Com co quan giai quyet tranh chap cua to chuc thuong mai the gioi wto

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI ThS VƯƠNG TỊNH MẠCH Nội san kinh tế tháng 9/2007 - VIỆN KINH TẾ TP.HCM Bài có liên quan: Thủ tục giải tranh chấp Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO Các thuật ngữ viết tắt bài: - WTO: World Trade Organizaton – Tổ chức Thương mại Thế giới - DSB: Dispute Settle Body - Cơ quan giải tranh chấp - DSU: Dispute Settlement Understanding – Thỏa thuận giải tranh chấp - Tên thức DSU Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes annex of the WTO Agreement - Thỏa thuận quy tắc thủ tục điều chỉnh việc giải tranh chấp, phụ lục Hiệp định thành lập WTO Ngày 01/01/1995, Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organizaton – WTO) thành lập Cùng với đời WTO, quan giải tranh chấp WTO (Dispute Settle Body – DSB) thiết lập Trong viết này, xin giới thiệu khái quát việc thành lập chức DSB quan trực thuộc DSB I Cơ quan giải tranh chấp WTO 1.1 Thành lập Cơ quan giải tranh chấp Theo khoản Điều IV Hiệp định thành lập WTO, “khi cần thiết Đại hội đồng (General Council) triệu tập để đảm nhiệm phần trách nhiệm quan giải tranh chấp (Dispute Settlement Body) quy định Thỏa thuận giải tranh chấp (Dispute Settlement Understanding) Cơ quan giải tranh chấp có chủ tịch riêng tự xây dựng nguyên tắc thủ tục mà quan cho cần thiết để hoàn thành trách nhiệm họ” Như vậy, WTO không thành lập quan giải tranh chấp hoàn toàn độc lập tách rời khỏi cấu tổ chức chung WTO Đại hội đồng vừa quan thường trực WTO [1] vừa quan giải tranh chấp WTO Đại hội đồng gồm đại diện tất nước thành viên WTO họp cần thiết Cũng Đại hội đồng, Cơ quan giải tranh chấp – DSB - bao gồm đại diện tất nước thành viên WTO Đó đại diện ngoại giao Geneva (trụ sở WTO) người đại diện thuộc Bộ Thương mại Bộ Ngoại giao nước thành viên WTO Với tư cách công chức nhà nước, họ nhận đạo từ thủ đô lập trường ý kiến đưa DSB Vì vậy, DSB quan trị [2] 1.2 Chức Cơ quan giải tranh chấp Khoản Điều Thỏa thuận giải tranh chấp – DSU quy định “Cơ quan giải tranh chấp thành lập để thực quy tắc thủ tục Thỏa thuận điều khoản tham vấn giải tranh chấp hiệp định có liên quan, trừ hiệp định có liên quan quy định khác Theo đó, DSB có thẩm quyền thành lập Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm, thông qua báo Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm, trì giám sát thực phán khuyến nghị, cho phép đình việc thi hành nhượng nghĩa vụ khác theo hiệp định có liên quan” Có thể hiểu cách đơn giản chức DSB sau: • • • • DSB chịu trách nhiệm đưa vụ tranh chấp xét xử thông qua việc thành lập Ban hội thẩm; Việc DSB thông qua báo cáo Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm làm cho báo cáo giá trị pháp lý ràng buộc bên có liên quan phải thực thi; Giám sát việc thực phán vụ tranh chấp; Cho phép “trả đũa” thành viên khơng tn thủ phán [3] 1.3 Vai trò Chủ tịch DSB Chủ tịch DSB người đứng đầu DSB, bổ nhiệm theo định đồng thuận nước thành viên WTO Chủ tịch DSB có chức mang tính thủ tục thơng báo tin tức cho thành viên, chủ trì họp, đưa giới thiệu mục chương trình nghị sự, dành quyền phát biểu cho đại biểu muốn phát biểu, đề xuất định định thơng qua cơng bố định Chủ tịch USB người truyền đạt thông tin thành viên lên DSB [4] Ngoài ra, Chủ tịch có số trách nhiệm trường hợp cụ thể quy định khoản Điều 1, khoản 10 Điều 12, khoản Điều 24, khoản Điều 17 DSU Để dễ hiểu, trách nhiệm tóm tắt sau: • • • • Quyết định quy tắc thủ tục tranh chấp liên quan tới số hiệp định điều chỉnh có “những quy tắc thủ tục đặc biệt bổ sung” mâu thuẫn bên không trí với thủ tục vòng 20 ngày; Gia hạn thời gian tham vấn liên quan đến biện pháp mà nước thành viên phát triển áp dụng, bên tranh chấp khơng thể trí tham vấn kết thúc; Làm người môi giới, người hòa giải trung gian nhằm giúp bên giải tranh chấp trước đưa vụ kiện Ban hội thẩm theo yêu cầu thành viên phát triển liên quan đến tranh chấp; Được tham vấn trước Tổng giám đốc định thành phần Ban hội thẩm trước Cơ quan phúc thẩm thông qua sửa đổi Quy chế thủ tục làm việc DSB thực chức thơng qua quan trực thuộc mình, Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm II Ban hội thẩm (Panel) 2.1 Thành lập Theo Điều DSU, nhận yêu cầu văn nguyên đơn, Ban hội thẩm thành lập chậm vào ngày họp DSB mà yêu cầu này, lần đưa mục chương trình nghị DSB, trừ họp DSB định sở đồng thuận không thành lập Ban hội thẩm Chú thích quy định rõ, nguyên đơn yêu cầu, họp DSB phải tổ chức với mục đích vòng 15 ngày kể từ nhận yêu cầu, với điều kiện phải thông báo họp trước 10 ngày Điều có nghĩa khơng có Ban hội thẩm thường trực WTO, Ban hội thẩm khác thành lập cho tranh chấp Việc thành lập Ban hội thẩm tiến hành cách tự động theo cách thức vừa nêu Khi có hai hay nhiều thành viên yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để giải vấn đề Ban hội thẩm thành lập để xem xét đơn kiện có tính đến quyền tất thành viên có liên quan Một Ban hội thẩm cần phải thành lập để xem xét đơn khả thi (khoản Điều DSU) 2.2 Thành phần Theo khoản Điều DSU, Ban hội thẩm gồm ba hội thẩm viên, trừ bên tranh chấp đồng ý Ban hội thẩm gồm năm hội thẩm viên vòng 10 ngày kể từ ngày thành lập Ban hội thẩm Các nước thành viên phải nhanh chóng thông báo thành phần Ban hội thẩm Các hội thẩm viên DSB lựa chọn sở danh sách chuyên gia Ban thư ký WTO giới thiệu Để bảo vệ quyền lợi cho nước thành viên nước phát triển, khoản 10 Điều DSU quy định vụ tranh chấp xảy nước thành viên phát triển thành viên phát triển, Ban hội thẩm phải có hội thẩm viên từ thành viên phát triển Tuy nhiên, định làm hội thẩm viên làm việc độc lập với tư cách cá nhân đại diện cho phủ đại diện cho tổ chức (khoản Điều DSU) 2.3 Chức Chức Ban hội thẩm định quy định Điều 11 DSU sau: “Chức Ban hội thẩm giúp DSB hoàn thành trách nhiệm theo Thỏa thuận hiệp định có liên quan Do đó, Ban hội thẩm cần phải đánh giá cách khách quan vấn đề đặt cho mình, gồm việc đánh giá khách quan tình tiết vụ việc khả áp dụng phù hợp với hiệp định có liên quan, đưa nhận xét, khuyến nghị phán quy định hiệp định có liên quan Ban hội thẩm cần phải đặn tham vấn với bên tranh chấp tạo cho họ hội thích hợp để đưa giải pháp thỏa đáng bên” Như vậy, Ban hội thẩm quan xét xử tòa án hay trọng tài Nhiệm vụ Ban hội thẩm dừng lại việc điều tra thực tế, sở pháp lý có liên quan để giải vụ viêc kiến nghị biện pháp giải cần thiết Kết làm việc Ban hội thẩm báo cáo trình lên DSB Báo cáo DSB thơng qua coi pháp DSB có giá trị pháp lý ràng buộc bên tranh chấp, buộc bên phải thi hành [5] 2.4 Nguyên tắc làm việc Thủ tục làm việc (working procedures) Ban hội thẩm quy định Phụ lục DSU Phụ lục gồm 12 quy định, có quy định có tính chất ngun tắc làm việc Các nguyên tắc bao gồm: • • • Ban hội thẩm họp kín Các bên có tranh chấp bên thứ ba có quyền lợi liên quan có mặt họp Ban hội thẩm mời dự; Việc nghị án Ban hội thẩm tài liệu đệ trình lên Ban phải giữ bí mật; Tạo quyền bình đẳng ngang cho bên tranh chấp tạo hội cho bên thứ ba có quyền lợi liên quan đến vụ tranh chấp trình bày quan điểm họ III Cơ quan phúc thẩm (Appellate Body) 3.1 Thành lập Theo khoản Điều 17 DSU, Cơ quan phúc thẩm thường trực DSB thành lập Cơ quan phúc thẩm gồm bảy thành viên vụ việc ba người số bảy người xét xử Những người làm việc Cơ quan phúc thẩm làm việc luân phiên Việc luân phiên xác định văn thủ tục làm việc Cơ quan phúc thẩm DSB định người làm việc Cơ quan phúc thẩm nhiệm kỳ năm kỳ tái bổ nhiệm lần Tuy nhiên, nhiệm kỳ ba số bảy người bổ nhiệm sau Hiệp định WTO có hiệu lực phải hết hạn sau hai năm, xác định cách bắt thăm Chỗ khuyết, có, phải bổ sung Người bổ nhiệm thay người mà nhiệm kỳ chưa hết giữ vị trí thời gian nhiệm kỳ lại người tiền nhiệm (khoản Điều 17 DSU) Quy định nhằm đảm bảo cho Cơ quan phúc thẩm ln có ln phiên người cũ người mới, nhờ trì trình làm việc bình thường Cơ quan phúc thẩm 3.2 Thành phần Khoản Điều 17 DSU quy định Cơ quan phúc thẩm bao gồm thành viên: • • • • Có uy tín, có kinh nghiệm chuyên môn pháp luật, thương mại quốc tế nội dung hiệp định có liên quan nói chung; Khơng liên kết với phủ Cơ cấu thành viên Cơ quan phúc thẩm phải phản ánh rộng rãi cấu thành viên WTO; Phải sẵn sàng làm việc lúc thông báo ngắn phải cập nhật theo kịp hoạt động giải tranh chấp hoạt động có liên quan khác WTO; Không tham gia vào việc xem xét tranh chấp tạo xung đột quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp Đây xem điều kiện để bổ nhiệm thành viên Cơ quan phúc thẩm Năm 1995, Cơ quan phúc thẩm thành lập với thành viên công dân Ai Cập, Nhật Bản, Đức, New Zealand, Philippines, Mỹ Uruguay Đến nay, hầu hết thành viên Cơ quan phúc thẩm giáo sư đại học, luật sư hành nghề, quan chức trước phủ thẩm phán cao cấp Bảy thành viên công dân Ai Cập, Brazil, Ấn Độ, Mỹ, Italy, Nhật Bản, Nam Phi, Chủ tịch Cơ quan phúc thẩm ông Giorgio Sacerdoti, người Italy (xem bảng) Họ tên000000000000000000000000000000000Quốc tịch000000000000Nhiệm kỳ Georges Michel Abi-Saab0000000000000000000Ai Cập00000000000000001/6/2004 – 31/5/2008 01/6/2000 – 31/5/2004 Luiz Olavo Baptista000000000000000000000000Brazil000000000000000012 /12/2005 11/12/2009 11 /12/2001- 11/12/2005 Arumugamangalam Venkatachalam Ganesan0000Ấn Độ000000000000000001/6/2004 – 31/5/2008 01/6/2000 – 31/5/2004 Merit E Janow0000000000000000000000000000Mỹ00000000000000000011/12/ 2003 10/12/2007 Giorgio Sacerdoti - Chủ tịch00000000000000000Italy0000000000000000012/12/2005 11/12/2009 11/12/2001- 11/12/2005 Yasuhei Taniguchi0000000000000000000000000Nhật Bản 000000000000011/12/2003 10/12/2007 01/6/2000 – 10/12/2003 David Unterhalter00000000000000000000000000Nam Phi0000000000000031/7/2006 11/12/2009 Nguồn:WTO | Dispute settlement - Appellate Body Members 3.3 Chức Là quan thường trực DSB, Cơ quan phúc thẩm có chức xem xét kháng cáo báo cáo Ban hội thẩm (khoản Điều 17 DSU) Cần lưu ý bên tranh chấp, bên thứ 3, có quyền kháng cáo báo cáo Ban hội thẩm Tuy nhiên, bên thứ ba thơng báo cho DSB lợi ích đáng kể vấn đề tranh chấp theo khoản Điều 10, đệ trình văn cho Cơ quan phúc thẩm phải tạo hội trình bày với Cơ quan phúc thẩm Sau xem xét kháng cáo, Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên, sửa đổi hủy bỏ (reverse) ý kiến kết luận Ban hội thẩm Tuy nhiên, giống báo cáo Ban hội thẩm, báo cáo Cơ quan phúc thẩm có giá trị pháp lý DSB thông qua 3.4 Nguyên tắc làm việc Thủ tục làm việc Cơ quan phúc thẩm soạn thảo với tham vấn Chủ tịch DSB Tổng Thư ký (Director – General) thông báo thành viên để cung cấp thông tin Cơ quan phúc thẩm làm việc theo nguyên tắc sau: • • • Quá trình tố tụng giữ kín Báo cáo Cơ quan phúc thẩm phải soạn thảo khơng có tham gia bên tranh chấp dựa sở thông tin cung cấp ý kiến đưa ra; Các ý kiến Báo cáo Cơ quan phúc thẩm phải ẩn danh; Đề cập đến vấn đề nêu kháng cáo suốt trình tố tụng; Báo cáo Cơ quan phúc thẩm phải DSB thông qua bên chấp nhận vô điều kiện trừ DSB định sở đồng thuận không thông qua báo cáo Cơ quan phúc thẩm vòng 30 ngày sau báo cáo chuyển đến thành viên Tóm lại, Cơ quan giải tranh chấp WTO –DSB phận thuộc cấu tổ chức WTO, bao gồm đại diện tất cá nước thành viên WTO Giúp việc cho DSB thực chức giải tranh chấp Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm Ban hội thẩm thành lập có nước khởi kiện Kết hoạt động Ban hội thẩm Báo cáo Ban hội thẩm, báo cáo DSB thơng qua có giá trị ràng buộc bên Tuy nhiên, bên tranh chấp kháng cáo Báo cáo Ban hội thẩm lên Cơ quan phúc thẩm Cơ quan phúc thẩm quan thường trực DSB, bao gồm thành viên Cơ quan phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo Báo cáo Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên, sửa đổi hay hủy bỏ ý kiến kết luận Ban hội thẩm Khi DSB thông qua, Báo cáo Cơ quan phúc thẩm phán cuối cùng, bên phải chấp nhận khơng điều kiện ============================================ CHÚ THÍCH [1] Khoản Điều IV Hiệp định thành lập WTO [2] Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế), tr.49,50 [3] Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế), tr.50 [4] Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế), tr.52, 53 [5] PGS, TS Hoàng Ngọc Thiết, Giải tranh chấp nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.69 =================================== TÀI LIỆU THAM KHẢO: Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế) PGS, TS Hoàng Ngọc Thiết, Giải tranh chấp nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 TS Nguyễn Vĩnh Thanh, ThS Lê Thị Hà, Các nước phát triển với chế giải tranh chấp Tổ chức Thương mại Thế giới, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2006 Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế) Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes annex of the WTO Agreement – nguồn: WTO | Dispute Settlement Understanding - legal text (Nguồn từ civillawinfor ) ... báo cáo Cơ quan phúc thẩm vòng 30 ngày sau báo cáo chuyển đến thành viên Tóm lại, Cơ quan giải tranh chấp WTO –DSB phận thuộc cấu tổ chức WTO, bao gồm đại diện tất cá nước thành viên WTO Giúp việc... quyền lợi liên quan đến vụ tranh chấp trình bày quan điểm họ III Cơ quan phúc thẩm (Appellate Body) 3.1 Thành lập Theo khoản Điều 17 DSU, Cơ quan phúc thẩm thường trực DSB thành lập Cơ quan phúc thẩm... động giải tranh chấp hoạt động có liên quan khác WTO; Không tham gia vào việc xem xét tranh chấp tạo xung đột quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp Đây xem điều kiện để bổ nhiệm thành viên Cơ quan phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Com co quan giai quyet tranh chap cua to chuc thuong mai the gioi wto, Com co quan giai quyet tranh chap cua to chuc thuong mai the gioi wto

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay