Com tiep tuc thuc thi luat canh tranh trong dieu kien moi

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:41

TIẾP TỤC THỰC THI LUẬT CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT NƯỚC CHUYỂN MẠNH SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẠP KINH TẾ QUỐC TẾ PGS.TS LÊ DANH VĨNH – Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh Bối cảnh đời Luật cạnh tranh Trước năm 1986, kinh tế VN kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp hoàn tồn xa lạ với khái niệm mơi trường cạnh tranh hành vi cạnh tranh Kể từ nước ta chuyển sang kinh tế thị trường, phát triển kinh tế nhiều thành phần hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu, rộng vào kinh tế, thương mại tồn cầu cạnh tranh thừa nhận động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến khoa học công nghệ xã hội, cạnh tranh cơng bình đẳng đóng vai trò tảng việc đảm bảo kinh tế thị trường hiệu Trong bối cảnh đó, từ năm 2000, Luật cạnh tranh Quốc hội Chính phủ VN đưa vào chương trình xây dựng pháp luật, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng 12 năm 2004, bắt đầu có hiệu lực vào ngày tháng năm 2005 Có thể nói Luật cạnh tranh nhiều nước coi Hiến pháp kinh tế thị trường, bước tiến quan trọng lộ trình tìm kiếm chế quản lý kinh tế thích hợp, hồn thiện xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế Trước Luật cạnh tranh đời, số quy định pháp luật nhằm kiểm soát hàng vi phản cạnh tranh hay kiểm soát độc quyền số lĩnh vực riêng biệt quy định rải rác số văn pháp quy Pháp lệnh giá, Pháp lệnh bưu viễn thơng, Luật tổ chức tín dụng, Luật thương mại, Luật điện lực… Tuy nhiên, việc thực thi quy định thiếu hiệu quả, phần VN thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh thống nhất, thiếu quan quản lý nhà nước cạnh tranh kiểm soát độc quyền, thiếu chế tài xử lý vi phạm Sự đời Luật cạnh tranh phần hoàn thiện thể chế cạnh tranh, góp phần tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, khơng phân biệt đối xử công tất ngành, lĩnh vực kinh tế đất nước Những nội dung Luật cạnh tranh cần quán triệt sống để phát triển kinh tế -xã hội đất nước Luật cạnh tranh văn quan trọng tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ khuyến khích doanh nghiệp cạnh tranh, hợp tác bình đẳng khn khổ pháp luật chung, điều tiết mặt trái cạnh tranh cách kiểm sốt q trình dẫn đến vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền doanh nghiệp, chống hành vi gây hạn chế cạnh tranh, thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh thương trường Điều tạo hội cho doanh nghiệp nhỏ tồn phát triển trước doanh nghiệp lớn Đây bước thể chế hoá nội dung Nghị Đại hội Đảng 9: "Cơ chế thị trường đòi hỏi phải hình thành mơi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp, văn minh Nhà nước tạo mơi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp cạnh tranh hợp tác để phát triển…" Với mục tiêu trên, Luật cạnh tranh (gồm Chương, 123 Điều) Luật quy định điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, trình tự, thủ tục giải vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh Luật cạnh tranh yêu cầu doanh nghiệp phải chấp nhận chế Luật đặt ra, đồng thời đặt doanh nghiệp trước chế tài nghiêm khắc Luật họ vi phạm Luật cạnh tranh văn quy phạm pháp luật ưu tiên so với văn quy phạm pháp luật khác giải vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh, văn quy phạm pháp luật độc lập áp dụng chung cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, kể doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực độc quyền nhà nước, hiệp hội ngành hàng quan quản lý nhà nước Luật cạnh tranh ban hành nhằm mục đích sau đây: - Kiểm sốt hành vi gây hạn chế cạnh tranh hành vi dẫn đến việc gây hạn chế cạnh tranh (kể hành vi quan quản lý nhà nước việc tạo thuận lợi ưu đãi cho (một nhóm) doanh nghiệp hay hành vi tạo nên mơi trường bất bình đẳng cạnh tranh) bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vụ trí độc quyền, vị trí thống lĩnh,…đặc biệt mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế - Bảo vệ quyền kinh doanh đáng doanh nghiệp, chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh - Tạo lập trì mơi trường kinh doanh bình đẳng, khơng phân biệt đối xử cho tat doanh nghiệp hình thức sở hữu Đánh giá việc thực thi Luật cạnh tranh VN thời gian qua: Những thành tựu tồn Luật cạnh tranh kể từ có hiệu lực đến năm Thời gian thực thi áp dụng chưa lâu nên khái niệm Luật cạnh tranh nhiều người, kể cộng đồng doanh nghiệp quan quản lý nhà nước Đến nay, chưa phải tất quan nhà nước, ban ngành nhận thức đầy đủ vai trò tầm quan trọng Luật cạnh tranh Tuy vậy, sau năm Luật cạnh tranh có hiệu lực, nhìn cách tổng thể, nhận thức vai trò ý nghĩa Luật cạnh tranh kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực: - Về phía quan nhà nước: Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) với vai trò quản lý nhà nước cạnh tranh, tích cực chủ động phối hợp ký thỏa thuận hợp tác với số quan quản ly nhà nước, đặc biệt quan điều tiết ngành Cục Điều tiết Điện lực, Cục Quản lý Dược, Bộ Bưu Viễn thơng, Ngân hàng Nhà nước, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Y tế Các hoạt động phối hợp hợp tác nhằm mục đích nâng cao nhận thức hiệu thực thi Luật cạnh tranh lĩnh vực chuyên ngành, tạo chế hợp tác, phối hợp chặt chẽ quan nhà nước chuyên ngành với Cục QLCT để tuyên truyền nâng cao nhận thức quan Luật cạnh tranh qua nâng cao hiệu thực thi áp dụng Luật, phối hợp giải vụ việc cạnh tranh, tham vấn sách Có thể nhận thấy nhiều quan quản lý nhà nước nhận thức ý nghĩa việc đưa Luật cạnh tranh vào thực tiễn sống Tuy nhiên, tình trạng có số văn quản lý nhà nước theo kiểu “mệnh lệnh hành chính” chưa theo quy định pháp luật cạnh tranh, ví dụ, việc ban hành công văn đạo mua số loại máy tính cụ thể… hay đạo xử lý số vụ việc liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh hay độc quyền mà “bỏ quên” quan có chức giải Cục QLCT - Về phía doanh nghiệp: Thực tiễn cho thấy, mức độ nhận thức Luật cạnh tranh chưa đồng Rất nhiều doanh nghiệp chưa biết tới Luật cạnh tranh quan quản lý cạnh tranh Mức độ lan toả Luật doanh nghiệp chưa cao khái niệm “thực thi luật cạnh tranh” doanh nghiệp hoạt động kinh tế chuyển đổi doanh nghiệp chưa hình thành “văn hố cạnh tranh” Để tạo lập điều đòi hỏi phải có q trình cần có khoảng thời gian định Tuy vậy, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi số cơng ty VN tìm hiểu am hiểu pháp luật cạnh tranh Các hoạt động kinh doanh họ có liên quan tới quy định Luật cạnh tranh tham vấn với Cục QLCT theo hướng tuân thủ pháp luật cạnh tranh Khá nhiều doanh nghiệp ý thức việc áp dụng Luật cạnh tranh cơng cụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp trước hành vi phản cạnh tranh đối thủ cạnh tranh Qua đó, Cục QLCT điều tra xử lý số việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh tiến hành điều tra số vụ việc hạn chế cạnh tranh - Có thể thấy xã hội đặt nhiều kỳ vọng vào Luật cạnh tranh quan cạnh tranh việc hình thành trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, khơng phân biệt đói xử cơng lĩnh vực kinh tế Một số công việc trọng tâm việc thực thi Luật cạnh tranh thời gian tới Để Luật cạnh tranh thực vào sống, thời gian tới, cần thực số biện pháp sau đây: - Cần đẩy mạnh công tác phổ biến, truyên truyền pháp luật cạnh tranh - Không ngừng nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, kể mặt số lượng chất lượng Cục Quản lý Cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh Ban thư ký Hội đồng Cạnh tranh – Cần đẩy mạnh công tác giám sát thị trường, phương diện giám sát sách văn pháp quy, giám sát hoạt động cạnh tranh hành vi cạnh tranh thị trường - Cơ quan quản lý cạnh tranh (Cục Quản lý Cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh) cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham vấn với doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, xây dựng chế phối hợp với quan điều tiết ngành quan có liên quan tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm lĩnh vực điều tra, xét xử vụ việc cạnh tranh - Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống Pháp luật cạnh tranh hoàn thiện máy, thể chế quan thực thi Luật cạnh tranh - Các doanh nghiệp cần trọng nâng cao nhận thức Luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi cạnh tranh cho phù hợp với quy định pháp luật Với nỗ lực từ phía Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hiệp hội ngành nghề thời gian tới, tin tưởng pháp luật cạnh tranh thực thi cách hiệu góp phần quan trọng việc tạo mơi trường văn hóa cạnh tranh lành mạnh cộng đồng doanh nghiệp hoạt động VN ... điều tra, xét xử vụ việc cạnh tranh - Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thi n hệ thống Pháp luật cạnh tranh hoàn thi n máy, thể chế quan thực thi Luật cạnh tranh - Các doanh nghiệp cần... Luật cạnh tranh quan cạnh tranh việc hình thành trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, khơng phân biệt đói xử cơng lĩnh vực kinh tế Một số công việc trọng tâm việc thực thi Luật cạnh tranh thời... Cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh Ban thư ký Hội đồng Cạnh tranh – Cần đẩy mạnh công tác giám sát thị trường, phương diện giám sát sách văn pháp quy, giám sát hoạt động cạnh tranh hành vi cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tiep tuc thuc thi luat canh tranh trong dieu kien moi, Com tiep tuc thuc thi luat canh tranh trong dieu kien moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay