Com du bao cac buoc phat trien cua pl ve bao ton da dang sinh hoc o nuoc ta

28 22 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:51

Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta MỤC LỤC Nội dung Trang MỤC LỤC…………………………………………………………………… BẢNG TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………… LỞI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………3 NỘI DUNG CHÍNH Phần I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM……………… I Một số vấn đề chung Đa dạng sinh học……………………… Khái niệm Đa dạng sinh học…………………………………………….4 Vai trò Đa dạng sinh học……………………………………………6 II Sơ lược pháp luật bảo tồn ĐDSH Việt Nam………………6 Phần II MỘT SỐ CƠ SỞ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM………………………………… I Những sở khoa học…………………………………………… II Những sở lý luận……………………………………………… III Những sở thực tiễn áp dụng pháp luật……………………….11 Phần III NHỮNG BƯỚC ĐI TRONG TƯƠNG LAI CỦA PHÁP LUẬT BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM A Về hệ thống văn pháp luật………………………………………13 I Sự đời Luật Đa dạng sinh học…………………………….13 Một số nội dung Dự thảo Luật ĐDSH…………………… 13 Những hạn chế Dự thảo Luật ĐDSH nay…………………….14 II Một số vấn đề khác……………………………………………… 18 B Vấn đề tổ chức thực thực tế…………………………… 19 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 21 PHỤ LỤC: Đánh giá tiếp cận môi trường - công cụ hiệu hỗ trợ quản lý môi trường…………………………………………………………………….22 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta BẢNG TỪ VIẾT TẮT ABS: Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích BLHS: Bộ Luật Hình Sự BLDS: Bộ Luật Dân BVMT: Bảo vệ Môi trường ĐDSH: Đa dạng sinh học PL: Pháp Luật TN & MT: Tài Nguyên Môi Trường VN: Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Ngày nay, với phát triển kinh tế giới gây tác động không nhỏ đến môi trường sống nhân loại Thiên nhiên gióng lên hồi chng cảnh bảo người trước hiểm họa vơ hình hữu hình Các khu hệ sinh thái với giống, loài đa dạng nguồn sống, thể phong phú mơi trường tồn cầu thường gọi với thuật ngữ “Đa dạng sinh học” Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học phát triển qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khác với thăng trầm, thay đổi theo biến động môi trường Việt Nam nước có tính đa dạng sinh học cao giới nên việc bảo tồn ĐDSH vấn đề cần thiết quan trọng Hiện tại, chưa có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bảo tồn ĐDSH với điều kiện hội nhập giới mở rộng ngày với việc nâng cao hiệu q trình xây dựng luật, hồn tồn tin tưởng tương lai gần, Việt Nam đạt bước tiến xa Phần I Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC I Một số vấn đề chung Đa dạng sinh học: Khái niệm Đa dạng sinh học: 1.1 Khái niệm Đa dạng sinh học: Con người sống hàng nghìn năm ĐDSH, phụ thuộc vào ĐDSH Tuy nhiên, giai đoạn lịch sử người nhận thức tầm quan trọng sống ĐDSH Khái niệm ĐDSH khái niệm tri thức nhân loại (1) Thuật ngữ lần xuất tác phẩm “Biodiversity” nhà sinh học E.O Wilson sau lần Norse and MacManus (1980) định nghĩa, bao hàm khái niệm có liên quan với là: đa dạng di truyền (tính đa dạng mặt di truyền loài) đa dạng sinh thái (số lượng loài quần xã sinh vật) Hiện có 25 định nghĩa cho thuật ngữ ĐDSH ví dụ như: - Toàn gen, loài hệ sinh thái vùng hay toàn giới - Tính đa dạng sống hình thức, mức độ tổ hợp, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái (FAO) - Tính đa dạng, trạng thái khác đặc tính chất lượng (R.Patrick, 1983) - Sự phong phú sống trái đất, bao gồm hàng triệu loài thực vật, động vật vi sinh vật thông tin di truyền mà chúng lưu giữ hệ sinh thái mà chúng tạo nờn (AID, 1989) Nh vy, Đa dạng sinh học (biodiversity) khái niệm đợc hiểu khác tiếp cận từ góc độ khác Công ớc quốc tế ĐDSH 1993 đa định nghĩa sau đây: Đa dạng sinh học có nghĩa tính đa dạng biến thiên sinh vật sống tất c¸c ngn bao gåm Giáo trình Luật Mơi Trường, ĐH Luật Hà Nội, trang 95, NXB CADN năm 2006 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nc ta sinh thái tiếp giáp, cạn, biển, hệ sinh thái thủy vực khác tập hợp sinh thái mà chúng phần Tính đa dạng thể loài, loài hệ sinh thái Còn Luật Bảo vệ môi trờng (BVMT) 2005 Việt Nam định nghĩa: Đa dạng sinh học phong phú nguồn gen, loài sinh vật hệ sinh thái (khoản 16 ®iỊu 3) NhËn xÐt: Dï tiÕp cËn ë gãc độ định nghĩa đa dạng sinh học thừa nhận mối quan hệ giống loài, phụ thuộc vào chúng trình tiến hóa phát triển đa dạng sinh học - cấu thành tảng sống trái ®Êt, cc sèng cđa ngêi lÉn c¸c thùc thĨ khác Định nghĩa Công ớc đa dạng sinh học thiên mặt sinh học định nghĩa Luật BVMT 2005 Việt Nam thiên nội dung bảo tồn đa dạng sinh học, đơn giản, dễ hiĨu h¬n 1.2 Thành phần Đa dạng sinh học: ĐDSH bao gồm thành phần sau đây: - Đa dạng gen: toàn gen chứa tất cá thể thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật - Đa dạng loài: toàn khác nhóm nhóm loài loài tự nhiên - Đa dạng hệ sinh thái: phong phú trạng thái loại hình hệ sinh thái khác Những thành phần hình thành nên nội dung bảo tồn đa dạng sinh học như: bảo tồn phát triển đa dạng sinh học cạn, đất ngập nước biển, tài nguyên sinh vật, tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích… Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Vai trò Đa dạng sinh học: Vai trò Đa dạng sinh học lý để phải bảo tồn ĐDSH, đặt từ góc độ khác tùy thuộc vào yếu tố văn hóa kinh tế Rất nhiều lý việc bảo tồn ĐDSH đưa có xu hướng trở nên khó nắm bắt Nhưng tựu chung lại, việc bảo tồn ĐDSH mang đến vai trò là: giá trị kinh tế, giá trị y học – mơi sinh, gía trị khoa học nói chung, việc thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí nguời Các mục tiêu bảo tồn khác có đối tượng quy mô bảo tồn khác Trong mục tiêu kể đến:  Phục vụ cho mục đích sử dụng tương lai nhân tố ĐDSH nguồn tài nguyên sinh học  Phục vụ cho việc trì sinh tromg trạng thái hỗ trợ cho sống người  Phục vụ bảo tồn thân ĐDSH mà khơng mục đích khác, đặc biệt tất loài sống II Sơ luợc Pháp luật bảo tồn ĐDSH Việt Nam: ë Việt Nam, pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học đợc hình thành từ sớm Sắc lệnh số 142 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 21/12/1949 quy định việc kiểm soát lập biên hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng coi văn pháp luật (VBPL) đề cập đến vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học Sự phát triển pháp luật đa dạng sinh học gắn liền với phát triển pháp luật môi trờng yếu tố môi trờng nói riêng Tuy nhiên, gắn kết pháp luật môi trờng đa dạng sinh học nớc ta bắt nguồn từ mối liên hệ tự nhiên da dạng sinh học môi trờng.(2) Những năm 60, 70 kỷ XX chủ yếu quan tâm đến tài nguyên rừng Chỉ từ Việt Nam tham gia Công ớc Xem Giáo trình Luật Môi trờng, Trờng ĐH Luật Hà Nội, NXB.CAND năm 2006, trang 114 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta quốc tế đa dạng sinh học nhận thức đầy đủ tơng đối toàn diện đa dạng sinh học Hiện tại, kể đến số văn quan trọng nh sau: - Luật Đất đai 2003 - Luật Thủy sản 2003 - Luật Bảo vệ môi trờng 2005 - Nghị định 109/2003/NĐ-CP bảo tồn phát triển bền vững đất ngập nớc - Kế hoạch hành động quốc gia đa dạng sinh học 1995 - Quy chế quản lý bảo tồn nguồn gen 1997 - Quy chế quản lý An toàn sinh học sinh vật biến đổi gen 2005 - Kế hoạch hành động quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2010 định hớng đến năm 2020 thực Công ớc Đa dạng sinh học Nghị định th Cartagena An toàn sinh học Đánh giá tổng quan: Một cách tổng quan Việt Nam cha có lĩnh vực pháp luật ĐDSH cách độc lập Cụ thể: + Bảo vệ đa dạng sinh học đợc đề cập nhiều VBPL có giá trị pháp lý khác + Mỗi văn đề cập đến một, vài khía cạnh ĐDSH + Nhiều nội dung cha ®ỵc ®iỊu chØnh (vÝ dơ qun ®èi víi gièng vËt nuôi, kiểm soát loài lạ ) Trng Hng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Nhìn chung, Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam non trẻ, chưa có hệ thống Pháp Luật chung bảo tồn ĐDSH chưa đáp ứng nhu cầu xã hội Phần II MỘT SỐ CƠ SỞ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM Muốn dự báo bước phát triển pháp luật, cần đánh giá thực trạng nêu sở để xem xét vấn đề tương lai I Những sở khoa học: Chúng ta đánh giá sở khoa học nhiều góc cạnh, có vấn đề nêu sau: Thực trạng Đa dạng sinh học Việt Nam nay: 1.1 Việt Nam đánh giá 16 quốc gia có tính ĐDSH cao giới - Việt Nam có đa dạng hệ sinh thái kể đất liền lẫn biển Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta - Có đa dạng lồi lớn: có khoảng 12.973 lồi thực vật, 828 loài chim, 2038 loài cá biển… 1.2 Đa dạng sinh học Việt Nam có suy thối lớn: - Sự giảm sút diện tích rừng Ví dụ: năm 1943 có 14 triệu 325.000 rừng (mức độ che phủ 43,7 %), đến năm 1993 – triệu (26,05%) Để đảm bảo cân sinh thái mức độ che phủ phải đạt 35% Năm 2007, mức độ che phủ 38 – 39% (tuy nhiên đa số rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên) – theo số liệu Viện Điều tra quy hoạch, phát triển rừng - Sự suy giảm nhiều hệ sinh thái, loài động thực vật hoang dã đứng trước nguy suy thoái số lượng nhiều lồi sống tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng - Sự hủy hoại sinh thái khác như: đất ngập nước, suy giảm hệ sinh thái biển Tác động suy giảm ĐDSH Việt Nam đáng báo động theo ý kiến nhiều chuyên gia Kế hoạch hành động quốc gia khẳng định điều đặt yêu cầu kế hoạch Nguyên nhân quy thoái Đa dạng sinh học Việt Nam: - Mang tính ảnh hưởng ngun nhân mang tính tồn cầu như: gia tăng dân số, tác động thương mại nông sản, việc hoạch định sách kinh tế khơng thấy hết giá trị môi trường tài nguyên môi trường, bất bình đẳng việc sở hữu, quản lý nguồn lợi… - Hậu nặng nề chiến tranh để lại cho môi trường Việt Nam Những sở đặt yêu cầu cấp thiết phải thay đổi ý thức bảo tồn kế hoạch phát triển ĐDSH Việt Nam II Những sở lý luận: Chúng ta có thể đánh giá cách khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam bảo tồn đa dạng sinh hc hin nh sau: Bảo vệ đa dạng hƯ sinh th¸i: Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh hc nc ta Vấn đề đợc quy định nhiều văn nh: Luật BVMT 2005 (khái niệm hệ sinh thái, bảo vệ hệ sinh thái thông qua quy định điều tra, đánh giá để lập quy hoạch bảo vệ dới hình thức khu bảo tồn thiên nhiên); Luật Bảo vệ phát triển rừng quy định bảo vệ hệ sinh thái rừng; Luật thủy sản quy định bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô; Nghị định 109/2003 Chính Phủ ban hành ngày 23/09/2003 bảo vệ phát triển vùng đất ngập nớc Những văn bớc đầu điều chỉnh các hoạt động có ảnh hởng lớn đến ĐDSH nh: du lịch, nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, hệ sinh thái khác đợc điều chỉnh lĩnh vực pháp luật khác nên hạn chế hiệu áp dụng Bảo vệ đa dạng loài: Bảo vệ đa dạng loài bảo vệ đa dạng nguồn gen gắn liền với Không có đa dạng loài đa dạng nguồn gen ngợc lại Chính việc bảo tồn đa dạng sinh học trớc hết phải hớng đến việc bảo vệ loài Bảo vệ đa dạng loài đợc pháp luật nớc ta quan tâm sớm dới dạng biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên loại động thực vật quý hiếm, đợc quy định Luật BVMT, Luật bảo vệ phát triển rừng, Luật Thủy sản bên cạnh giới hạn loài động thực vật hoang dã quý có nguy bị tuyệt chủng Các loài động vật đợc phân chia theo môi trờng sống khác nhau, việc quản lý chúng thuộc thẩm quyền quan khác cho nên: + Đuợc điều chỉnh c¸c VBPL kh¸c 10 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta * Trong tÊt c¶ quy định Pháp lệnh giống vật nuôi không ®Ị cËp ®Õn tht ng÷ còng nh néi dung cđa quyền tác giả vật nuôi, nhng điều 31 lại quy định giải tranh chấp quyền tác giả giống vật nuôi Điềy gây khó khăn trình áp dụng luật, dễ gây tình trạng suy đoán khái niệm * Bộ Luật Dân 2005 có quy định quyền giống trồng m quy định quyền giống vật nuôi Điều gây ảnh hởng đến văn khác có liên quan - Một số thuật ngữ đợc sử dụng thống nhất: bảo tồn chỗ với bảo tồn nội vi, bảo tồn nguyên vi; bảo tồn ngoại vi với bảo tồn chuyển vị nên việc giải thích áp dụng pháp luật gặp khó khăn - Thiếu số quy định quan trọng: * Các quy định tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích, quyền giống vật nuôi * Bảo hộ giống cây, truyền thống cộng đồng; quy định chế kiểm soát loài sinh vật lạ xâm hại, quy định hình thức bảo tồn ngoại vi; quy định bảo tồn thiên nhiên hay bảo tồn loài hầu nh đợc đề cập VBPL bảo vệ, phát triển rừng, cha đợc đề cập lĩnh vực khác - Việc phân công, phân cấp quản lý nhiều bất cập, cha thể đợc tính thèng nhÊt./ Phần III NHỮNG BƯỚC ĐI TRONG TƯƠNG LAI CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM A Về hệ thống văn pháp luật: 14 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Đánh giá chung: Sẽ có nhiều văn pháp luật (số lượng chất lượng) điều chỉnh vấn đề rộng lớn đầy đủ so với Định hướng: khắc phục sửa đổi yếu văn thời cho phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật bảo tồn ĐDSH; gia nhập nhiều điều ước quốc tế ĐDSH hơn, thể quan điểm Việt Nam muốn hòa hợp giới, nâng cao hiệu chất lượng bảo tồn ĐDSH học nhiều kinh nghiệm nước nâng cao trách nhiệm Cụ thể số vấn đề sau: I Sự đời Luật Đa dạng sinh học: Với phân tích Việc xây dựng Luật ĐDSH vấn đề vô quan trọng Việt Nam (VN) Từ năm 2006, Vụ Môi trường thuộc Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng Luật Đa dạng sinh học, khuôn khổ chương trình xây dựng luật Quốc hội khố X Bản dự thảo luật đưa lấy ý kiến đóng góp chuyên gia nước vào tháng năm 2007 Nỗ lực xây dựng Luật Đa dạng sinh học phủ Việt Nam nhận hoan nghênh cộng đồng bảo tồn quốc tế IUCN tổ chức thành viên Việt Nam tích cực đóng góp vào việc xây dựng luật IUCN hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng luật thông qua việc điều phối chuyên gia luật môi trường từ mạng lưới tồn cầu IUCN, cung cấp thơng tin khuyến nghị cho Dự thảo luật “Việc xây dựng Luật Đa dạng sinh học nỗ lực lớn phủ Việt Nam, nhằm giải vấn đề quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Đây lần cộng đồng bảo tồn quốc tế có hội tham gia tích cực vào trình xây dựng Luật Đa dạng sinh học Việt Nam” TS Vũ Văn Triệu, Trưởng Đại diện IUCN Việt Nam phát biểu: “IUCN tin tưởng chắn hội để Việt Nam củng cố khung pháp lý mơi trường, từ có điều kiện thực cam kết công ước quốc tế môi trường mà Việt Nam tham gia” Bản dự thảo Luật Đa dạng sinh học lần hai, chủ đề thảo luận hội 15 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta thảo quốc tế này, tổng hợp ý kiến đóng góp từ lần tham vấn trước nhiều chuyên gia luật đa dạng sinh học Bản dự thảo sửa đổi sau hội thảo, dự kiến Dự thảo Luật Đa dạng sinh học cuối trình lên Quốc hội vào đầu năm 2008 Qua lần soạn thảo dự thảo mới, Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo để học hỏi hoàn thiện thiếu sót Hy vọng rằng, tương lai, Luật Đa dạng sinh học đời phát huy tác dụng mạnh mẽ mong đợi Một số nội dung Dự thảo Luật ĐDSH I - 6: Dự thảo có 10 chương với 95 điều gồm nội dung sau: - Những quy định chung (khái niệm, nguyên tắc sách bảo tồn ĐDSH…) - Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học - Bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên - Bảo vệ loài, động thực vật hoang dã - Bảo tồn lưư giữ nguồn gen chia sẻ lợi ích từ nguồn gen - An toàn sinh học - Hợp tác quốc tế an toàn sinh học - Trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo tồn đa dạng sinh học - Thanh tra, xử lí vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo bồi thường thiệt hại ĐDSH Những hạn chế Dự thảo Luật ĐDSH: Nhìn chung, dự thảo có tiến qua lần sửa đổi, bổ sung học hỏi kinh nghiệm nước Tuy nhiên, đến thời điểm tại, theo phân tích người viết dự thảo số khuyết điểm sau: Một số quy định chưa hợp lý: Khoản - Điều Báo cáo trạng ĐDSH Quốc gia có quy định: “Cơ quan quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Trung ương có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo trạng đa dạng sinh học quốc gia để Thủ tướng Chính phủ 16 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta trình Quốc hội vào kỳ họp đầu nhiệm kỳ Quốc hội” Như vậy, việc lập báo cáo phụ thuộc vào nhiệm kỳ Quốc hội Điều gây bất cập phụ thuộc mức vào hoạt động Quốc Hội, khơng tạo hội thơng thống cho hoạt động báo cáo trạng Về quản lý sinh vật biến đổi gen chưa đề cập đến sinh vật biến đổi gen tự nhiên (không có tác động nhân tạo) Cần quy định rõ ràng vấn đề phát sinh nhiều bật cập việc áp dụng Khoản 2&3 Điều 54 chưa nêu rõ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục thông báo, chế độ kiểm tra việc nhập nội nguồn gen hoang dã 2.1.4 Theo Khoản điều 59, tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến sử dụng chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen giải theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Quy định chưa cụ thể khơng khả thi tình hình mà Việt Nam chưa có đầy đủ văn điều chỉnh vấn đề này, đặc biệt xử lý vi phạm Bộ Luật Hình 1999 chưa có tội danh liên quan đến vấn đề sử dụng chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen (ABS) 2.1.5 Vấn đề tên Chương Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích chưa hợp lý Hiện có ý kiến khác sau:  Ý kiến 1: “Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích” (thu từ việc tiếp cận nguồn gen) Điều phù hợp với tình hình chung Cơng ước ĐDSH thực tiễn Luật Đa dạng sinh học nước, đồng thời thống với tư tưởng Dự thảo Luật ĐDSH soạn thảo  Ý kiến 2: “Tiếp cận ĐDSH chia sẻ lợi ích” (thu từ việc tiếp cận ĐDSH) Bởi chương nằm Luật ĐDSH nên cần đề cập tới việc tiếp cận tồn ĐDSH phải đề cập đến việc chia sẻ lợi ích thu từ ĐDSH Bằng cách đáp ứng yêu cầu thực tế Việt Nam, sáng tạo của Việt Nam 17 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Hai ý kiến nêu mặt phản ánh quan điểm chưa thống cách xây dựng tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích, mặt khác làm nảy sinh nhiều phương án khác việc soạn thảo trình bày nội dung Hiện tại, đa số học giả theo ý kiến thứ có mở rộng đối tượng tiếp cận sang loài hệ sinh thái, cụ thể là: “Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích mở rộng” Có lẽ, tên gọi hợp lý làm hài hòa lợi ích bên đề cập đến nguồn gen 2.1.6 Phần quy định Quản lý Nhà Nước đa dạng sinh học theo bề ngang, chưa giải bề dọc Điều cần thiết phải có quan chịu trách nhiệm quản lý bảo tồn ĐDSH, quan khác phối hợp, hợp tác với quan Trong đó, dự thảo theo hướng phân cấp quản lí theo bề ngang Quy định không giải hạn chế pháp luật Việt Nam 2.2 Chưa bao quát hết vấn đề bản: Dự thảo cố gắng đưa vấn đề cần thiết bảo tồn đa dạng sinh học có vấn đề chưa nêu hay nêu mà chưa kỹ, sơ sài Một số vấn đề cộm như: 2.2.1 Điều Dự thảo không nêu khái niệm “Tiếp cận nguồn gen” 2.2.2 Chỉ giới hạn việc bảo tồn, lưu giữ chia sẻ lợi ích từ nguồn gen hoang dã 2.2.3 Chưa nêu rõ cách thức chia sẻ lợi ích, đề cập đến hình thức thoả thuận mà không nêu cụ thể, vấn đề nhạy cảm khó giải Hình thức chia sẻ nêu sơ sài, chưa cụ thể (phải phân loại thành lợi ích tiền tệ phi tiền tệ) Làm để kiểm tra lợi ích thực tế thu cá nhân, tổ chức tiếp cận nguồn gen? Làm để đảm bảo quyền lợi người dân địa phương, chủ sỡ hữu nguồn gen bảo tồn, phát triển nguồn gen đó? Những điều Dự thảo chưa thể 18 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta 2.2.4 Cần có thêm quy định rõ ràng, chi tiết cá nhân, tổ chức nước thực hoạt động ABS (tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích) Việt Nam 2.2.5 Vấn đề Hợp đồng chia sẻ lợi ích chưa nêu cụ thể Đây phải điểm nhấn Dự thảo vấn đề ABS 2.2.6 Nên quy định chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES): “PES thoả thuận để đến hợp đồng có tính pháp lý bên mua bên bán, loại hình dịch vụ sinh thái bên bán cung cấp liên tục khoảng thời gian bên thống Bên mua chi trả cách cung cấp tài vật chất cho bên bán” (định nghĩa IUCN) Theo chủ quan người viết nên quy định PES Luật Đa dạng sinh học lý sau: Thứ nhất, Tại Việt Nam, suy thoái đa dạng sinh học nhiều nguyên nhân Tuy nhiên, thiếu tài trở ngại lớn cản trở Việt Nam đạt mục tiêu bảo tồn phát triển bền vững Do vậy, việc tạo nguồn tài cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vô quan trọng cần thiết PES công cụ giúp giải hiệu vấn đề Đồng thời đóng góp vào việc xố đói giảm nghèo Bởi Luật Đa dạng sinh học xây dựng cần có điều khoản quy định PES Thứ hai, PES khái niệm mẻ Việt Nam, nhiều tranh luận vấn đề Tuy nhiên, khái niệm ngày nhắc đến nhiều nước ta; nhận thức cần thiết phải có khung pháp lý để giúp thực PES ngày nâng cao Một số nghiên cứu rà soát khung pháp lý hành thái độ người dân PES tiến hành gần cho thấy, Việt Nam thực PES Ngoài ra, việc tạo khung pháp lý cho PES nhận quan tâm phủ Việt Nam Đây thời điểm tốt để luật hoá, tạo điều kiện để PES thực Việt Nam IUCN huy động tất nguồn lực kinh nghiệm PES để hỗ trợ phủ Việt Nam tiến trình 19 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Thứ ba, Trong luật pháp Việt Nam tồn nguyên tắc này, nguyên tắc người thụ hưởng phải trả tiền cho thụ hưởng Ví dụ Quy định phí sử dụng khu bảo tồn thiên nhiên; thuế tài ngun; phí mơi trường Luật môi trường 2005 công nhận nguyên tắc 2.2.7 Chưa xây dựng chế giải tranh chấp bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích 2.2.8 Phần quy định hợp tác với nước ngồi sơ sài, chung chung, thiếu quy định cụ thể, rõ ràng để thuận lợi áp dụng với cá nhân, tổ chức nước Dự kiến Dự thảo Luật ĐDSH đưa trình Quốc Hội đầu năm 2008 có hiệu lực vào 2009, mở hành lang pháp lý chung cho việc bảo tồn Đa dạng sinh học Việt Nam II Một số vấn đề khác : Xây dựng quy định quyền giống vật nuôi (một hạn chế khơng có khái niệm mà quy định sơ sài) Quy chế quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, trung tâm đa dạng sinh học (Hoàng Liên Sơn, Bắc Trung Trường Sơn, Tây Nguyên Đông Nam Bộ) Quy chế phải xác định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên có liên quan Việc bảo tồn khu sinh thái, rừng đặc dụng, rừng quốc gia cách mở rộng quy chế nội dung Hoàn thiện quy định bảo hộ quyền sở hữu Đa dạng sinh học nguồn gen (một vấn đề nhạy cảm quan trọng) Đây vấn đề có tầm quan trọng nơi tồn nguồn gen, lồi, hệ sinh thái đảm bảo bảo tồn, phát triển chúng Xây dựng quy định xử phạt hành lĩnh vực tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích Hoàn chỉnh, bổ sung tội phạm ĐDSH Bộ Luật Hình đầy đủ rõ ràng cách xác định tội Thực tế nay, quy định tội chung chung, chưa thể rõ ràng chất tội, xác định chưa thống 20 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta B Vấn đề tổ chức, thực thực tế : Pháp luật bảo tồn Đa dạng sinh học vào sống nhiều (do đuợc quy định rõ quyền nghĩa vụ bên liên quan ) Tăng cường khả tổ chức, triển khai, đào tạo đội ngũ cán Nhưng quy định Pháp Luật ĐDSH đáp ứng lợi ích cộng đồng cách thích hợp (ví dụ Tiếp cận nguồn gen ) Sử dụng công cụ Đánh giá tiếp cận Môi trường việc quản lý việc bảo tồn ĐDSH Đây công cụ hiệu cao quản lý môi trường nói chung Đa dạng sinh học nói riêng Hợp tác bảo tồn Đa dạng sinh học mang tính khu vực tồn cầu Đây vấn đề phát triển, tạo nhiều hiệu tích cực việc thực hịên cơng tác bảo vệ Đa dạng sinh học Chỉ có đồn kết, hợp tác có hội phát triển thân thúc đẩy mơi trưởng xung quanh tốt Hiện nay, số dự án khu vực vào hoạt động với nhiều hiệu tích cực (ví dự Dự án phát triển vùng đất ngập nước sông Mê Kông)./ KẾT LUẬN Việt Nam đánh già nước có khả bảo tồn Đa dạng sinh học tốt giới Tính ĐDSH Việt Nam thể phong phú đa dạng nhiều chủng loài hệ sinh thái, tạo điều kiện cho yếu 21 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta tố tự nhiên khác phát triển Trong tương lai, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng hội để phát triển môi trường bền vững Vì Châu Á động, Việt Nam xanh./ -* - TÀI LIỆU THAM KHẢO ***&*** Bộ Luật Dân 2005 Bộ Luật Hình 1999 22 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Báo cáo trạng môi trường 2005, chuyên đề Đa dạng sinh học, Bộ Tài Nguyên Môi trường Dự thảo Luật Đa dạng sinh học số I - Đánh giá thực trạng pháp luật Đa dạng sinh học Việt Nam, TS Vũ Thu Hạnh, Đại Lải, 2007 Giáo trình Luật Mơi Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB.CAND năm 2006 Giáo trình Luật Mơi Trường ĐH Huế, NXB CAND năm 2007 Luật Bảo vệ Môi trường 2005 Luật Đất Đai 2003 10.Luật Tài Nguyên Nước 1998 11.Luật Bảo vệ phát triển rừng 2004 12.Luật Thủy Sản 2003 13.Pháp lệnh giống trồng năm 2004 14.Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 15.Kế hoạch hành động Quốc gia Đa dạng sinh học 16.WEBSITE: nea.gov.vn, vovnews.vn, vietnamnet.vn, vnexpress.net, vibonline.com.vn, monre.gov.vn, vista.gov.vn ***&*** PHỤ LỤC Bài viết: 23 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN MÔI TRƯỜNG - CÔNG CỤ HIỆU QUẢ HỖ TRỢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Trần Ngọc Hải - Tạp chí Khoa học Mơi trường - Bộ Tài Ngun Mơi Trường) Sự đời Chương trình Đánh giá tiếp cận môi trường (TAI) Hội nghị Thượng đỉnh trái đất Rio de Janeiro 1992 Tuyên bố Rio môi trường phát triển, Nguyên tắc 10 nêu rõ tầm quan trọng quyền công chúng tiếp cận thông tin môi trường, đồng thời tham gia vào định môi trường tiếp cận tư pháp Thấy việc thực Ngun tắc 10 đòi hỏi phải có sách hệ thống có hiệu quả, năm 2001 số tổ chức xã hội dân nước Chile, Hungary, Thái Lan, Uganda Mỹ khởi xướng thành lập Liên minh tiếp cận môi trường nhằm mục tiêu đánh giá kết thực Nguyên tắc 10 hiệu cam kết quốc tế việc thực cam kết quốc gia Từ nước khởi xướng ban đầu, ngày quốc gia có Liên minh xã hội dân thực đánh giá lập kế hoạch cho đánh giá tiếp cận môi trường (The Access Initiative - TAI) Các đánh giá có ảnh hưởng tích cực đến số sách giải pháp cho vấn đề môi trường quốc gia Năm 2002, Hội nghị Thượng đỉnh giới phát triển bền vững Johannesburg, Chính phủ tái khẳng định cam kết thực Nguyên tắc 10 Tuy nhiên việc thực quyền chưa đáp ứng yêu cầu Tuyên bố nói Nhằm hỗ trợ hoạt động TAI, Hội nghị này, tổ chức “Hoạt động Nguyên tắc 10” (PP10) thành lập với tham gia quan phủ, nhóm xã hội dân tổ chức quốc tế nhằm hợp tác thực thực tế Nguyên tắc 10 tuyên bố Rio 1992 Chỗ dựa cho hoạt động PP10 kết nghiên cứu Liên minh tiếp cận môi trường Đến thành viên PP10 bao gồm phủ, tổ chức quốc tế, 22 tổ chức phi phủ 16 nước Sự tham gia 24 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta phủ vào PP10 hỗ trợ nhiều cho chương trình đánh giá tiếp cận môi trường, đặc biệt việc phổ biến áp dụng kiến nghị đánh giá tiếp cận môi trường quốc gia Mục tiêu TAI Mục tiêu TAI nhằm đánh giá khuyến khích hành động quốc gia lĩnh vực: Tăng cường quyền tiếp cận thông tin môi trường công chúng; Thúc đẩy tham gia cơng chúng vào q trình định môi trường; Cải thiện quyền tiếp cận tư pháp công chúng; Nâng cao lực công chúng thực quyền tiếp cận họ Khung đánh giá TAI gồm 148 thị dạng câu hỏi Đây sở cho trình phân tích chung chương trình TAI Bước đầu thực Việt Nam Vừa qua Huế, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học nhằm giới thiệu Chương trình TAI phương pháp hiệu hỗ trợ quản lý môi trường Tại Hội thảo, ví dụ thực tiễn cơng tác bảo vệ môi trường áp dụng TAI đại biểu quan tâm Thứ là: Đề tài nghiên cứu điển hình phục vụ cho việc xây dựng sách kế hoạch hoạt động đa dạng sinh học (ĐDSH) Một nghiên cứu Dự án TAI VACNE chủ trì Mục tiêu nghiên cứu nhằm: Thực theo phương pháp dự án TAI với công cụ gồm 148 thị để đánh giá tham gia cộng đồng công tác BVMT; Kế hoạch hành động bảo vệ ĐDSH đến 2010 tầm nhìn đến 2015 xây dựng trình Chính phủ; Nghiên cứu, đánh giá tham gia công chúng mặt luật pháp, hiệu việc tham gia trình triển khai kế hoạch hành động bảo vệ ĐDSH Từ năm 1990 thuật ngữ ĐDSH vấn đề ĐDSH quan tâm Việt Nam Năm 1995, Chính phủ ban hành Kế 25 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta hoạch hành động bảo vệ ĐDSH theo định Thủ tướng Chính phủ Năm 1998, Bộ Chính trị thị yêu cầu Chính phủ phải “tạo điều kiện khuyến khích để người dân thường xuyên nhận thông tin môi trường biện pháp để BVMT bảo vệ ĐDSH” Từ năm 2000, chương trình nâng cao nhận thức ĐDSH giai đoạn 2001 – 2010 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường phê duyệt với mục tiêu: “Giáo dục truyền thông cho thành viên xã hội nâng cao hiểu biết chung ĐDSH, biết sử dụng cách bền vững ĐDSH, cần thiết phải tham gia vào công bảo tồn ĐDSH, có thái độ hành động phù hợp để giải vấn đề liên quan đến bảo tồn ĐDSH” Sau trước tình hình mơi trường ĐDSH suy giảm, gây nên tổn thất cho tài nguyên thiên nhiên kinh tế Việt Nam, Bộ Chính trị Nghị 41 (11-2004) bảo vệ môi trường thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đồng thời năm 2004 Chương trình nghị 21 Việt Nam ban hành nhấn mạnh hoạt động ưu tiên cần thực lĩnh vực bảo tồn ĐDSH Thủ tướng Chính phủ định: “Chương trình hành động Chính phủ thực nghị 41/NQ-TƯ Bộ Chính trị” Nâng cao nhận thức ĐDSH cho cộng đồng điều cần thiết Từ người hiểu rõ ý thức giá trị ĐDSH, trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên môi trường Mọi việc tốt hơn, thể qua biện pháp tiết kiệm hoạt động khai thác sử dụng ĐDSH; Sự tham gia cộng đồng vào tổ chức xã hội địa phương ngày nhiều có hiệu Sự phối hợp tổ chức từ TƯ đến địa phương ngày chặt chẽ, hình thức giáo dục phong phú sinh động Báo cáo thứ “Đánh giá vai trò cơng chúng việc thay đổi dự án xây dựng khách sạn đồi Vọng Cảnh tình Thừa Thiên - Huế” (Đại học Huế thực hiện) Đây đề tài nhậy cảm xã hội quan tâm.Vì việc tìm hiểu vai trò cơng chúng cần thiết có ý nghĩa quyền tiếp cận thông tin công chúng công tác bảo vệ môi trường 26 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta khu vực danh thắng Đồi Vọng Cảnh nằm phía Tây Nam Thành phố Huế - cách trung tâm Thành phố khoảng 7km đường bộ, 12,4 km đường sơng, có độ cao 43m, diện tích 77.655m2 – điểm để ngắm nhìn bao qt phong cảnh sơng Hương, nơi dừng chân nghỉ ngơi sau tham quan lăng tẩm cố đô Huế Dự án xây dựng khách sạn Life Resort dự kiến thực khu vực đồi Vọng Cảnh trí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công ty du lịch Hương Giang phối hợp với ban ngành liên quan tiến hành khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế dự án khả thi, đền bù giải tỏa, đo đạc, cắm mốc khu đất thực địa, cấp phép đầu tư Sau ngày động thổ 29/1/2005, nhiều báo đăng tải phương tiện thông tin đại chúng, tạo dự luận ý đông đảo nhân dân tỉnh với hai luồng ý kiến trái ngược Một bên nêu lý ủng hộ, bên nêu lý phản đối; Vì đến nay, dự án chưa triển khai xây dựng Theo kết điều tra từ phía quan tham mưu cộng đồng người dân quanh khu vực dự án thấy nỗ lực từ phía quyền việc tạo điều kiện hội cho cộng đồng quan tâm Đa số người dân chủ yếu tiếp cận thông tin dự án thông qua phương tiện thông tin đại chúng Qua nguồn tin từ đài báo phản ánh, Chính phủ đạo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cần nghiên cứu xem xét dự án quan chức nhà đầu tư Chính phủ yêu cầu phải làm quy trình pháp lý đồng thời phải tạo dư luận đồng trước tiến hành triển khai xây dựng dự án Mặc dù cộng đồng xung quanh gặp nhiều hạn chế bị động việc tiếp cận thông tin giai đoạn đầu dự án, sau dự án cơng khai tham gia công chúng mang lại hiệu việc làm thay đổi trình định quyền địa phương dự án theo chiều hướng có lợi cho cảnh quan thiên nhiên mơi trường tự nhiên tỉnh Kết làm thỏa mãn ý nguyện mong muốn cộng đồng quan tâm đến dự án 27 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội Dự báo bước phát triển PL bảo tồn Đa dạng sinh học nước ta Thay lời kết Việt Nam bước đầu áp dụng phương pháp đại nghiên cứu hành vi hiệu hoạt động bảo vệ môi trường TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tich VACNE nhấn mạnh: “Chương trình TAI Việt Nam áp dụng Phiên công cụ đánh giá Có thể nói phương pháp khó, nội dung (liên quan đến việc áp dụng thị) lẫn kỹ thuật” Hy vọng việc áp dụng thành công phương pháp đem lại cho Hội Việt Nam có cơng cụ hiệu để thúc đẩy việc thực nguyên tắc 10 Tuyên bố Rio Việt Nam./ 28 Trương Hồng Quang – Kinh tế 30 A, Đại học Luật Hà Nội ... Dự b o bước phát triển PL b o tồn Đa dạng sinh học nước ta c¸c sinh th¸i tiếp giáp, cạn, biển, hệ sinh thái thủy vực khác tập hợp sinh thái mà chúng phần Tính đa dạng thể loài, loài hệ sinh thái... loài: toàn khác nhóm nhóm lồi loài tự nhiên - Đa dạng hệ sinh thái: phong phú trạng thái loại hình hệ sinh thái khác Những thành phần hình thành nên nội dung b o tồn đa dạng sinh học như: b o. .. giống vật nuôi 2004 15.Kế hoạch hành động Quốc gia Đa dạng sinh học 16.WEBSITE: nea.gov.vn, vovnews.vn, vietnamnet.vn, vnexpress.net, vibonline .com. vn, monre.gov.vn, vista.gov.vn ***&*** PHỤ LỤC Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Com du bao cac buoc phat trien cua pl ve bao ton da dang sinh hoc o nuoc ta, Com du bao cac buoc phat trien cua pl ve bao ton da dang sinh hoc o nuoc ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay