Com chu the va tu cach nghi ve quy dinh nha dau tu nuoc ngoai

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:36

CHỦ THỂ VÀ TƯ CÁCH: NGHĨ VỀ QUY ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI _Khơng thể phủ nhận rằng, xã hội, chủ thể (cá nhân pháp nhân) tồn dựa hành vi tương tác với Mỗi hành vi tương tác xã hội tạo cho chủ thể tư cách khác Và không trường hợp, hành vi tạo cho chủ thể nhiều tư cách, nhìn từ mối quan hệ với chủ thể khác Hay, nói cách khác đi, chủ thể phải phân thân mối quan hệ tương tác với chủ thể khác suốt trình tồn Đầu tư hành vi tạo phân thân cho chủ thể Dự án đầu tư nhà đầu tư _Một chủ thể muốn mang tiền tài sản để thực hoạt động đầu tư Việt Nam, theo luật đầu tư, trước tiên, họ cần phải có dự án đầu tư Dự án đầu tư, theo định nghĩa luật đầu tư, tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn dài hạn để tiến hành hoạt động đầu tư địa bàn cụ thể, khoảng thời gian xác định Nói cách khác, dự án đầu tư tập hợp ý tưởng kinh doanh chủ thể Tập hợp ý tưởng kinh doanh đó, theo luật đầu tư, phải đăng ký thẩm tra trước triển khai thực Khi thủ tục đăng ký thẩm tra hoàn thành, chủ thể ý tưởng kinh doanh thức xác lập tư cách: nhà đầu tư _Tuy nhiên, nhà đầu tư không xắn tay tự thực dự án đầu tư Để biến ý tưởng kinh doanh thành thực, họ thành lập doanh nghiệp theo loại hình khác quy định luật doanh nghiệp Thành viên pháp nhân _Việc kinh doanh có lãi, trái lại, thua lỗ Việc thua lỗ dẫn tới tình trạng sạt nghiệp nhà đầu tư, bởi, có quy tắc trách nhiệm dân sự: chủ thể phải chịu trách nhiệm tồn khối tài sản có sản nghiệp Để né tránh rủi ro này, kỹ thuật pháp lý thừa nhận tư cách chủ thể (tư cách pháp nhân) cho doanh nghiệp Nhà đầu tư khơng lo lắng với nguy phải chịu trách nhiệm sản nghiệp dân cho hoạt động kinh doanh Mọi hoạt động để triển khai dự án đầu tư, doanh nghiệp tiến hành Hay, nói theo ngơn ngữ pháp lý, doanh nghiệp sẽ, nhân danh chịu trách nhiệm tồn khối tài sản có sản nghiệp nó, xác lập hàng loạt giao dịch để biến ý tưởng kinh doanh nhà đầu tư thành thực Và nhà đầu tư, với hành vi hùn vốn cho doanh nghiệp, tự lòng với tư cách khác: thành viên cổ đông doanh nghiệp mà họ thành lập nên (sau gọi chung thành viên) _Một cách rõ ràng, ta thấy rằng, chủ thể có dự án đầu tư ln mang tư cách kép: (i) tư cách nhà đầu tư mối quan hệ họ với quan đăng ký thẩm tra ý tưởng kinh doanh họ; (ii) tư cách thành viên mối quan hệ họ với doanh nghiệp mà họ lập nên để thực dự án _Nhắc lại lần rằng, doanh nghiệp thành viên doanh nghiệp, nhân danh tài sản thuộc sản nghiệp mình, chủ thể xác lập giao dịch để thực dự án đầu tư Với ngôn ngữ thơng thường, người ta nói: doanh nghiệp A ơng A Điều có nghĩa rằng, khơng có phân biệt doanh nghiệp thành viên Tuy nhiên, mặt pháp lý, doanh nghiệp thành viên lại hai chủ thể độc lập, tự chịu trách nhiệm pháp lý sản nghiệp riêng Người thứ ba xác lập giao dịch với doanh nghiệp, xảy tranh chấp, khởi kiện doanh nghiệp khơng thể khởi kiện thành viên doanh nghiệp Tương tự, người thứ ba xác lập giao dịch với thành viên, có tranh chấp, khởi kiện thành viên khởi kiện doanh nghiệp Quy định nhà đầu tư nước ngoài: ngoại lệ tuỳ tiện? _Theo quy định gần (Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng năm 2009, sau gọi tắt Quyết định số 88), nhà đầu tư nước bao gồm tổ chức (đúng ra, phải pháp nhân, bởi, khơng phải tổ chức có tư cách pháp nhân) cá nhân nước Tổ chức thành lập hoạt động Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn bên nước ngồi 49% Quyết định liệt kê tổ chức cá nhân nước _Giống cá nhân, pháp nhân có yếu tố nhân thân Thơng thường, pháp nhân thành lập quốc gia coi pháp nhân quốc gia Điều giống yếu tố quốc tịch cá nhân Việc coi pháp nhân thành lập Việt nam pháp nhân nước ngồi quy định khơng theo thơng lệ chung Đi tìm lời lý giải cho ngoại lệ này, thật, điều dễ dàng _Hơn thế, nhắc lại rằng, pháp nhân thành viên hai chủ thể pháp lý độc lập, tự nhân danh xác lập giao dịch tự chịu trách nhiệm tài sản thuộc sản nghiệp Nguyên tắc pháp lý khiến cho việc tìm lý lẽ quy định nhân thân thành viên (quốc tịch) yếu tố ảnh hưởng tới tư cách chủ thể pháp nhân mà họ thành lập, trở nên vơ khó khăn Thực vậy, với quy định này, doanh nghiệp thành lập Việt nam nhiên trở thành tổ chức nước có thành viên mang quốc tịch nước ngồi góp vốn vào doanh nghiệp (trên 49% tổng số vốn doanh nghiệp) Với việc bị trở thành tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp thành lập Việt Nam bị hạn chế hoạt động số lĩnh vực _Khơng thể nói quy định mang tính cơng Cứ thử hình dung: doanh nghiệp này, giả sử, muốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực bất động sản (lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nhà đầu tư nước ngồi) Thế thì, chủ thể giao dịch mua cổ phần này, theo quan điểm tác giả Quyết định số 88? Doanh nghiệp thành viên doanh nghiệp? Câu trả lời, theo học thuyết pháp lý thừa nhận rộng rãi pháp nhân, rõ ràng, chủ thể giao dịch, trường hợp này, thành viên doanh nghiệp Chính doanh nghiệp, nhân danh chịu trách nhiệm tài sản nó, xác lập thực giao dịch Không phải chủ thể giao dịch, chịu trách nhiệm tài sản thuộc sản nghiệp giao dịch, nhưng, thành viên, với yếu tố nhân thân (quốc tịch nước ngồi) mình, lại trở thành nhân tố mang tính định tới tư cách doanh nghiệp mối quan hệ pháp lý Điều có cơng với doanh nghiệp? Cũng khó tìm thấy câu trả lời công ta so sánh doanh nghiệp với doanh nghiệp có thành viên mang quốc tịch nước ngồi, nhiên, tỷ lệ góp vốn nhỏ 49% tổng số vốn doanh nghiệp Một băn khoăn nữa: với điều khoản này, học thuyết pháp lý pháp nhân thừa nhận rộng rãi hầu hết hệ thống pháp luật giới, liệu có tồn tại, mắt tác giả soạn thảo điều luật? _Luật pháp, không tuân thủ thông lệ cơng bằng, khơng thể làm tròn chức công cụ thiết lập trật tự xã hội, trái lại, khiến cho mối quan hệ xã hội trở nên lộn xộn tư cách chủ thể xã hội bị đảo lộn mà thôi./ ... khởi kiện doanh nghi p Quy định nhà đầu tư nước ngoài: ngoại lệ tu tiện? _Theo quy định gần (Quy t định số 88/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng năm 2009, sau gọi tắt Quy t định số... doanh nghi p A ơng A Điều có nghĩa rằng, khơng có phân biệt doanh nghi p thành viên Tuy nhiên, mặt pháp lý, doanh nghi p thành viên lại hai chủ thể độc lập, tự chịu trách nhiệm pháp lý sản nghi p... ngồi) Thế thì, chủ thể giao dịch mua cổ phần này, theo quan điểm tác giả Quy t định số 88? Doanh nghi p thành viên doanh nghi p? Câu trả lời, theo học thuyết pháp lý thừa nhận rộng rãi pháp nhân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Com chu the va tu cach nghi ve quy dinh nha dau tu nuoc ngoai, Com chu the va tu cach nghi ve quy dinh nha dau tu nuoc ngoai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay