Com tiem can cac quy pham luat quoc te

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

Tiệm cận quy phạm Luật Quốc tế TS Lê Văn Bính Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài đăng Tạp chí khoa học Kinh tế-Luật số 2/2008 Nghiên cứu quy phạm Luật Quốc tế cần thiết người học luật với độc giả quan tâm thời hội nhập Hiểu thêm chất quy phạm Luật Quốc tế, quy trình xây dựng chúng mối quan hệ Luật Quốc tế Luật Quốc gia Nghiên cứu quy phạm Luật Quốc tế cần thiết người học luật với độc giả quan tâm thời hội nhập Hiểu thêm chất quy phạm Luật Quốc tế, quy trình xây dựng chúng mối quan hệ Luật Quốc tế Luật Quốc gia Các quy phạm Luật Quốc tế khơng giống nội dung hình thức, bao gồm: quy phạm thành văn quy phạm bất thành văn Quy phạm thành văn quy phạm điều ước văn kiện tổ chức quốc tế hội nghị quốc tế Các quy phạm điều chỉnh quan hệ quốc tế khu vực, liên khu vực toàn cầu sở quyền trách nhiệm quốc gia đồng thời quyền trách nhiệm quốc gia tương ứng (trừ điều khoản bảo lưu [1] Quy phạm bất thành văn tồn dạng tập quán quốc tế, cộng đồng quốc tế công nhận quy phạm bắt buộc chúng ghi nhận phán tòa án, quan trọng tài, nghị tổ chức quốc tế, chí có văn đơn phương quốc gia Quy phạm tập quán trở thành quy phạm điều ước thông qua việc luật hóa quy phạm số quốc gia quy phạm điều ước, nhóm quốc gia khác quy phạm tập quán (1) Cùng với phát triển tiến Luật Quốc tế, quy phạm điều ước ngày thể vai trò quan trọng chủ yếu việc điều chỉnh phần lớn quan hệ quốc tế đại, điều khơng có nghĩa quy phạm điều ước thay hồn tồn quy phạm tập quán [2] Vấn đề nhà khoa học Luật Quốc tế giới nghiên cứu cơng trình khoa học phần lớn số họ cho quy phạm tập quán nguồn Luật Quốc tế [3] Trong hệ thống Luật Quốc tế có ngành luật, chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ quốc tế khác Chẳng hạn như, quy phạm Luật vũ trụ quy định quy chế pháp lý khoảng không vũ trụ, mặt trăng thiên thể khác; Công ước Luật điều ước quốc tế quy định quy trình ký kết thực thi điều ước; Luật an ninh quốc tế lại bao hàm biện pháp đảm bảo hòa bình an ninh quốc tế; Cơng ước Luật Biển điều chỉnh Luật Biển quốc tế; Cơng ước luật lệ tập quán chiến tranh điều chỉnh Luật nhân đạo quốc tế, v.v Như vậy, tuỳ theo số lượng chủ thể, theo phạm vi quan hệ quốc tế chúng mà quy phạm Luật Quốc tế phân chia thành quy phạm phổ biến toàn cầu quy phạm khu vực (2) Cácquy phạm khu vực điều chỉnh quan hệ hai số quốc gia theo không gian địa lý định thường gắn liền với lợi ích quốc gia đó, bao gồm quy phạm song phương, quy phạm đa phương hạn chế Quy phạm khu vực thường phản ảnh điều kiện đặc điểm lợi ích quốc gia khu vực, mà có diện quy phạm chung nhằm đảm bảo thực thi quy phạm khu vực Trong vài trường hợp đặc biệt, quy phạm khu vực lại có vai trò quy phạm phổ biến (như quy phạm Điều ước Xơ-Mỹ xóa bỏ loại vũ khí tên lửa tầm trung tầm ngắn; cắt giảm hạn chế loại vũ khí tiến cơng chiến lược, v.v ) Quy phạm phổ biến toàn cầu điều chỉnh quan hệ mà đối tượng chúng lợi ích chung cộng đồng quốc tế tất (hoặc đa số) quốc gia giới công nhận (như quy phạm quy định Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) Công ước: Công ước quan hệ ngoại giao; Công ước quyền người; Công ước bảo vệ nạn nhân chiến tranh, v.v ) Ngoài ra, cần lưu ý sau LHQ thông qua Công ước Luật điều ước quốc tế năm 1969 (Điều 53) hệ thống quy phạm chung xuất quy phạm mệnh lệnh Jus cogens (3) - hệ thống nguyên tắc Luật Quốc tế, quy phạm bắt buộc chung, chuẩn mực để chủ thể Luật Quốc tế hợp tác quốc tế giải vấn đề quốc tế Các quy phạm nguyên tắc chiếm vị trí đặc biệt hệ thống quy phạm Luật Quốc tế lý sau đây: a Là quy phạm chung có nội dung rộng ghi nhận văn kiện quốc tế quan trọng, sở pháp lý cho việc xây dựng quy phạm Luật Quốc tế tạo thành khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia như: Hiến chương Tuyên bố (1970) LHQ; Kết luận Hội nghị An ninh Hợp tác Châu Âu (CSCE) năm 1975 Hiến chương Paris Châu Âu năm 1990, v.v…; b Có hiệu lực khơng gian phạm vi toàn cầu, điều chỉnh hợp tác quốc tế kể quan hệ truyền thống quan hệ quốc tế đại ứng dụng lượng hạt nhân mục đích hòa bình, nghiên cứu sử dụng khoảng không vũ trụ, v.v ; c Là quy phạm cộng đồng quốc tế công nhận bắt buộc chung tất thành viên LHQ(4) (Điều 2, Hiến chương LHQ) kể quốc gia không thành viên LHQ họ tham gia vào sinh hoạt cộng đồng (khoản 6, Điều 2, Hiến chương); d Vừa có tính định chế lẫn nhau, vừa có tính tổng hợp cao khẳng định Tuyên bố LHQ năm 1970 Hệ thống quy phạm Luật Quốc tế thể tính liên thơng việc giải thích áp dụng, tức nguyên tắc cần phải xem xét tổng thể với tất nguyên tắc khác; e Là quy phạm jus cogens có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy phạm lại khơng xung đột với chúng, sở trì ổn định trật tự pháp lý pháp chế quốc tế; f Là quy phạm bản, quan trọng “thước đo” cho hệ thống pháp Luật Quốc tế, đặt móng pháp lý cho quan hệ chủ thể trình xây dựng thực thi Luật Quốc tế, có vai trò hiến định hệ thống pháp luật quốc gia, quy phạm khác Luật Quốc tế đương nhiên không trái với nguyên tắc Trong văn pháp luật quốc gia luật quốc tế, thường gặp phổ biến thuật ngữ“các nguyên tắc quy phạm Luật Quốc tế” Vậy thuật ngữ cần hiểu nào? nguyên tắc khác so với quy phạm Có nhiều nhà khoa học - Luật Quốc tế cho nguyên tắc quy phạm khác khái quát hoá hiệu lực pháp lý Các nguyên tắc quy phạm chung nhất, có tính khái qt quy phạm cao khẳng định thực tiễn quan hệ quốc gia - chủ thể Luật Quốc tế Điều minh chứng thực tiễn, chẳng hạn phán Toà án quốc tế giải tranh chấp Mỹ - Canađa ranh giới Vịnh Meil nhấn mạnh thuật ngữ “các nguyên tắc quy phạm” thể chung ý nghĩa pháp lý Đó thuật ngữ “các nguyên tắc” có nghĩa nguyên tắc pháp lý, chúng ghi nhận quy phạm Luật Quốc tế nói đến thuật ngữ “các nguyên tắc” có nghĩa nói đến quy phạm có tính chất chung, quan trọng [4] Một minh chứng khác, Nghị Đại hội đồng LHQ ngày 11/12/1946 nhấn mạnh nguyên tắc ghi nhận Quy chế án quân Nurembe thể chất nguyên tắc Luật Quốc tế Các nguyên tắc quy phạm Luật Quốc tế có tính khát qt hố có hiệu lực pháp lý cao so với quy phạm khác Như vậy, nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế quy phạm cộng đồng quốc tế công nhận, phân loại xem bắt buộc chủ thể Luật Quốc tế họ tham gia vào sinh hoạt cộng đồng Nhưng hệ thống quy phạm ngun tắc Luật Quốc tế chiếm vị trí đặc biệt, quy phạm Luật Quốc tế khác để có hiệu lực pháp lý quốc tế cần phải phù hợp với nguyên tắc Trong Quy chế án quốc tế, phân tích thuật ngữ “các nguyên tắc chung pháp luật” (Điều 38), hiểu thuật ngữ bao gồm: nguyên tắc pháp luật chung hệ thống pháp luật quốc gia; nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế Khác với quy phạm khu vực quy phạm điều ước song phương, nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế tạo thành Luật Quốc tế chung Mặc dù mặt số lượng nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế nhiều so với quy phạm khu vực quy phạm điều ước song phương, v.v… chúng lại đóng vai trò (là tảng) cho hệ thống Luật Quốc tế đại Chúng ta biết rằng, việc áp dụng nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế phức tạp, chỗ chúng quy định văn hay nhiều văn pháp lý quốc tế, mà vấn đề Luật Quốc tế khơng có luật cụ thể luật pháp luật quốc gia chí số lượng nguyên tắc Luật Quốc tế không thống không ghi nhận cụ thể văn pháp lý quốc tế, tức văn khác số lượng khác Chẳng hạn như, Tuyên bố năm 1970 LHQ nguyên tắc Luật Quốc tế có nguyên tắc, 10 nguyên tắc ghi nhận kết luận Hội nghị Uỷ ban An ninh Hợp tác châu Âu (CSCE) năm 1975, cách diễn đạt nguyên tắc hai văn khác (5) Dựa vào đặc điểm quyền trách nhiệm chủ thể, quy phạm Luật Quốc tế phân thành nhóm:  Nhóm quy phạm bắt buộc quy định việc phải thực hoạt động (ví dụ, quy phạm thơng báo cố hạt nhân);  Nhóm quy phạm cấm hạn chế số hoạt động định (ví dụ, quy phạm quy định khơng vận chuyển vũ khí vi trùng);  Nhóm quy phạm dự báo quy định khả thực hành động (hoặc biện pháp) cụ thể (6) Các quy phạm Luật Quốc tế chia thành hai nhóm như: quy phạm điều chỉnh quy phạm bảo vệ  Nhóm quy phạm điều chỉnh quy định quyền trách nhiệm chủ thể (ví dụ, theo Cơng ước Luật Biển năm 1982 quốc gia ven biển có trách nhiệm cảnh báo nguy hiểm hoạt động hàng hải lãnh hải họ quốc gia ven biển có quyền áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa tàu thuyền qua lại lãnh hải họ khơng mục đích hòa bình)  Nhóm quy phạm bảo vệ xây dựng nhằm đảm bảo thực thi quy phạm điều chỉnh (ví dụ, quy phạm quy định Điều 41, 42 Hiến chương LHQ quy định biện pháp cưỡng chế áp dụng theo Nghị Hội đồng Bảo an) Trong Luật Quốc tế, quy phạm chia thành: Các quy phạm mệnh lệnh, quy phạm thành văn quy phạm tố tụng  Các quy phạm mệnh lệnh (imperative legal norm; imperativus) có nội dung mang tính bắt buộc phải thực thi (thường gọi Jus cogens, ví dụ thỏa thuận khơng phổ biến vũ khí hạt nhân); quy phạm tuỳ nghi (dispositive norm of law; dispositivus) quy phạm áp dụng chưa có văn quy định thành văn trước (ví dụ, Điều 15 Công ước Luật Biển 1982 quy định việc áp dụng đường trung tuyến để xác định ranh giới lãnh hải, quốc gia chưa có văn thỏa thuận điều đó)  Quy phạm thành văn (material) quy định quyền nghĩa vụ quốc gia quan hệ pháp lý quốc tế,  Quy phạm tố tụng (process) quy định cách thức tổ chức thực quy phạm material (ví dụ, quy chế hoạt động quan quốc tế; quan tư pháp quốc tế; v.v ) (còn tiếp) ================================= CHÚ THÍCH (Các số đánh dấu chữ nghiêng, màu xanh) (1) Ví dụ, Trong Cơng ước Viên quan hệ ngoại giao ngày 18/4/1961, Công ước Viên ngày 23/5/1969 Công ước Viên ngày 21/5/1986 Luật điều ước quốc tế có điều khoản quy định rằng: quốc gia không tham gia vào Cơng ước áp dụng theo quy phạm tập quán (2) Có thể đọc thêm: Meждународное право Словарьсправочник - M., 1998, -C.188 (3) Theo Điều 53 Cơng ước Viên 1969 Jus cogens quy phạm chung, cộng đồng quốc tế công nhận, thông qua áp dụng, khơng (hoặc nhóm) quốc gia có quyền thay đổi (hoặc thay đổi quy phạm có tính chất tương tự) Vì đảm bảo lợi ích chung cộng đồng nên vi phạm Jus cogens gây thiệt hại quyền lợi ích quốc gia khác giới, Jus cogens có hiệu lực pháp lý cao nên điều ước quốc tế ký kết không trái với quy phạm Xem thêm.: Тункин Г.И Теория международного права, -М.,1970, -C168-183; Sztucki Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties: A Critical Appraisal 1974; Rozakis The Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties 1976; Gomez Robledo Le jus cogens international: sa nature, ses fonctions//Recueil des cours 1981 Vol.172 P.9-217; Alexidze L.A Legal Nature of Jus Cogens in Contemporary International Law// Recueil des cours 1981 Vol.172 P.219-270; Gaja Jus Cogens Beyond the Vienna Convention// P.271-316; Danilenko G.M International Jus Cogens: Issues of Law-making//European Journal of International Law 1991 Vol.2.P.42 (4) LHQ có 192 thành viên Xem.: Liên Hiệp Quốc – Wikipedia tiếng Việt (5) Trong Giáo trình Luật Quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, 2004, 2005 sách: Một số vấn đề lý luận Luật Quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, 1994 TS Đào Trí Úc (chủ biên) Sách tìm hiểu Luật Quốc tế, NXB Đồng Nai, 2000 tập thể tác giả Nghiên cứu viên Nguyễn Trung Tín (chủ biên) ghi nhận có ngun tắc Còn Giáo trình Luật Quốc tế Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 đưa nguyên tắc (6) Ví dụ, Điều ước nguyên tắc cứu sử dụng khoảng không vũ trụ bao gồm mặt trăng thiên thể khác ngày 27/01/1967 có quy phạm quy định Dự báo; Điều Hiến chương LHQ quy định tiếp nhận thành viên vào LHQ, thể hiện: 1) Quy phạm không ấn định riêng cho quốc gia, mà cho quốc gia họ đồng ý tuân thủ theo quy định Điều 4; 2) Quy phạm áp dụng không lần; 3) Quy phạm không giới hạn cụ thể thời gian =================================== TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Văn Bính, Bảo lưu tuyên bố điều ước quốc tế, Chuyên san Kinh tế - Luật, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 23 (2007) 151 [2] M Virally, Sources of International Law// Sorensen M Manual of Public International Law L., 1968 [3] J.A Perkins, The changing foundations of International Law: from state consent to state responsibility// BUILJ 1997 p.472; Schermers H, The role of domestic courts in effecting International Law// LJIL 1990 Vol.3 p.78; Лукашук И.И Международное право Общая часть М., 2000 c.111;Алексидзе Л.А Некоторые вопросы теории Международного права (императивные нормы jus cogens)// Тбилиси, 1982 c.244 [4] Г.И Тункин, Meждународное право, M.,1994 Các quy phạm Luật Quốc tế chủ thể Luật Quốc tế xây dựng, tức sinh hoạt cộng đồng quốc tế, không tồn quan quyền lực (như quốc hội) vơ hình nằm quốc gia để làm công việc “sáng tạo” quy phạm Luật Quốc tế Các quy phạm xây dựng dựa sở bình đẳng chủ quyền quốc gia sở thỏa hiệp nhân nhượng chủ thể hệ thống pháp luật Tức là, quy trình “sáng tạo” quy phạm pháp luật quốc tế chủ thể phải cố gắng để đạt thỏa hiệp tương ứng nội dung quy tắc xử sự; bên cạnh quan hệ với nhau, chủ thể cơng nhận quy tắc xử bắt buộc (nguyên tắc tự nguyện thực cam kết quốc tế) Như vậy, kết đạt thường dựa sở đồng thuận quan điểm, tức cân lợi ích bên thông qua thỏa hiệp nhân nhượng Điều lý giải vấn đề quan trọng trình đàm phán là: quốc gia đặt mục đích phải cố gắng để đem lại thật nhiều lợi ích cho quốc gia đàm phán để ký điều ước đương nhiên điều ước khó ký kết Do đó, việc nhân nhượng thoả hiệp lẫn trình xây dựng quy phạm Luật Quốc tế cần thiết, đảm bảo cân hài hoà quyền lợi nghĩa vụ Nếu bên đàm phán khước từ thỏa hiệp có nghĩa từ chối bảo vệ lợi ích trực tiếp quốc gia điều ước, hay nói cách khác việc thực quyền nghĩa vụ thành viên lợi ích quốc gia nói riêng phát triển cộng đồng nói chung Tuy nhiên, thực tiễn có trường hợp ngoại lệ phân quyền nghĩa vụ, tức nhóm quốc gia đảm nhiệm số quyền trách nhiệm này, nhóm quốc gia khác lại có quyền nghĩa vụ tương ứng khác (7) Vấn đề hiệu lực điều ước thường gắn liền với quy trình xây dựng chúng, tức là: a Điều ước có hiệu lực từ thời điểm ký, bên ký điều ước đồng ý với quy tắc xử cơng nhận chúng có tính chất bắt buộc (là quy phạm pháp luật); văn tổ chức quốc tế hội nghị quốc tế xem quy phạm bắt buộc tất thành viên họ thơng qua hình thức bỏ phiếu biểu khuyết (8); b Điều ước có hiệu lực với điều kiện phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, vv… khoảng thời gian từ ký điều ước đến điều ước có hiệu lực khơng giống kéo dài đến nhiều năm (9) Các quy phạm tập quán “xây dựng” theo quy trình riêng, quy tắc xử sự, có tính ổn định, khẳng định thực tiễn cộng đồng cộng đồng quốc tế công nhận có tính bắt buộc (opinio juris) Luật Quốc tế Quy phạm Luật Quốc tế thường có hiệu lực pháp lý khác không phụ thuộc vào dạng ghi nhận quy tắc hành vi, chúng có hiệu lực bình đẳng nhu cầu lợi ích chủ thể hệ thống pháp luật Các quy phạm khu vực không xung đột với quy phạm phổ biến, copy quy phạm phổ biến, chúng đánh vai trò điều chỉnh quan hệ quốc tế khu vực đặc thù Quy phạm luật chuyên ngành thường ưu tiên áp dụng so với quy phạm chung, không xung đột với mục đích, quyền lợi ích thành viên khác điều ước phổ biến (10) Trong khu vực, quy phạm có tính ngun tắc điều chỉnh quan hệ quan trọng thường có tính định hướng (hoặc làm sở) cho quan hệ quốc tế khu vực (ví dụ, điều ước sáng lập khu vực ASEAN, EU, NATO, SNG, v.v ) khu vực với bên ngồi (11) (ví dụ, ASEAN+1, ASEAN+3; ASEM; APEC, v.v…) Các quy phạm vừa khung pháp lý cho hợp tác quốc tế khu vực, vừa phải phù hợp với quy phạm Luật Quốc tế đại, đồng thời bảo tồn phát huy sắc truyền thống quốc gia khu vực (ví dụ, Điều 15 Điều ước Nga-Agentina ngày 25/6/1998 dự kiến rằng: trường hợp cần thiết, bên ký văn thỏa thuận nhằm thực thi điều ước này; Điều Điều ước an ninh tập thể khu vực (12) (SNG) ngày 15/5/1992 quy định quốc gia tham gia điều ước phải có trách nhiệm khơng ký điều ước quốc tế khác mà có nội dung trái với quy định điều ước này, v.v ) Như vậy, luật quốc tế việc quy định hiệu lực quy phạm khơng có nghĩa số quy phạm bắt buộc, số khác không, mà chất vấn đề quy phạm phải có định chế lẫn nhau, quy phạm khu vực không trái với quy phạm phổ biến, lợi ích nhóm quốc gia khu vực gắn với lợi ích cộng đồng quốc tế, phù hợp với Hiến chương LHQ Trong văn pháp luật quốc gia, chẳng hạn như: Hiến pháp Đức quy định trình giải vụ việc, áp dụng quy phạm Luật Quốc tế mà chưa khẳng định quy phạm phần Luật Liên bang chưa? áp dụng quy phạm mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ người (Điều 25) trường hợp tòa cần chuyển vấn đề sang tòa hiến pháp liên bang (khoản 2, Điều 10) Trong Hiến pháp Nga thiếu quy định cụ thể vậy, luật lập hiến Nga năm 1994 lại ghi nhận việc tòa có quyền giải thích hiến pháp Nga (Điều 106) Hiện nay, Việt Nam chưa có tồ lập hiến hiến pháp chưa ghi nhận vị trí nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế nằm đâu? hệ thống pháp luật Việt Nam Khi nghiên cứu hiến pháp quốc gia, thấy nhiều quốc gia quy định chí khẳng định ưu tiên vị trí quy phạm Luật Quốc tế hiến pháp Chẳng hạn Hiến pháp Nga năm 1992 quy định: nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế phận cấu thành hệ thống pháp luật Nga (khoản 4, Điều 15); Nga công nhận đảm bảo quyền tự người công dân phù hợp với nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế với hiến pháp Nga (khoản 1, Điều 17); Nga đảm bảo quyền dân tộc phù hợp với nguyên tắc chung quy phạm Luật Quốc tế với điều ước quốc tế mà Nga ký kết (Điều 69) Theo Hiến pháp Đơng Đức năm 1949 thì: nguyên tắc chung Luật Quốc tế bắt buộc quyền nhà nước với cơng dân (Điều 5), quy định trước ghi nhận hiến pháp Đức năm 1919 (Điều 4) “các nguyên tắc chung Luật Quốc tế có hiệu lực phận cấu thành bắt buộc pháp luật đế chế Đức” Sau chiến thứ quy phạm quy định hiến pháp quốc gia Châu Âu:  Hiến pháp (luật bản) Liên bang Đức năm 1949 quy định: quy phạm chung Luật Quốc tế phận cấu thành pháp luật liên bang ưu tiên áp dụng luật, phát sinh trực tiếp quyền trách nhiệm người dân liên bang (Điều 25);  Hiến pháp Italy năm 1947 quy định: Các quy phạm hiến pháp hoàn toàn phù hợp với quy phạm chung Luật Quốc tế (Điều 10);  Theo Hiến pháp Hy Lạp năm 1975 thì: Hy Lạp đấu tranh hồ bình cơng lý, phát triển quan hệ hữu nghị dân tộc quốc gia giới phù hợp với nguyên tắc chung Luật Quốc tế (khoản 2, Điều 2), quy phạm chung Luật Quốc tế phận cấu thành pháp luật quốc gia có hiệu lực pháp lý cao so với tất văn pháp luật khác xung đột với chúng (khoản 1, Điều 28);  Trong lời giới thiệu Hiến pháp Pháp năm 1946 quy định rằng: ưu tiên áp dụng quy phạm Luật Quốc tế điều tiếp tục khẳng định Hiến pháp Pháp năm 1958 nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế (Điều 55) Tuyên bố LHQ (1970) nguyên tắc Luật Quốc tế ghi nhận: quốc gia phải có trách nhiệm tự nguyện thực cam kết từ nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế; cam kết điều ước quốc tế phải phù hợp với nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế Quy định tương tự ghi nhận văn kết luận Uỷ ban An ninh Hợp tác Châu Âu (1975), là: quốc gia - thành viên tự nguyên thực cam kết phù hợp với nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế kể quy phạm điều ước mà họ thành viên Theo khoản 2, Điều Hiến pháp Mỹ ngày 17/9/1787 ghi nhận rằng: hiến pháp này, đạo luật Hoa Kỳ điều ước quốc tế mà Hoa kỳ ký ký nhân danh nước họ có hiệu lực pháp lý tối cao Đó số vấn đề chúng tơi muốn trao đổi độc giả, nhiều quốc gia “quên” chưa ghi nhận cách cụ thể vai trò nguyên tắc quy phạm công nhận chung Luật Quốc tế đạo luật có hiệu lực pháp lý cao quốc gia mình, mà số có Việt Nam Kết luận Như vậy, tiệm cận quy phạm Luật Quốc tế thấy rằng, quy phạm pháp luật khác, quy phạm luật quốc tế quy tắc xử bắt buộc chung, áp dụng nhiều lần đảm bảo trình thực phù hợp với biện pháp cưỡng chế Quy phạm Luật Quốc tế điều chỉnh quan hệ chủ thể Luật Quốc tế có đặc điểm sau đây: a Đối tượng điều chỉnh quan hệ chủ thể hệ thống pháp luật này; b Quy phạm luật quốc tế xây dựng thỏa thuận thể dung hồ ý chí quyền nghĩa vụ chủ thể; c Kết thỏa hiệp ghi nhận hình thức phù hợp với nội dung quy tắc xử điều ước, tập quán, văn hội nghị quốc tế tổ chức quốc tế; d Trong biện pháp áp dụng để đảm bảo thi hành Quy phạm luật quốc tế hình thức tự nguyện thực cam kết quốc tế chủ thể Luật Quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tảng để thực mục đích LHQ Trên sở đặc điểm mà hệ thống Luật Quốc tế hình thành, phát triển ngày khẳng định vị trí “đại sứ” việc bảo vệ hòa bình an ninh quốc tế Bên cạnh cần nhấn mạnh: thực tiễn quan hệ quốc tế ngày minh chứng rằng, quốc gia có vai trò định q trình “sáng tạo” quy phạm Luật Quốc tế Điều hồn tồn hợp lý, địa vị pháp lý khác quốc gia trường quốc tế bên cạnh lợi ích khác mà quan hệ quốc tế mang đến cho quốc gia Nhưng hồ bình an ninh nhân loại nên quốc gia cần phải có trách nhiệm nghĩa vụ việc xây dựng quy phạm luật quốc tế để sở pháp lý hồ bình hợp tác quốc tế trì phát triển./ ==================================== CHÚ THÍCH (Các số đánh dấu chữ nghiêng, màu xanh) (7) Ví dụ, dự kiến cấm nổ thử vũ khí hạt nhân ba mơi trường: khơng khí, vũ trụ nước ghi nhận Điều ước ngày 05/8/1963; Điều ước khơng phổ biến vũ khí hạt nhân ngày 01/7/1968 có quy định nội dung cam kết khác quốc gia sở hữu khơng sở hữu vũ khí hạt nhân, quốc gia tự nguyện thực cam kết phù hợp với mục đích điều ước - phòng ngừa vũ khí hạt nhân hồ bình anh ninh quốc tế (8) Chẳng hạn như: Hội nghị LHQ Xan Phran-xi-xcô từ tháng 4/6/1945 thông qua Hiến chương LHQ; Hội nghị LHQ Luật Biển lần từ năm 1973-1982 kết thúc ngày 10/12/1982 thông qua Công ước Luật Biển 1982; Hội nghị LHQ đại diện nhà ngoại giao thành lập Toà án HSQT ngày 17/7/1998 ký Quy chế Toà án HSQT Rôm; Hội nghị Pôt-xđam (Béc lin) Liên Xô, Mỹ Anh từ ngày 17/7 đến 02/8/1945 ký Nghị định thư văn kiện khác; trình chuyển đổi CSCE thành OSCE thông qua Hiến chương Paris năm 1990, văn kiện Henxinki năm 1992 Quyết định Buđapét năm 1994 vv… (9) Ví dụ, Điều ước Nga-Mỹ hạn chế nổ thử vũ khí hạt nhân lòng đất ngày 03/7/1974 có hiệu lực ngày 11/12/1990; Công ước Viên luật Điều ước Quốc tế (ĐƯQT) ký kết ngày 23/5/1969, lại có hiệu lực vào ngày 27/01/1980 (Việt Nam gia nhập năm 2001); Công ước Luật Biển LHQ thông qua ngày 10/12/1982 có hiệu lực ngày 16/11/1994 (hiệu lực Việt Nam ngày 23/6/1994), v.v Theo đó, quy phạm văn bắt buộc quốc gia thông qua gia nhập (10) Theo Công ước quan hệ lãnh ngày 24/4/1963 người có chức vụ lãnh thi hành công vụ miễn tài phán tư pháp nước sở (khoản 1, Điều 43), để quy định có hiệu lực với hai quốc gia (là thành viên Cơng ước này) chúng phải ghi nhận điều ước lãnh song phương hai quốc gia (ví dụ, người có chức vụ lãnh miễn tài phán hình nước sở đương nhiên quan hệ pháp lý song phương khơng đụng chạm đến lợi ích quốc gia khác thành viên Công ước này); không ký điều ước song phương để giúp đỡ quốc gia thứ ba sản xuất vũ khí hạt nhân vi phạm điều ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 (11) Trong Hiệp ước thân thiện hợp tác ASEAN (Bali năm 1976) có thơng qua ngun tắc sau: Cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, tồn vẹn lãnh thổ sắc dân tộc tất quốc gia; Quyền quốc gia tồn mà khơng có can thiệp, lật đổ áp bên ngồi; Khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau; Giải bất đồng tranh chấp biện pháp hòa bình; Khơng sử dụng vũ lực đe dọa dùng vũ lực; Hợp tác với cách có hiệu Xem: Việt Nam Hội nhập ASEAN NXB Hà Nội, 1997 -Tr.6 ... điều đó)  Quy phạm thành văn (material) quy định quy n nghĩa vụ quốc gia quan hệ pháp lý quốc tế,  Quy phạm tố tụng (process) quy định cách thức tổ chức thực quy phạm material (ví dụ, quy chế... dụ, quy phạm quy định khơng vận chuyển vũ khí vi trùng);  Nhóm quy phạm dự báo quy định khả thực hành động (hoặc biện pháp) cụ thể (6) Các quy phạm Luật Quốc tế chia thành hai nhóm như: quy. .. phạm quy định Điều 41, 42 Hiến chương LHQ quy định biện pháp cưỡng chế áp dụng theo Nghị Hội đồng Bảo an) Trong Luật Quốc tế, quy phạm chia thành: Các quy phạm mệnh lệnh, quy phạm thành văn quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tiem can cac quy pham luat quoc te, Com tiem can cac quy pham luat quoc te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay