Com phap luat ve da dang sinh hoc mot so nuoc va kinh nghiem cho vn

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:49

PHÁP LUẬT VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM ThS Huỳnh Thị Mai Bài đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (tháng 10/2008) Đa dạng sinh học (ĐDSH) phong phú đa dạng sống, có vai trò sống Trái đất Đa dạng sinh học có nhiều giá trị to lớn, tập trung vào ba nhóm: giá trị kinh tế, giá trị nhân văn, giá trị tài nguyên môi trường Việc bảo vệ giá trị đa dạng sinh học mối quan tâm hàng đầu nhiều quốc gia giới Trên thực tế, nước có Luật Đa dạng sinh học quản lý bảo vệ tốt nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, đồng thời hạn chế họat động làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học Vì vậy, việc tham khảo pháp luật nước đa dạng sinh học cần thiết cho việc xây dựng pháp luật đa dạng sinh học Việt Nam I Những nội dung pháp luật đa dạng sinh học số nước Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên Hungary Để xác định nhiệm vụ sách nhà nước liên quan đến bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học; bảo đảm điều tra, đánh giá, bảo tồn phục hồi giá trị thiên nhiên cảnh quan, nơi cư trú tự nhiên, loài động, thực vật hoang dã di sản thiên nhiên; điều phối nhiệm vụ liên quan, Hungary xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn thiên nhiên quốc gia khuôn khổ Chương trình bảo vệ mơi trường quốc gia Quy hoạch tổng thể bao gồm: xác định ranh giới khu vực tự nhiên, xác định trình hoạt động quan trọng bảo tồn đa dạng sinh học; yêu cầu chung, nhiệm vụ ngành liên ngành để bảo tồn khu vực tự nhiên giá trị thiên nhiên; định hướng trung hạn dài hạn để bảo tồn khu vực giá trị thiên nhiên cần bảo vệ, thành lập khu bảo tồn mới; định hướng trung hạn dài hạn để thành lập trì mạng sinh thái hành lang sinh thái; định hướng trung hạn dài hạn để thành lập trì hệ thống khu vực nhạy cảm môi trường; chương trình trung hạn dài hạn cho nghiên cứu, phát triển, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục phổ biến hoạt động bảo tồn thiên nhiên; nguyên tắc thành lập hoạt động hệ thống quan sát, thu thập liệu, đăng ký đánh giá giá trị tự nhiên Nam Phi Theo Luật Đa dạng sinh học Nam Phi, quy hoạch đa dạng sinh học bao gồm: i Xây dựng Khung ĐDSH quốc gia nhằm cung cấp cách tiếp cận thống nhất, phối hợp hài hoà để quản lý ĐDSH cho quan nhà nước cấp, tổ chức phi phủ, khu vực tư nhân, cộng đồng địa phương, bên liên quan khác công chúng; ii Xây dựng Kế hoạch vùng sinh học: xác định khu vực đạt tiêu chuẩn vùng sinh học xây dựng kế hoạch quản lý Kế hoạch vùng sinh học cần đưa biện pháp để quản lý ĐDSH thành phần cách hữu hiệu, biện pháp giám sát kế hoạch Kế hoạch phải đánh giá sửa đổi nội dung để phù hợp năm lần; iii Xây dựng kế hoạch quản lý ĐDSH, bao gồm quản lý hệ sinh thái, loài địa loài di cư Kế hoạch phải đánh giá sửa đổi nội dung để phù hợp năm lần Khung ĐDSH quốc gia, Kế hoạch vùng sinh học kế hoạch quản lý ĐDSH phải xây dựng thực với phối hợp liên kết chặt chẽ để tránh trùng lặp xung đột Pêru Chiến lược Quốc gia ĐDSH công cụ chủ yếu để quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thực quy định Luật Bảo tồn sử dụng bền vững đa dạng sinh học mục tiêu Công ước Đa dạng sinh học Trong đó, Chiến lược xây dựng chương trình kế hoạch hành động định hướng cơng tác bảo tồn ĐDSH, sử dụng bền vững thành phần ĐDSH, tham gia chia sẻ hợp lý công lợi ích có từ việc sử dụng thành phần ĐDSH; Chiến lược quốc gia, chương trình kế hoạch hành động bảo tồn sử dụng bền vững ĐDSH xây dựng với tham gia rộng rãi cộng đồng Các kết chiến lược, chương trình kế hoạch hành động lồng ghép với kế hoạch sách ưu tiên quốc gia Thành lập quản lý khu bảo tồn Hungary Dựa vào mục tiêu tầm quan trọng quốc tế, quốc gia để bảo vệ, khu bảo tồn thiên nhiên phân thành: i vườn quốc gia, ii khu bảo vệ cảnh quan, iii khu bảo tồn thiên nhiên, iv khu di tích thiên nhiên Việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên có tầm quan trọng quốc gia cho mục đích khoa học (khu bảo tồn khoa học) bảo vệ nghiêm nghặt Các vườn quốc gia, khu bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị khoa học quan trọng quốc tế đạt tiêu chuẩn khu bảo vệ sinh Trong khu bảo vệ sinh quyển, việc quy hoạch vùng lõi để bảo vệ trực tiếp giá trị bảo tồn thiên nhiên tiếng cần thiết Khu bảo tồn thiên nhiên, trường hợp cần thiết, cần bảo vệ vùng đệm Phạm vi hoạt động vùng đệm cần phép quan bảo tồn thiên nhiên Chức vùng đệm loại trừ giảm nhẹ tác động bất lợi điều kiện chức khu bảo tồn thiên nhiên Bộ Mơi trường Chính sách vùng chịu trách nhiệm thành lập quản lý khu bảo tồn Nam Phi Hệ thống khu bảo tồn Nam Phi phân hạng: i khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt; ii khu di sản giới; iii khu rừng phòng hộ đặc biệt; iv lưu vực chân núi Các khu bảo tồn Nam Phi phân thành khu bảo tồn quốc gia, khu bảo tồn tỉnh khu bảo tồn địa phương Khi khu bảo tồn công bố, kế hoạch quản lý xây dựng nhằm bảo vệ, bảo tồn quản lý khu bảo tồn Bộ Môi trường Du lịch chịu trách nhiệm thành lập quản lý hệ thống khu bảo tồn Costa Rica Các khu vực hoang dã bảo tồn khu vực không giới hạn địa lý, cấu thành địa hình, đầm lầy biển Những khu vực tuyên bố có ý nghĩa đặc biệt hệ sinh thái, tồn lồi có nguy tuyệt chủng, có ảnh hưởng đến khả sinh sản chúng hay có ý nghĩa lịch sử văn hoá Các khu vực bảo tồn để bảo vệ ĐDSH, đất, nước, văn hoá dịch vụ hệ sinh thái nói chung; Trong q trình đáp ứng u cầu để thành lập khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã quốc gia, cần xây dựng báo cáo kỹ thuật tương ứng đưa đề xuất giải pháp phù hợp cho trình quản lý Khi thành lập khu bảo tồn cần bảo đảm quyền lợi trước người dân địa phương, nông dân hay thể nhân sống gần khu vực Các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, ngồi khu vực Nhà nước thành phố, tư nhân hay kết hợp nhà nước tư nhân Để họ có trách nhiệm cao cơng tác bảo tồn sử dụng bền vững đa dạng sinh học quốc gia, Bộ Môi trường Năng lượng tổ chức cơng khác khuyến khích thành lập khu bảo tồn, đồng thời giám sát giúp đỡ họ trình quản lý Iceland Hệ thống khu bảo tồn Iceland bao gồm: i vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, công viên địa hạt (thành phố /tỉnh) khu di sản tự nhiên; ii Các khu vực khác tượng tự nhiên theo Đăng ký Khu bảo tồn thiên nhiên, iii Khu vực phân ranh giới đất liền biển bảo vệ chất tự nhiên cảnh quan chúng Cục Bảo tồn Thiên nhiên giám sát khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực khác coi độc đáo cảnh quan, hệ động vật hệ thực vật chúng Các khu vực bảo tồn có tầm quan trọng thiên nhiên Bộ Môi trường chịu trách nhiệm thành lập quản lý khu bảo tồn Bungari Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên phân hạng: i khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt; ii Công viên quốc gia; iii Khu di sản tự nhiên; iv Khu bảo tồn hoang dã; v Công viên công cộng; vi khu bảo vệ Hệ thống khu bảo tồn bao gồm: rừng, khu vực cạn nước Việc xây dựng khu bảo tồn tiến hành sau có chấp thuận văn của Bộ Môi trường Các khu bảo tồn thành lập với mục đích sau:  Duy trì đặc điểm thiên nhiên;  giáo dục nghiên cứu khoa học;  khôi phục số lượng loài động, thực vật nơi cư trú chúng;  bảo tồn nguồn gen Quản lý hệ sinh thái, vùng sinh thái Slovenia Về bảo tồn kiểu nơi cư trú, Luật bảo tồn thiên nhiên Slovenia quy định việc trì kiểu nơi cư trú trạng thái thuận lợi góp phần bảo tồn hệ sinh thái Kiểu nơi cư trú trạng thái thuận lợi điều kiện sau: phạm vi tự nhiên khu vực bao hàm phạm vi chung ổn định; cấu trúc kiểu nơi cư trú trình tự nhiên sử dụng hợp lý bảo đảm khả tự bảo tồn nó; khơng có q trình huỷ hoại cấu trúc chức đe doạ khả tự bảo tồn tương lai dự báo được; bảo đảm trạng thái thuận lợi kiểu nơi cư trú đặc trưng Khu vực quan trọng sinh thái: Là khu vực kiểu nơi cư trú, phận đơn vị hệ sinh thái lớn góp phần quan trọng vào bảo tồn đa dạng sinh học Khu vực quan trọng sinh thái bao gồm: i khu vực kiểu nơi cư trú đặc trưng sinh học đặc biệt đa dạng bảo tồn tốt; ii khu vực kiểu nơi cư trú đơn vị hệ sinh thái lớn góp phần quan trọng vào trì cân tự nhiên cách phân bố cân địa lý sinh vật với khu vực quan trọng sinh thái khác cách tạo mạng sinh thái; iii đường di trú động vật; iv khu vực đóng góp quan trọng vào dòng gen (genetic flow) quần thể loài động vật thực vật Chính phủ xác định khu vực quan trọng sinh thái bảo đảm bảo vệ chúng thông qua biện pháp bảo vệ đặc trưng tự nhiên có giá trị; Nguyên tắc thực hiện, chế độ bảo tồn định hướng phát triển cụ thể hoá tư liệu sở nhiệm vụ quy hoạch không gian sử dụng tài sản thiên nhiên Khu vực bảo vệ đặc biệt: Là khu vực quan trọng sinh thái, quan trọng để trì đạt tình trạng thuận lợi lồi, nơi cư trú kiểu nơi cư trú Chính phủ quy định bảo đảm bảo vệ chúng thông qua biện pháp bảo vệ đặc trưng tự nhiên có giá trị Nguyên tắc thực hiện, chế độ bảo vệ định hướng phát triển cụ thể hoá tư liệu sở nhiệm vụ quy hoạch không gian sử dụng tài sản thiên nhiên Nam Phi Luật Đa dạng sinh học Nam Phi quy việc xây dựng danh mục cấp quốc gia hệ sinh thái bị đe doạ hệ sinh thái cần bảo vệ bao gồm: i Các hệ sinh thái bị đe doạ nghiêm trọng, hệ sinh thái có suy giảm đáng kể cấu trúc, chức hay thành phần can thiệp người có nguy bị biến đổi khơng thể cứu vãn nổi; Các hệ sinh thái dễ bị tổn thương; ii Các hệ sinh thái cần bảo vệ, hệ sinh thái có giá trị bảo tồn cao có tầm quan trọng quốc gia tỉnh Phần Lan Luật bảo tồn thiên nhiên Phần Lan cấm thay đổi nơi cư trú tự nhiên sau làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn đặc trưng khu bảo tồn: i Các rừng nhiều loại có to thay hàng năm; ii Rừng gỗ phỉ gỗ trăng; iii Bờ cát tự nhiên; iv Các thảm cỏ ven biển; v Những cồn cát khơng có có thưa thớt; vi Các thảm đỗ tùng; vii Bãi đất có che phủ, viii Các to riêng lẻ bật nhóm khoảng đất trống Bảo tồn phát triển bền vững loài sinh vật Trung Quốc Luật Bảo vệ đời sống hoang dã Trung Quốc quy định Nhà nước bảo vệ đời sống hoang dã môi trường sống chúng nghiêm cấm tổ chức, cá nhân săn bắn, đánh bắt phá hoại đời sống hoang dã Các sở, ban, ngành quản lý đời sống hoang dã cấp giám sát quan trắc tác động môi trường đời sống hoang dã, thường xuyên tiến hành điều tra nguồn tài nguyên hoang dã lưu trữ thơng tin Đồng thời, Luật có quy định nghiêm cấm săn bắn, đánh bắt giết hại loài hoang dã thuộc danh mục bảo vệ đặc biệt Nhà nước; khuyến khích hố gây giống loài hoang dã; nghiêm cấm săn bắn đánh bắt loài hoang dã hoạt động khác làm hại đến đời sống sinh sản loài hoang dã khu bảo tồn khu vực gần khu săn bắt mùa gần mùa săn bắn v.v Bất đánh bắt giết hại bất hợp pháp loài hoang dã thuộc danh mục bảo vệ Nhà nước bị khởi tố trách nhiệm hình Hungary Luật Bảo tồn thiên nhiên Hungary quy định hoạt động kinh tế, quản lý thương mại liên quan đến sử dụng gây ảnh hưởng đến sinh vật hoang dã phải thực cho trì đa dạng sinh học tiềm giá trị thiên nhiên hệ sinh thái chúng, đồng thời cấm thu thập hủy hoại sinh vật hoang dã, bắt giữ hủy hoại động vật hoang dã kỹ thuật dụng cụ tra tấn, hủy hoại hàng loạt gây thương tổn; cấm thay đổi nhân tạo vật liệu di truyền sinh vật hoang dã Các điều khoản không áp dụng quần thể sinh vật sống thực lợi ích chăm sóc sức khỏe người, bảo vệ trồng vật nuôi việc quản lý sinh vật sống nông nghiệp thông thường Slovenia Luật Bảo tồn thiên nhiên Slovenia quy định thực vật động vật bảo vệ đặc biệt Nhà nước, đồng thời cấm huỷ diệt loài động vật thực vật; cấm làm giảm số lượng động vật, thực vật quần thể, làm suy giảm nơi cư trú làm tổn hại điều kiện sống đến mức loài trở thành loài bị đe doạ; cấm giết hại, gây tổn hại, bắt từ nơi hoang dã cố ý quấy phá động, thực vật, mà khơng có lý đáng; cấm huỷ hoại gây tổn hại nơi cư trú quần thể loài động, thực vật cách cố ý, mà khơng có lý đáng Ngồi ra, Luật quy định quản lý bền vững loài động, thực vật quan trọng bảo tồn loài trạng thái thuận lợi, có tính đến chức kinh tế xã hội Nếu phương thức quy mô sử dụng động, thực vật trực tiếp đe dọa tình trạng thuận lợi loài, Bộ chịu trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên hạn chế cấm tạm thời việc sử dụng chúng Quyết định ban hành với trí Bộ chịu trách nhiệm quản lý lồi động, thực vật cụ thể Cơ quan thơng qua kế hoạch quản lý giám sát việc thi hành điều chỉnh điều kiện thay đổi Luật có quy định cấm nhập nội lồi khơng phải lồi địa, ngoại trừ xác định trình đánh giá nguy thiên nhiên hoạt động tác động đến thiên nhiên không đe doạ cân tự nhiên thành phần đa dạng sinh học Nhân giống động vật thực vật khơng phải lồi địa: nhân giống động vật thực vật khơng phải lồi địa bị giám sát kiểm soát; Bộ quản lý chịu trách nhiệm giám sát kiểm soát nhân giống động vật săn bán, theo phương thức phù hợp Ni nhốt lồng: cấm ni giữ lồi địa không địa lồng điều kiện sống khơng đầy đủ khơng chăm sóc cẩn thận; Bộ trưởng Bộ quản lý thống với Bộ trưởng chịu trách nhiệm hoạt động thú y, quy định điều kiện sống chăm sóc động vật theo quy định bắt buộc Nhân giống động vật: Người định nhân giống lồi địa khơng địa phải xin phép Tuy nhiên, Bộ trưởng quy định lồi động vật mà nhân giống khơng cần xin phép chúng khơng đe doạ lồi địa Cấp phép cho động vật thuộc lồi khơng địa phải ban hành sau tiến hành đánh giá nguy rủi ro thiên nhiên Mọi người nhận phép chứng minh đáp ứng điều kiện liên quan đến tách biệt khu vực dự định nhân giống động vật khỏi hệ sinh thái liền kề khu vực định nhân giống kết nối với hệ sinh thái liền kề thiết bị giảm nhẹ tác động bất lợi Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích Ấn Độ Những người tiến hành hoạt động liên quan đến ĐDSH phải phép Cơ quan Quản lý Đa dạng Sinh học Quốc gia (NBA) Những đối tượng chưa phép không quyền sử dụng nguồn tài nguyên sinh vật tri thức liên quan ấn Độ để nghiên cứu sử dụng thương mại để điều tra sinh học hay sử dụng sinh học; không chuyển giao kết nghiên cứu cho người chưa phép NBA Ơxtrâylia Luật Bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học Ôxtrâylia quy định kiểm soát tiếp cận tài nguyên sinh học khối Cộng đồng chung Ôxtrâylia Theo đó, phân phối cơng lợi ích từ sử dụng tài nguyên sinh học khu vực Cộng đồng chung; tạo thuận lợi tiếp cận tài nguyên sinh học; quyền không chấp nhận tiếp cận tài nguyên sinh học; cho quyền tiếp cận tài nguyên sinh học, thời hạn điều kiện tiếp cận Costa Rica Luật Đa dạng sinh học Costa Rica quy định Nhà nước xây dựng sách tiếp cận nguồn gen hoá chất sinh học đa dạng sinh học bảo tồn nội vi hay ngoại vi Các sách đưa quy định chung việc tiếp cận nguồn gen hoá chất sinh học nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ĐDSH Các yêu cầu việc tiếp cận là: i đồng ý trước đại diện nơi tiếp cận; ii Sự đồng ý nói phải thơng qua Văn phòng Kỹ thuật Uỷ ban; iii Các điều khoản chuyển giao công nghệ phân phối cơng lợi nhuận có; iv Xác định đóng góp hoạt động nói việc bảo tồn loài hệ sinh thái; v Sự uỷ quyền cho công dân đại diện hợp pháp nước việc tiếp cận liên quan đến thể nhân sống nước An toàn sinh học Nam Phi Luật đa dạng sinh học Nam Phi quy định tổ chức, cá nhân không tiến hành hoạt động bị hạn chế liên quan đến mẫu vật loài sinh vật lạ khơng có giấy phép giấy phép cấp sau có đánh giá rủi ro tác động tiềm sinh vật lạ ĐDSH Việc kiểm sốt loại bỏ loài xâm lấn lên danh mục cần phải sử dụng phương pháp phù hợp lồi mơi trường sinh trưởng chúng cần phải tiến hành cách cẩn thận để khỏi gây hại ĐDSH môi trường Phương pháp để kiểm sốt loại bỏ lồi xâm lấn cần tính đến yếu tố hệ sau, sinh sôi nẩy nở tái phát triển lồi xâm lấn để chúng khỏi sinh sản, tạo hạt giống, tái phát triển tái xuất cách Phillipin Luật bảo vệ bảo tồn tài nguyên hoang dã Philippin quy định tất hoạt động liên quan đến kỹ thuật di truyền sinh vật gây bệnh Philippin, hoạt động cần nhập khẩu, du nhập, đưa ngồi thực địa nhân giống sinh vật có tiềm gây hại cho người môi trường phải kiểm soát phù hợp với hướng dẫn an toàn sinh học bảo đảm sức khỏe cộng đồng bảo vệ bảo tồn loài hoang dã nơi cư trú chúng Ôxtrâylia Luật Bảo vệ mơi trường Bảo tồn đa dạng sinh học Ơxtrâylia quy định: i Xây dựng quản lý danh mục lồi ngoại lai: đe dọa đe dọa đa dạng sinh học lãnh thổ Ôxtrâylia đe dọa đa dạng sinh học lãnh thổ Ôxtrâylia, chúng đưa vào Ôxtrâylia; ii Quy định cấm đưa vào Ơxtrâylia lồi danh mục nêu trên; iii Quy định cấm buôn bán loài danh mục trên; Quy định cấm hoạt động: liên quan ảnh hưởng đến loài danh mục quy định cấm hợp lý phù hợp để thực thi nghĩa vụ Ôxtrâylia theo thỏa thuận với nhiều nước khác; iv Xây dựng thực thi kế hoạch để giảm bớt, loại trừ phòng tránh tác động loài danh mục đến đa dạng sinh học Ôxtrâylia Vênêzuêla Nhà nước xây dựng biện pháp nhằm ngăn chặn loại bỏ nguy hay nguy hiểm đe dọa bảo tồn đa dạng sinh học, đăc biệt nguy bắt nguồn từ hoạt động phận cấy ghép Cơ quan Hành pháp Quốc gia xây dựng quy định, chế biện pháp an toàn sinh học để ứng dụng việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng, giải phóng giới thiệu nhân tố đa dạng sinh học bị biến đổi ngoại lai với mục đích tránh gây tổn hại tương lai Quy chế bao gồm quy định an toàn sinh học điều chỉnh việc sử dụng quan cấy ghép thiết lập yêu cầu cần thiết để tránh nguy hiểm thực nguy hiểm tiềm tàng đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên Môi trường quan đạo vấn đề an toàn sinh học Những người tiến hành hoạt động với quan thay gen phải chịu kiểm sốt quan có thẩm quyền, mục đích họ phải trình bày phương thức an toàn kế hoạch phù hợp khả xảy tương ứng Nghiên cứu, điều tra, quan trắc quản lý thông tin đa dạng sinh học Băng la đét Nhà nước Bănglađét cơng nhận khuyến khích nhà nghiên cứu, nhà khoa học việc trì, bảo tồn mở rộng sở biến đổi di truyền cách tạo, nâng cấp, chọn lọc, đánh giá, bảo quản, bảo tồn lưu giữ ĐDSH Để tăng cường lực khoa học công nghệ tiếp cận nguồn tài nguyên sinh vật di truyền, cơng dân góp phần nghiên cứu khoa học với mục tiêu phát triển khoa học, kinh tế - xã hội văn hoá rõ ràng Các thông tin nguồn tài nguyên sinh vật di truyền phải đăng ký vào sổ lưu trữ cố định, lâu dài Trách nhiệm thông tin tư liệu bảo quản hồ sơ giao cho Hệ thống thông tin ĐDSH quốc gia Đức Luật bảo tồn thiên nhiên Đức quy định việc giám sát quan trắc môi trường trách nhiệm Liên bang Quan trắc môi trường để đánh giá, công nhận giá trị trạng hệ sinh thái biến đổi chúng, hậu biến đổi, tác động hệ sinh thái tác động biện pháp bảo vệ môi trường hệ sinh thái Trong trình quan trắc giám sát, Chính phủ liên bang quyền địa phương hỗ trợ lẫn Họ hài hoà phối hợp biện pháp quan trắc giám sát tương ứng họ bảo đảm theo quy định Luật Các quy định hợp pháp kiểm sốt thơng tin bảo vệ liệu bổ sung nguyên tắc quy định để áp dụng phạm vi địa lý tương ứng Slovenia - Giám sát tình trạng bảo tồn thiên nhiên bao gồm: Giám sát tình trạng lồi động, thực vật, nơi cư trú chúng, kiểu nơi cư trú, khu vực quan trọng sinh thái, khu vực bảo vệ đặc biệt hệ sinh thái; giám sát tình trạng khu vực bảo vệ đặc trưng tự nhiên có giá trị; Giám sát tình trạng bảo tồn thiên nhiên phải phạn hệ thống giám sát tình trạng mơi trường cần thực phù hợp với quy định bảo vệ môi trường; Giám sát tình trạng bảo tồn thiên nhiên thiết lập dịch vụ cơng - Báo cáo tình trạng bảo tồn thiên nhiên: Báo cáo tình trạng bảo tồn thiên nhiên phải phận cấu thành báo cáo tình trạng mơi trường phù hợp theo luật bao gồm thơng tin về: tình trạng lồi động thực vật, nơi cư trú chúng, kiểu nơi cư trú, khu vực quan trọng vè sinh thái, khu vực bảo vệ đặc biệt hệ sinh thái; tình trạng khu vực bảo vệ đặc trưng tự nhiên có giá trị; việc thực thi chương trình bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ đặc trưng tự nhiên có giá trị - Cơ sở liệu: quy định nội dung nhiệm vụ phương thức trì sơ liệu cần thiết bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ đặc trưng tự nhiên có giá trị với trí Bộ trưởng có thẩm quyền liên quan Vênêzuêla Bộ Tài nguyên Môi trường thực kiểm kê đa dạng sinh học khu vực hệ sinh thái bị suy thối q trình bị suy thối, nhằm mục đích xác định, kế hoạch hố giám sát q trình tái tạo phục hồi Bộ Tài ngun Mơi trường xây dựng chế cho phép thu thập, hệ thống hố trao đổi thơng tin đa dạng sinh học sẵn có nước Trong cơng tác thu thập cập nhật thông tin, ưu tiên thành phần đa dạng sinh học mang đặc điểm yếu ớt, q trình suy thối có nguy tuyệt chủng Các nhà chức trách Trung ương địa phương, thống với quyền hạn phù hợp mình, hợp tác với quan quốc gia đa dạng sinh học liên quan đến công tác kiểm kê đa dạng sinh học có lãnh thổ quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng tiêu chuẩn, thị thông số để đánh giá đa dạng sinh học, tảng thông tin khoa học cập nhật Các nguồn lực cho ĐDSH Luật Đa dạng sinh học bảo vệ tri thức cộng đồng Bănglađét quy định thành lập quỹ uỷ thác quốc gia với nguồn từ: ngân sách nhà nước, % lợi nhuận chia sẻ từ ban, ngành liên quan, thu nhập phí thu từ hoạt động thăm dò sinh học để nghiên cứu thương mại Luật quy định việc thành lập Quỹ Đa dạng sinh học quốc gia, từ nguồn: hỗ trợ vốn vay, thu nhập phí thu nguồn khác Quỹ sử dụng để: i tạo lợi nhuận, ii iii bảo tồn tăng cường nguồn tài nguyên sinh vật, phát triển khu vực mà nguồn tài nguyên sinh vật tri thức liên quan bị sử dụng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực mục (ii) với tham vấn quan địa phương liên quan Luật Bảo tồn thiên nhiên Hungari quy định ngân sách trung ương, quỹ khác hỗ trợ giải nhiệm vụ xác định Kế hoạch nhiệm vụ từ nghĩa vụ quốc tế; hỗ trợ biện pháp bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt lĩnh vực phát triển tổ chức hoạt động hệ thống thông tin bảo tồn thiên nhiên, kiểm tra hành chính, giáo dục, phổ biến thơng tin nâng cao nhận thức, nghiên cứu bảo tồn thiên nhiên xã hội; Nguồn tài cần thiết để đạt mục tiêu bảo tồn thiên nhiên chủ yếu lấy từ ngân sách trung ương quỹ khác đặc biệt Quỹ Môi trường trung ương II Kinh nghiệm cho Việt Nam Đối với việc quy hoạch bảo tồn thiên nhiên: Quy định việc xây dựng nội dung quy hoạch tổng thể bảo tồn thiên nhiên quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia; Trách nhiệm lập phê duyệt quy hoạch bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học ngành liên quan; Các định hướng trung hạn dài hạn cho việc thành lập khu bảo tồn, hành lang sinh thái hệ thống, khu nhạy cảm môi trường; Các nguyên tắc thành lập hoạt động hệ thống quan trắc, thu thập liệu, đăng ký đánh giá giá trị thiên nhiên; Xây dựng kế hoạch vùng kế hoạch quản lý đa dạng sinh học; Xác định lĩnh vực đối tượng ưu tiên cho bảo tồn; Quy định chế phối hợp liên ngành để thực kế hoạch trên; Xây dựng chế đánh giá kinh tế đa dạng sinh học lồng ghép vào lợi ích quốc gia; Khuyến khích tham gia quan trung ương địa phương vào chương trình, kế hoạch quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; Tổ chức thực kế hoạch, quy hoạch bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học Đối với việc thành lập quản lý khu bảo tồn: Tuỳ thuộc vào điều kiện thiên nhiên nhu cầu khác nhau, nên nước thành lập hệ thống phân loại khu bảo tồn khác Tuy nhiên, khu bảo tồn nước có loại chung, bao gồm: khu trữ sinh quyển, khu bảo vệ thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan vườn quốc gia Cũng nước, Luật Đa dạng sinh học Việt Nam cần quy định việc phân loại, tiêu chí thành lập khu bảo tồn thiên nhiên; xác định ranh giới phân khu chức khu bảo tồn; ban quản lý khu bảo tồn quy chế quản lý khu bảo tồn; quy trình, thủ tục thành lập khu bảo tồn; chế hỗ trợ cộng đồng xung quanh vùng lân cận khu bảo tồn; Quy định cấp phép cho hoạt động khu bảo tồn; mối quan hệ khu bảo tồn (quốc gia địa phương) để tránh mâu thuẫn trùng lặp biện pháp bảo vệ quản lý; xây dựng kế hoạch quản lý chế quản lý bảo vệ chung Đối với việc quản lý hệ sinh thái vùng sinh thái: Để quản lý bảo tồn hệ sinh thái, kinh nghiệm nước cho thấy, cần quy định việc kết hợp cảnh quan vào cơng trình khu định cư bên khu bảo tồn thiên nhiên, nhằm hài hoà chức thẩm mỹ với giá trị thiên nhiên môi trường nhân tạo; Quy định việc xây dựng quy hoạch cảnh quan khu vực cần bảo vệ đánh giá tác động môi trường; Lập danh mục hệ sinh thái bị đe dọa hệ sinh thái cần bảo vệ; Trong xây dựng quản lý, ngành cần ưu tiên áp dụng kỹ thuật thân thiện với môi trường đa dạng sinh học Đối với việc bảo tồn phát triển bền vững loài sinh vật: Các đối tượng cần quản lý bảo vệ loài động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, bị đe doạ loài thuộc danh mục Sách Đỏ nguồn gen chúng; lồi trồng, vật ni có giá trị kinh tế, loài địa nguồn gen chúng Để quản lý bảo vệ tốt loài sinh vật, cần phân loại loài sinh vật theo mức độ bị đe doạ (theo Sách Đỏ); Xây dựng danh mục loài quý hiếm, loài bị đe doạ (nguy cấp) loài cần bảo vệ; Xây dựng thực chương trình bảo vệ phát triển loài thuộc danh mục cần bảo vệ; Quy định tiêu chuẩn bảo vệ lồi; Kiểm sốt việc sử dụng, khai thác, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán trao đổi loài động vật, thực vật phận loài hoang dã quý hiếm, bị đe dọa thuộc danh mục cần bảo vệ; Quản lý công cụ biện pháp săn bắn đánh bắt lồi hoang dã; Nhân giống ni nhốt loài động vật hoang dã quý hiếm; Quản lý việc sử dụng lồi sinh vật cho mục đích nghiên cứu khoa học, văn hoá, giáo dục mỹ học; Bảo vệ phát triển giống trồng, vật nuôi địa tạo nguồn gen mới; Kiểm sốt việc nhập nội nguồn gen khơng phải địa; Thành lập quản lý ngân hàng gen loài động vật, thực vật hoang dã quý loài cần bảo vệ, loài trồng, vật ni địa, lồi có giá trị kinh tế; Quản lý việc cấp phép sử dụng giấy phép săn bắn, đánh bắt, dưỡng, gây giống, xuất khẩu, nhập khẩu, du nhập tái du nhập sử dụng loài hoang dã; Quy định trả phí sử dụng tài nguyên hoang dã để bảo vệ quản lý chúng; Bảo tồn nội vi, bảo tồn ngoại vi Đối với việc tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích: Một mục tiêu Công ước Đa dạng sinh học chia sẻ cơng hợp lý lợi ích có từ việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên di truyền (nguồn gen) thông qua việc tiếp cận nguồn gen, chuyển giao hợp lý công nghệ liên quan đến nguồn gen, công nhận quyền sở hữu nguồn gen, công nghệ gen tài trợ thích đáng Để thực nghĩa vụ trách nhiệm nước tham gia Công ước, nước khác, Luật Đa dạng sinh học Việt Nam cần ý vấn đề sau: công nhận quyền sở hữu trách nhiệm nguồn gen; xây dựng chế khuyến khích việc sử dụng tri thức cơng nghệ truyền thống, bảo đảm cộng đồng có quyền tiếp cận sử dụng hợp lý nguồn gen, bảo vệ tri thức truyền thống công nghệ họ quản lý; quy định người tiếp cận thu thập thăm dò sinh học với mục đích thương mại phải trả phí chia sẻ cơng hợp lý lợi ích việc chuyển giao cơng nghệ chia sẻ kiến thức khoa học; quy định quyền trao đổi nguồn gen vật liệu di truyền; cấp phép việc tiếp cận nguồn gen Đối với việc điều tra, nghiên cứu, quan trắc quản lý thông tin ĐDSH: Do hoạt động Việt Nam nhiều bất cập, vậy, Luật cần quy định cụ thể vấn đề sau: - Hỗ trợ khuyến khích điều tra, nghiên cứu, thăm dò, tiếp cận, tạo chuyển giao cơng nghệ thích hợp đa dạng sinh học; đăng ký lưu trữ kết nghiên cứu; cấp phép nghiên cứu thăm dò sinh học; - Xây dựng chế phối hợp hài hoà cấp để hỗ trợ thực công tác giám sát, quan trắc; kiểm kê nguồn đa dạng sinh học; quan trắc trạng diễn biến hệ sinh thái số lượng, mức độ bị đe dọa loài sinh vật; xây dựng chế quan trắc thị để xác định trạng bảo tồn thành phần đa dạng sinh học; báo cáo tình trạng bảo tồn thiên nhiên đánh giá tác động môi trường; bâng cấp, tăng cường chế hoạt động trạm quan trắc đa dạng sinh học; quy định giám sát, quan trắc đa dạng sinh học; - Quy định việc xây dựng cập nhật sở liệu quốc gia đa dạng sinh học; Cơ chế phối hợp trao đổi thông tin Bộ, ngành: Quy định thu thập, đăng ký phân tích thơng tin, liệu; Hợp tác lĩnh vực kiểm kê đa dạng sinh học Đối với nguồn lực cho đa dạng sinh học: Thành lập Quỹ bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia để sử dụng vào việc quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng chế thu sử dụng Quỹ; Tăng cường phát huy tác dụng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; Xây dựng đề án 1% ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường nguồn thu từ dịch vụ đa dạng sinh học; Quy định chế thu chi Quỹ cho công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Đối với việc quản lý thực hiện: Quy định thẩm quyền trách nhiệm cho quan đồng thực hiện; Bộ chủ quản có trách nhiệm thống quản lý hoạt động kiểm soát hoạt động liên quan; Chỉ đạo giáo dục tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học ... Phi Luật Đa dạng sinh học Nam Phi quy việc xây dựng danh mục cấp quốc gia hệ sinh thái bị đe doạ hệ sinh thái cần bảo vệ bao gồm: i Các hệ sinh thái bị đe doạ nghiêm trọng, hệ sinh thái có suy... Quản lý hệ sinh thái, vùng sinh thái Slovenia Về bảo tồn kiểu nơi cư trú, Luật bảo tồn thiên nhiên Slovenia quy định việc trì kiểu nơi cư trú trạng thái thuận lợi góp phần bảo tồn hệ sinh thái... dụng tài nguyên sinh học khu vực Cộng đồng chung; tạo thuận lợi tiếp cận tài nguyên sinh học; quyền không chấp nhận tiếp cận tài nguyên sinh học; cho quyền tiếp cận tài nguyên sinh học, thời hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Com phap luat ve da dang sinh hoc mot so nuoc va kinh nghiem cho vn, Com phap luat ve da dang sinh hoc mot so nuoc va kinh nghiem cho vn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay