Com nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dau khi

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:50

CHÍNH PHỦ - CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 145/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Dầu khí ngày 06 tháng năm 1993 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Dầu khí ngày 09 tháng năm 2000; Căn Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành ngày 02 tháng năm 2002; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí Vi phạm hành lĩnh vực dầu khí hành vi cố ý vô ý vi phạm quy định quản lý nhà nước dầu khí mà khơng phải tội phạm theo quy định Nghị định phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: a) Vi phạm quy định hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí; b) Vi phạm quy định an toàn, an ninh mơi trường lĩnh vực dầu khí; c) Vi phạm quy định chế độ báo cáo, cung cấp thông tin quy định khác hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực dầu khí Các hành vi vi phạm hành thuộc phạm vi điều chỉnh văn pháp luật khác, không quy định Nghị định mà có liên quan đến lĩnh vực dầu khí thực xử phạt hành theo quy định văn quy phạm pháp luật Điều Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí bị xử phạt theo quy định Nghị định quy định khác pháp luật xử phạt vi phạm hành có liên quan Tổ chức, cá nhân nước ngồi có hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí thuộc phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử phạt theo quy định Nghị định này; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác thực theo điều ước quốc tế Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí bị xử phạt theo quy định Điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí thực theo quy định Điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Thời hiệu xử phạt vi phạm hành Thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí năm kể từ ngày vi phạm hành thực Nếu thời hạn mà vi phạm hành bị phát khơng xử phạt bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Nghị định Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố có định đưa vụ án vi phạm pháp luật xét xử theo thủ tục tố tụng hình sau có định đình điều tra đình vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành lĩnh vực dầu khí bị xử phạt vi phạm hành Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định cho người có thẩm quyền xử phạt Trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành ba tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận định đình hồ sơ vụ vi phạm Trong thời hạn quy định khoản khoản Điều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt khơng áp dụng thời hiệu quy định khoản Điều Thời hiệu xử phạt tính lại kể từ thời điểm thực vi phạm hành thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành có lỗi việc để q thời hiệu xử phạt bị xử lý theo quy định Điều 121 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Thời hạn coi chưa bị xử phạt vi phạm hành Thời hạn coi chưa bị xử phạt vi phạm hành thực theo quy định khoản Điều 11 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí thực theo quy định Điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều Các hình thức xử phạt vi phạm hành Đối với hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành phải chịu hình thức xử phạt sau : a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể hành vi vi phạm hành mức trung bình khung tiền phạt quy định hành vi vi phạm Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt giảm xuống, khơng giảm mức tối thiểu khung tiền phạt Trường hợp có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tăng lên không vượt mức tối đa khung tiền phạt Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây: a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề; b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm bị buộc áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quy định cụ thể điều Chương II Nghị định Chương 2: HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ MỤC 1: VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, THĂM DỊ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ Điều Vi phạm quy định hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng hành vi khơng lập chương trình công tác năm tương ứng gửi quan, tổ chức có thẩm quyền theo giai đoạn phù hợp với cam kết hợp đồng dầu khí thời hạn, nội dung cơng việc, tài Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí đề án tổng thể đề án chi tiết chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Khơng nộp tài liệu mẫu vật thu trình khoan cho quan có thẩm quyền; c) Kéo dài thời hạn giai đoạn tìm kiếm, thăm dò chưa có cho phép quan có thẩm quyền; d) Giữ lại diện tích phát khí có khả thương mại chưa chấp thuận Thủ tướng Chính phủ; đ) Tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí khu vực Nhà nước tun bố cấm tạm thời cấm e) Khoan diện tích hợp đồng dầu khí chưa cho phép quan có thẩm quyền Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò dầu khí Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành quy định khoản Điều Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực quy định pháp luật vi phạm nêu điểm a, b khoản Điều Điều Vi phạm quy định hoạt động phát triển mỏ khai thác dầu khí Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Khơng lập chương trình cơng tác năm tương ứng gửi quan, tổ chức có thẩm quyền; b) Khơng lưu giữ sổ sách ghi chép công tác đo lường thiết bị đo lưu lượng tổng thiết bị kiểm tra lưu lượng theo quy định; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Phân bổ sản lượng khai thác dầu từ cụm giếng mỏ sở chia tỷ lệ giếng không phù hợp với hệ thống phân dòng quy trình phân bổ phê duyệt; b) Không chuẩn chỉnh trì việc chuẩn chỉnh tất thiết bị đo tổng lưu lượng, đo nước, đo khí theo tiêu chuẩn, chế độ định kỳ chấp thuận quan, tổ chức có thẩm quyền; c) Tiến hành hoạt động sửa chữa giếng xử lý để tăng dòng sản phẩm chưa có phê duyệt quan, tổ chức có thẩm quyền; d) Tiến hành khai thác dầu khí từ hai vỉa trở lên ống khai thác thân giếng chung mà không đo lưu lượng riêng vỉa chưa phê duyệt quan, tổ chức có thẩm quyền; đ) Khi tiến hành khai thác đồng thời nhiều vỉa chấp thuận mà không đo tổng lưu lượng vỉa sản phẩm xác định lưu lượng khai thác vỉa riêng biệt Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Khai thác dầu khí với sản lượng làm giảm áp suất vỉa xuống thấp mức áp suất phê duyệt quan, tổ chức có thẩm quyền; b) Khơng thực quy định van an tồn lòng giếng; c) Khơng hợp mỏ theo u cầu quan nhà nước có thẩm quyền; d) Khơng tính lại trữ lượng dầu khí theo quy định pháp luật; đ) Không thực quy định đo khảo sát áp suất vỉa; e) Không thực quy định lấy phân tích mẫu lưu thể; g) Không thực quy định ống khai thác ống chống khai thác; h) Không bảo đảm thiết bị đầu giếng thông phù hợp với quy định pháp luật; i) Bơm chất lưu vào vỉa theo mạng lưới giếng bơm ép vỉa khác với mạng lưới giếng bơm ép vỉa phê duyệt; k) Không thực quy trình đốt xả khí đồng hành; l) Trong trình thử giếng mà khai thác vượt khối lượng quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép đốt huỷ; m) Khai thác khí đồng hành trường hợp tỷ suất khí dầu cao giới hạn phê duyệt chưa có chấp thuận quan, tổ chức có thẩm quyền Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Tiến hành hoạt động phát triển mỏ khai thác dầu khí kế hoạch phát triển mỏ chưa quan có thẩm quyền phê duyệt; b) Khơng thực yêu cầu Chính phủ Việt Nam việc bán dầu thô thị trường Việt Nam; c) Không thực nội dung kế hoạch tổng thể kế hoạch phát triển mỏ dầu khí quan, tổ chức có thẩm quyền chấp thuận; d) Tiến hành hoạt động khai thác dầu khí khu vực mà Nhà nước tuyên bố cấm tạm cấm; đ) Khai thác dầu khí vượt ngồi diện tích hợp đồng chưa quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khai thác dầu khí Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành hành vi quy định điểm c, d đ khoản 2; điểm a, h m khoản 3; điểm a, d đ khoản khoản Điều này; Điều 10 Vi phạm quy định hoạt động kết thúc dự án dầu khí Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng hành vi tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí mà khơng trình quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chương trình, kế hoạch, dự tốn chi phí cho việc tháo dỡ cơng trình cố định phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Tiến hành tháo dỡ cơng trình cố định phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí chương trình, kế hoạch, dự tốn chi phí cho việc tháo dỡ cơng trình chưa quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; b) Không thực quy định bảo quản huỷ giếng khoan dầu khí MỤC 2: VI PHẠM QUY ĐỊNH AN TỒN, AN NINH VÀ MƠI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ Điều 11 Vi phạm quy định an tồn, an ninh dầu khí Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng hành vi trồng lâu năm hành lang an tồn cơng trình dầu khí đất liền Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Không thiết lập hành lang an tồn xung quanh cơng trình dầu khí theo quy định quan có thẩm quyền; b) Tiến hành xây dựng cơng trình, sử dụng lửa trần, thiết bị phát nhiệt, phát lửa hoạt động khác hành lang an tồn cơng trình dầu khí đất liền gây nguy hại cho cơng trình dầu khí đó; c) Các phương tiện tàu, thuyền thả neo phạm vi hải lý tính từ rìa ngồi cơng trình dầu khí biển; d) Xâm nhập trái phép tiến hành hoạt động hình thức vùng an tồn dầu khí cơng trình dầu khí biển chưa Thủ tướng Chính phủ cho phép; đ) Sử dụng bình chịu áp lực, bình chịu lửa thiết kế lắp đặt khơng theo tiêu chuẩn quy định; e) Không thực quy định kiểm tra van, thiết bị cảm biến; g) Sử dụng hệ thống thiết bị xử lý, bình tách, loại bình áp lực, máy bơm, máy nén khí, đường ống, phận dòng (manifold), đầu giếng thiết bị khai thác dầu khí khác thiết bị chưa bảo vệ hệ thống an tồn; h) Khơng lắp đặt van đóng khẩn cấp đầu giếng thơng sử dụng van đóng khẩn cấp khơng đạt tiêu chuẩn theo quy định; i) Không thực quy định khoảng cách đặt động diesel đất liền; k) Sử dụng cơng trình khai thác ngồi khơi hệ thống ống dẫn thiết bị có liên quan thiết kế lắp đặt không theo tiêu chuẩn quy định; l) Không nối van xả áp thiết bị xử lý hydrocacbon lỏng với bình lắng thùng chứa thùng bọc cao su tích đủ để chứa thể tích lỏng lớn trước hệ thống đóng an tồn; m) Khơng lắp đặt hệ bị thiết bị báo động có khả báo cho tất người cơng trình tình gây nguy hiểm cho người, cho cơng trình có hại cho mơi trường tự nhiên theo quy định Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Khơng thiết lập khơng trì hệ thống quản lý cơng tác an tồn q trình hoạt động từ khâu thiết kế, xây dựng, chạy thử, vận hành, khai thác huỷ bỏ cơng trình; b) Khơng thiết lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; c) Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp không phù hợp với hệ thống ứng cứu khẩn cấp quốc gia Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu sau đây: a) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành hoạt động dầu khí hành vi quy định điểm b, d, đ e khoản Điều này; b) Buộc khơi phục lại tình trạng ban đầu bị thay đổi vi phạm hành gây buộc tháo dỡ cơng trình xây dựng trái phép vi phạm quy định khoản 1; điểm b khoản Điều Điều 12 Vi phạm quy định ứng phó cố tràn dầu Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi không xây dựng kế hoạch ứng phó cố tràn dầu trình quan có thẩm quyền phê duyệt Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Không tiến hành ký kết thoả thuận, hợp đồng ứng phó cố tràn dầu tổ chức, cá nhân thực hoạt động theo kế hoạch duyệt; b) Không mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường thiết bị, phương tiện có khả gây cố tràn dầu Điều 13 Vi phạm quy định an toàn đường ống vận chuyển khí đất liền Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi nổ mìn, khai thác đá phạm vi khu vực ảnh hưởng, tính từ ranh giới hành lang an tồn đến ranh giới khu vực ảnh hưởng Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 hành vi vi phạm sau: a) Không thực quy định độ dày thành ống; b) Không thực quy định độ sâu đường ống ngầm; c) Không thực quy định thiết kế, thi công đường ống mới; d) Thay đổi tiêu chuẩn thiết kế chưa quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; đ) Khơng có chương trình quản lý an tồn cho giai đoạn q trình thi cơng, nghiệm thu chạy thử cơng trình; e) Khơng xây dựng thủ tục, quy trình liên quan đến việc vận hành bảo dưỡng đường ống; g) Không tính tốn lại áp suất vận hành tối đa định kỳ theo quy định pháp luật; h) Không lập kế hoạch bảo dưỡng, tổ chức kiểm tra, sửa chữa hư hỏng; i) Không tổ chức lưu trữ thông tin, liệu vận hành, tai nạn, cố, tổn thất thông tin khảo sát, sửa chữa, tuần tra, kết kiểm định kỹ thuật, văn xử lý vi phạm biện pháp khắc phục; k) Khơng trì biển báo tuyến ống nơi cần thiết phải lắp đặt biển ý, biển cảnh báo cọc ranh giới; l) Khơng có phương án thiết kế biện pháp thi công cấp thẩm quyền phê duyệt khu vực giao cắt qua dải đất tuyến ống hành lang an toàn tuyến ống Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm bị tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành hoạt động dầu khí hành vi quy định khoản Điều Điều 14 Vi phạm quy định công tác bảo vệ môi trường Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: a) Không thực quy định ghi chép báo cáo trạng thái môi trường vật lý; b) Không thực quy định nước khai thác từ vỉa; c) Khơng có cán phụ trách bảo vệ mơi trường Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng hành vi sử dụng dung dịch khoan, hóa chất gây độc hại nguy hiểm chưa phép quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Ngồi việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm bị tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành hoạt động dầu khí hành vi quy định điểm b khoản 1, khoản Điều MỤC 3: VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC Điều 15 Vi phạm quy định tra, kiểm tra cản trở hoạt động hợp pháp tìm kiếm, thăm dò, khai thác vận chuyển dầu khí Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng hành vi không cung cấp tài liệu, cản trở hoạt động kiểm tra, tra dầu khí người thi hành công vụ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi cản trở việc tiến hành hợp pháp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác vận chuyển dầu khí Điều 16 Vi phạm quy định báo cáo cung cấp thông tin Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi vi phạm sau: Không thông báo kết thẩm lượng cho quan, tổ chức có thẩm quyền Khơng đăng ký giá trị trữ lượng dầu khí phê duyệt với quan, tổ chức có thẩm quyền Khơng báo cáo kết đo thông số khai thác thân giếng Không báo cáo định kỳ sản lượng khai thác, thành phần, tỷ trọng dầu khí khai thác mỏ, đối tượng khai thác cho quan, tổ chức có thẩm quyền Không gửi nội dung liên quan đến đồng hồ lưu lượng khí thuơng mại theo quy định Khơng báo cáo tài liệu liên quan đến quy trình, thiết bị, người thực hoạt động sửa chữa giếng xử lý để tăng dòng sản phẩm 7 Khơng thông báo đầy đủ kịp thời cho quan, tổ chức có thẩm quyền chủ cơng trình nguy ảnh hưởng đến an tồn đường ống vận chuyển khí cơng trình khu vực ảnh hưởng Không thông báo cho quan, tổ chức có thẩm quyền đốt huỷ dầu để đối phó với tình trạng khẩn cấp Khơng gửi quan có thẩm quyền báo cáo trữ lượng dầu khí 10 Khơng gửi quan nhà nước có thẩm quyền văn sau: phương án, kế hoạch hoạt động dầu khí hàng năm dài hạn; báo cáo tổng hợp thực kết hoạt động dầu khí hàng quý, hàng năm; báo cáo tình hình thực dự án kinh tế, kỹ thuật hoạt động dầu khí; báo cáo kiện quan trọng, cố liên quan đến hoạt động dầu khí Chương 3: THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT MỤC 1: THẨM QUYỀN XỬ PHẠT Điều 17 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Thanh tra chuyên ngành công nghiệp Thanh tra viên công nghiệp thi hành cơng vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 200.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành có giá trị đến 2.000.000 đồng; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Chương II Nghị định Chánh tra Sở Cơng nghiệp có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề thuộc thẩm quyền; d) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Chương II Nghị định Chánh Thanh tra Bộ Cơng nghiệp có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến mức tối đa 100.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Chương II Nghị định Điều 18 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến 500.000 đồng Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành có giá trị đến 500.000 đồng Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Chương II Nghị định Điều 19 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến 20.000.000 đồng Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Chương II Nghị định Điều 20 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến mức tối đa hành vi quy định Nghị định Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quy định Chương II Nghị định Điều 21 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí quan, lực lượng khác Ngồi người có thẩm quyền xử phạt quy định từ Điều 17 đến Điều 20 Nghị định này, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan khác theo quy định Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành phạm vi chức năng, nhiệm vụ giao, phát thấy hành vi vi phạm hành quy định Nghị định thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý có quyền xử phạt phải thực theo quy định Điều 42 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 22 Phân định thẩm quyền xử phạt Thanh tra công nghiệp xử phạt hành vi vi phạm hành quy định Nghị định hành vi vi phạm hành khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí quy định Nghị định Chính phủ xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xử phạt hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí xảy phạm vi địa phương quản lý Trường hợp hành vi vi phạm hành quy định Nghị định thuộc thẩm quyền xử phạt nhiều quan việc xử phạt quan thụ lý thực MỤC 2: THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Điều 23 Đình hành vi vi phạm hành Khi phát hành vi vi phạm hành nhận báo cáo, biên hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí, người có thẩm quyền xử phạt phải kiểm tra, xác minh, lệnh đình hành vi vi phạm Điều 24 Lập biên vi phạm hành Người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ, công vụ phải kịp thời lập biên vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt hình thức phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100.000 đồng Việc lập biên vi phạm hành phải tuân thủ quy định Điều 55 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 20 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 25 Quyết định xử phạt Việc định xử phạt theo thủ tục đơn giản thực theo quy định Điều 54 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Việc định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định khoản Điều thực theo quy định Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 21 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 26 Thủ tục phạt tiền Thủ tục phạt tiền, thu nộp tiền phạt thực theo quy định Điều 57 Điều 58 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ Cơng nghiệp hướng dẫn chi tiết thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí Điều 27 Chấp hành định xử phạt vi phạm hành chính, hỗn chấp hành định phạt tiền Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành phải chấp hành định xử phạt theo quy định Điều 64 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 22 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên hoãn chấp hành định xử phạt theo quy định Điều 65 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 28 Cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chuyển định xử phạt vi phạm hành để thi hành Việc cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành thực theo quy định Điều 66 Điều 67 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Nghị định số 37/2005/NĐCP ngày 18 tháng 03 năm 2005 Chính phủ quy định thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Việc chuyển định xử phạt vi phạm hành để thi hành thực theo quy định Điều 68 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 27 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 29 Chuyển định xử phạt vi phạm hành để thi hành Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành địa phương lại cư trú, có trụ sở địa phương khác mà khơng có điều kiện chấp hành định xử phạt vi phạm hành nơi bị xử phạt, định xử phạt chuyển đến quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành cấp nơi cá nhân cư trú, nơi tổ chức có trụ sở để thi hành Trường hợp nơi cá nhân cư trú, nơi tổ chức đóng trụ sở khơng có quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành cấp định xử phạt chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức thi hành Hồ sơ xử phạt vi phạm hành quan ký định xử phạt vi phạm lưu giữ 2 Cơ quan nhận định xử phạt vi phạm hành chuyển đến có trách nhiệm giao định xử phạt tổ chức việc thi hành cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo quy định Điều 64 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành thơng báo kết cho quan chuyển định biết Việc chuyển định xử phạt vi phạm hành áp dụng để thu tiền nộp phạt Các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu (nếu có) phải thực nơi vi phạm Trường hợp đối tượng không tự nguyện chấp hành khơng có điều kiện chấp hành biện pháp khắc phục hậu (nếu có) chi phí cho việc thực ghi rõ vào định xử phạt để chuyển định xử phạt Điều 30 Áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành bảo đảm xử phạt vi phạm hành Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành việc áp dụng biện pháp quy định Điều 43 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí thực theo quy định Điều 44, 45, 46, 47, 48, 49 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Điều 31 Thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành Thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí năm, kể từ ngày định xử phạt; thời hạn mà định khơng thi hành khơng thi hành định xử phạt nữa, áp dụng biện pháp khắc phục hậu ghi định Trong trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hỗn việc thi hành định xử phạt thời hiệu nói tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn Chương 4: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 32 Khiếu nại, tố cáo Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành người đại diện hợp pháp họ có quyền khiếu nại định xử phạt vi phạm hành chính, định áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm việc xử lý vi phạm hành Việc khiếu nại định xử phạt vi phạm hành khơng làm đình thi hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí 2 Cơng dân có quyền tố cáo với quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành quy định Nghị định tố cáo người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lạm dụng quyền hạn, làm trái quy định Nghị định Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo việc giải khiếu nại, tố cáo công dân thực theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Việc khởi kiện định xử phạt vi phạm hành chính, định áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí thực theo quy định pháp luật thủ tục giải vụ án hành Điều 33 Khen thưởng Tổ chức, cá nhân có thành tích việc cung cấp thơng tin, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành lĩnh vực dầu khí khen thưởng kịp thời theo quy định pháp luật Điều 34 Xử lý vi phạm Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí lạm dụng quyền hạn, sách nhiễu, dung túng, bao che cho người vi phạm, không xử phạt xử phạt không kịp thời, không mức, xử phạt vượt thẩm quyền, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại cho Nhà nước, cơng dân, tổ chức phải bồi thường theo quy định pháp luật Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành quy định Nghị định không tự nguyện thực định xử phạt bị cưỡng chế thi hành; trường hợp thực hành vi vi phạm hành mà có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ dùng thủ đoạn gian dối, hối lộ để trì hỗn, trốn tránh kiểm tra, kiểm sốt xử phạt vi phạm người có thẩm quyền tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 35 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Bãi bỏ Điều 71 Điều 72 Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2000 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí Điều 36 Trách nhiệm thi hành Bộ trưởng Bộ Cơng nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực kiểm tra việc thi hành Nghị định 2 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - Văn phòng BCĐTW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - BQL KKTCKQT Bờ Y; - Cơ quan Trung ương đồn thể; - Học viện Hành quốc gia; - VPCP: BTCN, PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn Thủ tướng Chính phủ, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cơng báo; - Lưu: Văn thư, DK (5b) TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng ... hành vi vi phạm hành quy định Nghị định tố cáo người có thẩm quy n xử phạt vi phạm hành lạm dụng quy n hạn, làm trái quy định Nghị định Thẩm quy n, thời hạn, thủ tục khi u nại, tố cáo vi c giải khi u... Chương 3: THẨM QUY N VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT MỤC 1: THẨM QUY N XỬ PHẠT Điều 17 Thẩm quy n xử phạt vi phạm hành Thanh tra chuyên ngành công nghi p Thanh tra vi n cơng nghi p thi hành cơng vụ có quy n: a)... 2: THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Điều 23 Đình hành vi vi phạm hành Khi phát hành vi vi phạm hành nhận báo cáo, biên hành vi vi phạm hành lĩnh vực dầu khí, người có thẩm quy n xử phạt phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dau khi, Com nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dau khi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay