Com thu tuc dau tu theo luat dau tu 2005

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:35

THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2005 TTĐT THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÓ THỂ THAY THẾ TTĐKKD THEO LUẬT DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHÔNG? TẠI SAO? Thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005 Với ý nghĩa để đảm bảo quản lý nhà nước dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, tránh lãng phí, thất hiệu đầu tư đồng thời tạo sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích đáng nhà đầu tư, thủ tục đầu tư theo pháp luật đầu tư giai đoạn mà nhà đầu tư phải thực sau chuẩn bị đầu tư trước triển khai dự án đầu tư Kết giai đoạn thường Giấy chứng nhận đầu tư để nhà đầu tư có sở tiến hành thủ tục pháp lý trình đầu tư a Thẩm quyền quan nhà nước thủ tục đầu tư Cơ quan có thẩm quyền thực thủ tục đầu tư quan nhà nước quản lý đầu tư theo phân cấp Chính phủ, có vai trò tổ chức việc thẩm tra, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm: - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với: + Dự án đầu tư ngồi khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 2; + Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao địa phương chưa thành lập ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư - Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt đồng thời quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư Trên sở quy hoạch đầu tư Thủ tướng Chính phủ phê duyệt uỷ quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh (hoặc Ban quản lý) làm thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thực thủ tục hành liên quan Đối với dự án đầu tư không nằm quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt uỷ quyền phê duyệt dự án không đáp ứng điều kiện mở cửa thị trường theo quy định Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, UBND cấp tỉnh (hoặc Ban quản lý) chủ trì lấy ý kiến quản lý ngành, Bộ kế hoạch đầu tư quan liên quan để trình Thủ tướng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật đầu tư, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr.46 Khoản Điều 38 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Khoản Điều 38 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Khoản Điều 40 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Khoản Điều 40 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Chính phủ định việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch định mở cửa thị trường đầu tư b Thủ tục đầu tư Theo Luật đầu tư năm 2005, thủ tục đầu tư quy định khác nhóm dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư phải thực thủ tục thẩm tra đầu tư (nhóm 2), dự án đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư (nhóm 4) dự án đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư (nhóm 5) Bảng phân chia loại dự án đầu tư 15 (5) 300 tỷ (4) (2) Dự án có vốn đầu tư nước ngồi (3) Dự án đầu tư có điều kiện (1) b1 Dự án đầu tư phải thực thủ tục thẩm tra đầu tư Bao gồm dự án đầu tư thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện (1) dự án đầu tư có quy mơ vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên không thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện (2) Chủ đầu tư phải lập hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư trình quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra Yêu cầu hồ sơ thẩm tra loại dự án khác nhau, nhìn chung chứa đựng thông tin nhà đầu tư, nội dung dự án đầu tư , ngồi có giải trình kinh tế - kỹ thuật (đối với nhóm 2) giải trình điều kiện phải đáp ứng (đối với nhóm 1) Sau nhận hồ sơ thẩm tra đầu tư, quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra theo nội dung mà pháp luật quy định phù hợp với loại dự án (Điều 45, 46, 47 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP) Thời hạn thẩm tra đầu tư không 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần thiết thời hạn kéo dài khơng q 45 ngày Quy trình thẩm tra đầu tư thực theo quy định Điều 48 49 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Khoản 4, 5, Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Khoản Điều 45, Khoản Điều 46 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP b2 Dự án đầu tư phải thực thủ tục đăng ký đầu tư Nhóm gồm dự án đầu tư nước có quy mơ vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến 300 tỷ đồng Việt Nam (4) dự án đầu tư nước ngồi có quy mơ vốn đầu tư 300 tỷ đồng Việt Nam (3), dự án khơng thuộc danh mục đầu tư có điều kiện Để đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải lập đăng ký đầu tư (đối với nhóm 4) hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với nhóm 3) gửi đến quan có thẩm quyền để quan tiếp nhận xem xét Nội dung đăng ký đầu tư (hồ sơ đăng ký đầu tư) chứa đựng thông tin nhà đầu tư nội dung dự án đầu tư kiến nghị ưu đãi (nếu có) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầu tư (bản đăng ký đầu tư) hợp lệ, quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước (nếu có yêu cầu) b3 Dự án đầu tư thực thủ tục đăng ký đầu tư Nhóm bao gồm dự án đầu tư nước có quy mơ 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (1) Theo quy định pháp luật dự án nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư Như vậy, trước Luật đầu tư Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực, pháp luật có phân chia hai thủ tục hành chính, áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam Song với thời gian, phân chia trở nên không cần thiết, không phù hợp với cam kết quốc tế trở thành rào cản hoạt động đầu tư Việc ban hành Luật đầu tư năm 2005 với quy định áp dụng chung cho dự án đầu tư nước, dự án đầu tư nước sửa đổi cần thiết, đáp ứng yêu cầu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư có thay thủ tục đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp hay không? Tại sao? Thủ tục đầu tư (TTĐT) quy định Luật đầu tư năm 2005, việc quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt) tiến hành thẩm tra điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư Ý nghĩa pháp lý TTĐT để đảm bảo quản lý nhà nước dự án đầu tư Thủ tục đăng ký kinh doanh (TTĐKKD) quy định Luật doanh nghiệp năm 2005, việc quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 10) tiến hành xem xét hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chủ thể kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh) Ý nghĩa pháp lý TTĐKKD để đảm bảo quản lý nhà nước chủ thể kinh doanh Điều 43, 44 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Điều Nghị định số 88/2006/NĐ-CP 10 Như vậy, xét mặt chủ thể (cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành), sở pháp lý ý nghĩa pháp lý hai thủ tục nhận thấy hai thủ tục độc lập hoàn toàn khác Trong thực tế, chúng thực nhau, cụ thể: - Tiến hành TTĐT  TTĐKKD: nhà đầu tư tiến hành dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế; với dự án này, nhà đầu tư phải tiến hành TTĐT, sau triển khai thực dự án (thuê, giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng, , ĐKKD) - Tiến hành TTĐKKD  TTĐT: nhà đầu tư tiến hành dự án đầu tư không gắn với thành lập tổ chức kinh tế (trước thành lập tổ chức kinh tế tiến hành TTĐKKD) Như vậy, nguyên tắc, hai thủ tục thay cho nhau, hay nói cách khác TTĐT theo Luật đầu tư thay TTĐKKD theo Luật doanh nghiệp Song với mục đích tạo thuận lợi thủ tục cho nhà đầu tư, pháp luật đầu tư quy định hai trường hợp đặc biệt mà TTĐT đồng thời TTĐKKD, cụ thể: Trường hợp 1: Nhà đầu tư nước ngồi lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư thực thủ tục đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định Luật Đầu tư Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 11 Đây coi ưu đãi đặc biệt nhà nước ta nhằm thu hút nguồn đầu tư từ bên Bởi nhà đầu tư nước vào Việt Nam, lo ngại lớn họ thủ tục hành thái độ quan nhà nước có thẩm quyền Lo ngại đáng có q nhiều tiền lệ trước cho thấy vấn đề Việt Nam phức tạp, gây nhiều khó khăn cho nhà đầu tư Song quy định việc rút ngắn thủ tục hành (TTĐT đồng thời TTĐKKD), tháo gỡ phần lo ngại họ, khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên cởi mở nhiều Trường hợp 2: Thông thường, nhà đầu tư nước có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thực TTĐT TTĐKKD theo quy định khoản Điều 50 Luật đầu tư năm 2005 Tuy nhiên, trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu thực TTĐT đồng thời với TTĐKKD thành lập tổ chức kinh tế thực cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 12 Quy định tương tự trường hợp 1, song chủ thể áp dụng lại nhà đầu tư nước thực có yêu cầu họ Đây quy định mang tính khuyến khích lớn hoạt động đầu tư Nhìn chung, hai quy định có điểm tích cực việc thu hút đầu tư Song nói lâu dài lại khơng hồn tồn tích cực, thủ tục có ý nghĩa pháp lý riêng (như nói trên) Nếu thực theo quy định 11 12 Khoản Điều 50 Luật đầu tư năm 2005, Khoản Điều Nghị định 108/2006/NĐ-CP Khoản Điều 6; Khoản 3, Điều 41 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP xảy trường hợp nhà đầu tư nước, việc chấm dứt dự án làm chấm dứt hoạt động tổ chức kinh tế vừa thành lập, dĩ nhiên khơng có khả thực dự án đầu tư khác không thực TTĐT đồng thời với TTĐKKD dự án Đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà làm luật dự liệu tình khoản Điều 50 Luật đầu tư năm 2005, theo "tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi thành lập Việt Nam có dự án đầu tư làm thủ tục thực dự án đầu tư mà khơng thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới" Từ phân tích trên, rút quy định pháp luật vấn đề linh hoạt, nhà đầu tư sở mục tiêu mình, lựa chọn cách thức thực thủ tục cho phù hợp ... TTĐKKD theo quy định khoản Điều 50 Luật đầu tư năm 2005 Tuy nhiên, trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu thực TTĐT đồng thời với TTĐKKD thành lập tổ chức kinh tế thực cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo. .. hai thủ tục khơng thể thay cho nhau, hay nói cách khác TTĐT theo Luật đầu tư thay TTĐKKD theo Luật doanh nghiệp Song với mục đích tạo thu n lợi thủ tục cho nhà đầu tư, pháp luật đầu tư quy định... Việt Nam không thu c danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (1) Theo quy định pháp luật dự án nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư Như vậy, trước Luật đầu tư Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Com thu tuc dau tu theo luat dau tu 2005, Com thu tuc dau tu theo luat dau tu 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay