Com noi dung cua cong uoc da dang sinh hoc duoc noi luat hoa trong luat da dang sinh hoc cua viet nam

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:49

Nội dung Công ước Đa dạng sinh học nội luật hóa Luật Đa dạng sinh học Việt Nam Công ước Đa dạng sinh học hiệp ước khung thông qua Hội Nghị thượng đỉnh Môi trường Phát triển bền vững năm 1992 Rio de Janero (Brazin), có hiệu lực từ ngày 29/12/1993 Tính đến tháng năm 2009 có 191 quốc gia thành viên Công ước Việt Nam thức gia nhập Cơng ước vào ngày 16/11/1994 Chính phủ giao Bộ Tài ngun Mơi trường làm quan đầu mối, giúp Chính phủ tổ chức thực Cơng ước Mục tiêu Công ước nhằm bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng bền vững thành phần đa dạng sinh học; chia sẻ công hợp lý lợi ích thu từ việc sử dụng tài nguyên sinh học Để đạt mục tiêu trên, nội dung Công ước tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học sử dụng bền vững thành phần đa dạng sinh học; tiếp cận chuyển giao công nghệ; quản lý công nghệ sinh học chia sẻ lợi ích Ngồi ra, Cơng ước quy định biện pháp khuyến khích bảo vệ đa dạng sinh học, hợp tác quốc tế; trao đổi thơng tin; nguồn tài chế tài chính, v.v… việc bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học phạm vi toàn cầu Thực nội dung trên, nước cam kết tiến hành số họat động như: xây dựng hệ thống khu bảo tồn, tiến hành biện pháp cần thiết để bảo tồn phát triển bền vững hệ sinh thái; bảo tồn phát triển bền vững loài sinh vật tài nguyên di truyền; kiểm soát quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen môi trường, đa dạng sinh học sức khoẻ người; kiểm soát lồi sinh vật ngoại lai xâm hại mơi trường Để hoàn thiện hệ thống pháp luật đa dạng sinh học, luật hóa có hệ thống thống chủ trương, sách Đảng Nhà nước, thực cam kết quốc tế đa dạng sinh học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Luật Đa dạng sinh học Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2009 nhằm đáp ứng yêu cầu Luật có chương, 78 điều Luật quy định nguyên tắc sách bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, loài sinh vật tài nguyên di truyền; hợp tác quốc tế đa dạng sinh học; chế, nguồn lực phát triển bền vững đa dạng sinh học Các nội dung Công ước Đa dạng sinh học nội luật hóa Luật Đa dạng sinh học, cụ thể: Quy định rõ đầy đủ nội dung trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; mục tiêu tiêu chí chủ yếu để phân cấp thành lập khu bảo tồn; trình tự, thủ tục lập, thẩm định dự án định thành lập khu bảo tồn; chế độ quản lý bảo vệ, sách đầu tư phân khu chức vùng đệm; trách nhiệm quyền lợi bên liên quan, đặc biệt cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh khu bảo tồn Khu bảo tồn phân thành loại, bao gồm vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài - sinh cảnh; khu bảo vệ cảnh quan Căn vào mức độ đa dạng sinh học, giá trị đa dạng sinh học, quy mô diện tích, khu bảo tồn phân thành khu bảo tồn cấp quốc gia cấp tỉnh để có sách quản lý, đầu tư phù hợp Ngoài ra, Luật quy định điều tra, đánh giá xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên biển, vùng đất ngập nước tự nhiên, vùng núi đá vôi, vùng đất chưa sử dụng nhằm phục hồi bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống tự nhiên Quy định rõ đầy đủ bảo tồn phát triển bền vững loài sinh vật, bao gồm bảo vệ loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ phát triển bền vững lồi sinh vật Căn vào tiêu chí, lồi hoang dã có giá trị bị đe dọa tuyệt chủng nguy cấp mức cao đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ có chế độ quản lý, bảo vệ Khu vực có lồi thuộc Danh mục lồi nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ sinh sống tự nhiên thường xuyên theo mùa điều tra, đánh giá để lập dự án thành lập khu bảo tồn Quản lý chế, sách, thành lập sở bảo tồn đa dạng sinh học nhằm mục đích ni, trồng lồi thuộc Danh mục lồi nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ; cứu hộ loài hoang dã; lưu giữ giống trồng, vật nuôi, vi sinh vật nấm đặc hữu, nguy cấp, quý, có giá trị Ngồi ra, Luật quy định cụ thể việc khai thác loài hoang dã; nuôi, trồng; trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, lưu giữ, vận chuyển; cứu hộ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ; bảo vệ trồng vật nuôi đặc hữu có giá trị bị đe dọa tuyệt chủng; bảo vệ loài vi sinh vật nấm đặc hữu có giá trị Quy định trách nhiệm vụ quản lý nguồn gen quản lý họat động liên quan đến nguồn gen, việc lưu giữ bảo quản lâu dài mẫu vật di truyền nguồn gen có giá trị, phát triển ngân hàng gen, quản lý thống thông tin sở liệu nguồn gen Quy định rõ trình tự, thủ tục hợp đồng, cấp phép tiếp cận nguồn gen Đặc biệt quy định rõ quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân cấp phép tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích, đăng ký sở hữu nguồn gen tri thức truyền thống nguồn gen Quy định trách nhiệm quản lý rủi ro; lập, thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro, cấp giấy chứng nhận an tồn; cơng khai thơng tin mức độ rủi ro biện pháp quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền sinh vật biến đổi gen gây đa dạng sinh học; quản lý sở liệu sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học Quy định rõ trách nhiệm tổ chức điều tra, lập, thẩm định ban hành Danh mục lồi ngoại lai xâm hại Kiểm sốt việc nhập khẩu, lây lan, phát triển loài ngoại lai xâm hại việc ni trồng lồi ngoại lai có nguy xâm hại cơng khai thơng tin lồi ngoại lai xâm hại Việc xác định vị trí địa lý, giới hạn biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ hành lang đa dạng sinh học; dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học biện pháp, công cụ hiệu nhằm bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học, quy định Luật đóng góp quan trọng Luật Đa dạng sinh học, hai vấn đề hồn tồn khơng Việt Nam mà nước khu vực giới Luật Đa dạng sinh học quy định thống vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo bất cập công tác quản lý, bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học Quy định rõ trách nhiệm bên liên quan đến đa dạng sinh học Ngoài ra, Luật Đa dạng sinh học nội luật hóa nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Đây nét đóng góp lớn Luật Đa dạng sinh học Vì vậy, nói nội dung chủ yếu Công ước Đa dạng sinh học nội luật hố đầy đủ, tồn diện Luật Đa dạng sinh học Việt Nam Tuy nhiên, để quy định Luật Đa dạng sinh học sớm vào sống, cần tiến hành khẩn trương họat động hỗ trợ: Xây dựng, ban hành, trình ban hành văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đa dạng sinh học; xây dựng văn hướng dẫn kỹ thuật bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học; Giới thiệu, tập huấn cho cán liên quan từ Trung ương đến địa phương nội dung Luật, văn hướng dẫn thi hành cách thức tổ chức thực hiện; Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật văn hướng dẫn thi hành cho cộng đồng; Tăng cường lực quản lý quan quản lý Nhà nước đa dạng sinh học từ Trung ương đến địa phương; Nâng cao nhận thức hình thành ý thức trách nhiệm bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học cho cộng đồng./ Huỳnh Thị Mai Ban Quản lý tài nguyên đa dạng sinh học Viện Chiến lược, Chính sách tài ngun mơi trường ... ro sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền sinh vật biến đổi gen gây đa dạng sinh học; quản lý sở liệu sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh. .. dạng sinh học Vì vậy, nói nội dung chủ yếu Công ước Đa dạng sinh học nội luật hố đầy đủ, tồn diện Luật Đa dạng sinh học Việt Nam Tuy nhiên, để quy định Luật Đa dạng sinh học sớm vào sống, cần tiến... tồn phát triển bền vững loài sinh vật, bao gồm bảo vệ loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ phát triển bền vững loài sinh vật Căn vào tiêu chí, lồi hoang dã có giá trị bị đe dọa
- Xem thêm -

Xem thêm: Com noi dung cua cong uoc da dang sinh hoc duoc noi luat hoa trong luat da dang sinh hoc cua viet nam, Com noi dung cua cong uoc da dang sinh hoc duoc noi luat hoa trong luat da dang sinh hoc cua viet nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay