Com chien luoc an sinh xa hoi viet nam thoi ki 2011 2020

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:45

CHIẾN LƯỢC AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI KỲ 2011-2020 An sinh xã hội thể quyền người công cụ để xây dựng xã hội hài hòa, văn minh khơng có loại trừ ASXH có nguyên tắc đảm bảo đoàn kết, chia sẻ tương trợ cộng đồng rủi ro đời sống, có tác dụng thúc đẩy đồng thuận, bình đẳng cơng xã hội Bên cạnh đó, hệ thống ASXH g thơng qua tác động tích cực sách chăm sóc sức khỏe, an tồn thu nhập dịch vụ xã hội, nâng cao suất lao động, hỗ trợ chuyển đổi cấu lao động nói riêng tồn q trình phát triển kinh tế nói chung Ưu điểm hệ thống ASXH Việt Nam thời gian qua hỗ trợ đắc lực cho người nghèo, người yếu nhiều đối tượng khác Các sách ASXH bước mở rộng phạm vi, đối tượng mức hưởng Các sách hỗ trợ ngày nhận ủng hộ, tham gia cá nhân, cộng đồng dựa tinh thần đoàn kết, chia sẻ tương trợ Tuy nhiên, hệ thống ASXH Việt Nam chưa phát triển đồng tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế, cụ thể: mức độ bao phủ thực tế thấp, khả tiếp cận nhiều nhóm đối tượng số sách, chương trình hạn chế,; sách bất cập, thiếu đồng bộ, thiếu liên kết, chưa huy động nguồn lực chưa bảo đảm tính bền vững Chiến lược ASXH giai đoạn 2011-2020” phận cấu thành "Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước cơng nghiệp, đại xếp vào nhóm nước có mức thu nhập trung bình, thể qn chủ trương Đảng “…xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân” (Văn kiện Đại hội X) thực quan điểm “từng bước mở rộng cải thiện hệ thống an sinh xã hội để đáp ứng ngày tốt yêu cầu đa dạng tầng lớp nhân dân xã hội, nhóm đối tượng sách, đối tượng nghèo” (Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ VI), Phương pháp tiếp cận nguyên tắc ASXH Trong chiến lược này, ASXH tiếp cận sở AN SINH CỦA NGƯỜI DÂN An sinh xã hội bảo đảm mà xã hội cung cấp cho thành viên xã hội thông qua việc thực thi hệ thống chế, sách biện pháp can thiệp trước nguy cơ, rủi ro dẫn đến suy giảm nguồn sinh kế Hệ thống ASXH gồm chế, sách, giải pháp nhiều tầng, nấc nhằm bảo vệ cho thành viên xã hội khơng bị rơi vào tình trạng bần hoá tác động tiêu cực loại rủi ro Hệ thống ASXH VN thời kỳ tới có bốn nguyên tắc sau đây: Thứ nguyên tắc quyền: Nguyên tắc yêu cầu người dân có quyền an sinh tiếp cận hệ thống ASXH Đây yêu cầu hướng đến tiến xã hội công phân phối hưởng thụ thành phát triển kinh tế phúc lợi xã hội theo hướng phân bổ ngày bình đẳng hơn, loại trừ Thứ hai nguyên tắc chia sẻ Nguyên tắc yêu cầu gắn bó, đồn kết, liên kết, tương trợ, bù đắp cá nhân, nhóm xã hội nhà nước Nó nhấn mạnh vai trò tương trợ nội nhóm xã hội Theo đó, hệ thống ASXH hướng đến đảm bảo nhu cầu tối thiểu thông qua việc tổng hợp tái phân phối nguồn lực Thứ ba nguyên tắc công bền vững Nguyên tắc yêu cầu lâu dài, phải gắn trách nhiệm quyền lợi, đóng góp với hưởng lợi, khuyến khích người dân tham gia hệ thống, bảo đảm tính thoả đáng, thích đáng sách chương trình Thứ tư nguyên tắc tăng cường trách nhiệm chủ thể Nguyên tắc yêu cầu việc khuyến khích thành phần xã hội tham gia xây dựng thực sách ASXH; thúc đẩy nỗ lực thân người dân, gia đình, cộng đồng việc bảo đảm ASXH; giảm thiểu lệ thuộc vào nhà nước theo hướng nhà nước cung cấp hỗ trợ bổ sung không thay nỗ lực cá nhân Để bảo đảm hệ thống ASXH phát triển phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta, năm quan điểm cần quán triệt gồm: Một là, phát triển hệ thống ASXH phù hợp với kinh tế định hướng XHCN, sách xã hội phải đặt ngang tầm với sách phát triển kinh tế gắn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, thực công xã hội mục tiêu phát triển người, phát huy tối đa nguồn lực người Hai là, xây dựng thực hệ thống sách ASXH hồn chỉnh, tồn dân, có khả tiếp cận, bao phủ tồn người ... với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta, năm quan điểm cần quán triệt gồm: Một là, phát triển hệ thống ASXH phù hợp với kinh tế định hướng XHCN, sách xã hội phải đặt ngang tầm với... XHCN, sách xã hội phải đặt ngang tầm với sách phát triển kinh tế gắn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, thực cơng xã hội mục tiêu phát triển người, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Com chien luoc an sinh xa hoi viet nam thoi ki 2011 2020, Com chien luoc an sinh xa hoi viet nam thoi ki 2011 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay