Com viec ap dung dieu uoc quoc te va quan he thu bac giua dieu uoc quoc te va pl quoc gia

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ QUAN HỆ THỨ BẬC GIỮA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC GIA PGS.TS Nguyễn Bá Diến Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài đăng Tạp chí Kinh tế - Luật số 3/2003 Có thể xem Hiệp Hội Sinh Viên Luật Hà Nội | Tin tức | Pháp luật quốc tế | Về việc áp dụng điều ước quốc tế quan hệ thứ bậc điều ước quốc tế pháp luật quốc gia Quan hệ thứ bậc Điều ước quốc tế pháp luật quốc gia việc áp dụng điều ước quốc tế (chấp nhận hay chuyển hoá - nội luật hoá, quy phạm điều ước quốc tế) thực chất phản ánh nội hàm mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia Vấn đề mối quan tâm hàng đầu lý luận thực tiễn khoa học pháp lý quốc tế pháp luật quốc gia từ trước đến nay, đặt hàng loạt vấn đề thiết đòi hỏi có luận giải vừa mang tính khoa học, vừa mang tính trị pháp lý, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhằm giải vấn đề sau đây:  Thứ nhất, pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia có phải hai phận cấu thành hệ thống pháp luật thống hay không, hay chúng hệ thống pháp luật khác nhau; quy phạm điều ước quốc tế có vị trí mối tương quan so sánh với quy phạm pháp luật quốc gia?  Thứ hai, việc áp dụng điều ước quốc tế thực thi phương thức nào, nói cách khác, điều ước quốc tế sau hoàn tất thủ tục ký kết, áp dụng trực tiếp hay phải thông qua thủ tục chuyển hóa việc sửa đổi ban hành văn quy phạm pháp luật quốc gia? Việc giải cách triệt để vấn đề nêu đặt móng cho luận khoa học vô quý báu, nhằm xây dựng hoàn thiện chế thực thi pháp luật quốc tế đặc biệt chế thực thi điều ước quốc tế theo nguyên tắc pacta sunt servanda; bảo vệ tối đa lợi ích dân tộc, bảo vệ triệt để chủ quyền an ninh quốc gia điều kiện hội nhập tồn cầu hố Quan hệ thứ bậc Điều ước quốc tế pháp luật quốc gia Sự tương quan pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia, mối quan hệ tác động qua lại chúng vấn đề trung tâm khoa học pháp lý quốc tế, mà đối tượng nghiên cứu lâu khoa học luật hiến pháp, khoa học lý luận chung Nhà nước pháp luật, chủ đề tranh luận mà tiếp tục diễn nhiều lĩnh vực khoa học pháp lý chưa đến hồi kết thúc Tiêu điểm tranh luận tập trung vào việc giải vấn đề như: pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế hai hệ thống pháp luật độc lập với nhau; hai hệ thống pháp luật có vị trí ưu tiên hơn; mối quan hệ chúng biểu v.v Tuy nhiên, quan điểm đưa dựa hai học thuyết bản: Chủ nghĩa nguyên luận (Moniste) Chủ nghĩa nhị nguyên luận (Dualiste) Vì vậy, hai học thuyết có xuất phát điểm dường trái ngược Học thuyết thứ coi pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hai hệ thống tách biệt hoàn toàn với có mối liên hệ với mức độ định mà thơi (chủ nghĩa nhị ngun); học thuyết thứ hai cho rằng, pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hai phận cấu thành hệ thống thống (chủ nghĩa nguyên) 1.1 Chủ nghĩa nguyên (hay gọi chủ nghĩa hệ - Moniste) Đại diện cho học thuyết H.Kelsel, A.Verdross, A.Zorn, A.Lasson, B.Kunz Học thuyết nguyên quan niệm pháp luật hệ thống thống Cội nguồn sâu xa, xét mặt lịch sử tư tưởng học thuyết này, trước hết dựa vào quan điểm học thuyết pháp luật tự nhiên Trên sở quan niệm cho chất tốt đẹp người lượng thiên nhiên mang lại nên xác định khác nhau, xung đột loại trừ Học thuyết nguyên đưa hai khả xác định mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia tuỳ theo vị trí ưu tiên chúng Một khả coi pháp luật quốc tế có vị trí ưu tiên (chủ nghĩa nguyên với ưu tiên pháp luật quốc tế); khả thứ hai pháp luật quốc gia có vị trí ưu tiên (chủ nghĩa nguyên với ưu tiên pháp luật quốc gia) a Ưu tiên pháp luật quốc gia Học thuyết ưu tiên pháp luật quốc gia đặt chủ quyền quốc gia lên hết Pháp luật quốc tế có giá trị áp dụng, quốc gia tự cơng nhận có giá trị hiệu lực Trong mối tương quan với pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế lúc khơng giá trị độc lập nữa, mà coi phận cấu thành pháp luật quốc gia, đơn “pháp luật quốc gia quan hệ đối ngoại” Học thuyết bị bác bỏ khoa học pháp lý quốc tế đại có xuất quan điểm pháp luật quốc tế “chủ quyền có hạn chế” quốc gia b Ưu tiên pháp luật quốc tế Chủ nghĩa nguyên luận sau dựa quan điểm cho rằng, Luật quốc tế có trước Luật quốc gia Do đó, Luật quốc tế có vị trí ưu tiên Luật quốc gia Nếu vào quan điểm loại trừ khả xung đột Luật quốc tế Luật quốc gia (trong trường hợp pháp luật quốc gia trái với pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia bị coi vơ hiệu) Quan điểm khó chấp nhận mâu thuẫn với nguyên tắc pháp luật nước vi phạm thô bạo nguyên tắc chủ quyền quốc gia c Chủ nghĩa nguyên dung hoà Trên sở luận điểm hai trường phái chủ nghĩa nguyên nói trên, xuất chủ nghĩa nguyên dung hoà.Trường phái thừa nhận rộng rãi khoa học pháp lý quốc tế Theo học thuyết này, quy phạm pháp luật quốc tế có vị trí cao pháp luật quốc gia Tuy nhiên, học thuyết công nhận có khả xung đột pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Và để giải xung đột, quốc gia, chịu ảnh hưởng ràng buộc pháp luật quốc tế, cần phải huỷ bỏ văn pháp luật quốc gia trái với pháp luật quốc tế Còn văn pháp luật quốc gia tạm thời có vị trí thấp so với pháp luật quốc tế Vì thế, để thực cam kết quốc tế, quốc gia cần phải xây dựng văn pháp luật nước cho phù hợp với pháp luật quốc tế Trong trường hợp có xung đột pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế pháp luật quốc tế ưu tiên áp dụng Cộng hoà Pháp quốc gia điển hình cơng nhận chủ nghĩa nguyên: Coi quy phạm pháp luật quốc tế (điều ước quốc tế) có vị trí ưu so với pháp luật quốc gia Điều 55 Hiến pháp ngày 4/10/1958 Cộng hoà Pháp Mục Điều ước quốc tế quy định: “Các điều ước quốc tế phê chuẩn phê duyệt theo quy định, có hiệu lực cao luật, kể từ ngày công bố, với điều kiện điều ước quốc tế bên thực hiện” Các Điều từ 52 đến 55 phản ánh học thuyết nguyên luận Hiến pháp nước Pháp: pháp luật nước pháp luật quốc tế hệ thống pháp luật thống nhất, luật quốc tế chiếm ưu so với pháp luật quốc gia Tuy vậy, nguyên tắc có số giới hạn trình áp dụng Cộng hoà Pháp Trong trật tự quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có vị trí Hiến pháp, lại có giá trị cao văn quy phạm pháp luật khác [1, tr.11-12] Pháp luật Hoa Kỳ có quy định tương tự, áp dụng chủ nghĩa nguyên Pháp Ví dụ, Điều Hiến pháp Hoa kỳ quy định: “Hiến pháp này, đạo luật Hoa kỳ ban hành theo Hiến pháp này, điều ước ký kết thẩm quyền Hoa kỳ luật tối cao quốc gia Quan bang phải tuân theo luật ” [3, tr.32-34] Mặc dù vấn đề vị trí điều ước quốc tế mối quan hệ với luật pháp Thụy Sỹ tranh luận khoa học thực tiễn, có xu hướng trội nước này, là: đặt điều ước quốc tế tập quán quốc tế vị trí đạo luật Liên bang chí xếp ngang hàng với Hiến pháp Còn Hà Lan, Hiến pháp Hà Lan năm 1953 (được sửa đổi năm 1956) chí cho phép điều ước quốc tế quan có thẩm quyền Hà Lan ký kết thay đổi bác bỏ cách hợp pháp quy định thân Hiến pháp 1.2 Chủ nghĩa nhị nguyên (chủ nghĩa lưỡng hệ - Dualiste) Đại diện xuất sắc cho trường phái H Triepel, D.A Anzilotti, H Lauterpacht, L Ehrlich Trái ngược với chủ nghĩa nguyên coi pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hai phận hệ thống thống nhất, chủ nghĩa nhị nguyên coi pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế hai hệ thống pháp luật hồn tồn độc lập với nhau, có lĩnh vực đan xen lẫn nhau, khơng phải Chủ nghĩa nhị nguyên xuất phát từ chỗ cho thẩm quyền, nguồn luật đối tượng áp dụng quy phạm pháp luật pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hoàn toàn khác Pháp luật quốc gia điều chỉnh quan hệ công dân với công dân với nhà nước; pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ quốc gia chủ thể khác luật quốc tế với nhau, đó, áp dụng cho quan hệ chủ thể luật quốc tế, pháp luật quốc gia áp dụng cho chủ thể nước Học thuyết nhị nguyên lại phân chia thành hai trường phái, trường phái nhị nguyên cực đoan trường phái nhị nguyên dung hoà a Chủ nghĩa nhị nguyên cực đoan Chủ nghĩa nhị nguyên cực đoan dựa tách biệt hoàn toàn hai hệ thống pháp luật: pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Do vậy, theo trường phái khơng có xung đột hai hệ thống pháp luật Nếu văn pháp luật quốc gia (luật, pháp lệnh, nghị định) trái với pháp luật quốc tế (điều ước quốc tế) pháp luật quốc tế lẫn pháp luật quốc gia có hiệu lực Tuy nhiên, quốc gia có nghĩa vụ hồn thiện pháp luật nước để thực pháp luật quốc tế (thực thi điều ước quốc tế) Như vậy, mức độ định, học thuyết đặt pháp luật quốc tế (điều ước quốc tế) vị trí ưu tiên so với pháp luật quốc gia b Chủ nghĩa nhị nguyên luận dung hoà Chủ nghĩa nhị nguyên luận dung hoà xuất phát từ chỗ tách biệt hai hệ thống pháp luật - pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia - không phủ nhận khả xung đột hai hệ thống Xung đột pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia không giải theo cách chủ nghĩa nguyên, với trật tự hai phận pháp luật Cả hai hệ thống xem hai vòng tròn có phần giao Vùng giao xuất thông qua quy định dựa vào nhau, dẫn chiếu đến chuyển hoá quy phạm từ hệ thống pháp luật sang hệ thống pháp luật khác Hệ pháp luật quốc tế chiếm ưu trội so với pháp luật quốc gia Cũng theo trường phái này, chuyển hoá quy phạm pháp luật quốc tế (điều ước quốc tế) vào pháp luật quốc gia đòi hỏi phải có văn thống quan có thẩm quyền Nhà nước Và văn tạo khả mở cửa lĩnh vực chủ quyền quốc gia pháp luật quốc tế Học thuyết số nước CHLB Đức, Italia, Hà Lan, Vương quốc Anh áp dụng Xu hướng phản ánh rõ nét Công ước Viên năm 1969 Liên Hợp Quốc Luật điều ước quốc tế Điều 27 Công ước quy định: “Một bên viện quy định pháp luật nước làm lý để khơng thi hành luật điều ước” Tóm lại, chủ nghĩa nguyên dung hồ chủ nghĩa nhị ngun dung hồ có bước phát triển xích lại gần Theo hai học thuyết này, pháp luật quốc tế có vị trí ưu tiên thực tế, pháp luật nước có trái với pháp luật quốc tế, hiệu lực Điểm khác biệt hai học thuyết vị trí độc lập vị trí hai hệ thống pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Việc áp dụng điều ước quốc tế 2.1 Chấp nhận hay chuyển hoá Cho dù theo cách suy luận chủ nghĩa nguyên hay theo thiết chế chủ nghĩa nhị ngun, quốc gia có nghĩa vụ làm cho pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế Về vấn đề có hai quan điểm chính,  quan điểm thứ cho điều ước quốc tế có hiệu lực trực tiếp lĩnh vực pháp luật quốc gia mà khơng cần phải có chuyển hoá (nội luật hoá) điều ước quốc tế vào pháp luật quốc gia;  theo quan điểm thứ hai, pháp luật quốc tế khơng áp dụng trực tiếp lĩnh vực pháp luật quốc gia; điều ước quốc tế, muốn phát huy hiệu lực nước đòi hỏi phải chuyển hố vào nội luật, nghĩa tồn phần nội dung điều ước phải chuyển đổi hình thức văn quy phạm pháp luật (phương thức chuyển hoá điều ước quốc tế thường quy định hiến pháp đạo luật quan trọng điều ước quốc tế quốc gia) 2.2 Học thuyết chấp nhận Học thuyết chấp nhận hiệu lực trực tiếp quy phạm điều ước quốc tế gần với chủ nghĩa nguyên Học thuyết khước từ việc ban hành văn thi hành Nhà nước cầu nối quy phạm pháp luật quốc tế áp dụng nước Theo học thuyết này, quy phạm pháp luật quốc tế áp dụng trực tiếp nước Tuy nhiên, quy phạm khơng mà tính chất với tư cách quy phạm pháp luật quốc tế Với chấp nhận, quy phạm điều ước công nhận pháp luật nước Trong thực tiễn lập pháp hành pháp, học thuyết chấp nhận vận dụng nước theo hệ thống pháp luật Ănglô Xắc-xông Xuất phát điểm phát triển nguyên tắc ghi nhận luật Vương quốc Anh: “Luật quốc tế phận Luật quốc gia” (Blackstone) Nguyên tắc ghi nhận Hiến pháp Hoa Kỳ Theo hệ thống pháp luật nguyên mình, Tồ án Hà Lan áp dụng trực tiếp tức thời quy phạm điều ước mà khơng cần thể thức chuyển hố vào nội luật Mặc dầu, Hiến pháp Liên bang Thuỵ Sỹ khơng có quy định rõ mối quan hệ Luật quốc tế Luật nước, có nguyên tắc bất thành văn ngầm định Hiến pháp, điều ước quốc tế nguyên tắc chung luật quốc tế có hiệu lực tức thời khơng cần có thủ tục đặc biệt Tồ án Liên bang nhiều lần khẳng định quan điểm này, luật quốc tế phải xem luật Liên bang Thuỵ Sỹ, “bởi chất phải tương đương với luật nước” Chỉ nguyên tắc luật tập quán quốc tế không đủ rõ ràng khơng phù hợp cho việc áp dụng thực tức thời luật Liên bang Thuỵ Sỹ cần sửa đổi thực chúng; rằng, phía điều ước khơng cần phải có thay đổi thức để thành đạo luật Liên bang Theo pháp luật Châu Âu, Tồ án Châu Âu cơng bố luật cộng đồng chung Châu Âu không luật nước thành viên, áp dụng trực tiếp Toà án nước đó, mà cao luật pháp nước thành viên, vượt lên xung đột với luật pháp quốc gia Thực tiễn tư pháp Cộng hoà Pháp nghiêng theo xu hướng là: ban hành số lượng đạo luật nhằm chuyển hoá điều ước quốc tế mà nước Pháp thành viên, điều ước quốc tế có hiệu lực áp dụng trực tiếp khơng cần chuyển hố điều ước quốc tế vào nội luật [1, tr.11-12] (Tuy nhiên, để điều ước quốc tế có hiệu lực áp dụng trực tiếp, phải đáp ứng hai điều kiện Thứ nhất, nước kết ước phải thật mong muốn điều ước quốc tế có hiệu lực áp dụng trực tiếp; thứ hai, mong muốn phải thể điều ước thông qua quy định rõ ràng cụ thể Nếu khơng có hai điều kiện nước Pháp ban hành đạo luật chuyển hoá để đảm bảo pháp luật Pháp phù hợp với điều ước quốc tế) [1, tr.22] 2.3 Học thuyết chuyển hoá Trái ngược với học thuyết chấp nhận, học thuyết chuyển hoá thể rõ tính nhị nguyên luận Học thuyết xuất phát từ chỗ cho quy phạm pháp luật quốc tế áp dụng quy phạm pháp luật nước pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hai hệ thống độc lập với Những quy phạm điều ước quốc tế muốn áp dụng nước phải chuyển đổi (chuyển hóa) thành quy phạm pháp luật nước Qua chuyển hoá quy phạm pháp luật quốc tế phát huy hiệu lực với áp dụng mới, mà theo bên cạnh quốc gia, chủ thể nước đối tượng áp dụng pháp luật quốc tế Thông qua việc chuyển hoá, quy phạm pháp luật quốc tế chuyển đổi thành pháp luật nước thông qua một, số văn thi hành (luật, nghị định) Đối với điều ước quốc tế, điều ước chuyển hoá thành pháp luật nước văn pháp luật riêng biệt, phù hợp với quy định pháp luật quốc gia Về phương diện pháp luật quốc tế, khơng tồn loại văn thi hành Pháp luật nhiều nước bên cạnh việc thừa nhận ưu điều ước quốc tế so với pháp luật quốc gia, quy định rằng, điều ước quốc tế có hiệu lực nước sau có hành vi chuyển đổi (Điều 25, Điều 29, Luật Cơ (GG) CHLB Đức; Điều 38 - Các nguyên tắc chung luật Italia; điều 28 Hiến pháp năm 1975 Hy Lạp) 3 Về mối quan hệ điều ước CHXHCN Việt Nam pháp luật Việt Nam Cho tới nước ta ký 1000 điều ước quốc tế song phương thành viên gần 200 điều ước quốc tế đa phương Ngày 10/10/2001 Việt Nam trở thành thành viên thức Cơng ước Viên 1969 Luật điều ước quốc tế Điều 26 Phần III Công ước Viên Luật Điều ước năm 1969 quy định nguyên tắc Pacta sunt servanda sau: “Mọi điều ước có hiệu lực ràng buộc bên tham gia điều ước phải bên thi hành với thiện ý” Đồng thời, Công ước Viên 1969 xác định mối quan hệ pháp luật nước việc tôn trọng điều ước quốc tế mà quốc gia cam kết, sau: “Một bên kết ước viện quy định pháp luật nước làm lý để khơng thi hành điều ước mà cam kết” (Điều 27 - Công ước Viên 1969) Việt Nam ban hành Pháp lệnh ký kết thực điều ước quốc tế Điều 23, Pháp lệnh Ký kết thực điều ước quốc tế năm 1998 Việt Nam quy định nguyên tắc tuân thủ điều ước quốc tế (Pacta sunt servanda) sau:“Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nghiêm chỉnh tuân thủ điều ước quốc tế mà ký kết"; thành viên Cơng ước Viên 1969, Việt Nam cam kết thực thi “điều ước quốc tế ký kết sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng có lợi, phù hợp với nguyên tắc pháp luật quốc tế quy định Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" (Khoản Điều Pháp lệnh ký kết thực điều ước quốc tế) Nhìn tổng thể vị trí điều ước quốc tế hệ thống văn quy phạm pháp luật hành Việt Nam ghi nhận cơng thức chung là: trường hợp điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam ký kết tham gia có quy định khác với quy định luật (Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định) này, áp dụng quy định điều ước quốc tế (Điều Bộ luật Hàng Hải năm 1990; Điều Bộ luật Lao động năm 1994; Khoản 4, Điều 15 Bộ luật Dân năm 1995; Điều 3, Luật Tổ chức tín dụng năm 1997; Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998; Khoản 4, Điều 53 Luật Tài nguyên nước năm 1998; Khoản 2, Điều Luật Hơn nhân Gia đình năm 2000; Khoản 2, Điều Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Điều Luật Hải quan năm 2001; Điều Luật Thương mại năm 1997; Điều Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 v.v ) Như vậy, Việt Nam chấp nhận quan điểm giá trị ưu điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia so với pháp luật nước, coi điều ước quốc tế phận cấu thành pháp luật Việt Nam, phương diện hiệu lực thi hành, điều ước quốc tế giữ vị trí thứ hai sau quy định hiến pháp trước quy định luật Tuy vậy, việc xác định vị trí cụ thể điều ước quốc tế pháp luật nước chưa quy định cách rõ ràng [2, tr.18] Về việc (cách thức) áp dụng quy phạm điều ước quốc tế, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể Vì vậy, việc quy định áp dụng điều ước quốc tế, trường hợp áp dụng trực tiếp, trường hợp phải thơng qua thủ tục chuyển hoá việc ban hành văn quy phạm pháp luật nước, cần phải quy định rõ cần có cách tiếp cận linh hoạt, mềm dẻo Nên chuyển hoá điều ước quốc tế có nội dung phức tạp quy định nguyên tắc chung, điều ước quốc tế có nội dung quy định cụ thể, rõ ràng, chi tiết nên áp dụng trực tiếp mà không cần phải thông qua thủ tục chuyển hố nhằm giảm bớt gánh nặng cơng tác lập pháp, lập quy Nhà nước vốn đồ sộ Tóm lại, vị trí quy phạm điều ước quốc tế, phương thức áp dụng điều ước quốc tế cần phải quy định rõ ràng chặt chẽ đạo luật cao Nhà nước ta - Hiến pháp, đạo luật chuyên ngành - Pháp lệnh ký kết thực điều ước quốc tế Như vậy, đòi hỏi cấp bách khơng thể trì hỗn cần tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 Pháp lệnh ký kết thực điều ước quốc tế năm 1998 Nhà nước ta Làm điều đó, góp phần tạo lập hành lang pháp lý cần thiết, làm bệ đỡ cho công hội nhập cách sâu sắc toàn diện Việt Nam vào kinh tế khu vực giới, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia sở nguyên tắc pháp luật tập quán quốc tế đại ===================================== TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Jean-Luc Florent, Kỷ yếu hội thảo thẩm định điều ước quốc tế chuyển hoá quy phạm điều ước quốc tế vào nội luật, Hà Nội, 10/1999 [2] Kỷ yếu đề tài cấp Bộ năm 1995, Mối quan hệ điều ước quốc tế CHXHCN Việt Nam pháp luật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý, Hà Nội, 1996 [3] The Constitution of the United States of America, Embassy of the United States of America ... Mối quan hệ điều ước quốc tế CHXHCN Việt Nam pháp luật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý, Hà Nội, 1996 [3] The Constitution of the United States of America, Embassy of the United States... hai pháp luật quốc gia có vị trí ưu tiên (chủ nghĩa nguyên với ưu tiên pháp luật quốc gia) a Ưu tiên pháp luật quốc gia Học thuyết ưu tiên pháp luật quốc gia đặt chủ quyền quốc gia lên hết Pháp... quốc gia, đơn “pháp luật quốc gia quan hệ đối ngoại” Học thuyết bị bác bỏ khoa học pháp lý quốc tế đại có xuất quan điểm pháp luật quốc tế “chủ quyền có hạn chế” quốc gia b Ưu tiên pháp luật quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Com viec ap dung dieu uoc quoc te va quan he thu bac giua dieu uoc quoc te va pl quoc gia, Com viec ap dung dieu uoc quoc te va quan he thu bac giua dieu uoc quoc te va pl quoc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay