Com viet nam voi viec thuc thi cong uoc basel ve kiem soat chat thai xuyen bien gioi va viec tieu huy chung

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:50

VIỆT NAM VỚI VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC BASEL VỀ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ VIỆC TIÊU HUỶ CHÚNG Th.S NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội Bài đăng Tạp chí Khoa học Pháp lý số 2/2006 Nhằm đạt mục đích giảm khối lượng, độ độc hại chất thải sản sinh, khuyến khích huỷ bỏ chất thải gần nơi sản sinh tốt, bảo đảm cho chất thải quản lý cách tốt để bảo vệ môi trường, quốc gia ký kết Cơng ước Basel kiểm sốt chất thải xuyên biên giới việc tiêu huỷ chúng [1] (sau gọi Công ước Basel) Việt Nam tham gia Cơng ước ngày 13/3/1995; Cơng ước có hiệu lực Việt Nam ngày 11/6/1995 Từ đến nay, Việt Nam có nỗ lực định để thực thi Công ước Basel nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực chất thải sức khoẻ người môi trường, đặc biệt chất thải độc hại nguy hiểm Trước đây, từ chưa tham gia Công ước Basel (13/3/1995), Việt Nam xây dựng quy định quản lý chất thải Các văn quan trọng Luật Bảo vệ môi trường năm 1994 Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 Hướng thi hành Luật Bảo vệ môi trường 1994 Vấn đề quản lý chất thải bao gồm từ giảm thiểu việc sản sinh, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng xử lý chất thải thông thường chất thải nguy hại không đề cập cách đầy đủ văn pháp luật mà dừng lại nghĩa vụ quan trọng thu gom xử lý chất thải Tình trạng gây khó khăn cho cơng tác quản lý chất thải, đặc biệt chất thải nguy hại Vấn đề quản lý hoạt động nhập chất thải quy định lại xuất mâu thuẫn văn pháp luật Trong Điều 29 khoản Luật Bảo vệ môi trường năm 1994 quy định: "nghiêm cấm xuất khẩu, nhập chất thải" Điều 28 khoản Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 Hướng thi hành Luật Bảo vệ môi trường 1994 (NĐ 175/CP) lại quy định: "Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục loại phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm phép nhập làm nguyên liệu sản xuất" Về chất, "nguyên liệu thứ phẩm, phế liệu" chất thải theo quy định Điều khoản Luật Bảo vệ môi trường 1994 Hoạt động nhập "nguyên liệu thứ phẩm, phế liệu" theo quy định Điều 28 khoản NĐ 175/CP hoạt động nhập chất thải vi phạm Điều 29 khoản Luật Bảo vệ môi trường 1994 Kể từ tham gia Công ước Basel, Việt Nam nỗ lực thực nghĩa vụ Những thành cơng lớn việc thực thi Công ước Basel thể hoạt động sau: Thứ nhất: Xây dựng quy định thích hợp để quản lý chất thải, đặc biệt chất thải nguy hiểm Đây nghĩa vụ quan trọng quốc gia thành viên Công ước Basel Sau ngày 13 tháng năm 1995, Việt Nam ban hành văn pháp luật nhằm bảo đảm việc quản lý chất thải cách tốt để bảo vệ sức khoẻ người môi trường Các văn quan trọng bao gồm: Thông tư số 1590/1997/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 3/4/1997 biện pháp cấp bách quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp, Quyết định 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp, Quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 Thủ tướng Chính phủ, Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999, Quy chế bảo vệ mơi trường lĩnh vực dầu khí, xây dụng, du lịch Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường phế liệu nhập làm nguyên liệu sản xuất Các quy định tạo sở pháp lý cho quan quản lý nhà nước, tổ chức cá nhân thực quản lý chất thải Trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản sinh chất thải, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trách nhiệm quan nhà nước việc giám sát hoạt quy định tương đối rõ ràng văn pháp luật [2], đặc biệt chất thải nguy hại Để bảo đảm thực thi Công ước đạt hiệu cao hơn, Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 1/7/2006 pháp điển hoá số quy định nằm rải rác văn ban hành trước Luật Bảo vệ môi trường 2005 thiết kế chương (Chương VIII) quản lý chất thải; quy định rõ ràng cụ thể hoạt động quản lý chất thải, từ giảm thiểu việc sản sinh, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng xử lý chất thải Luật Bảo vệ môi trường 2005 có quy định cụ thể việc quản lý loại chất thải gồm chất thải rắn thông thường, nước thải, khí thải chất thải nguy hại Vấn đề bảo vệ môi trường hoạt động nhập phế liệu quy định Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2005 Thứ hai: Việc xác định trách nhiệm hành trách nhiệm hình pháp luật Việt Nam hành vi xuất khẩu, nhập chất thải bất hợp pháp phù hợp với quy định Công ước Trách nhiệm hành áp dụng tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định quản lý chất thải, xuất khẩu, nhập chất thải quy định Nghị định 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực mơi trường Trách nhiệm hình áp dụng hành vi vi phạm gây hậu nghiêm trọng cá nhân quy định Chương 17 BLHS 2000 (Điều 182, 183, 184, 185 BLHS 2000) Thứ ba: Để thực nghĩa vụ theo quy định Cơng ước Basel, ngồi việc ban hành văn pháp luật quản lý chất thải, Việt Nam bước đầu triển khai đầu tư xây dựng sở vật chất cho hoạt động quản lý chất thải, xây dựng sở xử lý chất thải, đào tạo cán chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác quản lý chất thải Thứ tư: Một nghĩa vụ khác mà thành viên Cơng ước Basel phải thực hình thành quan có thẩm quyền để tạo điều kiện cho việc thực Công ước; Hợp tác với quốc gia thành viên hoạt động trao đổi thông tin với Uỷ ban Công ước với quốc gia thành viên khác Theo đó, Việt Nam xác định Cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường trước Cục Bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường đảm nhiệm chức Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam Công ước Basel đầu mối thực Công ước Basel Việt Nam Trong thời gian qua, quan thường xuyên trao đổi thông tin, văn với Ban thư ký Công ước lĩnh vực xây dựng văn pháp luật nhằm thực Cơng ước ví dụ Nghị định thư trách nhiệm bồi thường, Hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải y tế, Hướng dẫn kỹ thuật xử lý loại chất thải có nguồn gốc dầu mỏ, chất thải chứa PCB, chất thải ắc quy, chì, axít, chất thải lốp tơ, chất thải từ phá dỡ tàu biển Thứ năm: Hàng năm, nguồn ngân sách cấp, Cục Môi trường trước đây, Cục Bảo vệ môi trường dành khoản kinh phí cho việc đóng niên liễm Cơng ước, tham gia họp hàng năm Công ước Hàng năm Cục Bảo vệ môi trường cử cán tham gia họp nhóm cơng tác pháp lý kỹ thuật Công ước nhằm tham gia xây dựng văn quy phạm pháp luật hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực Công ước Việt Nam, thơng qua hoạt động Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực nghiêm túc chế độ thông báo tin tức theo quy định Công ước [3] Mặc dù có thành cơng định lý khác nên hoạt động quản lý chất thải Việt Nam hạn chế cần khắc phục nhằm đáp ứng đòi hỏi từ việc thực thi Cơng ước Basel Cụ thể: Thứ nhất: Việc kiểm soát hoạt động nhập "phế liệu" chưa chặt chẽ Tính thiếu chặt chẽ hoạt động kiểm soát hành vi nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất biểu thông qua bất cập quy định pháp luật việc thực không đầy đủ trách nhiệm, thiếu thống quan quản lý nhà nước Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2005 Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường phế liệu nhập làm nguyên liệu sản xuất chưa thể rõ ngun tắc phòng ngừa q trình kiểm sốt hoạt động nhập phế liệu Các văn quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Sở Tài nguyên - Môi trường trước 05 ngày trước tiến hành bốc dỡ, vận chuyển phế liệu nhập kho, bãi tập kết Như vậy, hoạt động kiểm sốt mơi trường thực phế liệu (mà chất chất thải) nhập vào Việt Nam Pháp luật quy định trường hợp phế liệu nhập khơng bảo đảm u cầu phải tái xuất tiêu huỷ, thực tế khó thực [4] Hoạt động kiểm soát thực tế cho thấy, quan quản lý nhà nước chưa thực đầy đủ trách nhiệm phối hợp thích đáng có hiệu việc thực thi quy định pháp luật [5] Trường hợp thường giải thích lực lượng mỏng, phương tiện thiếu thốn, dân buôn lậu ngày tinh vi [6] quan quản lý nhà nước thường đổ lỗi cho lý khách quan [7] Thứ hai: Chưa bảo đảm việc thu gom xử lý chất thải phù hợp với môi trường Một trách nhiệm thành viên Công ước Basel xây dựng quy định thích hợp để bảo đảm thu gom xử lý chất thải phù hợp với môi trường Thông qua việc ban hành văn pháp luật[8], Việt Nam xây dựng sở pháp lý cho việc thực thi nghĩa vụ Tuy nhiên, trình triển khai thực quy định chưa đáp ứng yêu cầu thực tế mục tiêu Công ước Basel đề Hoạt động thu gom chất thải rắn, kể chất thải thông thường chất thải độc hại nguy hiểm đạt tỉ lệ thấp, từ 20% đến 80% lượng chất thải sản sinh [9] Nguồn tài đầu tư cho hoạt động xử lý chất thải hạn chế nên tuyệt đại phận sở xử lý chất thải chưa bảo đảm mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người môi trường Việc xử lý chất thải chủ yếu đổ bãi thải lộ thiên khơng có kiểm sốt Tính đến năm 2004 có 34/64 thị có dự án đầu tư xây dựng bãi chơn lấp hợp vệ sinh, 15 thị đầu tư xây dựng 13 bãi chôn lấp vào hoạt động Tuy nhiên, bãi chôn lấp chất thải rắn chưa bảo đảm yêu cầu môi trường, trừ bãi chôn lấp chất thải rắn khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn Sóc Sơn - Hà Nội bãi chơn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội tuân thủ yêu cầu môi trường cách tương đối Năng lực xử lý chất thải độc hại nguy hiểm thấp[10] Để bảo đảm việc thực thi Công ước Basel bảo vệ môi trường trước ảnh hưởng chất thải, cần xem xét thực thi giải pháp sau: Thứ nhất: Rà soát quy định hành quản lý chất thải qua phát sửa đổi quy định chồng chéo, mâu thuẫn khơng phù hợp với Cơng ước Basel, ví dụ như:   Tính xác khái niệm "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" với khái niệm "chất thải" Cần phải nhận thức rằng, "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" chất thải hành vi nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" hành vi nhập chất thải từ cần có kiểm sốt đặc biệt Các quy định kiểm soát hoạt động nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" phải bảo đảm mang tính phòng ngừa cao Theo đó, hoạt động kiểm soát phải thực trước "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" đưa vào Việt Nam Có thể quy định: "Trước thực hành vi vận chuyển "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" từ quốc gia xuất khẩu, tổ chức, cá nhân nhập phải thông báo cho quan quản lý nhà nước môi trường (Sở Tài ngun - Mơi trường) địa phương có cửa nhập số lượng, chất lượng "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" phải có Biên giám định tính phù hợp với quy định bảo vệ môi trường "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" nhập Khi có thơng báo đồng ý quan nhà nước môi trường (Sở Tài ngun - Mơi trường) tổ chức cá nhân nhập thực hành vi vận chuyển Trong trường hợp này, pháp luật cần có quy định thời hạn trả lời Sở Tài nguyên - Môi trường hậu pháp lý quan nhà nước vi phạm thời hạn Thứ hai: Cần xây dựng chế phối hợp hoạt động kiểm soát hành vi nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" Theo đó, cần xác định rõ chức quan (cơ quan hải quan, quan quản lý nhà nước môi trường) hoạt động kiểm soát hoạt động nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm", nội dung quản lý cần có phối hợp quan, thời gian phải thực đặc biệt trách nhiệm pháp lý quan vi phạm nghĩa vụ phối hợp hoạt động quản lý Thứ ba: Cần có biện pháp nhằm tăng cường lực thực thi pháp luật quan hải quan hoạt động kiểm soát hành vi nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" Trong điều kiện sở vật chất, người nay, khó lúc đáp đầy đủ điều kiện cho hoạt động kiểm sốt diện rộng Do đó, theo chúng tơi, khơng cho phép nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" qua tất cửa mà cần xác định số cửa cụ thể thực thi nhiệm vụ Ví dụ nhập qua đường biển nhập qua cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn ; nhập qua đường ví dụ tỉnh An Giang chọn 05 cửa tỉnh Từ đó, Nhà nước tăng cường lực kiểm soát hoạt động nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" có trọng điểm Có thể thực mơ hình liên ngành kiểm sốt hoạt động nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" cửa Các hoạt động nhập "phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm" qua cửa khác bị coi bất hợp pháp Mơ hình thực thi nâng cao hiệu hoạt động kiểm sốt quan quản lý nhà nước mà tạo điều kiện thuận lợi trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật Thứ tư: Tăng cường lực quản lý chất thải quan nhà nước tổ chức, cá nhân Về phía quan nhà nước, cần tăng mức đầu tư kết hợp với xã hội hố cơng tác thu gom xử lý chất thải nhằm bảo đảm việc quản lý chất thải cách tốt nhất, đảm bảo mục tiêu 100% chất thải sản sinh thu gom xử lý phù hợp với mơi trường Cần có biện pháp nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân giảm thiểu việc sản sinh chất thải, thu gom triệt để chất thải Đối với doanh nghiệp, Nhà nước cần có sách khuyến kích doanh nghiệp áp dụng phương pháp "sản xuất hơn" Để đạt mục tiêu nêu trên, Nhà nước cần tăng cường áp dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường song song với việc áp dụng biện pháp hành Có thể đánh giá rằng, thơng qua việc tham gia ký kết thực thi Công ước Basel, hoạt động quản lý chất thải Việt Nam có thành cơng định Đó là, có hệ thống pháp luật quản lý chất thải hoạt động quản lý chất thải bước cải thiện Tuy nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội, quản lý , hoạt động quản lý chất thải Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu Công ước Basel yêu cầu bảo vệ môi trường trước ảnh hưởng chất thải Để đáp ứng yêu cầu này, Nhà nước cần phải tăng cường lực thể chế, quản lý, tài cho cơng tác quản lý chất thải./ ================================== CHÚ THÍCH [1] Thơng qua năm 1989, có hiệu lực từ ngày 5/5/1992 [2] Xem Nguyễn Văn Phương, Chất thải quy định quản lý chất thải, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 4/2003 [3] Cục Môi trường, Bộ Khoa học công nghệ Môi trường, Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ:Nghiên cứu tổng quan điều ước quốc tế môi trường mà Việt Nam ký kết, tham gia tổ chức thực hiện, Hà Nội tháng 12/2002, tr 60, 61 [4] Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Mai Ái Trực: "Truy tận cùng, xử lý thật nghiêm ”, Báo Tiền phong, số 149, ngày 27/7/2004; Nhập phế liệu nhựa: doanh nghiệp lợi, môi trường hại? - Báo Công nghiệp Việt Nam, số 31 (424) ngày 5/8/2004, tr [5] Cục Môi trường, Bộ Khoa học công nghệ Môi trường , Tlđd, tr 74 [6] Rác ngoại tràn ngập, sao? - Tuổi trẻ Online, ngày 3/8/2004 [7] Rác ngoại, hải quan làm khơng xuể, Báo Tuổi trẻ, số 175, ngày 29/7/2004; Trách nhiệm thuộc ai? - Báo Tuổi trẻ, số 176, ngày 30/7/2004 [8] Luật Bảo vệ môi trường 2005; Thông tư số 1590/1997/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 3/4/1997 biện pháp cấp bách quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp, Quyết định 152/1999/QĐ - TTg ngày 10/7/1999 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp, Quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 Thủ tướng Chính phủ, Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 [9] Cục Môi trường, Bộ Khoa học công nghệ Môi trường, Tlđd, tr 38, 39 [10] Cục Môi trường, Bộ Khoa học công nghệ Môi trường, Tlđd, tr 41 ... lý chất thải Việt Nam hạn chế cần khắc phục nhằm đáp ứng đòi hỏi từ việc thực thi Công ước Basel Cụ thể: Thứ nhất: Việc kiểm soát hoạt động nhập "phế liệu" chưa chặt chẽ Tính thi u chặt chẽ hoạt... gia ký kết thực thi Công ước Basel, hoạt động quản lý chất thải Việt Nam có thành cơng định Đó là, có hệ thống pháp luật quản lý chất thải hoạt động quản lý chất thải bước cải thi n Tuy nhiên,... ước Basel, việc ban hành văn pháp luật quản lý chất thải, Việt Nam bước đầu triển khai đầu tư xây dựng sở vật chất cho hoạt động quản lý chất thải, xây dựng sở xử lý chất thải, đào tạo cán chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Com viet nam voi viec thuc thi cong uoc basel ve kiem soat chat thai xuyen bien gioi va viec tieu huy chung, Com viet nam voi viec thuc thi cong uoc basel ve kiem soat chat thai xuyen bien gioi va viec tieu huy chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay