Com danh gia cac quy dinh ve abs

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:52

Đánh giá quy định ABS Bảo tồn đa dạng sinh học vấn đề cấp thiết Cùng với đời Công ước Đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 1993, giới có chuyển biến tích cực q trình bảo tồn nguồn gen, loài hệ sinh thái Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích (TNC) nội dung lớn Công ước này, khẳng định tầm quan trọng vấn đề mang tính chất rộng lớn Nhìn chung, Quốc gia giới có hành động thiết thực để thực cơng ước tham gia ký kết như: nội luật hố cơng ước, xây dựng chương trình hành động lâu dài…Tuy nhiên, Việt Nam, thời gian dài, chưa nhận thức hết tầm quan trọng TNC Do đó, hệ thống pháp luật vấn đề nhiều bất cập tồn tại… Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích gì? Tên tiếng Anh: “Access to genetic resources and Benefit Sharing”([1]), viết tắt ABS Thuật ngữ xuất Công ước ĐDSH sử dụng phổ biến giới Tiếp cận nguồn gen bao gồm hoạt động tìm kiếm, thu thập, nghiên cứu, bảo tồn sử dụng nguồn gen cho mục đích khác Những lợi ích thu từ việc tiếp cận nguồn gen phải chia sẻ chủ sỡ hữu Nhà nước, người trao quyền quản lý nguồn gen người thực việc tiếp cận nguồn gen Đánh giá quy định tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen: 3.1 Đánh giá chung việc tiếp cận nguồn gen Việt Nam (VN): Tại Việt Nam, vấn đề quan tâm từ năm 1996 số hoạt động lẻ tẻ Đến năm 2004, Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN, với hỗ trợ tài Bộ hợp tác Phát triển Đức – BMZ, thông qua tổ chức Hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật Đức – GTZ bắt đầu dự án tổng thể nhằm nâng cao nhận thức lực tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích cho đối tượng xã hội Đây hành động quan trọng để nâng cao nhận thức tầng lớp nhân dân Tạp chí Bảo vệ Mơi trường (BVMT) - quan ngơn luận thức Cục BVMT, tổng số 2234 báo khoa học tin mơi trường, có tin vấn đề nêu suốt từ năm 1994 đến tháng 07/2006([2]) Điều thể thiếu quan tâm nhà khoa học quản lý… 3.2 Thực trạng Pháp Luật Việt Nam: + Vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học nói chung bảo vệ nguồn gen nói riêng VN quan tâm thể văn pháp qui sớm: Chiến lược bảo tồn quốc gia 1991, Kế hoạch quốc gia bảo vệ môi trường phát triển bền vững giai đoạn 1991-2000, Luật BVMT (1993, 2005), Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học 1995 (hiện có Kế hoạch đến năm 2010, định hướng đến 2020) Bảo tồn nguồn gen đề cập đến nhiều văn khác như: Pháp lệnh bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản 1989, Pháp lệnh thú y 1993 kèm theo văn hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh giống trồng Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 + Tuy nhiên, việc bảo vệ nguồn gen chủ yếu quy định chung, nguyên tắc, chưa cụ thể hoá mức cần thiết nhằm đảm bảo tính thống hiệu thi hành Cụ thể tiếp cận chia sẻ hợp lý lợi ích nguồn gen chưa đề cập đến văn Chương IV “Bảo tồn sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên” Luật BVMT năm 2005 điều 28, 29, 31 đặc biệt điều 30 “Bảo vệ ĐDSH” chưa quy định cụ thể tiếp cận nguồn gen đặc biệt chia sẻ lợi ích có ý từ đầu giành việc cho pháp luật đa dạng sinh học (khoản điều 30) Chúng ta chưa có pháp luật chung tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích, phương diện tổng qt, VN thiếu quy định pháp luật tổ chức tương xứng Việc phân công trách nhiệm ngành Trung ương với Trung ương với địa phương đương nhiên chưa thể giải thoả đáng Các phân công công việc liên quan đến việc riêng lẻ, phân tán, hiệu đặc biệt thiếu hẳn quan thẩm quyền quốc gia để giải thống nhất, tập trung việc tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích, điều mà nhiều nước làm + Hiện nay, văn pháp lý gần gũi với việc tiếp cận nguồn gen Qui chế quản lý bảo tồn nguồn gen Bộ Khoa học công nghệ Môi trường (nay Bộ Tài nguyên Môi trường biển) ban hành theo định số 2117/1997/QĐBKHCNMT ngày 30/12/1997) Qui chế ngắn chủ yếu quy định bảo tồn, lưu trữ giống vật nuôi, trồng Qui chế khẳng định: “Nguồn gen thực vật, động vật vi sinh vật tài nguyên quốc gia” “trao đổi thông tin tư liệu nguồn gen cần tiến hành thường xuyên quan tham gia hệ thống bảo tồn, lưư giữ…Trong trường hợp cần thiết trao đổi với nước ngồi phải quan có thẩm quyền chấp thuận” Qui chế chưa nêu rõ “cơ quan có thẩm quyền” có đề cập “hệ thống quan tham gia bảo tồn, lưu giữ nguồn gen Bộ, ngành, địa phương liên kết thành mạng lưới đặt quản lý thống Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường” 3.3 Đánh giá quy định ABS dự thảo Luật ĐDSH: Từ cuối năm 2005 đến nay, Việt Nam tiến hành xây dựng Luật Đa dạng sinh học vấn đề ABS định đưa vào thành chương luật (hiện chương IV dự thảo 5) Tuy nhiên, trình xây dựng, dự thảo gặp nhiều khó khăn Đây điều tránh khỏi ABS vấn đề nhạy cảm + Vấn đề tên gọi chương: · Ý kiến 1: “Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích” (thu từ việc tiếp cận nguồn gen) Điều phù hợp với tình hình chung Công ước ĐDSH thực tiễn Luật đa dạng sinh học nước, đồng thời thống với tư tưởng Dự thảo Luật ĐDSH soạn thảo · Ý kiến 2: “Tiếp cận ĐDSH chia sẻ lợi ích” (thu từ việc tiếp cận ĐDSH) Bởi chương nằm Luật ĐDSH nên cần đề cập tới việc tiếp cận tồn ĐDSH phải đề cập đến việc chia sẻ lợi ích thu từ ĐDSH Bằng cách đáp ứng yêu cầu thực tế Việt Nam, sáng tạo của Việt Nam Hai loại ý kiến vừa nêu mặt phản ánh quan điểm chưa thống cách xây dựng tiếp cận chia sẻ lợi ích, mặt khác làm nảy sinh nhiều phương án khác việc soạn thảo trình bày nội dung Hiện tại, đa số theo ý kiến thứ có mở rộng đối tượng tiếp cận sang loài hệ sinh thái: “Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích mở rộng” Có lẽ, tên hợp lý + Đánh giá số nội dung chương IV- Dự thảo: Một số hạn chế sau: · Điều dự thảo khơng nêu khái niệm Tiếp cận nguồn gen gì? · Chỉ giới hạn việc bảo tồn, lưu giữ chia sẻ lợi ích từ nguồn gen hoang dã · Khoản 2,3 Điều 54 chưa nêu rõ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục thơng báo, chế độ kiểm tra việc nhập nội nguồn gen hoang dã · Chưa nêu rõ cách thức chia sẻ lợi ích, đề cập đến hình thức thoả thuận mà khơng nêu cụ thể, vấn đề nhạy cảm khó giải Hình thức chia sẻ nêu sơ sài, chưa cụ thể (phải phân loại thành lợi ích tiền tệ phi tiền tệ) Làm để kiểm tra lợi ích thực tế thu cá nhân, tổ chức tiếp cận nguồn gen? Làm để đảm bảo quyền lợi người dân địa phương, chủ sỡ hữu nguồn gen bảo tồn, phát triển nguồn gen đó? Những điều Dự thảo chưa thể · Theo Khoản điều 59, tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến sử dụng chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen giải theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Quy định chưa cụ thể không khả thi tình hình mà Việt Nam chưa có đầy đủ văn điều chỉnh vấn đề này, đặc biệt xử lý vi phạm Bộ Luật Hình 1999 chưa có tội danh liên quan đến vấn đề ABS · Cần có thêm quy định rõ ràng, chi tiết cá nhân, tổ chức nước thực hoạt động ABS VN Trong xu hội nhập giới chủ trương thúc đẩy giao lưu hợp tác khoa học, thương mại với khu vực quốc tế, hạn chế ngặt nghèo tiếp cận nguồn gen Vì vậy, điều cần làm đảm bảo việc tiếp cận nguồn gen phải thực cách bền vững, hợp pháp lợi ích phải chia sẻ thoả đáng bên liên quan Kết luận: Một số giải pháp đưa thời điểm như: sửa đổi Qui chế quản lý bảo tồn nguồn gen, nâng cấp lên Qui chế Chính Phủ ban hành Qui chế Bộ (bởi việc đưa văn pháp lý hoàn toàn hay sửa đổi lại loạt văn có liên quan đến tài nguyên sinh vật ABS tốn nhiều thời gian, công sức khó khả thi) Qui chế phải quy định rõ ràng thủ tục, q trình quan có thẩm quyền ABS, nguyên tắc thực ABS (đồng ý có thơng báo trước) Bên cạnh cần có biện pháp nâng cao nhận thức hiểu biết tầng lớp nhân dân ABS để thực tốt mục tiêu Công ước ĐDSH “Chia sẻ công hợp lý lợi ích thu từ việc sử dụng nguồn gen” Điều nhằm thực Luật Đa dạng sinh học tương lai thuận lợi hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội Tài liệu tham khảo: Chương X, Giáo trình Luật Mơi trường ĐH Luật Hà Nội, NXB.CAND năm 2006 Chương IV, Dự thảo Luật Đa dạng sinh học lần 5, 2007 Công ước Đa dạng sinh học 1993 Đường dài chia sẻ lợi ích, Phạm Thị Bích Thuỷ, Cục Bảo vệ Mơi trường Luật Bảo vệ Mơi trường năm 2005, NXB.Chính Trị Quốc Gia năm 2006 Pháp lệnh giống trồng năm 2004 Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 Qui chế quản lý bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật vi sinh vật ban hành ngày 30/12/1997 Website Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng Website Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ TNMT Biển (nea.gov.vn) ... quan đến tài nguyên sinh vật ABS tốn nhiều thời gian, cơng sức khó khả thi) Qui chế phải quy định rõ ràng thủ tục, q trình quan có thẩm quy n ABS, ngun tắc thực ABS (đồng ý có thơng báo trước)... 1999 chưa có tội danh liên quan đến vấn đề ABS · Cần có thêm quy định rõ ràng, chi tiết cá nhân, tổ chức nước thực hoạt động ABS VN Trong xu hội nhập giới chủ trương thúc đẩy giao lưu hợp tác... sử dụng chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen giải theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Quy định chưa cụ thể khơng khả thi tình hình mà Việt Nam chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Com danh gia cac quy dinh ve abs, Com danh gia cac quy dinh ve abs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay