pham_vi_dieu_chinh,_cac_nguyen_tac_co_ban_cua_hiep _dinh_dau_tu_toan_dien_asean

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:37

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) Bài đăng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Toàn văn Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (Tiếng Anh) Mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN nhà lãnh đạo thành viên ASEAN khẳng định qua Hội nghị cấp cao khu vực, nhằm đẩy nhanh tiến độ hội nhập nội khối xây dựng ASEAN trở thành thị trường chung vào năm 2015, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn Singapore vào tháng 11/2007 nhà Lãnh đạo cấp cao ASEAN ký thông qua Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprint), tự hóa đầu tư thương mại xác định yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu chung Cộng đồng Các hoạt động đầu tư nội khối ASEAN điều chỉnh hai Hiệp định hành Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư năm 1987 Hiệp định khung khu vực đầu tư năm 1998 nước ASEAN, nhiên, nhiều yếu tố khách quan chủ quan phát triển khối, số quy định hai Hiệp định không phù hợp với tình hình mới, đặc biệt nhu cầu hội nhập khối Để tăng cường hợp tác khu vực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút đầu tư nước vào ASEAN để phù hợp với tầm nhìn cộng đồng kinh tế ASEAN thống nhất, động đòi hỏi phải có văn hồn chỉnh điều chỉnh toàn diện lĩnh vực đầu tư ASEAN Chính vậy, nước thành viên ASEAN thống quan điểm soạn thảo văn thay hai văn hành Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 39 diễn Manila, Philippines hồi tháng 8/2007 định giao Ủy ban Điều phối đầu tư ASEAN (CCI) chủ trì soạn thảo Hiệp định điều chỉnh toàn hoạt động đầu tư thuộc khối ASEAN Với mục tiêu chung đó, Bộ trưởng kinh tế nước ASEAN thống phê duyệt nguyên tắc làm sở để soạn thảo Hiệp định, bao gồm:  Kế thừa cải thiện quy định hai Hiệp định AIA ASEAN – IGA;  Áp dụng nguyên tắc không hồi tố cam kết trừ có bồi thường;  Cân nội dung chính: tự hóa, xúc tiến, thuận lợi hóa bảo hộ đầu tư;  Khơng ngừng tự hóa đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư ASEAN tự mở cửa khu vực, phù hợp với mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC);  Đem lại lợi ích cho nhà đầu tư ASEAN nhà đầu tư nước đầu tư ASEAN;  Xem xét việc dành tối xử đặc biệt khác biệt cho nước thành viên (gồm Lào, Campuchia; Myanmar Việt Nam);  Dành linh hoạt cho nước thành viên vấn đề nhạy cảm;  Có đối xử nhân nhượng lẫn nước thành viên;  Tiếp tục trì quy tắc đối xử tối huệ quốc dành đối xử đặc biệt cho nước khối;  Cho phép Hiệp định mở rộng để tự hóa lĩnh vực khác tương lai Việt Nam chung quan điểm với nước thành viên ASEAN khác việc tạo thể chế đầu tư tự do, mở cửa nhằm thúc đẩy đầu tư nội khối thu hút đầu tư nước vào ASEAN Quan điểm xuất phát từ thực tế đầu tư trực tiếp từ ASEAN vào Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn mà ASEAN đồng thời thị trường đầu tư chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, trình độ phát triển thấp so với số nước khác khu vực để phù hợp với Hiệp định đa phương, song phương khác mà Việt Nam thành viên, trình đàm phán soạn thảo Hiệp định, Việt Nam ln lấy cam kết với WTO làm trần đưa mức cam kết với mức thấp thành viên khác đưa Ngoài ra, số đặc thù riêng việc Việt Nam tiến trình hồn thiện hệ thống pháp luật, môi trường đầu tư… để công nhận kinh tế thị trường, Việt Nam thận trọng bảo lưu số nội dung phù hợp với tình hình phát triển, chế sách, pháp luật phạm vi chế ưu đãi Hiệp định Có thể nói rằng, đời Hiệp định khẳng định tâm Nước thành viên ASEAN việc hướng tới mục tiêu cao hội nhập kinh tế Cộng đồng kinh tế ASEAN việc tạo thể chế đầu tư tự do, mở cửa Phạm vi điều chỉnh Hiệp định ACIA soạn thảo sở nguyên tắc đạo nêu trên, có kế thừa quy định hai Hiệp định AIA IGA, đồng thời đưa vào số quy định phù hợp với chế tự hóa đầu tư, đặc biệt quan tâm đến lợi ích nhà đầu tư khoản đầu tư họ Về bản, phạm vi điều chỉnh ACIA giữ nguyên quy định hai Hiệp định AIA IGA, nhiên đối tượng hưởng lợi Hiệp định mở rộng nhà đầu tư nước thứ ba có hoạt động kinh doanh chủ yếu lãnh thổ nước thành viên ASEAN Về biện pháp áp dụng, theo khoản Điều biện pháp nước thành viên áp dụng có liên quan đến nhà đầu tư khoản đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh ACIA (nhà đầu tư có nghĩa thể nhân pháp nhân nước thành viên đầu tư đầu tư lãnh thổ nước thành viên khác Khoản đầu tư có nghĩa tất loại tài sản nhà đầu tư sở hữu kiểm soát, loại giấy tờ có giá trị, quyền tài chính… ) Các biện pháp nhắc đến điều khoản bao gồm luật, quy định, quy tắc, thủ tục, định hoạt động quản trị hành hay thơng lệ quyền trung ương, khu vực, địa phương tổ chức phi lợi nhuận (được quyền trung ương, khu vực, địa phương ủy quyền thực hiện) áp dụng ACIA đời thay hai Hiệp định AIA IGA, vậy, điều chỉnh khoản đầu tư tồn trước thời điểm có hiệu lực Hiệp định khoản đầu tư thực sau ACIA có hiệu lực Về tự hóa đầu tư, ACIA giữ nguyên quy định AIA ngành kinh tế không điều chỉnh tự hóa hoạt động đầu tư gián tiếp, theo điều chỉnh lĩnh vực sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; thủy sản; lâm nghiệp; khai khoáng khai thác đá dịch vụ liên quan lĩnh vực Ngồi ra, ACIA quy định cho phép tự hóa lĩnh vực nước thành viên trí, quy định nhằm cho phép tự hóa số lĩnh vực, dịch vụ khác phát sinh tương lai Về bảo hộ đầu tư, kế thừa quy định IGA, ACIA bảo hộ cho tất lĩnh vực, hình thức đầu tư bảo hộ cho khoản đầu tư sau thành lập, trừ biện pháp gây ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ phạm vi quy định Hiệp định khung ASEAN dịch vụ mà nước thành viên áp dụng Vì mục đích bảo hộ đầu tư liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo phương thức diện thương mại quy định đối xử đầu tư; bồi thường trường hợp ổn định; chuyển tiền; tịch biên bồi thường; quyền quy định giải tranh chấp nhà đầu tư nước thành viên áp dụng Trong trường hợp cụ thể việc áp dụng quy định điều chỉnh cho phù hợp với tình hình theo thỏa thuận bên không vượt nghĩa vụ cam kết Hiệp định ACIA không điều chỉnh tất biện pháp thuế (ngoại trừ quy định Điều 13 (chuyển tiền) Điều 14 (tịch biên tài sản bồi thường) Hiệp định); trợ cấp Chính phủ; mua sắm Chính phủ; cung cấp dịch vụ quan nhà nước, kể quan, tổ chức nhà nước uỷ quyền (gồm tất loại hình dịch vụ mục đích lợi nhuận hay để cạnh tranh) biện pháp nước thành viên gây ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ theo Hiệp định khung ASEAN dịch vụ (AFAS) Các nguyên tắc Hiệp định ACIA đánh giá bước tiến quan trọng nước thành viên ASEAN việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển kinh tế nước Trong suốt trình đàm phán, soạn thảo ký kết Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN, tất nước mong muốn tạo môi trường đầu tư tự minh bạch, cạnh tranh, công đưa số nguyên tắc làm sở cho việc soạn thảo văn bản, đồng thời nguyên tắc Hiệp định Hiệp định có nguyên tắc hướng dẫn chung cho thành viên, theo thực nghĩa vụ mà cam kết nước thành viên phải tuân thủ nguyên tắc nhằm đảm bảo tính khả thi Hiệp định Thứ nhất, quy định tự hóa đầu tư, bảo hộ đầu tư, xúc tiến thuận lợi hóa đầu tư Đây coi điều khoản quan trọng Hiệp định Về bản, tự hóa đầu tư bảo hộ đầu tư kế thừa quy định AIA IGA, nhiên định nghĩa nhà đầu tư khoản đầu tư ACIA bao gồm người thường trú nước ASEAN nhà đầu tư từ nước thứ ba có sở kinh doanh ASEAN nên đối tượng bảo hộ theo mở rộng Xúc tiến đầu tư tiến hành thơng qua hình thức phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ công ty xuyên nước; bổ sung công nghiệp mạng lưới sản xuất; tổ chức đoàn khảo sát đầu tư tập trung phát triển tổ hợp khu vực mạng lưới sản xuất; tổ chức hỗ trợ tổ chức hội thảo hội đầu tư, quy định, sách đầu tư trao đổi vấn đề có liên quan khác Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua biện pháp chủ yếu tạo mơi trường cần thiết cho tất hình thức đầu tư; đơn giản hóa thủ tục đăng ký cấp phép đầu tư; phổ biến thông tin liên quan đến đầu tư (bao gồm quy định, quy tắc, sách); thành lập quan cửa đầu tư; củng cố sở liệu tất hình thức đầu tư nhằm hoạch định sách cải thiện môi trường đầu tư nội khối; tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp vấn đề đầu tư; cung cấp dịch vụ tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp Thứ hai, khơng ngừng tự hóa đầu tư nhằm đạt môi trường đầu tư tự mở cửa khu vực, với quy định này, ACIA cho phép tự hóa tương lai số ngành, dịch vụ sở trí nước thành viên Nguyên tắc đòi hỏi nước thành viên phải có sách lộ trình mở cửa phù hợp với mức độ phát triển nước thành viên toàn khu vực nhằm hướng tới mục tiêu tự hóa Cộng đồng kinh tế ASEAN Thứ ba, bảo đảm lợi ích nhà đầu tư khoản đầu tư họ, trường hợp bao gồm nhà đầu tư thuộc nước thành viên ASEAN nhà đầu tư nước đầu tư ASEAN (nhà đầu tư nước thứ ba) Bảo đảm lợi ích hiểu việc đối xử công bằng, bảo đảm an ninh vô tư vụ kiện pháp lý, thủ tục hành hay sách liên quan đến việc thực quyền, nghĩa vụ nhà đầu tư Thứ tư, nguyên tắc đối xử quốc gia yêu cầu nước thành viên đối xử với nhà đầu tư nước thành viên khác khoản đầu tư họ không thuận lợi dành cho nhà đầu tư nước mình, bao gồm khơng giới hạn phạm vi tiếp nhận, thành lập, nắm giữ, mở rộng, quản lý, vận hành định đoạt đầu tư So với hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư mà Việt Nam tham gia ký kết với nước khác nội dung nguyên tắc giữ nguyên, việc áp dụng nguyên tắc coi thông lệ quốc tế để đảm bảo cạnh tranh công ACIA không ngoại lệ Thứ năm, không áp dụng hồi tố quy định AIA IGA, ACIA đời thay AIA IGA, cam kết nước thành viên liên quan đến tất hoạt động đầu tư hai Hiệp định AIA IGA không áp dụng ACIA phát sinh hiệu lực Tuy nhiên, quy định loại trừ trường hợp thực nghĩa vụ bồi thường phát sinh trình thực thi cam kết AIA IGA Thứ sáu, đối xử đặc biệt khác biệt, nguyên tắc coi cam kết nước thành viên phát triển việc hỗ trợ đảm bảo lợi ích nước thành viên có trình độ phát triển (bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam), đồng thời đảm bảo gia tăng lợi ích Hiệp định theo mục tiêu ban đầu đề Chính sách thành viên ASEAN coi trọng đảm bảo thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường lực liên quan đến sách khuyến khích đầu tư, có lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực; cam kết lĩnh vực mang lại lợi ích cho thành viên cơng nhận cam kết thành viên phù hợp với giai đoạn phát triển nước Thứ bảy, mở rộng phạm vi điều chỉnh Hiệp định sang lĩnh vực ngành nghề khác tương lai Các nước thành viên có xu hướng tự hóa đầu tư thêm số lĩnh vực, ngành nghề khác, Hiệp định điều chỉnh lĩnh vực, ngành nghề cở sở trí nước thành viên./
- Xem thêm -

Xem thêm: pham_vi_dieu_chinh,_cac_nguyen_tac_co_ban_cua_hiep _dinh_dau_tu_toan_dien_asean, pham_vi_dieu_chinh,_cac_nguyen_tac_co_ban_cua_hiep _dinh_dau_tu_toan_dien_asean

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay