năm 1998) Nếu chế định nêu định cho nhận ni nước ngồi chế định ni khơng đầy đủ, việc cho phép chế định có hiệu lực Québec chế định nuôi đầy đủ liên quan đến hai nhóm đối tượng: Một người xin ni, thơng qua việc xác lập quan hệ cha mẹ - nuôi người nhận nuôi hai cha mẹ đẻ, ni ni có hệ cắt đứt quan hệ cha mẹ - nuôi cha mẹ đẻ Do vậy, lập luận ngược lại theo quy định Điều 568 (hoặc 574) 3092 BLDS Québec, cần phải kết hợp đồng thời điều kiện tính hợp thức định đồng ý cho nuôi quy định quy chế nhân thân người nhận nuôi hệ pháp lý việc nuôi nuôi pháp luật nước nơi cư trú cha mẹ đẻ người xin nhận nuôi (Điều 3092 khoản BLDS Québec) Tuy nhiên, lập luận dẫn trở lại với án lệ Québec áp dụng kết hợp luật áp dụng, Tòa án Québec từ chối quy định áp dụng theo kiểu II NHẬN XÉT CHUNG VỀ AN LỆ CỦA QUEBEC VỀ NUÔI CON NUÔI Như thấy, án lệ Québec không thống giới hạn xác nghĩa vụ tuân thủ định đồng ý cho ni cha mẹ đẻ Hồn tồn dễ hiểu thẩm phán trọng đến việc bảo đảm tuân thủ định đồng ý cho ni cha mẹ đẻ, quyền lợi họ; nghĩa vụ thẩm phán quy định Điều 568 574 Tuy nhiên, nhìn vào thực tiễn án lệ, thấy đa số thẩm phán có xu hướng giải thích quy định pháp luật Qbec theo hướng có lợi cho việc ni ni có yếu tố nước ngồi Xu hướng thể hai hình thức: thẩm phán giải thích thuật ngữ "pháp luật nước nơi cư trú nuôi" theo nghĩa rộng coi hệ thống pháp luật nước nơi nuôi cư trú, bao gồm tập quán án lệ; thẩm phán giới hạn nội dung định đồng ý cho nuôi cách loại trừ điều kiện nuôi nuôi hệ việc nuôi ni viện dẫn quy định theo tính hợp thức định phải xác định theo pháp luật Québec Có thể tránh vấn đề rắc rối nêu nhiều cách: Có chế thông tin hiệu bên; biện pháp khó thực thực tế làm để biết quy định pháp luật Québec giải thích rõ ràng xác nước ngồi? Thơng qua điều ước quốc tế Làm rõ thêm quy định pháp luật Québec cách giới hạn nghĩa vụ tuân thủ định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ nội dung thực liên quan trực tiếp đến vấn đề (bao gồm hệ chế định nuôi nuôi đầy đủ) Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp Công nhận quy phạm thực chất pháp luật nước ngồi, ví dụ khoản Điều 370-3 BLDS Pháp, loại trừ vấn đề liên quan đến nội dung định đồng ý cho nuôi pháp luật nước nơi cha mẹ đẻ cư trú; vấn đề điều chỉnh theo pháp luật Québec (trên sở giữ nguyên điều kiện định đồng ý cho nuôi) Theo tôi, việc giới hạn nội dung định đồng ý cho ni vấn đề có liên quan đến định điều kiện người xin nhận ni hồn tồn phù hợp thực tế đa số án lệ điều Bởi chế định ni đầy đủ có hệ trước hết cha mẹ đẻ Nhưng trường hợp cha mẹ đẻ sẵn sàng chấp nhận hệ có lẽ nên ưu tiên áp dụng quan điểm nuôi nuôi Québec quan điểm pháp luật nước ngồi nhằm bảo đảm cơng trẻ em nhận nuôi Québec: phù hợp với lợi ích trẻ em Tuy nhiên, không đảm bảo phương án hồn tồn phù hợp với tinh thần Cơng ước La-Hay bảo vệ trẻ em hợp tác quốc tế ni ni có yếu tố nước ngồi, ký ngày 29 tháng năm 1993 Bởi theo Cơng ước này, quan có thẩm quyền nước gốc có vai trò định việc xác định trẻ em có đủ "tiêu chuẩn để nhận làm ni" hay khơng Ngồi ra, khơng thể biết người xin nhận nuôi Québec có thực muốn áp dụng phương án hay không III NHỮNG SỬA DỔI, BỔ SUNG MỚI DAY PHAP LUẬT CỦA NUOI CON NUOI: BƯỚC PHAT TRIỂN TỤT LUI? QUEBEC VỀ VẤN DỀ Đạo luật ngày 22 tháng năm 2004 (Luật hướng dẫn thi hành Công ước bảo vệ trẻ em hợp tác quốc tế ni ni có yếu tố nước ngồi, L.Q 2004, Chương 3) đề xuất phương án giải thích khoản Điều 568 BLDS Québec sau: « Trước định tạm giao nuôi cho người xin nhận ni, Tòa án phải đảm bảo người xin nhận nuôi đáp ứng đầy đủ điều kiện nuôi nuôi đặc biệt định đồng ý cho nuôi đưa cách hợp thức nhằm cho nuôi theo chế định cắt đứt quan hệ cha mẹ - ni gia đình gốc.» Điều 574 sửa đổi theo hướng tương tự, Điều giải thích sau: « Trong trường hợp yêu cầu công nhận định cho nhận ni Tòa án khác ngồi lãnh thổ Québec, Tòa án Québec phải đảm bảo quy định định đồng ý cho nuôi điều kiện để trẻ nhận làm nuôi tuân thủ định đồng ý cho nuôi đưa nhằm cho nuôi theo chế định cắt đứt quan hệ cha mẹ - ni gia đình gốc » Như vậy, hai quy định sửa đổi theo hướng bổ sung điều kiện định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ Cụ thể, cha mẹ đẻ phải chấp nhận thực tế việc cho nuôi theo chế định nuôi đầy đủ quy định pháp luật Québec Do đó, trước đây, hệ việc ni nuôi liên quan đến cha mẹ đẻ xác định theo pháp luật nước nơi người xin ni cư trú (khoản Điều 3092) nay, vấn đề đưa vào nội dung định đồng ý cho ni, có nghĩa áp dụng pháp luật nước nơi cư trú trẻ Tuy nhiên, định đồng ý cho nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật nước nơi cư trú nuôi (khoản Điều 3092), nên cần kiểm tra xem pháp luật có cho phép chế định nuôi đầy đủ hay không Nếu pháp luật khơng cho phép dù định đồng ý cho nuôi đưa cách thực chất chưa đủ: định đồng ý cho ni phải tn thủ pháp luật nước nơi nuôi cư trú Nếu pháp luật nước nơi nuôi cư trú không cho phép nuôi nuôi theo chế định nuôi đầy đủ việc ni ni khơng công nhận Québec án, định cho nhận ni Tòa án nước ngồi không công nhận theo Điều 574 Như vậy, pháp luật nuôi nuôi Québec sửa đổi, bổ sung theo hướng chấp nhận quan điểm thiểu số án lệ Tuy nhiên, việc đưa quan điểm thiểu số nêu vào luật khơng có nghĩa loại bỏ hoàn toàn quan điểm đa số án lệ Theo quan điểm đa số này, điều kiện người xin nuôi không thuộc nhóm điều kiện liên quan đến định đồng ý cho nuôi; định phải đảm bảo tính hợp thức theo quy định pháp luật nước nơi ni cư trú Tóm lại, nhiều ý kiến trái chiều việc xác định luật áp dụng vấn đề nêu Xét quan điểm nước xin nuôi, sửa, đổi bổ sung nêu gây hạn chế mức độ Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp định việc xin ni người nước ngồi, nên gặp phải phản đối hiệp hội cha mẹ nuôi Nhưng xét quan điểm nước cho nuôi, sửa đổi, bổ sung đưa thêm điều kiện ràng buộc liên quan đến định đồng ý cho nuôi, điều kiện trực tiếp liên quan đến cha mẹ ni, nên hiểu nước gốc nuôi lại nhìn nhận sửa đổi phát triển hợp lý KẾT LUẬN Trong lĩnh vực nuôi nuôi có yếu tố nước ngồi, khó đáp ứng yêu cầu tất bên có liên quan, đặc biệt khó để khẳng định chắn quan điểm bảo vệ tốt lợi ích cao trẻ em Chúng ta hồn tồn đặt câu hỏi, thực tế câu hỏi đặt ra, liệu chấp nhận quan điểm cho nên xem xét lợi ích cao trẻ em trường hợp cụ thể, lĩnh vực nhạy cảm này, quy định chung kéo theo hệ khác trường hợp cụ thể Trong pháp luật Québec, điều khoản ngoại lệ quy định Điều 3082 BLDS cần thiết Tuy nhiên, không dự liệu hết trường hợp xảy ra, với nguy bị giải thích tùy tiện, nên quy định không tạo điều kiện cho phát triển hoạt động ni ni Có lẽ, phương án hay nhất, khơng dừng lại quy phạm xung đột chung, cứng nhắc, phù hợp với trường hợp cụ thể, mà nên đưa tập hợp quy phạm xung đột chi tiết nêu rõ tiêu chí để xác định luật áp dụng nội dung cụ thể, kèm theo phương án giải xung đột Đây đường mà pháp luật Pháp, sau thời gian nghiên cứu, lựa chọn Pháp luật Việt Nam dường theo hướng (ví dụ, pháp luật Việt Nam nêu rõ điều kiện nuôi nuôi người cư trú khu vực biên giới người không quốc tịch) Bản dịch Nhà Pháp luật Việt - Pháp ... định đồng ý cho nuôi cha mẹ đẻ quan có thẩm quy n đưa cách hợp thức tuân thủ quy định pháp luật nước nơi cư trú cha mẹ đẻ quan có thẩm quy n định Theo quy định pháp luật số nước điều kiện xin nuôi,... Pháp luật Pháp có quy định tương tự Thực vậy, theo quy định Điều 370-4 BLDS Pháp, "hệ việc nuôi nuôi đăng ký Pháp pháp luật Pháp quy định" Về nguyên tắc, pháp luật Việt Nam quy định tương tự... 12 Trong đó, pháp luật Québec lại quy định chế định "con nuôi đầy đủ" (Điều 577 BLDS Québec) theo việc ni ni có hệ cắt đứt quan hệ ni với cha mẹ đẻ Ngồi ra, quy định bổ sung Điều 581 BLDS định
- Xem thêm -

Xem thêm: Com binh luan quy pham xung dot ve con nuoi co yeu to nuoc ngoai, Com binh luan quy pham xung dot ve con nuoi co yeu to nuoc ngoai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay