Com tai lieu thong tin chung ve iso 14000

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:48

Giới thiệu ISO 14000 ISO 14000 tiêu chuẩn quốc tế quản lý môi trường, ISO 14001 ISO 14004 tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 yêu cầu hệ thống (mà theo việc đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý môi trường tiến hành), ISO 14004 văn hướng dẫn xây dựng hệ thống theo yêu cầu Khái niệm Lợi ích việc áp dụng ISO 14000 Các bước áp dụng ISO 14000 Khái niệm: ISO 14000 tiêu chuẩn quốc tế quản lý mơi trường, ISO 14001 ISO 14004 tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 yêu cầu hệ thống (mà theo việc đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý môi trường tiến hành), ISO 14004 văn hướng dẫn xây dựng hệ thống theo yêu cầu Có cấu trúc tương tự Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 14000 áp dụng loại hình tổ chức, với quy mô Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:1996: - Chính sách mơi trường: u cầu Chính sách mơi trường đề mục 4.2 tiêu chuẩn Một hệ thống quản lý môi trường có cấu chắn hay khơng phụ thuộc nhiều vào việc đưa sách mơi trường lãnh đạo cao Bất vốn làm việc môi trường kinh doanh nhận thấy cam kết lãnh đạo có tầm quan trọng Thiếu nó, kế hoạch dù có chuẩn bị tốt gặp phải thất bại Chính sách môi trường phải bao gồm cam kết lãnh đạo cao Các cam kết cam kết cải tiến liên tục, cam kết phòng ngừa nhiễm cam kết tuân thủ yêu cầu pháp luật - Khía cạnh mơi trường: Tiếp sau việc đưa sách mơi trường q trình lập kế hoạch, bắt đầu với việc xác định khía cạnh mơi trường khía cạnh mơi trường có ý nghĩa (các khía cạnh mơi trường quan trọng) Thuật ngữ k ̉ hía cạnh mơi trườngg̃ theo tiêu chuẩn định nghĩa yếu tố hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ tổ chức có tương tác với mơi trường ̉Khía cạnh mơi trường có ý nghĩã khía cạnh gây tác động đáng kể tới môi trường, tác động mơi trường thay đổi mơi trường cách tồn hay phần (cả có hại có lợi) gây hoạt động, sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp - Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác: Việc xác định yêu cầu pháp luật môi trường u cầu khác mơi trường có liên quan tới doanh nghiệp yếu tố bắt buộc hệ thống QLMT Cùng với cam kết phòng ngừa ô nhiễm cải tiến liên tục, tiêu chuẩn ISO 14001 buộc doanh nghiệp phải thể rõ cam kết tuân thủ yêu cầu môi trường bên liên quan sách mơi trường doanh nghiệp Các bên liên quan quan nhà nước quản lý môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường, đại diện Cục Môi trường, Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh / thành) Ban quản lý khu cơng nghiệp, khách hàng (đặc biệt khách hàng Châu Âu hay Nhật bản…), ngân hàng cho vay, nhà bảo hiểm hay cộng đồng địa phương lân cận… - Mục tiêu tiêu: Sau xác định khía cạnh môi trường tác động tới môi trường liên quan, xác định quy định, tiêu chuẩn cần tuân thủ, doanh nghiệp cần phải đề mục tiêu tiêu để định hướng cho việc thực làm sở đánh giá hiệu hệ thống QLMT Tuy nhiên từ mục tiêu đề nhiều tiêu (và ngược lại) chia giai đoạn thực khác Việc đề nhiều tiêu với mức độ cao dần giúp cho việc đạt chúng trở nên khả thi - Chương trình quản lý mơi trường: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu doanh nghiệp phải thiết lập trì chương trình quản lý mơi trường nhằm đạt mục tiêu, tiêu thiết lập Chương trình quản lý mơi trường thiết kế tốt giúp mục tiêu tiêu trở nên khả thi Yếu tố cốt lõi chương trình phải rõ nhân tố người, thời gian biện pháp cần phải có để đạt mục tiêu đề - Cơ cấu trách nhiệm: Đây bước trình thực điều hành Bởi việc phân công, định nguồn lực cho việc thực kiểm sốt hệ thống QLMT cơng việc quan trọng cần thiết Một vị trí quan trọng cần bổ nhiệm người đại diện cho lãnh đạo môi trường (EMR) Trách nhiệm EMR thay mặt lãnh đạo, giúp lãnh đạo điều hành hệ thống QLMT cách có hiệu Bởi EMR phải người có tiếng nói doanh nghiệp, có tín nhiệm người người có khả quản lý - Đào tạo, nhận thức lực: Doanh nghiệp phải thiết lập thủ tục nhằm đảm bảo nhân viên nhận thức hành động vai trò việc đảm bảo hoạt động hệ thống QLMT Vì thế, doanh nghiệp phải có thủ tục để xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên Mọi nhân viên mà hoạt động gây tác động môi trường đáng kể phải đào tạo kiến thức kỹ định Đó kỹ vận hành máy an tồn, kiến thức cần thiết để ứng phó xảy cố môi trường hoạt động Ngồi nhân viên doanh nghiệp phải nắm sách mơi trường cơng ty mình, nắm yêu cầu hệ thống QLMT - Thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc yêu cầu quan trọng tiêu chuẩn ISO 14001, đề cập tới thơng tin liên lạc nội cấp phận chức khác doanh nghiệp thông tin bên doanh nghiệp với bên liên quan khác - Tài liệu hệ thống QLMT: Hệ thống QLMT theo ISO 14001 xác định dựa sở cấp bậc tài liệu hệ thống QLMT Những tài liệu phải mô tả yếu tố cốt lõi hệ thống QLMT mối quan hệ Những tài liệu chủ yếu hệ thống QLMT Sổ tay môi trường thủ tục (quy trình) chung - Kiểm sốt tài liệu: Tài liệu hệ thống QLMT doanh nghiệp đa dạng phong phú Chúng Sổ tay môi trường, qui trình, biểu mẫu, hướng dẫn cơng việc… cần có cách thức quản lý khác loại tài liệu khác Các tài liệu biểu mẫu, quy trình, sổ tay tài liệu khác mô tả hoạt động hệ thống Một yếu tố hệ thống QLMT xác định, với tài liệu liên quan với chúng tài liệu cần phải kiểm soát Việc kiểm soát tài liệu cần thiết để đảm bảo tài liệu quan trọng cập nhật có cần Đây bước quan trọng nhằm đảm bảo người làm công việc - Kiểm sốt điều hành: Kiểm sốt điều hành yêu cầu quan trọng tiêu chuẩn ISO 14001 Với yêu cầu này, doanh nghiệp phải xác định thủ tục kiểm soát cần thiết để đảm bảo sách mơi trường theo sát đạt mục tiêu đề Đây khâu quan trọng cần dành thời gian nhiều để lập nên hệ thống tài liệu doanh nghiệp Mục đích kiểm sốt điều hành tác động đáng kể dựa sách mục tiêu doanh nghiệp Việc thực kiểm soát điều hành giúp cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Sự sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp: Doanh nghiệp phải thiết lập trì thủ tục nhằm xác định khả ứng phó với tai nạn tình khẩn cấp xảy phòng ngừa giảm thiểu tác động gây chúng Doanh nghiệp phải thường xuyên xem xét điều chỉnh thủ tục chuẩn bị ứng phó cho hợp lý, phải thường xuyên diễn tập tình khẩn cấp - Giám sát đo lường: Muốn biết hệ thống QLMT doanh nghiệp hoạt động có hiệu khơng hay vấn đề cần giải phải có thơng số thị cho hoạt động Để có kết thơng số phải có q trình đo đạc Việc đo đạc dựa số số liệu cần ghi lại lưu giữ Yêu cầu tiêu chuẩn nhằm giám sát, đo đạc tính hiệu hệ thống xem hệ thống hoạt động có hiệu khơng Kết trình chứng cho hoạt động hệ thống, đồng thời điểm không phù hợp cần ý tập trung giải Ngồi ra, tiêu chuẩn u cầu doanh nghiệp phải theo dõi, đánh giá định kỳ mức độ tuân thủ yêu cầu pháp luật có liên quan đến hoạt động Đồng thời thiết bị sử dụng trình giám sát đo đạc cần phải đảm bảo chúng hiệu chỉnh, hiệu chuẩn định kỳ quy định - Sự khơng phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa: Doanh nghiệp thiết lập trì thủ tục nhằm xác định trách nhiệm quyền hạn việc xử lý điều tra không phù hợp, đưa hành động nhằm giảm thiểu tác động môi trường đưa hành động khắc phục, phòng ngừa thích hợp Tiêu chuẩn u cầu tổ chức phải có thay đổi thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp, coi kết hành động khắc phục, phòng ngừa Một yêu cầu quan trọng doanh nghiệp phải thực ghi lại thay đổi kết hành động khắc phục phòng ngừa tạo vào thủ tục lập thành văn - Hồ sơ: Tiêu chuẩn ISO 14001 phân định rõ việc quản lý tài liệu hồ sơ, quản lý tài liệu mơ tả mục 4.4.5 tiêu chuẩn Còn việc quản lý hồ sơ đề cập đến mục 4.5.3 tiêu chuẩn Việc quản lý hồ sơ cần thiết cho tổ chức để chứng minh họ thực hệ thống QLMT đề Cũng giống phần khác, việc quản lý hồ sơ, tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tổ chức phải thiết lập trì thủ tục để xác định, trì loại bỏ hồ sơ Hồ sơ hệ thống QLMT doanh nghiệp phải gồm có hồ sơ đào tạo kết trình đánh giá hệ thống QLMT việc xem xét lại lãnh đạo - Đánh giá hệ thống QLMT: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu việc đánh giá hệ thống QLMT nhằm xác định xem liệu hệ thống có thực theo kế hoạch đề hay không, xem có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001, có thực trì cách thích hợp hay không Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức phải thiết lập trì thủ tục chương trình cho việc đánh giá hệ thống QLMT Việc định kỳ đánh giá Hệ thống QLMT xem xét liệu tất yêu cầu hệ thống QLMT có thực theo cách thức hay không - Xem xét lãnh đạo: Yếu tố cuối tiêu chuẩn ISO 14001 việc xem xét lại lãnh đạo Điều yêu cầu lãnh đạo cao doanh nghiệp phải xem xét lại hệ thống QLMT nhằm đảm bảo tính phù hợp tính hiệu hệ thống Quá trình xem xét lãnh đạo chìa khố cho cải tiến liên tục bảo đảm hệ thống QLMT tiếp tục thoả mãn nhu cầu doanh nghiệp theo thời gian tạo hội tốt giúp hệ thống QLMT có hiệu suất hiệu chi phí Lợi ích việc áp dụng ISO 14000 Những lợi ích việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm: - Ngăn ngừa ô nhiễm ISO 14001 hướng đến việc bảo tồn nguồn lực thơng qua việc giảm thiểu lãng phí nguồn lực Việc giảm chất thải dẫn đến việc giảm số lượng khối lượng nước thải, khí thải chất thải rắn Khơng vậy, nhiều trường hợp nồng độ ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn giảm Nồng độ lượng chất thải thấp chi phí xử lý thấp Nhờ đó, giúp cho việc xử lý hiệu ngăn ngừa nhiễm - Tiết kiệm chi phí đầu vào Việc thực hệ thống QLMT tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào bao gồm nước, lượng, nguyên vật liệu, hoá chất,… Sự tiết kiệm trở nên quan trọng có ý nghĩa nguyên vật liệu nguồn khan điện năng, than, dầu, - Chứng minh tuân thủ luật pháp Việc xử lý hiệu giúp đạt tiêu chuẩn luật pháp qui định vậy, tăng cường uy tín doanh nghiệp Chứng ISO 14001 chứng chứng minh thực tế tổ chức đáp ứng yêu cầu luật pháp môi trường, mang đến uy tín cho tổ chức - Thoả mãn nhu cầu khách hàng nước Điều hữu ích tổ chức hướng đến việc xuất Việc xin chứng ISO 14001 hồn tồn tự nguyện khơng thể sử dụng công cụ hàng rào phi thuế quan nước nhập hàng hoá từ nước khác Tuy nhiên, khách hàng nước phát triển có quyền chọn lựa mua hàng hố tổ chức có hệ thống QLMT hiệu ISO 14001 - Gia tăng thị phần Chứng ISO 14001 mang đến uy tín cho tổ chức Điều đem lại lợi cạnh tranh cho tổ chức tổ chức tương tự gia tăng thị phần - Xây dựng niềm tin cho bên liên quan Hệ thống QLMT nhằm vào việc thỏa mãn nguyện vọng nhiều bên liên quan nhân viên, quan hữu quan, công chúng, khách hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, cổ đơng,… người có ảnh hưởng đến thịnh vượng tổ chức niềm tin họ cơng ty có giá trị to lớn Niềm tin giúp tổ chức tăng thêm nguồn lực từ công chúng tổ chức tài (quốc gia quốc tế) Các bước áp dụng ISO 14000 Bước 1: Chuẩn bị Lập kế hoạch tiến hành dự án • Thành lập ban đạo dự án - Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo môi trường (EMR) Trang bị cho Ban đạo kiến thức môi trường quản lý mơi trường theo ISO 14001, mục đích ISO 14001, lợi ích việc thực ISO 14001 • Thực đánh giá ban đầu mơi trường ( IER ) • Lập kế hoạch hành động • Xây dựng sách mơi trường cam kết lãnh đạo, tuyên bố cam kết với toàn thể cán bộ, nhân viên Cơng ty • Phân tích xem xét khía cạnh mơi trường ảnh hưởng chúng, so sánh với điều khoản luật hành yêu cầu khác có liên quan • Ðặt mục tiêu, tiêu chương trình quản lý mơi trường Bước 2: Xây dựng lập văn hệ thống quản lý mơi trường • Trang bị kiến thức chi tiết yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhóm thực dự án cán lãnh đạo • Xây dựng chương trình quản lý mơi trường • Lập kế hoach cụ thể phân công cán chuyên trách phần công việc cụ thể cho việc xây dựng hệ thống • Tổ chức đào tạo hệ thống tài liệu kỹ viết văn • Xem xét cung cấp đầu vào cho qui trình văn nhằm bao qt khía cạnh môi trường, ảnh hưởng nhân tố hệ thống quản lý mơi trường • Xây dựng Sổ tay quản lý môi trường Bước 3: Thực theo dõi hệ thống quản lý mơi trường • Ðảm bảo nhận thức thông tin liên lạc cho thành viên tổ chức để thực hệ thống quản lý môi trường cách hiệu • Sử dụng kỹ thuật Năng suất xanh công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu hoạt động mơi trường • Theo dõi kiểm tra việc thực hệ thống quản lý môi trường, thực hành động cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn, chương trình mơi trường, qui trình Sổ tay quản lý môi trường Bước 4: Ðánh giá Xem xét • Trang bị kiến thức đánh giá nội hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo cán chủ chốt Cơng ty • Thiết lập hệ thống đánh giá nội hệ thống xem xét lãnh đạo Thực chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14000 • Báo cáo kết đợt đánh giá lên lãnh đạo để xem xét, thực hành động khắc phục Bước 5: Ðánh giá, xem xét chứng nhận hệ thống • Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng hệ thống • Lựa chọn quan chứng nhận phù hợp xin đăng ký chứng nhận Chuẩn bị cho quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn đánh giá thực trạng tổ chức • Xem xét kết đánh giá ban đầu quan chứng nhận thi hành biện pháp khắc phục điểm khơng phù hợp • Nhận chứng từ quan chứng nhận Bước 6: Duy trì chứng • Thực đánh giá nội • Thực hành động khắc phục • Thực đánh giá giám sát • Tổ chức kỳ họp xem xét lãnh đạo • Khơng ngừng cải tiến ... hệ thống QLMT - Thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc yêu cầu quan trọng tiêu chuẩn ISO 14001, đề cập tới thông tin liên lạc nội cấp phận chức khác doanh nghiệp thơng tin bên ngồi doanh nghiệp... QLMT có hiệu suất hiệu chi phí Lợi ích việc áp dụng ISO 14000 Những lợi ích việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm: - Ngăn ngừa ô nhiễm ISO 14001 hướng đến việc bảo toàn nguồn lực thơng qua... thịnh vượng tổ chức niềm tin họ công ty có giá trị to lớn Niềm tin giúp tổ chức tăng thêm nguồn lực từ công chúng tổ chức tài (quốc gia quốc tế) Các bước áp dụng ISO 14000 Bước 1: Chuẩn bị Lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tai lieu thong tin chung ve iso 14000, Com tai lieu thong tin chung ve iso 14000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay